0

Thực trang kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Khánh Đạt

67 6 0
  • Thực trang kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Khánh Đạt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:22

Phần I ĐẶT VẤN ĐỀ Để hoàn thành khóa luận này, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong 4 năm học vừa qua Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập, không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đề tài mà còn là hành trang quý báu để tôi bước vào đời một cách vững chắc và tự tin Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến GV Ph. Để hồn thành khóa luận này, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy giáo, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế Huế nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức kinh nghiệm quý báu năm học vừa qua Với vốn kiến thức tiếp thu trình học tập, khơng tảng cho q trình nghiên cứu đề tài mà hành trang quý báu để bước vào đời cách vững tự tin Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc đến GV.Phan Xuân Quang Minh người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công ty TNHH Khánh Đạt, đặc biệt Phịng Kế tốn Công ty tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực tập, cung cấp số liệu, kinh nghiệm thực tế để tơi hồn thành tốt đề tài Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân theo sát, giúp đỡ ủng hộ Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm thực tế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận nhận xét, đánh giá, góp ý q thầy để đề tài hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh MỤC LỤC MỤC LỤC Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Đối tượng nghiên cứu: 1.4 Phương thức nghiên cứu: .2 1.5 Phạm vi nghiên cứu: .3 1.6 Tổng quan nội dung nghiên cứu: .3 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.1 Nhiệm vụ, vai trò ý nghĩa kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nhiệm vụ 1.1.3 Ý nghĩa 1.2 Đặc điểm chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp 1.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng doanh nghiệp .7 1.2.2 Sổ sách kế toán sử dụng: 1.3 Nội dung kế toán doanh thu 1.3.1 Tài khoản sử dụng .9 1.3.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu .10 1.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 12 1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.4.2 Kế tốn chi phí bán hàng 12 1.4.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 13 1.4.4 Kế tốn doanh thu tài .14 1.4.6 Kế toán thu nhập khác .17 1.4.7 Kế tốn chi phí khác 17 1.4.8 Kế toán xác định kết kinh doanh .18 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh i Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN GOLD HUẾ 20 2.1 Giới thiệu khái quát khách sạn Gold Huế: .20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 20 2.1.2 Chức nhiệm vụ khách sạn: 20 2.1.3 Tổ chức máy quản lý 20 2.1.4 Tình hình lực khách sạn 22 2.1.4.1 Lao động .22 2.1.4.2 Vốn 24 2.1.5 Khái quát chung cơng tác kế tốn cơng ty 26 2.1.5.1 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty .26 2.1.5.2 Sơ đồ máy kế toán 26 2.1.5.3 Chức phận: 27 2.1.5.4 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 27 2.1.5.5 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 27 2.1.5.6 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán .28 2.1.5.7 Các sách kế tốn áp dụng 29 2.2 Thực trạng kế tốn doanh thu XĐKQKD cơng ty 29 2.2.1 Thực trạng kế toán doanh thu 30 2.2.1.1 Đặc điểm chung doanh thu công ty 30 2.2.1.2 Hệ thống chứng từ sử dụng 30 2.2.1.3 Hệ thống tài khoản sử dụng 30 2.2.2 Kế toán doanh thu dịch vụ lưu trú 31 2.2.2.1 Đặc điểm khách hàng lưu trú: .31 2.2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng 31 2.2.2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 32 2.2.3.1 Đặc điểm khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống 36 2.2.3.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 37 2.2.4 Kế toán xác định kết kinh doanh .43 2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán: .43 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh ii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh 2.2.4.2 Kế tốn chi phí bán hàng .45 2.3.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 47 2.3.4.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 48 2.2.4.5 Kế tốn chi phí hoạt động tài .49 2.3.4.6 Kế toán thuế TNDN: .50 2.3.4.7 Kế toán xác định kết kinh doanh: 51 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XĐKQKD TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH ĐẠT 54 3.1 Ưu điểm: .54 3.2 Nhược điểm: .55 3.3 Một số ý kiến góp phần cải thiện cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh: 55 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57 Kết luận 57 Kiến nghị hướng phát triển đề tài 58 Tài liệu tham khảo: 59 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh iii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán nhật ký chung Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán khoản giảm trừ doanh thu 11 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX .12 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế tốn chi phí bán hàng 13 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp .14 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế tốn doanh thu hoạt động tài 15 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế toán chi phí hoạt động tài 16 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kế toán thu nhập khác 17 Sơ đồ 1.10: Kế tốn chi phí khác .18 Sơ đồ 1.11: Sơ đồ kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 19 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý công ty .21 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy quản lý công ty 26 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn cơng ty TNHH Khánh Đạt .28 Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ doanh thu lưu trú 32 Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển chứng từ công ty TNHH Khánh Đạt .37 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh iv Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh DANH MỤC BẢNG Bảng 01 Bảng cấu lao động công ty TNHH Khánh Đạt .22 Bảng 02 Cơ cấu tài sản nguồn vốn 23 Bảng 03 Doanh thu lợi nhuận công ty TNHH Khánh Đạt qua năm 2011-2013 25 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh v Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài: Xã hội ngày đại, người ngày thỏa mãn nhu cầu ngày cao Ngồi nhu cầu ăn ở, lại có nhiều người hướng tới mong muốn du lịch, vui chơi giải trí Nắm bắt nhu cầu Nhà nước ta có đầu tư quan tâm thích đáng đến phát triển du lịch nước nhà nhằm giúp lĩnh vực kinh doanh du lịch phát triển mạnh mẽ trở thành mạnh quốc gia động lực để phát triển kinh tế Thừa Thiên - Huế nằm lòng miền Trung, nơi từ lâu biết đến tiếng sản phẩm tuyệt vời thiên nhiên với góp mặt khơng danh lam thắng cảnh tiếng có kết hợp khéo léo với quần thể di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc nguyên vẹn, xứng đáng phận hợp thành tài sản văn hố nhân loại Thừa Thiên - Huế có thành phố Huế UNESCO công nhận di sản văn hố giới nơi cịn bảo tồn tổng thể kiến trúc kinh đô lịch sử, di sản văn hoá độc đáo với nhiều cơng trình kiến trúc đa dạng mang tính chất cung đình cổ xưa, có tính nghệ thuật cao bao gồm nhiều thành quách, cung điện, đền miếu, lăng tẩm… Hồng Thành, Tử Cẩm Thành, Ngọ Mơn, Lăng tẩm đời nhà Nguyễn, chùa Thiên Mụ Song song với di tích văn hố, Thừa Thiên - Huế cịn có nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoạn mục, phong phú đa dạng với danh lam thắng cảnh tiếng, tiêu biểu như sông Hương, Núi Ngự, Đồi Vọng Cảnh, Phá Tam Giang, bãi biển Lăng Cô, Cảnh Dương, Thuận An với bờ biển dài đẹp… Với tiềm du lịch sẵn có, Thừa Thiên - Huế hình thành nhiều loại hình du lịch khác có sức hấp dẫn lớn khách du lịch du lịch tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hố, du lịch leo núi, du thuyền sông, du lịch biển, sinh hoạt truyền thống dân tộc, đặc biệt lễ hội Festival… Trong năm qua với tiềm du lịch hoạt động kinh doanh ngành du lịch Thừa Thiên Huế đạt hiệu kinh tế cao, với mức độ tăng doanh thu trung bình hàng năm đạt đến 21,41% Có nhiều khách sạn, nhà hàng mọc SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh lên sang trọng đầu tư mang đẳng cấp quốc tế theo xuống cấp nhanh chóng nhiều nhà hàng, khách sạn dẫn đến sáp nhật, giải thể, phá sản Cạnh tranh lĩnh vực du lịch ngày gay gắt điều tất yếu khơng thể tránh khỏi Trước tình hình đó, để vừa cạnh tranh hiệu lại phát triển uy tín, đững vững lịng khách du lịch thơng tin kế tốn đóng vai trị vơ quan trọng Một cơng cụ kế tốn hiệu để đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp Doanh thu Xác định kết kinh doanh Đây tiêu tổng hợp kết cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kỳ, có ý nghĩa định đến sống doanh nghiệp sở để doanh nghiệp thự nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước Vì lý trên, với mong muốn hồn thiện kiến thức học ngồi ghế nhà trường, thời gian thực tập khách sạn GOLD tơi học tập, tìm hiểu định chọn đề tài: “ Thực trang kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh công ty TNHH Khánh Đạt” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận kiến thức học ghế nhà trường kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh - Tìm hiểu thực tế xác định doanh thu kết kinh doanh khách sạn Gold đặc biệt hai hoạt động dịch vụ dịch vụ lưu trú dịch vụ ăn uống - Dựa nhúng kiến thức học từ so sánh, đánh giá cơng tác hạch tốn doanh thu xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập - Đề xuất phương hướng nhằm góp phần nhằm cải thiện cơng tác kế tốn nói chung phần hành doanh thu xác định kết kinh doanh nói riêng 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài Thực trang kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Khách sạn Gold Huế thuộc công ty TNHH Khánh Đạt 1.4 Phương thức nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu vận dụng bao gồm - Phương pháp quan sát vấn trực tiếp SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp - GVHD: Phan Xuân Quang Minh Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp thông kê miêu tả Phương pháp hạch toán kế toán Phương pháp so sánh, tổng hợp phân tích Đồng thời tơi tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn, anh chị phịng kế tốn cơng ty số văn quy định chế độ kế toán liên quan 1.5 Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Khách sạn Gold – Bà Triệu (Công ty TNHH Khánh Đạt) Về thời gian: từ ngày 10/02/2014 đến 11/5/2014 Số liệu đươc phân tích số liệu năm 2013 1.6 Tổng quan nội dung nghiên cứu: Đề tài gồm nội dung sau: Chương 1: Tổng quan khách sạn kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh khách sạn Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh khách sạn Gold – Bà Triệu Chương 3: Nhận xét đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh khách sạn Gold- Bà Triệu SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh SỔ CÁI TÀI KHOẢN CẤP TÀI KHOẢN: 6421 CHI PHÍ BÁN HÀNG Kỳ kế toán năm 2013 Tài khoản Diễn giải Nợ Có Số dư đối ứng 6421 Chi phí bán hàng Dư đầu kỳ Phát sinh kỳ 342.543.675 Kết kinh doanh 911 342.543.675 Tổng 342.543.675 342.543.675 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2013 Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Chi phí bán hàng doanh nghiệp năm 2013 Hơn 342 triệu đồng Chi phí kết chuyển vào TK 911 xác định kết kinh doanh vào cuối kỳ kế toán Định khoản: Nợ TK 911 342.543.675 Có TK 6421 342.543.675 2.3.4.3 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phục vụ cho mục đích quản lý như: chi phí điện nước phịng kế tốn, phịng giám đốc; chi phí lương cho giám đốc phận quản lý SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 46 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh Sổ TK 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp ( Xuất từ phần mềm kế tốn cơng ty) Công ty TNHH Khánh Đạt 28 Bà Triệu, Huế SỔ CÁI TÀI KHOẢN CẤP TÀI KHOẢN: 6422 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Kỳ kế tốn năm 2013 Tài khoản Diễn giải Nợ Có Số dư đối ứng 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp Dư đầu kỳ Phát sinh kỳ 625.032.670 Kết kinh doanh 911 625.032.670 Tổng 625.032.670 625.032.670 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2013 Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ 625 triệu đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển vào Tk 911 xác định kết kinh doanh vào cuối kỳ kế toán Định khoản: Nợ TK 911 625.032.670 Có TK 6422 625.032.670 2.3.4.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chính: Kế tốn doanh thu hoạt động tài khoản lợi nhuận có từ việc cơng ty có tiền lãi từ ngân hàng khoản tiền gửi Sổ TK 515 Doanh thu hoạt động tài ( Xuất từ phần mềm kế tốn cơng ty) Cơng ty TNHH Khánh Đạt 28 Bà Triệu, Huế SỔ CÁI TÀI KHOẢN CẤP SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 47 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh TÀI KHOẢN: 515 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Kỳ kế tốn năm 2013 Tài khoản Diễn giải Nợ Có Số dư đối ứng 515 Doanh thu hoạt động tài Dư đầu kỳ Phát sinh kỳ 2.001.982 Kết kinh doanh 911 2.001.982 Tổng 2.001.982 2.001.982 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2013 Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Doanh thu tài phận doanh thu doanh nghiệp Doanh thu tài thường phát sinh doanh nghiệp nhận lãi khoản tiền gửi ngân hàng Tuy nhiên doanh nghiệp để tồn tiền nhiều ngân hàng lại thể quay vòng tiền chưa hiệu Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu vào Tk 911, định khoản: Nợ TK 515 2.001.982 Có TK 911 2.001.982 2.2.4.5 Kế tốn chi phí hoạt động tài Cùng với khoản doanh thu hoạt động tài ghi nhận phải ghi nhận khoản chi phí tài tương ứng có liên quan đến doanh thu Tài khoản sử dụng: TK 635 – Chi phí hoạt động tài Chứng từ sổ sách sử dụng: - Phiếu báo giao dịch chuyển khoản, bảng kê lãi vay phải trả, giấy báo nợ trả lãi tiền vay Sổ TK 635: Chi phí hoạt động tài ( Xuất từ phần mềm kế tốn cơng ty) Cơng ty TNHH Khánh Đạt 28 Bà Triệu, Huế SỔ CÁI TÀI KHOẢN CẤP TÀI KHOẢN: 635 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Kỳ kế tốn năm 2013 Tài khoản Diễn giải Nợ Có đối ứng SVTH: Nguyễn Tuấn Anh Số dư 48 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh 635 Chi phí hoạt động tài Dư đầu kỳ Phát sinh kỳ Kết kinh doanh Tổng 234.654.367 911 Lập biểu (Ký, họ tên) 234.654.367 234.654.367 234.654.367 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2013 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Chi phí hoạt đơng tài kỳ doanh nghiệp 234 triệu đồng Khi kết thúc kỳ kế toán doanh nghiệp định khoản: Nợ TK 911 Có TK 635 234.654.367 234.654.367 2.3.4.6 Kế toán thuế TNDN: Thuế TNDN nghĩa vụ thuế doanh nghiệp nhà nước Tuy nhiên với kết kinh doanh lỗ nên doanh nghiệp khơng phải đóng thuế kì Ngun nhân chủ yếu công ty đầu tư xây dựng sở vật chất làm cho xây dựng tăng cao khiến giá vốn hàng bán tăng tương ứng ( Xuất từ phần mềm kế tốn cơng ty) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu - Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng SVTH: Nguyễn Tuấn Anh MÃ SỐ 10 TMINH IV.08 KỲ NÀY KỲ TRƯỚC 7.459.530.849 6.065.659.227 -7.459.530.849 6.065.659.227 49 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 6.654.786.954 6.098.738.357 (34.079.130) 804.743.895 cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong : Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh 21 22 23 24 2.001.982 234.654.367 212.435.635 967.576.345 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (395.484.835) ( 30 = 20 + 21 - 22 - 24 ) 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác (40=31-32) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 31 32 40 110.997.867 134.256.876 (23.259.009) 200.907.152 122.051.706 78.855.466 (418.743.844) (935.682.617) (418.743.844) (935.682.617) (30+40) 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51) 50 IV.09 51 60 1.819.984 213.322.152 193.123.305 768.956.765 (1.014.538.063) 2.3.4.7 Kế toán xác định kết kinh doanh: Cuối q, sau hạch tốn doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kê tốn tổng hợp tiến hành kết chuyển sang TK 911 để XĐKQKD Sổ TK 911 ( Xuất từ phần mềm kế tốn cơng ty) Cơng ty TNHH Khánh Đạt 28 Bà Triệu, Tp Huế SỔ CÁI TÀI KHOẢN CẤP TÀI KHOẢN: 911 KẾT QUẢ KINH DOANH Kỳ kế toán năm 2013 Tài Diễn giải khoản đối ứng Nợ Có Số dư 911 Kết kinh doanh SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 50 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh Dư đầu kỳ Thu nhập chưa phân phối 421 Doanh thu bán hàng cung cấp 511 dịch vụ Thu nhập hoạt động tài 515 Giá vốn hàng bán 632 Chi phí hoạt động tài 635 Chi phí bán hàng 6421 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 Chi phí khác 811 Thu nhập khác 711 Tổng Lập biểu (Ký, họ tên) SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 418.743.844 7.459.530.849 2.001.982 6.654.786.954 234.654.367 342.543.675 625.032.670 134.256.876 110.997.867 7.991.274.542 7.991.274.542 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2013 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 51 Chuyên đề tốt nghiệp TK 632 GVHD: Phan Xuân Quang Minh TK 911 6.654.786.954 TK 511 7.459.530.849 TK 6421, 6422 967.576.345 TK 515, 711 112.999.849 TK 635, 811 368.911.243 TK 421 418.743.844 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 52 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XĐKQKD TẠI CƠNG TY TNHH KHÁNH ĐẠT 3.1 Ưu điểm: - Là khách sạn với tiêu chuẩn sao, công ty trọng vào việc đầu tư vào sở hạ tầng, khách sạn có đầy đủ khu vực nhà ăn, phòng họp, quầy bar, bể bơi,…; nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao tay nghề trình độ nhân viên nhằm phục vụ ngày tốt du khách nước - Bộ phận kinh doanh hoạt động hiệu quả, điều thể qua khách du lịch đến với khách sạn chủ yếu khách du lịch nước Tạo mối liên hệ tốt với công ty môi giới, công ty dịch vụ du lịch khác nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng khách hàng từ ngày thu hút nhiều khách du lịch tới khách sạn Cơ cấu khách du lịch đến với khách sạn chủ yếu khách nước phần thể khách sạn có vị trí thị phần khách du lịch nước Đây lợi lớn thị trường cần phát huy - Tác phong làm việc nhân viên chuyên nghiệp, lịch sự, trình độ khơng ngừng cải thiện - Cơng ty ln coi trọng quảng bá hình ảnh nhiều kênh thơng tin điển Internet, báo đài nhằm thu hút thêm khách du lịch - Tốc độ tăng doanh thu cao thể công ty trọng vào việc tiêu thụ sản phẩm Mức độ sử dụng sở vật chất mức cao Với đặc thù dịch vụ du lịch hàng hóa tồn kho sản xuất gắn liền với tiêu thụ điều có ý nghĩa quan trọng - Khách sạn chấp hành tốt theo QĐ 48 –BTC, chứng từ sổ sách thiết kế khoa học Cơng ty áp dụng kế tốn máy dựa hình thức Nhật ký chung, điều vừa giúp kế tốn giảm bớt cơng việc vừa giúp cho doanh nghiệp dễ kiểm sốt doanh thu, chi phí, dễ dàng kiểm tra đối chiếu nghiệp vụ phát sinh kỳ - Hệ thống tài khoản cấp 1, cấp thiết kế chi tiết, khoa học mang lại nhiều thuận lợi cho cơng tác hạch tốn kế toán SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 53 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Áp dụng đầy đủ hệ thống hóa đơn, chứng từ theo quy định nhà nước, phục vụ tốt cho công tác quản lý doanh nghiệp 3.2 Nhược điểm: - Khách hàng khách sạn chủ yếu khách nước ký hợp đồng nhiều doanh thu có tiền lại chưa có tài khoản, vốn bị doanh nghiệp khác chiếm dụng - Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên với số lượng mặt hàng lớn tốn nhiều thời gian công sức kế tốn khối lượng cơng việc nhiều - Cơ sở vật chất tốt lượng xe đưa đón cịn thiếu, mùa du lịch, festival  Giá vốn hàng bán tăng nhanh qua năm khiến cho doanh nghiệp dù có doanh thu cao lợi nhuận thấp 3.3 Một số ý kiến góp phần cải thiện cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh: - Tuy khách sạn trình độ nhân viên chưa tương ứng, ngoại ngữ Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên điều cần thiết - Cơ cấu khách đến với công ty chủ yếu khách nước ngồi cịn khách nội địa cịn khiêm tốn Cần trọng quảng bá hình ảnh khách sạn đối khách hàng nước qua kênh Internet, báo đài, tivi, …  Công ty cần theo dõi riêng cơng nợ để biết rõ nợ để có sách phù hợp thu hồi vốn tránh tình trạng bị đối tác chiếm dụng vốn Áp dụng sách chiết khấu thương mại nhằm khuyến khích đối tác tốn nhanh cho doanh nghiệp  Cơng ty có khối lượng hàng hóa tồn kho lớn tơi đề nghị nên áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho kiểm kê định kì giúp giảm bớt khối lượng cơng việc kế toán - Việc ưu tiên trước mắt doanh nghiệp cần tập trung vào đào tạo, nâng cao trình độ trình độ ngoại ngữ nhân viên Là khách sạn việc cải thiện khả ngoại ngữ cho nhân viên điều tất yếu khách quan, giúp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Tuy chiếm thị phần ổn định thị phần khách du lịch nước lượng khách du lịch nước đến với khách sạn cịn hạn chế Vì cần quảng cáo phương tiện truyền thông nước báo đài, tivi, … SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 54 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh Là đất nước phát triển nhanh nhu cầu du lịch cảu người dân tang cao thời gian tới - Doanh nghiệp nên đầu tư thêm có phương án dự phịng th ngồi xe du lịch vào mùa cao điểm nhằm tránh tình trạng thiếu xe mùa du lịch SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 55 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Phần hành kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh có ý nghĩa vơ quan trọng doanh nghiệp Giúp nhà quản trị bên doanh nghiệp nhà đầu tư biết tình hình kinh doanh doanh nghiệp, tổng doanh thu, tổng chi phí cấu loại chi phí từ giúp định quản trị cách xác Cơ sở để viết đề tài sử dụng lý thuyết, kiến thức học trường thực tiễn, kết hợp tính chất đặc thù doanh nghiệp dịch vụ tính riêng biệt hệ thống kế toán áp dụng nơi tác giả thực tập thời gian qua  Đề tài hệ thống hóa, bổ sung vấn đề lý luận thực tiễn kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh tập trung giải vấn đề: - Hệ thống hóa sở lý luận kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh - Tìm hiểu thực tiễn cơng tác kế tốn doanh nghiệp, sâu vào tìm hiểu kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhằm so sánh với kiến thức học ngồi ghế nhà trường - Cuối đưa nhận xét, đánh giá số ý kiến góp ý nhằm cải thiện cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Qua điều tra cho thấy công ty TNHH Khánh Đạt chấp hành tốt chuẩn mực thông tư pháp luật liên quan đến kế tốn nói chung phần hành kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh nói riêng Phản ánh đầy đủ kịp thời thơng tin kế tốn góp phần quan trọng giúp nhà quản trị định xác, đồng thời việc áp dụng phần mềm kế toán máy KTVN giúp phận kế tốn giảm bớt khối lượng cơng việc xảy sai sót  Từ thực trạng cơng tác kế tốn doanh nghiệp, chun đề đề xuất số giải pháp nhằm góp phần cao tình hình kinh doanh quan trọng cải thiện cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh công ty Các giải pháp cịn thiếu sót chưa đầy đủ Rất mong ý kiến đóng góp để chúng đầy đủ hoàn chỉnh để áp dụng thực tế cách hiệu SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 56 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh 2.Kiến nghị hướng phát triển đề tài Kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh đề tài với loại hình doanh nghiệp khác áp dụng chế độ kế toán phương pháp kế tốn khơng giống từ phần hành kế toán doanh thu xác định có nhiều khác biệt Đề tài dừng lại việc phân tích khoản doanh thu, chi phí; từ nghiệp vụ phát sinh theo dõi cách kế toán định khoản nhập liệu vào phần mếm máy tính Mặc dù có nhiều cố gắng đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Do hạn chế thời gian nguồn lực, nên đề tài dừng lại việc sâu phân tích khoản mục doanh thu dịch vụ lưu trú doanh thu dịch vụ ăn uống Trên sở hạn chế mà đề tài chưa làm được, đề tài phát triển theo hướng sâu nghiên cứu doanh thu từ dịch vụ lữ hành Đây lĩnh vực doanh thu quan trọng công ty du lịch chưa quan tâm nghiên cứu khóa luận trước Như đề tài có giá trị thực tiễn cao SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 57 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phan Xuân Quang Minh Tài liệu tham khảo: - Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị - Hà Nội: Tài chính, 2004 - Giáo trình kế tốn tài / Phan Đình Ngân, Hồ Phan Minh Đức – Huế Địa học Huế, 2007 - 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam tồn thơng tư hướng dẫn chuẩn mực / Bộ Tài Chính - Hà Nội : Thống kê, 2006 - Kế tốn chi phí giá thành kết kinh doanh dịch vụ: Vận tải –Bưu điện – Du lịch / Ngô Thế Chi – Hà Nội - Kế tốn chi phí / Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm: Võ Văn Nhị hiệu đính – Hà Nội: Thống kê, 2002 SVTH: Nguyễn Tuấn Anh 58 ... sạn kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh khách sạn Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh khách sạn Gold – Bà Triệu Chương 3: Nhận xét đánh giá cơng tác kế tốn doanh. .. Phan Xuân Quang Minh Kế toán xác định kết kinh doanh tính tốn ghi nhận kết hoạt động kinh doanh kỳ kế toán Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: kết hoạt động SXKD kết hoạt động khác Tài... .50 2.3.4.7 Kế toán xác định kết kinh doanh: 51 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN VÀ NÂNG CAO CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XĐKQKD TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH ĐẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trang kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Khánh Đạt,

Mục lục

Xem thêm