0

Một số vấn đề về kế toán chi phí cung ứng dịch vụ vận tải tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ tại Hải Phòng

11 6 0
  • Một số vấn đề về kế toán chi phí cung ứng dịch vụ vận tải tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ tại Hải Phòng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 09:20

Bài viết Một số vấn đề về kế toán chi phí cung ứng dịch vụ vận tải tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ tại Hải Phòng nhằm làm rõ các nguyên tắc kế toán chi phí cung ứng dịch vụ, các vấn đề chưa hợp lý trong kế toán chi phí cung ứng dịch vụ tại các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng và có đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo! PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 651 MỘT SỐ VÇN ĐỀ VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VẬN TÂI TÄI CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TÂI HÀNG HĨA ĐƯỜNG BỘ TÄI HÂI PHỊNG ThS Nguyễn Lan Anh Khoa Kế tốn Tài chính, Trường Đại học Hải Phịng Tóm tắt: Kế tốn chi phí sản xuất ln phần hành kế tốn quan trọng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay cung ứng dịch vụ nói riêng Tuy nhiên, phần hành kế tốn doanh nghiệp vận tải hàng hóa Hải Phòng tồn nhiều vấn đề chưa hợp lý việc ghi nhận tính tốn cần thiết có giải pháp khả thi để hồn thiện Mục đích viết nhằm làm rõ ngun tắc kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ, vấn đề chưa hợp lý kế toán chi phí cung ứng dịch vụ DN vận tải Hải Phịng có đề xuất giải pháp hồn thiện Từ khóa: Kế tốn chi phí, chi phí cung ứng dịch vụ vận tải, doanh nghiệp vận tải Hải Phòng SOME ISSUES ABOUT ACCOUNTING COSTS FOR SUPPLY OF TRANSPORT SERVICES AT THE ROAD CARRIAGE ENTERPRISES IN HAI PHONG Abstract: Accounting of production costs is always an important accounting practice in enterprises in general, enterprises producing products or providing services in particular However, this part of accounting practice at freight enterprises in Hai Phong still has many unreasonable problems in recording and calculating, so it is necessary to have feasible solutions to complete The purpose of the article is to clarify the accounting principles of service delivery costs, unreasonable issues in accounting of service delivery costs at transport enterprises in Hai Phong and to propose solutions complete Keywords: Cost accounting, transportation service provider costs, Hai Phong transport business ĐẶT VÇN ĐỀ Dịch vụ vận tải hàng hóa dịch vụ phổ biến Hải Phịng, đặc điểm có cảng biển quốc tế, lưu lượng hàng hóa vào thành phố lớn Vì doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực gia tăng số lượng chất lượng để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày tăng thành phố tỉnh lân cận Tuy nhiên việc phát triển ạt quy hoạch nên số lượng đầu xe vận tải cỡ lớn tăng nhanh tốc độ tăng lưu lượng hàng hóa qua cảng Cụ thể năm 2015 số lượng xe đầu kéo Conterner tăng gấp đôi so với năm 2014 lên đến 15.000 xe, tốc độ tăng 652 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP hàng hóa qua cảng Hải Phịng 12% Hậu năm hàng loạt doanh nghiệp vận tải hàng hóa Hải Phịng bị phá sản Bài toán cạnh tranh, tăng doanh thu, giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận cho tồn phát triển đặt cho doanh nghiệp Trong giai đoạn phát triển nóng nguồn doanh thu dồi nên không doanh nghiệp vận tải quan tâm đến việc quản lý chi phí nguồn doanh thu bị hạn hẹp lại việc hạch tốn xác, đầy đủ chi phí sản xuất trở thành vấn đề mà nhà quản lý coi trọng Đây lúc nhược điểm q trình kế tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp vận tải bộc lộ cần thiết hồn thiện để cung cấp nhanh chóng kịp thời thông tin nội bên doanh nghiệp giúp cho nhà quản lý đưa định sáng suốt đắn, mang lại hiệu kinh tế cao NGUYÊN TẮC KẾ TỐN CHI PHÍ SÂN XT (CUNG ỨNG DỊCH VỤ) 2.1 Khái niệm phân loại chi phí cung ứng dịch vụ Hoạt động sản xuất hay cung ứng dịch vụ trình kết hợp yếu tố: lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động nhằm mục đích tạo sản phẩm mới, hoạt động sản xuất tạo sản phẩm có hình thái vật chất, hoạt động dịch vụ tạo sản phẩm khơng có hình thái vật chất cụ thể [3] Trong trình sản xuất hay cung ứng dịch vụ yếu tố bị tiêu hao để tạo nên giá trị cho sản phẩm, dịch vụ Và kế toán gọi tên tiêu hao chi phí Chi phí sản xuất hay chi phí cung ứng dịch vụ góc độ kế tốn biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ thời kỳ định (tháng, quý, năm) [4] Các hao phí lao động sống lao động vật hóa mà Doanh nghiệp vận tải phải bỏ trình cung ứng dịch vụ vận tải thường bao gồm: nhiên liêu (xăng, dầu); lương trả lái xe, phụ xe, khấu hao phương tiện, phí cầu đường… Để ghi nhận quản lý tốt chi phí sản xuất cần thiết phải phân loại chi phí sản xuất Có nhiều tiêu thức phân loại chi phí kế tốn quan tâm đến tiêu thức phân loại sau: a Phân loại chi phí vận tải theo phương pháp tập hợp chi phí.[3] Theo cách phân loại chi phí vận tải chia thành: - Chi phí trực tiếp: Là chi phí trực tiếp liên quan đến đối tượng kế tốn tập hợp chi phí như: loại chuyến đi, công việc, hoạt động loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí, chúng dễ nhận biết hạch tốn xác, - Chi phí gián tiếp: Những chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng kế tốn tập hợp chi phí khác nhau, liên quan đến việc cung ứng nhiều dịch vụ, nhiều cơng việc Phân loại chi phí sản xuất theo cách giúp xác định phương pháp kế tốn tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng đắn hợp lý b Phân loại chi phí vận tải theo khoản mục tính giá thành dịch vụ.[3] Chi phí vận tải chia thành: - Chi phí nhiên liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí loại xăng, dầu, dầu nhớt, sử dụng trực tiếp vào việc cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 653 - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Bao gồm tồn chi phí tiền lương, phụ cấp phải trả khoản trích theo lương phải trả cho lái xe, phụ xe - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí có liên quan trực tiếp khác đến trình cung ứng dịch vụ vận tải như: tiền lương trả phận quản lý đội xe, khấu hao phương tiện, chi phí xăm lốp, phụ tùng thay thế, sửa chữa phương tiện… Phân loại chi phí vận tải theo cách giúp quản lý định mức chi phí, cung cấp số liệu cho cơng tác tính giá thành dịch vụ vận tải doanh nghiệp 2.2 Nguyên tắc kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ Thơng tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/21014 Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp quy định nguyên tắc kế tốn phải tn thủ ghi nhận chi phí sản xuất cụ thể sau: a Nguyên tắc kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp [2]: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu phải tính theo giá thực tế xuất sử dụng - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phải tập hợp theo đối tượng sử dụng trực tiếp nguyên liệu, vật liệu; tập hợp chung cho trình sản xuất, thực dịch vụ (nếu xuất sử dụng nguyên liệu, vật liệu dịch vụ xác định cụ thể, rõ ràng cho đối tượng sử dụng) - Cuối kỳ kế toán, thực kết chuyển (nếu nguyên liệu, vật liệu tập hợp riêng biệt cho đối tượng sử dụng), tiến hành tính phân bổ kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (Nếu không tập hợp riêng biệt cho đối tượng sử dụng) vào tài khoản 154 phục vụ cho việc tính giá thành thực tế dịch vụ kỳ kế toán Khi tiến hành phân bổ trị giá nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản phẩm, doanh nghiệp phải sử dụng tiêu thức phân bổ hợp lý tỷ lệ theo định mức sử dụng, - Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt mức bình thường khơng tính vào giá thành dịch vụ mà phải kết chuyển vào TK 632 “Giá vốn hàng bán” Trong giá thành dịch vụ vận tải, nhiên liệu khoản chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng cao Chi phí nhiên liệu cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác loại phương tiện vận tải, mức độ cũ hay phương tiện, đặc điểm tuyến đường, tốc độ phương tiện Do doanh nghiệp phải vào tình hình thực tế để xây dựng định mức nhiên liệu tiêu hao cho loại phương tiện b Nguyên tắc kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp [2] Chi phí nhân cơng trực tiếp bao gồm khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực dịch vụ thuộc danh sách quản lý doanh nghiệp cho lao động thuê theo loại công việc, như: Tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp, khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) Khơng hạch tốn vào chi phí khoản phải trả tiền lương, tiền công khoản phụ cấp cho nhân viên phân xưởng, nhân viên quản lý, nhân viên QLDN, nhân viên bán hàng c Ngun tắc kế tốn chi phí sản xuất chung [2] - Chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ SXKD chung phát sinh phận sản xuất Bao gồm: chi phí nhân viên quản lý phận, khấu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất, chi phí chung khác có liên quan đến sản xuất, cung ứng dịch vụ KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 654 - Chi phí sản xuât chung phải hạch toán chi tiết cho phân xưởng, phận sản xuất - Khi hạch tốn chi phí sản xuất chung tiết theo loại: định phí (gồm chi phí gián tiếp, khơng thay đổi theo số lượng sản phẩm hồn thành) biến phí (gồm chi phí thay đổi theo số lượng sản phẩm hồn thành) Trong q trình vận tải, săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh mức khấu hao đầu xe nên thường phải thay nhiều lần giá trị săm lốp thay khơng tính vào giá thành vận tải lúc xuất dùng thay thế, mà phải chuyển dần tháng Vì vậy, hàng tháng doanh nghiệp vận tải ơtơ trích trước chi phí săm lốp vào giá thành vận tải (chi phí phải trả) theo quy định chế độ tài hành - Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp vượt mức bình thường phần chi phí sản xuất chung cố định khơng phân bổ khơng tính vào giá thành sản phẩm mà hạch toán vào giá vốn hàng bán kỳ kế toán KẾT QUÂ KHÂO SÁT KẾ TỐN CHI PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VẬN TÂI TÄI MỘT SỐ CƠNG TY VẬN TÂI TÄI HÂI PHỊNG Để tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ vận tải DN vận tải Hải Phòng, phạm vi nghiên cứu, tác giả thực khảo sát 10 công ty vận tải địa bàn Hải Phòng, nội dung khảo sát bao gồm vấn đề sau: 3.1 Chính sách kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ Bảng 3.1: Chính sách kế tốn chi phí dịch vụ vận tải Công ty vận tải khảo sát Câu hỏi Chọn Đối tượng tập hợp chi phí Tập hợp chi phí theo chuyến vận chuyển 40% Tập hợp chi phí theo đầu xe 60% Tập hợp chi phí theo đối tượng khác Tập hợp chi phí trực tiếp liên quan đến đội tượng tập hợp, phân bổ chi phí liên quan đến nhiều đối tượng Phương pháp khác Tháng Quý Năm Phương pháp tập hợp chi phí Kỳ tập hợp chi phí Diễn giải mã trả lời Tỷ lệ (%) 100% 100% Nguồn: Kết khảo sát tác giả năm 2019 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 655 Theo kết tổng hợp bảng 3.1 cho thấy tất công ty khảo sát áp dụng phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp kết hợp với phân bổ gián tiếp khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng, lựa chọn kỳ tập hợp chi phí theo tháng Còn việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi lại có khác biệt rõ cơng ty khảo sát Theo có 4/10 (40%) Cơng ty vận tải hàng hóa chọn đối tượng tập hợp chi phí theo chuyến vận chuyển, số lại (60%) chọn đối tượng tập hợp chi phí theo đầu xe Việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động, trình độ kế tốn, mục đích sử dụng số liệu… công ty, cách lựa chọn có ưu nhược điểm riêng Bảng 3.2: So sánh cơng việc kế tốn tập hợp chi phí theo chuyến theo đầu xe Chỉ tiêu so sánh Tập hợp chi phí theo chuyến Tập hợp chi phí theo đầu xe Ghi nhận chi phí xăng Xác định ghi nhận trực dầu trực tiếp tiếp cho chuyến Tổng hợp ghi nhận trực tiếp cho đầu xe Ghi nhận chi phí nhân Xác định ghi nhận trực công trực tiếp tiếp cho chuyến Tổng hợp ghi nhận lần tháng cho đầu xe Ghi nhận chi phí cung ứng dv chung: - Khấu hao xe Xác định mức khấu hao tháng xe, sau phân bổ cho chuyến tháng ghi nhận vào chi phí cho chuyến (số lần ghi nhận tương ứng với số chuyến) Xác định mức khấu hao tháng xe ghi nhận lần - Chi phí săm lốp, bảo dưỡng, thay dầu định kỳ, bình điện, bạt xe, khám xe Xác định mức trích trước chi phí dựa tổng km vận hành tháng xe Sau phân bổ lại mức trích trước chi phí cho chuyến tháng ghi nhận vào chi phí cho chuyến (số lần ghi nhận tương ứng với số chuyến) Xác định mức trích trước chi phí dựa tổng km vận hành tháng xe ghi nhận vào lần Xác định trực tiếp xác giá thành/tấn/km cho chuyến: Xác định giá thành bình quân cho tổng số số km vận hành tháng xe: Tính giá thành vận tải đơn vị (chi phí vận tải/tấn/km) =Tổng CP chuyến/Số km vận hành/Số vận tải = Tổng CP xe/Tổng số km vận hành/Tổng số vận tải Nguồn: Tác giả tổng hợp năm 2019 656 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Từ bảng so sánh thấy, ưu điểm việc tập hợp chi phí theo đầu xe giúp đơn giản hóa cơng việc kế tốn nhược điểm khơng tính xác giá thành vận tải cho chuyến (vì giá thành đơn vị tính bình qn theo tất chuyến tháng) Ngược lại, việc tập hợp chi phí theo chuyến cho phép kế tốn xác định xác giá thành đơn vị giá thành cho chuyến vận hành việc tính tốn, phân bổ, ghi nhận phức tạp, tăng nhiều công việc cho kế tốn Lựa chọn tập hợp chi phí theo chuyến phù hợp với Cơng ty mà có doanh thu xác định theo chuyến, chuyến dài, số chuyến/xe/tháng đội ngũ kế tốn có trình độ tốt Cịn cơng ty có nhiều đầu xe, số lượng chuyến/xe/tháng lớn doanh thu xác định theo nhiều chuyến, theo khối lượng vận tải, theo khoảng thời gian vận tải… việc lựa chọn tập hợp chi phí theo đầu xe hợp lý 3.2 Kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa 3.