0

1000 từ vựng TOEIC hay xuất hiện trong đề thi

195 19 0
  • 1000 từ vựng TOEIC hay xuất hiện trong đề thi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 08:29

Chắc hẳn các bạn đều biết rằng, chứng chỉ TOEIC hiện nay được coi là một trong nhữngchiếc chìa khóa thần kỳ giúp mở ra những cánh cổng sáng lạng trong học tập và công việc.Nhưng muốn phát triển các kỹ năng TOEIC một cách toàn diện nhất và đạt được mức điểmmong muốn, đảm bảo đầy đủ các yếu tố về nền tảng ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng là vôcùng quan trọng. The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Lời mở đầu Các bạn thân mến, Chắc hẳn bạn biết rằng, chứng TOEIC coi chìa khóa thần kỳ giúp mở cánh cổng sáng lạng học tập công việc Nhưng muốn phát triển kỹ TOEIC cách toàn diện đạt mức điểm mong muốn, đảm bảo đầy đủ yếu tố tảng ngữ pháp, từ vựng kỹ vô quan trọng Trải qua nhiều năm kinh nghiệm mảng TOEIC đội ngũ sử giả Ms Hoa miệt mài nghiên cứu xuất ấn phẩm “1000 từ vựng hay xuất TOEIC”, với mục đích giúp bạn chuẩn bị hành trang từ vựng tốt cho chứng TOEIC Cuốn “1000 từ vựng hay xuất TOEIC” có đặc biệt? Như bạn biết, TOEIC phục vụ cho công việc nhiều, tần suất xuất từ vựng chuyên ngành, đặc biệt kinh tế, tài vơ thường xun Do vậy, “1000 từ vựng hay xuất TOEIC” đời dựa lối tư vừa sách học chứng TOEIC, vừa sách học từ vựng Tuy nhiên điểm đặc biệt sách khơng học từ vựng mà cịn học kỹ Cụ thể bao gồm: • Học từ vựng thông qua nghe (Listening) theo Part thi TOEIC • Học từ vựng thơng qua đọc (Reading) theo Part thi TOEIC • Học từ vựng đầy đủ nhất, bao gồm từ tiếng Anh, loại từ (danh từ, động từ, ), phiên âm, nghĩa tiếng Việt ví dụ áp dụng từ vựng • Học từ vựng thơng qua tập luyện tập, thực hành, luyện nhớ sâu từ vựng Thông qua sách này, đội ngũ sứ giả Anh ngữ Ms Hoa hi vọng bạn chuẩn bị cho thân hành trang vững chắc, tìm phương pháp học hiệu cho kỳ thi TOEIC đạt mức điểm mong đợi Chúc bạn thành công! 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ MỤC LỤC PART PICTURE DESCRIPTION PART RESPOND TO A REQUEST 23 PART SHORT CONVERSATION 39 PART SHORT TALK 62 PART 5, 6, READING 89 Các bạn scan mã QR để lấy file nghe nhé! Hoặc truy cập link: https://bit.ly/Audio1000vocab 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ PART PICTURE DESCRIPTION I PEOPLE Gesture with face a Eyes No Word/ Part of Collocation speech Check sth V Phonetic Meaning Example /ʧɛk/ Kiểm tra The woman is checking some information Examine sth V /ɪgˈzæmɪn/ Kiểm tra, khảo He is examining an X-ray image sát Gaze at sth V /geɪz ỉt / Nhìn chằm chằm A man is gazing at the computer screen Glance at sth V /glɑːns ỉt/ Liếc nhìn Both of them are glancing at the screen Inspect sth V /ɪnˈspɛkt/ Kiểm tra, tra Look at sth V /lʊk ỉt/ Nhìn Review sth V /rɪˈvjuː/ Xem xét Stare at sth V She is inspecting some documents on the table The man is looking at the door He is reviewing some papers /steər/ /ỉt/ Nhìn chằm chằm The woman is staring at the window View sth 10 Watch sth V /vjuː/ Xem, xem xét They are viewing some slides V /wɒʧ/ Quan sát, nhìn They are watching movies in the theo dõi living room 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Check-up: Listen and choose the statement that best describes the picture (File 1) b Mouth No Word/ Part of Collocation speech Phonetic Meaning Example 11 Talk to sb V /tɔːk/ /tʊ/ Nói chuyện The man is talking to the woman 12 Speak to sb V /spiːk/ /tʊ/ Nói The policeman is speaking to a kid 13 Have a conversation with sb V /həv/ /ə/ Có hội /ˌkɒnvəˈseɪʃən/ thoại They are having a conversation with their teacher /wɪð/ 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 14 Give a V lecture to sb 15 Make a call 16 Address V V /gɪv/ /ə/ Giảng bài, /ˈlɛkʧə/ /tʊ/ thuyết trình /meɪk/ /ə/ Gọi điện /kɔːl/ thoại /əˈdrɛs/ Nói chuyện oneself to 17 Deliver a V speech 18 Give a V The business woman is making a call at her office The teacher is addressing herself to the pupil at the front table Phát biểu The speaker is delivering a speech in the meeting room /gɪv/ /ə/ Phát biểu /spiːʧ/ V to the class riêng với /spiːʧ/ speech 19 Laugh at sth /dɪˈlɪvər/ /ə/ The professor is giving a lecture A woman is giving a speech to the audience /lɑːf/ /æt/ Cười People are laughing at the comedies 20 Smile at sb/ V /smaɪl/ /æt/ Cười sth The child is smiling at his puppies Check-up: Listen and choose the statement that best describes the picture (File 2) 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Gestures with hands No Word/ Part of Collocation speech Phonetic Meaning Example 21 Carry sth V /ˈkæri/ Mang, vác He is carrying a box full of items 22 Move sth V /muːv/ Di chuyển They are moving a heavy object 23 Hold sth V /həʊld/ Cầm, nắm A woman is holding a pen in her right hand 24 Use sth V /juːz/ Dùng He is using a public phone on the street 25 Operating V /ˈɒpəreɪtɪŋ/ Vận hành V /ʃeɪk/ Bắt tay She is operating the machine sth 26 Shake hands /hændz/ 27 Point at sth V /pɔɪnt/ /æt/ The businessmen are shaking hands with each other Chỉ The speaker is pointing at the screen 28 Applaud V /əˈplɔːd/ Vỗ tay The audience are applauding at a concert 29 Clap for V /klæp/ /fɔː/ Vỗ tay They are clapping for the performance 30 Touch sth 31 Reach for sth V /tʌʧ/ Chạm, sờ /riːʧ/ /fɔː/ Với She is touching her cheek The doctor is reaching for the 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ monitor 32 Pick up sth V /pɪk/ /ʌp/ Chọn, cầm lên They are picking up some apples from the shelf 33 Stretch V /strɛʧ/ Kéo, duỗi A woman is stretching one of her arms Check-up: Listen and choose the statement that best describes the picture (File 3) 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Postures No 34 Word/ Part of Collocation speech Stand on V Phonetic Meaning Example /stænd/ /ɒn/ Đứng The conductor is standing on the platform 35 Stand across V /stænd/ Đứng đối diện /əˈkrɒs/ 36 Stand in V front of 37 Sit around /stỉnd/ /ɪn/ /sɪt/ Đứng phía trước Sit across V /sɪt/ /əˈkrɒs/ are standing The cashier is standing in front of the counter Ngồi xung quanh /əˈraʊnd/ 38 women across from the men /frʌnt/ /ɒv/ V The They are all sitting around a conference table Ngồi đối diện One woman is sitting across from the rest 39 Sit in rows V /sɪt/ /ɪn/ Ngồi theo hang The people are seated in rows Ngồi There are passengers sitting /rəʊz/ 40 Sit on V /sɪt/ /ɒn/ on the bus 41 Lean on V /liːn/ /ɒn/ Dựa vào One woman is leaning on the other 42 Lean against V /liːn/ Dựa vào /əˈgɛnst/ 43 Rest V /rɛst/ The women are leaning against the lamp post Nghỉ ngơi The women are resting on the benches 44 Walk V /wɔːk/ /θruː/ Đi xuyên qua through 45 Walk hand in hand They are walking through the forest V /wɔːk/ Đi tay /hænd/ /ɪn/ tay The girls are walking hand in hand /hænd/ 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ 46 47 Walk across Stroll along V V /wɔːk/ Đi sang phía /əˈkrɒs/ bên /strəʊl/ Đi bộ/ tản dọc /əˈlɒŋ/ theo Some people are across the street People are strolling along the waterfront Check-up: Listen and choose the statement that best describes the picture (File 4) walking 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Appearance No 48 Word/ Part of Collocation speech Wear sth V Phonetic Meaning Example /weə/ Đeo, mặc They are wearing protective helmets 49 Have sth on V /hæv/ /ɒn/ Đeo, măc The couple have sunglasses on 50 Be dressed V formally /biː/ Mặc trang trọng, /drɛst/ lịch They are dressed formally /ˈfɔːməli/ 51 Be dressed V casually /biː/ / Mặc không trịnh drɛst/ trọng The students are dressed casually at the school festival /ˈkæʒjʊəli/ 52 Put on sth V /pʊt/ /ɒn/ Mặc vào, đeo vào A man is putting on his name tag 53 Try on sth V /traɪ/ /ɒn/ Thử đồ A woman is trying on some shoes 54 Remove sth V /rɪˈmuːv/ Tháo, cởi He is removing his glasses 55 Take off sth/ V /teɪk/ /ɒf/ Tháo, cởi He is taking off his striped take sth off sweater 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 10 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ M: Unfortunately, the only other one in the building is undergoing regular maintenance It won't be accessible for about an hour W: Hmm I'm in a bit of a rush I need to withdraw cash before I fly to Vancouver for a business trip M: Well, the teller at the end of the counter is helping another customer, but that shouldn't take too long You can get cash from her once she's available I'm sure you'll find that option faster than using the machine W: Yeah, you're probably right Thanks for the suggestion W: Excuse me I was here about an hour ago to open a new savings account I think I accidentally left my cell phone here Has anyone found it? M: What does the device look like? W: It's black and has a brown leather case M: Let me check our lost and found box urn Sorry, I don't see anything like that here Are you sure you didn't misplace it elsewhere? W: Well, I went to the library earlier this morning I plan to check there next M: OK And I'll e-mail our staff and tell them to immediately report it if they find anything (File 6) M: Hi I'm interested in seeing the musical Coral Sea Are there any tickets available for the opening show on Saturday? 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 181 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ W: A few left, but they're going fast The leading actor was nominated for several awards last year, so there is a lot of interest in the play M: Great, I'm glad some seats are still available I'd like two that are next to each other and as close to the stage as possible W: OK And will you be paying with cash or credit card? M: You can run this card And I need a receipt, please W: Oh, I can't believe Pasadena Gallery is going to display my artwork! Thank you so much M: We take great pride in supporting local artists, and I think your paintings will appeal to our clients Plus, if you go on to achieve success, we can say that your first exhibit was held at our gallery W: Well, I'm very excited By the way, have you decided on the dates yet? M: A two-week show would probably work best I'm thinking about holding it from August 27 to September 10 W: Ah Could it start one week earlier—on August 20? I'm traveling to Berlin to participate in a meet-and-greet event with other aspiring painters on September M: That should be fine 3-5 W: The Tan Film Festival is coming to BeIlville next month I can't believe it! M: Does that mean that all the big stars will make their appearance here? 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 182 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ W: That's exactly what it means I am so excited I'm going to put In my request for a holiday during that time and see every movie they're going to show I'm also going to get the signatures of every star I know Would you like to join me? M: I wish I could, but I won't be here next month The company is sending me to our head office in London for the annual managerial training for a week (File 7) M: Welcome to City Hall How can I assist you? W: I'm looking for the recreation department I'm running late for my meeting with Mr Baxter this morning He requested a presentation on the summer sports program my organization is planning M: You must be Dana Royce We've been expecting you! The recreation department is on the third floor I'll call Mr Baxter now and tell him that you're here The elevators are just to your right W: I'll go upstairs now Thanks for your help! W: Hello I'd like to take your hotel's airport shuttle bus tomorrow at 10 A.M Can you arrange that for me? M: I'm sorry That shuttle is already full But, I can place you on urn the 11:30 A.M bus instead W: No, I'm afraid that would be too late as my flight is scheduled to depart at o'clock Could I go at another time? 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 183 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ M: Let me see Yes, we have a spot open at 8:30 A.M You'll be a bit early for your flight, but there are no other times available So, I think you'll have to take that one (File 8) M: Sheryl, a word please? The talk on renewable energy is going to start 20 minutes behind schedule The speaker texted to say cars are at a standstill on Highway 14 W: OK I'll notify the audience about the change M: Meanwhile, regarding the keynote lecture, over 200 people signed up to hear it W: I'm not surprised Food waste is an important issue, and Andrea Parker has written a best-selling book on the topic M: Oh I almost forgot Sorry to say, but a valet parking driver called in sick I know you're overseeing that team as well Hopefully, you can make things work with one less person W: Tom, I want to let you know that I'm almost finished with the seating chart for Friday's banquet I'm trying to seat all the winners near the front of the venue M: Yes, they should have easy access to the stage And that reminds me We got an e-mail from the caterer for the event about 30 minutes ago Have you read it yet? W: No I've been focused on getting this chart finished Beeman Corporation expanded its guest list this morning Did the e-mail indicate that there will be some problems? M: Everything's fine as we decided on the menu a month ago The message just mentioned the number of vegetarian meals that will be provided 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 184 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ W: Roger, we have to get the auditorium lobby ready before people arrive for tonight's debut performance of the play Going for Broke M: Right, I've got the actors' photographs framed for display What else is there to do? W: Can you set up some tables where programs can be handed out? M: Sure There are a few in the basement I'll ask Jacob to help me carry them up here His shift starts in 15 minutes W: OK And finally, we need a spot where fans can take photos with the cast after the show M: Let's put it where it was last year in the area to the left when you enter the building, just before you reach the refreshment stand 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 185 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ PART File CDB Attention all passengers Due to our airport expansion project, please note the following changes All domestic departures will board in the main terminal building, at gates A, B, and C All domestic arrivals will deplane outside the airport tarmac, and passengers will be bussed into the main terminal International flights will depart and arrive at the annex terminal, gates D, E, F, and G To get to the annex terminal, take the airport subway, which boards in the lower level near gate A It leaves every 10 minutes We thank you for your patience as we expand the airport to serve you better Expansion work will last approximately 10 weeks For more information about the project, visit one of the information kiosks located throughout the airport, or call our special hotline at 888-555-7473 File ACB Can I have your attention please? Bus 234 from Salt Lake City, scheduled in 10 minutes, is stalled just outside the city limits A new bus is en route to transport passengers and is expected to be here in about an hour We apologize for the delay Meanwhile, passengers waiting for bus 234 to Las Vegas and Los Angeles are invited to have a free meal in our lounge Show your boarding pass at the dining counter to receive lunch and a beverage, on us If you are a 234-passenger planning to catch connecting buses in Las Vegas or Los Angeles, we are phoning those stations and trying to arrange for extra buses to meet you to avoid further delays We apologize again for this inconvenience Please note that our buses arrive and depart on schedule more than 90 percent of the time If you would like a refund due to this 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 186 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ postponement, please take your boarding pass to the customer service desk in the back of the station File DCD Attention please All passengers heading to Toronto are asked to go down to platform number as the train has now started boarding For your safety, get on the train carefully because there is a large gap between the train and the platform Please be sure to have your tickets handy Also, I'd like to remind you that there are still a few tickets left at the ticket booth located next to platform number If you haven't bought a ticket yet, please so as soon as possible Please note that you may be charged more if you have any extra pieces of baggage with you Again, the train for Toronto is leaving in minutes Thank you File DCB Ladies and gentlemen Welcome to Smallville Theater for tonight's performance of "Romeo and Juliet" by the Smallville Theater Troupe The performance will begin at 7:30, and there will be four acts with a 20-minute intermission During intermission drinks and snacks are for sale in the lobby We ask you at this time to kindly turn off all cell phones and pagers and remind you that photography is not permitted during the performance After the show, you can purchase tickets at the box office for any or all of Smallville Theater's six upcoming presentations this season The box office is also open Monday through Friday from a.m to p.m You can buy tickets in person or by calling the box office at 555-8294 Thank you for coming and enjoy the show! File ACD 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 187 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Welcome to the Washington Cultural Museum My name is Sandra Jones and I'll be your guide today A guided tour in the gallery will take about an hour We'll start here in the Asian art gallery, where you'll see lots of exhibits showing a wide range of contemporary paintings and sculptures in Asia Before we enter the gallery, I'd like to tell you a few things we should be aware of Once inside the gallery, you are not permitted to take flash photos However, taking pictures without a flash is allowed Please refrain from eating and drinking in the exhibit area Following the guided tour, you will have lunch in the huge food court on the third floor of the museum If you happen to separate from our group, let's meet in front of the food court at noon Now, would you please follow me? File ABA Good morning, everyone I'm glad to see all of you here in the training session As most of you already know, we recently developed new computer programs in order to enhance our daily operations For warehouse workers, we'd like you to get used to our new inventory software program I'm sure this program will help you keep our stock well organized For instance, when our clients want to order something, you can check whether we have certain items in stock immediately by using this new software program If you work in Accounting, you need to get your current accounting program upgraded With this updated program, you can calculate the gross sales per day more accurately and quickly Let's break up into groups of two and learn how these software programs work File DCA I'm Mitch Bloomfield with this hour's top story Hurricane Harry is moving southsoutheast about 25 miles off the Florida Coast, and is predicted to strike southern 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 188 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Florida early this evening Winds are forecasted to be 75- to 100-miles an hour, with ocean swells up to 10 feet high Florida authorities have ordered residents of coastal cities to evacuate their homes for the next 24 hours, and two units of the National Guard have been dispatched to assist elderly and disabled residents Forecasters at the national weather center have labeled Harry a level-2 hurricane and say it might decrease to level-1 by the time it reaches land Residents of islands in the Florida Keys have also begun evacuating in case Harry suddenly veers farther south This is Mitch Bloomfield reporting for WROJ The next update will be at top of the hour, or whenever news breaks on news radio WROJ, 920 a.m File CCB Good evening, listeners This is Henry Gomez from KTN Radio traffic news Looking at the expressways, traffic is slowly starting to pick up as we head into the evening on Saturday Particularly, there's a major delay at the West Coast Tunnel It was reported that there's a collision between two vehicles inside the tunnel This has forced the police to shut down one lane temporarily The authorities said the tunnel won't reopen until past midnight as it takes time to have those cars towed from the tunnel If you are driving into the city from the west side now, you are encouraged to take the Silver Bridge instead Also, just as a note if you're on southbound Interstate seventy-five near Waterloo River, please be aware that there is currently a high-wind advisory out for that area, So please drive safely For more of your latest updates, keep it tuned to KTN Radio The next traffic news will be aired in an hour File ACB Want to stay warm this winter? Then don't miss the huge sale this weekend at Coat Warehouse We're taking 10 to 50 percent off our already low prices for winter 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 189 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ coats, jackets, hats, mittens, and scarves everything you need to be warm and cozy when the temperatures drop, and the snow starts falling We have brand-name clothes at a fraction of the cost you'll find them selling for in other stores, with the city's largest selection of sizes and styles This weekend, from Friday through Sunday, is your chance to save even more! Products marked with red tags are reduced anywhere from 10 to 50 percent, and products with green tags will get you discount coupons that can be used at a future date Also, the first 100 customers will receive a set of super-warm earmuffs absolutely free! So, mark your calendars, folk Coat Warehouse has two locations, at Southgate Mall and downtown on the corner of First and Pike The first 100 customers at each location will get a set of free earmuffs We're open to on Friday and Saturday, and to on Sunday Don't be left out in the cold this winter Get down to Coat Warehouse for our huge winter sale! File 10 CAB Thank you for coming to the grand opening of the Holmstead Library It's taken 18 months to complete this building, but I think the wait has been worth it This magnificent ceiling-glass structure has been called the perfect marriage of function and form, and I think all of us here today would agree with that statement Now I'm going to hand the microphone to a special guest, the man who designed this beautiful edifice, Klaus Kirshner Mr Kirshner has flown all the way from Austria for this occasion, and we are honored to have him with us He is renowned throughout the world for his innovative architecture and distinctive style Would you please join me in giving a warm Holmstead welcome to Klaus Kirshner! File 11 CDD 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 190 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ Are you too busy to get in shape? Not with Porta-Trainer! No, Porta-Trainer is not a personal trainer, but it IS a complete workout, and it fits in a bag smaller than you'd usually carry to the gym This amazing, lightweight device has everything you need to strengthen your arms, legs, belly, shoulders, chest and thighs in just minutes a day It's so simple, it just hooks up to a doorknob, hook, or hanger The tough, flexible bands stretch as far as you can pull them, offering maximum resistance that builds muscles and tones fat fast! But the most amazing thing about Porta-Trainer is the price Normally Porta-Trainer sells for $59.99 But if you order right now, by calling the number at the bottom of your screen, Porta-Trainer can be yours for only $29.99 less than one month's dues at most health clubs! But wait, there's more If you call in the next 10 minutes, we'll throw in this beautiful Porta-Trainer tote bag, as well as this instructional video, absolutely free! This is a $100 value! Don't wait Call now Have your credit card ready; operators are standing by Now you CAN get fit, in the comfort of your own home, workplace or hotel room, in just minutes a day! File 12 ABD Are you tired of your old boring job? Now is the time to get a new one Everset corporation is looking for highly motivated individuals who could be part of the fastgrowing real estate company With more than 10000 dedicated sales agents we are still expanding our sales force because of the growing demand of the industry we are now hiring you sales agents they must be passionate and they must have excellent communication skills both male and female applicants with at least one year experience in selling real estate may apply you may email your resume to start your career at every set co.com you can also visit our website at www.eversetco.com for more details don't waste this wonderful opportunity join us and make your way to the top because in ever said you're wonderful careers are set 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 191 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ File 13 ACC Welcome to the world's number one chocolate brand, Davis's main factory in Boston My name is Kenny Garcia and I'll show you around our manufacturing plant today First, we'll visit our storage room where cacao beans are stored, and we'll see our main processing plant to see how the separate ingredients are mixed together to make our popular chocolate products At the end of the tour, you'll be invited to browse our souvenir store where you can select from a wide range of our special items like T-shirts and hats Before we get started, I'd like to remind you that next week will be "Children's Week," which will give an unforgettable memory to your family Any child aged 10 and under will receive a free gift box that contains our chocolate-covered almond cookies and our famous chocolate bars File 14 BBD Hello, Cathy This is John Taylor from Accounting and I'm calling about the reimbursement request you made yesterday According to the request form you submitted, you spent as much as 1,500 dollars during the business trip to Tokyo last month Though I went through all copies of receipts you attached to your expense report I wasn't able to find the receipt for the hotel bill It seems like you didn't include it by mistake I need it by the end of the day at the latest in order to process your payment Please give me a call and let me know if you can send it to me by either e-mail or fax Otherwise, you may have to wait another month until you get paid If you have any inquiries about this, you are encouraged to come by my office on the tenth floor anytime you want I'll be working at my office until p.m today File 15 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 192 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ ADB Good evening, shoppers This is the store manager, Linda Wang, and I'm pleased to announce that Groger's special deals will be available for the next week First, locally produced milk will be on sale for $1 per 1/2 gallon in our dairy section Also, in the kitchenware aisle, we will have a wide range of kitchen items reduced to low prices If you buy our plate set, we'll give you a 30% discount on a blender And if you buy one of our knives, we'll give you a table cloth for free Come back here next week and get a hot deal Be sure to remember that the sale will be over on Friday File 16 BDC Attention, all factory workers This is a reminder that our maintenance department will be conducting a routine inspection on all production equipment from a.m to noon today Although our normal business operations are not affected, electrical services will be shut down for safety issue As a result, all elevators except the ones in the main factory building won't operate during the inspection If you have any questions or concerns, please call our maintenance office at extension 331 Thank you for your cooperation File 17 CAA Hi Bill This is Peter from the manufacturing facility I know that you were at the plant this morning, and I don't mean to be an inconvenience However, I was hoping that you could come back to the plant as soon as you get a chance There seems to be a problem with the main assembly line The conveyer system isn't working properly, and I was hoping you could come by and take a look at it Unfortunately We can't continue with production until this situation is rectified As you know, we 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 193 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ have a number of large orders we were hoping to complete before the weekend, Again I’m really sorry to bother you File 18 BBD Good morning I called this meeting to share opinions about our new growth strategy with you As you know, we have experienced a drastic decrease in sales of large cars in the last years Although small foreign cars are in high demand in the United States, full-size cars such as our AX models, have become less popular in the market I think it's time to change our future direction I recommend we develop new production lines for compact cars as well as hybrid vehicles In particular, costeffective hybrid cars are "strategically" important to us While the new hybrids are almost as powerful as normal cars, their fuel efficiency is much better than most cars I'm sure they are becoming more popular with consumers As the president, I firmly believe that we should start to develop effective hybrids that people want to drive as soon as possible 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 194 The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/ PART Key Key Key Key Key Key Key Key Key Key 10 C B C B D C C D C A D C D B C A B C A D B A B B B D C A B A B C C D A A B B B C C D A C B C D A C A D B D D A D B D A A A A D C D A A B A A D C D B B B B C C C B B B A B C B A A B A C C D A 10 11 A 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | 195 ... QR để lấy file nghe nhé! Hoặc truy cập link: https://bit.ly/Audio1000vocab 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website:... room 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/... /wɪð/ 1000 TỪ VỰNG HAY XUẤT HIỆN TRONG TOEIC | The Leading TOEIC Training Center In Vietnam Hotline: 0934 489 666 Website: http://www.anhngumshoa.com/ Fanpage: https://www.facebook.com/mshoatoeic/
- Xem thêm -

Xem thêm: 1000 từ vựng TOEIC hay xuất hiện trong đề thi,

Từ khóa liên quan