0

Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống)

14 5 0
  • Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 13:55

Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) SỞ GDĐT HẢI PHÒNG Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) TRƯỜNG THPT TỔ LÝ HÓA SINH CÔNG NGHỆ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN H. Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) TRƯỜNG: THPT ……………… TỔ: LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MƠN: HĨA HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023 I KHỐI 10 – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tuần 2-3 5-6 Tiết Số tiết Tên bài/chủ đề Mở đầu Chương Cấu tạo nguyên tử 2-3 Bài Thành phần nguyên tử 4-5 Bài Nguyên tố hóa học 6-9 Bài Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử 10 - 12 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Lớp thực Số tiết Tên bài/chủ đề Hình thức Chủ đề 1: Thiết kế đèn lồng nguyên tử Giáo dục steam Thay tiết 10 - 11 Chủ đề 2: Xây dựng Bảng tuần hoàn sáng tạo Giáo dục steam Thay tiết 21 - 22 Ghi HỌC KÌ I 2 Bài Ơn tập chương Chương Bảng tuần hoàn ngun tố hóa học định luật tuần hồn Bài Cấu tạo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa 13 - 14 học Bài Xu hướng biến đổi số tính chất nguyên 15 - 17 tử nguyên tố chu kì nhóm Bài Xu hướng biến đổi thành phần số tính 18 chất hợp chất chu kì Bài Định luật tuần hoàn Ý nghĩa bảng tuần 19 - 20 hồn ngun tố hóa học 7-8 21 - 22 23 24 Bài Ôn tập chương 2 Ôn tập kỳ I Kiểm tra kỳ I 1 9 - 10 10 - 11 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 17 17 18 19 19 - 20 20 - 22 22 - 23 23 24 - 25 25 - 26 26 27 - 28 28 - 29 29 - 30 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) Chương Liên kết hóa học 25 - 26 Bài 10 Quy tắc octet 27 - 28 Bài 11 Liên kết ion 29 - 31 Bài 12 Liên kết cộng hóa trị 32 Bài 13 Liên kết hydrogen tương tác van der Waals 33 - 35 Bài 14 Ôn tập chương 3 Chuyên đề Cơ sở hóa học 1-3 Bài Liên kết hóa học 4-6 Bài Phản ứng hạt nhân 7-9 Bài Năng lượng hoạt hóa phản ứng hóa học 10 - 15 Bài Entropy biến thiên lượng tự Gibbs 36 Ơn tập cuối kì I 37 Kiểm tra cuối kì I HỌC KÌ II Chương Phản ứng oxi hóa – khử 38 - 39 Bài 15 Phản ứng oxi hóa – khử 40 - 41 Bài 16 Ôn tập chương Chương Năng lượng hóa học Bài 17 Biến thiên enthalpy phản ứng hóa 42 - 47 học 48 - 50 Bài 18 Ôn tập chương Chuyên đề Hóa học việc phòng chống cháy, nổ 16 - 17 Bài Sơ lược phản ứng cháy, nổ Bài Điểm chớp cháy Nhiệt độ lửa Nhiệt độ tự 18 - 19 bốc cháy 20 - 21 Bài Hóa học phản ứng cháy, nổ 22 - 25 Bài Phịng chống cháy, nổ 51 Ơn tập kì II 52 Kiểm tra kì II Chương Tốc độ phản ứng 53 - 56 Bài 19 Tốc độ phản ứng 57 - 58 Bài 20 Ôn tập chương Chuyên đề Thực hành hóa học cơng nghệ thơng tin 26 - 29 Bài Thực hành vẽ cấu trúc phân tử 30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 34 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) 30 - 33 Bài 10 Thực hành thí nghiệm hóa học ảo 34 - 35 Bài 11 Thực hành tính tham số cấu trúc lượng Chương Nguyên tố nhóm halogen 59 - 61 Bài 21 Nhóm halogen 62 - 65 Bài 22 Hydrogen halide Muối halide 66 - 68 35 69 70 Bài 23 Ôn tập chương Ơn tập cuối kì II Kiểm tra cuối kì II 1 Chủ đề 3: Javen đời sống Giáo dục steam Thay tiết 66 - 67 II KHỐI 11 – CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tuần Tiết Tên bài/chủ đề Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực HỌC KÌ I 1, Ôn tập đầu năm Chủ đề Sự điện li (1tiết ) Sự điện li Mục II: Phân loại chất điện li Chủ đề Axit- Bazơ- Muối.Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li (3 tiết) Axit- Bazơ- Muối - Mục III Hidroxit lưỡng tính Sn(OH)2, Pb(OH)2 - Bài tập 2, phần d Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li Luyện tập chủ đề 2: Axit- Bazơ- Muối Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li (3 tiết) Chủ đề pH môi trường (5 tiết) Sự điện li nước pH Chất thị axit – bazơ Tự học có hướng dẫn Khơng dạy KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Lớp Tên bài/chủ đề Hình thức thực Ghi Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) Sự điện li nước pH Chất thị axit Mục II.2 Chất Tự học có hướng dẫn – bazơ thị axit - bazơ Bài thực hành 1: Tính axit - bazơ Phản Chủ đề: Điều chế ứng trao đổi ion dung dịch chất chất thị màu điện li Luyện tập: Axit - Bazơ- Muối.Phản ứng Không yêu cầu hs 10 trao đổi ion dung dịch chất điện Bài tập phần h làm li.pH 11 Luyện tập tổng hợp chủ đề 1, 2, Chủ đề Nitơ hợp chất (5 tiết) Mục II Tính chất vật lý Tự học có hướng dẫn Mục V Trạng thái tự nhiên 12 Nitơ Mục VI.1 Trong công nghiệp Mục VI 2: Trong Hs tự đọc phịng thí nghiệm Hình 2.2 Sơ đồ Khơng dạy cấu tạo…NH3 Không dạy, thay 13 Amoniac muối amoni Mục III.2.b Tác PTHH:4NH3 + 5O2→ dụng với clo (dịng 1↑ trang 41) 14 Ơn tập kỳ I 15 Kiểm tra kỳ I 16 Axit nitric muối nitrat (tiết 1) 17 Axit nitric muối nitrat (tiết 2) 18 Luyện tập chủ đề 4: Nitơ hợp chất Mục B.1.3 Nhận biết ion nitrat Mục C Chu trình nito tự nhiên Phần muối nitrat Khơng dạy Khuyến khích học sinh tự đọc Không dạy phản ứng Giáo dục steam Khối A1, D 10 11 12 13 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) nhận biết ion nitrat nitơ Bài tập Bỏ PTHH (1) (2) Chủ đề 5: Photpho hợp chất (2 tiết) - Tự học có hướng dẫn - Khơng dạy cấu trúc 19 Photpho Cả photpho trắng, photpho đỏ hình 2.10; 2.11 - Tự học có hướng dẫn, khơng yêu cầu hs học phản ứng điều chế H3PO4 20 Axit photphoric muối photphat Cả PTN; - Lưu ý H3PO4 axit nấc, có độ mạnh trung bình; cách nhận biết ion photphat Chủ đề 6: Phân bón hố học (5 tiết) Tự học có hướng dẫn, tập trung vào điểm khác so với lớp 21 Phân bón hố học Cả 9( điều chế, xác định độ dinh dưỡng số phân bón hóa học) Bài thực hành 2: Tính chất số 22 Thí nghiệm 3.b Khơng làm hợp chất nitơ, Photpho Chủ đề: Sử dụng 23 Luyện tập chủ đề 4; 5; Phần muối nitrat 24 Luyện tập chủ đề 4; 5; Chủ đề 7: Cacbon hợp chât (3 tiết) 25 Cacbon Bài tập Không dạy phản ứng nhận biết ion nitrat Bỏ PTHH (1) (2) Mục II.3 Fuleren Mục IV: Ứng dụng Khuyến khích học sinh tự đọc phân bón hóa học trồng rau thủy canh Giáo dục steam Khối A1, D 14 15 16 17 18 19 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với c̣c sớng) Tự học có hướng dẫn Mục V Trạng thái Tự học có hướng dẫn tự nhiên Khuyến khích học Mục VI Điều chế sinh tự đọc Mục A.1; A.II; B; Tự học có hướng dẫn; C lưu ý thay đổi số oxi hóa cacbon 26 Hợp chất cacbon vai trò chất phản ứng Luyện tập chủ đề 7: Cacbon hợp chất 27 cacbon Chủ đề 8: Mở đầu Hoá học hữu (1 tiết) 28 Mở đầu hóa học hữu 29 30 Ơn tập cuối kỳ I Kiểm tra cuối kì I Chủ đề Công thức phân tử hợp chất hữu (2 tiết) Công thức phân tử hợp chất hữu (tiết 31 1) Công thức phân tử hợp chất hữu (tiết 32 2) Chủ đề 10 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu (3 tiết) 33 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu (tiết 1) Bài 23: Phản ứng Khuyến khích học 34 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu (tiết 2) hữu sinh tự đọc Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức Không yêu cầu hs 35 Bài tập 7,8 phân tử cơng thức cấu tạo làm HỌC KÌ II Chủ đề 12: Ankan(4 tiết) Mục II Tính chất 36 Ankan (tiết 1) Tự học có hướng dẫn vật lý 37 Ankan (tiết 2) Mục V Ứng dụng Tự học có hướng dẫn Chủ đề: Làm nến Giáo dục Khối 20 21 22 23 24 25 26 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) thơm nhiều màu Luyện tập chủ đề 12: Ankan Không yêu cầu học 38 xicloankan Mục I Kiến thức sinh ôn tập nội cần nắm vững dung liên quan tới Luyện tập chủ đề 12: Ankan 39 xicloankan xicloankan Bài thực hành 3: Phân tích định tính Thí nghiệm 2: Điều 40 nguyên tố Điều chế tính chất chế thử tính chất Khơng làm metan metan Chủ đề 13: Hidrocacbon không no (9 tiết) 41 Anken (tiết 1) - Mục tính chất vật - Tự học có hướng lý anken, 42 Anken (tiết 2) dẫn ankin, mục ứng 43 Ankadien - Tích hợp dạy dụng anken, 44 Luyện tập: Anken ankađien chủ đề hidrocacbon ankadien, ankin 45 Ankin (tiết 1) không no sử - Thí nghiệm (bài 46 Ankin (tiết 2) dụng video thí 34) 47 Luyện tập: Ankin nghiệm - Thí nghiệm - Khơng u cầu hs Bài thực hành số 4: Điều chế tính chất (bài 34) làm 48 etilen, axetilen 49 Ôn tập kỳ 50 Kiểm tra kỳ Chủ đề 14: Hiđrocacbon thơm (3 tiết) Benzen đồng đẳng Một số 51 hiđrocacbon thơm khác (tiết 1) Benzen đồng đẳng Một số 52 hiđrocacbon thơm khác (tiết 2) 53 Luyện tập chủ đề 14: Hiđrocacbon thơm Chủ đề 15: Hệ thống hoá hidrocacbon(1tiết) 27 54 28 Luyện tập: Hướng dẫn HS tự học phần hệ thống hóa hiđrocacbon Chủ đề 16 : Ancol (3 tiết) 55 Ancol (tiết 1) 56 Ancol (tiết 2) Mục B.II Naphtalen Khơng dạy Hệ thống hố Tự học có hướng dẫn hidrocacbon Khuyến khích học Nguồn hiđrocacbon sinh tự đọc thiên nhiên Mục V.1.a; V.2 Mục V.1.b tổng Tự học có hướng dẫn Khơng u cầu hs steam A1, D 29 30 31 32 33 34 35 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) học phần tổng hợp hợp Glixerol Glixerol từ propilen 57 Luyện tập chủ đề 16: Ancol Chủ đề 17 : Phenol (4 tiết) Khuyến khích học Mục I.2 Phân loại 58 Phenol sinh tự học Mục II.4 Điều chế Không dạy Bài thực hành 5: Tính chất etanol, 59 glixerol phenol Chủ đề: Pha chế Bài tập 2, tập Không yêu cầu học 60 Luyện tập: Ancol Phenol nước rửa tay khơ (b) sinh làm 61 Ơn tập cuối kỳ II 62 Kiểm tra cuối kỳ II Chủ đề 18 : Anđehit (3 tiết ) 63 Anđehit – Xeton (tiết 1) Không dạy phản ứng Mục A III.2 oxi hóa anđehit O2 64 Anđehit – Xeton (tiết 2) Mục B Xeton Không dạy, Bỏ phần Bài tập (e), Không yêu cầu Bài tập HS làm 65 Luyện tập: Andehit Chủ đề 19: Axit Cacboxylic (4 tiết) 66 Axit cacboxylic (tiết 1) Mục IV.1 Tính axit Tự học có hướng dẫn 67 Axit cacboxylic (tiết 2) Bài tập Bỏ phần (g) Bài thực hành 6: Tính chất anđehit 68 Chủ đề: Điều chế axit cacboxylic giấm từ hoa 69 Luyện tập: Axit cacboxylic 70 Luyện tập: Axit cacboxylic Giáo dục steam Khối A1, D Giáo dục steam Khối A1, D III KHỐI 12 – CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH Tuần Tiết KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Tên bài/chủ đề Nội dung điều Hướng dẫn thực KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Tên bài/chủ đề Hình thức Lớp Ghi Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) chỉnh thực HỌC KÌ I Ơn tập đầu năm Chương Este – Lipit (5 tiết) Este (tiết 1) Mục IV Điều chế Este (tiết 2) Mục V Ứng dụng Lipit Mục II.4 Ứng dụng Bài tập số 4;5 Luyện tập: Este chất béo Không dạy Hướng dẫn Hs tự đọc Khái niệm xà phòng thêm để thời gian chất giặt rửa luyện tập tổng hợp 5-6 Không dạy cách điều chế este từ axetilen axit Tự học có hướng dẫn Tự học có hướng dẫn Khơng u cầu Hs làm Chương Cacbohiđrat (5tiết) 7-8 Chủ đề Cacbohidrat Chủ đề Cacbohidrat 10 Luyện tập: Cacbohiđrat 11 Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học este cacbohiđrat - Phần tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, ứng dụng glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ - Bài 5: + Mục III.2b Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 + Mục V Fructozơ - Bài tập (bài 5) - Mục I.4.a Sơ đồ sản xuất đường mía từ mía (bài 6) - Bài tập (bài 7) Thí nghiệm số Tự học có hướng dẫn - Khơng dạy phản ứng oxi hóa glucozơ, Fructozơ Cu(OH)2 mơi trường kiềm - Khơng u cầu hs làm Khuyến khích học sinh tự đọc Không yêu cầu học sinh làm Không tiến hành phần đun nóng ống nghiệm Chủ đề: Điều chế ứng dụng chất béo Giáo dục steam Khối A1, D 10 11 12 13 14 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) 12 Luyện tập: Chương Chương Amin, aminoaxit protein (7 tiết) - Mục III.2.a Thí - Khơng u cầu hs nghiệm giải thích tính bazơ 13-14 Amin - Không yêu cầu học - Bài tập sinh làm 15 Ôn tập kỳ I 16 Kiểm tra kỳ I 17 Amino axit 18 Amino axit 19 Peptit protein Mục III: Khái niệm enzim axit Không dạy 20 Peptit protein nucleic Luyện tập: Cấu tạo tính chất amin, 21 amino axit protein Chương Polime vật liệu polime (5 tiết) - Mục I Khái niệm - Tự học có hướng - Mục III Tính chất dẫn vật lý - Tự học có hướng 22 Đại cương polime - Mục VI Ứng dẫn dụng - Tự học có hướng - Mục IV Tính chất dẫn hóa học - Không dạy Phần Nhựa rezol, 23-24 Vật liệu polime rezit mục IV: Không dạy Keo dán Chủ đề: Tái chế vật liệu polime Thực hành : Một số tính chất protein 25 Thí nghiệm Khơng làm vật liệu polime 26 Luyện tập: polime vật liệu polime Chương Đại cương kim loại (11 tiết) Mục 2a, 2b, 2c (Các Vị trí kim loại bảng tuần hoàn 27 kiểu mạng tinh thể Không dạy cấu tạo kim loại kim loại) 28 Tính chất kim loại Dãy điện hóa 10 Giáo dục steam Khối A1, D 29 15 30 16 17 31 32 33 34 35 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) kim loại (tiết 1) Tính chất kim loại Dãy điện hóa kim loại (tiết 2) Tính chất kim loại Dãy điện hóa kim loại (tiết 3) Ơn tập cuối kỳ I Kiểm tra cuối kỳ I Luyện tập: Tính chất kim loại (tiết 1) Luyện tập: Tính chất kim loại (tiết 2) Luyện tập: Hướng dẫn HS tự học hợp kim 18 36 Sự ăn mòn kim loại 37 Điều chế kim loại (tiết 1) 38 Điều chế kim loại (tiết 2) 39 Bài thực hành : Tính chất, điều chế kim loại ăn mịn kim loại 19 20 Tự học có hướng dẫn Các nội dung luyện Tích hợp dạy tập phần ăn mòn 20: Sự ăn mòn kim kim loại loại HỌC KÌ II Các nội dung luyện Tích hợp dạy tập phần điều chế 21: Điều chế kim loại kim loại Các nội dung luyện Tích hợp dạy tập phần điều chế 21: Điều chế kim loại kim loại Chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm (11 tiết) 40 41 21 42 22 Bài 19: Hợp kim 43 44 Kim loại kiềm hợp chất quan trọng kim loại kiềm (tiết 1) Kim loại kiềm hợp chất quan trọng kim loại kiềm (tiết 2) Kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ(tiết 1) Kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ(tiết 2) Luyện tập: Tính chất kim loại kiềm, Mục B Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm (Bài 25) Khuyến khích học sinh tự đọc Mục B.1 Canxi hidroxit (Bài 26) Tự học có hướng dẫn 11 23 24 25 26 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) kim loại kiềm thổ hợp chất chúng (tiết 1) Luyện tập: Tính chất kim loại kiềm, 45 kim loại kiềm thổ hợp chất chúng (tiết 2) Bài 27: Mục II.Tính chất vật lý Mục IV Ứng dụng 46 Nhôm hợp chất nhôm (tiết 1) trạng thái tự Tự học có hướng dẫn nhiên Mục V Sản xuất nhôm Không yêu cầu hs làm tập dạng tập tính tốn liên quan đến phản ứng hóa học ion Al3+ với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa kết tủa tan OH47 Nhôm hợp chất nhôm (tiết 2) Bài tập (bài 27) dư dạng tập tính tốn liên quan đến phản ứng hóa học ion AlO2- với ion H+ tạo Al(OH)3 kết tủa kết tủa tan H+ dư Luyện tập: Tính chất nhơm hợp 48 chất nhơm 49 Ơn tập kỳ II 50 Kiểm tra kỳ II Thực hành : Tính chất natri, magie, 51 nhôm hợp chất chúng Chương 7: Sắt số kim loại quan trọng (9 tiết) 12 52 53 27 28 54 55 56 57 29 58 59 30 60 31 61 62 32 63 64 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) Mục III.4 Tác dụng Không dạy với nước (Bài 31) Bài 31: - Mục II Sắt Tính chất vật lý Tự học có hướng dẫn - Mục IV Trạng thái tự nhiên Hợp chất sắt Luyện tập: Tính chất hóa học sắt Tự học có hướng dẫn hợp chất sắt (tiết 1) - Không học loại Hướng dẫn tự học hợp kim sắt lò luyện gang, thép, Loại bỏ ion sắt học thành phần nước sinh Bài 33: Hợp kim hợp kim, nguyên tắc hoạt sắt Luyện tập: Tính chất hóa học sắt và phản ứng xảy hợp chất sắt (tiết 2) luyện gang, Hướng dẫn tự học hợp kim sắt thép - Khơng làm tập Mục II Tính chất Crom hợp chất crom (tiết 1) vật lý (bài 34) Tự học có hướng dẫn Bài 38 Luyện tập: Tính chất hóa học Crom hợp chất crom (tiết 2) Tích hợp crom, đồng hợp chất chúng Luyện tập: Sắt số kim loại quan Bài 35 Đồng Khuyến khích học trọng (tiết 1) hợp chất Đồng sinh tự đọc Bài 36 Sơ lược Luyện tập: Sắt số kim loại quan Khuyến khích học niken, kẽm, thiếc, trọng (tiết 2) sinh tự đọc chì Bài thực hành : Tính chất crom, sắt, Thí nghiệm Khơng làm đồng hợp chất chúng Ôn tập cuối kì II Kiểm tra cuối kỳ II Chương 8: Phân biệt số chất vô ( tiết) Chủ đề: Bảo vệ Luyện tập: Nhận biết số ion Bài 40 Nhận biết Không dạy, sử dụng dung dịch số ion thời gian để luyện tập môi trường chống ô nhiễm nguồn dung dịch nhận biết Luyện tập: Nhận biết số ion 13 Giáo dục steam Khối A1, D Giáo dục steam Khối A1, D Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) nước dung dịch 33 Không dạy, sử dụng Bài 41 Nhận biết thời gian để luyện tập 65 Luyện tập: Nhận biết số chất khí số chất khí nhận biết số chất khí Chương 9: Hóa học số vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, mơi trường (3 tiết) 66 Hóa học mơi trường Khuyến khích học 34 67- 68 35 69 70 sinh tự đọc phần kinh tế, xã hội Hóa học mơi trường Chủ đề: Hóa học với vấn đề kinh tế xã hội bảo vệ môi trường Giáo dục steam Khối A1, D Ôn tập học kì II Ơn tập học kỳ II HIỆU TRƯỞNG DUYỆT TỔ TRƯỞNG Ngày 28 tháng năm 2022 NHÓM TRƯỞNG …………………… ……………… 14 ... hướng dẫn Khơng dạy KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Lớp Tên bài/chủ đề Hình thức thực Ghi Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) Sự điện li... học sinh tự đọc Khơng dạy phản ứng Giáo dục steam Khối A1, D 10 11 12 13 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) nhận biết ion nitrat nitơ... đề: Điều chế ứng dụng chất béo Giáo dục steam Khối A1, D 10 11 12 13 14 Kế hoạch giảng dạy hoạt động giáo dục môn Hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống) 12 Luyện tập: Chương Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giảng dạy và hoạt động giáo dục môn hóa 10 (sách kết nối tri thức với cuộc sống),

Từ khóa liên quan