0

ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BÓNG ĐÁ

68 28 0
  • ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BÓNG ĐÁ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 10:48

kubin23012017@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BĨNG ĐÁ NGÀNH: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM HƯỚNG CHUYÊN SÂU: CÔNG NGHỆ WEB SINH VIÊN: NGUYỄN TRỌNG DŨNG MÃ LỚP: 101181 HƯỚNG DẪN: CHU THỊ MINH HUỆ HƯNG YÊN – 2020 kubin23012017@gmail.com NHẬN XÉT Nhận xét giảng viên hướng dẫn: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) kubin23012017@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án “xây dựng website tin tức bóng đá” kết thực thân em hướng dẫn cô Chu Thị Minh Huệ Những phần sử dụng tài liệu tham khảo đồ án nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các kết trình bày đồ án chương trình xây dựng hồn toàn kết thân em thực Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa nhà trường Hưng Yên, ngày … tháng … năm… Sinh viên NGUYỄN TRỌNG DŨNG kubin23012017@gmail.com LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đồ án này, lời em xin phép gửi lời cảm ơn tới môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tạo điều kiện thuận lợi cho em thực đồ án môn học Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Chu Thị Minh Huệ tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực đồ án vừa qua Em xin chân thành cảm ơn tất Thầy, Cơ Trường tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực đồ án Mặc dù em có cố gắng, với trình độ cịn hạn chế, q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em hi vọng nhận ý kiến nhận xét, góp ý Thầy giáo, Cơ giáo kết triển khai đồ án Em xin trân trọng cảm ơn! kubin23012017@gmail.com MỤC LỤC NHẬN XÉT DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 10 1.1 Lý chọn đề tài 10 1.2 Mục tiêu đề tài 10 1.3 Giới hạn phạm vi đề tài 11 1.4 Nội dung thực 11 1.5 Phương pháp tiếp cận 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 2.1 Quy trình phát triển phần mềm 13 2.2 Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng 14 2.3 Hệ quản trị sở liệu MySQL/PostgreSQL 19 2.4 Thiết kế giao diện website 20 2.5 Lập trình phía front-end 21 2.6 Lập trình phía back-end 21 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23 3.1 Phát biểu toán 23 3.2 Đặc tả yêu cầu phần mềm 23 3.2.1 Các yêu cầu chức 23 CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE 58 4.1 Triển khai chức cho phân hệ người dùng 58 4.2 Triển khai chức cho phân hệ quản trị nội dung 59 4.3 Kiểm thử triển khai ứng dụng 60 3.1 Kiểm thử 60 4.3.2 Đóng gói ứng dụng 61 4.3.3 Triển khai ứng dụng 61 kubin23012017@gmail.com KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 kubin23012017@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Chức trang quản trị 25 Bảng Các chức phân hệ người dùng 35 Bảng 3 Thông tin mô tả danh mục 40 Bảng Thông tin mô tả danh mục 40 Bảng Thông tin mô tả tin 41 Bảng Thông tin mô tả ảnh 41 Bảng Thông tin người dùng 42 Bảng Thông tin Admin 42 Bảng Biểu đồ lớp thực thể hệ thống 43 Bảng 10 Bảng DANHMUC 44 Bảng 11 Bảng DANHMUCCON 45 Bảng 12 Bảng TINBAI 45 Bảng 13 Bảng ANH 46 Bảng 14 Bảng ADMIN 46 Hình 31 Giao diện admin 56 Hình 32 Giao diện quản lí thơng tin 57 Hình 33 Giao diện quản lý thêm thơng tin 57 Hình 34 Giao diện trang chủ 58 Hình 35 Giao diện trang người dùng 59 Hình 36 Giao diện trang chi tiết thơng tin 59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình Biểu đồ Usecase tổng quát trang quản trị 26 Hình Usecase quản lí danh mục 26 Hình 3 Use Case quản lý danh mục 28 Hình Use Case quản lý người dùng 30 Hình Use Case quản lý tin 32 kubin23012017@gmail.com Hình Use Case quản lý ảnh 34 Hình Use Case tổng quát quản trị người dùng 36 Hình Use Case xem danh mục 36 Hình Use Case xem tin tức 37 Hình 10 Use Case tìm kiếm tin tức 38 Hình 11 Use Case liên hệ 39 Hình 12 Cơ sở liệu quan hệ 44 Hình 13 Biểu đồ lớp VOPC Quản lý thơng tin 47 Hình 14 Biểu đồ VOPC thêm thơng tin 47 Hình 15 Biểu đồ VOPC sửa thơng tin 48 Hình 16 Biểu đồ VOPC xóa thơng tin 48 Hình 17 Biểu đồ VOPC xem loại thơng tin 49 Hình 18 Biểu đồ VOPC xem tin tức 49 Hình 19 Biểu đồ quản lý thơng tin 50 Hình 20 Biểu đồ thêm thơng tin 50 Hình 21 Biểu đồ sửa thơng tin 51 Hình 22 Biểu đồ xóa thơng tin 51 Hình 23 Biểu đồ xem loại thông tin 52 Hình 24 Biểu đồ xem tin tức 52 Hình 25 Biểu đồ lớp chi tiết quản lí thơng tin 53 Hình 26 Biểu đồ lớp chi tiết thêm thơng tin 53 Hình 27 Biểu đồ lớp chi tiết sửa thơng tin 54 Hình 28 Biểu đồ lớp chi tiết xóa thơng tin 54 Hình 29 Biểu đồ lớp chi tiết xem thơng tin 55 Hình 31 Giao diện admin 56 Hình 32 Giao diện quản lí thơng tin 57 Hình 33 Giao diện quản lý thêm thơng tin 57 Hình 34 Giao diện trang chủ 58 Hình 35 Giao diện trang người dùng 59 Hình 36 Giao diện trang chi tiết thông tin 59 kubin23012017@gmail.com kubin23012017@gmail.com CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài Chúng ta nói kỷ 21 chứng kiến phát triển mạnh mẽ ngành Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin (CNTT) thay đổi giới cách nhanh chóng bước kéo tri thức nhân loại xích lại gần Đó nhờ việc phát triển hệ thống website tồn giới Ngày nay, Website đóng vai trò quan trọng người từ giải trí quảng cáo, thương mại, quản lý…Website thay phương thức tin tức cũ đời sống báo giấy, tạp chí,… tính ưu việt mà Website mang lại như: nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu không bị giới hạn không gian thời gian Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng Website cập nhật tin tức bóng đá giúp cho người khơng có nhiều thời gian để đọc báo hay người ngày phải mua báo nắm bắt tin tức thể thao ngày cách dễ dàng Xuất phát từ nhu cầu thực tế em định “Xây dựng Webstie tin tức bóng đá giới” nhằm tạo trang Website bóng đá có tính thiết thực ứng dụng vào thực tế 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Thiết kế Website tin tức bóng đá giới nhằm giải khó khăn người dùng Website xây dựng phải đáp ứng nhu cầu cần thiết người đọc: - Thơng tin xác, đáng tin cậy - Dễ đọc, dễ hiểu - Mới nhanh - Các cơng cụ tiện ích phải xếp khoa học dễ dàng sử dụng kubin23012017@gmail.com ​ Xem Loại thơng tin kubin23012017@gmail.com Hình 23 Biểu đồ xem loại thông tin ​ Xem tin tức Hình 24 Biểu đồ xem tin tức c) Biểu đồ lớp chi tiết ​ Biểu đồ lớp chi tiết trang quản trị ​ Biểu đồ lớp chi tiết quản lý thơng tin kubin23012017@gmail.com Hình 25 Biểu đồ lớp chi tiết quản lí thơng tin ​ Thêm thơng tin Hình 26 Biểu đồ lớp chi tiết thêm thơng tin kubin23012017@gmail.com ​ Sửa thơng tin Hình 27 Biểu đồ lớp chi tiết sửa thông tin ​ Xóa thơng tin Hình 28 Biểu đồ lớp chi tiết xóa thơng tin kubin23012017@gmail.com ​ Biểu đồ lớp chi tiết trang người dùng ​ Xem thơng tin Hình 29 Biểu đồ lớp chi tiết xem thông tin ​ Xem tin tức kubin23012017@gmail.com Hình 30 Biểu đồ lớp chi tiết xem tin tức 1.10.3 Thiết kê giao diện Hình 31 Giao diện admin kubin23012017@gmail.com Hình 32 Giao diện quản lí thơng tin Hình 33 Giao diện quản lý thêm thơng tin kubin23012017@gmail.com Hình 34 Giao diện trang chủ kubin23012017@gmail.com Hình 35 Giao diện trang người dùng Hình 36 Giao diện trang chi tiết thông tin kubin23012017@gmail.com CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE 1.11 Triển khai chức cho phân hệ người dùng 1.11.1 Trang chủ a) Phía font end ● Xây dựng bố cục trang Home thẻ HTML ● Kỹ thuật định dạng CSS - Sử dụng kỹ thuật External style sheet thông qua thẻ để đưa định dạng CSS vào giao diện - Sử dụng kỹ thuật Inline style để định dạng - Sử dụng thuộc tính ‘Class’ ‘id’ để định dạng b) Phía backend ● Triển khai lớp tầng Controller kubin23012017@gmail.com 1.12 Triển khai chức cho phân hệ quản trị nội dung ● Quản lí Tin tức ● Quản lí phân quyền người dùng kubin23012017@gmail.com 1.13 Kiểm thử triển khai ứng dụng 1.13.1 Kiểm thử ● Kiểm thử tính khả dụng - Nội dung xác, khơng có lỗi tả - Tất phơng chữ theo u cầu - Tất thơng báo lỗi xác, khớp với nhãn trường - Tất button có định dạng kích thƣớc chuẩn - Liên kết đến trang chủ có trang ● Kiểm thử chức - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho trường bắt buộc - Kiểm tra thông báo xác nhận hiển thị cho hoạt động cập nhật xóa - Kiểm tra chức thời gian chờ - Kiểm tra độ dài tối đa trường ● Kiểm thử tính tương thích - Kiểm tra trang web trình duyệt khác - Kiểm tra hình ảnh hiển thị xác trình duyệt khác ● Kiểm thử sở liệu - Xác minh tên sở liệu - Xác minh xem cột có cho phép null hay khơng - Xác minh khóa khóa ngoại bảng kubin23012017@gmail.com 1.13.2 Đóng gói ứng dụng ● Các bước đóng gói ứng dụng - B1: Giải nén file - B2: Chỉnh sửa cấu hình - B3: Đưa thiết kế database dạng lệnh vào gói cài đặt - B4: Tạo resource - B5:Coppy resource - B6: Chạy file buid.bat ● Kiểm tra kết quả: - B1: Mở trình duyệt chạy với địa chỉ: https://localhost đăng nhập với user/password - B2: Upload gói - B3: Upload thành công 1.13.3 Triển khai ứng dụng ● Môi trường phần cứng - CPU: Pentium IV 3.0 GHz cao - RAM: Tối thiểu GB - HDD: Dung lượng tối thiểu trống 4G ● Môi trường phần mềm - Hệ điều hành: Windows XP cao - Công cụ phát triển: Visual Studio Code,Sublime Text3, Xampp, MySQL kubin23012017@gmail.com KẾT LUẬN ● Kết đạt được: Sau thời gian nghiên cứu phát triển, em hoàn thành mục tiêu ban đầu đề đề tài - Nắm quy trình bán hàng trực tuyến - Nắm rõ ngơn ngữ lập trình web , hệ quản trị sở liệu MySQL - Cơ thực tốt chức đề - Nội dung website trình bày hợp lý o Về mặt giao diện ✔ Thiết kế trang web có giao diện thân thiện với người sử dụng ✔ Bố cục giao diện WebSite cân đối, hài hòa, phù hợp với nội dung hiển thị WebSite ✔ Màu sắc hài hịa, trang nhã giúp cho người dùng khơng mỏi mắt truy cập vào WebSite thời gian dài o Về mặt chức năng: ✔ Do xây dựng từ module đơn lẻ, Website dễ dàng nâng cấp chức cho thời gian ngắn ✔ Nội dung sản phẩm, tức phân rõ ràng ● Những hạn chế đề tài: - Hệ thống cài đặt chạy máy tính độc lập - Một số chức cịn chưa hồn hảo - Cơ sở liệu hệ thống chưa đầy đủ tối ưu - Tốc độ chưa hiệu ● Hướng phát triển đề tài: Với nỗ lực, em cố gắng hoàn thành yêu cầu đề tài Do thời gian có hạn, khả hạn chế nên đề tài đáp ứng yêu cầu khách hàng mức độ đơn giản chưa tối ưu kubin23012017@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các nguyên tắc thiết kế ứng dụng chuyên nghiệp – adcvietnam.net [2] Diễn đàn công nghệ ứng dụng Y Combination Hacker News [3] Diễn đàn công nghệ Slashdot cập nhật tin tức công nghệ nói chung ứng dụng nói riêng [4] A List Apart đa dạng thơng tin nội dung kích thích tư [5] Reddit programming – ứng dụng tổng hợp tin tức lập trình viên tồn cầu [6] Hướng dẫn lập trình ứng dụng SbS stackoverflow.com [7] Design.tutsplus.com [8] Developer.mozilla.org ... website 20 2. 5 Lập trình phía front-end 21 2. 6 Lập trình phía back-end 21 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23 3.1 Phát biểu toán 23 3 .2 Đặc tả yêu cầu phần mềm 23 3 .2. 1 Các yêu cầu chức 23 ... tin 50 Hình 20 Biểu đồ thêm thơng tin 50 Hình 21 Biểu đồ sửa thơng tin 51 Hình 22 Biểu đồ xóa thơng tin 51 Hình 23 Biểu đồ xem loại thông tin 52 Hình 24 Biểu đồ xem tin tức 52 Hình 25 Biểu đồ... pháp tiếp cận 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 2. 1 Quy trình phát triển phần mềm 13 2. 2 Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng 14 2. 3 Hệ quản trị sở liệu MySQL/PostgreSQL 19 2. 4 Thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BÓNG ĐÁ,

Từ khóa liên quan