0

LIÊN kết và PHÁT TRIỂN DU LỊCH văn hóa tại các TỈNH PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

16 0 0
  • LIÊN kết và PHÁT TRIỂN DU LỊCH văn hóa tại các TỈNH PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 13:05

LIÊN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI CÁC TỈNH PHÍA ĐƠNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Đặng Hồng Lan , Đồn Lê Minh Khởi Tóm tắt Du lịch ngành kinh tế tổng hợp có đặc trưng liên ngành liên vùng phối hợp, liên kết nhiều ngành kinh tế phục vụ du khách hợp tác nhiều địa phương để tạo nên tuyến điểm Liên kết phát triển du lịch nhằm khai thác triệt để lợi tài nguyên du lịch, sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch nguồn lực từ phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng quy mô lãnh thổ lớn, nâng cao tính cạnh tranh mở rộng thị trường Các tỉnh phía đơng đồng sơng Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều tài nguyên du lịch đặc biệt tài ngun cho du lịch văn hóa ln điểm thu hút du khách nước Việc xây dựng liên tuyến du lịch văn hóa tỉnh phí Đơng ĐBSCL điểm nhấn tranh du lịch khu vực góp phần phát triển kinh tế, trì quảng bá văn hóa địa phương để hướng đến phát triển bền vững Liên kết, hợp tác đồng toàn diện việc xây dựng sản phẩm đặc trưng, xúc tiến quảng bá du lịch văn hóa, bảo vệ mơi trường nâng cao đời sống cộng đồng, tơn vinh giá trị văn hóa phát huy lợi địa phương động lực để phát triển bền vững Từ khóa:ĐBSCL, du lịch văn hóa, liên kết phát triển du lịch, phát triển bền vững Đặt vấn đề Theo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ, khơng gian du lịch phía Đơng ĐBSCL bao gồm tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Trà Vinh đánh giá vùng châu thổ chịu nhiều tác động người biến đổi khí hậu đặc biệt xâm nhập mặn Cùng với đó, vùng có nhiều nét văn hóa  Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  Cử nhân Việt Nam học, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch V-One Travel cảnh quan tương đồng định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng ‘nghiên cứu đời sống sông nước, miệt vườn; tham quan làng nghề, di tích lịch sử cách mạng; lưu trú nhà dân (homestay)’ [1, tr.4] Dù vậy, tỉnh có mạnh riêng để tạo nên sản phẩm đặc trưng loại hình du lịch văn hóa nét đặc trưng cộng đồng dân tộc Việt, Hoa Khmer Theo Nghị Về phát triển bền vững đồng sơng Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu nêu rõ việc phát triển du lịch phải gắn với sinh thái, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc biệt văn hóa dân tộc thiểu số [2] Có thể thấy văn hướng vào phát huy giá trị văn hóa vùng nên sở động lực để tiểu vùng phát triển du lịch văn hóa Tuy nhiên, du khách đến cụm duyên hải khiêm tốn, năm 2017, đón 5,1 triệu lượt du khách, chiếm khoảng 11,3% so với lượng du khách toàn vùng [3] Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, cạnh tranh thị trường ngày gắt, đòi hỏi ngành du lịch không sản phẩm chất lượng, thái độ phục vụ tốt mà đặt đòi hỏi tính sáng tạo, thân thiện với mơi trường, thiêng trải nghiệm hướng đến phát triển bền vững Vì dựa vào lợi tỉnh tự phát triển nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết khơng thể nâng cao lực cạnh tranh với nước khu vực, ngược lại tự cạnh tranh phá hủy thị trường nước, địa phương Do việc liên kết tỉnh trở thành tuyến du lịch mang tính xuyên suốt xem giải pháp ưu tiên hàng đầu, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch quốc gia xu hướng tất yếu hướng đến phát triển bền vững Cơ sở lý luận du lịch văn hóa phát triển du lịch bền vững 2.1 Du lịch văn hóa Giữa du lịch văn hóa có mối liên hệ khơng thể tách rời điểm đến, kiện văn hóa ln tiềm động lực thúc đẩy du lịch phát triển thân du lịch yếu tố văn hóa nhìn nhận văn hóa góc độ ‘tập hợp đặc trưng tâm hồn, vật chất, tri thức xúc cảm xã hội’ [4, tr.159] Theo McIntosh Goeldner trích từ Seyed Sina Mousavi et al [5] du lịch văn hóa ‘là bao gồm tất mặt du lịch, nhờ vào du khách trở nên hiểu rõ di sản lịch sử nới khác có lối sống, suy nghĩ nơi cách tạm thời’ (tr.73) Với định nghĩa này, thấy hai tác giả nhận mạnh vào trải nghiệm du khách Đứng nhiều góc độ, theo Pereiro trích từ Seyed Sina Mousavi et al [5] lại cho rằng: ‘Du lịch văn hóa q trình tiêu thụ hàng hóa, hồi niệm di sản khư, trải nghiệm tâm lý, trình hiếu kỳ học hỏi, hình thức đại hành hương, ngành công nghiệp nơi giá trị văn hóa tiêu dùng’ (tr.73) Có thể thấy, định nghĩa trừu tượng chưa vào cụ thể tiềm sản phẩm du lịch văn hóa Dưới góc độ bảo tồn tơn vinh giá trị văn hóa, Luật Du lịch năm 2017 [6] cho du lịch văn hóa ‘là loại hình du lịch phát triển sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tơn vinh giá trị văn hóa nhân loại’ (tr.2) Nhìn từ mục đích du khách, có giải thích rõ tiềm sản phẩm du lịch văn hóa, Tổ chức du lịch giới (UNWTO) [7] cho rằng: ‘Du lịch văn hóa loại hình du lịch có động du khách nghiên cứu, khám phá, trải nghiệm sử dụng điểm thu hút hay sản phẩm văn hóa vật thể phi vật thể điểm đến Những điểm thu hút hay sản phẩm liên quan đến hệ thống đặc biệt vật chất, trí tuệ, tinh thần đặc trưng cảm xúc bao gồm nghệ thuật, kiến trúc, di sản lịch sử văn hóa, ẩm thực, văn học, âm nhạc, sáng tạo công nghệ, lối sống, hệ thống giá trị niềm tin phong tục truyền thống’ (tr.30) Có thể thấy, văn hóa điểm tựa, yếu tố cốt lõi để tạo nên du lịch văn hóa Du lịch cầu nối thực việc lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc Vì vậy, du lịch văn hóa có sứ mạng tơn vinh bảo vệ giá trị văn hóa cộng đồng từ mang lại lợi ích kinh tế, góp phần vào an sinh xã hội thúc đẩy tích cực phát triển Cùng với loại hình du lịch khác, du lịch văn hóa phải xây dựng phát triển theo hướng bền vững 2.2 Du lịch bền vững Du lịch bền vững khơng phải loại hình du lịch xu thế, yêu cầu tất yếu thước đo phát triển du lịch quốc gia, khu vực Cho đến có nhiều tổ chức, nhà nghiên cứu đưa thuật ngữ du lịch bền vững Theo UNWTO [8] du lịch bền vững ‘du lịch có tính đến tác động kinh tế, xã hội môi trường tương lai, giải nhu cầu du khách, ngành công nghiệp du lịch, môi trường cộng đồng chủ nhà’ Theo tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trích từ Gamini Herath [9] khẳng định : ‘Du lịch bền vững tổng thể ba trụ cột: công xã hội, phát triển kinh tế trì mơi trường Nó đưa nhằm gia tăng kinh tế địa phương đóng góp tối đa du lịch vào kinh tế điểm đến bao gồm chi tiêu du khách Nó tạo thu nhập việc làm tốt cho người dân mà không ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, đảm bảo tồn cạnh tranh điểm đến để họ tiếp tục tham gia vào việc làm giàu phân chia lợi nhuận thời gian dài’ (tr.275) Theo quy định khoản 14 điều 3, Luật Du lịch năm 2017 [6] cho : ‘Phát triển du lịch bền vững phát triển du lịch đáp ứng đồng thời yêu cầu kinh tế - xã hội môi trường, đảm bảo hài hịa lợi ích chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu du lịch tương lai’ (tr.2) Có thể thấy, dù khái niệm du lịch bền vững nhấn mạnh vào ba thành tố lợi ích kinh tế, bảo tồn văn hóa mơi trường tự nhiên Trong tham luận này, theo quan điểm Tổ chức Lao động Thế giới Để đảm bảo yếu tố văn hóa phát triển bền vững du lịch văn hóa nói riêng du lịch bền vững nói chung, cần có tiêu chí định Trong phạm vi viết này, xin giới thiệu tiêu chí văn hóa việc tận dụng nguồn lực văn hóa vào việc khai thác hoạt động du lịch ASEAN [10, tr.6-7] Các tiêu chí gồm : Yếu tố văn hóa có ý nghĩa với người dân giá trị văn hóa truyền thống phải xác định, ghi nhận xác thực người dân địa phương Chương trình du lịch khai thác phải xác thực với tại, làm giàu thêm trì văn hóa địa phương hướng đến bảo vệ tính tồn diện, sắc giá trị văn hóa Các hoạt động du lịch phái đảm bảo tuân thủ quy tắc, quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ văn hóa di sản 4 Người dân địa phương đảm bảo trì sinh kế truyền thống sáng tạo sinh kế thay Du khách phải có hành vi cư xử phù hợp với văn hóa cộng đồng Người dân có quyền định yếu tố văn hóa chia sẻ, khai thác vào phục vụ du lịch, yếu tố không định mức độ chia sẻ, khai thác vào hoạt động du lịch Trên 06 tiêu chí để đảm bảo trì giá trị văn hóa, quyền làm chủ chủ thể văn hóa khơng du lịch văn hóa mà cho tất loại hình du lịch khác có liên quan đến yếu tố văn hóa cộng đồng 2.3 Liên kết phát triển du lịch Trong xu cạnh tranh gay gắt nay, việc liên kết để tạo sức mạnh phát triển điều tất yếu khơng riêng du lịch mà địi hỏi tất ngành khác Với chất ngành dịch vụ đa ngành, du lịch bắt buộc phải mang tính liên kết với nhiều mối quan hệ so với ngành khác Theo Từ điển Việt Nam, liên kết ‘kết lại với từ nhiều thành phần tổ chức riêng lẽ’ [11, tr.568] Trong du lịch liên kết hiểu phối hợp, hợp tác phần, bên liên quan xây dựng sản phẩm phục vụ du khách Liên kết du lịch thể qua nhiều mối quan hệ liên kết liên kết bên liên quan gồm doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan, cộng đồng địa phường, quyền địa phương, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn viên du khách, liên kết vùng tức liên kết không gian địa lý để hình thành nên tuyến điểm du lịch; liên kết bên liên quan với yếu tố khác hải quan, y tế, ngân hàng, quan ngoại giao, quan truyền thơng báo chí, nhà nghiên cứu khoa học, sở đào tạo, Mặc dù mối quan hệ liên kết du lịch đa phần xác lập thông qua hợp đồng, ghi nhớ mang tính pháp lý uy tín, lịng tin, cơng phân chia lợi nhuận bên đặt lên hàng đầu Đây điểm đặc trưng riêng tính liên kết du lịch Giữa bên liên quan ln có tác động qua lại lẫn Du lịch phát triển giúp sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa xã hội phát triển Ngược lại, sở hạ tầng, tiềm văn hóa xã hội người lại điều kiện để du lịch phát triển Có thể thấy, khơng liên kết du lịch khơng thể tồn phát triển Việc liên kết mang lại hiệu kinh tế mà cịn góp phần tiết kiệm chi phí, nguồn lực, tạo động lực phát triển đồng ngành nghề xã hội Tiềm thực trạng du lịch văn hóa tiểu vùng phía Đơng vùng ĐBSCL 3.1 Tiềm Được mệnh danh “vương quốc trái đặc sản” nước, tiểu vùng phía Đơng ĐBSCL bao gồm 05 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Trà Vinh Nơi có nhiều tiềm phát triển đa dạng loại hình du lịch du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa điểm nhấn tiêu biểu Hiện nay, địa phương tiểu vùng trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông khách du lịch ngồi nước Vị trí địa lý điểm thuận lợi cho phát triển du lịch tiểu vùng Du khách muốn đến Cần Thơ hay khám phá xa tỉnh cực Nam tổ quốc, bắt buộc phải ngang khu vực phía Đơng này, phải qua Long An, Tiền Giang Vĩnh Long Vì vậy, vùng phía đơng cửa ngõ đón khách chủ yếu ĐBSCL Là khu vực chuyển tiếp Đông Nam Bộ ĐBSCL, du lịch Long An biết đến du lịch sinh thái với Lang Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen khu vui chơi tổng hợp Cát Tường Phú Sinh, HappyLand du lịch văn hóa Mặc dù Long An có nhiều di tích tiêu biểu Vàm Nhựt Tảo đền thờ Nguyễn Trung Trực, nhà Trăm Cột, Lăng Nguyễn Huỳnh Đức đặc biệt di tích liên quan đến khảo cổ thuộc văn hóa Ĩc Eo Tỉnh khơng thiếu làng nghề truyền thống chiếu Long Cang, chằm nón An Hiệp,… Tiếp giáp Long An qua sông Vàm Cỏ, tỉnh Tiền Giang tiếng với nhiều trái ngon, ‘hiện đứng đầu nước diện tích sản lượng với 79 nghìn 1,5 triệu tấn’ [12] Ở Tiền Giang vùng đất cho loại đặc trưng riêng, như: long Chợ Gạo, khóm Tân Phước, sơ ri Gị Cơng, xồi cát Hịa Lộc,…Đây tiềm quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, miệt vườn cho tỉnh nhà Bên cạnh thuận lợi du lịch sinh thái, Tiền Giang có nhiều tiềm du lịch văn hóa với di tích Rạch Rầm-Xồi Mút, di tích Ấp Bắc, chùa Vịnh Tràng tiếng khắp miền Tây, làng nhà cổ Đơng Hịa Hiệp, chợ Cái Bè Chợ nổi, tìm hiểu văn hóa miệt vườn sông nước điểm nhấn để xây dựng thương hiệu du lịch cho Tiền Giang Điểm đến thường xuyên du khách Tiền Giang Cù lao Thới Sơn Cái Bè Nằm trung tâm vùng phía Đơng ĐBSCL, tỉnh Bến Tre hình thành ba dải cù lao Bảo, Minh An Hóa Được mệnh danh “vương quốc dừa”, năm 2018, Bến Tre có ‘trên 72 ngàn dừa, chiếm 42,5% diện tích dừa nước 0.6% diện tích dừa Thế giới’ [13] Đặc biệt Bến Tre có nhiều tài nguyên du lịch văn hóa Khu lưu niệm mộ Nguyễn Đình Chiểu, Di tích Đồng Khởi, di tích Võ Trường Toản; làng nghề truyền thống tiếng kẹo dừa, bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, làng hoa kiểng Cái Mơn; lễ hội hấp dẫn lễ hội nghinh ông, lễ hội Dừa, lễ hội trái ngon an toàn đặc biệt nghệ thuật Hát sắc bùa, nói thơ Lục Vân Tiên đặc sắc Các làng nghề truyền thống di tích lịch sử cách mạng mạnh cho Bến Tre phát triển du lịch văn hóa Bến Tre tiếng với điểm đến Cồn Phụng, Khu du lịch Lan Vương, nhà vườn Cái Mơn nhiều điểm du lịch sinh thái, homestay rải rác khắp tỉnh Tiếp giáp với Bến Tre qua sông Cổ Chiên, hai tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh lại có tiềm riêng biệt để phát triển du lịch văn hóa Tỉnh Vĩnh Long tiếng ngồi trái đặc sản bưởi Tam Bình, cam xồn Trà Ơn, trái trà cịn biết đến với du lịch miệt vườn cù lao Bình Hịa Phước Đặc biệt, Vĩnh Long tỉnh có Văn Thánh Miếu ĐBSCL, có nhiều di tích tiêu biểu cộng đồng người Hoa Miếu Thất Phủ, Miếu Bà Thiên Hậu di tích gắn liền với công khai hoang lập ấp thời Nguyễn Cơng Thần Miếu, Đình Tân Hoa (Đình Cái Đơi) Đặc sắc hơn, Vĩnh Long lưu giữ làng nghề gốm đỏ dân dã không phần tinh xảo tiếng khắp miền Tây Tỉnh quê hương cách mạng với Khu tưởng niệm cố chủ tịch Hội đồng trưởng Phạm Hùng Đây tiềm quan trọng để Vĩnh Long liên kết với tỉnh để phát triển du lịch văn hóa Trà Vinh biết đến với nét đặc trưng văn hóa cộng đồng người Khmer Theo Kết Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam năm 2019, Trà Vinh có 317,203 người Khmer, chiếm 26,8% tổng số người Khmer toàn quốc chiếm 31,6% dân số tồn tỉnh [14, tr.216] Ở Trà Vinh có 100 chùa người Khmer tiêu biểu chùa Âng, chùa Hang, chùa Vàm Ray, chùa Nodol gắn liền với lễ hội đặc sắc lễ hội Ok-Om-Bok, lễ Chol Chnam Thmay Nơi tiếng với thắng cảnh Ao Bà Om, di tích lễ hội chùa Ông Bổn, lễ hội nghinh ông Nét bật văn hóa cộng đồng người Khmer mạnh riêng biệt Trà Vinh Ngoài tài nguyên, sở hạ tầng vùng phía đơng ĐBSCL ngày hồn thiện, tăng tính liên kết vùng cơng trình giao thơng Cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Lợi, cầu Cổ Chiên năm 2020 dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ 53 nối Trà Vinh – Vĩnh Long, quốc lộ 57 nối Bến Tre-Vĩnh Long triển khai Dự án xây cầu Đình Khao qua sơng Cổ Chiên nối liền quốc 57, quốc lộ 53 xem xét Nếu dự án phê duyệt tạo thành liên tuyến du lịch Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Trà Vinh Đây hội thúc đẩy không riêng du lịch mà kinh tế tỉnh phía đơng ĐBSCL phát triển Mặc dù có nhiều tiềm lợi cụm phía đơng ĐBSCL chưa thu hút nhiều du khách Theo đánh giá tiềm mạnh cụm chưa khai thác mức hiệu mạnh văn hóa, đóng góp ngành du lịch tỉnh cho kinh tế tỉnh nhà thấp Trong năm qua, việc phát triển du lịch tỉnh tiểu vùng bộc lộ nhiều hạn chế, cịn bất cập nhiều phương diện Cơng tác quảng bá xúc tiến du lịch hạn chế việc quảng bá nước chưa bật 3.2 Thực trạng Theo thống kê Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, năm 2012, vùng phía đơng đón 2,9 triệu lượt khách, với tỷ lệ 15% so với lượng khách toàn vùng ĐBSCL lượng khách quốc tế chiếm 69,2% toàn vùng [15] Đến năm 2017, vùng phía đơng đón 5,1 triệu lượt du khách, chiếm khoảng 11,3% so với lượng du khách toàn vùng khách quốc tế chiếm 58% toàn vùng [3] Qua hai kiện trên, thấy lượng khách đến vùng phía đơng ĐBSCL cịn hạn chế so với tồn vùng lại có tỷ lệ khách quốc tế cao Lý lý giải vùng phía đơng ĐBSCL nằm gần với Thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho chuyến ngày ngắn ngày khách nước Cũng năm 2017, chiếm 58% lượng khách quốc tế tồn vùng, doanh thu vùng phía đơng ĐBSCL đạt 2.365 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng doanh thu tồn vùng [3] Đây số cịn hạn chế, khách quốc tế nhóm khách có khả chi tiêu cao Nguyên nhân sản phẩm du lịch chưa thật hấp dẫn đủ để giữ chân du khách, gia tăng thời gian lưu trú tỉnh thuộc tiểu vùng Đặc biệt sản phẩm thường bị trùng lắp địa phương, thiếu liên kết sản phẩm dừng lại việc tham quan, chưa tạo điều kiện tốt để du khách tiếp cận trải nghiệm đời sống văn hóa cư dân địa phương dịch vụ khác Nếu Thới Sơn (Tiền Giang) du khách trải nghiệm chèo thuyền ba qua kênh rạch, đến Cái Bè (Tiền Giang) ngồi chợ du khách lại gặp chèo thuyền ba Đờn ca tài tử trùng lặp khắp khu du lịch lại thiếu chỉnh chu bị sân khấu hóa Tham quan làng nghề điểm có quy mơ lại nhỏ lẻ thiếu tính trải nghiệm sản phẩm cần tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm cao Nguyên nhân thực trạng tính tự phát, hoạt động nhỏ lẻ, manh múng thiếu liên kết định hướng cụ thể, dẫn đến tình trạng “đèn nhà sáng” làm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển du lịch toàn vùng Nhận thức thực trạng này, tỉnh tiểu vùng chủ động liên kết từ năm 2015 đến chưa có chuyển biến rõ nét Đây vấn đề trăn trở người đứng đầu địa phương tỉnh Theo ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho rằng: ‘Lượt du khách doanh thu từ hoạt động kinh doanh du lịch chưa tương xứng so với tiềm du lịch địa phương tiểu vùng Công tác hợp tác, liên kết phát triển du lịch 04 tỉnh hạn chế, thực thông qua công tác xúc tiến du lịch chưa thật vào chiều sâu, chưa xây dựng hình ảnh chung chưa tạo nhiều sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch…’ [3] Ngồi khó khăn khai thác tài ngun xây dựng sản phẩm đặc trưng, chưa thực liên liên chiều sâu theo ơng Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Bến Tre, nguyên nhân dẫn đến việc doanh thu thấp chưa thật thu hút du khách ‘công tác quảng bá xúc tiến du lịch hạn chế việc quảng bá nước chưa thực hiện’ [3] Việc thể rõ nét liên kết phát triển du lịch văn hóa nói riêng du lịch nói chung tạo nên tuyến điểm mà điểm đến du khách trải nghiệm sản phẩm riêng biệt không trùng lặp Tuy nhiên thị trường chưa có xuất chương trình du lịch tham quan xuyên suốt bốn tỉnh Điều chứng tỏ, liên kết nằm mặt giấy tờ chưa thể triển khai thực tế đặc biệt thiếu liên kết với doanh nghiệp lữ hành đơn vị truyền thơng Như trình bày phần sở lý luận, liên kết du lịch không đơn liên kết ngành, vùng mà liên kết toàn diện hoạt động từ xác định tiềm năng, xây dựng tài nguyên, quảng bá, thực chương trình du lịch, liên kết với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị quảng bá điều quan trọng Suy cho mục đích liên kết vùng để tăng khả thu hút du khách, tăng lượt khách tham quan tăng doanh thu Doanh nghiệp lữ hành quan truyền thơng yếu tố quan trọng để sản phẩm đến tay du khách nhanh hơn, hiệu tiết kiệm chi phí nguồn lực Theo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vùng phía đông tập trung phát triển khu du lịch quốc gia cụm cù lao Long Lân Quy Phụng (Tiền Giang, Bến Tre), Tràm Chim – Láng Sen (Long An-Đồng Tháp), Khu phức hợp giải trí Xứ sở Hạnh Phúc (HappyLand) (Long An), Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long) Ao Bà Om (Trà Vinh) với phát triển Mỹ Tho thành trung tâm du lịch tiểu vùng [12, tr.4] Vậy để làm để liên kết phát triển du lịch văn hóa dựa theo định hướng ? Chúng tơi xin trình bày phần giải pháp 10 Một số giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển du lịch văn hóa tiểu vùng phía Đơng Đồng sơng Cửu Long Một đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hoàn thiện hệ thống giao thơng liên kết vùng phía Đơng ĐBSCL Đề tiếp cận vùng phía Đơng ĐBSCL, du khách chủ yếu qua Quốc lộ 1A Quốc lộ 60 Ngoài ra, cịn có Quốc lộ 57, nối Bến Tre – Vĩnh Long, quốc lộ 53 nối Vĩnh Long – Trà Vinh cửa ngõ đón khách tỏa khắp tỉnh cịn lại ĐBSCL Bên cạnh đó, dự án cao tốc Trung Lương – Cần Thơ, Long An – Đồng Tháp – Cần Thơ – Kiên Giang Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu giúp cho tồn ĐBSCL nói chung vùng phía đơng nói riêng hạn chế thời gian, khoảng cách di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch Hiện nay, số dự án thi công Quốc lệ 57, số cịn q trình nghiên cứu cầu thay phà Đình Khao Hai xây dựng sản phẩm đặc trưng riêng tỉnh Để liên kết phát triển du lịch văn hóa, tỉnh cẩn hiểu rõ mạnh tập trung đầu tư vào hai sản phẩm đặc trưng đầu tư lan man vừa gây lãng phí, khơng hiệu lại khơng thể liên kết với tỉnh khác Theo chúng tôi, Long An nên tập trung phát triển khu HappyLand khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen Tiền Giang giữ nguyên phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm Đờn Ca Tài Tử, chèo thuyền, hái trái cây, tát mương bắt cá cù lao Thới Sơn chợ Cái Bè Bến Tre cần tập trung vào hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống Cồn Phụng, khu di tích đền thờ Nguyễn Đình Chiểu làng hoa kiểng Cái Mơn Vĩnh Long nên đầu tư vào Văn Thánh Miếu nghiên cứu phục dựng lễ hội, hoạt động xưa vốn có Miếu, di tích người Hoa địa bàn làng nghề gạch đỏ Trà Vinh nên thúc đẩy đầu tư, sưu tầm phục dựng loại hình nghệ thuật đặc sắc lễ hội tiêu biểu người Khmer phát triển Ao Bà Om Ba hình thành tuyến du lịch vùng phía đơng với sản phẩm đặc trưng vùng không trùng lặp Sau tuyến quốc lộ 53, quốc 57 hoàn thiện kết nối nhiều điểm tham quan, hình thành nên “một hành trình nhiều điểm đến” Chúng tơi xin gợi ý số tuyến kết nối tỉnh bên dưới: - Tuyến nội vùng: Du khách khởi hành từ Hồ Chí Minh tham quan khu HappyLand, trải nghiệm chèo thuyền, hái trái cây, thử chơi nhạc cụ Đờn Ca Tài Tử, tát 11 mương bắt cá cù lao Thới Sơn, tham quan trải nghiệm làng nghề truyền thống cồn Phụng, trải nghiệm homestay Cái Mơn, tìm hiểu đời sống dân tộc Khmer tham gia lễ hội chùa Khmer, tham quan Văn Thánh Miếu, trải nghiệm làng gốm đỏ, tham quan chợ Cái Bè quay Hồ Chí Minh Từ tuyến thêm giảm điểm tham quan, trải nghiệm cho phù hợp với thời gian thực tế khách - Tuyến ngoại vùng: Từ tuyến nội giảm bớt khu vực thăm quan để liên kết với vùng khác Hồ Chí Minh – Tiền Giang – Bến Tre – Cần Thơ, Hồ Chí Minh – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng,… Liên tuyến quốc tế đường sơng: Đón khách từ nước bạn Campuchia, du khách trải nghiệm văn hóa qua địa phương An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang Hồ Chí Minh Bốn nghiên cứu xây dựng hệ thống khách sạn, sở lưu trú đạt chuẩn quốc tế Hiện vùng phía Đơng ĐBSCL chưa có nhiều khách sạn đạt chuẩn quốc tế, số sở Mekong Riverside Tiền Giang, Ben Tre riverside, Forever Green Resort (Bến Tre), Khuyến khích đầu tư sở lưu trú khơng có nghĩa xây dựng cách ạt phá vỡ cảnh quan, trọng số lượng mà quên chất lượng Chúng ta cần lưu ý rằng, nét thu hút vùng phía Đơng ĐBSCL cảnh quan làng quê yên bình đời sống dân dã người dân Vì sở lưu trú cần hài hịa với khơng gian nên kiến trúc cổ lựa chọn thích hợp vừa tạo điểm nhấn vừa tận dụng sản phẩm làng nghề địa phương vào trang trí, phục vụ du khách Năm tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành để giới thiệu sản phẩm liên tuyến Tiến hành ký kết tổ chức chương trình trải nghiệm cho các doanh nghiệp lữ hành để họ đưa chương trình liên tuyến vào kế hoạch kinh doanh Chỉ doanh nghiệp bán sản phẩm mang tính chất liên tuyến du lịch liên tuyến vùng phía đơng ĐBSCL thực khởi sắc Các doanh nghiệp lữ hành kênh quảng bá trực tiếp nhanh chóng sản phẩm vùng đến du khách Sáu tăng cường liên kết địa phương vùng, vùng quốc gia Tiểu vùng sông Mekong việc khai khai thác thị trường Đông Nam Á, đặc biệt Campuchia khách du lịch Việt kiều Tích cực mở rộng thị trường khách quốc tế khu 12 vực Đơng Bắc Á Song song tìm cách giữ chân du khách nội địa trước hết khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh Việc liên kết thực qua văn ký kết địa phương, với đơn vị lữ hành quốc gia, sách tỉnh kết nghĩa,… Ngồi ra, việc xây dựng thương hiệu mang tính liên kết năm tỉnh cần nghiên cứu thực sớm tốt Bảy đầu tư dịch vụ công cộng tiện ích, an tồn cho du khách hệ thống nhà vệ sinh, trạm dừng chân Nhà vệ sinh cần thoáng mát tiêu chuẩn, trạm dừng chân không đơn nơi nghỉ ngơi mà phải chào bán giới thiệu đặc sản địa phương có bày trí khơng gian đẹp để khách thư giản, chụp ảnh Lắp đặt thống camera theo dõi để đảm bảo an toàn an ninh điểm tham quan Đặt thùng rác nơi thuận tiện khoảng cách thích hợp Ngồi ra, cần có quầy trung tâm du lịch, quầy tiện ích nơi du khách tư vấn thông tin du lịch, gửi hành lý, đặt dịch vụ bổ sung thuê xe đạp, thuê trang phục truyền thống, sạc pin điện thoại, phục vụ thức ăn, thức uống đơn giản, Các điểm du lịch nên nghiên cứu đầu tư hệ thống wifi tạo thuận tiên cho du khách Tám quan tâm đến đời sống văn hóa người dân địa phương biện pháp bảo vệ môi trường Người dân địa phương cần giữ nguyên phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thói quen sinh hoạt lễ hội, diễn xướng nghệ thuật cần phát huy để tạo điểm thu hút du khách Tạo điều kiện để du khách trải nghiệm trang phục, ẩm thực, tham gia vào sinh hoạt ngày người dân với thái độ tôn trọng Hạn chế hướng đến điểm du lịch không rác thải nhựa, khơng khói thuốc Du khách hút thuốc khu vực định Chín liên kết hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đặc biệt cán quản lý du lịch đội ngũ hướng dẫn viên Ngoại ngữ kỹ mềm yêu cầu đặt lên hàng đầu để phục vụ tốt du khách xu hội nhập Tóm lại, với mạnh tiềm du lịch văn hóa, vùng phía Đơng ĐBSCL xứng đáng đầu tư khai thác nhiều để tăng tính cạnh tranh khẳng định vị trí trường du lịch nước khu vực Điều cấp bách thiết thực phải đưa sách, dự án vào thực để chúng ký 13 kết Xây dựng chào bán chương trình du lịch liên tuyến việc làm trước tiên với vào nhà quản lý quan trọng doanh nghiệp lữ hành Chúng tin rằng, sau hệ thống giao thông hồn thiện, đồng lịng, hợp sức địa phương vùng nhanh chóng hình thành phát triển tuyến du lịch liên vùng phía Đơng ĐBSCL cách hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng sơng Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội: Văn phịng Chính phủ; 2016; 2227: Truy cập từ: https://bitly.com.vn/CwR1o [Truy cập ngày 06 tháng 08 năm 2020] [2] Chính phủ Nghị Về phát triển bền vững đồng sơng Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Hà Nội: Văn phịng Chính phủ 2017; 120: 13 Truy cập từ: https://bitly.com.vn/G6DoQ [Truy cập ngày 06 tháng 08 năm 2020] [3] Huỳnh Biển Phát triển du lịch tiểu vùng dun hải phía Đơng ĐBSCL nào?; 2018 Truy cập từ: https://bitly.com.vn/W4hED [Truy cập ngày 07 tháng 08 năm 2020] [4] Phạm Thị Yến Tuyết, Trương Văn Món Văn hóa Trong: Khoa nhân học – trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Nhân học đại cương Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 2016:192-219 [5] Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratli, Seyed Nima Mousavi et al Defining Cultural Tourism In: International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development (CASD-2016); 2016:71-75 London, United Kingdom Avalable from: https://pdfs.semanticscholar.org/126f/66af80e05e4de4001266867b139a4e1bdda0.pdf [Accessed 06th August 2020] [6] Quốc hội Luật Du lịch năm 2017 2017 (VN) [7] UNWTO UNTWO Tourism Definitions Spain: UNTWO; 2019 Available from: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858 2020] [8] UNWTO Sustainable Development; [Accessed 2005 06th Available August from: https://www.unwto.org/sustainable-development [Accessed 06th August 2020] 14 [9] Gamini Herath Chapter 15: Sustainale Tourism Development in Asia: Evaluation of the Potential and Challenges Section Regional Focus: Asia and South Pacific In: Information Resources Management Association Sustainable Toursim: Breakthroughs in Research and Practce United States of America: IGI Global 2019:271-294 [10] The ASEAN Secretariat ASEAN Community Based Tourism Standard Indonesia: Public Outreach and Civil Society Division; 2016 Available from: http://vietnamtourism.gov.vn/dmdocuments/ASEAN-Community-Based-TourismStandard-2016.pdf [Accessed 04th August 2020] [11] Viện ngôn ngữ học Từ điển Việt Nam Đà Nẵng: Nhà xuất Đà Nẵng; 2002 [12] Quốc Anh Điểm nét số vùng đặc sản giúp nông dân làm giàu 2019 Truy cập từ: http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/-iem-net-mot-so-vung-cay-ac-san-giup-nongdan-lam-giau/19501123 [Truy cập ngày 06 tháng 08 năm 2020] [13] Ngọc Xuyên Tổng quan tiềm kinh tế ngành dừa tỉnh Bến Tre; 2019 Truy cập từ: http://www.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=24772 [Truy cập ngày 06 tháng 08 năm 2020] [14] Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà trung ương Tổng điều tra dân số nhà Việt Nam nam 2009: Kết toàn Hà Nội: Nhà xuất Thống kê; 2010 Truy cập từ: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 [Truy cập ngày 06 tháng 08 năm 2020] [15] Huỳnh Biển Đánh thức tiềm du lịch dun hải phía Đơng ĐBSCL; 2013 Truy cập từ: https://baocantho.com.vn/danh-thuc-tiem-nang-du-lich-duyen-hai-phia-dongdong-bang-song-cuu-long-a23491.html [Truy cập ngày 06 tháng 08 năm 2020] THƠNG TIN TÁC GIẢ Tác giả: Đặng Hồng Lan Học vị: Tiến sĩ 15 Cơ quan: Khoa Nhân học - Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0908 424 164 Email: danghoanglan0708@gmail.com Tác giả: Đoàn Lê Minh Khởi Học vị: Cử nhân Việt Nam học Cơ quan: Công ty TNHH Dịch vụ du lịch V-One Travel Địa chỉ: 233, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0944 429 958 Email: minhkhoicl@gmail.com 16 ... luận du lịch văn hóa phát triển du lịch bền vững 2.1 Du lịch văn hóa Giữa du lịch văn hóa có mối liên hệ tách rời điểm đến, kiện văn hóa ln tiềm động lực thúc đẩy du lịch phát triển thân du lịch. .. khơng du lịch văn hóa mà cho tất loại hình du lịch khác có liên quan đến yếu tố văn hóa cộng đồng 2.3 Liên kết phát triển du lịch Trong xu cạnh tranh gay gắt nay, việc liên kết để tạo sức mạnh phát. .. chưa vào cụ thể tiềm sản phẩm du lịch văn hóa Dưới góc độ bảo tồn tơn vinh giá trị văn hóa, Luật Du lịch năm 2017 [6] cho du lịch văn hóa ‘là loại hình du lịch phát triển sở khai thác giá trị văn
- Xem thêm -

Xem thêm: LIÊN kết và PHÁT TRIỂN DU LỊCH văn hóa tại các TỈNH PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG ,