0

Đánh giá hiệu quả kinh tế cây lúa bao thai trên địa bàn xã đại sảo, huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

68 5 0
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế cây lúa bao thai trên địa bàn xã đại sảo, huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 18:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ TƯƠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY LÚA BAO THAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI SẢO, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Hướng nghiên cứu : Kinh tế nông nghiệp : Kinh tế PTNT : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ TƯƠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY LÚA BAO THAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI SẢO, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Hướng nghiên cứu : Kinh tế nông nghiệp : KTNN-46-N01 : Kinh tế PTNT : 2014 - 2018 : TS Bùi Đình Hịa Thái Ngun, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Khóa Luận trung thực Tôi xin cam đoan rằng, việc giúp đỡ cho việc thực Khóa Luận cảm ơn thơng tin trích dẫn Khóa Luận ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Vi Thị Tươi ii LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế lúa Bao Thai địa bàn Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn” Khóa luận hồn thành kết trình học tập, nghiên cứu lý luận tích lũy kinh nghiệm thực tế Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tưởng, tư tác giả suốt q trình thực khóa luận Nhân dịp hồn thành khóa luận tơi xin chân thành cảm ơn ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế PTNT thầy giáo trường nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn thầy Bùi Đình Hịa, người tận tình bảo, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn UBND xã Đại Sảo toàn thể bà nhân dân xã nơi thực tập, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình điều tra thu thập số liệu, tìm hiểu địa phương Cuối tơi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình giúp đỡ tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến quý báu để giúp tơi hồn thành khóa luận Thái Ngun, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Vi Thị Tươi iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CPBQ : Chi phí bình qn BVTV : Bảo vệ thực vật ĐVT : Đơn vị tính GO/IC : Giá trị sản xuất đồng chi phí trung gian GO/L : Giá trị sản xuất ngày công lao động GO/TC : Giá trị sản xuất đồng chi phí HQKT : Hiệu kinh tế HQSX : Hiệu sản xuất MI/IC : Thu nhập hỗn hợp đồng chi phí trung gian MI/L : Thu nhập hỗn hợp ngày công lao động MI/TC : Thu nhập hỗn hợp đồng chi phí KQ - HQ : Kết - Hiệu Pr/IC : Lợi nhuận đồng chi phí trung gian Pr/L : Lợi nhuận ngày công lao động Pr/TC : Lợi nhuận đồng chi phí THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TSCĐ : Tài sản cố định VA/IC : Giá trị gia tăng đồng chi phí trung gian VA/TC : Giá trị gia tăng đồng chi phí VA/L : Giá trị gia tăng ngày công lao động XK : Xuất iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Diện tích, suất, sản lượng số trồng xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2017 20 Bảng4.2: Một số giống vật ni xã Đại Sảo năm 2017 20 Bảng 4.3 Tình hình dân cư xã xã Đại Sảo năm 2017 25 Bảng 4.4 Diện tích, suất bình qn sản lượng sản xuất lúa Bao Thai xã Đại Sảo qua năm 2015-2017 29 Bảng 4.5 Tình hình giá lúa Bao Thai Khang Dân xã Đại Sảo qua năm 2015 – 2017 29 Bảng 4.6 Lịch gieo trồng lúa Bao Thai Khang Dân vụ mùa năm 2017 30 Bảng 4.7 Chi phí đầu tư cho lúa Bao Thai theo số liệu điều tra 35 hộ dân xã Đại Sảo năm 2018 34 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế cho lúa Bao Thai theo số liệu điều tra 35 hộ dân xã Đại Sảo năm 2018 35 Bảng 4.9 Chi phí sản xuất bình qn cho 1ha lúa Khang Dân theo số liệu điều tra 10 hộ dân xã Đại Sảo năm 2018 37 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế lúa Khang Dân theo số liệu điều tra 10 hộ dân xã Đại Sảo năm 2018 38 Bảng 4.11 So sánh hiệu kinh tế lúa Bao Thai lúa Khang Dân 40 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1.Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3.Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa học tập 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Những đóng góp đề tài Bố cục khóa luận PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 2.1.2 Khái niệm lúa 2.1.3 Vai trò lúa 2.1.4 Sự cần thiết để phát triển lúa 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo giới năm 2017 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo Việt Nam năm 2017 10 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 vi 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 12 3.2 Nội dung nghiên cứu 12 3.3 Câu hỏi nghiên cứu 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu 13 3.4.1.1 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 13 3.4.1.2 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 13 3.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa 13 3.4.3 Phương pháp thống kê sử lý số liệu 13 3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 14 3.5.1 Các tiêu phản ánh tình hình sản xuất 14 3.5.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất 15 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 16 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 16 4.1.1.1 Vị trí địa lý 16 4.1.1.2 Đặc điểm địa hình 16 4.1.1.3 Đặc điểm khí hậu 17 4.1.1.4 Thủy văn 17 4.1.1.5 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 17 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 20 4.1.2.1 Điều kiện kinh tế 20 4.1.2.2 Điều kiện văn hóa - xã hội 22 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 27 4.1.3.1 Thuận lợi 27 vii 4.1.3.2 Khó khăn 27 4.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo hộ điều tra 28 4.2.1 Tình hình sản xuất 28 4.2.2 Tình hình tiêu thụ 29 4.3 Lịch thời vụ giống lúa Bao Thai Khang Dân 30 4.4 Mức đầu tư cho 1ha lúa Bao Thai xã Đại Sảo năm 2018 33 3.5 Kết hiệu kinh tế cho sản xuất lúa Bao Thai xã Đại Sảo 35 4.5.1 So sánh hiệu kinh tế sản xuất lúa Bao Thai giống lúa Khang Dân 37 4.5.1.1 Chi phí sử dụng cho lúa Khang Dân theo số lieju điều tra 10 hộ dân xã Đại Sảo năm 2018 37 4.5.1.2.Hiệu kinh tế 1ha lúa Khang Dân theo số liệu điều tra 10 hộ dân xã Đại Sảo năm 2018 38 4.5.1.3 So sánh hiệu kinh tế lúa Bao Thai lúa Khang 40 4.6 Ưu nhược điểm loại giống lúa 42 4.7 Những điều kiện thuận lợi khó khăn q trình trồng lúa Bao Thai xã Đại Sảo 43 4.7.1 Thuận lợi 43 4.7.2 Khó khăn 43 4.8 Dự định tương lai nguyên vọng nông hộ 44 4.8.1 Dự định tương lai 44 4.8.2 Nguyện vọng hộ 44 4.9 Một giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế lúa Bao Thai cho người dân địa bàn xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 4.9.1 Giải pháp vốn 45 4.9.2 Giải pháp kỹ thuật 45 4.9.3 Nâng cao chất lượng trồng 46 viii 4.9.4 Giá 46 4.9.5 Giải pháp phân bón 46 4.9.6 Giải pháp thông tin 46 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 44 - Là lúa sản xuất để phục vụ đời sống nên, trình chăm sóc khơng dùng loại thuốc diệt cỏ q trình chăm sóc cây, diệt cỏ dại tốn nhiều công lao động - Thiết bị máy móc cịn hạn chế, nên xuất lao động thấp, chất lượng sản phẩm hạn chế, chưa chế biến sâu nên số hộ gia đình giá bán lúa chưa cao - Sử dụng đất chưa đạt hiệu cao, số quỹ đất sử dụng cho sản xuất nơng nghiệp cịn nhỏ lẻ, chưa tập trung gắn kết mục đích sử dụng - Nguồn lao động sản xuất nông nghiệp chủ yếu lao động phổ thông, có kiến thức sản xuất qua kinh nghiệm truyền thống, chưa đào tạo sâu Thiếu mặt định hướng tổng thể chuẩn bị sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất dẫn đến tình trạng phát triển manh mún, nhỏ lẻ 4.8 Dự định tương lai nguyên vọng nông hộ 4.8.1 Dự định tương lai - Diện tích đất nơng nghiệp trồng lúa chiếm đa số Khi vấn vấn đề dự định tương lai trồng lúa, nơng hộ khơng muốn mở rộng thêm diện tích để sản xuất lúa Bao Thai Mà muốn thử trồng thêm loại giống lúa khác để nâng cao hiệu so với với việc canh tác giống lúa lợi nhuận thấp, đủ trả chi phí trang trải sinh hoạt ngày Cây lúa Bao Thai cho dù người dân canh tác nhiều năm mức thâm canh chưa cao nên suất thấp Bởi người nông dân mong muốn tìm hiểu loại giống lúa khác nhằm đạt HQKT cao hơn, để đời sống người dân cải thiện 4.8.2 Nguyện vọng hộ - Các nơng hộ có nguyện vọng vay vốn, canh tác lúa địi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lãi suất vay vốn cao, mà hộ 45 không vay vốn để gieo cấy lúa mà mua chịu từ cửa hàng tới mùa thu hoạch toán - Người dân có nguyện vọng kỹ thuật, thị trường Trong trình sản xuất lúa cần kỹ thuật đắn để giúp tăng suất trồng Có số nơng hộ khơng có nguyện vọng họ cho trồng lúa với diện tích theo lối tự cung tự cấp, ngại va chạm với quyền tự giải khó khăn trình sản xuất họ tin tưởng vào khả trồng lúa 4.9 Một giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế lúa Bao Thai cho người dân địa bàn xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 4.9.1 Giải pháp vốn - Cần tạo điều kiện cho nông hộ tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng cách thực sách vay vốn thơng thống Kéo dài thời gian cho vay với lãi xuất thích hợp, để người dân đầu tư vào canh tác lúa có quy mơ để mang lại hiệu cao 4.9.2 Giải pháp kỹ thuật - Nâng cao chất lượng khâu chọn giống, nơi cung cấp giống cho người dân phải quy định rõ ràng tránh tượng lấy giống không đảm bảo chất lượng, kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng giống để đảm bảo giống giống chủng, có chất lượng Hiện bệnh rầy nâu đạo ôn lúa diễn phổ biến mối đe dọa cho người dân Do xã Đại Sảo nói riêng phịng Nơng Nghiệp PTNT nói chung phải nguyên cứu tìm biện pháp khắc phục bệnh cho lúa Cán khuyến nông cần phải khuyến cáo người dân bón lượng phân thích hợp, tránh lạm dụng phân bón thuốc BVTVgây nhiễm mơi trường, chủ động phòng bệnh cho lúa từ khâu chọn giống để sinh trưởng phát triển tốt 46 4.9.3 Nâng cao chất lượng trồng - Ngun nhân khiến giá gạo cịn thấp không đáp ứng yêu cầu chất lượng thị trường tiêu thụ Do đó, giải pháp trước mắt phải nâng cao chất lượng từ khâu thu hoạch Muốn làm điều vùng, địa phương Đưa tiến KHKT vào sản xuất nhằm tăng suất, cải thiện chất lượng Khuyến cáo người dân sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu liều lượng tránh lãng phí bảo đảm mơi trường xung quanh không bị ô nhiễm 4.9.4 Giá - Hiện giá lúa xã mức thấp chưa thành lập doanh ngiệp thu mua quy mô lớn, người dân phải bán sản phẩm cho thương lái nên giá bán thấp Do giải pháp trước tiên phải nâng cao giá bán hộ trồng lúa phải thành lập doanh nghiệp thu mua sản phẩm Ngoài giải pháp lâu dài cho ngành trồng lúa địa phương nỗ lực với huyện Chợ Đồn sản xuất lúa có xuất, chất lượng cao 4.9.5 Giải pháp phân bón - Hiện giống lúa nhà nước hỗ trợ giá giống cao so với khả người dân, thời gian tới nhà nước cần hỗ trợ nhiều khơng giá giống mà cịn hỗ trợ giá bình ổn giá loại phân bón để người dân nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu lúa 4.9.6 Giải pháp thông tin - Để hộ nông dân phát triển sản xuất, vấn đề thông tin, giá đầu vào đầu ra, khoa học kỹ thuật, nhằm giúp hộ có thêm thông tin thị trường định hướng sản xuất - Tổ chức thành lập nhóm hội nông dân sản xuất thăm quan để học hỏi kinh nghiệm tích lũy thêm kiến thức để phục vụ cho việc cấy lúa gia đình 47 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tìm hiểu, phân tích đánh giá hiệu lúa Bao Thai xã Đại Sảo, tơi có kết luận sau: - Lúa Bao Thai loại không đem lại hiệu kinh tế cao so với loại giống lúa khác Cụ thể, lúa Bao Thai tính 1ha thu lợi nhuận cao gấp 1,31 lần so với lúa Khang Dân