0

Lạm phát và thất nghiệp

64 3 0
  • Lạm phát và thất nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 14:16

1 2 Chương 6 Lạm phát và thất nghiệp Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể • Hiểu được nguyên nhân gây ra lạm phát và tác hại của nó • Phân biệt tác động của từng loại lạm phát • Giải thích cá. 1 Chương Lạm phát thất nghiệp Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Hiểu nguyên nhân gây lạm phát tác hại • Phân biệt tác động loại lạm phát • Giải thích biện pháp để kiềm chế lạm phát • Nắm rõ khái niệm thất nghiệp, loại thất nghiệp • Hiểu tác hại thất nghiệp nguyên nhân gây thất nghiệp • Phân tích mối quan hệ lạm phát thất nghiệp ngắn hạn dài hạn LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP LẠM PHÁT ① Lạm phát ② Phân loại lạm phát ③ Nguyên nhân gây lạm phát ④ Tác động lạm phát ⑤ Các biện pháp giảm lạm phát I LẠM PHÁT 1a Khái niệm: q Lạm phát (Inflation): Tình trạng mức giá chung kinh tế tăng lên khoảng thời gian định q Giảm phát (Deflation): Tình trạng mức giá chung kinh tế giảm xuống khoảng thời gian định q Giảm lạm phát (Disinflation): Tình trạng mức giá chung kinh tế tăng lên với tốc độ chậm so với trước q Mức giá chung (P) (hay số giá): Mức giá trung bình tất hàng hóa dịch vụ kinh tế kỳ so với kỳ gốc I LẠM PHÁT 1b Tỷ lệ lạm phát: Tỷ lệ lạm phát (If): Tỷ lệ phần trăm gia tăng mức giá chung kỳ so với kỳ trước Với: Pt: số giá năm t Pt-1: số giá năm t-1 If > 0: KT lạm phát If < 0: KT giảm phát If = 0: P không đổi Một số tiêu kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000- 2021 Tăng trưởng GDP (%) lạm phát (%) %tiết kiệm/ %đầu tư/ GDP GDP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,3 6,8 5,9 5,03 5,19 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 -0,6 0,8 9,5 8,4 6,6 12,6 19,9 6,52 11,75 18,13 6,81 6,04 4,09 0,6 2,66 3,53 3,54 31,25 31,3 32,53 31,49 33,46 34,7 35,11 36,19 31,24 29,25 30,95 27 30 30 27,9 25,7 2019 7,02 2020 2021 2,91 2,58 Năm Tốc độ tăng M2 %chi NSCP/ 29,61 31,17 33,22 35,44 35,47 35,57 36,81 43,13 39,71 38,13 38,88 34,6 33,5 30,4 31 31 33 33.3 34 56,25 25,53 17,65 24,94 29,45 29,74 33,59 46,12 20,31 28,99 33,3 11,94 19.8 20, 17,7 16,2 22,59 24,37 24,16 26,43 26,19 27,3 27,55 29,41 27,73 31,8 30,66 31,38 27,83 27,51 25,6 28,5 25,03 24,35 23 2,79 33,9 12,1 3,23 1,84 34,4 12,56 14,19 11,34 GDP I LẠM PHÁT 1c Các loại số giá/mức giá chung sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát: i Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ii Chỉ số giá sản xuất (PPI) iii Chỉ số giảm phát theo GDP (Id) I LẠM PHÁT i Chỉ số giá tiêu dùng, CPI (Consumer Price Index) - Chỉ số giá tiêu dùng, CPI: phản ánh mức giá trung bình giỏ HH & DV mà hộ gia đình điển hình mua kỳ so với kỳ gốc - CPI sử dụng để đánh giá thay đổi chi phí sinh hoạt qua thời gian + CPI thước đo mức giá chung + Cơ quan tính tốn: Cục Thống kê Lao động, BLS (Bureau of Labor Statistics) (Mỹ), Tổng cục Thống kê (General Statistics Office of Vietnam - Việt Nam) 10 Trong kinh tế, tiêu dùng hộ gia đình tăng, đầu tư doanh nghiệp tăng phủ tăng đầu tư mức dẫn đến tình trạng lạm phát gì? Những biện pháp áp dụng để giảm loại lạm phát này? Trong kinh tế, giá yếu tố sản xuất tăng lên (ví dụ giá điện tăng) tiền lương khu vực sản xuất gia tăng dẫn đến tình trạng lạm phát gì? Những biện pháp áp dụng để giảm loại lạm phát này? Năm 2021, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, kinh tế Mỹ bị suy thoái nặng nề làm cho tỷ lệ thất nghiệp nước tăng lên, loại thất nghiệp nào? Tình trạng thất nghiệp chấm dứt nào, sao? Vì thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu thường xuyên tồn kinh tế? Chính phủ làm để cắt giảm thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu kinh tế? 50 Trong kinh tế, có đầu tư chi tiêu mức tư nhân, phủ xuất tăng mạnh dẫn đến tình trạng: A Lạm phát phát hành tiền B Lạm phát giá yếu tố sản xuất tăng lên C Lạm phát cầu kéo D Lạm phát chi phí đẩy 51 Các nhà kinh tế học cho rằng: A Có đánh đổi lạm phát thất nghiệp B Khơng có đánh đổi lạm phát thất nghiệp C Có đánh đổi lạm phát cầu thất nghiệp ngắn hạn, khơng có đánh đổi dài hạn D Các câu 52 Lạm phát xuất nguyên nhân: A Tăng cung tiền B Tăng chi tiêu phủ C Tăng lương giá yếu tố sản xuất D Cả câu 53 Nếu tỷ lệ lạm phát tăng 8%, lãi suất danh nghĩa tăng 6% lãi suất thực : A Tăng 14% B Tăng 2% C Giảm 2% D Giảm 14% 54 Hiện tượng giảm phát xảy khi: A Tỷ lệ lạm phát thực nhỏ tỷ lệ lạm phát dự đoán B Tỷ lệ lạm phát năm nhỏ tỷ lệ lạm phát năm trước C Chỉ số giá năm nhỏ số giá năm trước D Các câu sai Chỉ số giá năm 2021 140 có nghiã là: A Tỷ lệ lạm phát năm 2021 40% B Giá hàng hoá năm 2021 tăng 40% so với năm 2020 C Giá hàng hoá năm 2021 tăng 40% so với năm gốc D Các câu sai 55 Lãi suất thị trường có xu hướng: A Tăng tỷ lệ lạm phát tăng, giảm tỷ lệ lạm phát giảm B Tăng tỷ lệ lạm phát giảm, giảm tỷ lệ lạm phát tăng C A B D A B sai Theo hiệu ứng Fisher: A Tỷ lệ lạm phát tăng 1% lãi suất danh nghiã tăng 1% B Tỷ lệ lạm phát tăng 1% lãi suất danh nghiã giảm 1% C a b D a b sai 56 Phương trình Fisher cho biết lãi suất danh nghĩa (hay lãi suất thị trường) A Tổng lãi suất thực tỷ lệ lạm phát B Hiệu tỷ lệ lạm phát lãi suất thực C Hiệu tỷ lệ lạm phát tỷ lệ tăng mức cung tiền D Các câu sai 10 Khi tỷ lệ lạm phát thực cao tỷ lệ lạm phát dự đốn thì: A Người vay lợi B Người cho vay lợi C Người vay bị thiệt D Các câu sai 57 11 Thất nghiệp tự nhiên kinh tế là: A Tỷ lệ thất nghiệp ứng với thị trường lao động cân B Thất nghiệp tạm thời (cọ xát) cộng thất nghiệp cấu C Thất nghiệp thực tế trừ thất nghiệp chu kỳ D Các câu 12 Để kiềm chế lạm phát phủ nên áp dụng biện pháp: A Thắt chặt tiền tệ B Cắt giảm khoản chi tiêu công C Cả A B sai D Cả A B 58 13 Theo nhà kinh tế học trường phái Keynes, loại thất nghiệp sau giải hữu hiệu nhờ sách kích cầu: A Thất nghiệp chu kỳ B Thất nghiệp cấu C Thất nghiệp tạm thời (cọ xát) D Thất nghiệp theo mùa 14 Nếu CPI năm 2014 100; năm 2016 120, năm 2017 126 Tỷ lệ lạm phát năm 2017 là: A 5% B 20% C 26% D 10% 59 15 Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, nộp đơn xin việc tuần qua, đến chưa tìm việc làm, xếp vào loại: A Thất nghiệp chu kỳ B Thất nghiệp tạm thời ( cọ xát) C Thất nghiệp cấu D Thất nghiệp theo mùa 60 Dùng thông tin sau để trả lời câu hỏi tiếp theo: Quốc qia A có tổng dân số trưởng thành 100 triệu người, số người có việc làm 76 triệu người, số người thất nghiệp triệu người 16 Lực lượng lao động quốc gia A là: A 100 triệu người B 80 triệu người C 76 triệu người D 72 triệu người 17 Tỷ lệ thất nghiệp A 4% B 7% C 5% D 3% 61 Inflation: Lạm phát Deflation: Giảm phát Disinflation: Giảm lạm phát Ifm: Moderate Inflation – Lạm phát vừa phải Galloping Inflation: Lạm phát phi mã Hyperinflation: Siêu lạm phát If: Inflation rate – Tỷ lệ lạm phát Ife: Expected Inflation Rate – Tỷ lệ lạm phát dự kiến/Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng If0: Unexpected Inflation Rate – Tỷ lệ lạm phát dự kiến/Tỷ lệ lạm phát ngồi kỳ vọng/Tỷ lệ lạm phát bất ngờ • CPI: Consumer Price Index – Chỉ số giá tiêu dùng • PPI: Producer Price Index – Chỉ số giá sản xuất • Id: GDP deflator – Chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP/Chỉ số giảm phát theo GDP 62 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Inflation Tax: Thuế lạm phát Fisher Effect: Hiệu ứng Fisher Frictional Unemployment: Thất nghiệp tạm thời/Thất nghiệp cọ xát Structural Unemployment: Thất nghiệp cấu Cyclical Unemployment: Thất nghiệp chu kỳ (do thiếu cầu) Involuntary Unemployment: Thất nghiệp không tự nguyện/Thất nghiệp bắt buộc/ Thất nghiệp cổ điển Un: Natural Rate of Unemployment – Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Leather Shoe Cost: Chi phí mịn giày Menu Cost: Chi phí thực đơn SP: Short-run Phillips curve – Đường Phillips ngắn hạn LP: Long-run Phillips curve – Đường Phillips dài hạn 63 64 ... GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP LẠM PHÁT ① Lạm phát ② Phân loại lạm phát ③ Nguyên nhân gây lạm phát ④ Tác động lạm phát ⑤ Các biện pháp giảm lạm phát I LẠM PHÁT 1a Khái niệm: q Lạm phát (Inflation):... niệm thất nghiệp, loại thất nghiệp • Hiểu tác hại thất nghiệp nguyên nhân gây thất nghiệp • Phân tích mối quan hệ lạm phát thất nghiệp ngắn hạn dài hạn LẠM PHÁT THẤT NGHIỆP MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT... 23 I LẠM PHÁT Nguyên nhân gây lạm phát: i Lạm phát cầu (Lạm phát cầu kéo) ii Lạm phát cung (Lạm phát chi phí đẩy) iii Lạm phát theo thuyết số lượng tiền tệ 24 Nguyên nhân gây lạm phát i Lạm phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Lạm phát và thất nghiệp,