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Do đặc thù hoạt động vận tải thường xuyên vận động máy móc nên khoản chi phí nhiên liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất Tại cơng ty khảo sát áp dụng chế độ khoán nhiên liệu cho lái xe 100km lăn bánh, mức khoán phụ thuộc vào mức độ cũ phương tiện, đặc điểm đoạn đường lưu thông….Nếu lái xe chi số nhiên liệu định mức khốn phần chi mức lái xe phải chịu Tuy nhiên số trường hợp đặc biệt, xem xét tình hình cụ thể cơng ty gánh phần chi thêm tăng thêm định mức nhiên liệu cho xe Do cơng ty khốn nhiên liệu cho lái xe nên kế tốn khơng quan tâm đến giá trị nhiên liệu xe đầu kỳ cuối kỳ mà ghi nhận chi phí nhiên liệu sử dụng theo hóa đơn mua xăng dầu đồng nghĩa với việc không sử dụng tài khoản 152 Các Công ty vận tải khảo sát không thực ghi nhận chi phí xăng dầu theo số thực tế tiêu hao lý thuyết phương án cho phép tính xác chi phí nhiên phục vụ cho cung ứng dịch vụ vận tải Lý giải thích sau: Số Xăng, dầu thực = tế tiêu hao Số Xăng, dầu tồn xe đầu kỳ + Số Xăng, dầu nhập vào kỳ - Số Xăng, dầu tồn xe đầu kỳ Trong đó: Chỉ tiêu Số Xăng, dầu tồn xe đầu kỳ, cuối kỳ Cơng ty kiểm sốt cách xem số xe đong đếm… tiêu Số xăng, dầu nhập vào kỳ Cơng ty khó kiểm sốt Các Cơng ty vận tải chủ yếu khơng có kho chứa xăng dầu riêng, lái xe mua xăng dầu lấy hóa đơn mua xăng dầu để kế tốn ghi nhận chi phí Nếu khơng khốn định mức, lấy hóa đơn, lái xe yêu cầu bên viết hóa đơn ghi tăng thêm so với số thực tế Hoặc q trình vận hành xe, lái xe có cách lấy bớt xăng khỏi xe, dù cơng ty có kho xăng dầu riêng khó kiểm sốt lượng xăng dầu nhập vào có với thực tế sử dụng xe hay không Do phương án khốn chi phí nhiên liệu phương án hợp lý việc cung ứng dịch vụ vận tải Như muốn tiết kiệm nhiên liệu công ty phải xếp lượng hàng chuyên chở tối đa cho chuyến hạn chế thấp số km xe chạy không tải PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 657 3.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp công ty vận tải bao gồm lương trả cho lái chính, lái phụ, khoản trích theo lương (BHXH, BHTN, BHYT) Lương phải trả cho lái xe cơng ty tính dựa theo doanh thu chuyến vận tải mà lái xe thực Mỗi công ty quy định tỷ lệ doanh thu trả lương cho lái xe khác tỷ lệ cơng ty áp dụng nhiều là: Lương lái xe 15% Doanh thu vận hành xe mới, 16% Doanh thu vận hành xe bình thường, 18% Doanh thu vận hành xe cũ Các khoản trích nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN) tính lương theo quy định cho lao động phổ thông Vấn đề đặt cơng ty khảo sát hầu hết cơng ty khơng tính lương phụ xe vào chi phí nhân cơng trực tiếp Đối với lái phụ thường không ký kết hợp đồng lao động, không trích lập khoản bảo hiểm theo lương lái phụ Công ty thỏa thuận với lái phụ lương theo chuyến sau chuyến tốn ln cho lái phụ Vì nhân lực không cố định, không bắt buộc cho tất chuyến vận tải Việc ký kết hợp đồng lao động bắt buộc phải trích lập khoản bảo hiểm, đơn vị phải thực toán thuế TNCN cho lái phụ, làm tăng chi phí, lý công ty không muốn thực Khi toán tiền lương cho lái phụ, kế tốn ghi nhận vào chi phí cung ứng dịch vụ chung, cụ thể: Nợ TK 627/Có TK 111 Để hợp lý hóa khoản chi này, kế tốn thường mua thêm hóa đơn ghi tăng thêm vào hóa đơn xăng dầu hóa đơn dịch vụ khác… Đây điều khơng hợp lý ghi nhận chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty khảo sát 3.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung Tại công ty cung ứng dịch vụ vận tải hàng hóa Hải Phịng, chi phí sản xuất chung dịch vụ vận tải thường bao gồm: - Chi phí cầu đường, chi phí sửa chữa vặt đường - Chi phí khấu hao xe, Chi phí săm lốp, bảo dưỡng, thay dầu định kỳ, bình điện, bạt xe, khám xe - Chi phí khác tiền… Các khoản lương trích theo lương cho nhân viên quản lý điều hành đội xe hầu hết cơng ty khảo sát tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Chi phí cầu đường, chi phí sửa chữa nhỏ đường tính theo số thực tế phát sinh Các chi phí săm lốp, bảo dưỡng, thay dầu định kỳ, bình điện, bạt xe, khám xe tính vào chi phí sản xuất chung theo phương án khốn để trích trước vào chi phí vận tải chung Ví dụ chi phí săm lốp, vào số km hoạt động thực tế tháng, số săm lốp phải thay, giá trị săm lốp tổng số km hoạt động để thay săm lốp chi phí trích trước săm lốp xác định sau: KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 658 Số trích trước chi phí săm lốp = Số km hoạt động tháng x Số săm lốp x Giá Số km hoạt động xe để thay Cụ thể: Đối với xe 16H 277.69 Công ty CP Vận tải Đại Phát tháng 6/2019 có km hoạt động 5.600 km, số săm lốp cần thay 2,5 bộ, giá 2.980.000đ, số km chạy để thay săm lốp 60.000 km, số trích trước chi phí săm lốp xe 16H 277.69 [5] Số trích trước chi phí săm lốp = 5.600km x 2,5 x 2.980.000 60.000 km = 695.333đ Chi phí khấu hao xe tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng theo nguyên tắc tròn tháng Một khoản chi phát sinh nhiều cơng ty vận tải chi tiền phạt vi phạm luật giao thông, chở hàng tải , công ty ghi nhận khoản chi vào chi phí sản xuất chung dịch vụ vận tải ĐỀ XT Ý KIẾN HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÄI CÁC CÁC CƠNG TY VẬN TÂI HÀNG HĨA TÄI HÂI PHỊNG Thứ nhất: Chi phí tiền lương cho lái phụ Việc ghi nhận lương lái phụ vào chi phí cung ứng dịch vụ chung công ty vận tải thực điều không hợp lý, không ghi nhận theo chất khoản chi Khái niệm chi phí nhân cơng trực tiếp nêu rõ: “Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sử dụng lao động trực tiếp thực dịch vụ Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải, khoản bao gồm lương khoản trích theo lương phải trả lái xe phụ xe …” [3] Như khoản phải trả có tính chất lương cho lái phụ phải ghi nhận tăng chi phí nhân cơng trực tiếp (Nợ TK 622/Có TK 334, 111, 112) Nếu cơng ty khơng muốn đóng bảo hiểm cho người lao động thực việc ký hợp đồng lao động với thời hạn tháng theo mẫu Hợp đồng lao động thời vụ, kèm theo bảng chấm cơng, bảng tốn lương, chứng từ tốn Cơng ty có đủ chứng từ hợp pháp để ghi nhận tiền lương phải trả cho lái phụ vào chi phí nhân cơng trực tiếp mà khơng cần phải hợp lý hóa khoản chi việc mua hóa đơn khống Việc ghi nhận lương lái phụ vào chi phí nhân cơng trực tiếp khơng làm thay đổi tổng chi phí cung ứng dịch vụ công ty so với tại, với chứng từ lao động giúp cơng ty tiết kiệm chi phí mua hóa đơn đồng thời có số liệu tiêu chi phí nhân cơng trực tiếp xác với thực tế, phục vụ tốt cho cơng tác phân tích, đánh giá kế tốn Thứ hai: Chi phí lương cho nhân viên quản lý điều hành đội xe Nhân viên quản lý đội hành đội xe nhân lực phục vụ gián tiếp cho hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải Doanh nghiệp, chi phí liên quan đến nguồn nhân lực cần tính vào chi phí cung ứng dịch vụ vận tải, cụ thể ghi nhận vào chi phí sản xuất chung Một nhân viên quản lý điều hành nhiều xe, lương khoản trích theo PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 659 lương nhân viên quản lý nên phân bổ vào chi phí sản xuất chung xe liên quan theo tiêu thức doanh thu hàng tháng xe Sau phân bổ kế toán ghi nhận chi phí sau: Nợ TK 627/Có TK 334, 338 (2,3,4,6) Khi ghi nhận chi phí lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý điều hành đội xe vào chi phí sản xuất chung làm tăng tổng chi cung ứng dịch vụ vận tải, nhiên lượng tăng không nhiều, không gây biến động lớn đến tiêu giá thành vận tải đơn vị Bù lại việc ghi nhận giúp kế toán đảm bảo nguyên tắc ghi đúng, ghi đủ chi phí, số liệu cung cấp phản ánh thực tế vận hành Thứ 3: Phân bổ chi phí săm lốp, bình điện… Việc tiến hành trích trước chi phí săm lốp, bình điện…như cơng ty làm thường xác với thực tế xảy ra, liệu chủ yếu dựa ước tính kế toán chủ Doanh nghiệp, nên kế toán thường phải thực thêm bút toán xử lý chênh lệch mức trích trước chi phí thực tế phát sinh Xét thấy chi phí săm lốp, bình điện chi phí phát sinh lần sử dụng nhiều kỳ thay việc trích trước chi phí, kế tốn tiến hành phân bổ chi phí dựa số thực tế phát sinh xác hơn, kế tốn khơng phải thực bút tốn điều chỉnh cuối kỳ Bảng 4.1: So sánh việc thực tr ch trước chi phí phân bổ chi phí Cơng việc kế tốn Hàng kỳ (tháng) Chi phí thực tế phát sinh Tr ch trước chi phí Phân bổ chi phí Tự tính mức trích trước chi phí, ghi nhận: Nợ TK 627/Có TK 352 Phân bổ chi phí phát sinh theo số lượng km thực tế xe đi, ghi nhận: Nợ TK 627/Có TK 242 Ghi nhận: Nợ TK 241: Chi phí chưa VAT Nợ TK 133: VAT (nếu có) Có TK 111, 112, 331 Tổng giá toán Ghi nhận: Nợ TK 242: Chi phí chưa VAT Nợ TK 133: VAT (nếu có) Có TK 111, 112, 331 Tổng giá tốn Ghi nhận: Xử lý chênh lệch Nợ TK 352: tổng số trích chi phí thực tế Nợ TK 627: số trích thiếu phát sinh với tổng số trích hàng kỳ Có TK 241: chi phí thực tế Có TK 627: số trích thừa Khơng phải xử lý Nguồn: Tác giả tổng hợp KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 660 Thứ 4: Phương pháp khấu hao xe Việc tính chi phí khấu hao xe theo phương pháp đường thẳng có ưu điểm đơn giản mức khấu hao mang tính bình qn cao, số trích khấu hao khơng phản ánh tình hình hoạt động thực tế xe Dù xe vận hành nhiều hay chí khong vận hành mức khấu hao khơng thay đổi qua tháng Đây rõ ràng nhược điểm lớn phương pháp khấu hao đường thẳng áp dụng vào đối tượng xe vận tải Với đặc điểm xe vận tải định lượng tổng km hoạt động suốt thời gian vận hành hữu ích, cơng ty xét thêm phương pháp khấu hao theo sản lượng để nâng cao hiệu việc trích khấu hao xe, phản ánh chi phí sử dụng xe tương xứng với tình hình hoạt động thực tế xe Để ước tính tổng km vận hành xe, kế tốn tham khảo cách xác định sau: - Thời gian khấu hao quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC phương tiện vận tải đường -10 năm [1] - Số km vận hành trung bình năm xe tải khoảng 15.000 km – 20.000 km (theo kinh nghiệm vận hành xe Công ty vận tải) Như tổng km vận hành xe tơ tải ước tính khoảng từ 90.000 km – 200.000 km, tùy loại xe Bảng 4.2: So sánh khấu hao xe vận tải theo đường thẳng theo km vận hành Chỉ tiêu Khấu hao theo đường thẳng Mức khấu = hao tháng Cơng thức tính Khấu hao theo km vận hành Nguyên giá xe Số năm KH/12 tháng Mức khấu = hao tháng Nguyên giá xe Tổng km vận hành ước tính x Số km vận hành thực tế tháng Mức KH Tính tốn đơn giản, mức khấu hao hàng cố định qua tháng, không phản tháng ảnh thực tế vận hành xe Tính tốn phức tạp hơn, số khấu hao thay đổi qua tháng, phản ánh thực tế vận hành xe Thay đổi qua tháng, khơng góp phần làm ổn định giá thành đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải Không thay đổi qua tháng, góp phần làm ổn định giá thành đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải Chi phí KH xe/km vận hành Nguồn: Tác giả tổng hợp Thứ 5: Chi tiền phạt vi phạm luật giao thông Ghi nhận khoản chi tiền phạt xe vi phạm luật giao thơng vào chi phí cung ứng dịch vụ chung không với chất khoản chi Vì chất chi phí cung ứng dịch vụ chung khoản chi để phục vụ quản lý trình cung cấp dịch vụ [3] PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHỊNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 661 Trong đó, khoản tiền phạt lái xe vi phạm luật giao thông (vượt đèn đỏ, chạy xe lấn làn, vượt xe không luật…) Công ty yêu cầu lái xe chở trọng tải… khoản tiền phạt không liên quan đến việc phục vụ hay quản lý trình cung ứng dịch vụ vận tải, đó, chi tiền phạt khơng ghi nhận vào chi phí cung ứng dịch vụ mà phải ghi nhận vào chi phí khác (Nợ TK 811/Có TK 111, 112) - trường hợp phạt lỗi Công ty bắt cá nhân bồi thường (Nợ TK 334, 1388/Có TK 111, 112) trường hợp phạt lỗi chủ quan lái xe [2] Tách tiền phạt xe vi phạm luật giao thơng khỏi chi phí cung ứng dịch vụ chung giúp tính chi phí chi phí cung ứng dịch vụ vận tải, làm giảm giá thành dịch vụ Chi phí tiền phạt ghi nhận vào chi phí khác xác định kết kinh doanh làm giảm lợi nhuận Doanh nghiệp trừ vào lương lái xe để từ Doanh nghiệp lái xe có ý thức cao việc chấp hành luật an tồn giao thơng KẾT LUẬN Bài viết tổng kết sở lý luận liên quan đến kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ vận tải doanh nghiệp Đồng thời, làm rõ số vấn đề ghi nhận chi phí cung ứng dịch vụ vận tải Cơng ty vận tải Hải Phòng vấn đề lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí, vấn đề khốn chi phí xăng dầu, vấn đề lương lái phụ, vấn đề trích dự phịng chi phí xăm lốp, trích khấu hao xe, chi phạt… Trên sở lý luận thực tế hoạt động Công ty vận tải, tác giả đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi, mục tiêu để Công ty ghi nhận đúng, đủ cách ghi nhận hợp lý khoản mục chi phí tổng chi phí cung ứng dịch vụ vận tải Áp dụng đồng giải pháp chắn giúp giảm chi phí cung ứng dịch vụ vận tải nói riêng tổng chi phí hoạt động nói chung Cơng ty TÀI LIỆU THAM KHÂO Bộ Tài (2013), Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm Thơng tư 45/2013/TT-BTC, Hà Nội Bộ Tài (2014), Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TTBTC, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Cúc (2017), Giáo trình “Kế tốn Tài – Quyển 2”, NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Đặng Thị Loan (2013), Giáo trình “Kế tốn tài doanh nghiệp”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội ... ứng dịch vụ vận tải doanh nghiệp Đồng thời, làm rõ số vấn đề ghi nhận chi phí cung ứng dịch vụ vận tải Cơng ty vận tải Hải Phịng vấn đề lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí, vấn đề khốn chi phí xăng... vốn hàng bán kỳ kế toán KẾT Q KHÂO SÁT KẾ TỐN CHI PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VẬN TÂI TÄI MỘT SỐ CÔNG TY VẬN TÂI TÄI HÂI PHỊNG Để tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn chi phí cung ứng dịch vụ vận tải DN vận. .. thông khỏi chi phí cung ứng dịch vụ chung giúp tính chi phí chi phí cung ứng dịch vụ vận tải, làm giảm giá thành dịch vụ Chi phí tiền phạt ghi nhận vào chi phí khác xác định kết kinh doanh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về kế toán chi phí cung ứng dịch vụ vận tải tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ tại Hải Phòng,

Từ khóa liên quan