0

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

124 8 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:29

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DƢƠNG THỊ LAN PHƢƠNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA DƢƠNG THỊ LAN PHƢƠNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tiến Đạo ĐẮK LẮK – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cao học Quản lý công “Đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu thông tin sử dụng Luận văn có xuất xứ rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia Luận văn Cao học này./ Tác giả luận văn Dƣơng Thị Lan Phƣơng i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm lịng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, giảng viên Học viện Hành Quốc gia truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Tiến Đạo – Bộ Nội vụ tận tình hướng dẫn, định hướng, động viên giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu, hồn thành Luận văn Cao học Quản lý công: Đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đại gia đình tơi ln sát cánh bên khoảng thời gian học tập, hỗ trợ mặt để thân tơi hồn thành chương trình học Cao học Quản lý cơng Kính mong nhận góp ý q thầy giáo,cô giáo, đồng nghiệp, học viên cao học - Học viện Hành Quốc gia quý bạn đọc để Luận văn hồn thiện hữu ích Xin trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANG MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP 12 1.1 Khái niệm viên chức phân loại viên chức 12 1.2 Khái niệm, đặc điểm viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập 15 1.3 Tổng quan đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập 19 1.4 Những vấn đề đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập 26 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá viên chức 40 Tiểu kết chương 45 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 46 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk 46 2.2 Đặc điểm viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 50 iii 2.3 Thực trạng đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 56 2.4 Nhận xét công tác đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 76 Tiểu kết Chƣơng 86 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 87 3.1 Quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đánh giá viên chức 87 3.2 Giải pháp hoàn thiện đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk 90 3.3 Kiến nghị, đề xuất 103 Tiểu kết Chương 109 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBVC : Công chức viên chức ĐTBD : Đào Tạo bồi dưỡng VC : Viên Chức GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GDTX Giáo dục thường xuyên : HTSXNV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HTTNV : Hoàn thành tốt nhiệm vụ HTNV Hoàn thành nhiệm vụ : KHTNV : Khơng hồn thành nhiệm vụ NĐ-CP : Nghị Định – Chính Phủ THCN : Trung học chuyên nghiệp HCQG : Hành Quốc gia UBND : Ủy ban nhân dân TCGDNN: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Stt Số hiệu Tên bảng biểu Bảng 2.1 Số lượng viên chức sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk 51 Bảng 2.2 Cơ cấu giới tính viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 52 Bảng 2.3 Trình độ chun mơn viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 54 Bảng 2.4 Trình độ ngoại ngữ, tin học viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 56 Bảng 2.5 Kết đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 75 vi Trang DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Stt Số hiệu Tên hình vẽ Trang Hình 1.1 Mối quan hệ nội dung quản lý viên chức 21 Hình 2.1 Số lượng viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 51 Hình 2.2 Cơ cấu giới tính viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 53 vii PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài luận văn Trong xu tồn cầu hóa nay, người xem tài sản, nguồn lực thiếu thành công quốc gia, để tồn phát triển bền vững tổ chức cần phải có đội ngũ nhân chất lượng cao Vì người xem nguồn lực vô quan trọng giai đoạn trung tâm phát triển, vừa mục đích, động lực phát triển Cán bộ, công chức, viên chức khâu then chốt, khâu trọng yếu toàn hoạt động máy Nhà nước, định đến thành công hay thất bại quan, tổ chức đơn vị Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đóng vai trị quan trọng việc nâng cao hiệu lực, hiệu việc quản lý Nhà nước Việc xây dựng hoàn thiện đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, lĩnh trị vững vàng trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, có kiến thức có trình độ chun mơn nghiệp vụ lực hoạt động thực