0

Đề luyện thi THPTQG môn hóa đề số 3

7 18 0
  • Đề luyện thi THPTQG môn hóa đề số 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 13:45

TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 GV Cô Thân Thị Liên 0933555694 1 Họ và tên HS Lớp Câu 1 Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 2 Sắt (III) hidroxit là chất rắn màu nâu đỏ Côn.đề luện thi THPTQG môn hóa chuẩn cấu trúc minh họa và phát triển theo cấu trúc đề thi chinh phục mức 8+. Đề được biên soạn bởi giáo viên có chuyên môn cao và lâu năm trong nghề. Giúp học sinh nhắm được cách thức và cấu trúc đề thi rõ hơn. Không bỡ ngỡ khi làm đề thi thật. Có hướng đi và phát triển đề sát với thực tế đề thi. 1 TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 ĐỀ THI THỬ SỞ THANH HĨA 2022 GV: Cơ Thân Thị Liên Họ tên HS: Lớp: Câu 1: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 2: Sắt (III) hidroxit chất rắn màu nâu đỏ Công thức sắt (III) hidroxit A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe(OH)2 Câu 3: Ở nhiệt độ cao, khí CO khử oxit kim loại sau đây? A Fe2O3 B Na2O C MgO D K2O Câu 4: Chất sau muối axit? A HCl B NaHSO4 C KNO3 D CaCl2 Câu 5: Natri hidrocacbonat hay cịn có tên gọi baking soda dùng làm bột nở, thuốc chữa bệnhđau dày, Công thức natri hidrocacbonat A NaOH B NaHCO3 C NaCl D Na2CO3 Câu 6: Kim loại sau kim loại kiềm thổ? A Al B Na C Mg D K Câu 7: Polime sau polime tổng hợp? A Tơ visco B Poli(vinyl clorua) C Ag D Xenlulozơ Câu 8: Dung dịch chất sau làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? A Glyxin B Anilin C Phenol D Metylamin Câu 9: Chất sau đipeptit? A Gly-Ala B Gly-Ala-Gly-Ala C Ala-Ala-Gly D Ala-Gly-Val Câu 10: Chất sau chất điện li yếu? A NaOH B CH3COOH C NaCl D HCl GV: Cô Thân Thị Liên - 0933555694 TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 Câu 11: Khi đun nấu than tổ ong thường sinh ea khí X khơng màu, khơng mùi, bền với nhiệt,hơi nhẹ khơng khí dễ gây ngộ độc đường hơ hấp Khí X A N2 B CO2 C CO D H2 Câu 12: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có cơng thức phân tử C4H8 A B C D Câu 13: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH? A Phenol B Ancol metylic C Metan D Etilen Câu 14: Phát biểu sau đúng? A Polietilen dùng để sản xuất cao su B Tơ nilon-6,6 điểu chế phản ứng trùng hợp C Cao su Buna có thành phần polibutadien D Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp Câu 15: Cho 16,2 gam Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít khí CO2 Giá trịcủa V A 3,36 B 2,24 C 1,12 D 4,48 Câu 16: Số nguyên tử cacbon phân tử triolein A 17 B 51 C 55 D 57 Câu 17: Este X có cơng thức phân tử C4H8O2 Thủy phân X dung dịch H2SO4 lỗng, đunnóng, thu sản phẩm gồm axit axetic chất hữu Y Công thức Y A.CH3OH B C2H5OH C CH3COOH D HCOOH Câu 18: Cacbohidrat sau thuộc loại monosaccarit? A Saccarozơ B Xenlulozơ C Tinh bột D Glucozơ Câu 19: Isoamyl axetat chất có mùi thơm chuối chín Cơng thức cấu tạo isoamylaxetat A HCOOCH2CH2CH(CH3)2 B CH3COOCH2CH(CH3)2 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 Câu 20: Thạch cao ứng dụng nhiều đời sống sản xuất Rhachj cao gồm loại:thạch cao sống, thạch cao nung thạch cao khan Công thức thạch cao sống A Ca(OH)2.2H2O B CaSO4.2H2O C CaSO4.H2O D CaCO3.2H2O Câu 21: Cho 12,46 gam alanin (H2NCH(CH3)COOH) tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, côcạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 15,54 B 17,78 C 17,87 D 20,30 Câu 22: Chất sau bị thủy phân đun nóng mơi trường axit cho loại monosaccarit? A Saccarozơ B Tinh bột C Glucozơ D Xenlulozơ Câu 23: Số oxi hóa natri phân tử NaCl GV: Cô Thân Thị Liên - 0933555694 TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 A +2 B -2 C -1 D +1 Câu 24: Cặp chất sau dùng làm mềm nước cứng? A Na3PO4, Na2CO3 B Na3PO4, NaCl C NaHCO3, KNO3 D MgCl2, CaSO4 Câu 25: Hòa tan hết m gam Mg dung dịch H2SO4 lỗng thu 5,6 lít H2 Giá trị m A 4,8 B 6,0 C 2,4 D 8,0 Câu 26: Trường hợp sau xảy trình ăn mịn điện hóa học? A Để mẩu Ag khơng khí ẩm B Để mẩu gang khơng khí ẩm C Cho mẩu Zn vào dung dịch HCl D Đốt mẩu Mg khí Cl2 dư Câu 27: Ion kim loại sau có tính oxi hóa mạnh nhất? A Cu2+ B K+ C Fe2+ D Ag+ Câu 28: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ Cho toàn glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%) thu 34,56 gam Ag Giá trị m A 25,92 B 25,60 C 28,80 D 14,40 Câu 29: Cho X, Y, Z hợp chất vô kim loại Biết X hóa chất quan trọng, hàng thứ hai sau axit sunfuric X dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo,… vàthỏa mãn sơ đồ phản ứng sau: (a) X + Y → Z + H2O (b) Y t cao Z + H2O + E (c) E + X → Y Z + H2O Biết E hợp chất cacbon Các chất X, Y, Z, E chất sau đây? A KOH, KHCO3, K2CO3, CO2 B NaOH, NaHCO3,Na2CO3, CO2 C NaOH, NaHCO3,CO2, Na2CO3 D NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3 Câu 30: Cho m gam Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,3M sau thời gian thu 5,6 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 2,925 gam Zn vào dung dịch Y, thu chất rắn Z có khốilượng 4,415 gam dung dịch chứa muối Giá trị m A 2,56 B 1,28 C 1,92 D 3,20 GV: Cô Thân Thị Liên - 0933555694 TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 Câu 31: Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp khí X gồm ba hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ11,76 lít O2 thu 15,84 gam CO2 Mặt khác, nung m gam X với 0,04 mol H2 có xúc tác Ni, điều kiện thích hợp bình kín, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y qua bình đựng Br2 dư thấy có 17,6 gam Br2 phản ứng thoát hidrocacbon Tỉ khối X có với H2 A 22,25 B 20,22 C 20,75 D 14,25 Câu 32: Hỗn hợp E gồm hai amin X, Y (hai chức, không no, mạch hở dãy đồng đẳng có Mx < MY) Hỗn hợp F gồm ancol etyloc metylvinyl oxalat (có tỉ lệ mol tương ứng 2:1) Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp E F thu 0,46 mol CO 0,53 mol H2O.Phần trăm số mol X E A 42,86% B 33,34% C 57,14% D 20,22% Câu 33: Tiến hành thí nghiệm theo bước: Bước 1: Cho giọt dung dịch CuSO4 0,5% vào ống nghiệm Bước 2: Thêm 1ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều, gạn phần dung dịch, giữ lạikết tủa Bước 3: Thêm tiếp 2ml dung dịch saccarozơ 1,5% vào ống nghiệm, lắc đềuPhát biểu sau sai? A Thí nghiệm chứng minh saccarozơ có nhiều nhóm OH vị trí kề B Sau bước 3, lết tủa bị hòa tan, thu dung dịch màu xanh làm C Ở bước 2, ống nghiệm xuất kết tủa màu xanh D Ở bước 3, saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ fructozơ GV: Cô Thân Thị Liên - 0933555694 TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ mol: (a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O t X1 + 4Ag + 4NH4NO3 (b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O (c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl (d) X3 + C3H7OH X4 + H O Biết X hợp chất hữu no, mạch hở, chứa loại nhóm chức Khi đốt cháy hoàn toàn X2, sản phẩm thu gồm CO2 Na2CO3 Phân tử khối X4 A 118 B 132 C 90 D 174 Câu 35: Cho phát biểu sau: (a) Lực bazơ amin mạnh amoniac (b) Dầu bơi trơn có chứa chất béo bão hịa (phân tử có gốc hidrocacbon no) (c) Quá trình quang hợp xanh tạo xenlulozơ, nước O2 (d) Quá trình luộc trứng có xảy đơng tụ protein nhiệt (e) Tơ poliamit bền môi trường kiềm bền môi trường axitSố phát biểu A B C D Câu 36: Cho a mol hỗn hợp khí X gồm CO2, H2O qua C nung đỏ thu 0,25 mol hỗnhợp khí Y gồm CO, CO2, H2 Dẫn tồn Y qua dung dịch NaOH thu dung dịch X khí gồm (CO, H2) Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Z, số mol khí CO2, sinh biểu diễn theođồ thị nCO 0,2 Giá trị a A 0,13 0,31 B 0,20 GV: Cơ Thân Thị Liên - 0933555694 VHCl (lít) C 0,22 D 0,18 TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 Câu 37: Cho phát biểu sau: (a) Điện phân nóng chảu KCl với điện cực trơ, thu dược kim loại K catot (b) Thành phần phân ure (NH4)2HPO4 (c) Hợp kim Zn-Cu nhúng dung dịch HCl xảy ăn mịn điện hóa học (d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 thu kết tủaSố phát biểu A B C D Câu 38: Hỗn hợp E gồm triglixerit X Y có tỉ lệ số mol tương ứng 2:5 Thủy phân hồntồn E mơi trường kiềm thu glixerol, muối hai axit béo axit oleic axit stearic Đốt cháy hoàn toàn m gam E thu 134,64 gam H2O Mặt khác, m gam hỗn hợp E làm màu tối đa 35,2 gam brom Khối lượng Y 77,6 gam E A 44,40 B 55,50 C 53,28 D 66,60 Câu 39: Este X hai chức, mạch hở, tạo ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức Este Y ba chức, mạch hở, tạo glixerol với axit cacboxylic khơng no, đơn chức (phân tử cóhai liên kết π) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X Y cần vừa đủ 0,6 mol O2, sản phẩm thu cho qua bình đựng H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 6,696 gam Mặt khác,thủy phân hoàn toàn 0,24 mol E cần vừa đủ 630ml dung dịch KOH 1M, thu hai ancol (có số nguyên tử cacbon phân tử) hỗn hợp ba muối, tổng khối lượng muối hai axit no a gam Giá trị a A 49,50 B 18,54 C 15,12 D 21,42 GV: Cơ Thân Thị Liên - 0933555694 TỔNG ƠN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 Câu 40: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu FexOy tác dụng hết với 100 gam dung dịch chứa HCl 24,455% HNO3 8,19% sau phản ứng thu 1,344 lít khí NO sản phẩm khử vào dung dịch Y chứa (m + 27,965) gam chất tan Cho a gam Mg vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy hỗn hợp T gầm đơn chất khí, tỉ khối T so với H2 10,75 (m - 0,16) gam chất rắn Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 8,5 B 7,7 C 9,1 D 10,9 GV: Cô Thân Thị Liên - 0933555694 ... chất sau đây? A KOH, KHCO3, K2CO3, CO2 B NaOH, NaHCO3,Na2CO3, CO2 C NaOH, NaHCO3,CO2, Na2CO3 D NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3 Câu 30 : Cho m gam Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,3M sau thời gian thu 5,6... TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ VIP 2K4 Câu 34 : Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ mol: (a) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O t X1 + 4Ag + 4NH4NO3 (b) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O (c) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl (d) X3 + C3H7OH... isoamylaxetat A HCOOCH2CH2CH(CH3)2 B CH3COOCH2CH(CH3)2 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 Câu 20: Thạch cao ứng dụng nhiều đời sống sản xuất Rhachj cao gồm loại:thạch cao sống, thạch cao nung thạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề luyện thi THPTQG môn hóa đề số 3,