0

tiểu luận TCCT VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG – THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH

12 2 0
  • tiểu luận TCCT VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG – THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:42

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG – THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC Phần V 2 – Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý n. 1 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG – THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC Phần: V.2 – Nghiệp vụ công tác Đảng sở , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Đồng hành lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược nghiệp cách mạng Đảng Trong giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhằm mục tiêu vận động tất tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân, thực thắng lợi mục tiêu chung Đảng, đất nước dân tộc Đại hội XIII Đảng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ công tác là: “Thắt chặt mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng” qua thể rõ vai trị cơng tác dân vận điều kiện Chính vậy, người cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tham gia vào công tác dân vận Đảng địa phương PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC DÂN VẬN 1.1 Quan niệm công tác dân vận Theo Từ điển tiếng Việt: “Công tác công việc Nhà nước đồn thể, ví dụ: cơng tác quyền” “Nhân dân đông đảo người dân tầng lớp, sống khu vực địa lý đó” “Dân vận tuyên truyền, vận động nhân dân” Bàn công tác dân vận Đảng, “Dân vận” viết ngày 15 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Dân vận vận động tất lực lượng người dân, không để sót người dân nào, góp thành lực lượng tồn dân, để thực hành công việc nên làm, việc Chính phủ Đồn thể giao cho” Theo quan điểm Hồ Chí Minh, cơng tác dân vận có hai vấn đề bản: Vấn đề thứ nhất, đối tượng công tác dân vận tất người dân, không phân biệt thành phần giai cấp, giới tính, tuổi tác, tơn giáo, dân tộc, nghề nghiệp, địa bàn cư trú người dân nước Việt dù sống nước hay cư trú nước ngồi đối tượng cơng tác dân vận Đảng Vấn đề thứ hai, công tác dân vận Đảng có mục tiêu quy tụ sức mạnh toàn thể dân tộc, bao gồm: nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực Làm cho dân hiểu rõ việc nên làm, cần làm, phải làm phát triển cá nhân, cộng đồng quốc gia dân tộc Như vậy, khái quát: Cơng tác dân vận Đảng tồn hoạt động Đảng nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân, thể việc vận động nhân dân thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thơng qua nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức đảng, tổ chức trị - xã hội vai trò tiên phong gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên Công tác dân vận tổ chức sở đảng toàn hoạt động đảng bộ, chi tổ chức khác hệ thống trị lãnh đạo cấp ủy nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tổ chức nhân dân thực tốt chủ trương, đường lối đảng, sách, pháp luật Nhà nước, phát huy vai trò, tiềm to lớn nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Công tác dân vận nhiệm vụ chiến lược toàn nghiệp cách mạng Đảng dân tộc Bản thân tổ chức sở đảng trực tiếp tiến hành công tác dân vận Các tổ chức cấp ủy đảng có định đắn cơng tác dân vận nói chung định vận động đối tượng định thực nghị trung ương tổ chức đảng cấp công tác dân vận Tất định phải thể văn nghị Sau có nghị phải coi trọng việc tổ chức thực 1.2 Vai trò công tác dân vận Ở Việt Nam, tồn Đảng có khoảng 57.000 tổ chức sở Đảng, với 4,3 triệu đảng viên, vai trò tổ chức với công tác dân vận quan trọng, vì: - Thứ nhất, sở nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân trực tiếp giải thích cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân hiểu rõ bàn bạc dân chủ, tìm giải pháp tối ưu, động viên, tổ chức nhân dân thực sáng tạo, sinh động đường lối, chủ trương, sách Đảng - Thứ hai, tổ chức sở Đảng xây dựng theo đơn vị sở điểm tựa, qua đảng hiểu tập thể, người lao động, nhân dân để tiến hành công tác tuyên truyền cổ động tổ chức nhân dân - Thứ ba, tổ chức sở đảng gốc rễ để đảng bắt sâu vào nhân dân, tiếp thêm sức mạnh nhựa sống từ quần chúng Vì vậy, làm tốt cơng tác dân vận góp phần quan trọng vào cố, tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH Xã Quang Minh nằm phía đơng bắc huyện Chơn Thành, thành lập vào ngày 10 tháng năm 2009 sở điều chỉnh 2.906,60 diện tích tự nhiên 3.765 người xã Tân Quan Là xã nông huyện Chơn thành, năm qua, nhờ biện pháp tích cực triển khai làm tốt công tác dân vận cấp ủy đảng quyền đồn thể xã, mặt nơng thơn đời sống kinh tế xã hội địa phương có nhiều khởi sắc Cơng tác dân vận phát huy vai trò ngành, cấp, khu dân cư với kết bật, là: Thực có hiệu thị, nghị quyết, kết luận Đảng công tác dân vận, trọng tâm thực Nghị số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Tăng cường đổi lãnh đạo Đảng cơng tác dân vận tình hình mới”; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW Bộ Chính trị (Khóa XI) “Quy chế giám sát phản biện xã hội MTTQ, đoàn thể trị xã hội” Nâng cao vai trị trách nhiệm 07 Tổ dân vận Khu dân cư Tổ chức phát động phong trào thi đua đăng ký mơ hình “Dân vận khéo” hàng năm Tun truyền sâu rộng đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đẩy mạnh, cụ thể hóa nâng lên bước thông qua phong trào thi đua giúp phát triển kinh tế, xóa nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nơng thơn - thị văn minh, qua phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phịng củng cố hệ thống trị địa phương góp phần hồn thành nhiệm vụ kinh tế trị địa phương Để giúp cho cơng tác nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh đạo, đạo Đảng ủy - UBND Đảng ủy phân cơng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, tham gia sinh hoạt hàng tháng để nắm bắt thông tin, thảo luận, trao đổi, bàn bạc biện pháp, giải pháp để triển khai thực có hiệu nghị Đảng ủy Nghị chi trực thuộc Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên đạo MTTQ, đoàn thể quan tâm, củng cố hệ thống trị sở; hướng dẫn phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng, thơng qua nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên nhân dân Ngồi ra, cấp ủy, quyền địa phương ln tích cực chăm lo giải kịp thời, đầy đủ chế độ sách cho người lao động; Kịp thời thăm hỏi, động viên cán công chức, viên chức, nhân viên, đau ốm, tai nạn bất ngờ cố khác sống Tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức Nhờ làm tốt công tác dân vận nên cấp ủy cấp địa bàn xã Quang Minh, huyện Chơn Thành xây dựng mơi trường đồn kết, dân chủ, kỷ cương, thân thiện Tập thể đảng viên, cấp ngành tồn tâm tồn ý với cơng viêc, đảng bộ, quyền nhân ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, kinh tế xã hội ngày phát triển bền vững 2.2 Những khuyết điểm hạn chế nguyên nhân Bên cạnh kết quản đạt được, việc phát huy vai trị cơng tác dân vận tổ chức đảng địa phương có số hạn chế, là: Cơng tác dân vận có lúc cịn mang tính hình thức, chưa vào chiều sâu, có lúc coi nhẹ cơng tác dân vận mà nặng quy chế, quy định dẫn đến khơng khí làm việc căng thẳng; Chưa thường xuyên sâu sát, phối hợp với cấp ủy đảng địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đảng viên quần chúng nơi cư trú Có nhiều nguyên nhân dẫn tới khuyết điểm công tác dân vận tổ chức đảng cấp xã Quang Minh nguyên nhân chủ yếu trách nhiệm cấp ủy đảng đại phương, có lúc, có nơi chưa coi trọng cơng tác vận động, tuyên truyền, tiếp thu lắng nghe ý kiến trực tiếp Bên cạnh việc bàn bạc dân chủ, cơng khai bàn với dân có thời điểm hạn chế, dẫn đến giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo với cấp ủy Đảng Đội ngũ cán bộ, đồn thể làm cơng tác dân vận có thời điểm chưa quan tâm sâu sát đến đời sống nhân dân, phương pháp, tác phong công tác, kỹ thuyết phục nhân dân có lúc cịn hạn chế CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP, BÀI HỌC GẮN VỚI CÔNG VIỆC BẢN THÂN 3.1 Giải pháp , Một là, nêu cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy cấp, quyền, đồn thể xã Quang Minh, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng vai trò nhân dân, dân vận công tác dân vận Tập trung quán triệt tác phẩm “Dân vận” Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị số 25NQ/TW ngày 3/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Tăng cường đổi lãnh đạo Đảng công tác dân vận tình hình mới”, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 Bộ Chính trị ban hành “Quy chế cơng tác dân vận hệ thống trị” gắn với triển khai hiệu Chương trình hành động thực Nghị Đại hội XIII Đảng công tác dân vận Công tác dân vận tập trung vào tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành lãnh đạo, đạo Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, cấp tỉnh, huyện để thích ứng an tồn, linh hoạt, kiểm soát hiệu dịch COVID-19 Hai là, Trong bối cảnh mới, cán bộ, đảng viên hệ thống trị xã Quang Minh, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng cần phải sâu sát sở, gần dân, đánh giá dự báo xác, kịp thời diễn biến xã hội, tâm tư, nguyện vọng tầng lớp nhân dân đại phương để đề xuất giải pháp, sách kịp thời, phù hợp Cấp ủy, quyền cấp, quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành quy định công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; cầu thị, lắng nghe xử lý, giải phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo dân Lấy chăm lo sống, lợi ích nhân dân để định hướng mục tiêu lãnh đạo, lấy hài lịng nhân dân làm thước đo kết cơng việc, đánh giá cán Quan tâm lãnh đạo, đạo giải quyết, tháo gỡ vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống, sản xuất nhân dân, bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Ba là, Đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập phong cách dân vận Người: “Ĩc nghĩ, mắt trơng, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân” Đề cao trách nhiệm nêu gương thực nhiệm vụ trị, tuân thủ pháp luật đạo đức, lối sống; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết Đảng, Nhà nước nhân dân Kiện toàn, nâng cao chất lượng quan tham mưu cho Đảng cơng tác dân vận Tích cực đơn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực văn Đảng công tác dân vận Xây dựng, bổ sung chế phối hợp nâng cao hiệu thực công tác phối hợp công tác dân vận 8 Ba là, tăng cường cơng tác dân vận quyền, đồn thể xã Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức cơng vụ Phát huy vai trị, tham gia nhân dân xây dựng, ban hành, tổ chức thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước sở bảo đảm hài hịa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp nhân dân, quan tâm đến đối tượng yếu địa phương Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nhân dân Nâng cao hiệu thực dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, trọng tâm nâng cao chất lượng thực Quy chế dân chủ loại hình sở Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực tốt chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận tổ chức trị - xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước thực Quy chế dân chủ sở phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị Bốn là, phát huy vai trị nịng cốt trị, trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội xã Quang Minh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội Đổi nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhân dân Tiếp tục phát huy vai trị cơng tác dân vận, sức mạnh khối đại đồn kết thực chương trình xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững Năm là, Trong bối cảnh nay, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp địa phương, cấp ủy đảng, quyền đồn thể xã Quang Minh cần tăng cường công tác dân vận phòng, chống dịch COVID-19 Tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm người dân tự ý thức bảo vệ thân, gia đình cộng đồng Phát huy vai trò hệ thống trị xã, bám sát sở, địa bàn, nắm tình hình nhân dân, đặc biệt đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hồn cảnh khó khăn, bị việc, giãn việc để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân, góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng nhân dân, an sinh xã hội, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội Phát huy vai trò, sáng tạo nhân dân phòng, chống dịch COVID-19, Tổ An tồn COVID cộng đồng, mơ hình trợ giúp người khó khăn vùng dịch, tạo hưởng ứng tích cực đồng thuận nhân dân, thực tốt Lời kêu gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phòng, chống dịch COVID-19, góp phần sớm chiến thắng dịch bệnh Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” hệ thống trị gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực; phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống chiến thắng đại dịch COVID-19” 3.2 Bài học gắn với công việc thân Trên cương vị người cán công chức xã, thường xuyên trực tiếp tiếp xúc để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước chủ trương, kế hoạch địa phương, đơn vị Vì vậy, để làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân, thân nhận thấy trước hết cần nắm nội dung phương pháp dân vận Trong đó, quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, quy định Đảng dân vận cơng tác dân vận; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cho nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ Với cương vị người cán bộ, đảng viên, thân xác định tâm phấn đấu vào nghiệp chung địa phương Trên cương vị, chức 10 trách Ủy ban nhân dân xã, tơi nhận thấy, thân cần phải nắm chắc, hiểu sâu văn pháp luật, quy định hướng dẫn cấp, ngành có liên quan đến vận động để từ có định hướng tham mưu giúp cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành thực định phù hợp với thực tiễn Tôi cố gắng để vừa trao dồi kỹ chun mơn cơng việc vừa sáng tạo để đưa giải pháp tốt vấn đề nắm bắt, áp dụng văn pháp luật vào thực tiễn đời sống người dân, đội ngũ nhân viên công chức, viên chức xã Quang Minh làm tốt việc gắn kết nhân dân với quyền địa phương, tạo nên khối đồn kết vững Cùng với đó, việc làm thiết thực hiệu người làm công tác dân vận gương mẫu cán bộ, đảng viên Bởi lẽ, cán bộ, đảng viên có gương mẫu nói dân tin, dân hiểu làm theo KẾT LUẬN Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân, nhân dân người làm nên lịch sử Cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân, cá nhân anh hùng nào, quần chúng nhân dân cần phải giác ngộ, tổ chức, lãnh đạo trở thành lực lượng cách mạng to lớn Cách mạng muốn thành cơng phải có Đảng lãnh đạo, đồng thời phải có lực lượng cách mạng, quần chúng nhân dân Để đồn kết, lãnh đạo phát huy vai trị quần chúng nhân dân nhằm thực thắng lợi nghiệp cách mạng, đòi hỏi Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác dân vận Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm Đảng, sở nhận thức rõ vị trí, vai trị quan trọng cơng tác dân vận, năm qua, lãnh đạo huyện ủy Chơn Thành, Đảng xã Quang Minh thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác dân vận, coi công tác dân vận mặt hoạt động có vai trị quan trọng, trực tiếp góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết cấp ủy đảng, quyền 11 địa phương với quần chúng nhân dân, tạo đồng thuận tầng lớp nhân dân; động viên, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng, đưa địa phương phát triển nhanh bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 2 Học viện Chính trị - Hành quốc gia (2018) – Giáo trình Nghiệp vụ Cơng tác Đảng sở Báo cáo trị trình đại hội đại biểu đảng xã Quang Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu lưu hành nội bộ) ... trọng vào cố, tăng cường mối quan hệ Đảng với nhân dân CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUY? ??N CHƠN THÀNH Xã Quang. .. phải coi trọng việc tổ chức thực 1.2 Vai trò cơng tác dân vận Ở Việt Nam, tồn Đảng có khoảng 57.000 tổ chức sở Đảng, với 4,3 triệu đảng viên, vai trò tổ chức với cơng tác dân vận quan trọng,... chức sở đảng trực tiếp tiến hành công tác dân vận Các tổ chức cấp ủy đảng có định đắn cơng tác dân vận nói chung định vận động đối tượng định thực nghị trung ương tổ chức đảng cấp công tác dân vận
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận TCCT VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG – THỰC TIỄN TẠI XÃ QUANG MINH, HUYỆN CHƠN THÀNH,