0

BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài 4. ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

4 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2022, 08:18

BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC Câu 1: Xét quãng đường AB dài 500m với A nhà em, B nhà sách, siêu thị nằm C trung điểm AB Nếu chọn mốc tọa độ nhà em, chiều dương hướng từ nhà em đến nhà sách độ dịch chuyển em trường hợp sau bao nhiêu? a Đi từ nhà đến siêu thị b Đi từ nhà đến siêu thị quay nhà c Đi từ nhà đến nhà sách quay siêu thị Câu 2: Một bạn xe đạp từ nhà đến trạm xe buýt cách nhà 3km phía Đơng Đến trạm, bạn lên xe bt phía Nam 15km a Tính quãng đường bạn b Xác định độ dịch chuyển tổng hợp bạn Bài TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC Câu 1: Một bạn xe đạp sau 30 phút 5km Tính tốc độ trung bình bạn Câu 2: Một người xe máy với vận tốc khơng đổi 10 m/s Tính qng đường người giờ? Câu 3: Cho điểm M, N, E thẳng hàng Một vật chuyển động từ M đến N cách 200m 50 giây Sau vật tiếp tục chuyển động từ N đến E cách 0,16km với vận tốc 2m/s Hãy tính tốc độ trung bình vận tốc trung bình vật đoạn đường ME Câu 4: Một xe rời bến chuyển động thẳng Thoạt tiên, xe chạy theo hướng Nam – Bắc thời gian phút 40 giây tức rẽ sang hướng Đơng – Tây chạy thêm phút với tốc độ trước dừng lại Độ dịch chuyển từ nơi xuất phát tới nơi dừng 1km Tính vận tốc trung bình tốc độ trung bình xe Câu 5: Một người từ A đến B cách 36km với tốc độ 36 km/h quay trở A với tốc độ 24 km/h Tính tốc độ trung bình vận tốc trung bình người trình về? Câu 6: Một vật chuyển động từ A đến B, nửa đoạn đường đầu có tốc độ m/s, nửa đoạn đường sau có tốc độ m/s Tính tốc độ trung bình vật đoạn đường AB Câu 7: Một vật từ A đến B nửa thời gian đầu có tốc độ 35 km/h, nửa thời gian sau có tốc độ 30 km/h Tính tốc độ trung bình vật tồn qng đường Câu 8: Một vật từ A đến B, 2/3 quãng đường đầu có tốc độ 24 km/h, 1/3 qng đường cịn lại có tốc độ 10 m/s Tính tốc độ trung bình vật quãng đường AB Câu 9: Lúc sáng người xe đạp đuổi theo người đi 8km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12km/h 4km/h Tìm vị trí thời gian người xe đạp đuổi kịp người Câu 10: Hai xe chuyển động ngược chiều đoạn đường thẳng với tốc độ không đổi Lúc hai xe vị trí A B cách 5km, tốc độ hai xe 20km/h 30km/h Xác định vị trí thời điểm hai xe gặp Câu 11: Hai xe ô tô khởi hành chiều, lúc từ hai địa điểm A B, chuyển động địa điểm C Biết AC = 120km; BC = 90km, xe khởi hành từ A với tốc độ 50km/h Muốn hai xe đến C lúc, xe khởi hành từ B phải chuyển động với tốc độ bao nhiêu? Câu 12: Hai xe chuyển động thẳng đường thẳng với tốc độ khơng đổi - Nếu ngược chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 25km - Nếu chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 5km Tính tốc độ xe Câu 13: Hai người xuất phát lúc từ điểm A B cách 60km Người thứ xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h Người thứ hai xe đạp ngược A với vận tốc 10km/h Coi chuyển động hai xe a Xác định vị trí thời điểm hai người gặp b Sau hai người cách 20km? Câu 14: Một đoàn tàu chuyển động với tốc độ 10m/s có người soát vé tàu Một học sinh đứng bên đường thấy người soát vé với vận tốc trường hợp: a Người soát vé với tốc độ m/s phía tàu b Người soát vé với tốc độ m/s phía đầu tàu Câu 15: Trong trận lũ lụt, tốc độ dòng nước lũ đạt đến khoảng 4m/s Ca nô cứu hộ phải chạy với tốc độ 8m/s xi dịng nước lũ để cứu người gặp nạn cách trạm cứu hộ 2km a Sau đội cứu hộ đến chỗ người bị nạn? b Sau cứu người, đội cứu hộ phải để quay lại trạm cứu hộ? Câu 16: Một đồn xe qn có chiều dài 3000 m hành quân với tốc độ 50 km/h Người huy ngồi xe trao mệnh lệnh cho chiến sĩ xe mô tô chuyển xuống xe cuối Xe mô tô với tốc độ hoàn thành nhiệm vụ phút 48 giây Tính tốc độ xe mơ tơ? Câu 17: Một thuyền xi dịng sơng từ A đến B có độ lớn vận tốc bờ v1 = 20 km/h ngược dòng từ B A với độ lớn vận tốc bờ v2 = 12 km/h Tính tốc độ trung bình thuyền q trình xi ngược dịng? Tính vận tốc chảy dịng sơng? Câu 18: Hai bến sơng A B cách 18km theo đường thẳng Một ca nô phải để từ A đến B trở lại từ B A? Biết vận tốc ca nô nước không chảy 14,4 km/h vận tốc dòng nước so với bờ sông 1,5 m/s Câu 19: Một thuyền ln hướng mũi theo phương vng góc với bờ sông chạy sang bờ bên với vận tốc 10km/h nước sông Biết nước chảy với vận tốc 3km/h Xác định vận tốc thuyền người đứng bờ Câu 20: Một người lái xuồng dự định mở máy cho xuồng chạy ngang sông rộng 240m, mũi xuồng ln vng góc với bờ sơng Nhưng nước chảy nên xuồng sang bờ bên kía điểm cách bến dự định 180m phía hạ lưu xuồng hết a Xác định độ dịch chuyển xuồng b Xác định vận tốc xuồng so với bờ sơng PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Câu 1: Giải lại 9, 10, 13 phương trình chuyển động Câu 2: Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình: x = 15 + 10t (m;s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời điểm 24s c Tính quãng đường chất điểm sau 24s? d Tính độ dịch chuyển chất điểm sau 24s Câu 3: Hai người xuất phát lúc từ điểm A B cách 40km theo chiều từ A đến B Người thứ xe máy từ A với vận tốc 30km/h Người thứ hai xe đạp từ B với vận tốc 10km/h Coi chuyển động hai xe a Hỏi sau hai người gặp nhau? Xác định chỗ gặp đó? b Hỏi sau hai người cách 10km? Câu 4: Lúc 7h người từ A đến B với vận tốc 2km/h Lúc 9h người xe đạp từ A đuổi theo với vận tốc 12km/h a Xác định thời điểm vị trí hai người gặp b Lúc họ cách 2km? Câu 5: Hai xe ô tơ theo hai đường vng góc, xe A hướng Tây với vận tốc 50km/h, xe B hướng Nam với vận tốc 30km/h Lúc giờ, A B cách giao điểm hai đường 4,4km 4km tiến phía giao điểm Tìm thời điểm mà khoảng cách hai xe: a nhỏ b khoảng cách lúc 8h Câu 6: Lúc sáng xe máy xuất phát từ địa điểm A, chuyển động phía địa điểm B cách A 20km với vận tốc 40km/h Cùng lúc xe máy thứ hai xuất phát từ B, chuyển động đều, chiều với xe máy thứ nhất, với vận tốc 30km/h a Tính khoảng cách hai xe lúc lúc 10 b Xác định thời điểm vị trí gặp hai xe Câu 7: Lúc sáng ô tô xuất phát từ A chuyển động thẳng phía B cách A 140km, với vận tốc 40km/h Lúc sáng ô tô chạy thẳng từ B phía A với vận tốc 60km/h Hỏi hai xe gặp lúc giờ? Ở đâu? Câu 8: Hai xe ô tô theo hai đường vng góc, xe A hướng Tây với vận tốc 50km/h, xe B hướng Nam với vận tốc 30km/h Lúc giờ, A B cách giao điểm hai đường 4,4km 4km tiến phía giao điểm Tìm thời điểm mà khoảng cách hai xe: a nhỏ b khoảng cách lúc 8h Câu 9: Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình: x = -150 + 10t (m;s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời điểm 10s c Tính quãng đường chất điểm sau 10s? d Tính độ dịch chuyển chất điểm sau 10s Câu 10: Một chất điểm chuyển động trục Ox có phương trình: x = 150 - 10t (m;s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời điểm 10s c Tính quãng đường chất điểm sau 10s? d Tính độ dịch chuyển chất điểm sau 10s ... trình chuyển động Câu 2: Một chất đi? ??m chuyển động trục Ox có phương trình: x = 15 + 10t (m;s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời đi? ??m 24s c Tính quãng đường. .. Tính độ dịch chuyển chất đi? ??m sau 10s Câu 10: Một chất đi? ??m chuyển động trục Ox có phương trình: x = 150 - 10t (m;s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời đi? ??m... Một chất đi? ??m chuyển động trục Ox có phương trình: x = -150 + 10t (m;s) a Hãy cho biết chiều chuyển động, toạ độ đầu vận tốc vật? b Tìm toạ độ thời đi? ??m 10s c Tính quãng đường chất đi? ??m sau 10s?
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP CHƯƠNG II Bài 4. ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC,