0

Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện tỉnh savannakhet lào năm 2019

81 11 0
  • Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện tỉnh savannakhet lào năm 2019

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 13:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI PHIMMASANE SOUKANLAYA PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH SAVANNAKHET LÀO NĂM 2019 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC HÀ NỘI 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI PHIMMASANE SOUKANLAYA PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH SAVANNAKHET LÀO NĂM 2019 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DƢỢC MÃ SỐ: 8720212 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thanh Bình HÀ NỘI 2021 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, em nhận đƣợc dạy dỗ, hƣớng dẫn tận tình thầy giáo, giúp đỡ hỗ trợ cán công tác Bệnh viện tỉnh Savannakhet giúp em hoàn thành tốt luận văn Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cám ơn tới GS.TS Nguyễn Thanh Bình ngƣời thầy trực tiếp bảo, hƣớng dẫn em suốt thời gian thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, Phòng sau đại học thầy cô giáo trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội dạy dỗ dìu dắt em suốt thời gian học tập, rèn luyện nghiên cứu trƣờng nhƣ đất nƣớc Việt Nam Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ngƣời thân Việt Nam chia sẽ, động viên để em yên tâm học tập hoàn thành tốt luận văn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Danh mục thuốc bệnh viện 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc 1.1.3 Tiêu chí lựa chọn thuốc 1.2 Các phƣơng pháp phân tích danh mục thuốc 1.2.1 Phƣơng pháp phân tích ABC 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích nhóm điều trị 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích VEN 1.3 Thực trạng sử dụng thuốc giới, số bệnh viện Việt Nam Lào 1.3.1 Thực trạng sử dụng thuốc giới 1.3.2 Thực trạng sử dụng thuốc số bệnh viện Việt Nam 1.3.3 Thực trạng sử dụng thuốc nƣớc CHDCND Lào 11 1.3.4 Thực trạng hệ thống Y tế nƣớc CHDCND Lào 13 1.4 Tổng quan bệnh viện tỉnh, tỉnh Savannakhet Lào 15 1.4.1 Tổng quan bệnh viện theo WHO 15 1.4.2 Vài nét đặc điểm địa lý, kinh tế-xã hội bệnh viện tỉnh Savannakhet 15 1.4.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ bệnh viện tỉnh Savannakhet 16 1.4.4 Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ khoa Dƣợc 17 1.4.5 Mơ hình bệnh tật bệnh viện tỉnh Savannakhet 19 1.5 Tính cấp thiết đề tài 20 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tƣợng, địa điểm thời gian nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 21 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 21 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 21 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 2.2.1 Biến số nghiên cứu 21 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 24 2.2.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu 24 2.2.4 Mẫu nghiên cứu 25 2.2.5 Xử lý phân tích số liệu 25 Chƣơng 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 29 3.1 Mục tiêu 1: Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet năm 2019 29 3.1.1 Cơ cấu số lƣợng giá trị sử dụng thuốc theo nhóm tác dụng dƣợc lý 29 3.1.2 Cơ cấu thuốc theo nguồn gốc xuất xứ danh mục thuốc sử dụng 32 3.1.3 Cơ cấu thuốc đơn, đa thành phần danh mục thuốc sử dụng 33 3.1.4 Cơ cấu thuốc theo thuốc biệt dƣợc gốc, thuốc generic danh mục thuốc sử dụng 33 3.1.5 Cơ cấu thuốc theo đƣờng dùng danh mục thuốc sử dụng 34 3.1.6 Cơ cấu thuốc gây nghiện, hƣớng tâm thần tiền chất, thuốc hạn chế sử dụng danh mục thuốc sử dụng 34 3.2 Phân tích số bất cập danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện tỉnh Savannakhet năm 2019 35 3.2.1 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo hạng ABC 35 3.2.2 Phân tích danh mục thuốc nhóm A theo tác dụng dƣợc lý 36 3.2.3 Bất cập sử dụng thuốc nhập 43 3.2.4 Sự trùng hoạt chất, hàm lƣợng, đƣờng dùng thuốc có phân loại A, B, C 45 3.2.5 Cơ cấu DMT theo phân tích VEN 46 3.2.6 Cơ cấu DMT theo phân tích ABC/VEN 46 Chƣơng BÀN LUẬN 48 4.1 Về cấu DMT sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet năm 2019 48 4.1.1 Danh mục thuốc sử dụng 48 4.1.2 Thực trạng sử dụng thuốc theo nguồn xuất xứ 49 4.1.3 Thuốc sử dụng theo tên biệt dƣợc gốc thuốc generic 52 4.1.4 Cơ cấu DMT đƣợc sử dụng theo thuốc đơn thành phần, đa thành phần 53 4.1.5 Cơ cấu thuốc theo đƣờng dùng danh mục thuốc sử dụng 53 4.1.6 Cơ cấu danh mục thuốc đƣợc sử dụng theo nhóm A, B C 54 4.1.7 Cơ cấu thuốc nhóm A theo tác dụng dƣợc lý 56 4.1.8 Cơ cấu danh mục thuốc đƣợc sử dụng theo nhóm V, E, N 57 4.2 Về số vấn đề bất cập DMT sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet 58 4.3 Ƣu điểm hạn chế nghiên cứu 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CHDCND Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân DMT Danh mục thuốc DMTSD Danh mục thuốc sử dụng DMTTY Danh mục thuốc thiết yếu GN/HT Gây nghiện, hƣớng tâm thần HĐT & ĐT Hội đồng thuốc điều trị MHBT Mô hình bệnh tật TDDL Tác dụng dƣợc lý TTY Thuốc thiết yếu WHO Word Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mơ hình bệnh tật bệnh viện tỉnh Savannakhet_Lào năm 2019 19 Bảng 3.2 Cơ cấu thuốc theo tác dụng dƣợc lý danh mục thuốc sử dụng 29 Bảng 3.3 Thuốc hoạt chất Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12, đƣờng uống 32 Bảng 3.4 Cơ cấu thuốc theo nguồn gốc xuất xứ danh mục thuốc sử dụng 32 Bảng 3.5 Cơ cấu thuốc đơn – đa thành phần danh mục thuốc sử dụng 33 Bảng 3.6 Cơ cấu thuốc theo thuốc biệt dƣợc gốc, thuốc generic danh mục sử dụng 33 Bảng 3.7 Cơ cấu thuốc theo đƣờng dùng danh mục thuốc sử dụng 34 Bảng 3.8 Cơ cấu thuốc gây nghiện, hƣớng tâm thần tiền chất danh mục thuốc sử dụng 34 Bảng 3.9 Kết phân tích ABC 35 Bảng 3.10 Cơ cấu thuốc nhóm A theo tác dụng dƣợc lý 36 Bảng 3.11 Thuốc nhóm vitamin khống chất có nhóm A 38 Bảng 3.12 Thuốc nhóm tẩy trùng, sát trùng có phân loại A 38 Bảng 3.13 Thuốc thuộc nhóm bổ sung nƣớc điện giải phân loại nhóm A 39 Bảng 3.14 Nhóm thuốc khác thuộc nhóm A 39 Bảng 3.15 Thuốc không thiết yếu nhóm A 42 Bảng 3.16 Cơ cấu nƣớc sản xuất thuốc danh mục bệnh viện 44 Bảng 3.17 Sự trùng hoạt chất, hàm lƣợng, đƣờng dùng 45 Bảng 3.18 Cơ cấu DMT theo phân tích VEN 46 Bảng 3.19 Ma trận ABC/VEN 47 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc Hình 1.2 Tiêu chí lựa chọn thuốc Hình 1.3 Vị trí tỉnh Savannakhet 16 ĐẶT VẤN ĐỀ Xây dựng danh mục thuốc vấn đề quan trọng với sở khám chữa bệnh, có danh mục thuốc tốt định hƣớng cho việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn, hiệu kinh tế toàn bệnh viện Việc sử dụng thuốc thiếu hiệu bất hợp lý bệnh viện nguyên nhân làm tăng đáng kể chi phí cho ngƣời bệnh tăng khả kháng thuốc trình điều trị Theo số nghiên cứu, chi phí mua thuốc chiếm khoảng 30-40% ngân sách ngành Y tế nhiều nƣớc phần lớn số tiền bị lãng phí sử dụng thuốc khơng hợp lý hoạt động cung ứng thuốc không hiệu [2] [20] Bệnh viện tỉnh Savannakhet Lào bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đƣợc xây dựng từ năm 1925, sau đất nƣớc đƣợc giải phóng vào ngày 02 tháng 12 năm 1975, đến năm 1996 bệnh viện đƣợc nâng cấp phát triển theo thời gian Bệnh viện có diện tích khoảng 25,000m2, bao gồm 265 giƣờng bệnh, có 04 khoa điều trị: khoa nội, ngoại, nhi sản phụ khoa Ngồi ra, cịn có mơn chuyên khoa nhƣ: điều trị đái tháo đƣờng, khoa nội tim mạch tổng hợp, nhà dành riêng cho vị sƣ, khoa tâm thần, thận tiết niệu (hiện có 10 máy chạy thận nhân tạo, phục vụ đƣợc 20 ca/ngày), tồ nhà VIP gồm 65 phịng (tự chi trả tiền giƣờng bệnh, phục vụ cá nhân…) Để đạt đƣợc mục tiêu đem đến hài lòng cao cho ngƣời bệnh, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật y học đại phần góp phần quan trọng việc giảm tình trạng q tải cho bệnh viện tuyến Bên cạnh công tác triển khai kỹ thuật đại công tác dƣợc phải đƣợc trọng phải chủ động cung ứng thuốc để sẵn sàng đáp ứng đƣợc nhu cầu điều trị bệnh viện [23] Việc quản lý xây dựng danh mục thuốc đáp ứng đƣợc nhu cầu quan trọng cần thƣờng xuyên phân tích danh mục thuốc giúp lựa chọn thuốc phù hợp xác định vấn đề sử dụng thuốc, thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, 4.2 Về số vấn đề bất cập DMT sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet - Đối với đơn vị bệnh viện: chƣa thực quan tâm, đầu tƣ cho công tác lập dự trù kế hoạch hàng năm Hiện chƣa có quy chế thể ràng buộc số lƣợng dự trù đơn vị bệnh viện thực tế sử dụng Hơn đơn vị bị ảnh hƣởng buổi hội nghị, hội thảo hoạt động marketing đen từ phía cơng ty dƣợc, dẫn đến nhiều thuốc dự trù mà không dùng - Đối với khoa Dƣợc, số lƣợng kế hoạch bị phụ thuộc vào dự trù đơn vị bệnh viện Hơn quan duyệt kế hoạch chƣa quan tâm hết đến số lƣợng danh mục kế hoạch mà chủ yếu quan tâm đến duyệt giá thuốc kế hoạch Tuy nhiên thuốc loại hàng hoá đặc biệt, việc sử dụng thuốc khơng tính tốn mặt kinh tế mà yếu tố an toàn, hiệu phải đặt lên hàng đầu Trên thực tế lâm sàng, bác sĩ chọn thuốc nhập họ chƣa có nhiều thơng tin hiệu điều trị thuốc SXTN Việc tăng cƣờng sử dụng thuốc SXTN cơng tác khám chữa bệnh cần có giải pháp tổng thể, kể luật pháp, quy chế, tài quan trọng doanh nghiệp phải cung cấp cho xã hội sản phẩm tốt chứng minh đƣợc tác dụng điều trị an toàn, hiệu để ngƣời dân cán y tế yên tâm sử dụng Vấn đề sử dụng thuốc BDG hết hạn bảo hộ quyền vấn đề có tính thời ngành y tế Thông thƣờng hãng dƣợc muốn sản xuất loại thuốc phải tốn tới hàng tỷ USD, thời gian 10-20 năm Sau trình nghiên cứu, thuốc vƣợt qua thử nghiệm nghiêm ngặt chứng minh có tính hiệu quả, an tồn ngƣời FDA (Food and Drug Administration – Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dƣợc phẩm Hoa Kỳ) chấp nhận cho hãng dƣợc đƣợc độc quyền sản xuất, bán thị trƣờng thuốc đƣợc gọi BDG Thời hạn độc quyền khoảng – 10 năm 58 tuỳ loại thuốc Trong khoảng thời gian ấy, không hãng dƣợc khác có quyền sản xuất thuốc Đây cách FDA giúp cho hãng dƣợc “thu hồi lại vốn” bỏ để bào chế thuốc mà không bị cạnh tranh thị trƣờng Sau hết hạn thời gian độc quyền, FDA bắt đầu cho phép sản xuất thuốc generic với thành phần tƣơng tự nhƣ BDG Do đó, lý thuyết, thuốc generic hồn tồn giống thuốc BDG độ an toàn, tác dụng tính hiệu lực Nhƣng thực tế lâm sàng, bác sỹ có thói quen kê đơn BDG tin tƣởng BDG hiệu kinh nghiệm điều trị Hiện nay, chƣa có văn pháp quy quy định tỉ lệ sử dụng BDG sở y tế nhƣ chƣa có giải pháp hạn chế sử dụng thuốc BDG hết hạn bảo hộ Sau hồn thành phân tích ABC, thuốc đặc biệt thuốc hạng A,B thuốc tập trung phần lớn kinh phí bệnh viện, cần phải đƣợc đánh giá lại xem xét việc sử dụng thuốc không thực cần thiết thuốc đắt tiền, sở lựa chọn phác đồ điều trị có hiệu lực tƣơng đƣơng nhƣng giá thành rẻ Kết nghiên cứu cấu thuốc hạng A theo nhóm tác dụng dƣợc lý cho thấy thuốc hạng A đa dạng phong phú với 15 nhóm TDDL Giá trị tiêu thụ lớn nhóm dung dịch bổ sung nƣớc điện giải với 08 thuốc, chiếm tỉ lệ 19,61% SKM 43,74% GT Đứng thứ hai nhóm thuốc kháng sinh Các thuốc nhóm AN thuốc đắt tiền nhƣng tác dụng điều trị khơng rõ ràng, bệnh viện cần hạn chế sử dụng thuốc nhóm nhằm tránh lãng phí ngân sách Phân tích sâu 13 thuốc nhóm AN thuốc hỗ trợ điều trị, thuốc điều trị triệu chứng, vitamin khoáng chất Trong thuốc giá trị cao Calcium/VitaminD, Tri-B, Riboflavin, thuốc bổ, chƣa có định rõ ràng cần xem xét loại bỏ khỏi DMT bệnh viện năm sau 59 4.3 Ƣu điểm hạn chế nghiên cứu Ưu điểm Đây nghiên cứu toàn diện đƣợc tiến hành lần để phân tích DMT đƣợc sử dụng bệnh viện đa khoa tỉnh Savannakhet Kết nghiên cứu số khác biệt DMT sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet so với bệnh viện khác Lào, nhƣ số điểm cần điều chỉnh để có DMT phù hợp cho năm Hạn chế Chƣa có số liệu bệnh viện tuyến Lào để so sánh Số liệu kết phân tích danh mục thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Savannakhet_Lào chƣa phong phú đầy đủ, vài chỗ cịn thiếu tính thống nhất, đặc điểm lƣu trữ bệnh viện cịn thủ cơng nhiều bất cập Đề tài cần phân tích sâu mối quan hệ việc sử dụng thuốc định điều trị trƣờng hợp cụ thể để xem xét việc sử dụng thuốc thật hợp lý hay chƣa Các số liệu tài liệu để tham khảo vấn đề cịn chƣa có làm nghiên cứu vấn đề Chƣa có sở để phân tích VEN, ma trận ABC/VEN cho danh mục thuốc 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa tỉnh Savannakhet_Lào năm 2019, đề tài thu đƣợc kết nhƣ sau:  Có 322 thuốc đƣợc sử dụng bệnh viện gồm 25 nhóm tác dụng dƣợc lý, thuốc A với 53 thuốc (16,46% SKM)  Cần giám sát nhóm thuốc nhóm dung dịch cân điện giải (36,94%), nhóm kháng sinh (14,59%), nhóm tiêu hố (7,34%) nhóm chiếm chi phí cao  Tiếp tục phát huy quản lý sử dụng thuốc BDG với 17 thuốc (3,87% GT), thuốc đơn thành phần với 262 thuốc chiếm (68,92% GT)  Thuốc nhập với 206 thuốc (63,98% SKM) (61,09% GT)  Thuốc nhập từ Thái Lan cao với 114 thuốc (35,04% SKM) (32,96% GT), xếp thứ thuốc nhập từ Việt Nam với 58 thuốc (18,01% SKM) (17,17%) Thuốc nhập đƣợc nhập chủ yếu từ Thái Lan nên giá không đắt nhiều so với nhập từ nƣớc Châu Âu  Có 03 nhóm có trùng hoạt chất, hàm lƣợng, đƣờng dùng thuốc phân nhóm ABC khác nhau, với mức giá khác nhau, sử dụng mức giá rẻ danh mục cho nhóm ngân sách tiết kiệm đƣợc 20 triệu VND  Thuốc gây nghiện – HTT với 14 thuốc (4,35% SKM) (2,83% GT)  Dạng bào chế sử dụng nhiều bệnh viện đƣờng uống với 164 thuốc (50,93% SKM) (34,57% GT), đƣờng tiêm – truyền với 123 thuốc (38,20% SKM) (58,42% GT), dạng khác với 35 thuốc (10,87% SKM) (7,01% GT) 61  Kết phân tích ABC: thuốc hạng A gồm 53 thuốc (16,46% SKM) (76,49% GT), thuốc hạng B gồm 69 thuốc (21,43% SKM) (15,20% GT), thuốc hạng C gồm 200 thuốc (62,11% SKM) (8,31% GT)  Phân tích VEN: Nhóm thuốc V gồm 69 thuốc (21,43% SKM) (22,69% GT), nhóm E gồm 167 thuốc (51,86% SKM) (36,29%), nhóm N gồm 86 thuốc (26,71% SKM) (41,01%)  Phân tích ABC/VEN: Nhóm thuốc sử dụng nhiều AV với 21 thuốc (6,52% SKM) (17,42% GT) Nhóm AN với 13 thuốc (4,04% SKM) (35,00% GT) Kiến nghị: Với bệnh viện: Cần trọng xây dựng mơ hình bệnh tật bệnh viện theo năm, cần có hệ thống máy tính trừ số lƣợt bệnh nhân mắc bệnh theo phân loại bệnh tật quốc tế ICD 10 Cần có giải pháp xây dựng danh mục thuốc sát với nhu cầu sử dụng, thuận tiện cho công tác cung ứng quản lý danh mục thuốc Với khoa Dược bệnh viện: Cần nâng cao, đào tạo nhân viên chuyên môn Đƣa phƣơng pháp phân tích ABC/VEN vào để phân tích danh mục thuốc sử dụng từ có sách mua sắm hợp lí Triển khai nghiên cứu can thiệp nhóm thuốc có tỉ trọng sử dụng cao, nhóm thuốc A, thuốc nhóm N nâng cao hiệu sử dụng thuốc Rà soát lại việc sử dụng thuốc thuộc nhóm cân dung dịch nƣớc điện giải nhƣ cân nhắc số khoản mục nhóm thuốc khác Sử dụng thuốc Tri-B thay Neutrivit cho hoạt chất Vitamin B1, B6, B12 đƣờng uống nhằm tiết kiệm chi phí tiền thuốc Nhóm Vitamin khống chất, nhóm thuốc khác cần đƣợc theo dõi chặt chẽ, tránh lạm dụng 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ mơn Quản lý Kinh tế dƣợc (2008), “Giáo trình Dược xã hội học Trường Đại học Dược Hà Nội” Nguyễn Thanh Bình (2011), “Vai trị hội đồng thuốc điều trị hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện” Bộ Y tế (2013), Thông tƣ 21/2013/TT-BYT ngày 08.08.2013 “Thông tư quy định tổ chức hoạt động hội đồng thuốc điều trị bệnh viện” Bộ Y tế (2018), Thông tƣ 30/2018/TT-BYT ngày 30.10.2018 Bộ Y tế ban hành danh mục tỷ lệ, điều kiện toán thuốc hố dƣợc, sinh phẩm, thuốc phóng xạ chất đánh dấu thuộc phạm vi đƣợc hƣởng ngƣời tham gia bảo hiểm y tế Phạm Lƣơng Sơn (2012), “Nghiên cứu hoạt động đấu thầu mua thuốc bảo hiểm y tế cho sở khám chữa bệnh công lập Việt Nam”, Luận văn Tiến sĩ dƣợc họ, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Nguyễn Trƣởng Thị Minh Hồng (2015), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2014”, Luận văn dƣợc sĩ chuyên khoa cấp I, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Đỗ Thị Thái Hằng (2016), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương năm 2015”, Luận văn dƣợc sĩ chuyên khoa cấp I, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Lê Thị Tuyết Mai (2018), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Bạch Mai năm 2016”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Đoàn Thanh Lam (2018), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Nghị Lộc Nghệ An năm 2016”, Luận văn dƣợc sĩ chuyên khoa cấp II, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 10 Lƣơng Quốc Tuấn (2018), “Phân tích danh mực thuốc sử dụng bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An năm 2017”, Luận văn dƣợc sĩ chuyên khoa cấp II, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 11 Nguyễn Thị Hải Yến (2018), “Phân tích cấu thuốc sử dụng bệnh viện Đại học Võ Trường Toản năm 2016”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 12 Nguyễn Thị Hào (2018), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Trung ương Huế năk 2016”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 13 Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2019), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Phổi Trung ương năm 2017”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 14 Nguyễn Thanh Uyên (2019), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 15 Nguyễn Thị Vân (2020), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương năm 2018”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 16 Lƣu Thị Huyên (2019), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2017”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 17 Vƣơng Minh Việt (2019), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 18 THATSADALIN LAPPHAVONG (2018), “Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện tỉnh Luangphabang_Lào năm 2016”, Luận văn Thạc sĩ dƣợc học, Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 19 Chapron C., Vercellini P., Barakat H., Vieira M., JB Dubuisson (2002) “Management of ovarian endometriomas”, Hum Reprod Update, 8(6) 20 WHO (2007), “Management Sience for Health, Drug and Therapueties committec Training Course”, World Health Organization 21 Vercellini P.,S.D.E Matteis, Somigliana E., Buggio L., Frattaruolo M.P., Fedele L.(2013), No.102 “Management of stillbirth”, Obstet Gynecol, 113(3), pp.748-61 Tài liệu tiếng Lào 22 Báo cáo tổng kết công tác hoạt đọng bệnh viện tỉnh Savannakhet_Lào năm 2017 2017 23 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động bệnh viện tỉnh Savannakhet_Lào năm 2019 2019 24 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động bệnh viện tỉnh Luangnumtha_Lào năm 2019 2019 25 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động bệnh viện tỉnh Huaphan_Lào năm 2019 2019 26 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động bệnh viện tỉnh Khammuan_Lào năm 2019 2019 27 Trung tâm cung ứng thuốc trang thiết bị y tế, Bộ Y tế_Lào 28 Quy định số 456/BYT Lào, ngày 19.04.2016, việc quản lý thuốc gây nghiện, hƣớng tâm thần hoá chất độc 456/ 19 Nguồn Internet 29 https:///www.noh.gov.la/index.php/lo-la/ 30 https://www.marketingai.admicro.vn/nganh-duoc-pham-2016-2017/ 31 https:///www.vi.m.wikipedia.org//wiki/savannakhet 32.https://fdd.gov.la./content.php/ 2016 PHỤ LỤC Tổng tiền TT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lƣợng Đơn giá Số lƣợng GPO.CAL Calcium Carbonate 1000mg 450 70.000 31.500 625mg 31.500 35.000 1.102.500 27,9g 1.980 5.000 9.900 27,9g 1.980 6.000 11.880 3,3g 900 4.000 3.600 (Nghìn đồng) Calcium Carbonate 625mg Vitamin D 300IU Kal-Cee Orange Vitamin C 1000mg Citric Acid 1350mg Vitamin B6 15mg Glucose anhydrous 13.5g Oral Sodium chloride 2.6g Trisodium Citrate dihydrate 2.9g Potassium Chloride 1.5g Glucose anhydrous 13.5g Oral Sodium chloride 2.6g Trisodium Citrate dihydrate 2.9g Potassium Chloride 1.5g Glucose anhydrous 2.025g Orida Sodium chloride 390g Potassium Chloride 0.225g Sodium citrate dihydrate 0.435g Glucose anhydrous 2.025g Orida Sodium chloride 390g Potassium Chloride 0.225g 3,3g 900 25.000 22.500 500mg 900 3.000 2.700 500ml 108.000 60 6.480 Sodium citrate dihydrate 0.435g Potasium Potassium Chloride L-Argininine, HCl 270mg L-Histidine, HCl.H2O 130mg L-Isoleucine 180mg L-Leucine 410mg Glycine 340mg Polamine L-Lysine.HCl.H2O 740mg L-methionine 240mg L-Valine 200mg L-Phenylalanine 290mg L-Threonine 180mg L-Tryptophan 60mg Glucosnate Calcium Gluconate 500mg/10ml 1.800 1.500 2.700 10 D10W Dextrose hypertonic 10%/1000ml 25.200 300 7.560 11 D10W Dextrose hypertonic 10%/500ml 18.000 150 2.700 12 D10W Dextrose hypertonic 10%/100ml 12.600 1.500 18.900 13 Glucose Dextrose Anhydrous 50%/10ml 1.800 5.000 9.000 14 D5W Dextrose anhydrous/ water 5%/1000ml 22.500 6.000 135.000 15 D5W Dextrose anhydrous in water 5%/500ml 16.200 1.000 16.200 16 D5W Dextrose Isotonic 5%/100ml 12.600 2.500 31.500 17 D5S Dextrose in Saline 5%/0.3%/500ml 16.200 300 4.860 18 D5S Dextrose in Saline 5%/0.3%/1000ml 18.000 100 1.800 19 D5 1/3S Dextrose in Saline 5%/0.45%/1000ml 22.500 1.500 33.750 20 D5 1/3S Dextrose in Saline 5%/0.45%/500ml 16.200 800 12.960 21 D5S Dextrose/Sodium chloride 5%/0.9%/1000ml 22.500 6.000 135.000 22 D5S Dextrose /Sodium chloride 5%/0.9%/500ml 16.200 500 8.100 23 D5R Dextrose / Ringer lactate 1000ml 23.400 200 4.680 24 D5R Dextrose / Ringer lactate 500ml 18.000 300 5.400 1L 126.000 100 12.600 Potassium Chloride 9.8mg Calcium Chloride 18.3mg 25 Fultrolyte Sodium Chloride 800.8mg Magnesium 11.9mg Glucose 5000mg Nƣớc cất 1L 26 Magnesium Magnesium sulfate 20%/10ml 17.100 1.000 17.100 27 NSS Sodium Chloride 0.9%/1000ml 21.600 30.000 648.000 28 NSS Sodium Chloride 0.9%/500ml 16.200 8.500 137.700 29 NSS Sodium Chloride 0.9%/100ml 12.600 50.000 630.000 30 Potasium Potassium Chloride 10%/10ml 14.400 100 1.440 500ml 46.800 500 23.400 1000ml 58.500 500 29.250 Sodium Chloride 0.6g 31 RA Potassium Chloride 0.03g Calcium Chloride 0.022g Sodium cetate 0.38g Sodium Chloride 0.6g 32 RA Potassium Chloride 0.03g Calcium Chloride 0.022g Sodium cetate 0.38g 33 RL Ringer/Lactate 1000ml 21.600 20.000 432.000 34 RL Ringer/Lactate 500ml 16.200 3.000 48.600 35 Stamina Stamine 500ml 51.300 100 5.130 36 Sodium 20% Sodium Chloride 20%/10ml 12.600 100 1.260 37 Sodium 1.4% Sodium Bicarbonate 1.4%/10ml 12.600 50 630 38 Vit C Ascorbic acid 500mg 1.800 200 360 39 Vit C Ascorbic acid 500mg 270 6.000 1.620 40 GPO.CAL Cal Carbonate /Equivalento Calcium 1000mg 450 70.000 31.500 41 Rocaltrol Calcitriol 0.25mcg 5.400 3.000 16.200 42 Bidizym 40mg, 1mg, 4mg, 6mg 5.400 100 540 VitB1 1mg, VitB6 4mg, VitB2 4mg, PP 40mg, Dexpanthenol 6mg VitA 2000IU, VitD3 400IU, B1 5mg, B2 2mg, B6 1mg, 43 Bodivitine B12 5mcg, VitC 50mg, Cal Pantothenate 5mg, Nicotinamide 20mg, 400mg 11.520 288 3.317 144.000 2.000 288.000 500mg 540 50.000 27.000 60ml 23.400 600 14.040 100mg 810 500 405 Dical PP 500mg 44 Cystoflavin Succinic acide 1g, Nicotinamide 100mg, Inosine 200mg, 1g, 100mg, 200mg, Riboflavin Sodium photphate 20mg 20mg Ferrous fumalate 200mg, B1 2mg, B2 2mg, B12 5mcg, Nicotinic acide 10mg VitC 20mg, Folic Acid 100mcg, Cal phofate tribasic 100mg 45 FBC VitA 2500IU, VitD 200IU, B1 10mg, B2 1.25mg, B3 12.5mg, B6 5mg, B12 50mcg, Elementa iron 15mg, Cal glycerophosphate 12.5mg Gluconate 4mg, Lysine CHL 12.5mg VitA 2500IU, VitD 200IU, B1 10mg, B2 1.25mg, B3 12.5mg, B6 5mg, 46 Sp.Nutroplex B12 50mcg, Elementa iron 15mg, Cal glycerophosphate 12.5mg Gluconate 4mg, Lysine CHL 12.5mg 47 Vit B6 Pyridoxine 48 Vit B6 Pyridoxine 250mg 360 3.000 1.080 49 Vit B1 Thiamine 250mg 360 15.000 5.400 50 Vit B1 Thiamine 100mg 180 500 90 51 Vit B1 Thiamine 100mg 810 2.200 1.782 500mg 1.800 9.000 16.200 VitB1 250mg, VitB6 250mg, Vit B12 1000 mcg 500mg 7.200 100.000 720.000 B1 2.5mg, B2 2.5mg, B6 0.75mg, Cal pentothenate 2.5mg, B12 0.0015mg 52 Talvitin VitPP 12.5mg, Acid folic 0.0625mg,VitC 37.5mg Tocopherol Acetate 5mg Cholecalciferol 1.5mg, Retinol 3mg 53 One-SixTwelve 54 Neutrivit VitB1 50mg, Vit B6 250mg, VitB12 5000mcg 50mg, 250mg, 5000mcg 20.700 3.000 62.100 55 Tri-B VitB1 10mg, VitB6 250mg, VitB12 1000mcg 10mg, 250mg, 1000mcg 2.880 300 864 Tổng 4.798.778 ... ứng thuốc thực đề tài: ? ?Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện tỉnh Savannakhet Lào năm 2019? ?? với mục tiêu: Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện tỉnh Savannakhet Lào năm 2019 Phân tích. .. 2.4 Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet năm 2019 Phân tích số bất cập DMT sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet năm 2019 Mô tả cấu DMT sử dụng bệnh viện tỉnh Savannakhet năm. .. chất, thuốc hạn chế sử dụng danh mục thuốc sử dụng 34 3.2 Phân tích số bất cập danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện tỉnh Savannakhet năm 2019 35 3.2.1 Phân tích danh mục thuốc sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện tỉnh savannakhet lào năm 2019 ,

Từ khóa liên quan