0

Cách tính sản lượng quốc gia

102 3 0
  • Cách tính sản lượng quốc gia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 14:10

1 2 Chương 2 Cách tính sản lượng quốc gia Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể • Hiểu thế nào là tính mức hoạt động của một nền kinh tế và ý nghĩa của điều này • Biết các loại giá được sử dụn. 1 Chương Cách tính sản lượng quốc gia Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Hiểu tính mức hoạt động kinh tế ý nghĩa điều • Biết loại giá sử dụng hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) • Phân biệt tiêu danh nghĩa với tiêu thực • Phân biệt tiêu: GDP, GNP mối liên hệ chúng • Biết phương pháp xác định sản lượng quốc gia (GDP) cơng thức tính • Biết tiêu hệ thống tài khoản quốc gia cách tính • Biết đồng thức vĩ mô Một số vấn đề Cách tính mức hoạt động kinh tế Các tiêu hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) Các đồng thức vĩ mô Sản lượng quốc gia Chính phủ • Là thước đo thành tựu kinh tế hàng năm quốc gia • Là sở để hoạch định sách kinh tế vĩ mơ Doanh nghiệp • Ảnh hưởng đến sức mua tồn XH • Là sở để doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh Người dân • Phản ánh tổng thu nhập • Cơ hội việc làm I Một số vấn đề Các quan điểm sản xuất Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) Giá hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) Các quan điểm sản xuất § Quan điểm cổ điển: Sản xuất hoạt động tạo sản phẩm vật chất § Quan điểm nay: Sản xuất hoạt động tạo sản phẩm vật chất dịch vụ có ích cho xã hội → Đây sở hình thành cách tính sản lượng quốc gia theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA - System of National Accounts) Hệ thống tài khoản quốc gia: SNA (System of National Accounts) Tổng sản phẩm quốc nội: GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm quốc gia: GNP (Gross National Product) hay Tổng thu nhập quốc gia GNI ( Gross National Income) Sản phẩm quốc nội ròng: NDP (Net Domestic Product) Sản phẩm quốc gia ròng: NNP (Net National Product) Thu nhập quốc gia: NI (National Income) Thu nhập cá nhân: PI (Personal Income) Thu nhập khả dụng: DI (Disposable Personal Income) Hệ thống tài khoản quốc gia: SNA (System of National Accounts) Các tiêu hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) phân thành nhóm: • Chỉ tiêu theo quan điểm lãnh thổ: GDP NDP • Chỉ tiêu theo quan điểm quyền sở hữu: GNP, NNP, NI, PI DI Quan điểm lãnh thổ quan điểm quyền sở hữu C A Công dân VN Cơng dân VN Việt Nam Cơng dân nước ngồi Thế giới B 𝐆𝐃𝐏 (𝐕𝐍) = 𝐀 + 𝐁 𝐆𝐍𝐏 (𝐕𝐍) = 𝐀 + 𝐂 10 10 Tổng sản phẩm quốc gia tiêu: a Phản ánh giá trị toàn sản phẩm cuối dịch vụ tạo lãnh thổ nước b Phản ánh giá trị toàn sản phẩm cuối dịch vụ công dân nước sản xuất năm c Phản ảnh toàn thu nhập quyền sử dụng theo ý muốn công chúng năm d Phản ảnh phần thu nhập mà cơng dân nước kiếm nước ngồi 88 11 Theo phương pháp thu nhập, GDP tổng a Tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận, thuế gián thu b Tiền lương, tiền lãi, tiền thuê, thuế gián thu, c Tiền lương, tiền lãi, tiền thuê, lợi nhuận d Tiền lương, tiền lãi, tiền thuê, lợi nhuận, khấu hao, thuế gián thu 89 12 Theo phương pháp chi tiêu, GDP tổng giá trị của: a Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu phủ xuất rịng b Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu phủ xuất c Giá trị sản phẩm dịch vụ cuối chuyển nhượng d Tiêu dùng, đầu tư, tiền lương lợi nhuận 90 13 GDP tiêu sản lượng quốc gia tính theo: a Quan điểm lãnh thổ b Sản phẩm cuối tạo năm c Giá trị gia tăng tất ngành sản xuất hàng hóa dịch vụ nước d a, b, c 91 14 GNP tiêu sản lượng quốc gia tính theo: a Sản phẩm cuối tạo năm b Quan điểm sở hữu c a, b d a, b sai 92 15 Khoản lợi nhuận mà nhà hàng Việt Nam thu năm Mỹ tính vào: a GDP Việt Nam b GNP Việt Nam c GDP Mỹ d Câu b c d Câu a b 93 16 Thu nhập khả dụng là: a Thu nhập quyền sử dụng tự theo ý muốn dân chúng b Thu nhập dân chúng sau nộp thuế thu nhập cá nhân c Tiết kiệm lại sau tiêu dùng d Câu a b 94 17 Thuật ngữ “tiết kiệm” sử dụng phân tích kinh tế là: a Tiền sử dụng vào mục đích tốn khoản nợ vay b Tiền mua bảo hiểm cá nhân, tiền mua cổ phiếu c Phần lại thu nhập khả dụng sau tiêu dùng d Các câu 95 18 Tiết kiệm tư nhân (S) xác định theo công thức: a Y – C – I b Y – T – C c Y – C – G d Y – T – G 96 19 Đồng thức thể khoản rò rỉ = khoản bơm vào: a S = I b S + T = I + G c S + T + M = I + G + X d Các câu 97 20 Trong mô hình KT đóng, ngân sách phủ (B) = - 100 cán cân tài cùa tư nhân (S - I) sẽ: a Thâm hụt 100 b Thặng dư 100 c Cân d Khơng tính 98 v Giả sử kinh tế có doanh nghiệp A (sản xuất lúa mì), B (sản xuất bột mì) C (sản xuất bánh mì) • Giá trị sản lượng lúa mì doanh nghiệp A 500 bán toàn cho doanh nghiệp B • Giá trị sản lượng bột mì doanh nghiệp B 800 bán toàn cho doanh nghiệp C • Giá trị sản lượng bánh mì doanh nghiệp C 1200 bán toàn cho người tiêu dùng v GDP kinh tế là: GDP = ƩVAi = (500 – 0) + (800 – 500) + (1200 – 800) = 1200 99 • Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội - GDP • Gross National Product: Tổng sản phẩm quốc gia - GNP • Gross National Income: Tổng thu nhập quốc gia - GNI • Net Domestic Product: Sản phẩm quốc nội rịng - NDP • Net National Product: Sản phẩm quốc gia rịng - NNP • National Income: Thu nhập quốc gia -NI • Personal Income: Thu nhập cá nhân - PI • Disposable Personal Income: Thu nhập (cá nhân) khả dụng - DI • Nominal GDP: GDP danh nghĩa - GDPN 100 • Real GDP: GDP thực - GDPR • Consumption: Tiêu dùng hộ gia đình - C • Investment: Đầu tư tư nhân - I • Government spending on goods & services: Chi mua HH & DV phủ - G • Exports: Xuất - X • Imports: Nhập - M • Transfer payments: Chi chuyển nhượng - Tr • System of National Accounts: Hệ thống tài khoản quốc gia - SNA 101 102 ... định sản lượng quốc gia (GDP) cơng thức tính • Biết tiêu hệ thống tài khoản quốc gia cách tính • Biết đồng thức vĩ mơ Một số vấn đề Cách tính mức hoạt động kinh tế Các tiêu hệ thống tài khoản quốc. .. tạo sản phẩm vật chất dịch vụ có ích cho xã hội → Đây sở hình thành cách tính sản lượng quốc gia theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA - System of National Accounts) Hệ thống tài khoản quốc gia: ... M HỘ GIA ĐÌNH Y = 10.000$ W + R + i + p = 10.000$ S+T+M = I+G+X Tổng rò rỉ = Tổng bơm vào 33 Ba phương pháp tính thu nhập /sản lượng quốc gia 34 Ba phương pháp tính thu nhập /sản lượng quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tính sản lượng quốc gia,