0

Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

2 29 0
  • Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:35

Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Công thức chung của câu bị động S + V + O S + be+ Vpp + by O Cách chuyển sang câu bị động của các thì trong tiếng Anh Thì Chủ động Bị động Hiện tại đơn S + V(ses) + O Eg She makes a cake S + amisare + P2 >A cake is made by her Hiện tại tiếp diễn S + amisare + V ing + O Eg They are cleaning the room S + amisare + being + P2 >The room is being made Hiện tại hoàn thành S + havehas + P2 + O Eg We have already done homewor. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Công thức chung của câu bị động S + S V + O + be+ Vpp + by O Cách chuyển sang câu bị động của thì tiếng Anh Thì Hiện tại đơn Chủ động Bị động S + V(s/es) + O S + am/is/are + P2 Eg: She makes a cake ->A cake is made by her Hiện tại tiếp S + am/is/are + V-ing + diễn S + am/is/are + being + P2 O Eg: They are cleaning ->The room is being made the room Hiện tại hoàn S + have/has + P2 + O S + have/has + been + P2 thành Eg: We have already ->Homework done homework already done S + V(ed/Ps) + O S + was/were + P2 Quá khứ đơn Eg: I watered flower yesterday this has been ->This flower was watered yesterday Quá khứ tiếp S + was/were + V-ing + S + was/were + being + P2 diễn O Eg: Tom was doing ->Housework was being Quá khứ hoàn thành housework done S + had + P2 + O S + had + been + P2 Eg: Her mother is preparing the dinner in the -> The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen kitchen Tương lai đơn Tương S + will + V-infi + O S + will + be + P2 Eg: I will homework ->Homework will be done lai S + will + have + P2 + O S + will + have + been + P2 hoàn thành Eg: Tom and Mary will ->This course will have have finished this course this year Tương lai gần Động Tom and Mary S + am/is/are going to S + am/is/are going to + be + V-infi + O + P2 Eg: I am going to buy a ->A new laptop is going to new laptop be bought từ S + ĐTKT + V-infi + O khuyết thiếu been finished this year by S + ĐTKT + be + P2 Eg: He might not cause ->This accident might not this accident be caused by him ... Eg: Tom and Mary will ->This course will have have finished this course this year Tương lai gần Động Tom and Mary S + am/is/are going to S + am/is/are going to + be + V-infi + O + P2 Eg: I am
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động,

Từ khóa liên quan