thi nhiệm vụ giao Đảng Nhà nước đáng trọng quan tâm Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [23;279] Người nhấn mạnh, công việc đánh giá cán phải đắn yêu cầu: “Phải biết rõ cán bộ, hiểu biết cán bộ” [23;280] Trong hoạt động quản lý hành Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thay mặt Nhà nước thực thi quyền lực mà Nhà nước giao cho để nhân danh Nhà nước thực thi pháp luật, để làm điều nguồn nhân lực phải đảm bảo yếu tố Tài, Trí, Đức, Tâm, để xây dựng khung chuẩn việc làm cần có khung đánh giá chuẩn để đánh giá phẩm chất, lực nguồn nhân lực nói Nếu đánh giá vai cập nhật quy định pháp luật đánh giá viên chức Thông qua buổi tập huấn, viên chức đưa ý kiến thân khóa học, kinh nghiệm trình thực hiện, khó khăn q trình thực đơn vị để từ kiến thức đào tạo, bồi dưỡng, viên chức cần tham mưu, đề xuất ý kiến đóng góp thiết thực nhằm hồn thiện cơng tác đánh viên chức quan, đơn vị Do đó, thực tế năm đánh giá học kinh nghiệm vô quý báu, thực tế để đơn vị tự xây dựng phương pháp đánh giá phù hợp 3.2.8 Sử dụng cách hiệu kết đánh giá viên chức Làm tốt công tác đánh giá viên chức sở quan trọng, xác để động viên, khuyến khích, khen thưởng người làm việc hiệu cao Những người làm chưa tốt có sở để nhìn nhận lại q trình, tiếp thu góp ý, phê bình để làm việc tốt Ðánh giá viên chức cơng tâm, khách quan, xác cịn góp phần giúp quan, đơn vị có điều kiện tuyển chọn, bổ sung nguồn viên chức thật có tài, có tâm phụng đất nước, phục vụ nhân dân Vì việc sử dụng kết đánh giá viên chức có tác động theo hai chiều hướng Một là, giúp viên chức nỗ lực, phấn đấu kết đạt họ sử dụng, đáp ứng mong đợi viên chức Hai là, làm cho viên chức chán nản, thất vọng, khơng có động lực làm việc kết đánh giá họ sử dụng khơng xác, sai mục đích Vì thế, sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần sử dụng kết đánh giá cách hiệu để tạo động lực làm việc cho viên chức, góp phần vào phát triển quan chun mơn nói chung thân viên chức nói riêng Để phát huy tác dụng công tác đánh giá viên chức, kết đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập 101 địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần sử dụng vào mục đích sau: Thứ nhất, kết đánh giá viên chức cần sử dụng để khen thưởng, kỷ luật Mục tiêu thi đua nhằm tạo động lực, động viên, lơi cuốn, khuyến khích cá nhân, phát huy truyền thống yêu nước, động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, khen thưởng việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân, thành tích thực nhiệm vụ chun mơn giao Để đạt mục tiêu tốt đẹp đó, việc khen thưởng phải đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bằng, bình đẳng, Thứ hai, kết đánh giá viên chức cần sử dụng để đào đào tạo, bồi dưỡng Đối với viên chức yếu kém, thông qua kết đánh giá thấy viên chức thiếu kiến thức, kỹ năng, đạo đức gì, để tiến hành đào tạo, bồi dưỡng Từ giúp viên chức hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu cơng việc cho quan, đơn vị Cịn viên chức có tiềm cần đưa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bậc cao hơn, giúp họ phát huy hết khả đóng góp nhiều cho quan, đơn vị Thứ ba, kết đánh giá cần sử dụng để xếp, bố trí cơng việc phù hợp với viên chức Thơng qua kết đánh giá, nhận thấy viên chức có lực, phẩm chất, thái độ nào, kết vị trí cơng việc, nhiệm vụ giao để từ điều động, luân chuyển viên chức tới vị trí cơng việc khác phù hợp với khả họ Thứ tư, kết đánh giá cần sử dụng để phục vụ cho việc so sánh Kết đánh giá viên chức năm trước cần so sánh với kết đánh giá năm sau viên chức để từ có nhận định khả nỗ lực, phấn đấu viên chức có với sách mà quan chuyên môn đưa hay không từ có hướng điều chỉnh tốt Thứ năm, kết đánh giá viên chức cần sử dụng để trả lương cho 102 viên chức Phải gắn việc trả lương với kết thực thi công việc tiền lương mối quan tâm hàng đầu động lực làm việc người lao động Do vậy, yêu cầu đặt phải xây dựng hệ thống sách tiền lương khoa học, hợp lý, làm địn bẩy kích thích suất hiệu lao động, đặc biệt bối cảnh tình trạng viên chức làm việc sở giáo dục nghề nghiệp xin nghỉ việc để chuyển sang khu vực tư Khơng có khác rõ ràng chế trả lương viên chức làm việc với chất lượng hiệu khác Dù làm nhiều hay ít, hiệu hay không, miễn không bị kỷ luật, viên chức trả lương theo ngạch, bậc hay theo cấp, thâm niên dẫn đến thụ động, không sáng tạo viên chức thực thi công việc 3.3 Kiến nghị, đề xuất 3.3.1 Đối với Trung ương - Phải xác định công tác đào nghề nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, lấy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, cán quản lý viên chức hệ thống trị nhân tố định thành công, đổi giáo dục đào tạo nghề góp phần định thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa Tập trung hồn thành việc xác định vị trí việc làm, cấu, tiêu chuẩn chức danh viên chức - Sắp xếp lại sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, nâng cao chất lượng đào tạo Tăng cường cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm công tác đào tạo đơn vị Sát nhập, giải thể đơn vị hoạt động hiệu quả, tập trung đầu tư đơn vị có lực, có đội ngũ nguồn nhân lực tốt, đào tạo bản, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội cơng tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung đội ngũ viên chức nói riêng - Tổ chức xây dựng ban hành chương trình đào tạo cho ngành chuyên ngành theo quy định Bộ lao động Thương binh Xã hội, bảo 103 đảm liên thông ngành chuyên ngành, trình độ đào tạo theo hướng chuẩn hóa, đa dạng hóa, đại hóa đáp ứng yêu cầu xã hội - Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, đại đáp ứng với yêu cầu giáo dục đào tạo nghề Thực đồng giải pháp đổi nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán quản lý sở giáo dục nghề nghiệp công lập - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật viên chức văn hướng dẫn thi hành thực tế cịn có số quy định chưa phù hợp quản lý viên chức nói chung đánh giá viên chức nói riêng Đẩy mạnh công tác tập huấn đánh giá viên chức phù hợp với mục tiêu hoạt động đơn vị 3.3.2 Đối với địa phương 3.3.2.1 Đối với Đắk Lắk - Hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk để làm sở phục vụ cho việc phân loại viên chức, phân công công việc theo hợp đồng ký kết; xác định chức danh, vị trí cơng việc làm sở cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá viên chức cách khoa học, hợp lý - Kịp thời rà sốt hồn chỉnh hệ thống văn pháp luật, đẩy mạnh việc sáp nhập sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy luật phát triển, giúp phát huy công năng, hiệu đào tạo Các trường mạnh kế thừa phát huy nguồn lực, đội ngũ, sở vật chất; giúp tinh giản biên chế, xếp lại máy Ngoài ra, việc đầu tư cho đào tạo nghề tập trung, tránh dàn trải, lãng phí - Chủ động xây dựng hồn thiện ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết viên chức việc thực nhiệm vụ quan, đơn vị, hàng năm tỉnh Đắk Lắk Dựa Quy chế đánh giá chung hàng năm 104 tỉnh Đắk Lắk sở giáo dục nghề nghiệp công lập cần ban hành hướng dẫn, quy định riêng đánh giá viên chức phù hợp với tình hình, đặc điểm đội ngũ viên chức mục tiêu đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp cơng lập Để phịng, ban, khoa, trung tâm quy định sở giáo dục nghề nghiệp, huyện đặc thù quan chuyên môn để xây dựng quy chế đánh giá viên chức phù hợp với vai trị, vị trí tình hình thực tế quan - Tiếp tục hồn thiện hệ thống sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tiến hành rà sốt hồn chỉnh hệ thống văn pháp luật Nâng cao hiệu thiết bị đào tạo đáp ứng với khoa học kỹ thuật Nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ viên chức làm công tác nhân phát triển nguồn nhân lực sở giáo dục nghề nghiệp Nâng cao trình độ chun mơn, cần có phận riêng biệt cơng tác đánh giá nói riêng nhằm nâng cao hiệu công tác đánh giá viên chức Trong đó, trọng đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng phương pháp đánh giá cho viên chức giao nhiệm vụ đánh giá viên chức Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo nắm vững phương pháp đánh giá mới: mục tiêu, nội dung, yêu cầu, quy trình, thủ tục tiến hành phải vận dụng cách thành thạo trình đánh giá Việc đào tạo người đánh giá giúp cho việc đánh giá thuận lợi, chuẩn xác - Cần tăng tính trách nhiệm, vai trị người hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp trên; thực hiện, triển khai công tác đánh giá viên chức cần thu thập thông tin kênh thơng tin, phát huy vai trị người đứng đầu công tác đánh giá viên chức để đảm bảo công tác đánh giá phát huy chất đánh giá viên chức phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ, yêu cầu đặt cho viên chức Đánh giá để đánh để sử dụng - Cần tham khảo, học tập mơ hình đánh giá sở giáo dục 105 nghề nghiệp đơn vị, tổ chức khác để từ rút kinh nghiệm thực tiễn, chọn lọc, lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp để ban hành văn hướng dẫn công tác đánh giá viên chức đơn vị chủ động linh hoạt, ứng dụng phù hợp với mục tiêu hoạt động sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu chung Chú trọng đến công tác tổng kết thực tiễn công tác đánh giá viên chức để rút học cho đơn vị Đánh giá viên chức đóng vai trị quan trọng hoạt động tổ chức; đồng thời, công việc khó, địi hỏi đầu tư nghiên cứu xem xét cách bản, nghiêm túc khoa học, nhằm hạn chế lỗ hổng sai sót, đem lại hiệu thực chất đóng góp vào thành công chung hệ thống giáo dục đào tạo Một hệ thống đánh giá viên chức hiệu giúp quan, đơn vị tận dụng tối đa tài sản quý giá họ, nguồn nhân lực, đem lại thành công lâu dài bền vững, tạo đồng thuận, đoàn kết nội 3.3.2.2 Đối với sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Nâng cao nhận thức vai trò khâu cá nhân tự đánh giá quy trình cơng tác đánh giá viên chức Mỗi viên chức cần hiểu biết tác dụng, vai trị cơng tác đánh giá viên chức, nâng cao quan điểm, tư tưởng nhận thức trách nhiệm cá nhân cơng tác đánh giá viên chức, xóa bỏ suy nghĩ đánh giá viên chức công việc mang tính thường xun, khơng quan trọng Tăng cường cơng tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt vấn đề liên quan đến cơng tác đánh giá cho tồn thể viên chức sở giáo dục nghề nghiệp biết tự giác thực - Tiếp tục xây dựng, hồn thiện tiêu chí đánh giá viên chức có tính khoa học cao, phù hợp đối tượng Xây dựng quy chế đánh giá viên chức hàng 106 năm, cần cụ thể hóa tiêu chí đánh giá viên chức theo hướng xác định cụ thể công việc; lấy hiệu công việc làm thước đo chuẩn mực cơng tác đánh giá Sau bảo đảm lấy chất lượng, hiệu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, lực viên chức Phương thức đánh giá cần bổ sung yếu tố định lượng cơng việc, thời gian hồn thành cơng việc, tỷ lệ xử lý thỏa đáng tình giải pháp sáng tạo giải công việc - Trên sở chương trình quan, đơn vị, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân thực nhiệm vụ theo tháng, quý có thảo luận, thống với cấp trực tiếp thủ trưởng đơn vị kế hoạch cá nhân viên chức để làm sở cho công tác đánh giá hàng năm kết quả, tiến độ thực nhiệm vụ giao theo hợp đồng ký kết Chỉ đạo quan chuyên môn thực việc xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác từ đầu năm, theo chương trình phải cụ thể, rõ ràng, có tiến độ phân công nhiệm vụ cụ thể cho phận, viên chức Có động viên, khuyến khích viên chức tự đánh giá xác thân đồng nghiệp, góp phần trì tạo động lực làm việc cho viên chức Cần khắc phục đánh giá theo hình thức, giản đơn, qua loa; người đánh giá nêu ưu điểm, thành tích, né tránh khuyết điểm Nâng cao tinh thần phê bình tự phê bình cá nhân; cá nhân biết nhìn nhận vào khuyết điểm, hạn chế thân mà có phương pháp, kế hoạch khắc phục hạn chế ấy, điều làm cho viên chức dần trưởng thành - Cơng khai hóa, dân chủ hóa đánh giá viên chức Mỗi sở giáo dục nghề nghiệp công lập cần nhận thức vị trí, tầm quan trọng dân chủ, cơng khai, minh bạch công tác đánh giá viên chức Đánh giá viên chức cịn yếu tố quan trọng góp phần xây dựng tình đồn kết, thống quan, địa phương, đơn vị Do vậy, đánh giá 107 cần thực dân chủ, cơng khai hóa với chế, biện pháp rõ ràng, khoa học Đánh giá viên chức phải toàn diện, dân chủ, bảo đảm khách quan, cơng tâm, tiến cá nhân, tổ chức, sở tiêu chuẩn, lấy hiệu cơng tác tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu Công khai, dân chủ, kết luận theo đa số vấn đề có tính ngun tắc, thể tồn quy trình đánh giá viên chức - Tăng cường kiểm tra, giám sát, giải khiếu nại, tố cáo công tác đánh giá viên chức Việc thực xây dựng đề án việc làm chi trả tăng thu nhập cho viên chức dựa đánh giá hiệu công việc hàng quý cần thiết, tạo động lực thúc đẩy cho viên chức nỗ lực phấn đấu công việc Tuy nhiên, việc đánh giá không kiểm tra, giám sát thường xuyên dễ dẫn đến việc hệ lụy đánh giá theo cảm tính, khơng thực chất tạo hình thức đánh giá dễ dãi để hưởng thu nhập hệ kết đánh giá viên chức cuối năm phải theo chiều hướng dễ dãi để tránh mâu thuẫn kết đánh giá hàng quý Do vậy, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp cơng lập (kể mặt quyền kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên) Xử lý nghiêm trường hợp sai phạm công tác đánh giá viên chức việc cần ưu tiên thực nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đảm bảo kết đánh giá khách quan, trung thực đạt mục tiêu đề công tác đánh giá, phân loại viên chức 108 Tiểu kết Chƣơng Thông qua hoạt động đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chương luận văn nêu 04 quan điểm đánh giá viên chức: (1) Đánh giá viên chức phải đặt lãnh đạo thống Đảng công tác cán bộ; (2) Đánh giá viên chức phải thực đổi đồng chế, sách quản lý viên chức; (3) Đánh giá viên chức phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước; (4) Đánh giá viên chức phải gắn liền với mở rộng dân chủ; đồng thời, đề xuất 09 giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk, là: (1) Xây dựng, hồn thiện pháp luật đánh giá viên chức; (2) Nâng cao nhận thức đội ngũ viên chức; (3) Đánh giá viên chức theo vị trí việc làm; (4) Xác định rõ tiêu chí đánh giá viên chức; (5) Đổi mới, đa dạng hóa phương pháp đánh giá viên chức; (6) Phát huy trách nhiệm chủ thể tham gia đánh giá viên chức; (7) Tăng cường kiểm tra, nâng cao vai trò hướng dẫn nghiệp vụ phận tham mưu công tác đánh giá viên chức; (8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá viên chức; (9) Sử dụng cách hiệu kết đánh giá viên chức Chương đề xuất, kiến nghị với Trung ương, tỉnh Đắk Lắk, điều chỉnh, bổ sung số vấn đề chưa phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng cơng tác viên chức hàng năm nói chung cơng tác đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 109 KẾT LUẬN Đánh giá viên chức nội dung việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp để kịp thời nắm bắt yêu cầu thị trường lao động Hiệu lực, hiệu hoạt động giáo dục nghề nghiệp định lực hiệu làm việc đội ngũ viên chức Đây vấn đề Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm giai đoạn phát triển đất nước, thời gian gần phải nâng cao cơng tác đào tạo nghề, giải việc làm cho người lao động nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, lấy nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, cán quản lý hệ thống sở giáo dục nghề nghiệp nhân tố định thành cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Hiện nay, sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk có vị trí quan trọng, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh thực nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, đại hóa đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động, gắn với định hướng nhu cầu phát triển kinh tế tỉnh, gắn đào tạo nghề với giải việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội doanh nghiệp, xuất lao động nhằm đảm bảo lao động tìm kiếm việc làm ổn định Do vậy, việc đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp cơng lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngồi việc tuân thủ theo quy định chung cần phải vào tính riêng biệt sở giáo dục nghề nghiệp để đánh giá viên chức Tính riêng biệt cần thể chế hóa thành quy định đánh giá viên chức tỉnh nói chung sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng Sau bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, công 110 chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27 tháng năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 56/2015/NĐCP, ngày 09 tháng năm 2015 Chính phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thay Nghị định số 90/2020/NĐCP ngày 13 tháng năm 2020 Chính phủ đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đến công tác đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực Tuy nhiên, bên cạnh cịn tồn số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục Những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan Với mục tiêu xây dựng nâng cao lực đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp công lập giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn tăng cường đầu tư nâng cáo chất lượng giáo dục nghề nghiệp với việc nâng cao kỹ tay nghề người học đáp ứng điều kiện tuyển dụng doanh nghiệp chắt lọc, canh tranh khắt khe thị trường lao động thời kỳ mới; thời kỳ công nghiệp 4.0 Thì việc cơng tác đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập cần quan tâm trọng Để xây dựng đội ngũ viên chức hành ngang tầm nhiệm vụ cơng tác quản lý, sử dụng viên chức cần trọng nhiều hơn, việc nâng cao chất lượng đánh giá viên chức Trên sở phân tích ưu điểm, hạn chế nguyên nhân, tác giả đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá viên chức, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lĩnh vực đào tạo có tay nghề cao cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng xã hội nói chung./ 111 ... viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 50 iii 2.3 Thực trạng đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 56 2.4 Nhận xét công. .. nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk 51 Bảng 2.2 Cơ cấu giới tính viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 52 Bảng 2.3 Trình độ chun mơn viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa. .. địa bàn tỉnh Đắk Lắk 54 Bảng 2.4 Trình độ ngoại ngữ, tin học viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa bàn tỉnh Đắk Lắk 56 Bảng 2.5 Kết đánh giá viên chức sở giáo dục nghề nghiệp công lập địa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá viên chức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,

Từ khóa liên quan