0

tiểu luận dân chủ và bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa liên hệ với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

13 4 0
  • tiểu luận dân chủ và bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa  liên hệ với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 21:20

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ HỌC PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THU HOẠCH DÂN CHỦ VÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LIÊN HỆ VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Họ tên học viên Lớp , Đơn vị công tác 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 1 Các quan niệm về dân chủ 2 2 Bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa 3 3 Liên hệ với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 4 KẾT LUẬN 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 MỞ ĐẦU Dân chủ xã hội chủ. HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KHOA CHÍNH TRỊ HỌC  PHẦN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THU HOẠCH DÂN CHỦ VÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LIÊN HỆ VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Họ tên học viên:…………………… Lớp:……………., Đơn vị công tác: - 2022 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG Các quan niệm dân chủ Bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Liên hệ với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 10 MỞ ĐẦU Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ lâu dài trọng yếu, bảo đảm tất quyền lực thuộc nhân dân Qua 30 năm từ sau đổi mới, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta có bước tiến lớn Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa việc bảo đảm phá thuy dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta không khẳng định chủ trương, đường lối Đảng mà cịn thể chế hóa bảo đảm thực thông qua Hiến pháp hệ thống pháp luật Nhà nước Việc thực hành dân chủ tạo động lực thúc đẩy, phát huy quyền làm chủ nhân dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sátcác hoạt động Nhà nước nói chung, cấp quyền nói riêng; khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng, dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân phận cán bộ, công chức nhà nước; đóng góp tích cực vào việc cải cách hành chính; góp phần xây dựng máy quyền cấp sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước Từ thực tiễn thực hành phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thấy rằng, từ chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thực hành, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đến việc thực hóa chúng thực tế xã hội phụ thuộc nhiều vào nhận thức nhân dân quyền dân chủ ngành cấp triển khai thực nào, đặc biệt từ sở - nơi gần dân, sát dân Do vậy,việc nghiên cứu làm rõ vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa, sở đề giải pháp nâng cao hiệu thực hành phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa thời kỳ cần thiết Vì vậy, nghiên cứu vấn đề “Dân chủ chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Liên hệ với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm đề tài thu hoạch có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG Các quan niệm dân chủ Dân chủ đời vào khoảng kỷ thứ VII-V trước Công nguyên quốc gia Hy Lạp cổ đại Nó hiểu theo nghĩa gốc quyền lực thuộc nhân dân.Với nghĩa này, dân chủ xem hình thức tổ chức nhà nước, kiểu chế độ trị - xã hội, thừa nhận mặt pháp lý nhân dân chủ thể quyền lực, quyền lực thuộc nhân dân Quyền lực nhân dân trao cho nhà nước thông qua chế bầu cử, nghĩa nhân dân có quyền bầu bãi miễn thiết chế nhà nước Như vậy, dân chủ quyền lực thuộc đa số nhân dân thiểu số, V.I Lênin nói “Dân chủ thống trị đa số” [4, tr.190], thông qua dân chủ, nhân dân tham gia trực tiếp gián tiếp vào công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội để thực thống trị Hiện nay, khái niệm dân chủ hiểu nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau, phản ánh đa dạng phức tạp vấn đề dân chủ q trình phát triển xã hội lồi người Từ nghiên cứu lịch sử hình thành chế độ dân chủ từ cộng sản nguyên thủy đến xã hội chủ nghĩa, thấy rằng, dân chủ đạt đến nấc thang phát triển nó, tương ứng với trình độ sản xuất văn minh xã hội Do đó, chế độ dân chủ tư sản bước tiến lớn góp phần tạo động lực cho phát triển toàn diện chủ nghĩa tư thành chung loài người tất lĩnh vực Tuy nhiên, chế độ dân chủ tư sản dựa sở chế độ tư hữu, chế độ người bóc lột người, sở đối kháng giai cấp Chế độ dân chủ chủ yếu chế độ dân chủ thiểu số, giai cấp tư sản Theo C.Mác, Ph.Ăngghen Lênin dân chủ hình thức, dân chủ không triệt để Để tiến tới chế độ dân chủ triệt để, tất yếu phải gạt giai cấp tư sản khỏi vị trí cầm quyền Chỉ lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động thực nhiệm vụ có theo đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động giải triệt để yêu cầu dân chủ đáng Chỉ cách đó, chế độ dân chủ mới, cao chất so với chế độ dân chủ tư sản chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, xã hội cộng sản văn minh, mà sản xuất vật chất đạt đến trình độ cao khơng cịn nhà nước, khơng cịn giai cấp đấu tranh giai cấp nữa, “dân chủ tự tiêu vong” [1, tr.415] Như vậy, hiểu dân chủ xã hội chủ nghĩa chế độ dân chủ xác lập nước hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa Đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa quyền dân chủ công dân không ngừng mở rộng tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa - xã hội Bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Bản chất trị: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa mang chất giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích cho giai cấp cơng nhân đa số nhân dân lao động Đây chế độ dân chủ mà lĩnh vực thực quyền lực nhân dân, thể qua quyền dân chủ, quyền người quyền công dân, thỏa mãn ngày cao nhu cầu lợi ích nhân dân V.I Lênin nhấn mạnh “Dân chủ xã hội chủ nghĩa chế độ dân chủ đại đa số dân cư, người lao động bị bóc lột, chế độ mà nhân dân ngày tham gia nhiều vào công việc Nhà nước” [5, tr.291] Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Đảng Cộng sản lãnh đạo yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lực thực thuộc nhân dân, Đảng Cộng sản đại biểu cho trí tuệ, lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động tồn dân tộc Đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản điều kiện tiên cho tồn phát triển chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Với nghĩa này, dân chủ xã hội chủ nghĩa mang tính nguyên trị Bản chất kinh tế: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa hình thành phát triển tảng chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu toàn xã hội, đáp ứng ngày cao lực lượng sản xuất dựa sở khoa học công nghệ đại nhằm thỏa mãn ngày cao nhu cầu vật chất tinh thần toàn thể nhân dân lao động Đây sở kinh tế để đảm bảo cho chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa chế độ giai cấp công nhân đa số nhân dân lao động Bản chất tư tưởng - văn hóa: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin - hệ tư tưởng giai cấp cơng nhân làm chủ đạo hình thái ý thức xã hội khác xã hội (như văn học nghệ thuật, giáo dục, đạo đức, văn hóa, tơn giáo,…) Đồng thời chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa kế thừa, phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc; tiếp thu giá trị tư tưởng - văn hóa, văn minh, tiến xã hội mà nhân loại tạo tất quốc gia, dân tộc Trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân làm chủ giá trị văn hóa vật chất tinh thần, chủ thể sáng tạo hưởng thụ giá trị văn hóa; nâng cao trình độ văn hóa, có điều kiện phát triển tồn diện cá nhân Liên hệ với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Những thuận lợi khó khăn q trình xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta đời từ giai cấp công nhân nhân dân lao động giành quyền, kết trực tiếp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phát triển điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt Những thuận lợi: Một là: Sau thời gian dải đấu tranh gian khổ cuối đất nước giành hịa bình, độc lập, thống nhất, nhân dân tự do, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Nỗi khát khao nhân dân sau thời gian dài bị thực dân đế quốc nô dịch, áp bóc lột sống xã hội tự hơn, dân chủ hơn, cơng động lực quan trọn q trình xây dựng hồn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta thời kỳ Hai là: học thuyết Mác - Lênin dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa sở lý luận phương pháp luận để xây dựng hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Ba là: kế tục giá trị dân chủ lịch sử từ buổi đầu dựng nước nâng lên chất lượng thời đại Hồ Chí Minh Bốn là: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân từ nước thuộc địa nửa phong kiến, nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Năm là: có Đảng Cộng sản Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện lãnh đạo cách mạng, đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động toàn thể dân tộc Sáu là: sở xã hội dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng đông đảo người lao động chủ chế độ mới, nịng cốt khối liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân tầng lớp trí thức Các tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội với số lượng đơng đảo đồn viên, hội viên sở để mở rộng dân chủ trực tiếp Những khó khăn: Một là: đất nước lên chủ nghĩa xã hội từ nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ nên không tránh khỏi tư tưởng tiểu nông, tư tưởng cục bộ, địa phương,… Hai là: xã hội chưa trải qua chế độ dân chủ tư sản có lịch sử lâu dài có nhiều giá trị tích cực tiến việc xây dựng nhà nước pháp quyền,… Ba là: tàn tích hệ tư tưởng phong kiến Nho giáo nặng nề xã hội, tư tưởng trọng nam khinh nữ Bốn là: mặt dân trí thấp, kết cấu hạ tầng vật chất - kỹ thuật lạc hậu chậm phát triển vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Dẫn tới ý thức pháp luật ý thức dân chủ người dân thấp, hiệu thực dân chủ hạn chế Năm là: Mặt trái kinh tế thị trường làm cho xã hội phân hóa giàu nghèo, phận dân kể đội ngũ cán đảng viên chạy theo lối sống thực dụng, làm phát sinh tượng tham ô, tham nhũng, tiêu cực xã hội Sáu là: Hệ thống pháp luật thiếu chưa đồng bộ, chưa tạo khung pháp lý chế đủ mạnh để thực dân chủ dẫn tới việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm [3, tr.78] * Những thành tựu hạn chế trình xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta Những thành tựu chủ yếu: Trên lĩnh vực trị: Quyền làm chủ nhân dân xác lập không ngừng củng cố, phát triển.Nhân dân phát huy vai trò làm chủ đất nước, làm chủ xã hội thông qua chế dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp ngày hoàn thiện Quốc hội, Hội dồng nhân dân cấp không ngừng đổi mới, củng cố kiện toàn tổ chức, nội dung phương thức hoạt động nên chất lượng hoạt động nâng lên rõ rệt Quy chế dân chủ sở triển khai thực đạt nhiều kết tích cực Cơ chế bầu cử, ứng cử ngày hoàn thiện theo hướng đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân Nhân dân ngày tham gia nhiều vào công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội Qua đó, ý thức trị, ý thức dân chủ nhân dân ngày nâng lên Trên lĩnh vực kinh tế: thể chế kinh tế tường bước hoàn thiện; đạt kinh tế kiểm soát nhân dân, ph ục vụ cho nhu cầu, lợi ích đáng nhân dân Nhân dân bước xác lập địa vị làm chủ kinh tế, quyền làm giàu hợp pháp đáng, làm pháp luật không cấm; tham gia sở hữu, quản lý doanh nghiệp loại tài sản khác nhiều hình thức khác nhau; tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất kinh doanh Trên lĩnh vực xã hội: quyền người quyền công dân không bảo đảm pháp lý, thơng qua việc thể chế hóa quyền thành luật mà cịn quan trọng ngày đảm bảo thực tế Những hạn chế chủ yếu: “Quyền làm chủ nhân dân có lúc, có nơi cịn bị vi phạm; cịn biểu dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật” [2, tr.88] * Định hướng chủ yếu nhằm xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Một là, thực dân chủ hóa lĩnh vực đời sống xã hội Dân chủ hóa lĩnh vực đời sống xã hội nước ta nay, Đảng ta rõ cần phải thực nhiệm vụ sau: Xây dựng củng cố vững sở kinh tế, trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức pháp lý thể chế dân chủ xã hội chủ nghĩa Dân chủ phải đôi với pháp luật, khuôn khổ pháp luật, dân chủ phải đơi với dân trí, điều kiện đảm bảo cho dân chủ thực Đảm bảo mở rộng thông tin, sử dụng phương tiện thơng tin đại chúng để hình thành dư luận xã hội tích cực nhằm khẳng định quy tắc dân chủ; thực kết hợp phương thức dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp phù hợp với trình độ nhân dân, điều kiện hoạt động môi trường xã hội; xây dựng chế đảm bảo thực phát huy dân chủ; đấu tranh chống tệ nạn quan liêu lãng phí, cửa quyền, tham nhũng tệ nạn xã hội khác; dân chủ hóa phải dơi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật chống biểu tự vơ phủ, dân chủ q chớn Hai là, tiếp tục đổi hoạt động tổ chức hệ thống trị nhằm đảm bảo quyền dân chủ nhân dân Cương lĩnh Đảng xác định: “toàn tổ chức hoạt động hệ thống trị nước ta giai đoạn nhằm xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân” Do đó, cần phải tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng; đổi tổ chức hoạt động Nhà nước; đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận đoàn thể nhân dân; phối hợp tổ chức hệ thống trị cần phải nhịp nhàng, hiệu nữa, tránh trùng lặp, chồng chéo lẫn nhau; xây dựng xã hội công dân, tạo điều kiện để người dân tham gia vào công việc đất nước đảm bảo quyền dân chủ mà luật pháp quy định Ba là, nâng cao hiệu thực Quy chế dân chủ sở Lãnh đạo, đạo thực Quy chế dân chủ sở phải đồng bộ, hệ thống từ chủ trương đến văn bản, đồng chủ trương đạo thực hiện; đồng cấp sở cấp trên; triển khai thực quy chế dân chủ sở phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, bước mở rộng hồn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa địa bàn nông thôn; xây dựng hệ thống quy chế, quy định sở để thực nội ding Quy chế thực dân chủ sở; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện; giữ vững vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng việc triển khai, thực Quy chế dân chủ sở Qua tiếp tục kiện tồn hệ thống trị sở Bốn là, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đảm bảo dân chủ hội nhập quốc tế Củng cố sở pháp lý trách nhiệm quan nhà nước việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng tổ chức thực thi pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên quyền người, quyền công dân lĩnh vực dân sự, trị, kinh tế, văn hóa - xã hội Hoàn thiện chế độ bảo hộ Nhà nước quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, chế độ trách nhiệm quan nhà nước, tòa án việc bảo vệ quyền đó; xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cơng dân; khắc phục việc xử lý oan sai; khẩn trương ban hành luật bồi thường nhà nước Xây dựng đạo luật lập hội, biểu tình, tiếp cận thơng tin, … nhằm xã định rõ quyền, trách nhiệm công dân việc thực thi quyền tự dân chủ trách nhiệm Nhà nước việc đảm bảo quyền người quyền cơng dân, trì bảo đảm kỷ cương, trật tự cơng cộng Hồn thiện pháp luật quyền giám sát quan dân cử, quyền trực tiếp giám sát, kiểm tra công dân hoạt động quan, cán cơng chức; mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc Nhà nước; ban hành luật trưng cầu ý dân KẾT LUẬN Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta đời từ dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, kết trực tiếp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phát triển điều kiện cụ thể đất nước qua giai đoạn lịch sử cách mạng Việc thực hành dân chủ tạo động lực thúc đẩy, phát huy quyền làm chủ nhân dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động Nhà nước nói chung, cấp quyền nói riêng; khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng, dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân phận cán bộ, cơng chức nhà nước; đóng góp tích cực vào việc cải cách hành chính; góp phần xây dựng máy quyền cấp sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước, xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Dân chủ phải thực sống thực tế cấp tất lĩnh vực thông qua hoạt động Nhà nước nhân dân bầu phải thể chế hóa pháp luật, pháp luật bảo đảm Ðể tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mở rộng hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, thực thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Ðảng đề ra, phải coi trọng phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa mục tiêu trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.ăng-ghen toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1976 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thị Tú Oanh (2020), Thực hành dân chủ xã hội chủ nghãi nước ta nay, Tạp chí Lý luận trị, số 181/2020 V.I.Lênin, toàn tập, tập 34, Nxb Tiến Mátxcơva, 1976 V.I.Lênin, toàn tập, tập 35, Nxb Tiến Mátxcơva, 1976 11 ... MỞ ĐẦU NỘI DUNG Các quan niệm dân chủ Bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Liên hệ với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 10 MỞ ĐẦU Dân chủ xã hội. .. độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Liên hệ với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam? ?? làm đề tài thu hoạch có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc NỘI DUNG Các quan niệm dân chủ Dân chủ đời vào... tới chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động giải triệt để yêu cầu dân chủ đáng Chỉ cách đó, chế độ dân chủ mới, cao chất so với chế độ dân chủ tư sản chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa Theo quan điểm chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận dân chủ và bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa liên hệ với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam,