0

BUỔI THẢO LUẬN lần THỨ sáu QUY ĐỊNH về DI CHÚC bộ môn những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế

26 1 0
  • BUỔI THẢO LUẬN lần THỨ sáu QUY ĐỊNH về DI CHÚC bộ môn những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:37

Khoa Luật Dân sự-Thương mại-Quốc tế Lớp Luật CLC46E BUỔI THẢO LUẬN LẦN THỨ SÁU QUY ĐỊNH VỀ DI CHÚC Bộ môn: Những quy định chung luật dân sự, tài sản thừa kế Giảng viên: DS-Pgs.Ts Lê Minh Hùng Nhóm : 07 Thành viên Trần Duy Thuận Lê Phạm Thùy Dương Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Vũ Thị Kim Oanh Hồ Trần Linh Đan Trương Minh Khánh download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC BÀI TẬP 1: HÌNH THỨC DI CHÚC Bản án số 83/2009/DSPT ngày 28/12/2009 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên Quyết định số 874/2011/DS-GĐT ngày 22/11/2011 Tòa dân Tòa án nhân dân tối cao Câu 1: Điều kiện hình thức để di chúc tự viết tay có giá trị pháp lý? Nêu sở pháp lý trả lời Câu 2: Nếu di chúc ơng Này di chúc phải có người làm chứng người làm chứng di chúc ơng Này có người làm chứng hợp pháp không? Nêu sở pháp lý trả lời Câu 3: Di chúc ơng Này có di chúc ơng tự viết tay khơng? Vì sao? .2 Câu 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tịa án liên quan đến hình thức di chúc ông Này di chúc ông Này tự viết tay .2 Câu 5: Di chúc cụ Hựu lập nào? Câu 6: Cụ Hựu có biết chữ không? Đoạn Quyết định số 874 cho câu trả lời? Câu 7: Di chúc người chữ phải thỏa mãn điều kiện để có hình thức phù hợp với quy định pháp luật? Câu 8: Các điều kiện nêu đáp ứng di chúc ông Hựu? Câu 9: Các điều kiện nêu không đáp ứng di chúc ông Hựu? Câu 10: Theo anh/chị, di chúc nêu có thỏa mãn điều kiện hình thức khơng? Vì sao? Câu 11: Suy nghĩ anh/chị quy định BLDS liên quan đến hình thức di chúc người khơng biết chữ BÀI TẬP 2: TÀI SẢN ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT THEO DI CHÚC * Tóm tắt Quyết định số 359/2013/DS-GĐT * Tóm tắt Quyết định số 58/2018/DS-GĐT Câu 1: Cụ Hương định đoạt tài sản nào? Đoạn Quyết định số 359 cho câu trả lời? Câu 2: Đoạn Quyết định cho thấy tài sản cụ Hương định đoạt di chúc tài sản chung vợ chồng cụ Hương? download by : skknchat@gmail.com Câu 3: Toà án công nhận phần di chúc? Đoạn Quyết định số 359 cho câu trả lời Câu 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Toà giám đốc thẩm Câu 5: Nếu cụ Quý chết trước cụ Hương, phần di chúc có giá trị pháp lý? Nêu sở pháp lý trả lời Câu 6: Nếu tài sản định đoạt di chúc thuộc sở hữu cụ Hương vào đầu tháng 4/2009 di chúc cụ Hương có giá trị pháp lý khơng? Vì sao? Câu 7: Quyết định số 58, đoạn cho thấy quyền sử dụng đất cụ C cụ D bị thu hồi trước hai cụ chết? 10 Câu 8: Đoạn Quyết định số 58 cho thấy Tòa giám đốc thẩm xác định di sản cụ C cụ D quyền sử dụng đất? Suy nghĩ anh/chị hướng xác định vừa nêu Tòa giám đốc thẩm? 10 Câu 9: Đoạn Quyết định số 58 cho thấy Tòa giám đốc thẩm theo hướng cụ C cụ D định đoạt theo di chúc giá trị quyền sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi? Suy nghĩ anh/chị hướng vừa nêu Tòa giám đốc thẩm 11 BÀI TẬP 3: DI CHÚC CHUNG CỦA VỢ CHỒNG 13 Tóm tắt Bản án số 14/2017/DSST ngày 28/9/2017 13 Câu 1: Đoạn Bản án số 14 cho thấy di chúc có tranh chấp di chúc chung vợ chồng? 13 Câu 2: Theo Tòa án, di chúc chung vợ chồng có giá trị pháp lý áp dụng BLDS 2015 không? Đoạn án cho câu trả lời 13 Câu 3: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án di chúc chung vợ chồng mối quan hệ với BLDS 2015 14 BÀI TẬP 4: DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG 15 Tóm tắt án: 15 Câu 1: Trong điều kiện di sản dùng vào việc thờ cúng có giá trị pháp lý? Nêu sở pháp lý trả lời? 15 Câu 2: Đoạn án cho thấy di sản có tranh chấp di chúc dùngvào việc thờ cúng? 16 Câu 3: Các điều kiện để di sản dung vào việc thờ cúng cách hợp pháp cóđược thỏa mãn vụ việc nghiên cứu không? 16 download by : skknchat@gmail.com Câu 4: Ai đồng ý không đồng ý chia di sản dung vào việc thờ cúng vụ tranh chấp này? Đoạn án cho câu trả lời? 16 Câu 5: Cuối Tịa án có chấp nhận chia di sản di chúc dung vào việc thờ cúng không? Đoạn án cho câu trả lời? 16 Câu 6: Suy nghĩ anh/chị chế định di sản dùng vào việc thờ cúng BLDS giải pháp Tòa án vụ việc nghiên cứu .17 download by : skknchat@gmail.com BÀI TẬP 1: HÌNH THỨC DI CHÚC Bản án số 83/2009/DSPT ngày 28/12/2009 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên Nguyên đơn: ông Nguyễn Thành Hiếu Bị đơn: bà Đặng Thị Trọng Nội dung: Ông Hiếu kiện bà Trọng việc tranh chấp di sản thừa kế Theo Bản án sơ thẩm 11/2009/DSST, Tòa án tuyên xử chấp nhận yêu cầu ông Hiếu việc tranh chấp di sản Bản án phúc thẩm 83/2009/DSPT, Tòa án định bác kháng cáo nguyên đơn, giữ nguyên định án sơ thẩm Quyết định số 874/2011/DS-GĐT ngày 22/11/2011 Tòa dân Tịa án nhân dân tối cao Ngun đơn: ơng Đỗ Văn Quang Bị đơn: Hồng Thị Ngâm Nội dung: Ơng Quang kiện bà Ngâm tranh chấp thừa kế tài sản Tại án sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Đồng Anh chấp nhận yêu cầu nguyên đơn việc mở thừa kế di sản cụ Hựu Tại án phúc thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội định bác kháng cáo ông Quang, giữ nguyên nội dung án sơ thẩm Tại Tòa án giám thẩm, Tòa án nhân dân tối cao định hủy án dân sơ thẩm án dân phúc thẩm tranh chấp thừa kế tài sản ông Quang bà Ngâm Câu 1: Điều kiện hình thức để di chúc tự viết tay có giá trị pháp lý? Nêu sở pháp lý trả lời Khoản Điều 630 Bộ luật dân 2015 quy định di chúc hợp pháp: “Di chúc hợp pháp phải có đủ điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; b) Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm luật, khơng trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc khơng trái quy định luật.” Thêm vào đó, Điều 631 Bộ luật dân 2015 quy định nội dung di chúc văn bản: download by : skknchat@gmail.com “1 Di chúc gồm nội dung chủ yếu sau: a) Ngày, tháng, năm lập di chúc; b) Họ, tên nơi cư trú người lập di chúc; c) Họ, tên người, quan, tổ chức hưởng di sản; d) Di sản để lại nơi có di sản Ngồi nội dung quy định khoản Điều này, di chúc có nội dung khác Di chúc không viết tắt viết ký hiệu, di chúc gồm nhiều trang trang phải ghi số thứ tự có chữ ký điểm người lập di chúc Trường hợp di chúc có tẩy xóa, sửa chữa người tự viết di chúc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.” Ngồi ra, di chúc văn khơng có người làm chứng phải đáp ứng quy định Điều 633 Bộ luật dân 2015: “Người lập di chúc phải tự viết ký vào di chúc Việc lập di chúc văn khơng có người làm chứng phải tn theo quy định Điều 631 Bộ luật này.” Câu 2: Nếu di chúc ơng Này di chúc phải có người làm chứng người làm chứng di chúc ơng Này có người làm chứng hợp pháp không? Nêu sở pháp lý trả lời Nếu di chúc ông Này di chúc phải có người làm chứng người làm chứng di chúc ông Này không người làm chứng hợp pháp Theo án số 83/2009/DSPT, người làm chứng di chúc cho ông Này cha, em trai em gái ông Này Căn theo quy định Điều 632 Bộ luật dân năm 2015: “Mọi người làm chứng cho việc lập di chúc, trừ người sau đây: Người thừa kế theo di chúc theo pháp luật người lập di chúc Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc Người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi.” Tuy nhiên, cha ông Này thuộc hàng thừa kế thứ nhất, em trai em thuộc hàng thừa kế thứ hai, quy định điểm a, b Khoản Điều 651 Bộ luật dân 2015 Câu 3: Di chúc ơng Này có di chúc ơng Này tự viết tay khơng? Vì sao? Di chúc ông Này di chúc ông Này tự viết tay Vì di chúc ơng Này tự viết ký vào di chúc Ngoài di chúc cịn có nhiều điều kiện hợp pháp: viết download by : skknchat@gmail.com trạng thái minh mẫn, sáng suốt, không đe dọa, cưỡng ép không vi phạm quy định pháp luật Căn Điều 633 Bộ luật dân 2015: “Người lập di chúc phải tự viết ký vào di chúc Việc lập di chúc văn khơng có người làm chứng phải tuân theo quy định Điều 631 Bộ luật này.” Câu 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án liên quan đến hình thức di chúc ơng Này di chúc ông Này tự viết tay Theo em, hướng giải Tòa án liên quan đến hình thức di chúc ơng Này di chúc ông Này tự viết tay hợp lý Di chúc ơng Này khơng quyền công chứng, chứng thực di chúc thành lập ơng Này cịn minh mẫn, sáng suốt, khơng bị đe dọa, lừa dối hay cưỡng ép, di chúc xem hợp pháp Căn theo Khoản Điều 630 Bộ Luật dân 2015: “1 Di chúc hợp pháp phải có đủ điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; b) Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc khơng trái quy định luật.” Và Khoản Điều 630 Bộ luật dân 2015: “4 Di chúc văn khơng có cơng chứng, chứng thực coi hợp pháp, có đủ điều kiện quy định khoản Điều này” Câu 5: Di chúc cụ Hựu lập nào? Theo Quyết định số 874/2011/DS-GĐT, di chúc cụ Hựu lập “di chúc cụ Hựu đọc cho ông Vũ viết, cụ Hựu điểm chỉ, ông Vũ cụ Đỗ Thị Quý (là mẹ ông Vũ) ký tên làm chứng, sau 04-01-1999 bà Lựu mang di chúc đến cho ơng Hồng Văn Thưởng (là Trưởng thơn) Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm xác nhận Ông Quang xác định cụ Hựu người chữ” Câu 6: Cụ Hựu có biết chữ khơng? Đoạn Quyết định số 874 cho câu trả lời? Cụ Hữu chữ Trong Quyết định số 874, phần xét thấy rõ: “Ông Quang xác định cụ Hựu người chữ.” Câu 7: Di chúc người chữ phải thỏa mãn điều kiện để có hình thức phù hợp với quy định pháp luật? Di chúc miệng theo điều 629.5, 630 Bộ luật Dân 2015: download by : skknchat@gmail.com “Điều 629 Di chúc miệng Trường hợp tính mạng người bị chết đe dọa lập di chúc văn lập di chúc miệng Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc sống, minh mẫn, sáng suốt di chúc miệng bị hủy bỏ.” Khoản Điều 630 “ Di chúc miệng coi hợp pháp người di chúc miệng thể ý chí cuối trước mặt hai người làm chứng sau người di chúc miệng thể ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, ký tên điểm Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể ý chí cuối di chúc phải cơng chứng viên quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký điểm người làm chứng.” Câu 8: Các điều kiện nêu đáp ứng di chúc ông Hựu? Ông Hữu đáp ứng điều kiện văn có người làm chứng Đối với điều kiện di chúc văn đáp ứng cụ Hựu đọc cho ông Vũ viết Đối với điều kiện thứ hai, di chúc đáp ứng ông Vũ đại diện nhà họ Đỗ bà Quý mẹ ông Vũ, không vi phạm khoảng Điều 632 Bộ luật Dân sự, nên người làm chứng hợp pháp Việc ông Vũ vừa người viết hộ, vừa người làm chứng hợp pháp Câu 9: Các điều kiện nêu không đáp ứng di chúc ông Hựu? Di chúc ông Hựu không đáp ứng điều kiện người lập di chúc phải ký điểm vào di chúc trước mặt người làm chứng; người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm người lập di chúc ký vào di chúc; có cơng chứng chứng thực Mặc dù chữ ký người làm chứng ông Vũ cụ Quý phù hợp dấu vân tay điểm cụ Hựu lại không công nhận Phần Xét thấy Quyết định 874 chi rõ: “Mặt khác, qua giám định dấu vân tay cụ Hựu di chúc Viện khoa học hình Tổng cục cảnh sát kết luận: dấu vân tay mờ rõ đặc điểm riêng nên không đủ yếu tố giám định." Mặc dù bà Lựu mang di chúc đến cho trưởng thôn Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm xác nhận Trong Quyết định 874 chi ra: “Ơng Thưởng khơng chứng kiến cụ download by : skknchat@gmail.com Hựu lập di chúc", “Ủy ban nhân dân xã Mai Lâm xác nhận chữ ký ông Thưởng không xác nhận nội dung di chúc." Khoản Điều 636 Bộ luật Dân 2015 quy định: "Người lập di chúc tuyên bố nội dung di chúc trước công chứng viên người có thẩm quyền chứng thực Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơng chứng viên người có thẩm quyền chứng thực Uỷ ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc tuyên bố Người lập di chúc ký điểm vào di chúc sau xác nhận di chúc ghi chép xác thể ý chí Cơng chứng viên người có thẩm quyền chứng thực Uỷ ban nhân dân cấp xã ký vào di chúc." Câu 10: Theo anh/chị, di chúc nêu có thỏa mãn điều kiện hình thức khơng? Vì sao? Di chúc nêu khơng thỏa mãn điều kiện hình thức Di chúc ông Hựu thiếu hai điều kiện hình thức điều kiện người lập di chúc phải ký điểm vào di chúc trước mặt người làm chứng; người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm người lập di chúc ký vào di chúc) dấu vân tay điểm ông không đạt yêu cầu; điều kiện có cơng chứng chứng thực khơng theo trình tự công chứng di chúc để di chúc hợp pháp Câu 11: Suy nghĩ anh/chị quy định BLDS liên quan đến hình thức di chúc người chữ Các quy định Bộ luật Dân liên quan đến hình thức di chúc người chữ hợp lý, đảm bảo quyền lợi ý chí họ Thứ nhất, quy định văn để tránh việc rủi ro, tranh chấp sau khơng có sở giải Thứ hai, người lập di chúc khơng biết chữ nên để lập di chúc buộc phải nhờ người khác viết đánh máy giúp họ Để tránh tình trạng người nhờ viết đánh máy khơng trung thực, có hành vi gian dối, Bộ luật u cầu phải có thêm người làm chứng, người Thứ ba, để chứng minh có người làm chứng, người làm chứng phải ký tên điểm vào di chúc Việc làm để sau có tranh chấp, có sở để chứng minh download by : skknchat@gmail.com BÀI TẬP 2: TÀI SẢN ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT THEO DI CHÚC * Tóm tắt Quyết định số 359/2013/DS-GĐT Nguyên đơn: Cụ Lê Thanh Quý Bị đơn: Ông Nguyễn Hữu Dũng Ông Nguyễn Hữu Lộc Cụ Lê Thanh Quý cụ Nguyễn Văn Hương chung sống từ năm 1955, lập thú năm 1962, có 12 chung Trong thời gian chung sống, cụ quý cụ Hương có tạo lập bất động sản Ngày 06/04/2009, cụ Nguyễn Văn Hương chết, để lại di chúc có nội dung chia toàn nhà cho người con, di chúc công chứng Nay cụ Quý khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung hai vợ chồng ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày nhà tài sản riêng cha ông trước cưới mẹ ông Xét thấy, nhà đất cấp giấy chứng nhận cho cụ Nguyễn Văn Hương năm 1994 Về di chúc, cơng chứng có giấy chứng nhận sức khoẻ Bệnh viện xác nhận cụ Hương minh mẫn nên xem hợp pháp Tuy nhiên, nội dung di chúc có giá trị phần nhà đất tài sản chung cụ Hương cụ Quý * Tóm tắt Quyết định số 58/2018/DS-GĐT Nguyên đơn: Ông Trần Văn Y Bị đơn: Phịng cơng chứng M Năm 1998, ơng Y cụ C làm giấy chuyển nhượng đất hoa màu liên qua tới đất với giá 140.000.000 đồng Tuy khơng viết giấy biên nhận có người chứng kiến việc ông trả tiền cho cụ C Khi chuyển nhượng Cả lập Hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi ngày 08-02-1998 nộp Uỷ ban nhân dân phường, có giấy xác nhận Uỷ ban nhân dân phường Năm 2009, ông Y cụ D xảy tranh chấp đất Năm 2013, ơng biết Phịng công chứng M công chứng Di chúc D Ông D1 hưởng thừa kế với đất Nhận định Toà án: Cụ D cụ C sống với từ năm 1957 không đăng ký kết hôn Năm 1959, cụ mua đất đổi lấy ruộng đồng M Khoảng năm 1969-1970, cụ D sống với cụ N sinh ông D1 Ngày 16-12-2009, cụ C lập di chúc để lại phần bất động sản đất số 38 cho ông D1 Ngày 15-01- 2011, cụ D lập di chúc để lại đất cho ông D1 bồi thường ơng D1 download by : skknchat@gmail.com nhận Sau công bố di chúc, ông Y biết khởi kiện yêu cầu tuyên bố văn công chứng di chúc vô hiệu Tuy nhiên, Hợp đồng uỷ quyền ông Y cung cấp chưa hợp pháp cụ C giao dịch với ơng Y chưa thoả thuận với cụ D đất tài sản chung hai Toà án định huỷ bỏ Bản án dân phúc thẩm giao hồ sơ xét xử lại Câu 1: Cụ Hương định đoạt tài sản nào? Đoạn Quyết định số 359 cho câu trả lời? Cụ Hương định đoạt toàn nhà đất địa 25D/19 Nguyễn Văn Đậu (nay 302 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận) tài sản chung cụ Hương cụ Quý Đoạn Quyết định 359 cho rằng: “Ngày 16/01/2009, cụ Hương di chúc toàn nhà đất cho Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Hữu Dũng, Quảng Thị Kiều (vợ ơng Nguyễn Hữu Trí)” Câu 2: Đoạn Quyết định cho thấy tài sản cụ Hương định đoạt di chúc tài sản chung vợ chồng cụ Hương? Đoạn Quyết định cho thấy tài sản cụ Hương định đoạt di chúc tài sản chung vợ chồng cu Hương: “Tuy nhiên, nội dung di chúc có giá trị phần nhà đất tài sản chung vợ chồng cụ Hương cụ Quý Việc cụ Hương lập di chúc cho toàn nhà đất cho người khơng có đồng ý cụ Q khơng đúng” Câu 3: Tồ án cơng nhận phần di chúc? Đoạn Quyết định số 359 cho câu trả lời Toà án công nhận phần tài sản chia cho người chia phần tài sản cụ Hương (1/2 nhà đất) sau chia cho cụ Quý 2/3 suất thừa kế theo pháp luật “ Vì vậy, Toà án cấp sơ thẩm xét xử di chúc cụ Nguyễn Văn Hương có hiệu lực phần phần tài sản cụ Hương (1/2 nhà đất) nên chia cho người ông bà Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Hữu Dũng, Quảng Thị Kiều (vợ ông Nguyễn Hữu Trí) sau chia cho cụ Quý 2/3 suất thừa kế theo pháp luật; cịn ½ thêm 2/3 suất thừa kế theo pháp luật phần lại chia cho người hưởng thừa kế theo di chúc cụ Hương có cứ” download by : skknchat@gmail.com Câu 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Toà giám đốc thẩm Theo em, hướng giải Toà giám đốc thẩm hợp lý Cụ Hương ban đầu để lại di chúc chia toàn nhà cho người sai Căn nhà cấp giấy chứng nhận vào năm 1995, cụ Hương cụ Quý vợ chồng nên xem tài sản chung vợ chồng Theo khoản 2, khoản Điều 213: “Điều 213 Sở hữu chung vợ chồng Vợ chồng tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung Vợ chồng thỏa thuận ủy quyền cho chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung” Cụ Hương để lại di chúc chia toàn nhà cho người mà chưa thoả thuận, chưa có đồng ý cụ Quý sai Do cụ Hương chết nên tài sản trước hết phải chia đôi cho vợ chồng, sau chia cho cụ Hương phần tài sản sau chia theo di chúc cụ Câu 5: Nếu cụ Quý chết trước cụ Hương, phần di chúc có giá trị pháp lý? Nêu sở pháp lý trả lời Nếu cụ Quý chết trước cụ Hương, theo di chúc cụ Hương, tài sản cụ chia cho người Khi cụ Quý chết, tài sản chia cho hai người Sau đó, tài sản cụ Quý tiếp tục chia: + Nếu cụ Quý có để lại di chúc không chia thừa kế cho cụ Hương cụ Hương nhận 2/3 suất thừa kế theo quy định Điều 644 BLDS 2015: “Điều 644 Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc Những người sau hưởng phần di sản hai phần ba suất người thừa kế theo pháp luật di sản chia theo pháp luật, trường hợp họ không người lập di chúc cho hưởng di sản cho hưởng phần di sản hai phần ba suất đó: a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; b) Con thành niên mà khả lao động download by : skknchat@gmail.com 10 Quy định khoản Điều không áp dụng người từ chối nhận di sản theo quy định Điều 620 họ người khơng có quyền hưởng di sản theo quy định khoản Điều 621 Bộ luật này” + Nếu cụ Quý chết có để lại di chúc có để lại thừa kế cho cụ Hương cụ Hương nhận phần tài sản sau chia đôi cộng thêm phần di sản cụ Quý để lại cho cụ Hương theo Điều 609 BLDS 2015: “Điều 609 Quyền thừa kế Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật Người thừa kế khơng cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc” + Nếu cụ Quý chết không để lại di chúc sau nhận phần tài sản chia đôi, cụ Hương nhận 1/11 phần di sản chia thừa kế theo pháp luật theo Điều 650, Điều 651 BLDS 2015: “Điều 650 Những trường hợp thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: a) Khơng có di chúc; b) Di chúc khơng hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước chết thời điểm với người lập di chúc; quan, tổ chức hưởng thừa kế theo di chúc khơng cịn tồn vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người định làm người thừa kế theo di chúc mà khơng có quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản sau đây: a) Phần di sản không định đoạt di chúc; b) Phần di sản có liên quan đến phần di chúc khơng có hiệu lực pháp luật; download by : skknchat@gmail.com 11 c) Phần di sản có liên quan đến người thừa kế theo di chúc họ khơng có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước chết thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc, khơng cịn tồn vào thời điểm mở thừa kế Điều 651 Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, khơng cịn hàng thừa kế trước chết, khơng có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản” Câu 6: Nếu tài sản định đoạt di chúc thuộc sở hữu cụ Hương vào đầu tháng 4/2009 di chúc cụ Hương có giá trị pháp lý khơng? Vì sao? Trong trường hợp tài sản định đoạt di chúc thuộc sở hữu cụ Hương vào đầu tháng 4/2009 di chúc cụ Hương có giá trị pháp lý Về hình thức, di chúc có cơng chứng Phịng cơng chứng số 4, thành phố Hồ Chí Minh Tại thời điểm lập di chúc, cụ Hương có giấy chứng nhận sức khỏe bệnh viện Phú Nhuận xác định cụ Hương minh mẫn Về nội dung, toàn phần di chúc có giá trị pháp lý tài sản lúc thuộc sở hữu cụ Hương vào đầu tháng 4/2009 nên cụ có quyền định đoạt theo quy định Điều 609 Bộ luật dân 2015 Quyền thừa kế: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa download by : skknchat@gmail.com 12 kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật Người thừa kế khơng cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc” Nếu tài sản sở hữu chung với cụ Q di chúc có giá trị pháp lý phần Đó phần tài sản thuộc sở hữu cụ Hương Vì vậy, vào khoản 1, Điều 630 Bộ luật dân 2015: “Di chúc hợp pháp phải có đủ điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép b) Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc khơng trái quy định luật.” => Di chúc cụ Hương lúc hồn tồn có giá trị pháp lý Câu 7: Quyết định số 58, đoạn cho thấy quyền sử dụng đất cụ C cụ D bị thu hồi trước hai cụ chết? Căn vào định số 58/2018/DS-GĐT ngày 27-9-2018 Toà án nhân dân cấp cao Hà Nội, phần nhận định Toà án có ra: “Ngày 07-9-2010, cụ C chết Ngày 21-01-2011, cụ D chết.” “Ngoài ra, di sản cụ D, cụ C để lại quyền sử dụng đất đất số 38, Tờ án số 13 bị thu hồi theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21-72010 Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên giá trị quyền sử dụng đất người có đất bị thu hồi pháp luật bảo đảm theo quy định Luật đất đai nên hai cụ có quyền lập di chúc định đoạt tài sản cho ông D1.” Ta thấy ngày 21/7/2010 quyền sử dụng đất cụ C cụ D bị thu hồi Mà cụ C vào ngày 7/9/2010 cụ D ngày 21/1/2011 Câu 8: Đoạn Quyết định số 58 cho thấy Tòa giám đốc thẩm xác định di sản cụ C cụ D quyền sử dụng đất? Suy nghĩ anh/chị hướng xác định vừa nêu Tòa giám đốc thẩm? Trong Quyết định số 58, đoạn cho thấy Tòa giám đốc thẩm xác định di sản cụ C cụ D quyền sử dụng đất: “Ngoài ra, di sản cụ D, cụ C để lại quyền sử download by : skknchat@gmail.com 13 dụng đất đất số 38, Tờ đồ số 13 bị thu hồi theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21-7-2010 Ủy ban nhân dân thành phố V giá trị quyền sử dụng đất người có đất bị thu hồi pháp luật bảo đảm theo quy định Luật Đất đai nên hai cụ có quyền lập di chúc định đoạt tài sản cho ông D1” Về hướng xác định vừa nêu Tịa án hợp lý Vì: + Thửa đất xứ M tài sản chung cụ C cụ D có cụ C chuyển nhượng cho ông Y mà chưa có ý kiến cụ D, cụ C tự ý định đoạt tài sản chung hai cụ cần xem xét tính hợp pháp hợp đồng chuyển nhượng cụ C ông Y, quyền sử dụng đất thuộc cụ D cụ C + Xét theo khoản điều 42 Luật đất đai: “Người bị thu hồi loại đất bồi thường việc giao đất có mục đích sử dụng, khơng có đất để bồi thường bồi thường giá trị quyền sử dụng đất thời điểm có định thu hồi” đất số 38, Tờ đồ số 13 bị thu hồi theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21-7-2010 Ủy ban nhân dân thành phố Vnhưng giá trị quyền sử dụng đất bồi thường, nên hai cụ có quyền lập di chúc định đoạt tài sản Câu 9: Đoạn Quyết định số 58 cho thấy Tòa giám đốc thẩm theo hướng cụ C cụ D định đoạt theo di chúc giá trị quyền sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi? Suy nghĩ anh/chị hướng vừa nêu Tòa giám đốc thẩm Đoạn Quyết định số 58 cho thấy Tòa giám đốc thẩm theo hướng cụ C cụ D định đoạt theo di chúc giá trị quyền sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi: “Ngoài ra, di sản cụ D, cụ C để lại quyền sử dụng đất đất số 38, Tờ đồ số 13 bị thu hồi theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21-7-2010 Ủy ban nhân dân thành phố V giá trị quyền sử dụng đất người có đất bị thu hồi pháp luật bảo đảm theo quy định Luật Đất đai nên hai cụ Có quyền lập di chúc định đoạt tài sản cho ơng D1” Tịa giám đốc thẩm giải theo hướng vừa nêu hợp lý, theo sở pháp lý là: Khoản Điều 643 Bộ luật dân 2015: “ Di chúc khơng có hiệu lực, di sản để lại cho người thừa kế khơng cịn vào thời điểm mở thừa kế; di sản để lại cho người thừa kế cịn phầnn phầ n di chúc phầ n di sản lại có hiệu lực.” Khoản điều 630 Bộ luật dân 2015: “ Di chúc hợp pháp phải có đủ điều kiện sau đây: download by : skknchat@gmail.com 14 a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; b) Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc khơng trái quy định luật.” => Di sản cụ D cụ C để lại quyền sử dụng đất vào thời điểm mở thừa kế, di chúc cụ D, cụ C hợp pháp nên di chúc có hiệu lực download by : skknchat@gmail.com 15 BÀI TẬP 3: DI CHÚC CHUNG CỦA VỢ CHỒNG Tóm tắt Bản án số 14/2017/DSST ngày 28/9/2017 Nguyên đơn bà Hoàng Thị H, Bị đơn anh Hoàng Tuyết H với người có quyền nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Tranh chấp thừa kế theo di chúc” Ngày 10/8/2015, bà Hồng Thị H chồng (ơng Hồng Minh X) lập di chúc chung vợ chồng ông X viết với nội dung hai người chết giao lại quyền quản lý sử dụng tài sản chung cho trai Hoàng Hồng H1, nhiên di chúc không chứng thực Ngày 12/01/2016 ơng X chết, bà H họp gia đình để cơng bố di chúc, anh H cho khơng phải chữ viết ông X nên không coi di chúc hợp pháp yêu cầu hưởng kỷ phần ông X quyền sử dụng đất Về người có quyền lợi liên quan, anh Hồng Quốc H2 (con trai) khơng chấp nhận di chúc hợp pháp ông X, bà H yêu cầu chia di sản thừa kế; anh Hoàng Quốc H3 (con trai) khơng cơng nhận di chúc hợp pháp ơng X, bà H u cầu tồn tài sản phải để lại làm nơi thờ cúng; anh Hồng Hồng H1 cơng nhận di chúc hợp pháp đề nghị Tịa án giải theo yêu cầu mẹ anh, anh u cầu khối tài sản Cuối cùng, sau giám định chữ viết ơng Hồng Minh X áp dụng Điều 627, 630 Bộ luật Dân 2015, Tịa án định cơng nhận di chúc chung ơng Hồng Minh X bà Hồng Thị H viết ngày 10/8/2015 hợp pháp, không chấp nhận yêu cầu ành Hoàng Tuyết H anh Hồng Quốc H2 địi chia di sản ơng Hồng Minh X Câu 1: Đoạn Bản án số 14 cho thấy di chúc có tranh chấp di chúc chung vợ chồng? Trong Bản án số 14, đoạn cho thấy di chúc có tranh chấp di chúc chung vợ chồng là: “Quan hệ pháp luật: Ông Hoàng Minh X bà Hoàng Thị H vợ chồng Trong thời kì nhân ơng bà tạo dựng khối tài sản chung biên thẩm định ngày 21/8/2017 Tháng 01/2016 ơng X chết có để lại di chúc chung vợ chồng viết ngày 10/8/2015.” Câu 2: Theo Tòa án, di chúc chung vợ chồng có giá trị pháp lý áp dụng BLDS 2015 không? Đoạn án cho câu trả lời Theo Tòa án, di chúc chung vợ chồng có giá trị pháp lý áp dụng BLDS 2015, nhiên BLDS 2015 chưa có điều luật tương tự Điều 663 BLDS 2005 Nên Tòa án xét đến nội dung di chúc điều kiện khác quy định BLDS 2015 download by : skknchat@gmail.com 16 Trích án: “Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội phù hợp với quy định Điều 630 BLDS 2015 Xử: Công nhận di chúc chung ơng Hồng Minh X bà Hoàng Thị H viết ngày 10/8/2015 hợp pháp.” Câu 3: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án di chúc chung vợ chồng mối quan hệ với BLDS 2015 Hướng giải Tòa án di chúc chung vợ chồng mối quan hệ với BLDS 2015 hợp tình, hợp lý BLDS 2015 khơng có quy định cụ thể trường hợp BLDS 2005 Tòa án xét đến nội dung di chúc điều kiện khác quy định BLDS 2015 sau: + Theo Điều 609 BLDS 2015 việc cá nhân có quyền định đoạt tài sản nên di chúc ching nhằm định đoạt tài sản chung vợ chồng ông X, bà H hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật + Người lập di chúc ông X bà H minh mẫn, sáng suốt lập di chúc, không bị cưỡng ép Bản án đề cập phù hợp với Điểm a Khoản Điều 630 BLDS 2015 + Về nội dung: di chúc không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội phù hợp với quy định Điểm b Khoản Điều 630 BLDS 2015 + Về hình thức: di chúc ơng X tự viết vợ chồng ơng tự kí tên vào, theo Kết luận giám định số 1700/KLGĐ ngày 28/8/2017 chữ viêt tay ơng X, phù hợp với quy định di chúc văn khơng có người làm chứng Điều 633 BLDS 2015 Vậy nên, BLDS 2015 khơng có quy định cụ thể trường hợp việc Tòa án xét điều kiện để công nhận di chúc chung ơng X, bà H hồn tồn hợp lý download by : skknchat@gmail.com 17 BÀI TẬP 4: DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG Tóm tắt án: Vợ chồng ông Phan Văn Mười (mất năm 1972) bà Nguyễn Thị Lùng (mất năm 2005) có 07 người con, di sản thừa kế bà Lùng để lại 01 nhà cấp gạch bông, vách tường xây, lợp tole diện tích 100m² đất khu Kim Sơn-Thị trấn Long Thành bà tạo dựng năm 1991 Ngày tháng năm 2004 bà lập di chúc để lại nhà đất cho anh chị em, anh Phan Văn Được (nguyên đơn) quản lý nhà đất, năm 2005 năm anh chị em hợp lại chia di sản anh Tân chị Hương không đồng ý Nay anh Phan Văn Được yêu cầu chia di sản thừa kế mẹ anh cho 07 anh chị em, anh Phan Văn Được sở hữu sử dụng nhà đất chia tiền cho 06 anh chị em giá trị tương ứng với phần di sản hưởng Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện anh Phan Văn Được với 06 anh chị em việc “tranh chấp di sản thừa kế” Câu 1: Trong điều kiện di sản dùng vào việc thờ cúng có giá trị pháp lý? Nêu sở pháp lý trả lời? * Điều kiện để di sản dùng vào việc thờ cúng có giá trị pháp lý: - Người lập di chúc để lại phần di sản dùng vào việc thờ cúng - Sau toán xong nghĩa vụ tài sản người lập di chúc - Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc hưởng phần di sản theo quy định Điều 644 BLDS 2015 Cơ sở pháp lý: Điều 645 BLDS 2015 quy định di sản dùng vào việc thờ cúng: “1 Trường hợp người lập di chúc để lại phrn di sản dùng vào việc thờ cúng phần di sản khơng chia thừa kế giao cho người định di chúc quản lý để thực việc thờ cúng; người định không thực di chúc không theo thỏa thuận người thừa kế người thừa kế có quyền giao phrn di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng Trường hợp người để lại di sản không định người quản lý di sản thờ cúng người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng Trường hợp tất người thừa kế theo di chúc chết phrn di sản dùng để thờ cúng thuộc người quản lý hợp pháp di sản số nhữngngười thuộc diện thừa kế theo pháp luật Trường hợp toàn di sản người chết khơng đủ để tốn nghĩa vụ tài sản người khơng dành phrn di sản dùng vào việc thờ cúng” download by : skknchat@gmail.com 18 Câu 2: Đoạn án cho thấy di sản có tranh chấp di chúc dùngvào việc thờ cúng? Đoạn án cho thấy di sản có tranh chấp di chúc dùng vào việc thờ cúng: “tại tờ di chúc ngày 08/07/2004 bà Lùng để lại nhà đất cho người đồng thừa hưởng để thờ cúng cha mẹ, anh Được người quản lý di sản, 5/7 anh chị em anh Được đồng ý chia di sản giao cho anh Được sở hữu di sản có sở chấp nhận” Câu 3: Các điều kiện để di sản dung vào việc thờ cúng cách hợp pháp cóđược thỏa mãn vụ việc nghiên cứu không? Căn vào Điều 670 BLDS 2005 điều kiện để di sản dùng vào việc thừa kế là: “Tài sản người chết đủ toán nghĩa vụ tài sản người cịn thừa lại Di chúc khơng định đoạt tồn di sản dùng vào việc thờ cúng.” Trong vụ việc nghiên cứu, hai điều kiện thỏa mãn Cụ thể: Trong vụ việc khơng nói đến vấn đề tốn nghĩa vụ tài sản bà Lùng nên xem nghĩa vụ khơng có thực xong Phần tài sản bà Lùng để lại dung việc thờ cúng nhà đất, khơng phải tồn di sản bà Câu 4: Ai đồng ý không đồng ý chia di sản dung vào việc thờ cúng vụ tranh chấp này? Đoạn án cho câu trả lời? Trong vụ tranh chấp này, có 5/7 người con(tức người thừa kế theo di chúc bà Lùng để lại) đồng ý chia di sản Cụ thể là: anh Thảo, anh Xuân, anh Nhành, chị Hoa, anh Được Cịn người khơng đồng ý chia di sản anh Tân chị Hương Đoạn án cho câu trả lời là: “ngày 08 tháng năm 2004 mẹ anh lập di chúc để lại cho 07 anh chị em, anh quản lý đất, năm 2005 năm anh chị hợp lại chia di sản mẹ anh, anh Tân chị Hương khơng đồng ý.” Câu 5: Cuối Tịa án có chấp nhận chia di sản di chúc dung vào việc thờ cúng không? Đoạn án cho câu trả lời? Cuối Tóa án có chấp nhận chia tài sản di chúc dùng vào việc thờ cúng Đoạn án cho câu trả lời là: “Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện anh Phan Văn Được anh Phan Văn Tân, chị Phan Thị Hương người có quyền lợi nghĩa vụ lien quan anh Phan Văn Thảo, anh Phan Văn Xuân, anh Phan Văn Nhành, chị Phan Thị Hoa việc “Tranh chấp di sản thừa kế” Anh Được phải có trách nhiệm tốn giá trị di sản thừa kế cho download by : skknchat@gmail.com 19 anh Tân chị Hương người số tiền 37.424.000đ (bằng chữ: ba mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn đồng) Câu 6: Suy nghĩ anh/chị chế định di sản dùng vào việc thờ cúng BLDS giải pháp Tòa án vụ việc nghiên cứu Theo BLDS 2005, vào Điều 670 phần di sản dùng vào việc thờ cúng không chia thừa kế mà giao cho người quản lý để thực việc thờ cúng Trong thực tiễn xét xử Tịa Tịa án lại chấp nhận yêu cầu khởi kiện anh Được giao cho anh Được quyền sở hữu nhà anh phải có nghĩa vụ tốn giá trị di sản thừa kế cho anh Tân chị Hương Như vậy, xét lý cách xử Tịa có phần khơng với quy định BLDS Nhưng xét tình thực tiễn nguyện vọng người thừa kế cách xử Tịa đưa đến kết du sản dùng để thờ cúng Bởi lẽ phần nhà đất chia thừa kế chia theo giá trị, anh Nhành, anh Thảo, anh Xuân, chị Hoa không nhận di sản mà cho lại anh Được; nhà giữ nguyên anh Được người quản lý nhà thực nghĩa vụ thờ cúng Việc bất hợp lý là, di sản để thờ cúng theo di chúc ta xác định sở hữu chung người thừa kế, khơng định đoạt, chia lẻ quản lý Tuy nhiên Tòa án lại xử chia di sản anh Được phải toán giá trị di sản phần thừa kế cho hai người, tức xé lẻ di sản ra, đánh chất quản lý để thờ cúng mà không định đoạt download by : skknchat@gmail.com ... lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật Người thừa kế khơng cá nhân có quy? ??n hưởng di sản theo di chúc? ??... Trí)” Câu 2: Đoạn Quy? ??t định cho thấy tài sản cụ Hương định đoạt di chúc tài sản chung vợ chồng cụ Hương? Đoạn Quy? ??t định cho thấy tài sản cụ Hương định đoạt di chúc tài sản chung vợ chồng cu... hưởng thừa kế theo di chúc khơng cịn tồn vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người định làm người thừa kế theo di chúc mà khơng có quy? ??n hưởng di sản từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp
- Xem thêm -

Xem thêm: BUỔI THẢO LUẬN lần THỨ sáu QUY ĐỊNH về DI CHÚC bộ môn những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế ,