0

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

79 10 0
  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:23

Lời nói đầu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có quản lý, hạch toán kế toán công cụ hữu hiệu nhất, thiếu đ-ợc hệ thống quản lý kinh tế tài đơn vị, nhtrên phạm vi toàn kinh tế quốc dân Nguyên tắc hạch toán kinh tế tự trang trải chi phí tìm cách thu lợi nhuận Vậy làm để tính đ-ợc chi phí xác định kết kinh doanh? Điều thực đ-ợc hạch toán xác chi phí tính đ-ợc giá thành sản phẩm Do vấn đề hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trở nên vấn đề quan trọng doanh nghiệp Nhận thức đ-ợc tầm quan trọng đó, thời gian thực tập công ty Cổ phần Đầu t- - Xây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ em đà sâu nghiên cứu đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" Luận văn em bao gồm mục sau: Ch-ơng 1: Một số vấn đề lý luận công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Ch-ơng 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu t- Xây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ Ch-ơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tXây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ Mặc dù trình tìm hiểu lý luận thực tế, để hoàn thành đề tài em đà nhận đ-ợc giúp đỡ thầy giáo h-ớng dẫn cô phòng Kế toán nh- phòng khác Công ty, nh-ng trình độ hạn chế nên chắn luận văn nhiều thiếu sót Em mong muốn đ-ợc bảo để nâng cao kiến thức phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! Ch-ơng Vấn đề chung quản lý hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng 1.1 Sự cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Vị trí, vai trò đặc điểm ngành xây dựng bản: Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất độc lập có chức tái sản xuất tài sản cố định (TSCĐ) cho kinh tế quốc dân Nó tạo nên sở vật chất cho xà hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng cho đất n-íc V× vËy mét bé phËn lín cđa thu nhËp kinh tế quốc dân nói chung tích luỹ nói riêng với vốn đầu t- tài trợ n-ớc đ-ợc sử dụng lĩnh vực XDCB XDCB có đặc điểm kinh tế, kỹ thuật đặc tr-ng, thể rõ sản phẩm xây dựng trình sáng tạo sản phẩm ngành Sản phẩm xây dựng công trình sản xuất dân dụng có điều kiện để đ-a vào sản xuất, sử dụng phát huy đ-ợc gắn liền với địa điểm định, sản phẩm xây dựng có đặc điểm sau: - Thứ nhất: Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài, giá trị lớn Nó mang tính ổn định, nơi sản xuất sản phẩm đồng thời nơi sau sản phẩm hoàn thành đ-ợc đ-a vào sử dụng phát huy tác dụng - Thứ hai: Sản phẩm xây dựng mang tính chất tổng hợp nhiều mặt kinh tế, trị, kỹ thuật, nghệ thuật Nó đa dạng phong phú nh-ng lại mang tính độc lập, công trình đ-ợc xây dựng theo thiết kế, kỹ thuật riêng, có giá trị dự toán riêng địa điểm định - Mỗi giai đoạn thi công bao gồm nhiều công việc khác chủ yếu trời nên phải chịu ảnh h-ởng lớn yếu tố thiên nhiên khách quan nh- thời tiết, khí hậu bất th-ờng, Do trình thi công không ổn định, n ó biến động theo địa điểm xây dựng theo giai đoạn thi công công trình - Các công trình đ-ợc tiến hành thi công theo đơn đặt hàng cụ thể có thiết kế kỹ mỹ thuật, kỹ thuật riêng theo yêu cầu khách hàng, thực hợp đồng theo đơn đặt hàng khách hàng đơn vị xây dựng phải thi công bàn giao tiến độ, thiết kế đảm bảo chất l-ợng mỹ thuật nh- kỹ thuật 1.1.2 Yêu cầu công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng Do đặc thù riêng ngành XDCB sản phẩm xây dựng nh- nên việc quản lý đầu t- xây dựng khó khăn Trong điều kiện kinh tế thị tr-ờng nay, để quản lý chặt chẽ sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu t- Nhà n-ớc đà ban hành quy chế quản lý phù hợp điều kiện quản lý đầu t- xây dựng Chính phủ đà nêu rõ: - Công tác đầu t- xây dựng đảm bảo phải tạo sản phẩm dịch vụ đ-ợc xà hội chấp nhận giá cả, chất l-ợng đáp ứng đ-ợc mục tiêu ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi tõng thêi kú - Huy động vốn sử dụng có hiệu nâng cao nguồn vốn đầu ttrong n-ớc nh- n-ớc đầu t- vốn Việt Nam, khai thác tài nguyên thiên nhiên, tiềm lao động, đất đai tiềm khác đồng thời bảo vệ môi tr-ờng sinh thái Xây dựng phải theo quy hoạch đ-ợc duyệt, thiết kế hợp lý tiên tiến, xây dựng ®óng tiÕn ®é, chÊt l-ỵng cao víi chi phÝ hỵp lý thực bảo hành công trình 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Mục tiêu xây dựng lớn doanh nghiệp thực tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng nhvậy Do công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây dựng phận quan trọng công tác quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Mà kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lại công cụ sắc bén thiếu đ-ợc công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng, nói công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng công tác quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu đ-ợc nhà quản lý quan tâm, không chúng gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà chúng có ý nghĩa vô quan trọng công tác quản lý tổ chức doanh nghiệp, thông qua số liệu phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cung cấp, nhà lÃnh đạo quản lý doanh nghiệp biết đ-ợc chi phí giá thành thực tế công trình, hạng mục công trình nh- toàn kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp, để phân tích đánh giá tình hình thực định mức, dự toán chi phí tình hình sử dụng lao động, vật t- tiền vốn có hiệu hay lÃng phí, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm để từ đề biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đề quy định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp Việc phân tích đánh giá đắn kết hoạt động sản xu ất kinh doanh dựa giá thành sản phẩm xác Về phần tính xác giá thành sản phẩm lại chịu ¶nh h-ëng tõ kÕt qu¶ tËp hỵp chi phÝ s¶n xuất Do để tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định nội dung, phạm vi cấu thành giá thành sản phẩm, l-ợng giá trị yếu tố chi phí đà đ-ợc chuyển dịch vào giá trị sản phẩm (Công trình hạng mục công trình) đà hoàn thành có ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi mét doanh nghiƯp nỊn kinh tÕ thÞ tr-êng hiƯn 1.1.4 NhiƯm vơ công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng Để đáp ứng yêu cầu quản lý phát huy vai trò kế toán, đòi hỏi công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp xây dựng phải thực nhiệm vụ sau: - Xác định đối t-ợng tập hợp chi phí đối t-ợng tính giá thành phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, vận dụng ph-ơng pháp tập hợp chi phí ph-ơng pháp tính giá thành cách hợp lý, tập hợp đầy đủ, xác kịp thời toàn chi phí sản xuất thực tế phát sinh Kiểm tra tình hình định mức chi phí vật t-, chi phí nhân công dự toán chi phí sử dụng máy thi công chi phí khác Phát kịp thời khoản chi phí dự toán, khoản thiệt hại, mát h- hỏng, doanh nghiệp sản xuất để đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời - Tính toán xác, kịp thời giá thành công tác xây lắp sản phẩm, lao vụ hoàn thành cđa c«ng ty - KiĨm tra viƯc thùc hiƯn kế hoạch giá thành công ty theo công trình, hạng mục công trình loại sản phẩm, lao vụ, Để từ tìm khả tiềm tàng đề biện pháp hạ giá thành cách hợp lý có hiệu 1.2 Vấn đề lý luận chung chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng 1.2.1 Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng Cũng nh- doanh nghiệp sản xuất khác, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng th-ờng xuyên phải bỏ khoản chi phí đối t-ợng lao động, t- liệu lao động, lao động ng-ời, chi phí dịch vụ mua c¸c chi phÝ b»ng tiỊn kh¸c Sù ph¸t sinh cđa chi phí bắt nguồn từ ba yếu tố sản xuất, là: T- liệu lao động, đối t-ợng lao động, sức lao động Vậy chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng lµ biĨu hiƯn b»ng tiỊn cđa toµn bé chi phÝ lao động sống lao động vật hoá phát sinh trình thi công công trình 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Tuỳ theo yêu cầu quản lý, đối t-ợng cung cấp thông tin, giác độ xem chi phí mà chi phí sản xuất kinh doanh đ-ợc phân loại theo cách sau: 1.2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ Theo cách phân loại này, vào nội dung tÝnh chÊt kinh tÕ cđa c¸c chi phÝ gièng xếp vào yếu tố, không phân biệt chi phí loại đối t-ợng lao động nào, đâu Toàn chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng đ-ợc chia thành yếu tố sau: - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn chi phí loại đối t-ợng lao động là: nguyên vật liệu, nhiên liệu (chất phụ gia, xăng, dầu, ), phụ tùng thay thế, công cụ lao động thuộc tài sản l-u động, thiết bị xây dựng - Chi phí nhân công: toàn số tiền công khoản phụ cấp, trợ cấp có tính chất l-ơng phải trả cho ng-ời lao động doanh nghiệp - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là toàn chi phí khấu hao TSCĐ đà trích kú cđa doanh nghiƯp dïng s¶n xt kinh doanh - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền trả dịch vụ mua thuê (trừ tiền l-ơng công nhân sản xuất) phục vụ cho hoạt ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp - Chi phí tiền: Bao gồm toàn chi phí sản xuất kinh doanh khác đà chi tiền bốn yếu tố chi phí nói Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cách cho biết kỳ doanh nghiệp đà chi loại chi phí gì, tỷ trọng loại chi phí tổng chi phí, từ làm sở cho việc xây dựng kế hoạch sở cho việc lập thuyết minh báo cáo tài phục vụ cho việc lập dự toán chi phí sản xuất cho kỳ sau: 1.2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích, công dụng kinh tế chi phí Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng kỳ đ-ợc chia thành: * Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm công tác xây lắp: toàn chi phí liên quan đến trình sản xuất, chế tạo sản phẩm nh- chi phí liên quan đến hoạt động quản lý phục vụ sản xuất phạm vi tổ đội sản xuất Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm đ-ợc chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiÕp - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cã liên quan trực tiếp đến việc sản xuất chế tạo sản phẩm, chi phí liên quan trực tiếp đến cấu thành thực thể công trình, hạng mục công trình, lµ: - Chi phÝ NVL trùc tiÕp: Lµ chi phÝ (đà tính đến tr-ờng) vật liệu chính, vËt liƯu phơ, vËt kÕt cÊu vËt liƯu lu©n chun (ván khuôn, giàn dáo, ), bán thành phẩm, cần thiết để tạo dựng nên sản phẩm xây dựng Chi phí vật liệu xây dựng không bao gồm chi phí vật liệu đà tính vào chi phí sản xuất chung + Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền l-ơng bản, khoản phụ cấp l-ơng, phụ cấp có tính chất tiền l-ơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây dựng (bao gồm công nhân điều khiển máy thi công) + Chi phí sử dụng máy thi công: Là chi phí liên quan đến việc sử dụng máy móc thi công để hoàn thành khối l-ợng công tác xây lắp công trình bao gồm: Chi phí khấu hao bản, khấu hao sửa chữa lớn, chi phí sửa chữa nhỏ, chi phí nhiên liệu, động lực chi phí khác máy - Chi phí gián tiếp: (còn gọi chi phí sản xuất chung), chi phí nhằm tổ chức quản lý sản xuất phục vụ thi công không cấu thành thực thể công trình, không tham gia trực tiếp thực khối l-ợng công trình nh- chi phí quản lý, l-ơng khoản tính chất tiền l-ơng phải trả cho máy quản lý đạo công tác thi công công tr-ờng, chi phí khấu hao thiết bị máy móc chi phí khác phục vụ cho máy quản lý thi công trực tiếp Ngoài ra, chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí thiệt hại sản xuất mà ta không l-ợng tr-ớc đ-ợc nh- chi phí thiệt hại phá đi, làm lại, chi phí ngừng sản xuất, + Chi phí bán hàng: (áp dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh công tác xây dựng) + Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn chi phí phục vụ quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng nh- chi phí quản lý kinh doanh, quản lý tài chi phí khác + Chi phí hoạt động khác: Là toàn chi phí phát sinh trình tiến hành hoạt động khác, hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức xây dựng, gồm chi phí hoạt động tài chi phí bất th-ờng khác + Chi phí hoạt động khác: Là toàn chi phí phát sinh trình tiến hành hoạt động khác, hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức xây dựng, gồm chi phí hoạt động tài chi phí bất th-ờng khác Ngoài hai cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trên, có ph-ơng pháp phân loại khác nhau: * Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí sản xuất quy mô sản xuất Theo cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh đ-ợc chia thành chi phí cố định chi phí biến đổi * Phân loại chi phí thành chi phí sản xuất chi phí sản xuất * Phân loại chi phí theo chi phí thời kỳ chi phí sản phẩm Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh có ý nghĩa riêng phụ cho yêu cầu quản lý đối t-ợng cung cấp thông tin thĨ nh-ng chóng lu«n bỉ sung cho nh»m quản lý có hiệu toàn chi phí sản xuất kinh doanh phạm vi toàn doanh nghiệp thời kỳ định 1.2.3 Đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất xác định đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất Trong công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng nói việc xác định đắn đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất vừa công việc vừa công việc có tính chất định l-ợng cho toàn khâu kế toán Đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất phát sinh đ-ợc tập hợp theo phạm vi giới hạn Để xác định đ-ợc đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp cần vào yếu tố sau: - Thứ nhất: Tính chất sản xuất, loại hình sản xuất đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất + Nếu loại hình sản xuất đơn chiếc: Đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất công trình, hạng mục công trình + Nếu loại hình tổ chức hàng loạt: Đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất đơn đặt hàng - Thứ hai: Căn vào địa điểm phát sinh chi phí, mục đích công dụng chi phí - Thứ ba: Căn vào yêu cầu tính giá thành, yêu cầu quản lý khả năng, trình độ quản lý doanh nghiệp, trình độ cang đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất b-ớc cụ thể chi tiết Đối với doanh nghiệp xây dựng, đặc điểm sản phẩm xây dựng, tổ chức sản xuất th-ờng đ-ợc xác định công trình, hạng mục công trình hay theo đơn đặt hàng Việc xác định đối t-ợng tập hợp cho chi phí sản xuất cho phù hợp với địa điểm hoạt động yêu cầu quản lý cđa doanh nghiƯp cã ý nghÜa rÊt lín việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất, từ việc tổ chức hạch toán ban đầu đến tổ chức tổng hợp số liệu ghi chép tài khoản, sổ chi tiết 10 Mẫu 19: Bảng tổng hợp chi phí công trình tháng 3/2001 Đơn vị tính: Đồng Số TT Chi phí tháng Công trình TK 621 TK 622 TK 627 Tỉng céng Tr-êng MÇm non MX 59.200.000 8.775.000 12.275.430 80.250.430 Trung tâm nuôi trẻ mồ côi 63.750.000 10.764.000 14.744.968 89.258.968 Đài phát TL 62.375.00 8.541.000 10.734.602 81.650.602 Céng 185.325.000 28.080.000 LËp biểu 37.755.000 251.160.000 Kế toán tr-ởng Số liệu bảng đ-ợc ghi định khoản Nợ TK 154: 251.160.000 Có TK 621 185.325.000 Cã TK 622 28.080.000 Cã TK 627 37.755.000 Chi tiết TK 154 cho công trình TK 154 Tr-êng MN 80.250.430 TK 154 Trung t©m 89.258.968 TK 154 Đài PT TL 81.650.602 Làm để kế to¸n ghi sỉ chi tiÕt, sỉ c¸i TK 154 65 2.2.3 Đánh giá sản phẩm làm dở Đối t-ợng tính giá thành công ty công trình, hạng mục công trình hoàn thành toàn Nh- sản phẩm dở dang công ty công trình, hạng mục công trình ch-a hoàn thành đến khâu cuối để tiến hành nghiệm thu, bàn giao Hàng tháng, kế toán vào bảng tổng hợp chi phí công trình đ-ợc lập sở bảng phân bổ cuối tháng để xác định số luỹ kế chi phí sản xuất tập hợp đ-ợc cho công trình, hạng mục công trình ch-a hoàn thành, chi phí sản xuất dở dang công trình hay hạng mục công trình đó, số dNợ TK 154 Căn vào bảng tổng hợp bảng phân bổ nguyên vật liệu, phân bổ tiền l-ơng, phân bổ chi phí sản xuất chung vào cuối tháng 3/2001 Kế toán lập bảng tổng hợp chi phí công trình xác định tổng chi phí cho công trình tháng 3/2001 là: - Tr-ờng Mầm non Minh Xá 80.250.430 - Trung tâm nuôi trẻ mồ côi suy dinh d-ỡng 89.258.968 - Đài phát Từ Liêm Tổng cộng 87.650.602 251.160.000 Những công trình nêu đ-ợc khởi công vào đầu tháng 3/2001 đến 31/3/2001 ch-a hoàn thành Vì sản phẩm dở dang tính đến 31/3/2001 công trình số dNợ TK 154 vào cuối tháng với tổng chi phí 251.160.000đ 66 Mẫu 20: Sổ TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" Đơn vị tính: Đồng Chứng từ TK đối ứng Nội dung Số Ngày Phát sinh Nợ Số dCó Nợ Có D- đầu kỳ 31-3 - NVL chính, phụ đ-a vào công trình 621 - NVL chÝnh: 183.225.000 - NVL phô: 31-3 2.100.000 Chi phí nhân công trực tiếp 622 Tiền l-ơng công nhân sản xuất chính: 28.080.000 24.000.000 BHXH: 31-3 185.325.000 4.080.000 Chi phí sản xuất chung 627 Cộng số phát sinh 37.755.000 251.160.000 Sè d- 251.160.000 2.2.4 KÕ to¸n tÝnh gi¸ thành sản phẩm xây lắp hoàn thành Hiện nay, công ty sử dụng ph-ơng pháp tính giá thành giản đơn "Ph-ơng pháp trực tiếp" vào chi phí công trình, hạng mục công trình đà tập hợp đ-ợc kỳ giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ, cuối kỳ để tính giá thành sản phẩm theo công thức: Giá thành;sản phẩm = Giá trị SP;làm dở đầu kỳ + CPSX;trong kỳ Giá trị SP;làm dở ci kú Gi¶ sư víi sè liƯu chi phÝ cho công trình đà nêu công trình đà hoàn thành thời điểm 31/12/2000 toàn chi phí tập hợp đ-ợc giá thành công trình Ta có bảng tính giá thành sản xuất nh- sau: 67 Mẫu 21: Bảng tính giá thành công trình Tháng 3/2001 Đơn vị tính: Đồng Tên công trình Số TT Tr-ờng Mầm non Minh Xá Khoản mục giá thành TT nuôi trẻ mồ côi suy DD Đài phát Từ Liêm CPNVL trực tiếp 59.200.000 63.750.000 62.375.000 Trong ®ã: 58.500.000 62.850.000 61.875.000 700.000 900.000 500.000 Chi phí nhân công trực tiếp 8.775.000 10.764.000 8.541.000 Trong đó: Tiền l-ơng CNSX 7.500.000 9.200.000 7.300.000 1.275.000 1.564.000 1.241.000 12.275.430 17.744.968 10.734.602 80.250.430 89.258.968 81.650.602 Chi phÝ sản xuất chung Giá thành công trình Lập biểu Kế toán tr-ởng Định khoản: Nợ TK 632 Có TK 154 251.160.000 251.160.000 Chi tiết: - Tr-ờng Mầm non Minh Xá 80.250.430 - Trung tâm nuôi trẻ mồ côi suy dinh d-ỡng - Đài phát Từ Liêm 89.258.968 81.650.602 Số liệu làm ghi sổ TK 632 68 ch-ơng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần đầu t- Xây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ 3.1 Ưu điểm Công ty đ-ợc mô hình quản lý hạch toán phù hợp với yêu cầu quản lý hoàn cảnh cụ thể đơn vị chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Việc xác định đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất đối t-ợng tính giá thành công trình hay hạng mục công trình, hoàn toàn hợp lý phù hợp đặc điểm sản xuấ kinh doanh lĩnh vực xây lắp Việc phân bổ khoản chi phí sản xuất chung cho đội đ-ợc áp dụng thống có sở t-ơng đối hợp lý tỉ lệ tiền l-ơng công nhân trực tiếp sản xuất Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành đ-ợc nhanh chóng, xác Nh-ng -u điểm có tác dụng tích cực công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao hiệu kinh doanh công ty 3.2 Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện Bên cạnh mặt tích cực, công tác kế toán công ty không tránh khỏi vấn đề ch-a hoàn toàn hợp lý ch-a thËt tèi -u Do vËy em 69 xin ®-a số ý kiến đóng góp nhằm khắc phục tồn tổ chức công tác kế toán hạch toán tập hợp chi phí sản xuất lĩnh vực xây lắp 3.2.1 Vấn đề thứ Về việc hạch toán khoản thiệt hại sản xuất (thiết bị ngừng sản xuất thiệt hại sản phẩm hỏng) Trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty CP ĐT -XL-TM & DV khoản mục Trong thực tế việc ngừng sản xuất lý thời tiết thiệt hại phá làm lại điều tránh khỏi đơn vị xây dựng chịu ảnh h-ởng nhiều điều kiện thiên nhiên trình thi công Nếu theo dõi chi tiết đ-ợc khoản công ty rút biện pháp khắc phục để hạn chế đến mức thấp nhằm tiết kiệm chi phí việc tính giá thành sản phẩm xác Hiện công ty thực chế khoán gọn cho tổ sản xuất cá nhân ng-ời lao động, khoản thiệt hại sản xuất phát sinh tổ nào, cá nhân tổ đó, cá nhân phải chịu trách nhiệm đền bù vật chất làm lại theo yêu cầu Nếu thiệt hại lớn nguyên nhân khách quan gây tuỳ mức độ thiệt hại mà công ty định mức độ trợ giúp Các khoản thiệt hại sản xuất phải đ-ợc hạch toán vào bên Nợ TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" theo dõi chi tiết cho công trình, hạng mục công trình để kết chuyển vào chi phí bất th-ờng kế toán ghi: Nợ TK 821 Có TK 154 Có TK liên quan (những chi phí sửa chữa thêm) 70 Do thay đổi thiết kế bên giao thầu phải trả cá nhân ng-ời lao động phải bồi th-ờng nh-ng ch-a trả kế toán ghi: Nợ TK 138 (1388) Cã TK liªn quan (phÕ liƯu thu håi) Cã TK 721 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ bÊt th-êng, thu nhập bất th-ờng để xác định kết kế toán ghi: Nợ TK 911 Có TK 821 Nợ TK 721 Có TK 9112 3.2.2 Vấn đề thứ hai: áp dụng kế toán máy vi tính công việc kế toán công ty đ-ợc thực cách thủ công việc dùng sổ sách ghi chép tìm kiếm số liệu thời gian, ch-a khoa học Việc áp dụng tin học vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điều tất yếu để thông tin kế toán cung cấp xác kịp thời, đầy đủ đ-ợc xử lý nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phục vụ thông tin cho công tác quản lý doanh nghiệp đạo sản xuất Hình thức kế toán nhật ký chung mà doanh nghiệp áp dụng phù hợp để áp dụng kế toán máy vi tính Nh-ng vấn đề quan trọng định việc áp dụng kế toán máy vi tính cần phải có điều kiện sau: - Công ty tạo điều kiện trang bị máy vi tính cho phòng kế toán 71 - Cán kế toán phải có kiÕn thøc sư dơng m¸y vi tÝnh míi cã thĨ ¸p dơng m¸y vi tÝnh vµo kÕ to¸n 3.2.3 VÊn đề thứ ba: Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công doanh nghiệp xây lắp Việc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công phải đ-ợc phản ánh tài khoản 623 "Chi phí sử dụng máy thi công" Nh-ng công ty hạch toán vào TK 627 "Chi phí sản xuất chung" việc hạch toán nh- không ảnh h-ởng đến giá thành công trình nh-ng ch-a so với chế độ quy định: Tách chi phí sử dụng máy thi công phục vụ cho xây dựng công trình đ-ợc tính toán, phản ánh biểu mẫu định khoản nh- sau: Nợ TK 623 4.400.000 Nợ TK 642 (6424) 1.100.000 Cã TK 214 Nỵ TK 623 Có TK 153 (1531) 5.500.000 2.419.000 2.419.000 Bảng phân bổ số 72 Mẫu 01: Bảng phân bổ vật liệu công cụ dụng cụ tháng năm 2001 (Đơn vị tính: Đồng) TK ghi Có Số TT TK ghi Nợ A B TK 621 TK 152 TK 1521 TK 1522 Céng TK 152 TK 153 (1531) 3=1+2 Tæng xuÊt NVL, CCDC TK 142 (1421) Tæng céng 5=3+4 7=5+6 183.225.000 2.100.000 185.325.000 185.325.000 185.325.000 - Tr-êng Mầm non Minh Xá 58.500.000 700.000 59.200.000 59.200.000 59.200.000 - TT nuôi trẻ mồ côi suy DD 62.850.000 900.000 63.750.000 63.750.000 63.750.000 - Đài phát Từ Liêm 61.875.000 500.000 62.375.000 62.375.000 62.375.000 40.500.000 40.500.000 40.500.000 TK 142 (1421) TK 623 2.607.930 2.887.200 1.323.870 681.900 TK 627 9.667.500 11.857.768 9.410.732 30.936.000 185.325.000 50.700.000 236.025.000 8.100.000 244.125.000 Céng 183.225.000 2.100.000 Kế toán vật t- Ngày 31 tháng năm 2001 Kế toán tr-ởng 73 Mẫu 02: Bảng phân bổ số Phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 3/2001 Đơn vị tính: Đồng TK ghi Nợ Số TT TK 623 Tr-ờng MN TK ghi Có Trung tâm Đài phát Céng Nỵ TK 623 Tỉng céng TK 642 Bảng tính khấu hao TSCĐ Tháng 3/2001 (TK 214) Phân bỉ cho SX chÝnh Ph©n bỉ cho CPQLDN Céng 1.852.000 1.960.000 588.000 4.400.000 1.100.000 5.500.000 Kế toán TSCĐ Kế toán tr-ởng Mẫu 03: Tờ kê chi phí sử dụng máy thi công tháng 3/2001 Đơn vị tính: Đồng TK ghi Nỵ Sè TT TK 623 Tỉng sè TK ghi Cã Tr-ờng Trung tâm Đài phát Mầm non nuôi trẻ Từ bảng phân bổ CCDC TK 152 2.419.000 755.930 927.200 735.870 Từ bảng phân bổ KH TSCĐ TK 214 4.400.000 1.852.000 1.960.000 588.000 Céng 6.819.000 2.607.930 2.887.200 1.323.870 74 Mẫu 04: bảng kê tổng hợp phân bổ chi phí sản xuất chung tháng 3/2001 Đơn vị tính: §ång TK ghi Nỵ Sè TT TK 627 Tỉng céng TK ghi Cã Tr-êng MÇm non Trung tâm nuôi trẻ Đài phát Từ bảng phân bổ tiỊn l-¬ng 6.786.000 2.601.073 2.064.302 6.786.000 TK 334 TK 338 5.800.000 986.000 2.223.140 377.933 1.764.360 299.942 5.800.000 986.000 Tõ b¶ng ph©n bỉ NVL, CCDC 18.300.000 7.014.390 5.566.860 18.300.000 TK 153 (1531) TK 142 (1421) 10.200.000 8.100.000 3.909.660 3.104.730 3.102.804 2.464.020 10.200.000 8.100.000 1.828.125 2.242.305 1.779.570 5.850.000 9.667.500 11.857.768 9.410.732 30.936.000 Chi phÝ kh¸c TK 111 Céng LËp biĨu KÕ to¸n tr-ởng Mẫu 05: bảng tổng hợp chi phí công trình tháng 3/2001 Đơn vị tính: Đồng Số TT TK ghi Cã TK ghi Nỵ Tỉng céng TK 627 TK 621 TK 622 TK 623 TK 627 Tr-êng MÇm non Minh Xá TT nuôi trẻ mồ côi suy DD 80.250.930 89.258.968 59.200.000 8.775.000 63.750.000 10.764.000 2.607.930 9.667.500 2.887.200 11.857.768 Đài phát Từ Liêm 813650.602 62.375.000 1.323.870 Cộng 8.541.000 251.160.000 185.325.000 28.080.000 LËp biĨu 6.819.000 30.936.000 KÕ to¸n tr-ởng 75 9.410.732 Số liệu bảng đ-ợc định khoản nh- sau: Nợ TK 154 251.160.000 Có TK 621 185.325.000 Cã TK 622 28.080.000 Cã TK 623 6.819.000 Cã TK 627 30.936.000 Chi tiÕt TK 154 cho tõng c«ng trình TK 154 - Tr-ờng Mầm non Minh Xá 80.250.430 TK 154 - Trung tâm nuôi trẻ mồ côi suy dinh d-ỡng 98.258.968 TK 154 - Đài phát Từ Liêm 81.605.602 Làm để kế toán ghi sổ chi tiết, sổ Cái TK 154 *Trên số nhận xét kiến nghị em nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ,và tính giá thành sản phẩm em thực tập công ty Em hi vọng công ty quan tâm tới vấn đề em đà nêu 76 Kết luận Tìm hiểu thực tế giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên đ-ợc thử nghiệm kiến thức đà đ-ợc tiếp thu qua giảng Nhà tr-ờng hệ thống hoá thực tế công tác kế toán Toàn nội dung lý luận thực tiễn đà đề cập đến luận văn đà chứng minh tiêu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có ý nghĩa vai trò đặc biệt toàn kinh tế quốc dân nói chung doanh nghiệp sản xuất nói riêng Thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu t- - Xây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ em nhận thấy công tác tập hợp chi phí sản xuất công ty đà đáp ứng phần lớn yêu cầu quản lý Những phân tích ý kiến đề xuất luận văn này, với góc độ nhìn sinh viên kế toán, trình độ hạn chế, kiến thức thực tế sản xuất kinh doanh xây lắp ỏi khó tránh khỏi thiếu sót Em hy vọng ý kiến đ-a luận văn có ý nghĩa mặt lý luận có tính khả thi thực tế Quá trình thực tập em nhận đ-ợc giúp đỡ phòng kế toán lÃnh đạo công ty bảo thầy cô giáo h-ớng dẫn môn kế toán doanh nghiệp sản xuất Nhà tr-ờng Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Đào Tùng Ban lÃnh đạo tập thể cán Công ty Cổ phần Đầu t- - Xây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ đà giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà nội, ngày 12 tháng năm 2001 Sinh viên Nguyễn Trâm Anh 77 Mục lục Lời nói đầu Ch-¬ng 1: Vấn đề chung quản lý hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiƯp x©y dùng 1.1 Sự cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp xây dựng 1.1.1 Vị trí, vai trò đặc điểm ngành xây dựng bản: 1.1.2 Yêu cầu công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phÈm doanh nghiÖp 1.1.4 Nhiệm vụ công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiƯp x©y dùng 1.2 VÊn ®Ị lý ln chung chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng 1.2.1 Chi phÝ s¶n xuÊt doanh nghiƯp x©y dùng 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng 1.2.3 Đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất xác định đối t-ợng tập hợp chi phí sản xuất 1.2.4 Hệ thống sổ kế toán tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí sản xt ë doanh nghiƯp x©y dùng 11 1.2.5 Ph-¬ng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .13 1.3 Đánh giá sản phẩm làm dở doanh nghiệp xây dựng 20 1.3.1 Ph-ơng pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán: 21 1.3.2 Ph-ơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ hoàn thành t-ơng đ-ơng: 21 1.3.3 Ph-ơng pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán 21 1.4 Về tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng 22 1.4.1 Giá thành sản phẩm doanh nghiƯp x©y dùng 22 1.4.2 Các loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng 22 1.4.3 Đối t-ợng tính giá thµnh .25 1.4.4 Ph-ơng pháp tính giá thành sản phẩm xây dùng 26 78 Ch-¬ng 2: Thùc trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần đầu t- - xây lắp - th-ơng mại dịch vụ 29 2.1 Đặc điểm chung công ty 29 2.1.1 Quá trình hình thành ph¸t triĨn 29 2.1.2 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cđa c«ng ty 31 2.1.3 Tỉ chức máy quản lý doanh nghiệp 32 2.1.4 Tỉ chøc bé m¸y kế toán công ty 34 2.1.5 Khó khăn, thuận lợi 37 2.2 Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất công ty 38 2.2.1 Đối t-ợng tập hợp chi phÝ s¶n xuÊt 38 2.2.2 Kế toán tập hợp khoản mục chi phí .39 2.2.3 Đánh giá sản phẩm làm dở 68 2.2.4 KÕ to¸n tÝnh gi¸ thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 69 ch-ơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần đầu t- Xây lắp - Th-ơng mại Dịch vụ .69 3.1 Ưu điểm 69 3.2 Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện 69 3.2.1 VÊn ®Ò thø nhÊt 70 3.2.2 VÊn ®Ị thø hai: .71 3.2.3 VÊn ®Ị thø ba: 72 KÕt luËn 77 79 ... Mà kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm lại công cụ sắc bén thiếu đ-ợc công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng, nói công tác hạch toán kế toán chi phí sản. .. hiệu sản xuất thi công 2.1.4 Tổ chức máy kế toán công ty Bộ máy kế toán công đ-ợc tổ chức theo hình tổ chức công tác kế toán tập trung Sơ đồ : Mô hình tổ chức máy kế toán Kế toán tr-ởng ( tổng hợp) ... Ph-ơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Ph-ơng pháp tập hợp chi phí sản xuất đ-ợc sử dụng hạch toán chi phí để tập hợp phân bổ chi phí giới hạn tập hợp chi phí đà định Trong XDCB, kế toán th-ờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ,