0

tiểu luận học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

15 9 0
  • tiểu luận học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:30

12 Môn học CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Tên chủ đềvấn đề bài thu hoạch Học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và Liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay SỐ PHÁCH ĐIỂM Ngày chấm Giảng viên chấm 1 (Ký, ghi rõ họ, tên) Giảng viên chấm 2 (Ký, ghi rõ họ, tên) Bằng số Bằng chữ BÀI THU HOẠCH KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Lưu ý Không bấn ghim phần dưới đây Môn học CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Tên chủ đềvấn đề bài thu hoạch Học thuyết về sứ mệnh. Môn học CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Tên chủ đề/vấn đề Học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên thu hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hoạch: Ngày chấm: SỐ ĐIỂM PHÁCH Giảng viên chấm (Ký, ghi rõ họ, tên) Giảng viên chấm (Ký, ghi rõ họ, tên) Bằng số: Bằng chữ: BÀI THU HOẠCH KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Lưu ý: Khơng bấn ghim phần Môn học Tên chủ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC đề/vấn đề Học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên thu hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam hoạch: SỐ PHÁCH Họ tên học viên Mã số học viên Lớp Ngày nộp HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VIỆN  MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Phần HỌC THUYẾT VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin giai cấp công nhân 1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân LIÊN HỆ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG Phần NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam 2.2 Phương hướng giải pháp chủ yếu xây dựng giai cấp 2.3 công nhân Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.2 2 5 11 12 MỞ ĐẦU Như biết thời kì chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế - xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác, cao có giai cấp đứng vị trí trung tâm đóng vai trị động lực chủ yếu lãnh đạo q trình chuyển biến Giai cấp có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, phù hợp với tiến trình khách quan lịch sử Việc chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa sang hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Như sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phạm trù chủ nghĩa xã hội khoa học Việc phát sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân cống hiến vĩ đại chủ nghĩa Mác - Lênin Sự tác động sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân không ảnh hưởng tới chuyển biến lịch sử giới thay đổi từ hình thái kinh tế sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế sang chế độ kinh tế khác… mà cịn làm thay đổi tình hình kinh tế trị xã hội tồn giới, tác động đến trình sản xuất cụ thể, tới mặt phát triển giới Giai cấp công nhân Việt Nam từ đời bước lên vũ đài lịch sử, có sứ mệnh to lớn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, tác động nhiều yếu tố nước, việc thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Việt Nam có khó khăn định Do đó, nghiên cứu vấn đề “Học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam nay” làm đề tài thu hoạch có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc 2 NỘI DUNG Phần HỌC THUYẾT VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin giai cấp công nhân Giai cấp công nhân giai cấp người lao động hoạt động sản xuất nghành cơng nghiệp thuộc trình độ kỹ thuật khác nhau, mà địa vị kinh tế xã hội tuỳ thuộc vào chế độ xã hội đương thời Dưới xã hội cũ họ coi người nghèo khổ đáng thương, nhiên Mác, Ăngghen thiên tài mình, ơng kế thừa phát triển giá trị tư tưởng nhân loại, sâu vào nghiên cứu xã hội tư phát giai cấp cơng nhân lực lượng xã hội có sứ mệnh lịch sử giới lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản phạm vi tồn giới [1, tr.190] Các ơng khẳng định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân khách quan, địa vị kinh tế xã hội họ quy định giúp cho giai cấp công nhân giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến, có tính tổ chức, tính kỷ luật cao, có tinh thần cách mạng triệt để tính thần quốc tế cao Việc phát sứ mệnh lịch sử giới giai cấp công nhân cống hiến vĩ đại Mác Ăng ghen, nhờ có phát kiến vĩ đại giúp cho giai cấp công nhân ý thức sâu sắc địa vị sứ mệnh lịch sử mình, để từ bước lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động đấu tranh thực sứ mệnh lịch sử đó, đưa lồi người tiến tới xã hội văn minh, tiến bộ, khơng cịn áp bức, bóc lột, bất cơng Chính C.Mác Ph.Ăngghen rõ: “Vấn đề chỗ tìm hiểu xem giai cấp vơ sản thực phù hợp với tồn thân nó, giai cấp vơ sản buộc phải làm mặt lịch sử” [2, tr.189] Để giai cấp công nhân, nhà kinh điển dùng nhiều khái niệm như: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội, giai cấp công nhân hoàn toàn dựa vào việc bán sức lao động lao động làm thuê kỷ XIX, giai cấp vô sản đại, giai cấp công nhân đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp cụm từ đồng nghĩa để biểu thị khái niệm Trong thuật ngữ này, tuỳ điều kiện mà ta sử dụng Tuy nhiên, thuật ngữ nói lên: Giai cấp cơng nhân - đẻ đại công nghiệp tư chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất đại Ngồi thuật ngữ trên, C.Mác Ph.Ăngghen cịn dùng thuật ngữ có nội dung hẹp để loại công nhân ngành khác nhau, giai đoạn khác công nghiệp như: công nhân khí cơng nhân làm ngành khí; cơng nhân dệt cơng nhân làm ngành dệt; công nhân công trường thủ công công nhân làm công trường; công nhân nông nghiệp cơng nhân làm ngành nơng nghiệp có sử dụng trang thiết bị công nghiệp [3, tr.146] 1.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân C.Mác Ph.Ăngghen khẳng định vai trò quần chúng nhân dân lao động: người sáng tạo chân lịch sử; người có vai trị định sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị thặng dư, trị xã hội Khi xã hội cịn tồn giai cấp bóc lột phương thức sản xuất với điều kiện phương thức sản xuất cịn giữ vị trí tiên tiến, phải đảm bảo quy luật lịch sử Trong chuyển biến hình thái kinh tế xã hội, giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn điều kiện như: giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp có hệ tư tưởng độc lập; giai cấp phải tiến hành thuyết phục tập hợp tổ chức quần chúng làm cách mạng Và hai nhiệm vụ quan trọng là: tiến hành xố bỏ chế độ xã hội cũ; xây dựng hình thái kinh tế xã hội tiến Khi nghiên cứu giai cấp, tầng lớp hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa, C.Mác Ph.Ăngghen rút kết luận: Một là: giai cấp tư sản chưa đầy kỷ tạo lực lượng sản xuất nhiều đồ sộ hơn, với lực lượng sản xuất tất xã hội trước để lại, tạo xuất lao động cao nhiều Do giai cấp tư sản đóng vai trị tích cực lịch sử tạo suất lao động cao Hai là: lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá cao, xuất mâu thuẫn quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa mà tập trung sở hữu tư chủ nghĩa, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất cũ xuất giai cấp để giải phóng quan hệ sản xuất cũ, giai cấp cơng nhân Ba là: việc giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai cấp, điều khơng có nghĩa giải phóng giai cấp mà tập trung giải phóng xã hội giải phóng người giai cấp cơng nhân có lợi ích phù hợp với nhân dân lao động, với dân tộc với nhân loại Từ kết luận C.Mác Ph.Ăngghen khẳng định giai cấp công nhân đại giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, có khả tổ chức lãnh đạo tồn thể nhân dân lao động tiến hành cải biến cách mạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư sang hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất cơng hình thức bóc lột Hay nói cách khác, nội dung tổng quát sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân là: xố bỏ chế độ tư chủ nghĩa, xố bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động toàn thể nhân loại khỏi áp bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh Ph.Ăngghen viết: “Thực nghiệp giải phóng giới ấy- sứ mệnh lịch sử giai cấp vơ sản đại” Cịn Lênin rõ: “Điểm chủ yếu học thuyết C.Mác chỗ làm sáng tỏ vai trị lịch sử giới giai cấp vô sản người xây dựng xã hội chủ nghĩa” [4, tr.102] Sau Mác Ăngghen qua đời, lý luận sứ mệnh lịch sử ông tiếp tục V.I.Lênin bảo vệ phát triển cách sáng tạo điều kiện lịch sử - điều kiện chủ nghĩa đế quốc cách mạng vô sản Cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, chủ nghĩa tư phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, chấm dứt thời kỳ phát triển tương đối hồ bình năm 70, 80 kỷ XIX; làm cho mâu thuẫn vốn có gay gắt trở nên gay gắt hơn, mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản Công lao V.I.Lênin việc đấu tranh bảo vệ phát triển sáng tạo lý luận sứ mệnh lịch sử Mác Ăngghen, mà thể việc V.I.Lênin trực tiếp với Đảng Bơn- sê- vích lãnh đạo giai cấp cơng nhân Nga, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thành công năm 1917, mở thời đại - thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới, biến lý luận trở thành thực Trong trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội thực nước Nga V.I.Lênin tiếp tục bổ sung phát triển làm phong phú thêm lý luận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân điều kiện có quyền, giai cấp cơng nhân bước vào thời kỳ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội đấu tranh chống lực thù địch bao vây chống phá từ phía Phần LIÊN HỆ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam “Giai cấp công nhân Việt nam lực lượng xã hội to lớn, phát triển, bao gồm người lao động chân tay trí óc, làm cơng hưởng lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ cơng nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất cơng nghiệp” [6, tr.217] Giai cấp cơng nhân Việt Nam đời thông qua khai thác thuộc địa thực dân Pháp năm cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX Là phận giai cấp công nhân quốc tế, nên giai cấp cơng nhân Việt nam có địa vị kinh tế xã hội đặc điểm, khả cách mạng giai cấp công nhân quốc tế Tuy nhiên khác biệt điều điều kiện sinh trưởng điều kiện kinh tế xã hội Việt nam, giai cấp cơng nhân Việt nam có đặc điểm khả cách mạng riêng Trước hết giai cấp công nhân Việt Nam đời muộn giai cấp cơng nhân quốc tế, nên gặp khó khăn định, song lại không chịu ảnh hưởng nhiều chủ nghĩa hội - xét lại quốc tế II, đồng thời Quốc tế III, mà trực tiếp đồng chí Nguyễn Quốc, quan tâm sát sao, tuyên truyền, giáo dục, nên dễ dàng việc tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, giác ngộ giai cấp sớm tổ chức Đảng Hơn đời muộn nên giai cấp cơng nhân Việt Nam có điều kiện để tiếp thu kinh nghiệm giai cấp công nhân quốc tế tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ giai cấp công nhân quốc tế; đặc bịêt cổ vũ mạnh mẽ Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 Thành phần xuất thân công nhân Việt Nam chủ yếu từ giai cấp nông dân - lực lượng lao động đông đảo xã hội Việt nam Tuy chịu ảnh hưởng tư tưởng tư hữu, lối sản xuất nhỏ nông dân, song lại dễ thực liên minh với nông dân tầng lớp lao động khác tạo nên sức mạnh to lớn đấu tranh cách mạng Đặc biệt giai cấp công nhân Việt Nam đời dân tộc có truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất chống ngoại xâm, vào cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ Chính điều giúp giai cấp cơng nhân Việt nam ln gắn bó với dân tộc thừa hưởng truyền thống yêu nước dân tộc, góp phần nâng cao tinh thần cách mạng, khiến cho ý chí động cách mạng giai cấp công nhân Việt Nam nâng lên gấp bội Chính địa vị kinh tế xã hội giai cấp công nhân Việt Nam quy định họ có sứ mệnh lịch sử thơng qua Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thực giải phóng dân tộc; sau giành thắng lợi tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa góp phần vào nghiệp giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động giới Thực tiễn lịch sử cho thấy từ đời, giai cấp công nhân Việt Nam thực lực lượng tiên phong đấu tranh cách mạng, anh dũng, kiên cường đấu tranh chống kẻ thù xâm lược trước nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Trong công đổi nay, đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực đời sống xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam ngày trưởng thành lớn mạnh, song trước tác động xu toàn cầu hố giai cấp cơng nhân Việt Nam nhiều mặt hạn chế cần khắc phục 7 Hiện không riêng Việt Nam, mà đời sống xã hội dân tộc giới trải qua biến động dội mang tính tồn cầu, biến động tất lĩnh vực từ kinh tế, trị, qn đến văn hố, khoa học; từ đời sống người đến đời sống cộng đồng nhân loại Tất biến động đã, dẫn quốc gia, dân tộc tới liên kết khu vực quốc tế q trình tồn cầu hố Tồn cầu hoá diễn ngày mạnh mẽ giới đại, không giới hạn lĩnh vực kinh tế mà mở rộng sang tất lĩnh vực khác 2.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nâng cao suất lao động thoả mãn bước nhu cầu phát triển nhân dân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân lĩnh vực rõ mục tiêu cuối giai cấp công nhân, thoả mãn nhu cầu ngày đầy đủ hơn: làm theo lực, hưởng theo nhu cầu Do cần phải thực cách lâu dài, gian khổ, trải qua bước cụ thể Xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất; xây dựng chế độ công hữu trình phù hợp phải từ từ Trong lĩnh vực trị: giai cấp cơng nhân phải trở thành giai cấp thống trị xã hội Đó phải đập tan quyền tư sản; xây dựng quyền nhà nước(nền chun vơ sản): thực chất để đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân, giữ vai trị quan trọng cơng cụ xây dựng xã hội mới, kiểu nhà nước: “nhà nước nửa nhà nước nhà nước tự tiêu vong” [4, tr.218] Trong lĩnh vực xã hội là: phải tiến hành xố bỏ giai cấp bóc lột; phải tiến hành xố bỏ giai cấp nói chung, tạo bình đẳng quan hệ ng ười với người xố bỏ giai cấp bóc lột với tư cách giai cấp khơng xố bỏ cá nhân họ cá nhân có ích xã hội Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân bao gồm bốn nghiệp Đó nghiệp giải phóng giai cấp; nghiệp giải phóng xã hội, dân tộc; nghiệp giải phóng người lao động; nghiệp giải phóng người Đây nấc thang phát triển phát triển hình thái kinh tế xã hội Sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân phải thực tồn giới.Và để thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân q trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên người cộng sản phải kiên trì, khơng nóng vội, phải đợc tiến hành hai giai đoạn: tập trung lực lượng để giành quyền tập trung lực lượng để xây dựng chế độ xã hội 2.3 Phương hướng giải pháp chủ yếu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam * Phương hướng Cần định hướng lại mục tiêu giáo dục cho sát với yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với mục tiêu phát triển cụ thể giai đoạn Thực quán chủ trương xã hội hóa giáo dục, Nhà nước tổ chức xã hội có nhiệm vụ đào tạo ban đầu, doanh nghiệp trực tiếp sử dụng cơng nhân phải có trách nhiệm đào tạo nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức chun mơn, tiêu chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp doanh nghiệp Quan tâm đến đội ngũ giai cấp cơng nhân phải quan tâm đến trình độ văn hóa, lực chun mơn, phẩm chất nghề nghiệp ý thức trị họ Xây dựng giai cấp công nhân phải thể trước hết việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề trình độ chun mơn Cần xem việc đào tạo nghề nghiệp, nâng cao trình độ chun mơn tiêu pháp lệnh tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác Một hệ công nhân giỏi chuyên môn, vững vàng ý thức trị, tự họ vươn lên làm chủ đủ sức đối đầu với thách thức Nâng tầm trí tuệ, lực chun mơn ý thức trị cho đội ngũ giai cấp cơng nhân, nhân tố góp phần bảo đảm ổn định trị, củng cố vững sở trị - xã hội Đảng thời kỳ * Giải pháp chủ yếu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam Trước hết, cần quán triệt sâu sắc quan điểm coi xây dựng giai cấp cơng nhân nhiệm vụ tất yếu, mang tính chiến lược; gắn liền với xây dựng, củng cố hệ thống trị dân, dân, dân; với thực mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại với bước q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xây dựng, phát huy vai trị giai cấp cơng nhân phải thực thông qua đường lối Đảng; thể chế hệ thống pháp luật, chế, sách đồng Nhà nước; biện pháp kinh tế, trị, tư tưởng tổ chức Trước mắt, Đảng cần tập trung lãnh đạo, sớm hoạch định chiến lược quốc gia xây dựng, phát triển giai cấp công nhân đại, làm sở để Nhà nước ban hành văn luật pháp, xây dựng chế, sách phù hợp, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trị, trình độ giác ngộ giai cấp, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho giai cấp công nhân Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần tập trung làm cho giai cấp công nhân nắm vững thực chất khoa học, cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; nâng cao kiến thức văn hóa tạo điều kiện, hội cho giai cấp công nhân tham gia hoạt động văn hóa-xã hội; tổ chức tốt đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực để giai cấp công nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên Ba là, coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ giai cấp cơng nhân có trình độ tri thức, tay nghề cao, đáp ứng ngày tốt yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với tiến trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Kết hợp bồi dưỡng, rèn luyện tay nghề với nâng cao nhận thức cho đội ngũ giai cấp công nhân vấn đề kinh tế thị trường như: cạnh tranh, thị trường lao động, thị trường cơng nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Lao động, phá sản, bảo hiểm xã hội Cần phát huy tinh thần trách nhiệm hệ thống trị tồn xã hội việc đào tạo nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa loại hình đào tạo giai cấp cơng nhân, kết hợp đào tạo tập trung với không tập trung, đào tạo quy với vừa học vừa làm, đào tạo nhà trường, trung tâm đào tạo với đào tạo 10 doanh nghiệp; đào tạo với đào tạo lại; cách phù hợp, hiệu quả, thích ứng với khả năng, điều kiện học tập giai cấp cơng nhân Bốn là, tích cực đổi nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Cơng đồn giai cấp cơng nhân, bảo đảm để Cơng đồn ngày thu hút đơng đảo giai cấp công nhân tham gia với tinh thần tự giác, tích cực, ý thức làm chủ cao Hoạt động Cơng đồn cần đổi theo hướng đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng; hướng mạnh sở; lấy sở làm địa bàn hoạt động; lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng công nhân, viên chức, lao động xây dựng quan hệ lao động hài hịa, ổn định, xây dựng giai cấp cơng nhân lớn mạnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển làm mục tiêu hoạt động Để làm điều đó, cần tăng cường lãnh đạo Đảng tổ chức Cơng đồn Từng cấp ủy Đảng phải có trách nhiệm định hướng cho hoạt động Cơng đồn cấp mình, ngành mình, bảo đảm hoạt động Cơng đồn phù hợp với chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nghiệp đổi đất nước không ngừng phát triển Cần tập trung nghiên cứu, đề chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tất thành phần kinh tế Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng, để thu hút đơng đảo giai cấp cơng nhân tham gia Cơng đồn hoạt động tích cực, có hiệu Các cấp ủy Đảng phải tăng cường lãnh đạo, đạo để Cơng đồn thực tốt chức trách, nhiệm vụ mối quan hệ với quan, tổ chức hữu quan; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến Cơng đồn cơng nhân, viên chức, lao động, tạo điều kiện để tổ chức Cơng đồn góp tiếng nói xứng đáng vào việc hoạch định đường lối, sách Đảng, Nhà nước quản lý Nhà nước, xã hội 11 KẾT LUẬN Xây dựng xã hội tốt đẹp, khơng cịn áp bóc lột, bất cơng; người bình đẳng, tự phát triển tồn diện; mơ ước người từ lịch sử xã hội xuất giai cấp nhà nước đến Chủ nghĩa tư đời nấc thang phát triển tất yếu lịch sử Tuy nhiên từ đời, chủ nghĩa tư gắn liền với muôn vàn bạo lực, tội ác, lừa gạt bóc lột, Mác viết: “Tư đến gian, từ đầu đến chân lỗ chân lông thấm máu bùn” [5, tr.516] Vì từ chủ nghĩa tư đời, từ đầu kỷ XIX trở đi, tầng lớp nhân dân lao động liên tục đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản Chỉ đến Mác, Ăng-ghen, vận dụng quan điểm vật biện chứng vào nghiên cứu lĩnh vực lịch sử xã hội, kế thừa tư tưởng tiến nhân loại; đặc biệt sâu nghiên cứu xã hội tư sản, ông phát rằng: Giai cấp công nhân sản phẩm đại công nghiệp, đẻ chủ nghĩa tư giai cấp có sứ mệnh lịch sử giới xóa bỏ chủ nghĩa tư xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh toàn giới Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội to lớn, phát triển, bao gồm người lao động chân tay trí óc, làm cơng hưởng lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất cơng nghiệp Giai cấp cơng nhân Việt Nam phận giai cấp công nhân quốc tế, đời muộn nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu, song giai cấp cơng nhân Việt Nam có đầy đủ đặc trưng giai cấp công nhân quốc tế sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nói chung Trong nghiệp đổi tồn diện đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam toàn dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” đồng thời tích cực hội nhập quốc tế, với lực lượng tiến toàn giới phấn đấu hồ bình, độc lập tiến xã hội 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 29, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 34, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 35, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 41, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 44, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 Trung tâm ngôn ngữ học, Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 ... thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Việt Nam có khó khăn định Do đó, nghiên cứu vấn đề ? ?Học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Liên hệ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam nay? ??... Phần HỌC THUYẾT VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin giai cấp công nhân 1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân LIÊN HỆ SỨ MỆNH... công nhân LIÊN HỆ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG Phần NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam 2.2 Phương hướng giải
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay,