0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

39 5 0
  • Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:51

báo cáo thực tập tốt nghiệp về chuyên đề Thực trạng, phương hướng và giải pháp trong việc thực hiện chính sách xã hội...cho sinh viên năm cuối ngành xã hội hoặc ngành luật về đề tài thực trạng về chính sách xã hội Giáo viên hướng dẫn: MỤC LỤC Nội Dung Trang A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục đích, nhiệm vụ đề tài 3 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài B NỘI DUNG I CƠ SỞ Ý LUẬN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.Tư tưởng Hồ Chí Minh sách xã hội Quan điểm Đảng, Nhà nước ta sách xã hội: Bản chất, nội dung sách xã hội II THỰC TRẠNG VIỆC CHẤP HÀNH VÀ THỰC HIỆN 14 CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở XÃ ……… Vài nét khái quát địa lí, tình hình kinh tế, trị xã hội xã 14 ………………… Điều kiện tự nhiên xã hội 14 3.Cơ cấu tổ chức máy UBND xã …………… 16 4.Thực trạng hoạt động UBND xã …………… 25 III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 32 NHẰM GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở XÃ ……………… Phương hướng chung 32 Mục tiêu cụ thể 32 Các giải pháp góp phần làm tốt việc châp hành thực 34 tốt sách xã hội xã Đề xuất kiến nghị 35 KẾT LUẬN 37 Lời cảm ơn 39 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Như biết, công đổi đất nước thực chất trình nhận thức đúng, đường lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam Hồ Chí Minh đưa quan điểm chất chế độ xã hội chủ nghĩa, thực mong muốn “Đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành” Thực lời di huấn người: “Không sợ thiếu, sợ không công Không sợ nghèo, sợ lịng dân khơng n” Do vậy, sách xã hội giữ vai trị quan trọng khơng thể thiếu hệ thống sách Đảng Nhà nước ta Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định: “Chính sách xã hội đắn hạnh phúc người động lực to lớn phát huy tiềm sáng tạo nhân dân nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng sách xã hội mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh”, thân cán đảng viên, công dân sống chế độ xã hội chủ nghĩa, hưởng thụ sách Đảng Nhà nước Tôi vinh dự tự hào Đảng ta đề chủ trương, sách đắn, phù hợp với điều kiện xã hội qua thời kỳ Đặc biệt giai đoạn cách mạng nay, đòi hỏi Đảng phải đề sách xã hội phù hợp với thực tế Bởi vì, thực tiễn cho thấy q trình triển khai thực số sách xã hội sách người có cơng, xóa đói giảm nghèo, giải việc làm gặp nhiều khó khăn bất cập thực trạng chung địi hỏi Đảng Nhà nước cán đảng viên cần quan tâm nhiều đến sách xã hội Xã ……… đơn vị xa trung tâm huyện Việc thực sách xã hội xã ………… năm gần đây, có nhiều tiến Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: kết đáng kể song gặp khơng khó khăn, cần phải có giải pháp thiết thực để giải có hiệu cho nhân dân Vì vậy, việc nghiên cứu lý giải cách có hệ thống, đánh giá thực trạng việc thực sách xã hội, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt sách xã hội xã ………… có hiệu vấn đề cấp thiết giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tơi lựa chọn đề tài: “Thực trạng, phương hướng giải pháp việc thực sách xã hội xã …………., huyện …………… giai đoạn nay” với mong muốn ứng dụng kiến thức học góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp văn minh Mục đích, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục đích: Nghiên cứu thực trạng việc chấp hành thực sách xã hội xã …………… Trên sở đưa giải pháp thực tốt sách xã hội địa phương 2.2 Nhiệm vụ: Tìm hiểu tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước ta trị xã hội - Nghiên cứu thực trạng việc chấp hành thực sách xã hội xã …………… giai đoạn - Đưa số giải pháp nhằm làm tốt việc tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nhân dân chấp hành, thực tốt sách xã hội địa phương Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng việc chấp hành thực sách xã hội xã …………… qua năm …………… Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, phân tích vấn Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, tiểu luận gồm phần lớn sau: I Cơ sở lý luận sách xã hội II Thực trạng việc chấp hành thực sách xã hội xã …………… giai đoạn III Phương hướng, giải pháp kiến nghị nhằm góp phần thực tốt sách xã hội xã ………………… giai đoạn tới B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Tư tưởng Hồ Chí Minh sách xã hội: Tư tưởng Hồ Chí Minh sách xã hội phận hữu giữ vị trí vai trò đặc biệt hệ thống cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nhà trị lỗi lạc dân tộc Việt Nam, nhà lý luận thiên tài cách mạng nước ta Trong tư tưởng Người, sách xã hội xây dựng nước Việt Nam thống nhất, độc lập hịa bình Ngay sau cách mạng tháng tám thành cơng, quyền cách mạng tình “ngàn cân treo sợ tóc” Người chủ trương đặt vấn đề sách xã hội gắn liền với sách kinh tế lên hàng đầu chí cịn đặt cao nhiệm vụ chống ngoại xâm Sau Bác lại nhấn mạnh: “Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đới sống nhân dân Nếu dân đói, Đảng Chính phủ có lỗi, dân ốm Đảng phủ có lỗi, dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi” Rõ ràng sách xã hội khơng cịn ban ơn, khơng phải thủ đoạn trị mị dân, mà trách nhiệm hàng đầu Đảng cầm quyền Nhà nước chế độ Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, thập niên qua, Đảng Nhà nước ta thực nhiều sách xã hội quan trọng hướng tới quần Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: chúng nhân dân lao động Những sách xã hội có tác dụng khơi dậy phát huy nguồn lực vật chất tinh thần to lớn nhân dân, làm nên nhiều kỳ tích anh hùng nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc Quan điểm Đảng, Nhà nước ta sách xã hội: Trong bước chuyển đổi mạnh mẽ kinh tế mở cửa, đa dạng hóa loại hình kinh tế, đất nước ta đứng trước thời thách thức, để khắc phục nguy tụt hậu, khỏi tình trạng nghèo nàn, chậm phát triển với hậu nặng nề hai chiến tranh lâu dài trước đây, đồng thời tạo nguồn xung lực cho phát triển, cải thiện bước sống nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển khu vực giới Chính sách xã hội cần đưa định hướng toàn diện đắn Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội rõ: Phương hướng lớn sách xã hội phát huy nhân tố người sở đảm bảo cơng bằng, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ cho cơng dân, kết hợp hài hịa tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội, đời sống vật chất với đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài, cá nhân với tập thể cộng đồng xã hội Từ phương hướng chung Đảng ta đề số quan điểm trong q trình triển khai thực sách xã hội: Một là; Có sách xã hội hệ thống cơng cụ tác động cách tồn diện, bao trùm lên tất cac mặt đời sống xã hội Trong thực xã hội, không lĩnh vực mà sách xã hội lại khơng bao quát tới Từ quan điểm đòi hỏi việc đề sách xã hội thực sách xã hội phải gắn bó, thống với hệ thống sách khác sách kinh tế, sách văn hóa, sách ngoại giao, sách dân tộc, tôn giáo, dân số Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Kinh tế văn hóa hai lĩnh vực khác nhau, song khơng tách rời mà gắn bó mật thiết với nhau, đan xen vào nhau, làm điều kiện tồn cho nhau, tác động lẫn Trong mối quan hệ này, mục tiêu xã hội trở thành mục tiêu động lực hoạt động kinh tế Ngược lại, phát triển kinh tế tiền đề điều kiện vật chất cho việc thực mục tiêu xã hội Văn kiện Đại hội Đảng tồn qc lần thứ VI khẳng định: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội bước suốt trình phát triển” Trên tinh thần sách xã hộ cần phải đặt vào vị trí trung tâm hoạt động đạo Đảng Nhà nước ta Điều đáng ý sách xã hội không lạc hậu so với phát triển kinh tế Mặt khác phải khắc phục xu hướng phát triển kinh tế đơn thuần, túy mục tiêu lợi nhuận, bất chấp nhu cầu đòi hỏi mục tiêu xã hội khác Văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo lĩnh vực cần có sách cụ thể riêng, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với lĩnh vực kinh tế Trong thời đại khoa học công nghệ giao lưu văn hóa- xã hội rộng rãi nay, muốn có nhịp điệu phát triển kinh tế cao cần phải có phát triển tương xứng trình độ văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, cơng nghệ Phát triển khoa học giáo dục đào tạo phát triển nguồn lực nguồn lực Đầu tư vào lĩnh vực đầu tư cho phát triển kinh tế Đó đầu tư tất yếu “có lãi” cách lâu bền Tất nhiên cần thiết phải phổ cập tiểu học, trung học co sở, trẻ mầm non tuổi cho tồn xã hội, tạo mặt dân trí tương đối đồng vùng miền nhân dân Chính trị xã hội văn hóa- khoa học- giáo dục đào tạo gắn bó chặt chẽ với tất lĩnh vực kinh tế- xã hội Tuy nhiên đưa hệ thống sách xã hội nhằm tranh thủ thời cơ, tắt đón đầu phát triển khoa học công nghệ đại giới, điều quan trọng phải tính đến đặc trưng, đặc điểm dân tộc Cần tranh thủ vận dụng chớp may, mở rộng Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: hợp tác, mạnh dạn hội nhập, hịa nhập thích nghi cách nhạy cảm với thời song phải quan tâm đến việc giữ gìn sắc dân tộc Trong việc giải vấn đề giai cấp dân tộc, tơn giáo có nội dung kinh tế, văn hóa- xã hội, nên vấn đề cần có sách cụ thể riêng Tuy nhiên, sách xã hội tác động chung vào lĩnh vực nhằm góp phần tạo cơng bằng, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ cho cơng dân, tạo thống nhất, đồn kết giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo vùng miền; xây dựng hoàn thiện cấu xã hội mới, tạo ổn định xã hội phát huy tối đa tính tích cực động xã hội cho thành viên xã hội Hai là; Coi việc xây dựng sách xã hội thực sách xã hội nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể toàn dân Văn kiện Đại hội X khẳng định: “Xây dựng hệ thống sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, tạo điều kiện cho người dân, kể người nghèo đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóathơng tin, thể dục thể thao, tạo việc làm Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triển mạnh mẽ hệ thống bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Đổi hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu phát triển, tạo hội cho người dân bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe ” Chính sách xã hội bao quát toàn hoạt động rộng lớn, phong phú, đa dạng người nhằm phục vụ cho người Vì vậy, trình xây dựng, hồn thiện thực sách cần thiết phải thu hút đóng góp, tham gia thực tất thành viên xã hội Nhà nước cần đề sách cụ thể phù hợp với thời kỳ, lĩnh vực, nhóm xã hội củ thể Chính quyền cấp tổ chức xã hội cần tổ chức thực nghiêm chỉnh sách xã hội Mọi cá nhân tích cực tham gia thực thi, chấp Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: hành sách, đồng thời đóng góp, đề xuất, kiến nghị lên quan cấp nhằm bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện sách Ba là; Cần phải tiến hành cách đồng sách xã hội, song khơng dàn trải mà phải tập trung ưu tiên vào số vấn đề xã hội có tính chiến lược vấn đề xã hội cấp bách trội lên giai đoạn Việc nghiên cứu, khảo sát, xác định lựa chọn cho trúng sách xã hội cấp bách hàng đầu thích ứng với thời kỳ, lĩnh vực, nhóm xã hội thống biện chứng với sách khác vấn đề có ý nghĩa chiến lược cho thời kỳ lâu dài, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, địi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải đầu tư tập trung xây dựng cách đắn Bốn là; Thực nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế chủ yếu, đồng thời phân phối dựa mức đóng góp nguồn lực khác vào kết sản xuất kinh doanh phân phối thông qua phúc lợi xã hội, đôi với sách điều tiết hợp lý, bảo hộ quyền lợi người lao động Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm giàu hợp pháp, đồng thời quan tâm cách thích đáng tới người nghèo, rủi ro, người gặp khó khăn Làm tốt cơng tác đền ơn đáp nghĩa với người có cơng với cách mạng phát huy truyền thống uống nước nhơ nguồn, thủy chung, nhân nghĩa dân tộc Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội phạm vi nước, lĩnh vực, địa phương; thực tiến công xã hội bước sách phát triển, thực tốt sách xã hội sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ bền vững cho cho phát triển kinh tế- xã hội Tập trung giải vấn đề xã hội bưc xúc ” Bản chất, nội dung sách xã hội Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: 3.1 Bản chất sách xã hội Chính sách xã hội hình thành từ chủ nghĩa tư đời phát triển, biến đổi qua nhiều thời kỳ khác lịch sử Ở quốc gia khác nhau, giai đoạn khác nhau, có hình thức loại xã hội khác nhau, có quan niệm định nghĩa khác sách xã hội Ở nước ta, sách xã hội hiểu hệ thống công cụ tác động vào người, vào tổ chức đoàn thể xã hội nhằm điều hịa hành vi, lợi ích nhóm xã hội, góp phần thực cơng bằng, bình đằng, tiến xã hội, phát triển tồn diện người, đảm bảo phát triển bền vững Xuất phát từ quan điểm coi người vừa mục tiêu, vừa động lực, vừa trung tâm quan tâm xã hội, vừa chủ thể sang tạo giá trị vật chất tinh thần cho xã hội, sách xã hội cần phải tác động cách toàn diện vào tất mặt đời sống người, nhằm phát huy mạnh mẽ nhân tố người Theo Mác: “Trong tính thực mình, chất người tổng hịa mối quan hệ xã hội” Do đó, sách xã hội cần phải tạo điều kiện thuận lợi kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, giáo dục nhằm phát triển cân đối, toàn diện cho cá nhân toàn xã hội Dù biểu nhiều hình thức văn bản, nội dung khác nhau, song chất, sách xã hội hướng vào hoạt động nhằm điều hòa mâu thuẫn, xung đột, giảm bớt bất cơng, căng thẳng xã hội, góp phần cân đối thu nhập, giải việc làm, phân phối lại lợi ích, tạo công hợp lý cống hiến hưởng thụ, khuyến khích người có nhiệt tình, tài năng, giúp đỡ người nghèo khó, rủi ro khơng may sống, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội quyền tự công dân sức khỏe, hạnh phúc cho người 3.2 Nội dung sách xã hội Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Có nhiều quan điểm khác nội dung sách xã hội, song đa số nhà khoa học trí cho rằng, sách xã hội khơng giới hạn số vấn đề bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, phúc lợi xã hội mà phải có nội dung rộng lớn Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX X rõ: “Chính sách xã hội bao trùm mặt sống người, điều kiện lao động sinh hoạt, giáo dục văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ giai cấp, quan hệ dân tộc ” Có nhiều loại sách xã hội, song khái qt lại số nhóm sách sau đây: Thứ nhất; Hệ thống sách xã hội nhằm tác động điều chỉnh xã hội Theo quan điểm tiếp cận khoa học nay, sách xã hội cần phải tác động cách đồng bộ, hài hịa thích hợp vào tổng thể phân hệ cấu xã hội bao gồm: cấu xã hội- giai cấp, cấu xã hội- nghề nghiệp, cấu xã hội- dân số, cấu xã hội lãnh thổ, cấu xã hội- dân tộc Trong tác động vào phân hệ cấu xã hội bản, hệ thống sách xã hội cần tạo thống tính ổn định tính động xã hội, vừa góp phần giảm bớt xung đột sai lệch xã hội, vừa tạo tính tích cực xá hội yếu tố cần thiết cho cân bằng, ổn định phát triển bền vững xã hội Vạch hệ thống sách xã hội nhằm tác động cách tích cực, hiệu vào quan hệ gia đình, giai cấp, dân tộc để từ góp phần phát huy mạnh mẽ nhân tố người, mục tiêu chiến lược sách xã hội nước ta Thứ hai; Hệ thống sách xã hội tác động vào trình sản xuất Trong hệ thống sách này, trước hết phải kể đến nhóm sách nhằm tạo nhiều việc làm điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho người lao động Chính sách xã hội việc làm hướng tới khẳng định quyền 10 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: - Kiểm tra, rà soát văn quy phạm pháp luật HĐND UBND cấp xã báo cáo quan có thẩm quyền xem xét, định - Thực nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận theo dõi quốc tịch địa bàn theo quy định pháp luật - Thực chế độ thông tin, báo cáo với Chủ tịch UBND xã phịng chun mơn cấp huyện có liên quan; thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật chuyên ngành nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã giao Thực trạng hoạt động UBND xã 4.1 Những kết đạt  Trên lĩnh vực kinh tế Trong năm qua Đảng xã … lãnh đạo thực nhiệm vụ trị điều kiện có nhiều thuận lợi: Được quan tâm đạo sát Huyện ủy, UBND Huyện Đảng đoàn kết, thống nhất, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Tuy nhiên tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ Giải phóng mặt bằng, xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục đặt nhiều khó khăn, thách thức Song Đảng bộ, quyền nhân dân tồn xã tâm cao, chủ động triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực Nghị Đại hội Đảng xã đề a Đối với ngành nông nghiệp, thủy sản: Tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, suất bình quân hàng năm đạt 11.2tạ/ha/năm, ngành chăn nuôi nuôi trồng thủy sản có bước phát triển khánawtoongr đàn lợn năm 2018 đạt 1721 con, đạt 68,84% KH, tăng 35% so với kỳ Tuy cuối tháng năm 2019 bệnh dịch tả lợn Châu phi bùng phát lây lan toàn xã gây thiệt hại cho chăn ni; Tồn xã phải tiêu hủy 1.659 25 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: + Thực chương trình, đề án nơng nghiệp: quan tâm đạo phát triển mở rộng diện tích lúa lai loại lúa đạt chất lượng cao + Hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp đổi mới, thực tốt khâu dịch vụ sản xuất, kinh doanh: thường xuyên tổ chức lớp tập huấn chuyển giao KHKT, áp dụng vào sản xuất chăn nuôi Tổ chức điều hành sản xuất nông nghiệp, cung ứng kịp thời giống, vật tư nông nghiệp phục vụ nhân dân đảm bảo chất lượng uy tín b- Ngành thương mại- dịch vụ tiểu thủ cơng nghiệp Xã có khoảng 2000 lao động doanh nghiệp địa bàn huyện, mức lương bình qn 5,2 triệu đồng/người/tháng(trong đó, xã có xưởng may thu hút 1000 công nhân thường xuyên sản xuất) Ngồi cịn có khoảng 650 lao động làm ngành nghề xây dựng, nghề mộc, nghề khí, vận tải Mức thu nhập bình qn triệu đồng/ người/tháng Qua phân tích thấy kinh tế địa phương năm gần phát triển bước lên, mức thu nhập hàng năm tăng có tính ổn định Bộ mặt nông thôn ngày khởi sắc tuyến đường, tuyến kênh mương thuỷ lợi bước đầu tư nâng cấp bê tơng hố, nhà cửa ngày xây dựng kiến cố hóa, khang trang đẹp nhiều hơn, đời sống tinh thần ngày phong phú Việc sắm sửa, trang bị phương tiện sinh hoạt gia đình ngày nhiều tivi, đầu đĩa, xe máy, điện thoại loại phương tiện vật dụng đại khác bếp ga, máy giặt, máy vi tính, điều hịa Điều thể tính hiệu cơng tác quản lý điều hành UBND năm qua 26 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn:  Tình hình thu, chi ngân sách Cơng tác thu ngân sách tập trung đạo, việc quản lý khai thác nguồn thu địa bàn nguồn thu từ đất, thu hoa lợi công sản đất cơng, phí, lệ phí hàng năm đạt tiêu huyện giao Năm 2018 thu ngân sách ước đạt 13 tỷ 745triệu đồng Điều hành chi ngân sách chủ động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ trị xã Quản lý đạo sử dụng mục đích nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh nhân dân đạt hiệu Số dư nợ tín dụng ngân hàng sách đến hết năm 2018 14 tỷ đồng Nhìn chung tình hình thu, chi ngân sách địa phương tương đối đảm bảo Nguồn thu ngân sách địa phương bên cạnh từ nguồn ngân sách cấp phân bổ hàng năm nguồn thu địa phương từ khoản phí, lệ phí, xử phạt hành theo quy định, huy động đóng góp nhân dân quan, đơn vị địa bàn xã Tuy nhiên, thấy năm ngân sách xã khơng có thay đổi lớn Hiện nay, địa phương có tiềm phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ nhiên nguồn thu chưa khai thác hiệu để tăng nguồn thu cho địa phương  Trên lĩnh vực văn hóa xã hội Với chủ trương Nghị Đảng đề tiếp tục đạo hoàn thành tiêu xây dựng đời sống văn hoá, giải tốt vấn đề như: giảm hộ nghèo, xoá nhà tạm, xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, tập trung công tác giáo dục, y tế, dân số gia đình trẻ em xây dựng đời sống văn hoá Trong năm qua UBND xã tập trung bước thực cho mảng với kết đáng phấn khởi: 27 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: a Giáo dục: Trong năm qua ngân sách địa phương nhiều hạn chế, song hàng năm dành riêng kinh phí để đầu tư cho nghiệp giáo dục xã nhà Nhìn chung ngành giáo dục xã nhà đầu tư sở vật chất khang trang, đảm bảo hệ thống phòng học nhà điều hành đảm bảo cảnh quan sư phạm Đội ngũ giáo viên, cán bộ, viên chức ngành giáo dục ngày cố để đạt chuẩn Chất lượng học tập học sinh ngày nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp lên lớp hàng năm đạt 100% Đặc biệt tỷ lệ học sinh lớp hàng năm đạt 100% bậc học, khơng có học sinh bỏ học Cơng tác khuyến học khuyến tài đặc biệt trọng quan tâm hệ thống trị tạo nguồn hỗ trợ tương đối, qua giúp đỡ cho em học sinh có hồn cảnh khó khăn vươn lên học tập b Chính sách xã hội - xóa đói giảm nghèo Thực chủ trương Huyện ủy Đảng HĐND, UBND xã tập trung việc thực khảo sát tình hình đời sống, nhà cửa đối tượng, để qua đề nghị hỗ trợ xố nhà tạm, giải vốn vay phát triển kinh tế gia đình Kết từ năm 2010 đến khẳng định việc xoá nhà tạm cho hộ gia đình sách hồn thành dứt điểm c Cơng tác y tế - dân số, gia đình trẻ em Thực chủ trương đảm bảo công tác y tế, giảm tỷ lệ phát triển dân số thời gian qua triển khai thực thường xuyên liên tục Trạm y tế nâng cấp kiên cố, đội ngũ cán ngành y hoạt động tay, năm qua khơng có dịch bệnh xảy ra, chương trình mạng lưới y tế quốc gia thực đảm bảo Chương trình dân số gia đình trẻ em thực chu đáo đặn, tỷ lệ tăng dân số đảm bảo theo tiêu đề Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2018 0,82% Tăng 0,22% so với Kế hoạch 28 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: d Công tác văn hóa thơng tin đài truyền Được quan tâm đạo Ban thường vụ Đảng uỷ, hệ thống đài truyền sở phục vụ văn hố thơng tin đầu tư nâng cấp, toàn sắm để phục vụ hoạt động thơng tin, tun truyền đường lối, chủ trương sách đến tận người dân e Công tác xây dựng đời sống văn hóa Cơng tác xây dựng đời sống văn hoá chủ trương tiếp tục triển khai thực cách đặn thường xuyên liên tục Hai vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá xây dựng sống gia đình văn hố khu dân cư thật gắn bó với đại đa số quần chúng nhân dân Trong năm qua, việc huy động nội lực nhân dân tồn hệ thống trị từ xã xuống cụm dân cư thúc đẩy mạnh mẽ việc kiến trúc hạ tầng sở góp phần làm đẹp mơi trường, tạo cho mặt nông thôn ngày khởi sắc Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hố 85% Các thiết chế văn hoá đầu tư xây dựng vào hoạt động đáp ứng nhu cầu nhân dân Việc bê tơng hố đường giao thông kênh mương thuỷ lợi hàng năm triển khai đặn theo tính thống Chương trình xây dựng nhà vệ sinh, nước vệ sinh môi trường chủ trương triển khai thực từ năm 2002 đến nay, tỷ lệ hộ có nhà vệ sinh hợp vệ sinh tăng lên hàng năm, từ cuối năm 2010 tỷ lệ đạt 88% đến đạt 100% số hộ tồn xã Cơng tác vận động thu gom rác thải thực ngày sâu sát hộ dân cư Tất 8/8 thôn có tổ thu gom rác thải vận chuyển đến nơi chôn lấp Việc hưởng ứng chủ trương trồng xanh hạn chế sử dụng túi ni lông thường xuyên liên tục đến tận gia đình Như nhìn chung lĩnh vực VHXH giai đoạn từ năm 2010 đến UBND xã triển khai kịp thời, sát với chủ trương, đường lối, sách mà Nghị Đảng - HĐND đề ra, góp phần tạo cho nhà cửa 29 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: bà nhân dân khang trang hơn, đàng hoàng hơn, thơn xóm đẹp hơn, diện mạo xã nhà khởi sắc để tiếp tục phát huy mạnh đạt năm tới  Về quy hoạch, quản lý đất đai, phát triển hạ tầng Trong năm qua sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan tâm đầu tư Từng bước thực đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơng trình: đường giao thơng nơng thơn, nhà văn hóa thơn, kênh mương, nhà làm việc trụ sở làm việc UBND xã, trường học, trạm y tế đầu tư cải tạo làm theo tiêu chí xây dựng nơng thơn Cơng tác quản lý đất đai quan tâm thực Thời gian qua, UBND xã thực việc đăng ký quản lý hồ sơ địa chính, thống kê đất đai, quản lý mốc địa giới đảm bảo theo hướng dẫn chuyên môn ngành, tiếp nhận giải hồ sơ đất đai công dân theo quy định Đến hoàn thành thủ tục để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân  Trên lĩnh vực ANQP- TTATXA, tư pháp – hộ tịch Tình hình an ninh trị đảm bảo trì tốt phong trào tồn dân bảo vệ Tổ quốc Các vụ việc xảy có giảm giải tốt theo quy định Nhìn chung, tình hình ANQP - TTATXH địa bàn xã năm qua tương đối ổn định Công tác tuyển quân gọi công dân nhập ngũ hàng năm tập trung làm quy trình chu đáo, hệ thống trị từ xã đến thơn vào nên hàng năm tiêu đạt vượt Công tác huấn luyện lực lượng dân quân lực lượng dự bị động viên, công tác huấn luyện đảm bảo trì tốt năm, hàng năm BCHQS tổng kết nhiệm vụ quốc phịng, cơng tác quân địa phương Công tác Tư pháp phát huy việc phối kết hợp với ban, ngành, đồn thể, thơn làm tốt cơng tác tun truyền giáo dục pháp luật, kịp thời giải 30 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: đơn thư công dân tổ chức Quản lý tốt hồ sơ hộ tịch tăng cường lề lối tiếp dân theo quy định  Xây dựng quyền: Nhìn chung, cơng tác năm qua bước vào nề nếp, hoạt động UBND có hiệu Trụ sở UBND làm khang trang từ năm 2017 đảm bảo đầy đủ phương tiện, thiết bị làm việc cho cán công chức quan, củng cố chỉnh đốn lại đội ngũ cán nhân viên góp phần việc nâng cao hiệu hiệu lực quản lý nhà nước Thực tốt quy chế dân chủ công khai tất nguồn thu nguồn ủng hộ dân để dân biết Quan tâm việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn, trị cho cán xã Qua kết hoạt động UBND xã …… nhìn chung trình triển khai thực tiêu nhiệm vụ theo Nghị Đảng ủy, HĐND làm cho đời sống kinh tế nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn đảm bảo ổn định, văn hóa xã hội có phần khởi sắc Những tiêu nhiệm vụ đạt thời gian qua bên cạnh đạo Đảng ủy HĐND, kết nổ lực phấn đấu công tác quản lý điều hành UBND, tồn thể nhân dân xã Đó đồn kết thống nhất, cộng vào tinh thần trách nhiệm gương mẫu tập thể cán bộ, cơng chức quan Thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Năm 2017 Đảng nhân dân xã … Ủy ban nhân dân …… công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn năm 2017 III PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở XÃ …… Phương hướng chung 31 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Tiếp tục quán triệt sâu sắc cụ thể hóa nghị quyết, quan điểm, chủ trương đường lối sách đảng nhà nước vấn đề sách xã hội Văn kiện Đại hội X đảng khẳng định: “ kết hợp chặt chẽ hợp lý mục tiêu kinh tế mục tiêu xã hội phạm vi nước, lĩnh vực, địa phương Thực tiến công xã hội, bước sách phát triển; thực sách xã hội sở phát triển kinh tế, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, cống hiến với hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội” Quán triệt sâu sắc nghị đại hội đảng toàn quốc lần thứ X, nghị đại hội xã nhiệm kỳ 2016- 2021 khẳng định: thực sách xã hội nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm, đẩy mạnh Đây trách nhiệm đảng bộ, quyền, mặt trận tổ quốc đồn thể nhân dân tồn xã Thực tốt sách xã hội lĩnh vực dân số, việc làm, lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, lĩnh vực ưu đãi xã hội, lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế Tất lĩnh vực phải triển khai thường xun có sách thích hợp để tạo cơng hội bình đẳng trước phap luật cho công dân Mục tiêu cụ thể Đảng ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc đoàn thể địa phương tiếp tục quán tiệt thực có hiệu sách xã hội mà đảng nhà nước đề ra, coi nhiệm vụ trọng tâm toàn xã hội, ngành, người Vì vậy, để triền khai thực tốt sách xã hội , địa phương cần tập trung vào số lĩnh vực đề mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2025 - Thực tốt sách xã hội lĩnh vực dân số việc làm, xác định công tác dân số giải việc làm mục tiêu quan trọng chiến lược phát triển kinh tế địa phương, yếu tố để nâng cao chất lượng sống người, gia đình toàn xã hội Bằng cách vận động, tuyên 32 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: truyền giáo dục gắn liền với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến người dân Thực gia đình để ni khỏe dậy ngoan, xây dựng sống gia đình ấm lo, hạnh phúc, bình đẳng tiến Ban dân số kết hợp với hội phụ nữ ban ngành đoàn thể tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực sách, luật pháp nhà nước, tổ chức quản lý hoạt động cộng tác viên để cung cấp thu thập thông tin dân số kế hoạch hóa gia đình cho tất đối tượng độ tuổi sinh đẻ - Chú trọng việc thực giải việc làm chỗ biện pháp thiết thực như: Khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phẩn ưu tiên cho phát triển doanh nghiệp dịch vụ kinh doanh, trồng loaị rau xuất cho thu nhập cao - Thường xuyên tuyên truyền chủ trương , đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước, sách xã hội đến người dân Hằng năm có từ 6/8 thơn trở lên đạt thơn văn hóa: 85% gia đình đạt gia đình văn hóa Quản lý tốt khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh cấp Thành Phố - Phấn đấu tỷ lệ trẻ mẫu giáo 3-6 tuổi lớp đạt 100%; học sinh lớp vào lớp đạt 100%; học sinh lớp thi đỗ vào phổ thông trung học đạt 98%; trường học giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, cấp huyện đơn vị dẫn đầu huyện chất lượng giáo dục; tiếp tục giữ vững an ninh trị - Phấn đấu năm 2020 giảm cịn 1,02% hộ nghèo, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, đơì sống vật chất tinh thần cho nhân dân Phấn đấu hàng năm 100% trẻ tuổi cấp thẻ khám chữa bệnh; thực đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người nghèo, Tuyên truyền tốt để nhân dân tham gia đóng bảo hiểm hình thức giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến năm 2020 7% Xây dựng trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương 33 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: - Thực sách ưu đãi hộ gia đình sách, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghiã Các giải pháp góp phần làm tốt việc châp hành thực tốt sách xã hội …… Giải pháp thực tốt sách xã hội, chăm lo đời sơng nhân dân gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có cơng với cách mạng đối tượng sách xã hội khác Tạo điều kiện để nhân dân học tập, tiếp tục liên hệ với trung tâm dạy nghề, trường dạy nghề đào tạo nghề ngắn hạn cho nhân dân tạo công ăn việc làm cho người lao động Một là: Tăng cường lãnh, đạo tổ chức trị, xã hội ban ngành đồn thể xã tích cực tham gia tuyên truyền sách Nhà nước tới người dân, chuyển nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế nhiều thành phần Hai là: cần phát huy sức mạnh tổng hợp, tính chủ động sáng tạo quyền làm chủ nhân dân Trong việc thực sách xã hội, cấp ủy Đảng ban nghành đoàn thể sâu sát sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân để kịp thời đề chủ trương biện pháp nhằm giải nguyện vọng đáng nhân dân Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp ý kiến, xây dựng sách xã hội phù hợp với tình hình đại phương Ba là: Cấp ủy Đảng, quyền cụ thể hóa cách nghiêm túc sách xã hội đảng Nhà nước ta, cho phù hợp với đặc điểm tình hình xã … Trước xây dựng chương trình Kế hoạch cần khảo sát Đánh giá cụ thể nhiệm vụ chương trình Kế hoạch gắn liền với chương trình cơng tác Phân cơng rõ trách nhiệm cán ổn định thời gian hoàn thành, quy trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo, đạo rứt điểm đồng thời trọng khâu đôn đốc kiểm tra, sơ kết tổng kết thực sách địa phương 34 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Bốn là; Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương, đường lối sách Đảng, sách pháp luật Nhà nước theo tinh thần Nghị định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII Nghị đại hội đảng xã Tiền Phong lần thứ 27 Triển khai sách xã hội Đảng Nhà nước đến người dân thực nghiêm túc có hiệu Trong triển khai thường xun đơn đốc kiểm tra, giám sát thực sách xã hội dịa phương Năm là: Cán làm công tác xã hội phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ có khả chuyển tải sách xã hội đến người dân , có tính thuyết phục để người dân hiểu, thực nghiêm túc chấp hành đầy đủ sách xã hội nhà nước đề Sáu là: Tăng cường nguồn lực, phương tiện hoạt động sách xã hội hiệu Bẩy là: Nâng cao hiệu lãnh đạo, đạo Đảng quyền việc thực sách xã hội địa phương Tám là: Phải thường xuyên củng cố, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán làm cơng tác sách có đủ khả trình độ, Đề xuất kiến nghị 4.1 Đối với cấp sở: Cần tuyên truyền sâu rộng đến tất cấp ngành, cán bộ, Đảng viên tâng lớp nhân dân chủ trương đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước Cần tranh thủ hỗ trợ cấp đến giải tốt kịp thời kiến nghị nhân dân chế độ sách chế độ đãi nghộ, ưu đãi người có cơng với cách mạng , người già cô đơn trẻ em mồ côi khơng nơi nương tựa Nhất sách tạo cơng ăn việc làm cho người lao động địa bàn quan tâm việc dạy nghề, tạo việc làm cho lao động dư thừa 35 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Nghiên cứu thể chế hóa sách Đảng Nhà nước cho phù hợp với thực tiến xã … - Cần nâng cao công tác lãnh đạo, đạo việc thực sách xã hội chặt chẽ 4.2 Đối với cấp trên: - Đảng, Nhà nước cần đề sửa đổi sách xã hội cho phù hợp kịp thời với tiến trình phát triển đất nước - Xử lý nghiêm cán tập thể thực sai vi phạm sách xã hội Đảng nhà nước - Giải dứt điểm tồn việc thực sách có kế hoạch cụ thể sách ưu đãi người có cơng với cách mạng người bị di chứng chiến tranh để lại - Quan tâm đến việc dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho số lao động dư thừa nông thôn - Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ làm cơng tác sách sở Tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất điều kiện làm việc cho đội ngũ cán làm cơng tác sách địa phương C KẾT LUẬN Xuất phát từ quan điểm người vừa mục tiêu vừa động lực, vừa trung tâm quan tâm xã hội, vừa chủ thể sáng tạo vật chất tinh thần cho xã hội, sách xã hội cần tác động cách toàn diện vào tất mặt đời sống người, nhằm phát huy mạnh mẽ nhân tố người Chính sách xã hội hướng vào hoạt động nhằm điều hòa mâu thuẫn xung đột, giảm bớt bất cơng, căng thẳng xã hội, góp phần cân đối thu thập giải việc làm, phân phối lợi ích tạo công hợp lý cống hiến hưởng 36 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: thụ , khuyến khích người nhiệt tình động, tài giúp kẻ nghèo khó rủi ro không may sống đảm bảo an ninh, an tồn xã hội quyền tự cơng dân sức khỏe, hạnh phúc cho người Văn kiện đại hội XII khẳng định: “Xây dựng hệ thống sách đảm bảo cung ứng dịch vụ cơng cộng thiết yếu, tạo điều kiện cho người dân, kể người nghèo đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khẻo văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, tạo việc làm xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng; phát triển mạnh mẽ đảm bảo y tế tiến tới bảo hiểm y tế tồn dân Đổi hịan thiện hệ thống y tế theo hướng công hiệu phát triển, tạo hội cho người dân bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe; xây dựng chiến dịch quốc gia nâng cao sức khỏe, tầm vóc người Việt Nam, tăng tuổi thọ cải thiện giống nòi” Những chủ trương quan điểm đường lối Đảng trở thành nhiệm vụ cấp thiết cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế địa phương nhanh chóng tiếp thu triển khai thực thị, Nghị Đảng đưa sách vào sống Bằng cố gắng lỗ lực cán Đảng viên tồn thể nhân dân, tác động có hiệu Nghị quan điểm đường lối sách pháp luật Nhà nước nên năm qua đời sống xã hội nhân dân xã …… có nhiều khởi sắc đạt nhiều thành tích đáng kể thực mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội Đó kết đáng trân trọng vừa động lực, vừa đòn bẩy để cán nhân dân thực thắng lợi mục tiêu mà đai hội Đảng xã …… đề nhiệm kỳ vừa qua Trong công đổi đất nước nay, kinh tế thị trường diễn sơi động, lĩnh vực sách xã hội khơng thể tránh khỏi nàn gió cản trở khuyết tật kinh tế Nhiệm vụ Đảng nhà nước ta việc đề chủ trương sách xã hội với lòng dân đặt lúc 37 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: quan trọng sách xã hội cần đề cao tập trung đạo thực hiệu Muốn điều trở thành thực cấp, ngành cán Đảng viên cần phải phát huy vai trò, nêu cao ý thức trách nhiệm tạo nên nguồn sức mạnh tổ chức triển khai thực sách xã hội lĩnh vực Với nhận thức đắn sách xã hội, kết hợp với đoàn kết cố gắng cán nhân dân, trông năm đổi xã …… có thêm nhiều khởi sắc góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày phát triển với mục tiêu : “ Dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ công văn minh” DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật tổ chức quyền địa phương dã Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, thơng qua ngày 19/6/2015 Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 Quyết định 142/2008/QĐ-TT ngày 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ Các báo cáo UBND xã Tiền Phong 38 Sinh viên thực hiện: ………… Giáo viên hướng dẫn: Lời Cảm Ơn Để hồn thành tốt đề tài tơi xin trân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học …… trang bị cho kiến thức bổ ích Đặc biệt xin cảm ơn …… tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện để tơi hoàn thành đề tài Cảm ơn Đảng ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân UBMT tổ quốc xã …… cung cấp tư liệu giúp tơi hồn thành đề tài Với thời gian nguyên cứu không dài, lực thân tơi cịn hạn chế nên tiểu luận khơng tránh khỏi hạn chế, kính mong thầy giáo bạn đọc đóng góp để tài liệu hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập … 39 Sinh viên thực hiện: ………… ... xã báo cáo quan có thẩm quyền xem xét, định - Thực nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận theo dõi quốc tịch địa bàn theo quy định pháp luật - Thực chế độ thông tin, báo cáo. .. trưởng thôn, xây dựng tổ chức thực tốt hương ước, quy ước công tác giáo dục Tham mưu thực công tác quản lý nhà nước y tế, giáo dục địa bàn - Thực chế dộ thông tin, báo cáo với Chủ tịch UBND xã phịng... việc thực kế hoạch tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh địa bàn; dự thảo văn theo yêu cầu Thường trực HĐND UBND cấp xã - Thực chế độ thông tin, báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp,

Từ khóa liên quan