0

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

7 7 0
  • THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 17:56

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TS Lương Hữu Nam Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Trong giai đoạn nay, q trình tồn cầu hóa với tác động khoa học, công nghệ kinh tế tri thức diễn mạnh mẽ tác động sâu sắc tới tất lĩnh vực quốc gia Thế giới đứng trước nhiều thuận lợi khơng khó khăn, thách thức Trong nước, qua gần 35 năm đổi phát triển thu nhiều thành tựu to lớn, lực nâng lên Bên cạnh đó, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thử thức Bốn nguy cơ, thách thức mà hội nghị nhiệm kỳ khóa VII (1994) nêu lên, Đại hội XII tái khẳng định cịn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp Bối cảnh giới nước tác động sâu sắc tạo thuận lợi khó khăn, thách thức việc nâng cao hiệu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Những thuận lợi chủ yếu: Thứ nhất, phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ, kinh tế tri thức Khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng tạo biến đổi chất trình sản xuất vật chất tinh thần xã hội Đối với hoạt động giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển tạo tiền đề, điều kiện quan trọng Với phát triển nhanh chóng Internet mạng di động, việc nghiên cứu, học tập diễn lúc, nơi, không bị giới hạn không gian thời gian, phương thức nghiên cứu, học tập Hệ thống tác phẩm, tài liệu, viết thống chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xuất trang thơng tin điện tử ngày đa dạng, phong phú Trong hệ thống sở giáo dục, việc trang bị ngày đầy đủ phương tiện nghe nhìn đại, tương tác đa chiều góp phần tác động tích cực đến việc truyền tải nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Thứ hai, nước theo đường xã hội chủ nghĩa bước đầu đạt thành tựu to lớn trình phát triển Trung Quốc qua 40 năm mở cửa, Việt Nam sau 30 năm đổi hay thành tựu giáo dục, y tế Cu Ba… Những kết đạt minh chứng thực tiễn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh nước Là biểu sức sống chủ nghĩa Mác-Lênin kỷ XXI Đồng thời, trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước mảnh đất thực để nghiên cứu, tổng kết phát triển học thuyết Mác-Lênin giai đoạn Từ nhận thức ngày đầy đủ giá trị trường tồn chủ nghĩa Mác, hạn chế bị lịch sử vượt qua không phù hợp với bối cảnh phát triển nhân loại Thứ ba, giá trị khoa học, cách mạng thân học thuyết Mác-Lênin Học thuyết Mác-Lênin chỉnh thể thống phận cấu thành Triết học Mác-Lênin, Kinh tế - trị Mác-Lênin chủ nghĩa xã hội khoa học Trong đó, chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư coi đá tảng chủ nghĩ Mác Hơn 170 năm qua, kể từ Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đời coi cột mốc xuất chủ nghĩa Mác, tri thức nhân loại có phát triển vượt bậc, nhiều học thuyết, lý luận nảy sinh nhằm tìm hiểu, giải đáp vấn đề trị- xã hội đương thời đặt Nhưng nay, chưa có học thuyết hay lý luận bác bỏ nguyên lý chủ nghĩa Mác vận động phát triển xã hội Hơn nữa, nhiều vấn đề nảy sinh phát triển giới đương đại Mác dự báo cách 150 năm khủng hoảng có tính chu kỳ trình phát triển chủ nghĩa tư bản; mâu thuẫn lớn giới hay vai trò ngày quan trọng khoa học cơng nghệ,v.v… Điều cho thấy đóng góp vĩ đại, sức sống trường tồn chủ nghĩa Mác phát triển nhân loại Thứ tư, Việt Nam qua gần 35 năm đổi đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Công tác xây dựng Đảng ngày tăng cường Gần 35 năm đổi trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam Sự vận dụng sáng tạo tạo nên thành tựu vượt bậc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Từ góp phần khơng nhỏ việc củng cố, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa MácLênin, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Đây minh chứng đắn việc lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Bên cạnh đó, thời kỳ đổi mới, thành tựu mặt lý luận góp phần nâng cao hiệu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) Đảng khẳng định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Hơn nữa, năm qua, Đảng ban hành nhiều thị, văn liên quan Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 Ban Bí thư đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn mới; Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 Bộ Chính trị tổ chức vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,v.v… Q trình tạo sở cho việc nghiên cứu, học tập vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn sống Cùng với đó, năm qua, cơng tác xây dựng Đảng tăng cường, từ thực Nghị Trung ương (khóa XI XII), qua góp phần nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng, củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân lãnh đạo Đảng đường lên chủ nghĩa xã hội Những yếu tố thuận lợi cần nhận thức nhằm phát huy hiệu việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Những khó khăn, thách thức: Thứ nhất, nhận thức phận cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân cần thiết giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đúng, đầy đủ, từ dẫn tới xem nhẹ hoạt động Trong giới đương đại, quốc gia muốn ổn định phát triển dựa chủ thuyết Đối với Việt Nam, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng dân tộc Tuy nhiên, thái độ xem nhẹ giáo dục lý luận trị, có chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cịn tồn nhận thức phận không nhỏ cán bộ, đảng viên quần chúng Khơng người coi việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “ép buộc”, “gượng gạo” mang tính nhồi nhét Từ nhận thức tất yếu dẫn tới hàng động xem nhẹ, dẫn đến học cho có học, khơng hiểu chất khoa học, cách mạng học thuyết, tư tưởng Từ đó, thiếu động lực việc tiếp thu vận dụng vào thực tiễn Thứ hai, chủ nghĩa Mác gặp thách thức lớn trước chống phá tư tưởng, lý luận Thực tiễn có biểu khác với quan niệm truyền thống khơng giống dự đốn Mác như: Chủ nghĩa tư mà Mác tuyên bố tất yếu diệt vong chưa chết chưa chuẩn bị chết Mặt khác, chủ nghĩa xã hội sinh dường mô theo nguyên lý chủ nghĩa MácLênin lại hiệu sụp đổ nước Đông Âu nơi đầu nguồn Liên Xô [1] Các lực tận dụng sức mạnh công nghệ số, Internet sức công, tiến tới phủ nhận xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lực lượng không nhà lý luận nước tư mà cịn người nghiên cứu chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Việc bôi nhọ chủ nghĩa xã hội phê phán chủ nghĩa Mác lực thù địch đẩy tới Số lượng người tham gia vào công việc có phần tăng thêm Ngồi kẻ thù tư tưởng chủ nghĩa Mác từ trước tới người theo khuynh hướng phi mác xít phong trào cơng nhân quốc tế, cịn có người tự coi trung thành với chủ nghĩa Mác, hơm quay cơng kích Mác cách gay gắt, gán cho chủ nghĩa Mác - Lênin đủ tội danh Có người chẳng hiểu Mác, chưa nghiên cứu Mác lớn tiếng phê phán Mác! [1] Thứ ba, tình hình giới diễn biến phức tạp, tình hình nước có hạn chế, khó khăn tác động tiêu cực đến niềm tin vào chủ nghĩa xã hội Gần thập kỷ qua kể từ chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô sụp đổ Tuy nhiên, tác động chủ nghĩa xã hội tồn tới ngày dài sau, sa sút niềm tin phận cán bộ, đảng viên người dân Điều gây nhiều khó khăn phương diện lý luận thực tiễn nước tiếp tục lựa chọn đường xã hội chủ nghĩa Trong nhiều nước tư chủ nghĩa đạt ổn định có bước phát triển Sự phát triển làm cho phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên người dân có hoài nghi học thuyết Mác - Lênin, tồn tất yếu chủ nghĩa xã hội Trong nước, sau 30 đổi mới, Việt Nam có phát triển vượt bậc mặt đời sống kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, đất nước đối mặt với nhiều vấn đề như: suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng cịn phổ biển; chênh lệch, phân hóa giàu nghèo xã hội có xu hướng gia tăng Trong trình hội nhập, nhiều tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam Các lực thù địch sức phủ nhận chất cách mạng khoa học Chủ nghĩa Mác - Lênin; họ cổ súy cho mơ hình “xã hội dân chủ” đường phát triển phi xã hội chủ nghĩa Thậm chí ni dưỡng, kích động khuynh hướng hội, hữu khuynh, dao động cán bộ, đảng viên quần chúng nhằm tạo phân hóa, phân liệt, đối lập, xung đột xã hội Thứ tư, hạn chế, yếu lực phận đội ngũ làm công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong thời kỳ mới, bên cạnh đội ngũ làm công tác giáo dục chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nâng lên số lượng, chất lượng, góp phần quan trọng vào cơng tác lý luận Đảng Thì thực tế thời gian qua cho thấy, khơng người làm cơng tác giáo dục lý luận trị nói chung, giáo dục chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng khơng đào tạo chuyên môn, chuyên ngành đào tạo thiếu bản, chuyên sâu Dẫn tới thiếu hiểu biết hiểu biết không đầy đủ chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Vì vậy, cơng tác giáo dục cịn thiếu tính khoa học, logic thuyết phục, chí hiểu khơng chất vấn đề từ tạo hiệu ứng ngược nguy hiểm Mặt khác, ngành đào tạo cán giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa thu hút nhiều sinh viên giỏi Trong đó, lực, trình độ trí tuệ sinh viên điều kiện, tảng quan trọng để họ trở thành cán lý luận giỏi tương lai Việc không thu hút nhiều học sinh giỏi vào học nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán làm công tác giáo dục lý luận Bên cạnh đó, nghiệp vụ sư phạm đội ngũ làm cơng tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặt nhiều vấn đề cần phải giải Cũng người làm công tác khác, để hồn thành tốt nhiệm vụ mình, người làm cơng tác giáo dục lý luận phải có nghiệp vụ, kỹ năng, kỹ sư phạm Tuy nhiên, không người làm công tác không tốt nghiệp trường sư phạm Mặc dù nhiều người tham gia lớp bồi dưỡng kỹ sư phạm, nhìn chung kỹ sư phạm cịn hạn chế Điều khó khăn công tác giáo dục, việc truyền cảm hứng cho người học Khi người học không hứng thú học tập dễ dẫn tới nhận thức lệch lạc tầm quan trọng việc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Hơn nữa, đội ngũ người làm công tác giáo dục lý luận, nhiều người gần tách rời với nghiên cứu khoa học Do không dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, bổ sung tri thức Làm cho việc giáo dục họ không đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội Trên sở nhận diện thuận lợi, khó khăn thách thức đó, thời gian tới để nâng cao hiệu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thiết nghĩ cần thực số giải pháp chủ yếu sau: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đội ngũ cán bộ, đảng viên quần chúng nội dung cốt lõi, chủ yếu học thuyết, tư tưởng Thứ hai, ban hành thực chế, sách đặc thù nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành giáo dục nói chung giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng Nhất sách tuyển dụng sau sinh viên tốt nghiệp trường Thứ ba, đổi phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nội dung giáo dục cần đảm bảo gắn kết lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành Lấy nhận thức hành động để đánh giá hiệu giáo dục Đồng thời, đa dạng hóa phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, hạn chế tuyền đạt chiều tăng cường tương tác Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu công tác xây dựng Đảng việc học tập Hướng dẫn cụ thể hóa hệ tiêu chí thành tiêu chí cụ thể cho phù hợp với quan, đơn vị Tóm lại, nâng cao hiệu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân giai đoạn q trình lâu dài, khó khăn; khơng chủ quan, nóng vội khơng lơ là, xem nhẹ mà thời điểm cần có giải pháp, bước cụ thể./ TÀI LIỆU THAM KHẢO: Vũ Văn Hiền (2018), Chủ nghĩa Mác giới đương đại, trang http://hdll.vn Đinh Thanh Xuân (2015), Giảng dạy mơn lý luận trị trường đại học nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12 (97) ... gia muốn ổn định phát triển dựa chủ thuyết Đối với Việt Nam, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng dân tộc Tuy nhiên, thái độ xem nhẹ... Điều cho thấy đóng góp vĩ đại, sức sống trường tồn chủ nghĩa Mác phát triển nhân loại Thứ tư, Việt Nam qua gần 35 năm đổi đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Công tác xây... vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam Sự vận dụng sáng tạo tạo nên thành tựu vượt bậc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Từ góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY,