0

CHUYÊN đề sắt và hợp CHẤT

9 4 0
  • CHUYÊN đề sắt và hợp CHẤT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 21:38

Trang 1 CHUYÊN ĐỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT A SẮT VÀ HỢP CHẤT I LÝ THUYẾT CƠ BẢN Câu 1 Hoàn thành chuỗi phản ứng Câu 2 Cho sơ đồ phản ứng sau Fe + O2 ⎯⎯→⎯ caot0 (A ; (A + HCl → (B + (C + H2O;(B + NaOH → (D + (G. Trang CHUYÊN ĐỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT A SẮT VÀ HỢP CHẤT I LÝ THUYẾT CƠ BẢN Câu Hoàn thành chuỗi phản ứng Câu 11 Trong ba chất Fe ; Fe2+ ;Fe3+ chất có tính khử ,Chất có tính ơxihoa ? Cho kết theo thứ tự : A Fe3+ ;Fe B.Fe3+ ;Fe2+ C.Fe ,Fe3+ D Fe, Fe2+ Câu 12 Cho hỗn hợp X gồm Mg;Al;Fe;Cu tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội thu chất rắn Y dd Z Nhỏ từ từ dd NH3 đến dư vào dd Z thu kết tủa dd G Dung dịch G chứa ion sau : A Cu(NH3)42+; SO42-; NH4+; OHB Al3+ ; SO42- ;NH4+ Mg2+; OH-; Fe3+ 2+ 2+ t cao C Cu ; SO4 ;NH4 D Mg2+ ; SO42- ;NH4+ OH⎯→ (A.; Câu Cho sơ đồ phản ứng sau:Fe + O2 ⎯⎯ Câu 13 Để phân biệt Fe;FeO;Fe2O3 Và Fe3O4 ta dùng : (A + HCl → (B + (C + H2O;(B + NaOH → (D + (G); A dung dịch H2SO4(l)và NH4OH B dung dịch H2SO4(l) KMnO4 t0 ⎯→ (C + NaOH → (E) + (G); (D + ? + ? → (E); (E) ⎯ (F) + ? C dung dịch NaOH NH4OH D dung dịch H2SO4(l)và NaOH Câu 14 Viết cấu hình (e) ngun tố X có Z=26 X thuộc chu kì ,phân nhóm Thứ tự chất (A., (D., (F) là: bảng HTTH ? A Fe2O3, Fe(OH)3, Fe2O3 B Fe3O4, Fe(OH)3, Fe2O3 A 1s22s22p63s23p63d74s1 ,Chu kì 4, nhóm VIII C Fe3O4, Fe(OH)2, Fe2O3 D Fe2O3, Fe(OH)2, Fe2O3 B 1s22s22p63s23p53d74s2 ,Chu kì 4, nhóm II Câu Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên phương trình) 2 6 +ddX +ddY NaOH ⎯⎯⎯→ Fe(OH)2 ⎯⎯ ⎯⎯→ BaSO4 Các dung dịch X, Y, Z C 1s 22s 22p 63s 23p 63d 84s ,Chu kì 4, nhóm VIII ⎯→ Fe2(SO4)3 ⎯+ddZ D 1s 2s 2p 3s 3p 3d ,Chu kì , nhóm VIII a FeCl2, H2SO4 đặc nóng, BaCl2 b FeCl3, H2SO4 đặc nóng, BaCl2 Câu 15 Trong ba oxít FeO ; Fe2O3 ;Fe3O4 chất tác dụng với HNO3 cho khí : c FeCl2, H2SO4 đặc nóng, Ca(NO3)2 c FeCl2, H2SO4 lỗng, Ba(NO3)2 A Chỉ có Fe2O3 B FeO Fe3O4 C Chỉ có FeO D Chỉ có Fe3O4 Câu (cao đẳng khối A-2008)Cho dãy chất FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Câu 16 Nung Fe(NO ) bình kín, khơng có khơng khí, thu sản phẩm gì? Fe2O3 Số chất dãy bị oxi hoá tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng A FeO, NO B Fe O , NO O C FeO, NO O D FeO, NO O2 2 2 a b c d Câu 17 Sắt tan dung dịch sau đây? Câu (ĐH-A-2007)Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, A.AlCl3 B.FeCl3 C.FeCl2 D.MgCl2 Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng 3+ Câu 18 Fe có số hiệu nguyên tử 26 Ion Fe có cấu hình electron là: thuộc loại phản ứng oxi hóa –khử a b c d 6 B [Ar]3d C.3d 4S D [Ar]3d5 Câu Phản ứng FeCO3 dung dịch HNO3 loãng tạo hỗn hợp khí khơng màu, A.[Ar]3d 4S Câu 19 Nhận định sau sai ? phần hóa nâu khơng khí, hỗn hợp khí gồm A.Sắt tan dung dịch CuSO4 B Sắt tan dung dịch FeCl3 a CO2, NO2 b CO, NO c CO2, NO d CO2, N2 C Sắt tan dung dịch FeCl2 D Đồng tan dung dịch FeCl3 Câu (ĐH B-2008) Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol Hỗn hợp X Câu 20 Hợp chất Fe sau vừa có tính oxi hóa ,vừa có tính khử.? hồ tan hồn tồn dung dịch A.Fe(OH)3 B.Fe2O3 C.Fe(NO3)3 D.FeO a.AgNO3 b.HCl dư c.NH3 dư d NaOH dư Câu 21 Fe có số hiệu nguyên tử 26 Ion Fe2+ có cấu hình electron là: Câu (ĐH A-2007)Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)3, Fe(OH)3, FeCO3 khơng khí A.[Ar]3d64S2 B [Ar]3d6 C.3d34S2 D [Ar]3d5 đến khối lượng không đổi, thu chất rắn Câu 22 Trong phản ứng đây,phản ứng khơng khơng phải phản ứng oxi hóa a Fe3O4 b FeO c Fe d Fe2O3 khử: Câu Cho sơ đồ phản ứng sau: FeCl2 → X → Y → Fe2O3 Vậy công thức X Y lần A.Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 B.FeS + 2HCl -> FeS + H2S lượt C.2FeCl3 + Fe -> 3FeCl2 D.Fe +CuSO4 -> FeSO4 + Cu a Fe(NO3)2, Fe(OH)2 b Fe(OH)2, Fe(OH)3 c FeCl3, Fe(OH)3 d a, b c Câu 23 Hàm lượng sắt loại quặng sắt cao nhất? (chỉ xét thành phần chính, bỏ qua Câu 10 Cho sơ đồ chuyển hoá sau : tạp chất) A Xiđerit B Manhetit C Pyrit D Hematit Các chất A, B ,D X chất sau ? Câu 24 Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hịa tan b mol Fe(NO3)3 Tìm điều kiện liên D +B hệ a b để sau kết thúc phản ứng khơng có kim loại +A +B X Fe F D +E A a ≥ 2b B b > 3a C b ≥ 2a D b = 2a/3 +E +L Câu 25 Đốt nóng bột sắt bình đựng khí oxi Sau cho dung dịch HCl dư vào chất rắn FeSO F + BaSO4 +G thu Sau phản ứng, chất thu là: A Al,Cl2 ,FeCl3, FeO B CO , Cl2 , FeCl3 , Fe3O4 A FeCl2 B FeCl3 C FeCl2 FeCl3 D Fe3O4 F C HCl, FeCl2 ,Fe2O3 D H2 , Cl2 , FeCl2 ,FeO Trang Câu 26 Phản ứng (của dung dịch) không xảy ra: A 2Fe + 6HCl  2FeCl3 + 3H2 B 2Fe + 6HNO3  2Fe(NO3)3 + 3H2 A FeCl3 + KI B FeCl3 + Ba(HCO3)2 C BaSO4 + Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 + HCl C 2Fe + 3CuCl2  2FeCl3 + 3Cu D Fe + 2FeCl3  3FeCl2 Câu 27 Hệ số đứng trước chất bị oxi hóa bên tác chất để phản ứng FexOy + CO => FemOn Câu 41 Phản ứng sau viết sai; + CO2 cân số nguyên tử nguyên tố là: A 4FeO + O2  2Fe2O3 B 2FeO + H2SO4 đặc  Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O A mx – 2ny B my – nx C m D nx – my C FeO + 2HNO3 lỗng  Fe(NO3)2 + H2O Câu 28 Hịa tan hỗn hợp ba kim loại Zn, Fe, Cu dung dịch HNO3 loãng Sau phản D FeO + 4HNO3 đặc  Fe(NO3)3 + NO2 + H2O ứng xảy hồn tồn, thu chất khơng tan Cu Phần dung dịch sau phản ứng có chứa Câu 42 Để tách Ag khỏi hỗn hợp: Fe, Cu, Ag mà khơng làm thay đổi khối lượng, chất tan nào: A Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)3 C Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)2 dùng hóa chất sau đây? A AgNO3 B HCl, O2 C FeCl3 D HNO3 B Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; Cu(NO3)2 D.Zn(NO3)2 ; Fe(NO3)3 ; Cu(NO3)2 Câu 43 Chất sau nhận biết kim loại sau: Al, Fe, Cu Câu 29 Sắp theo thứ tự pH tăng dần dung dịch muối có nồng độ mol/l: (I): KCl; A H2O B dd NaOH C dd HCl D dd FeCl3 (II): FeCl2; (III): FeCl3; (IV): K2CO3: Câu 44 Để chuyển FeCl3 => FeCl2 ta sử dùng nhóm chất sau A (II) < (III) < (I) < (IV) C (I) < (II) < (III) < (IV) A Fe, Cu, Na B HCl, Cl2, Fe C Fe, Cu, Mg D Cl2, Cu, Ag B (IV) < (III) < (II) < (I) D (III) < (II) < (I) < (IV) Câu 45 Cho hợp chất sắt sau: Fe2O3, FeO, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe3O4, FeCl3 số Câu 30 Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 lỗng Nếu thêm vào vài lượng hợp chất vừa thể tính khử , vừa thể tính oxi hóa là; giọt dung dịch CuSO4 có tượng ? A B C D A Lượng khí B Lượng khí bay nhiều Câu 46 Hãy chọn phương pháp hóa học phương pháp sau để phân biệt lọ C Lượng khí bay khơng đổi đựng hỗn hợp: Fe + FeO, Fe + Fe2O3, FeO + Fe2O3.( theo trình tự là); D Lượng khí ngừng (do kim loại đồng bao quanh miếng sắt) A dd HCl, dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH B dd HCl, dd MnSO4, dd HCl, dd NaOH Câu 31 Với phản ứng: FexOy + 2yHCl => (3x-2y)FeCl2 + (2y-2x)FeCl3 + yH2O Chọn C dd H2SO4 loãng, dd NaOH, dd HCl D dd CuSO4, dd HCl, dd NaOH phát biểu đúng: Câu 47 Nhận biết dd muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 FeCl3 ta dùng hóa chất A Đây phản ứng oxi hóa khử hóa chất sau? A dd BaCl2 B dd BaCl2; dd NaOH C dd AgNO3 D dd NaOH B.Phản ứng với trường hợp FexOy Fe3O4 Câu 48 Cho bột sắt tác dụng với nước nhiệt độ 570oC tạo sản phẩm C Đây phản ứng oxi hóa khử D B C A FeO, H2 B Fe2O3, H2 C Fe3O4, H2 D Fe(OH)3, H2 Câu 32 Phản ứng sau không xảy ra? Câu 49 Cho dung dịch FeCl2, ZnCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa thu A FeS2 + 2HCl => FeCl2 + S + H2S B 2FeCl2 + Cl2 => 2FeCl3 nung khan không khí đến khối lượng khơng đổi, chất rắn thu C 2FeI2 + I2 => 2FeI3 D.FeS2 + 18HNO3 => Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O A FeO, ZnO B Fe2O3, ZnO C Fe2O3 D FeO Câu 33 Chọn câu trả lời đúng: Tính oxi hóa ion xếp theo thứ tự giảm dần Câu 50 Hiện tượng xảy cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sau: A Chỉ sủi bọt khí B Chỉ xuất kết tủa nâu đỏ A Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+ B Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ C Xuất kết tủa nâu đỏ sủi bọt khí D Xuất kết tủa trắng xanh sủi bọt khí C Mg2+ > Al3+ > Fe2+ > Fe3+ > Cu2+ D Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+ Câu 51 Câu câu khơng đúng? Câu 34 Nhóm chất sau khử Fe hợp chất? A Fe tan dung dịch CuSO4 B Fe tan dung dịch FeCl3 A.H2, Al, CO B Ni, Sn, Mg C Al, Mg, C D CO, H2, C C Fe tan dung dịch FeCl2 D Cu tan dung dịch FeCl3 Câu 35 cho sơ đồ phản ứng: Fe + A  FeCl2 +B  FeCl3+C  FeCl2 chất A, B, C Câu 52 Cho Zn vào dung dịch FeSO4, sau thời gian lấy Zn rửa là; A Cl2, Fe, HCl B HCl, Cl2, Fe C CuCl2, HCl, Cu D HCl, Cu, Fe cẩn thận nước cất, sấy khô đem cân thấy Câu 36 Phản ứng với chất sau chứng tỏ Fe có tính khử yếu Al; A khối lượng Zn không đổi B khối lượng Zn giảm A H2O B HNO3 C ZnSO4 D CuCl2 C khối lượng Zn tăng lên D khối lượng Zn tăng gấp lần ban đầu Câu 37 Phản ứng với chất sau chứng tỏ FeO oxit bazơ? Câu 53 Khi phản ứng với Fe2+ môi trường axit dư, dung dịch KMnO4 bị màu A H2 B HCl C HNO3 D H2SO4 đặc A MnO4- bị khử Fe2+ B MnO4- tạo thành phức với Fe2+ 2+ Câu 38 Phản ứng với nhóm chất sau chứng tỏ FexOy có tính oxi hóa ? C MnO4 bị oxi hoá Fe D KMnO4 bị màu môi trường axit A CO, C, HCl B H2, Al, CO C Al, Mg, HNO3 D CO, H2, H2SO4 Câu 54 Quặng giàu sắt tự nhiên, Câu 39 Cho chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)3, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, A hematit B xiđerit C manhetit D pirit Fe(OH)3, Fe(NO3)2 tác dụng với dd HNO3 lỗng tổng số phương trình phản ứng Câu 55 dung dịch FeCl3 có giá trị A pH < B pH = C pH > D pH oxi hóa- khử là; A B C D Câu 56 Cho Fe tác dụng với H2O nhiệt độ nhỏ 570oC, sản phẩm thu Câu 40 Phản ứng sau đúng; A Fe3O4, H2 B Fe2O3, H2 C FeO, H2 D Fe(OH)3, H2 Trang Câu 57 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) 82, số hạt D A B mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 X kim loại Câu 69 Có hỗn hợp bột chứa kim loại Al, Fe, Cu Hãy chọn phương pháp hoá học A Fe B Mg C Ca D Al phương pháp sau để tách riêng kim loại khỏi hỗn hợp? Câu 58 Fe có số hiệu ngun tử 26 Ion Fe3+ có cấu hình electron A Ngâm hỗn hợp bột dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch NaOH dư, nung, dùng A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p63d44s1 khí CO, dùng khí CO2, nung, điện phân nóng chảy C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d94s2 B Ngâm hỗn hợp dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch NH3 dư, nung,dp nong chay Câu 59 Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau kết thúc thí nghiệm thu dung dịch X , dùng khí CO gồm A Fe(NO3)2, H2O B Fe(NO3)3, AgNO3 dư C Ngâm hỗn hợp dung dịch NaOH dư, phần tan dùng khí CO2, nung, điện phân nóng C Fe(NO3)2, AgNO3 dư D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư chảy , ngâm hỗn hợp rắn lại dung dịch HCl, lọc, dùng dung dịch NaOH, nung, Câu 60 Phương trình cân sai: dùng khí CO A nFexOy + (ny-mx)CO -> xFenOm + (ny-mx)CO2 D A, B, C B 2Fe3O4 + 10H+ + SO42 - -> 6Fe3+ + SO2 + 5H2O Câu 70 Cho phản ứng hoá học sau: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O C 2Cr3+ + 3Br2 + 16OH - -> 2CrO42 - + 6Br - + 8H2O Tỉ lệ nNO2 : nNO = a : b , hệ số cân phản ứng là: D NH4HCO3 + HBr -> NH4Br +CO2 + H2O A (a+3b); (2a+5B.; (6+5b); (a+5 b); a; (2a+5 b) B (3a+ b); (3a+3b); (a+ b); (a+3b); a; 2b Câu 61 Trong tính chất lý học sắt tính chất đặc biệt? C (3a+5b); (2a+2b); (a+b); (3a+5b); 2a; 2b D (a+3b); (4a+10b); (a+3b); a; b; (2a+5b) A Có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi cao B Dẫn điện dẫn nhiệt tốt Câu 71 Một hỗn hợp gồm Ag, Cu, Fe dùng hố chất sau để tinh chế Ag: C Khối lượng riêng lớn D Có khả nhiễm từ A Dung dịch HCl B Dung dịch Cu(NO 3)2 Câu 62 Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, C Dung dịch AgNO D Dung dịch H 2SO4 đậm đặC FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại Câu 72 Cho hỗn hợp gồm Fe dư Cu vào dung dịch HNO3 thấy khí NO Muối thu phản ứng oxi hóa – khử A B C D Câu 63 Khi nung hỗn hợp chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 FeCO3 khơng khí đến khối dung dịch muối sau đây: A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 lượng không đổi, thu chất rắn A Fe B Fe2O3 C FeO D Fe3O4 Câu 73 Khi cho luồng khí hiđro (có dư) qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO Câu 64 Muốn khử dung dịch Fe3+ thành dung dịch Fe2+ ta phải thêm chất sau vào dung dịch nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn Chất rắn cịn lại ống nghiệm gồm: Fe3+ ? A Zn B Na C Cu D Ag A Al O , FeO, CuO, Mg B Al O 3, Fe, Cu, MgO Câu 65 Chọn câu sai câu sau: C Al, Fe, Cu, Mg D Al, Fe, Cu, MgO A Fe tan dung dịch FeCl3 B Cu tan dung dịch FeCl2 Câu 74 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C Cu tan dung dịch FeCl3 D Cu kim loại hoạt động yếu Fe A + HCl → B + D A + HNO3 → E + NO2 + H2O Câu 66 Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu kết B + NaOH → G  + NaCl tủa.Nung kết tủa khơng khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn X Trong B + Cl2 → F chất rắn X gồm: A FeO, CuO, Al2O3 B Fe2O3, CuO, BaSO4 E + NaOH → H  + NaNO3 G + I + H2O → H  C Fe3O4, CuO, BaSO4 D Fe2O3, CuO Các chất A, B, E, F, G, H chất sau đây: Câu 67 Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội thu A Cu, CuCl, CuCl2, Cu(NO3)2, CuOH, Cu(OH)2 chất rắn Y dung dịch Z Nhỏ từ từ dung dịch NH3 dư vào dung dịch Z thu B Fe, FeCl2, Fe(NO3)3, FeCl3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 kết tủa dung dịch Z' Dung dịch Z' chứa ion sau đây: C Fe, FeCl3, FeCl2, Fe(NO3)3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 D Tất sai A Cu 2+ , SO42− , NH 4+ B Cu ( NH ) 42+ , SO42− , NH 4+ , OH − Câu 75 Để tách rời nhôm khỏi hỗn hợp có lẫn Cu, Ag, Fe ta có dùng cách cách sau: C Mg 2+ , SO42− , NH 4+ , OH − D Al 3+ , Mg 2+ , SO42− , Fe3+ , NH 4+ , OH − A Dùng dd HNO3 loãng, NaOH dư, lọc, thổi CO2, nhiệt phân, điện phân nóng chảy Câu 68 Hãy nhận xét nhận xét sau: 3+ A Hợp chất sắt (III) bền hợp chất sắt (II) cấu hình electron ion Fe khác với ion B Dùng dd NaOH, lọc, thổi CO2, nhiệt phân, điện phân nóng chảy C Dùng dd HCl, lọc, dd NaOH dư, lọc, thổi CO2, nhiệt phân điện phân nóng chảy Fe2+ 3+ B Hợp chất sắt (III) bền hợp chất sắt (II) cấu hình electron ion Fe bền ion D Tất II BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA Fe Fe2+ 2+ C Hợp chất sắt (II) bền hợp chất sắt (III) cấu hình electron ion Fe bền ion Câu Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu 1,344 lit hiđro (đktC dung dịch chứa m gam muối Giá Fe3+ trị m a 10,27 g b 7,25 g c 8,98 g d 9,25 g Trang Câu Cho 20 gam hỗn hợp Fe Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lit khí A 0,4M B 0,3M C 0,2M D 0,1M H2 Dung dịch thu đem cạn lượng muối khan thu Câu 10 Hịa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO3 a 52,5 g b 55,5 g c 60 g d 56,4 g H2SO4, có 0,062 mol khí NO 0,047 mol SO2 Đem cạn dung dịch sau phản Câu Khi cho 17,4 gam hỗn hợp Y gồm Fe ,Cu, Al p/ứ hết với H2SO4 loãng dư dd A ứng thu 22,164 gam hỗn hợp muối khan Trị số x y là: ;6,4 gam chất rắn, 9,856 lít khí B 27,30C átm % khối lượng kim loại tronh hỗn A x = 0,07; y = 0,02 B x = 0,08; y = 0,03 C x = 0,09; y = 0,01 D x = 0,12; y = 0,02 hợp Y : A 31,03%Al ;32,18% Fe ; 36,79% Cu B 30%Al ;32% Fe ; 38% Cu Câu 11 Hỗn hợp A chứa x mol Fe y mol Zn Hòa tan hết lượng hỗn hợp A C 30%Al ;50% Fe ; 20% Cu D 25%Al ;50% Fe ; 25% Cu dung dịch HNO3 loãng, thu đựoc hỗn hợp khí gồm 0,06 mol NO, 0,01 mol N2O 0,01 mol Câu Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Fe Mg lượng vừa đủ dd H2SO4 lỗng thu N2 Đem cạn dung dịch sau hòa tan, thu 32,36 gam hỗn hợp hai muối nitrat dd A Cô cạn dd A thu muối kết tinh gậm phân tử H2O Khối lượng hai khan Trị số x, y là: muối gấp 6,55 lần khối lượng hai kim loại Thành phần % kim loại hỗn hợp : A x = 0,03; y = 0,11 B x = 0,1; y = 0,2 C x = 0,07; y = 0,09 D x= 0,04; y = 0,12 A 70%Fe 30% Mg B 50%Fe 50% Mg Câu 12 Để m gam bột kim loại sắt ngồi khơng khí thời gian, thu 2,792 gam hỗn C.40%Fe 60% Mg D.70%Fe 30% Mg hợp A gồm sắt kim loại ba oxit Hịa tan tan hết hỗn hợp A dung dịch HNO3 Câu Hịa tan hồn tồn 17,4 g hỗn hợp kim loại Al, Fe, Mg dung dịch HCl thấy loãng, thu muối sắt (III) có tạo 380,8 ml khí NO thốt 13,44 lit khí H2 (đktC Mắt khác cho 8,7 g hỗn hợp tác dụng với dung dịch (đktC Trị số m là: A 2,24 gam B 3,36 gam C 2,8 gam D 0,56gam KOH dư thu 3,36 lit khí H2 (đktC Cịn cho 34,8 g hỗn hợp tác dụng với Câu 13 Hỗn hợp A dạng bột gồm hai kim loại nhôm sắt Đặt 19,3 gam hỗn hợp A dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy chất rắn thu sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 ống sứ đun nóng ống sứ lúc, thu hỗn hợp chất rắn B Đem cân lại thấy khối thu lit NO (đktC (sản phẩm không tạo NH4+) lượng B khối lượng A 3,6 gam kim loại bị oxi khơng khí oxi hóa tạo hỗn A.4,48 (lit) B.3,36 (lit) C.8,96 (lit) D.17,92 (lit) hợp oxit kim loại) Đem hòa tan hết lượng chất rắn B dung dịch H2SO4 (đậm đặc, Câu Hòa tan hết 17,84 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại sắt, bạc đồng 203,4 ml nóng), có11,76 lít khí SO2 (đktC ra.Khối lượng kim loại có 19,3 dung dịch HNO3 20% (có khối lượng riêng 1,115 gam/ml) vừa đủ Có 4,032 lít khí NO gam hỗn hợp Alà: (đktC cịn lại dung dịch B Đem cô cạn dung dịch B, thu m gam hỗn A 34,05 gam Al; 15,25 gam Fe C 8,1 gam Al; 11,2 gam Fe hợp ba muối khan Trị số m là: B 8,64 gam Al; 10,66 gam Fe D 5,4 gam Al; 13,9gam Fe A 60,27g B 45,64 g C 51,32g D 54,28g Câu 14 Đem hòa tan 5,6 gam Fe dung dịch HNO3 loãng, sau kết thúc phản ứng, Câu Nung x mol Fe khơng khí thời gian thu 16,08 gam hỗn hợp H gồm thấy cịn lại 1,12 gam chất rắn khơng tan Lọc lấy dung dịch cho vào lượng dư dung dịch chất rắn: Fe oxit Hịa tan hết lượng hỗn hợp H dung dịch HNO3 AgNO3, sau kêt thúc phản ứng, thấy xuất m gam chất khơng tan Trị số m là: lỗng, thu 672 ml khí NO (đktC Trị số x là: A 4,48 B 8,64 C 6,48 D 19,36 A 0,21 B 0,15 C 0,24 D Ko xác định Câu 18 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu Câu Hỗn hợp A gồm Fe ba oxit Hịa tan hết m gam hỗn hợp A dung dịch V lít (ở đktC hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dung dịch Y (chỉ chứa muối axit HNO3 loãng, có 672 ml NO (đktC dung dịch D Đem cô cạn dung dịch D, thu dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V 50,82 gam muối khan Trị số m là: A 2,24 B 4,48 C 5,6 D 3,36 A 18,90 g B 15,12 g C 16,08 g D 11,76 g Câu 19 Cho m gam bột Fe tác dụng với 300 ml dung dịch HNO3 loãng, thu 1,68 lít Câu Một lượng bột kim loại sắt khơng bảo quản tốt bị oxi hóa tạo oxit Hỗn hợp A khí NO (đktC lại 0,42 gam kim loại Giá trị m nồng độ mol/lít gồm bột sắt bị oxi hóa gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 Để tái tạo sắt, người ta dùng hidro HNO3 là: (cho Fe = 56) A 5,6; 1,2 B 6,72; 1,0 C 6,72; 1,2 D 4,62; 1,0 để khử nhiệt độ cao Để khử hêt 15,84 gam hỗn hợp A nhằm tạo kim loại sắt cần dùng Câu 20 Khi hoà tan lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng vào dung 0,22 mol H2 Nếu cho 15,84 gam hỗn hợp A hòa tan hết dung dịch H2SO4 đậm đặc, dịch H2SO4 lỗng thu khí NO H2 tích (đo điều kiện) nóng, thu thể tích khí SO2 (đktC): Biết muối nitrat thu đựơc có khối lượng 159,21% khối lượng muối sunfat R A 2,912 lít B 3,36 lít C 1,792 lít D 2,464 lít kim loại sau đây: A Zn B Al C Fe D Mg Câu 16 Để m gam bột sắt (A ngồi khơng khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp Câu 21 Cho 2,236 gam hỗn hợp A dạng bột gồm Fe Fe3O4 hịa tan hồn tồn B có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Cho hỗn hợp B phản ứng hết với 100ml dung dịch HNO3 có nồng độ C (mol/l), có 246,4 ml khí NO (dktC Sau phản dung dịch HNO3 thu 2,24 lít khí NO (đktC Khối lượng m gam ứng lại 0,448 gam kim loại Trị số C là: A 10,08 B C 10 D 9,8 A 0,5M B 0,68M C 0,4M D 0,72M Câu 17 Để m gam bột sắt khơng khí, sau thời gian thu gam hỗn hợp chất Câu 22 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu dung dịch HNO3 dư, kết rắn X Hoà tan vừa hết gam chất rắn X 400ml dung dịch HNO3 a(M) thu 0,56 thúc thí nghiệm thu 6,72 lít (đktC hỗn hợp B gồm NO NO2 có khối lượng 12,2 lít khí NO (đktC dung dịch khơng chứa NH4+ Giá trị a Trang gam Khối lượng muối nitrat sinh A 43,0 gam B 34,0 gam C 3,4 gam D Câu 34 Hòa tan 0,784 gam bột sắt 100 ml dung dịch AgNO3 0,3M Khuấy để 4,3 gam phản ứng xảy hoàn toàn, thu 100 ml dung dịch A Nồng độ mol/l chất tan dung Câu 23 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 6,4 gam 5,6 gam Fe dung dịch dịch A là: A Fe(NO3)2 0,12M; Fe(NO3)3 0,02M C Fe(NO3)2 0,14M HNO3 1M Sau phản ứng thu dung dịch A khí NO Cho tiếp dung dịch B Fe(NO3)3 0,1M D Fe(NO3)2 0,14M; AgNO3 0,02M NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B dung dịch C Lọc rửa đem kết tủa B Câu 35 Cho đinh sắt lượng dư vào 20 ml dung dịch muối nitrat kim loại X có nồng độ nung nóng khơng khí đến khối lượng khơng đổi khối lượng chất rắn thu 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, tất kim loại X tạo bám hết vào đinh sắt A 16 gam B 12 gam C 24 gam D 20 gam dư, thu dung dịch D Khối lượng dung dịch D giảm 0,16 gam so với dung dịch nitrat X Câu 24 Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 1M, đến phản ứng xảy hoàn lúc đầu Kim loại X là: tồn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hồ tan A Đồng (Cu) B Thủy ngân (Hg) C Niken (Ni) D Kim loại khác tối đa m gam Cu Giá trị m A 3,84 B 3,20 C 1,92 D 0,64 Câu 36 Cho 2,24 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,9M Khuấy để phản ứng Câu 25 Thể tích dung dịch HNO3 1M (loăng) cần dùng để hoà tan hoàn toàn xảy hoàn tồn Dung dịch sau phản ứng có: hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu (biết phản ứng tạo chất khử NO): A 2,42 gam Fe(NO3)3 B 5,4 gam Fe(NO3)2 C A B D Một trị số khác A 1,0 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D 1,2 lít Câu 37 Cho 2,24 g bột Fe vào 200 ml dd chứa hỗn hợp AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,5 M Câu 26 (ĐHTCKT 2000) Cho 5g hh gồm Fe Cu ( chứa 40%Fe) vào lượng dd HNO3 kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn giá trị m là; 1M, khuấy cho pư xảy hoàn tồn thu đc phần chất rắn A nặng 3,32 gam, ddB A 4,08 g B 2,38 g C 3,08 g D 5,08 g khí NO Tính lượng muối tạo thành dd B Câu 38 Cho hỗn hợp gồm 1,12g Fe 0,24g Mg tác dụng với 250ml dung dịch CuSO4 Phản A 5,4g B 5,6g C 4,5g D 7,2g ứng thực xong, người ta thu kim loại có khối lượng 1,88g Nồng độ mol dung dịch Câu 27 Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 dùng là: A 0,15M B 0,12M C 0,1M D 0,20M lỗng đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lít khí NO Câu 39 Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng (trong điều kiện (đktC., cịn lại 1,46 gam kim loại Nồng độ mol dung dịch HNO3 bằng: khơng có khơng khí) thu hỗn hợp rắn M Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, A 1,6M B 2,4M C 3,2M D 3,4M giải phóng hỗn hợp khí X cịn lại phần khơng tan G Để đốt cháy hồn tồn X G Câu 28 (ĐH-B.09) Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch cần vừa đủ V lít O2 (đktC Giá trị V HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 a.4,48 b.3,36 c.3,08 d.2,80 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktC., dung dịch Y cịn lại 2,4 gam kim loại Cơ cạn Câu 40 Cho m gam Fe vào bình kín có V=8,96 lít O2 (đktC Nung đến phản ứng hoàn toàn dung dịch Y, thu m gam muối khan Giá trị m tạo ôxit FexOy Fe chiếm 72,415 theo khối lượng Khi 00C áp A 108,9 B 151,5 C 137,1 D 97,5 xuất bình 0,5 atm Xác định cơng thức ôxit FexOy và( m) Fe dã dùng : Câu 30 Tiến hành hai thí nghiệm sau: A Fe3O4 11,2 gam B Fe3O4 5,6 gam C Fe3O4 16,8 gam D.Fe2O3 16,8 gam - thí nghiệm 1: cho m gam Fe (dư) vào V1 lit dung dịch Cu(NO3)2 1M Câu 41 Đem nung hỗn hợp A, gồm hai kim loại: x mol Fe 0,15 mol Cu, khơng khí - thí nghiệm 2: cho m gam Fe (dư), vào V2 lit dung dịch AgNO3 0,1M thời gian, thu 63,2 gam hỗn hợp B, gồm hai kim loại hỗn hợp oxit Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu hai thí nghiệm chúng Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B dung dịch H2SO4 đậm đặc, thu Giá trị V1 so với V2 0,3 mol SO2 Trị số x là: A 0,6 mol B 0,4 mol C 0,5 mol D 0,7 mol a V1 = 2V2 b V1 = 5V2 c V1 = 10V2 d V1 = V2 Câu 42 Cho m gam hỗn hợp gồm ba kim loại Mg, Al Fe vào bình kín tích Câu 31 Cho hỗn hợp Y gồm 2,8 gam Fe 0,81 gam Al vào 200 ml dd C gồm AgNO3 (khơng đổi) 10 lít chứa khí oxi (ở 136,5˚C ; áp suất bình 1,428 atm) Nung nóng Cu(NO3)2 p/ứ kết thúc ,thu dược dd D 8,12 gam chất rắn E gồm kim loại Cho chất bình thời gian, sau đưa nhiệt độ bình nhiệt độ lúc đầu (136,5˚C., áp suất rắn E tác dụng với dd HCl dư thu 0,672 lít khí H2(đtC Nồng độ mol AgNO3 bình giảm 10% so với lúc đầu Trong bình có 3,82 gam chất rắn Coi thể tích Cu(NO3)2 dd C là: chất rắn không đáng kể Trị số m là: A.0,3M 0,5M B.0,075M 0,0125M C 0,15M 0,25M D.Kết khác A 2,46 gam B 1,18 gam C 3,24 gam D 2,12 gam Câu 32 Ngâm đinh sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M, sau thời gian thấy khối Câu 43 Đốt cháy hoàn toàn 4,04 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thu lượng đinh sắt tăng 0,8 gam Khối lượng đồng tạo là: 5,96 gam hỗn hợp oxit Hoà tan hết hỗn hợp oxit dung dịch HCl Tính thể tích dung A 6,9 g B 6,4 g C 9,6 g D 8,4 g dịch HCl 2M cần dùng A 0,5 lít B 0,7 lít C 0,12 lít D lít Câu 33 Ngâm đinh sắt 200ml dung dịch CuSO4 a M Sau phản ứng kết Câu 44 Rắc bột sắt đun nóng vào lọ chứa khí Cl2 Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với thúc lấy đinh sắt khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam, a dung dịch HCl dư thấy tạo 2,24 lít H2 (đktC Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với có giá trị A 0,15 B 0,05 C 0,0625 D 0,5 dung dịch NaOH tạo 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ Hiệu suất phản ứng Fe tác dụng với Cl2 là: A 13% B 43% C 33% D 23,07% Trang Câu 45 Nung 2,10g bột sắt bình chứa oxi, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu Câu 55 Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M H2SO4 2,90g oxit Công thức phân tử oxit sắt công thức sau đây: 0,25M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,6 m gam hỗn hợp bột kim loại V A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Khơng xác định lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktC Giá trị m V Câu 46 Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 0,13 mol HCl có khả hịa tan tối đa A 10,8 2,24 B 10,8 4,48 C 17,8 2,24 D 17,8 4,48 gam Cu kim loại? (biết NO sản phẩm khử nhất) Câu 56 (ĐH.B.2010) Cho 0,3 mol bột Cu 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol A 2,88 gam B 3,92 gam C 3,2 gam D 5,12 gam H2SO4 (loãng) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu V lít khí NO (sản phẩm Câu 47 Hồ tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 H2SO4 Sau phản ứng hoàn khử nhất, đktC Giá trị V A.6,72 B 8,96 C 4,48 D 10,08 toàn thu dung dịch A 6,72 lit hỗn hợp khí X (đktC gồm NO H2 có tỉ lệ mol : Câu 57 Hịa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X và gam chất rắn không tan Biết dung dịch A không chứa muối amoni Cơ cạn dung dịch A khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử thu khối lượng muối khan N+5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 126 gam B 75 gam C 120,4 gam D 70,4 gam A 7,36 B 8,61 C 9,15 D 10,23 Câu 48 Cho m gam bột Fe vào 600 ml dung dịch HCl 1M đến phản ứng hoàn toàn thấy bay Câu 58 Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn 5,6 lít H2 (đktC Mặt khác thêm đồng thời m gam bột Fe a gam NaNO3 vào 400 ml hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch HCl 1M, phản ứng hoàn toàn thấy bay lên 2,24 lít khí X hóa nâu khơng khí dung dịch X khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung (đktc; sản phẩm khử ion nitrat nhất); thêm dung dịch HCl vào hỗn hợp phản ứng dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thiểu V là: thấy có H2 bay lên Giá trị a là: A 360 ml B 240 ml C 400 ml D 120 ml A 17,0 B 4,25 C 12,75 D 8,5 Câu 59 Hoà tan hết hỗn hợp gồm x mol Fe y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO3 Câu 49 Dd X chứa 0,8 mol HCl 0,05 mol Cu(NO3)2 Cho m gam Fe vào dd X, khuấy H2SO4 thấy có 0,062 mol khí NO 0,047 mol SO2 Đem cạn dung dịch sau phản cho phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y gồm hai kim loại có khối lượng 0,8m ứng thu 22,164g hỗn hợp muối khan Giá trị x y là: gam V lít khí ( NO sản phẩm khử N+5, đktC Giá trị m A 0,07 0,02 B 0,09 0,01 C 0,08 0,03 D 0,12 0,02 V là: A 40 2,24 B 96 6,72 C 96 2,24 D 40 1,12 Câu 60 Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 HNO3, thu dung Câu 50 Cho 0,35 mol bột Cu 0,06 mol Fe(NO3)3 vào dd chứa 0,24 mol H2SO4 dịch X 1,12 lít khí NO Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu 0,448 (lỗng) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu V lít khí NO (sản phẩm khử lít khí NO dung dịch Y Biết hai trường hợp NO sản phẩm khử duy nhất, đktC Cô cạn dung dịch thu khối lượng muối khan là: nhất, đo điều kiện tiêu chuẩn Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo A 43,56 B 36,48 C 40,2 D 52,52 thành sản phẩm khử N+5 ) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m Câu 51 Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 0,24 mol HCl Dung dịch X hịa A 4,06 B 2,40 C 4,20 D 3,92 tan tối đa gam Cu ( biết phản ứng tạo khí NO sản phẩm khử Câu 61 Hịa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe 1,6 gam Cu 500 ml dung nhất) A 8,96 gam B 18,56 gam C 5,76 gam D 12,16 gam dịch hỗn hợp HNO3 0,1M HCl 0,4M, thu NO (khí nhất) dung dịch X Câu 52 Cho 17,80 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,40M H2SO4 Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy 0,50M Sau phản ứng thu m gam hỗn hợp kim loại V lít khí NO (sản phẩm khử hồn toàn, NO sản phẩm khử N+5 phản ứng Giá trị m nhất, đktC Giá trị m V A 30,05 B 34,10 C 29,24 D 28,70 A 11,20 3,36 B 11,20 2,24 C 10,68 3,36 D 10,68 2,24 Câu 62 Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe Fe O dung dịch chứa 0,1 Câu 53 Cho hh Fe Cu tác dụng với dd H2SO4 dư có V=200ml đc 1,12 lit H2 (ở 0oC ; mol H2SO4 0,5 mol HNO3, thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol NO 2at) Một dd A chất khơng tan B Sau cho thêm vào 10,1g KNO3 thu đc a mol NO2 (khơng cịn sản phẩm khử kháC Chia dung dịch Y thành hai phần khí khơng màu hố nâu ngồi khơng khí dd C chứa muối Để trung hòa axit dư cần nhau: 200ml dd NaOH 1M -Phần tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu 5,35 gam chất kết tủa o a.Tính % khối lượng KL V khí khơng màu (ở C 0,5 atm) -Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu m gam kết tủa Biết phản ứng b.C%(H2SO4) biết d=1,25g/ml ĐA: 46,67% 53,33% Câu 54 Hoà tan 0,84g Fe vào 100ml dd có chứa KNO3 0,25M HCl a (M) thu đc V1 lit xảy hoàn toàn Giá trị m B 31,86 C 41,24 D 20,21 khí NO tiếp tục cho 0,81g Al vào dd sau pư lại thu thêm V2 lit hh khí có tỉ khối so với H2 A 20,62 III TÍNH CHẤT CƠ BẢN HỢP CHẤT CỦA Fe 4,5 khơng cịn chất rắn khơng tan Mặt khác để thu đc lượng kết tủa lớn cho Câu 63 Hịa tan hồn tồn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml dung KOH vào dd sau pư cần 7,56g a.Tính V1 ; V2 ; a b.Tính lượng KOH dùng muốn thu đc lượng kết tủa nhỏ dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối khan thu sau cạn dung dịch có khối lượng (g) A 4,81 B 5,81 C 6,81 D 3,81 ĐA: V1=0,356; V2= 0,696; a=1,6; m(KOH)=9,24 Trang Câu 64 Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe + 0,15 mol Fe2O3 + 0,1 mol Fe3O4 tác dụng hết với khí, khơng cịn H2 CO hỗn hợp khí có khối lượng nhiều dung dịch H2SO4 loãng thu dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch khối lượng V lít hỗn hợp hai khí H2, CO lúc đầu 4,64 gam Trong ống sứ chứa m NaOH dư, lọc kết tủa đem nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu m gam gam hỗn hợp chất rắn chất rắn C Tính m A 70 B 72 C 65 D 75 a Trị số m câu là: A 15,46 B 12,35 gam C 16,16 gam D 14,72 gam Câu 65 Cho 4,48 lit khí CO (ddktC từ từ qua ồng sứ nung nóng đựng gam oxit sắt b.Trị số V là: A 3,584 lít B 5,600 lít C 2,912 lít D 6,496 lít đến phản ứng xảy hồn tồn Khi thu sau phản ứng có tỉ khối so với hiđrơ Câu 73 Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung nóng 20 cơng thức oxit sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp sau phản ứng Khí cho vào nước vơi dư thấy có 30g kết tủa trắng Sau phản ứng, chất a Fe2O3; 65% b Fe3O4 ; 75% c Fe2O3 ; 75% d FeO; 75% rắn ống sứ có khối lượng 202g Khối lượng a gam hỗn hợp oxit ban đầu là: Câu 66 Cho x lít CO(đktC qua ống sứ đựng a gam Fe2O3 đốt nóng Giả sử lúc A 200,8g B 216,8g C 206,8g D 103,4g xẩy p/ứ khử Fe2O3 thành Fe Sau p/ứ thu hỗn hợp khí Y qua ống sứ có tỉ khối so Câu 74 Hoà tan hoàn toàn khối lượng m gam FexOy dd H2SO4 đặc nóng thu với He 8,5 Nếu hoà tan chất rắn Z lại ống sứ thấy tốn hết 50 ml dd H2SO4 đưoqực khí A dd B Cho khí A hấp thụ hoàn toàn dd NaOH dư tạo 12,6 gam muối 0,5M ,Còn dùng dd HNO3 thu loại muối sắt có khối lượng nhiều Mặt khác cô cạn dd B thu 120 gam muối khan Công thức ôxit FexOy : chất rắn Z 3,48 gam A Fe2O3 B Kết khác C FeO D Fe3O4 a %Thể tích khí CO2 CO hỗn hợp Y : Câu 75 Hoà tan hoàn tồn 46,4 gam kim loại ơxit dd H2SO4 đặc nóng (vừa đủ ) A 40% 60% B 37,5% 62,5% C Kết khác D 62,5% 37,5% thu 2,24 lít khí SO2(đktC.và 120 gam muối Công thức ôxit kim loại : b Giá trị x a A FeO B Fe3O4 C Cr2O3 D Fe2O3 A 0,896; 1,6 B 0,896; 3,2 C 0,448; 1,6 D 0,448; 3,2 Câu 76 Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 dung dịch HNO3 đặc Câu 67 Có 2,88 gam hỗn hợp A gồm Fe , FeO ,Fe2O3 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A nóng thu 4,48lít khí NO2 (đktC Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 145,2 g dd H2SO4 lỗng thu 0,224 lít H2(đktC Mặt khác lấy 5,76 gam hỗn hợp A khử H2 muối khan Giá trị m : A 33,6g B 42,8g C.46,4g D 48,4g đến hoàn toàn thu 1,44 gam H2O % khối lượng Fe,FeO,Fe2O3 hỗn hợp A : Câu 77 Tiến hành nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al FexOy, sau phản ứng xảy A 25% ;25%; 50% B 19,45% ;25%; 55,55% C 30% ;40%; 30% D Kết khác hoàn toàn thu chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch Câu 68 Khử 39,2 gam hỗn hợp A Fe2O3 FeO khí CO thu hỗn hợp B gồm FeO Z, phần không tan E 0,672 lít H2 (đktC Sục khí CO2 dư vào dung dịch Z, thu 7,8 Fe B tan vừa đủ 2,5 lít dd H2SO4 0,2M cho 4,48 lít khí (đktC .Tính khối lượng gam kết tủa Cho E tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu 2,688 lít khí SO2 Fe2O3 khối lượng FeO A: (đktC dung dịch chứa muối sắt Công thức phân tử oxit sắt là: A 18 gam Fe2O3 21,2 gam FeO B 32 gam Fe2O3 7,2 gam FeO A Fe2O3 B Fe3O4 C Fe2O3 FeO D FeO C 16 gam Fe2O3 23,2 gam FeO D 20 gam Fe2O3 19,2 gam FeO Câu 78 Cho 44,08 gam oxit sắt FexOy hòa tan hết dung dịch HNO3 loãng, Câu 69 Một hỗn hợp gồm Fe Fe3O4 Nếu cho khí CO dư nung nóng qua m gam hỗn thu dung dịch A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu kết tủa Đem hợp trên, sau phản ứng thu 11,2g Fe Nếu ngâm m gam hỗn hợp dung dịch nung lượng kết tủa nhiệt độ cao khối lượng không đổi, thu oxit kim Cu(NO3)2 dư, phản ứng xong thu chất rắn có khối lượng tăng thêm 0,4g Vậy m có loại Dùng H2 để khử hết lượng oxit thu 31,92 gam chất rắn kim loại giá trị : A 16,8 B 2,24 C 13,8 D 14,4 FexOy là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe2O3 Câu 70 Đem nung nóng lượng quặng hematit (chứa Fe2O3, có lẫn tạp chất trơ) cho Câu 79 Hịa tan hồn tồn y gam oxit sắt H2SO4 đặc nóng thấy khí SO2 luồng khí CO qua, thu 300,8 gam hỗn hợp chất rắn, đồng thời có hỗn hợp khí Trong thí nghiệm khác, sau khử hồn tồn y gam oxit CO Cho hấp thụ hỗn hợp khí vào bình đựng lượng dư dung dịch xút thấy khối nhiệt độ cao hòa tan lượng sắt tạo thành H2SO4 đặc nóng thu lượng khí lượng bình tăng thêm 52,8 gam Nếu hịa tan hết hỗn hợp chất rắn lượng dư dung dịch SO2 nhiều gấp lần lượng khí SO2 thí nghiệm Cơng thức oxit sắt là: HNO3 lỗng thu 387,2 gam muối nitrat Hàm lượng Fe2O3 (% khối lượng) A.FeO B.Fe3O4 C.FeCO3 D.Fe2O3 loại quặng hematit là: A 60% B 40% C 20% D 80% Câu 80 Hịa tan hồn tồn m gam oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu Câu 71 Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 ;FeO MgO có khối lượng 4,24 gam có 1,2 dung dịch A Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo thành kết tủa B Lấy B nung MgO Khi cho X phản ứng với CO dư (phản ứng hoàn toàn ) Ta chất rắn A hỗn khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam oxit sắt Công thức phân tử oxit hợp CO + CO2 Hỗn hợp qua nước vôi dư cho gam kết tủa Xác định khối lượng sắt là: A Fe2O3 B Fe3O4 C Fe2O3 Fe3O4 D FeO Fe2O3 FeO hỗn hợp : Câu 81 Lấy 14,4g hỗn hợp Y gồm bột Fe FexOy hòa tan hết dung dịch HCl 2M thu A.1,6 gam Fe2O3 1,44 gam FeO B 1,6 gam Fe2O3 0,72 gam FeO 2,24 lít khí (2730C; 1atm ) Cho dung dịch thu tác dụng với dung dịch NaOH dư C 0,8 gam Fe2O3 0,72 gam FeO D 0,8 gam Fe2O3 1,44 gam FeO Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi 16g chất rắn Công thức oxit sắt Câu 72 Dẫn chậm V lít (đktC hỗn hợp hai khí H2 CO qua ống sứ đựng 20,8 gam hỗn : A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D FeO Fe2O3 hợp gồm ba oxit CuO, MgO Fe2O3, đun nóng, phản ứng xảy hoàn toàn Hỗn hợp Trang Câu 82 Cho luồng khí CO qua ống sứ chứa a gam hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3 MgO, A dung dịch HNO3 thu 0,896 lít (đktC hỗn hợp khí X gồm NO2 NO Tỉ đun nóng Sau thời gian, ống sứ lại b gam hỗn hợp chất rắn B Cho hấp thụ khối X so với H2 A 20 B 21 C 22 D 23 hồn tồn khí bị hấp thụ dung dịch Ba(OH)2 dư hỗn hợp khí khỏi ống Câu 92 Tính thể tích dung dịch FeSO4 0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100ml dung sứ, thu x gam kết tủa Biểu thức a theo b, x là: dịch chứa KMnO4 0,2M K2Cr2O7 0,1M môi trường axit A a = b - 16x/197 B a = b + 0,09x C a = b – 0,09x D a=b+ 16x/197 A 0,64 lít B 0,08 lít C 0,16 lít D 0,32 lít Câu 83 Hỗn hợp A dạng bột gồm Fe2O3 Al2O3 Cho khí H2 dư tác dụng hồn tồn với Câu 93 Hịa tan hồn tồn 10 g hỗn hợp muối khan FeSO4 Fe2(SO4)3 thu dung dịch 14,2 gam hỗn hợp A nung nóng, thu hỗn hợp chất rắn B Hòa tan hết hỗn hợp B A Cho A phản ứng hoàn toàn với 1,58 g KMnO4 môi trường H2SO4 Thành phần % dung dịch HCl thấy 2,24(l) khí hiđro điều kiện tiêu chuẩn Phần trăm khối (m) FeSO4 Fe2(SO4)3 lượng chất hỗn hợp A là: A.76% ; 24% B.50%; 50% C.60%; 40% D 55%; 45% A 60% Fe2O3 ; 40% Al2O3 C 40% Fe2O3 ; 60% Al2O3 Câu 94 Cho dung dịch NaOH lượng dư vào 100 ml dung dịch FeCl2 có nồng C (mol/l), thu B 52,48% Fe2O3 ; 47,52% Al2O3 D 56,34% Fe2O3 ; 43,66% Al2O3 kết tủa Đem nung kết tủa chân không khối lượng khơng đổi, Câu 84 Hịa tan 6,76 gam hỗn hợp ba oxit: Fe3O4, Al2O3 CuO 100 ml dung dịch thu chất rắn, Đem hòa tan hết lượng chất rắn dung dịch HNO3 lỗng, có H2SO4 1,3M vừa đủ thu dung dịch có hịa tan muối Đem cạn dung dịch, thu 112cm3 khí NO (duy nhất) (đktC Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số C là: m gam hỗn hợp muối khan Trị số m là: A 0,20 B 0,05 C 0,10 D 0,15 A 16,35 B 17,16 C 15,47 D 19,5 Câu 95 Nung hỗn hợp rắn A gồm a mol FeCO3 b mol FeS2 bình kín chứa khơng Câu 85 Thực phản ứng nhiệt nhơm hồn tồn m gam Fe2O3 với 8,1 gam Al Chỉ có khí (dư) Khi phản ứng xảy hồn tồn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất oxit kim loại bị khử tạo kim loại Đem hòa tan hỗn hợp chất thu sau phản ứng rắn Fe2O3 hỗn hợp khí Biết áp suất bình trước sau phản ứng dung dịch NaOH dư có 3,36 lít H2(đktC) thoát Trị số m : nhau, mối liên hệ a, b (biết sau phản ứng, lưu huỳnh mức oxi hoá +4, thể tích A 24 gam B 16 gam C gam D Tất sai chất rắn không đáng kể) Câu 86 Thực phản ứng nhiệt nhôm với 3,24 gam Al m gam Fe3O4 Chỉ có oxit kim a a = 2b b a = 0,5b c a = b d a = 4b loại bị khử tạo kim loại Đem hòa tan chất thu sau phản ứng nhiệt nhơm dung Câu 96 Hịa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 0,03 mol FeS vào lượng dư dịch Ba(OH)2 có dư khơng thấy chất khí tạo cuối cịn lại 15,68 gam chất rắn H2SO4 đặc nóng thu Fe2(SO4)3, SO2 H2O Hấp thụ hết SO2 lượng vừa đủ Các phản ứng xảy hoàn toàn Trị số m là: dung dịch KMnO4 thu dung dịch Y khơng màu, suốt, có pH = Tính số lít A 10,44 gam B 116,00 gam C 8,12 gam D 18,56 gam dung dịch (Y) Câu 87 Thực phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 Để A Vdd (Y) = 2,28lít B Vdd(Y) = 2,27lít C Vdd(Y) = 2,26lít D Vdd(Y) = 22,8 lít hịa tan hết chất tan dung dịch KOH cần dùng 400 gam dung dịch KOH Câu 97 Hồn tan 0,1 mol FeS2 lít dung dịch HNO3 1,2M, sau phản ứng hồn 11,2%, khơng có khí Sau hịa tan dung dịch KOH, phần chất rắn cịn lại có tồn thu dung dịch X Tính khối lượng Cu tối đa tan X, biết sản phẩm khử khối lượng 73,6 gam Trị số m là: HNO3 trình NO A 91,2 B 103,6 C 114,4 D 69,6 A.12,8 gam B.25,6 gam C.22,4 gam D.19,2 gam Câu 88 Cho 0,1 mol FeO tác dụng hồn tồn với dd H2SO4 lỗng dd X cho Câu 98 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 Cu2S vào axit HNO3 (vừa luồng khí clo dư chậm qua dd X để phản ứng xảy hồn tồn, cạn dd sau phản ứng đủ), thu dung dịch X chứa 6,8 gam hai muối sunfat 2,24 lít (đktC khí NO (sản thu m gam muối khan Giá trị m phẩm khử nhất) Giá trị m A 18,5 g B 19,75 g C 18,75 g D 20,75 g A 2,0 B 3,6 C 2,4 D 3,4 Câu 89 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m g Fe2O3 nhiệt độ cao sau thời Câu 99 Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,01 mol Cu2S; 0,04 mol FeCO3 x mol FeS2 dung gian, người ta thu 6,72 g hỗn hợp gồm chất rắn khác đem hịa tan hồn tồn dịch HNO3 vừa đủ Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu V lít (đktC hỗn hợp hỗn hợp vào dd HNO3 lỗng dư thấy tạo thành 0,448 lít khí B có tỷ khối so với hai khí, có khí màu nâu đỏ dung dịch chứa muối Cu2+, Fe3+ với H2 15 giá trị m là; A 6,2 g B 7,2 g C 8,2 g D 9,2 g anion Giá trị V Câu 90 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch A 51,072 B 46,592 C 47,488 D 50,176 HNO3 loãng, dư thu dung dịch A khí NO (duy nhất) dung dịch A cho tác dụng với Câu 100 Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dung dịch NaOH dư thu kết tủA Lấy tồn kết tủa nung khơng khí đến khối thu dung dịch Y (không chứa muối amoni) 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng gam Cho Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu A 23,0 gam B 32,0 gam C 16,0 gam D 48,0 gam 148,5 gam chất rắn khan Giá trị m Câu 91 Trộn 0,54 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 CuO tiến hành phản ứng nhiệt A 38,4 B 24,8 C 27,4 D 9,36 nhôm nhiệt độ cao điều kiện khơng có khơng khí thu hỗn hợp rắn A Hồ tan Trang Câu 101 Hịa tan hồn tồn hỗn hợp gồm FeS2 Fe3O4 100 gam dung dịch HNO3 A 6,4 ; Fe3O4 B 9,28 ; Fe2O3 C 9,28 ; FeO D 6,4 ; Fe2O3 a% (vừa đủ) thu 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 có khối lượng 31,35 gam Câu 109 Hịa tan hồn tồn a gam FexOy dung dịch H2SO4 đặc nóng vừa đủ, có chứa dung dịch chứa 30,15 gam hỗn hợp muối ( khơng có muối amoni) Giá trị a gần 0,075 mol H2SO4, thu b gam muối có 168 ml khí SO2 (đktC thoát với ? A 57 B 43 C 46 D 63 Trị số b là: A 12 gam B 9,0 gam C 8,0 gam D 6,0 gam Câu 102 Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, Cu2S, CuS, Fe, FeS, S tác dụng hết với HNO3 Câu 110 Đem nung 3,4 gam muối bạc nitrat khối lượng không đổi, khối lượng chất đặc nóng, dư thu V lít khí NO2 (chất khí ra, sản phẩm khử nhất, rắn lại là: A 2,32 gam B 2,16 gam C Vẫn 3,4 gam D 3,08 gam đktC dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 46,6 gam kết tủa, Câu 111 Cho 44,08 gam oxit sắt FexOy hịa tan hết dung dịch HNO3 lỗng, cịn cho Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu 10,7 gam kết tủa Giá trị V thu dung dịch A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu kết tủa Đem A 11,20 B 38,08 C 16,80 D 24,64 nung lượng kết tủa nhiệt độ cao khối lượng không đổi, thu oxit kim loại Dùng H2 để khử hết lượng oxit thu 31,92 gam chất rắn kim loại Câu 103 Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 25% khối lượng FexOy là: A FeO C Fe3O4 hỗn hợp Cho 1,344 lít khí CO (đktC qua m gam X nung nóng, sau thời gian thu B Số liệu cho khơng thích hợp, Fe xOy có lẫn tạp chất D Fe2O3 chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 18 Hoà tan hoàn toàn Y Câu 112 Một oxit sắt có khối lượng 25,52 gam Để hòa tan hết lượng oxit sắt cần dùng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu dung dịch chứa 3,08m gam muối 0,896 lít khí NO vừa đủ 220 ml dung dịch H2SO4 2M (lỗng) Cơng thức oxit sắt là: (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m gần giá trị sau đây? A Fe3O4 B FeO4 C Fe2O3 D FeO A 9,0 B 9,5 C 8,0 D 8,5 Câu 113 Khử hoàn toàn oxit sắt nguyên chất CO dư nhiệt độ cao Kết thúc phản Câu 104 Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung ứng, khối lượng chất rắn giảm 27,58% Oxit sắt dùng là: dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktC dung dịch Z Dung dịch Z C Fe3O4 B FeO D Cả trường hợp A, B, C thỏa đề hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử A Fe2O3 Câu 114 Khử hoàn toàn 16 g bột sắt oxit CO nhiệt độ cao sau phản ứng khối lượng N+5.Số mol HNO3 có Y chất rắn giảm 4,8 g chất khí sinh cho tác dụng với dd NaOH dư, khối lượng muối khan A 0,54 mol B 0,78 mol C 0,50 mol D 0,44 mol thu là; A 25,2 g B 31,8 g C 15,9 g D 27,3 g Câu 105 Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn Câu 115 Cho oxit sắt X hịa tan hồn tồn, dd HCl, thu dd Y chứa 1,625 g muối dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu sắt clorua Cho dd Y tác dụng hết với dd AgNO3 thu 4,305 g kết tủa X có cơng thức dung dịch Y chứa 96,55 gam muối sunfat trung hịa 3,92 lít (đktC khí Z gồm hai khí sau đây? A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Ko có chất phù hợp có khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối Z so với H2 Phần trăm số Câu 116 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 3,045 g FexOy nung nóng sau phản ứng xảy mol Mg hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? hoàn toàn thu chất rắn Y cho Y tác dụng với dd HNO3 loãng thu dd Z A 25 B 15 C 40 D 30 Câu 106 Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 dung dịch chứa 0,784 lít NO (đktC Cơng thức oxit là; A Fe2O3 B FeO C Fe3O4 D Ko có chất phù hợp 0,03 mol HNO3 0,12 mol H2SO4, thu dung dịch Y 224 ml NO (đktC Cho 2,56 Câu 117 Khử hoàn toàn 4,06 g oxit kịm loại CO nhiệt cao thành kim loại dẫn gam Cu vào Y, thu dung dịch Z Biết phản ứng xảy hồn tồn, NO sản phẩm tồn lượng khí sinh vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy tạo thành gam kết tủA Nếu +5 lấy lượng kim loại tạo thành hòa tan hết HCl thu 1,176 lít khí H2(đktC Cơng khử N Khối lượng muối Z thức oxit là? A Fe2O3 B NiO C Fe3O4 D ZnO A 16,924 B 18,465 C 19,424 D 23,176 Câu 118 Để hoà tan 4g FexOy cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05g/ml) Công thức IV: Bài tập lập CT oxit sắt Câu 107 Hòa tan hết m gam hỗn hợp A gồm Al FexOy dung dịch HNO3, thu phân tử oxit sắt công thức sau đây: B FeO C Fe3O4 D Không xác định phần khí gồm 0,05 mol NO 0,03 mol N2O, phần lỏng dung dịch D Cô cạn dung dịch A Fe2O3 Câu 119 Cho 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), D, thu 37,95 gam hỗn hợp muối khan Nếu hòa tan lượng muối dung dịch 0,112 lít (ở đktC khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Công thức hợp chất sắt : xút dư thu 6,42 gam kêt tủa màu nâu đỏ Trị số m FexOy là: A FeCO3 B FeO C FeS2 D FeS A m = 9,72gam; Fe3O4 B m = 7,29 gam; Fe3O4 Câu 120 Khử oxit sắt CO nhiệt độ cao, phản ứng xong người ta thu 0,84g C m = 9,72 gam; Fe2O3 D m=7,29gam;FeO Fe 448ml CO2 (đo đktC Công thức phân tử oxit sắt công thức sau đây: Câu 108 Cho m gam FexOy tác dụng với CO (to) Chỉ có phản ứng CO khử oxit sắt, thu B Fe2O3 C Fe3O4 D Không xác định được 5,76 gam hỗn hợp chất rắn hỗn hợp hai khí gồm CO2 CO Cho hỗn hợp hai A FeO khí hấp thụ vào lượng nước vơi có dư thu gam kết tủa Đem hòa tan hết Câu 121 Để khử 6,4g oxit kim loại cần 2,688 lít khí H2 (đktC Nếu lấy lượng kim loại 5,76 gam chất rắn dung dịch HNO3 lỗng có khí NO thu cho tác dụng với dung dịch HCl giải phóng 1,792 lít khí H2 (đktC Kim loại là: A Mg B Al C Fe D Cr 19,36 gam muối Trị số m công thức FexOy là: ... phân nóng chảy Fe2+ 3+ B Hợp chất sắt (III) bền hợp chất sắt (II) cấu hình electron ion Fe bền ion D Tất II BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA Fe Fe2+ 2+ C Hợp chất sắt (II) bền hợp chất sắt (III) cấu hình electron... < (IV) Câu 45 Cho hợp chất sắt sau: Fe2O3, FeO, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe3O4, FeCl3 số Câu 30 Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng Nếu thêm vào vài lượng hợp chất vừa thể tính khử... mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), D, thu 37,95 gam hỗn hợp muối khan Nếu hòa tan lượng muối dung dịch 0,112 lít (ở đktC khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Cơng thức hợp chất sắt
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề sắt và hợp CHẤT,

Từ khóa liên quan