Tuy nhiên, để trồng lúa Bao Thai tốn nhiều chi phí Cơng lao động, suất khơng cao so với lúa Khang Dân.Vì để đạt hiệu cao phải tìm hiểu thêm giá cả, trường tiêu thụ ổn định, cần có quan, doanh nghiệp đảm bảo giá tránh tình trạng ép giá sản phẩm.Và để đảm bảo việc sản xuất lúa thu kết tốt cần phải thực giải pháp đảm bảo quy trình kỹ thuật, nâng cao trình độ Bên cạnh cần ý tới khâu tiêu thụ lúa sau thu hoạch 5.2 Kiến nghị Thông qua q trình tìm hiểu tơi đưa số kiến nghị sau: * Đối với cấp quyền địa phương: - Đề nghị UBND xã tiếp tục phối hợp với trạm khuyến nông đưa thêm nhiều giống thiết thực đạt hiệu cao để tăng thu nhập cho người dân từ sản xuất nơng nghiệp.Vì muốn người dân sản xuất tốt có hiệu địi hỏi quyền phải có quản lý chặt chẽ, chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho nông dân - Đẩy mạnh cơng tác dự báo dự phịng, định hướng thơng tin thi trường (như giá cả, giống, KHKT ) để nông dân điều chỉnh cấu sản xuất cho phù hợp 48 *Đối với nông dân: - Cần thường xuyên theo dõi rộng đồng để kịp thời phát thiện bệnh sảy nhằm giảm thiệt hại kinh tế - Nên phịng, chữa bệnh kịp thời tránh tình trạng bệnh nặng chữa Nên bón phân phun thuốc BVTV liều lượng đảm bảo an toàn, tránh lãng phí gây nhiễm mơi trường xung quanh - Người dân phải mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để có suất chất lượng cao góp phần xóa đói giảm nghèo - Phải tận dụng nguồn lực có sẵn như: đất đai, nguồn lực cần cù chịu khó 49 Một số hình ảnh lúa trồng xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu Tiếng Việt Báo cáo thuyết minh đề án xây dựng nông thôn (2014) xã Đại Sảo, Huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội từ năm 2015- 2017 xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Báo cáo hiệu kinh tế lúa Bao Thai vụ mùa năm 2017 xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Hữu Ngoan (2005) giáo trình Thống kê nơng nghiệp, Nhà xuất nơng nghiệp Hà Nội Vũ Đình Thắng (2006) giáo trình Kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Ngô Trọng Việt (2016) giảng kỹ thuật thâm canh lúa, Trường Đại học nông lâm Huế 2016 Trần Thị Lan (2005) nghiên cứu mối số giải pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa nước Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội II Tài liệu từ Internet https://tailieu.vn/tag/cay-lua.html https://tailieunongnghiep.wordpress.com/category/cay-lua 10.https://kipkis.com/Thời_kỳ_sinh_trưởng_sinh_thực_của_cây_lúa Phụ lục 2: Mẫu phiếu Thu thập thông tin lúa PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng cho thu thập thông tin lúa Bao Thai) Ngày điều tra: Người điều tra: PHẦN 1: Thông tin chung Họ tên người vấn: Giới tính: Nam/ Nữ Tuổi: Dân tộc: .Tôn giáo: Địa chỉ: Trình độ học vấn: Tổng số nhân khẩu: Nghề nghiệp: PHẦN 2: Nội dung  Kiến thức trồng lúa Bao Thai Kinh nghiệm sản xuất lúa Bao Thai ông/ bà năm? năm  Trên 10 năm  10năm  Khác (ghi rõ) 10 Ông/bà mua giống lúa đâu? Mua chợ  Tự để giống Mua nơi cung cấp giống  Khác (ghi rõ)…………… 11 Lý mua giống đó? Giá thấp  Chất lượng tốt  Nơi mua gần  Khác (ghi rõ) 12 Khoảng thời gian trồng thu hoạch lúa nào? ………………………………………………………………………………… 13 Các lúa trồng xã thường giống nào? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………  Đất trồng 14.Trước trồng lúa Bao Thai ơng/bàcó tiến hành xử lý đất trước gieo trồng khơng? Có Khơng 15 Nếu có ông/bà xử lý nào? 16 Ơng/bà có dùng hóa chất để xử lý đất khơng? Có Khơng  Phân bón 17 Trong q trình trồng chăm sóc lúa Bao Thai ông/bà có sử dụng phân hữu không? Có Không 18 Ơng/ bà có ủ phân trước bón hay khơng? Có Khơng 19 Ơng/bà có sử dụng phân hữu cho lúa hay khơng? Có Khơng 20.Mức độ sử dụng phân hữu cho sản xuất lúa Bao Thai nào? Không sử dụng Thỉnh thoảng Thường xun Ln ln 21.Ơng/bà có sử dụng phân bón hóa học cho sản xuất lúa hay khơng? Có Khơng 22.Mức độ sử dụng phân hóa học ông/bà trình trồng lúa ? Không sử dụng Thỉnh thoảng Thường xun Ln ln  23 Ơng/bà cho biết diện tích đất sản xuất lúa Bao Thai ơng/bà bao nhiêu? m2 24.Chi phí sử dụng lao động cho sản xuất lúa Bao Thai Lao động sử dụng Lao động sử dụng cho làm đất cấy Lao động sử dụng cho chăm sóc Lao động sử dụng cho thu hoạch Tổng Số công sử dụng (Công) Giá công lao động (đồng/công) Tồng chi phí 25.Chi phí sử dụng phân bón, Bảo vệ thực vật số chi phí khác Loại phân bón, Đơn vị Thuốc BVTV tính Số lượng Đơn giá(đ) Thành tiền(đ) Tổng 26 Trong trình trồng lúa Bao Thai có bị mắc sâu bệnh hay khơng? Nếu có cách xử lý bệnh nào? 27.Ơng/bà cho biết sử dụng máy móc cho sản xuất thu hoạch canh tác lúa? Tên máy móc Số lượng 28 Lúa gia đình ơng/bà sản xuất tiêu thụ nào? Thương lái đến mua  Mang chợ bán  Chở đến đại lý bán  Khác  29 Khi bán ông/bà gặp phải khó khăn gì? Giá thị trường  Chất lượng sản phẩm  Phương tiện lại  Khác  30 Giá bán thị trường bao nhiêu? 31 Trong trình trồng lúa ơng/bà gặp khó khăn gì? ………………………………………………………………………………… 32.Ơng/bà có dự định tương lai cho hoạt động sản xuất lúa hay khơng?  Mở rộng sản xuất Khác Tăng suất ghi rõ ……………………………… 33 Ông /bà đánh mức độ hiệu việc trồng lúa Bao Thai? Xin trân thành cảm ơn ông /bà! Người vấn ( Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục 3: Mẫu phiếu điều tra sử dụng cho hộ trồng lúa Khang Dân PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng cho hộ sản xuất lúa Khang Dân xã Đại Sảo) Ngày điều tra: Người điều tra: PHẦN 1: Thông tin chung 1.Họ tên người vấn: 2.Giới tính: Nam/ Nữ 3.Tuổi: 4.Dân tộc: .Tôn giáo: 5.Địa chỉ: 6.Trình độ học vấn: 7.Tổng số nhân khẩu: 8.Nghề nghiệp: PHẦN 2: Nội dung Ơng /bà cho biết diện tích đất sản xuất lúa gia đình ơng/bà bao nhiêu? (m2) 10 Ngoài trồng lúa Khang Dân gia đình ơng/bà cịn trồng thêm trồng không? 11.Ơng /bà cho biết diện tích đất sản xuất lúa gia đình ơng/bà bao nhiêu? 12 Ông/bà mua lúa giống đâu? Tự để giống Mua chợ  Mua nơi cung cấp giống Khác (Ghi rõ) 13 Lý mua giống đó? Giá thấp Chất lượng tốt Nơi mua gần Khác (ghi rõ) 14 Trước trồng lúa ơng /bà có tiến hành xử lý đất trước gieo trồng khơng? Có Khơng Nếu có ơng/bà xử lý nào? 15 Ơng/bà có dùng hóa chất để xử lý đất khơng? Có Khơng 16 Trong q trình trồng chăm sóc lúa ơng/bà có sử dụng phân hữu khơng? Có Khơng 17 Ơng/ bà có ủ phân trước bón hay khơng? Có Khơng 18 Mức độ sử dụng phân hữu cho sản xuất lúa nào? Không sử dụng Thỉnh thoảng Thường xun Ln ln 19 Ơng/bà có sử dụng phân bón hóa học cho sản xuất lúa khơng? Có Khơng 20 Mức độ sử dụng phân hóa học ơng/bà q trình trồng lúa nào? Không sử dụng Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn luôn 21 Chi phí sử dụng lao động cho sản xuất lúa Khang Dân Lao động sử Số công sử dụng Giá công lao động dụng (Công) (đồng/công) Lao động sử dụng cho làm đất cấy Tổng Lao động sử dụng cho chăm sóc Lao động sử dụng cho thu hoạch Tổng 22 Chi phí sử dụng phân bón Bảo vệ thực vật Loại phân bón, Đơn vị Thuốc BVTV tính Số lượng Đơn giá(đ) Thành tiền(đ) Tổng 24.Giá bán lúa thị trường bao nhiêu? 25 Trong q trình trồng lúa ơng/bà gặp khó khăn gì? Xin trân thành cảm ơn ông /bà! Người vấn ( Ký ghi rõ họ tên) ... đề tài: ? ?Đánh giá hiệu kinh tế lúa Bao Thai địa bàn xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn? ??’ góp phần đánh giá thực trạng, hiệu kinh tế đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế cho lúa Mục... nhiên điều kiện kinh tế xã hội xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Nội dung 2: Đánh giá tình hình sản xuất lúa Bao Thai xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Nội dung 3: Đánh giá điều kiện... vấn đề kinh tế có liên quan đến trình sản xuất lúa Bao Thai xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây lúa bao thai trên địa bàn xã đại sảo, huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn ,