0

11214261 hoàng xuân đức nghĩa 2

14 6 0
  • 11214261 hoàng xuân đức nghĩa 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 22:07

Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nêu ý nghĩa đối với Việt Nam.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và được khẳng định như sau: công nhân chính là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột trong cuộc đấu tranh từng bước xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đã có sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bên cạnh đó, trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay, các thế lực thù địch, các phần tử chống Đảng và Nhà nước vẫn không ngừng tìm cách xuyên tạc, đánh lừa dư luận, phủ nhận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, trong đó có quan điểm về giai cấp công nhân và sứ mệnh của họ.Vì thế, việc nhận thức đúng đắn về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của họ sẽ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế hiện nay trong công cuộc đấu tranh vì những mục tiêu mang tính thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ngoài việc là lực lượng chính trị tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, giai cấp công nhân còn đóng vai trò then chốt, góp phần đẩy nhanh quá trình cuộc công nghiệp hoá hiện đại hóa trên phạm vi quốc gia lẫn toàn cầu. Như vậy, việc hiểu biết sâu sắc về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của họ là tiền đề thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.Xuất phát từ những lí do trên, em đã chọn đề tài: Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và nêu ý nghĩa đối với Việt Nam làm đề tài kết thúc học phần. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CHẤT LƯỢNG CAO & POHE **************************** BÀI TIỂU LUẬN Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học ĐỀ TÀI: Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Nêu ý nghĩa đối với Việt Nam Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Văn Hậu Sinh viên thực : Hoàng Xuân Đức Nghĩa Lớp tín : Tài doanh nghiệp CLC : 63A_AEP(221)_44 11214261 Mã sinh viên Hà Nội, năm 2022 MỤC LỤC A Sự cần thiết Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phạm trù cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học được khẳng định như sau: công nhân giai cấp nhất có khả lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột đấu tranh từng bước xóa bỏ chủ nghĩa tư bản xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Thế nhưng, trước sự khủng hoảng sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô Đông Âu từ đầu những năm 90 của kỷ trước, đã có sự dao động hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Bên cạnh đó, đấu tranh tư tưởng, lý luận trị nay, các lực thù địch, các phần tử chống Đảng Nhà nước vẫn không ngừng tìm cách xuyên tạc, đánh lừa dư luận, phủ nhận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đó có quan điểm về giai cấp công nhân sứ mệnh của họ Vì thế, việc nhận thức đúng đắn về giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử của họ sẽ có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng đới với Đảng Cộng sản cũng như tồn phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế công đấu tranh vì những mục tiêu mang tính thời đại hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Ngoài việc lực lượng trị tiên phong đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, giai cấp công nhân còn đóng vai trò then chốt, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - đại hóa trên phạm vi quốc gia lẫn toàn cầu Như vậy, việc hiểu biết sâu sắc về giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử của họ tiền đề thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển kinh tế trên giới nói chung ở Việt Nam nói riêng Xuất phát từ những lí trên, em đã chọn đề tài: Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nêu ý nghĩa đối với Việt Nam làm đề tài kết thúc học phần B Nội dung I Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Khái niệm đặc điểm giai cấp công nhân a Khái niệm giai cấp công nhân C Mác Ph Ăngghen đã sử dụng nhiều thuật ngữ khác đế chỉ giai cấp công nhân như giai cấp vô sản;giai cấp vô sản đại; giai cấp công nhân đại; giai cấp công nhân đại công nghiệp Đó những cụm từ đồng nghĩa để chỉ giai cấp công nhân - đẻ của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất đại Ngoài ra, các ông còn dùng những thuật ngữ có nội dung hẹp hơn để chỉ các loại công nhân các ngành sản xuất khác nhau, những giai đoạn phát triển khác của công nghiệp như: công nhân khoáng sản, công nhân công trường thủ công, công nhân công xưởng, công nhân nông nghiệp Dù diễn đạt bằng những thuật ngữ khác nhau, song giai cấp công nhân được các nhà kinh điển xác định theo hai phương diện cơ bản: • Về phương diện kinh tế - xã hội: Là sản phẩm chủ thể của nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày đại xã hội hóa cao Họ lao động bằng phương thức công nghiệp ngày đại với những đặc điểm nối bật: sản xuất bằng máy móc, lao động có tính chất xã hội hóa, suất lao động cao tạo những tiền đề của cải vật chất cho xã hội mới Mô tả quá trình phát triển của giai cấp công nhân, C Mác Ph Angghen chỉ rõ: “Trong công trường thủ công nghề thủ công, người công nhân sử dụng công cụ của mình, còn công xưởng thì người công nhân phải phục vụ máy móc" Theo C Mác Ph Ăngghen, công nhân công nghiệp công xưởng phận tiêu biểu cho giai cấp công nhân đại Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, các ông nhấn mạnh: “các giai cấp khác đều suy tàn tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp" “công nhân cũng phát minh của thời đại mới, giống như máy móc vây Công nhân Anh đứa đầu lòng của nền công nghiệp đại" • Về phương diện trị - xã hội: Từ lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân còn sản phẩm xã hội của quá trình phát triển tư bản chủ nghĩa, xã hội có “điểu kiện tồn tại dựa trên cơ sở chế độ làm thuê" Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, “giai cấp vô sản giai cấp những công nhân làm thuê đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để sống" C Mác Ph Ăngghen chỉ rõ, đó giai cấp của những người lao động không có sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội Họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản bị chủ tư bản bóc lột giá trị thặng dư Đối diện với nhà tư bản, công nhân những người lao động tự do, với nghĩa tự bán sức lao động của mình để kiếm sớng Chính điều khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản “Những công nhân ấy, buộc phải tự bán mình để kiếm ăn từng bữa một, hàng hóa, tức món hàng đem bán như bất món hàng khác, vì thế, họ phải chịu hết mọi sự may rủi của cạnh tranh, mọi sự lên xuống của thị trường với mức độ như nhau" Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hóa ngày rộng lớn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất Mâu thuẫn cơ bản thể về mặt xã hội mâu thuẫn về lợi ích giữa giai cấp công nhân giai cấp tư sản Lao động sống của công nhân nguồn gốc của giá trị thặng dư sự giàu có của giai cấp tư sản cũng chủ yếu nhờ vào việc bóc lột được ngày nhiều hơn giá trị thặng dư Mâu th̃n đó cho thấy tính chất đới kháng không thể điều hòa giữa giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) với giai cấp tư sản phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chế độ tư bản chủ nghĩa Từ phân tích trên, theo chủ nghĩa Mác Lênin: Giai cấp công nhân tập đoàn xã hội, hình thành phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp đại; họ lao động bằng phương thức công nghiệp ngày đại gắn liền với quá trình sản xuất vật chất đại, đại biểu cho phương thức sản xuất mang tính xã hội hóa ngày cao Họ người làm thuê không có tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động để sống bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; vì lợi ích cơ bản của họ đới lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản Đó giai cấp có sứ mệnh phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản trên toàn giới b Đặc điểm giai cấp công nhân Nghiên cứu giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) từ phương diện kinh tế - xã hội trị - xã hội chủ nghĩa tư bản, C Mác Ph Ăngghen đã không những dưa lại quan niệm khoa học về giai cấp công nhân mà còn làm sáng tỏ những đặc điểm quan trọng của nó với tư cách giai cấp cách mạng có sứ mệnh lịch sử giới Có thể khái quát những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân bao gờm: • Đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân lao động bằng phương thức công nghiệp với đặc trưng công cụ lao động máy móc, tạo suất lào động cao, quá lao động mang tính chất xã hội hóa • Giai cấp công nhân sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp, chủ thể của quá trình sản xuất vật chất đại Do đó, giai cấp công nhân đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất tiên tiến, định sự tồn tại phát triển của xã hội đại Nền sản xuất đại công nghiệp phương thức sản xuất tiên tiến đã rèn luyện cho giai cấp công nhân những phẩm chất đặc biệt về tính tở chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác tâm lý lao động công nghiệp Đó giai cấp cách mạng có tinh thần cách mạng triệt đế Những đặc điểm ấy những phẩm chất cần thiết để giai cấp công nhân có vai trò lãnh đạo cách mạng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân những nhiệm vụ mà giai cấp công nhân cần phải thực với tư cách giai cấp tiên phong, lực lượng đầu cách mạng xác lập hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, sứ mệnh lịch sử tổng quát của giai cấp công nhân thông qua đảng tiền phong, giai cấp công nhân tổ chức, lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ các chế độ người bóc lột người, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sán chủ nghĩa văn minh Nói về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, C Mác đã viết: “Thực sự nghiệp giải phóng giới ấy, - đó sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản đại" Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thể trên ba nội dung cơ bản: • Nội dung kinh tế: Là nhân tố hàng đầu của lực lượng sản xuất xã hội hóa cao, giai cấp công nhân cũng đại biểu cho quan hệ sản xuất mới, sản xuất của cải vật chất ngày nhiều đáp ứng nhu cầu ngày tăng của người xã hội Bằng cách đó, giai câấp công nhân tạo tiền đề vật chất - kỹ thuật cho sự đời của xã hội mới Mặt khác, tính chất xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất đòi hỏi quan hệ sản xuất mới, phù hợp với chế độ công hữu các tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội nền táng, tiêu biểu cho lợi ích của tồn xã hội Giai cấp công nhân đại biểu cho lợi ích chung của xã hội Chỉ có giai cấp công nhân giai cấp nhất không có lợi ích riêng với nghĩa tư hữu Nó phấn đấu cho lợi ích chung của tồn xã hội Nó chỉ tìm thấy lợi ích chân của mình thực được lợi ích chung của cả xã hội Ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân thông qua quá trình công nghiệp hóa thực “một kiểu tổ chức xã hội mới về lao động” để tăng suất lao động xã hội thực các nguyên tắc sở hữu, quản lý phân phối phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, thực tiến công bằng xã hội Trên thực tế, hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa lai đời từ phương thức phát triển rút ngắn, bỏ qua chế đô ta bản chủ nghĩa Do đó, để thực sứ mệnh lịch sử của mình về nội dung kinh tế, giai cấp công nhân phải đóng vai trò nòng cốt quá trình giải phóng lực lượng sản xuất (vốn bị kìm hãm, lạc hậu, chậm phát triển quá khứ), thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển để tạo cơ sở cho quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa đời • Nội dung trị - xã hội: Giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng trị để lật đổ quyền thống trị của giai cấp thống trị, xóa bỏ chế độ bóc lột, áp bức, giành quyền lực về tay giai cấp công nhân nhân dân lao động Thiết lập nhà nước kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực quyền lực của nhân dân, quyền dân chủ làm chủ xã hội của tuyệt đại đa số nhân dân lao động Giai cấp công nhân nhân dân lao động sử dụng nhà nước của mình, mình làm chủ như công cụ có hiệu lực để cải tạo xã hội cũ tố chức xây dựng xã hội mới, phát triển kinh tế văn hóa, xây dựng nền trị dân chủ - pháp quyền, quản lý kinh tế - xã hội tổ chức đời sống xã hội phục vụ quyền lợi ích của nhân dân lao động, thực dân chủ, công bằng, bình đẳng tiến xã hội, theo lý tưởng mục tiêu của chủ nghĩa xã hội • Nội dung văn hóa, tư tưởng: Thực sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân tiến trình cách mạng cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cần phải tập trung xây dựng hệ giá trị mới: lao động; công bằng; dân chủ; bình đẳng tự Giai cấp công nhân thực cách mạng về văn hóa, tư tưởng bao gồm cải tạo cái cũ lỗi thời, lạc hậu, xây dựng cái mới, tiến lĩnh vực ý thức tư tưởng, tâm lý, lối sống đời sống tinh thần xã hội Xây dựng củng cố ý thức hệ tiên tiến của giai cấp công nhân, đó chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh để khắc phục ý thức hệ tư sản các tàn dư còn sót lại của các hệ tư tưởng cũ Phát triển văn hóa, xây dựng người mới xã hội chủ nghĩa, đạo đức lối sống mới xã hội chủ nghĩa những nội dung bản mà cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng đặt đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đại Điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp dù ở thời đại đều được quy định cách khách quan bởi các điều kiện cụ thể về kinh tế xã hội trị xã hội của thời đại ấy Đờng thời, để có thể thực được những nhiệm vụ có tính chất lịch sử, các giai cấp đó cần có những điều kiện mang tính chủ quan được định quy định bởi các điều kiện khách quan a Điều kiện khách quan • Thứ nhất, địa vị kinh tế của giai cấp công nhân Giai cấp công nhân đẻ, sản phẩm của nền đại công nghiệp, có tính xã hội hóa ngày cao, chủ thể của quá trình sản xuất vật chất đại Vì thế, giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến lực lượng sản xuất đại Do lao động bằng phương thức công nghiệp ngày đại, giai cấp công nhân người sản xuất của cải vật chất chủ yếu cho xã hội, làm giàu cho xã hội, có vai trò định sự phát triển của xã hội đại Điều kiện khách quan nhân tố kinh tế quy định giai cấp công nhân lực lượng phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giành quyền về tay mình, chuyển từ giai cấp "tự nó" thành giai cấp "vì nó" Giai cấp công nhân trở thành đại biểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch sử, lực lượng nhất có đủ diều kiện để tổ chức lãnh dạo xã hội, xây dựng phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tạo nen táng vững chắc để xây dựng chủ nghĩa xã hội với tư cách chế độ xã hội kiểu mới, không còn chế độ người áp bức, bóc lột người • Thứ hai, địa vị trị - xã hội của giai cấp công nhân quy định Là giai cấp sản xuất của cải vật chất chủ yếu cho xã hội, nhưng chủ nghĩa tư bản giai cấp công nhân không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, phải bán sức lao động để kiếm sống, bị bóc lột nặng nề, vì lợi ích cơ bản của họ đới lập trực tiếp với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản thớng nhất với lợi ích cơ bản của đa số nhân dân lao động Là đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân có những phẩm chất của giai cấp tiên tiến, giai cấp cách mạng như: tính tở chức kỷ luật, tự giác đoàn kết đấu tranh tự giải phóng mình giải phóng xã hội Những phẩm chất ấy của giai cấp công nhân được hình thành từ những điều kiện khách quan, ngồi ý ḿn của nó Giai cấp công nhân được trang bị lý luận tiên tiến chủ nghĩa Mác – Lênin, có đội tiền phong Đảng Cộng sản dẫn dắt Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân sở dĩ được thực bởi nó giai cấp cách mạng, đại biểu cho lực lượng sản xuất đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến thay phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Giai cấp công nhân giai cấp đại biểu cho tương lai, cho xu lên của tiến trình phát triển lịch sử - đặc tính quan trọng, định bản chất cách mạng của giai cấp công nhân Hoàn tồn không phải vì nghèo khớ mà giai cấn công nhân giai cấp cách mạng Tình trạng nghèo khổ của giai cấp công nhân dưới chủ nghĩa tư bản hậu quả của sự bóc lột, áp mà giai cấp tư sản chủ nghĩa tư bản tạo đối với công nhân, đó trạng thái mà cách mạng sẽ xóa bỏ để giải phóng giai cấp công nhân giải phóng xã hội b Điều kiện chủ quan • Sự phát triển của bản thân giai cấp công nhân cả về số lượng chất lượng Thông qua sự phát triến có thể thấy sự lớn mạnh của giai cấp công nhân cùng với quy mô phát triển của nền sản xuất vật chất đại trên nền tảng của công nghiệp, của kỹ thuật công nghệ • Đảng Cộng sản nhân tố chủ quan quan trọng nhất để giai cấp công nhân thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình • Ngồi hai điều kiện thuộc về nhân tố chủ quan nêu trên, chủ nghĩa Mác - Lênin còn chỉ rõ: để cách mạng thắng lợi, phải có sự liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân các tầng lớp lao động khác giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của nó Đảng Cộng sản lãnh đạo Đây cũng điều kiện quan trọng không thể thiếu để thực sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân II Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Ra đời trước giai cấp tư sản từ đầu kỷ 20, giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm vì họ được sinh lớn lên ở nước thuộc địa nửa phong kiến dưới ách thống trị của thực dân Pháp Sớng hồn cảnh nước mất nhà tan, vừa chịu nỗi đau mất nước, vừa bị tư sản thực dân áp nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm giác ngộ lý tưởng, mục tiêu của cách mạng, tự thể mình lực lượng đầu đấu tranh chống tư bản thực dân phong kiến để giành độc lập chủ quyền, xóa bỏ mọi áp bóc lột Họ có tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước to lớn đáng tự hào, tinh thần đồn kết bất kh́t chớng thực dân Cuối cùng, giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân xã hội, lợi ích của giai cấp công nhân lợi ích dân tộc gắn chặt với Phần lớn công nhân Việt Nam đều xuất thân từ nông dân các tầng lớp lao động khác Cùng hướng tới đích đến chủ nghĩa xã hội nên giai cấp công nhân Việt Nam có mối liên hệ tự nhiên, chặt chẽ với giai cấp nông 10 dân các tầng lớp lao động khác xã hội Đặc điểm tạo thuận lợi để thúc đẩy đoàn kết giai cấp gắn liền với đoàn kết dân tộc mọi thời kì đấu tranh cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội sự nghiệp đổi mới Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam có thể được khái quát như sau: Giai cấp công nhân nước ta giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng cộng sản Việt Nam, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến giai cấp tiên phong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hoá, đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh Cụ thể, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam được thể trên ba phương diện chính: 2.1 Nội dung kinh tế Giai cấp công nhân Việt Nam sẽ nguồn nhân lực lao động chủ yếu tham gia phát triển nền kinh tế thị trường đại, định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy khoa học - công nghệ làm động lực quan trọng định tăng suất lao động Giai cấp công nhân phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng đầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên lĩnh vực kinh tế gắn liền với việc phát huy vai trò của giai cấp công nhân, thực khối liên minh công-nông-trí thức để tạo những động lực phát triển kinh tế bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, nhất hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái 2.2 Nội dung chính trị-xã hội Cùng với nhiệm vụ giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thì nhiệm vụ “giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”và “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng trị, đạo đức, lới 11 sớng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội những nội dung cốt lõi, nổi bật, thể sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân về phương diện trị - xã hội 2.3 Nội dung văn hoá, tư tưởng Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, với nội dung cốt lõi xây dựng người xã hội chủ nghĩa, giáo dục đạo đức cách mạng, rèn luyện lối sống, tác phong công nghiệp, văn minh, đại- đó nội dung trực tiếp về văn hóa tư tưởng thể sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đối với Việt Nam Như đã phân tích ở trên, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có vai trò vô cùng quan trọng đối với nước ta, với nội dung xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, giải phóng nhân dân lao động toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức, bóc lột, xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa Mặc dù mặt của giai cấp công nhân có những sự chuyển biến nhất định ở từng thời đại khác nhau, nhưng sứ mệnh lịch sử vĩ đại của họ luôn mang tính thời đại trường tồn với thời gian Việc hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã khơi gợi lên người chúng ta lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc niềm đam mê học hỏi, được tiến bộ, được cống hiến hết mình cho quốc gia, dân tộc Việc thực hoá sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân tiền đề để Việt Nam xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa tự do, bình đẳng, văn minh, giàu mạnh giới đầy sự biến động, với những thách thức từ những cách mạng công nghiệp công nghệ thông tin C Kết luận Giai cấp công nhân đại – sản phẩm của nền nền đại công nghiệp đại quy mô ngày lớn, giai cấp tiên tiến, luôn giữ vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội Xuất phát từ địa vị kinh tế - xã hội đặc điểm trị xã hội, giai cấp công nhân trở thành giai cấp có sứ mệnh lịch sử cao cả thực sự chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản không chỉ ở quốc gia dân 12 tộc mà trên phạm vi toàn giới Để đảm đương sứ mệnh lịch sử to lớn đó, dù dưới chủ nghĩa tư bản hay dưới chủ nghĩa xã hội giai cấp công nhân đại phải không ngừng nâng cao về số lượng, chất lượng tổ chức; phải nâng cao giác ngộ bản lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp xứng đáng lực lượng đầu công xây dựng xã hội mới Công xây dựng đất nước định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng Giai cấp công nhân đầu xây dựng xã hội mới, nhất việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Đó bằng chứng chỉ rõ lực lãnh đạo của giai cấp công nhân nước ta, vai trò không có lực lượng xã hội có thể thay được D Tài liệu tham khảo Bộ Giáo dục Đào tạo (2021) Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận trị) Nxb Chính trị q́c gia Sự thật Mác - Ph Ăng-ghen (1980) C.Mác - Ph.Ăngghen toàn tập Tập 1, Nxb ST, H., tr 555 Hội đồng trung ương biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học MácLênin Tư tưởng Hồ chí Minh (2002), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (2010) NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội TS Bùi Kim Hậu (Chủ biên), PGS.TS Nguyễn Thọ Khang, TS Nghiêm Sỹ Liêm & PGS.TS Đỗ Công Tuấn (2014) Giáo trình Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Nxb Chính trị q́c gia – Sự thật, Hà Nội PGS.TS Dương Xuân Ngọc (2004) Giai cấp công nhân Việt Nam Trong sự nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước Nxb Chính trị q́c gia Sự thật PGS.TS Dương Xuân Ngọc 2004 Giai cấp công nhân Việt Nam sự nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước Nxb Chính trị q́c gia Sự thật Học viện Chính trị q́c gia Hờ Chí Minh (2018), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, ”Chương trình cao cấp lý luận trị” NXB Lý luận Chính trị 13 PGS.TS Nguyễn An Ninh (2019) Thực nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tạp chí Cộng sản 14 ... (20 02) , Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (20 10) NXB Chính trị Q́c gia, Hà Nội TS Bùi Kim Hậu (Chủ biên), PGS.TS Nguyễn Thọ Khang, TS Nghiêm Sỹ Liêm & PGS.TS Đỗ Công Tuấn (20 14)... không có lực lượng xã hội có thể thay được D Tài liệu tham khảo Bộ Giáo dục Đào tạo (20 21) Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận... hội nhập quốc tế, nhất hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái 2. 2 Nội dung chính trị-xã hội Cùng với nhiệm vụ giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của
- Xem thêm -

Xem thêm: 11214261 hoàng xuân đức nghĩa 2,