0

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2 [Đầy Đủ – Hay Nhất]

6 8 0
  • TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2 [Đầy Đủ – Hay Nhất]

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:13

TuhocOnline edu vn TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2 1 Số hạng – Tổng a + b = c Trong đó a và b là số hạng c là tổng (a + b cũng gọi là tổng) Ví dụ 12 + 25 = 37 2 Đề xi – mét Đề xi – mét là đơn vị đo độ dài Đề xi – mét viết tắt là dm 1 dm = 10 cm; 10 cm = 1 dm 3 Số bị trừ số trừ = hiệu a – b = c Trong đó a là số bị trừ b là số trừ c là hiệu (a – b cũng gọi là hiệu) Ví dụ 99 25 = 74 4 Phép cộng có tổng bằng 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 + 9 = 9 + 1 = 10 2 + 8 = 8[.] TuhocOnline.edu.vn TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP Số hạng – Tổng a + b = c Trong đó: a b số hạng Số hạng c tổng (a + b gọi tổng) Ví dụ: 12 + 25 = 14 + Tổng Số hạng Số hạng 37 Số hạng 17 Tổng Đề - xi – mét Đề - xi – mét đơn vị đo độ dài Đề - xi – mét viết tắt dm dm = 10 cm; 10 cm = dm Số bị trừ - số trừ = hiệu a – b = c Trong đó: a số bị trừ b số trừ Số bị trừ c hiệu (a – b gọi hiệu) Ví dụ: 99 - 25 = 74 Số trừ 23 Hiệu Số trừ Số bị trừ 28 - Hiệu Phép cộng có tổng 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 + = + = 10 + = + = 10 +7 = + = 10 + = + = 10 Chúng ta cần phải nhớ cặp số có tổng 10 để làm phép tính có nhớ sau Phép cộng dạng 26 + 36 + 24 + 26 30 Thực phép cộng theo quy tắc: + 36 Thực phép cộng theo quy tắc: cộng 10, viết 0, nhớ 24 cộng 10, viết 0, nhớ thêm 3, viết 60 cộng 5, thêm 6, viết => Kết 60 => Kết 30 cộng với số (Ví dụ: + 5) Vì + = 10 nên ta tách = + Khi + = + + = 10 + = 14 Tương tự ta có: + = + + = 10 + = 11 + = + + = + 10 =11 + = + + = 10 + = 12 + = + + = + 10 =12 TuhocOnline.edu.vn + = + + = 10 + = 13 + = + + = + 10 = 13 + = + + = 10 + = 14 + = + + = + 10 = 14 + = + + = 10 + = 15 + = + + = + 10 = 15 + = + + = 10 + = 16 + = + + = + 10 = 16 + = + + = 10 + = 17 + = + + = + 10 = 17 + = + + = 10 + = 18 + = + + = + 10 = 18 Phép cộng dạng 29 + 39 + 25 + 29 34 Thực phép cộng theo quy tắc: + 39 Thực phép cộng theo quy tắc: cộng 14, viết 4, nhớ 25 cộng 14, viết 4, nhớ thêm 3, viết 64 cộng 5, thêm 6, viết => Kết 64 => Kết 34 8 cộng với số (Ví dụ: + 5) Vì + = 10 nên ta tách = + Khi + = + + = 10 + = 13 Tương tự ta có: + = + + = 11 + = + + = 15 + = + + = 12 + = + + = 16 + = + + = 14 + = + + = 17 Phép cộng dạng 28 + 38 + 25 + 28 33 Thực phép cộng theo quy tắc: + 38 Thực phép cộng theo quy tắc: cộng 13, viết 3, nhớ 25 cộng 13, viết 3, nhớ thêm 3, viết 63 cộng 5, thêm 6, viết => Kết 63 => Kết 33 10 Hình chữ nhật – Hình tứ giác Hình tứ giác hình có cạnh góc Hình chữ nhật hình tứ giác đặc biệt có góc vng nhau, cạnh dài nhau, cạnh ngắn (Chú thích: góc vng góc mà đo ê ke 90 độ) Hình H H H Hình 1, hình chữ nhật Hình 3, 4, hình tứ giác H TuhocOnline.edu.vn 11 cộng với số (Ví dụ: + 5) Vì + = 10 nên ta tách = + Khi + = + + = 10 + = 12 Tương tự ta có: + = + + = 11 + = + + = 14 + = + + = 12 + = + + = 15 + = + + = 13 + = + + = 16 12 Phép cộng dạng 47 + 57 + 25 + 47 52 Thực phép cộng theo quy tắc: + 57 Thực phép cộng theo quy tắc: cộng 12, viết 2, nhớ 25 cộng 12, viết 2, nhớ thêm 5, viết 82 cộng 7, thêm 8, viết => Kết 82 => Kết 52 13 cộng với số (Ví dụ: + 5) Vì + = 10 nên ta tách = + Khi + = + + = 10 + = 11 Tương tự ta có: + = + + = 12 + = + + = 13 + = + + = 14 + = + + = 15 14 Phép cộng dạng 46 + 56 + 25 + 46 51 Thực phép cộng theo quy tắc: + 56 Thực phép cộng theo quy tắc: cộng 11, viết 1, nhớ 25 cộng 11, viết 1, nhớ thêm 5, viết 81 cộng 7, thêm 8, viết => Kết 81 => Kết 51 15 Bài toán nhiều Trong chương trình học tốn lớp gặp toán nhiều hơn, cao hơn, dài hơn, nặng hơn, sâu thường làm phép cộng Lan có số bơng hoa là: Ví dụ: Nga có : hoa + = (bông hoa) Lan nhiều Nga : hoa Đáp số: bơng hoa Hỏi Lan có bơng hoa? 16 Bài tốn Khi gặp tốn hơn, nhẹ hơn, thấp hơn, ngắn làm phép trừ 17 Ki – lô – gam Ki – lô – gam đơn vị đo lường Nó dùng để xác định độ nặng nhẹ vật (trọng lượng) Ki – lô – gam viết tắt kg 18 Lít - Lít đơn vị đo lường ki – lô – gam = kg; ki – lô – gam = kg ki – lô – gam = kg; 10 ki – lô – gam = 10 kg TuhocOnline.edu.vn Nó dùng để xác định độ đầy vơi chất lỏng bình chứa (thể tích chất lỏng đó.) Lít viết tắt l (e lờ lờ cao) lít = 1l lít = 2l lít = 3l 19 Phép cộng có tổng 100 + 46 Thực phép cộng theo quy tắc: 54 cộng 10, viết 0, nhớ 100 + 73 Thực phép cộng theo quy tắc: 27 cộng 10, viết 0, nhớ 100 cộng 9, thêm 10, viết 10 => Kết 100 cộng 9, thêm 10, viết 10 => Kết 100 Ví dụ: x + = 10 20 Tìm số hạng tổng Cho a + b = c nên a = c – b b = c – a x = 10 – Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạng biết x=6 21 Phép trừ có nhớ phạm vi 100 - 40 32 Thực phép trừ theo quy tắc: - không trừ 8, mượn hàng chục 10, lấy 10 trừ 2, viết 2, nhớ 73 Thực phép trừ theo quy tắc: 27 không trừ 7, mượn hàng chục, lấy 13 trừ 6, viết 6, nhớ Nhớ sang 46 trừ 4 trừ 3, viết Ví dụ: x - = 22 Tìm số bị trừ x=6+4 Cho a – b = c nên a = c + b x = 10 Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ Ví dụ: 10 - x = 23 Tim số trừ Cho a – b = c nên b = a – c x = 10 - Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ hiệu x=4 23 100 trừ số 100 Thực phép trừ theo quy tắc: không trừ 8, mượn hàng 92 chục 10, lấy 10 trừ 2, viết 2, nhớ - 100 27 73 Thực phép trừ theo quy tắc: không trừ 7, mượn hàng chục 10, lấy 10 trừ 3, viết nhớ sang không trừ 1, lấy 10 trừ 9, viết 9, nhớ thêm không trừ 3, lấy 10 trừ viết 7, nhớ 1 trừ => kết 92 trừ => kết 73 TuhocOnline.edu.vn 24 Đường thẳng A B C M N O D Ta có: Đoạn thẳng AB (đoạn thẳng bị giới hạn đầu mút) Đường thẳng CD (đoạn thẳng kéo dài phía gọi đường thẳng) Ba điểm M, N, O nằm đường thẳng M, N, O ba điểm thẳng hàng 25 Ngày, giờ, tháng, năm Một ngày có 24 Bắt đầu từ 12 đêm hôm trước đến 12 đêm hôm sau Một năm có 12 tháng Mỗi tháng thường có 30 31 ngày Riêng tháng có 28 29 ngày 26 Phép nhân + + + + + = x = 12 + + + + + tổng số hạng nhau, số hạng Ta chuyển thành phép nhân, viết sau: x = 12 Đọc là: hai nhân sáu mười hai Dấu x gọi dấu nhân 27 Thừa số, tích Ví dụ: x Thừa số = Thừa số 12 Tích Chú ý: x gọi tích 28 Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng: B AB, BC, CD D Độ dài đường gấp khúc ABCD tổng độ dài đoạn thẳng: AB + BC + CD C A 29 Phép chia Có vng chia làm phần, phần có Vậy phép chia để tìm số phần 4:2=2 Đọc là: Bốn chia hai hai TuhocOnline.edu.vn 30 Số bị chia – số chia – thương Ví dụ: : Số bị chia = Chú ý: : gọi thương Thương Số chia 31 Tìm thừa số phép nhân Ví dụ: x x = 10 Cho a x b = c nên b = c : a a = c : b x = 10 : Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số x=2 32 Giờ, phút = 60 phút phút = 60 giây ngày có 24 giờ 30 phút hay gọi rưỡi Ví dụ: x : = 33 Tìm số bị chia x=5x2 Cho a : b = c nên a = b x c Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia 34 Chu vi hình tam giác – chu vi hình tứ giác x = 10 A A B - Chu vi hình tam giác tổng độ dài cạnh hình tam giác Chu vi tam giác ABC = AB + BC + CA - Chu vi tứ giác tổng độ dài cạnh B C D C hình tứ giác Chu vi tứ giác ABCD = AB + BC + CD + DA 35 Đơn vị đo độ dài: ki – lô – mét, mét, mi – li - mét Ki – lô – mét viết tắt km 1km = 1000m Mét viết tắt m 1m = 1000mm 1m = 10dm Mi – li – mét viết tắt mm 1cm = 10mm 1dm = 10cm 1m = 100cm 36 Bảng nhân bảng chia từ đến 5: em học thuộc bảng cửu chương 37 Phép cộng trừ không nhớ phạm vi 1000: làm tương tự phạm vi 100 38 Số tròn chục, số tròn trăm - Số tròn chục số có dạng a0 (trong a số tự nhiên) Ví dụ: 10, 20, 30, 120 (tương ứng với chục, chục, chục, 12 chục) - Số trịn trăm số có dạng b00 (trong b số tự nhiên) Ví dụ: 100, 200, 300 (tương ứng với trăm, trăm, trăm) - Chú ý: Số trịn trăm ln ln số tròn chục, số tròn chục chưa số trịn trăm Ví dụ: 400 số trịn trăm trịn chục; 150 số trịn chục khơng phải tròn trăm ... Ki – lô – gam Ki – lô – gam đơn vị đo lường Nó dùng để xác định độ nặng nhẹ vật (trọng lượng) Ki – lô – gam viết tắt kg 18 Lít - Lít đơn vị đo lường ki – lô – gam = kg; ki – lô – gam = kg ki –. .. quy tắc: + 57 Thực phép cộng theo quy tắc: cộng 12, viết 2, nhớ 25 cộng 12, viết 2, nhớ thêm 5, viết 82 cộng 7, thêm 8, viết => Kết 82 => Kết 52 13 cộng với số (Ví dụ: + 5) Vì + = 10 nên ta tách... dụ: x + = 10 20 Tìm số hạng tổng Cho a + b = c nên a = c – b b = c – a x = 10 – Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạng biết x=6 21 Phép trừ có nhớ phạm vi 100 - 40 32 Thực phép trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2 [Đầy Đủ – Hay Nhất],