0

Giải pháp kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

102 1 0
  • Giải pháp kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố sông công, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 11:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ QUANG THÙY GIẢI PHÁP KINH TẾ NHẰM KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ \ RUỘNG ĐẤT, GÓP PHẦN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ QUANG THÙY GIẢI PHÁP KINH TẾ NHẰM KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ \ RUỘNG ĐẤT, GĨP PHẦN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠNG CƠNG TỈNH THÁI NGUN Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Thanh Tâm THÁI NGUYÊN 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học hàm, học vị Xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021 Tác giả Tạ Quang Thùy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế NN – Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn TS Bùi Thị Thanh Tâm tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, cơng chức Phịng Tài ngun Mơi trường, TP Sơng Cơng, Phịng kinh tế TP Sơng Cơng số phịng thành phố giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt q trình thực đề tài Cuối tơi chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021 Tác giả Tạ Quang Thùy iii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SỸ Tên tác giả: Tạ Quang Thùy Tên luận văn: Giải pháp kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất, góp phần tái cấu ngành NN địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 Tên sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề tích tụ ruộng đất sản xuất NN theo hướng hàng hóa - Phân tích thực trạng tích tụ ruộng đất TP Sơng Cơng, tỉnh Thái Ngun - Phân tích thuận lợi, rào cản nguyên nhân tích tụ ruộng đất thành phố Sơng Cơng - Đề xuất giải pháp kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất góp phần tái cấu ngành NN địa bàn thành phố Sông Công Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu vấn đề kinh tế tích tụ ruộng đất nhằm thực tái cấu ngành NN thành phố Sông Công 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu vào vấn đề tích tụ ruộng đất nhằm phát triển vùng chun canh nơng sản mạnh thành phố long ruột đỏ, chuối tiêu hồng, chè, lúa - Không gian: Đề tài nghiên cứu TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi thời gian: + Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2018-2020 + Số liệu sơ cấp thu thập năm 2020 + Giải pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: iv - Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: - Phương pháp điều tra xã hội học 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu Số liệu sau thu thập xử lý phần mềm Microsoft Excel Phân tích chi phí, lợi nhuận vấn đề quan trọng để đánh giá mức độ hiệu chuỗi giá trị, đánh giá khả thu lợi nhuận tác nhân chuỗi, từ tạo nên chế giá trị hợp tác với tác nhân Sự phát triển phân chia lợi nhuận tác nhân tùy thuộc vào chế thị trường 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê mơ tả - Phương pháp thống kê phân tích Kết nghiên cứu Để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất cơng nghệ, việc tích tụ ruộng đất yêu cầu cấp thiết tiến trình phát triển KTXH thành phố Sơng Cơng nói chung, tích tụ ruộng đất nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân Quá trình thực nghiên cứu đề tài luận văn rút số kết luận sau: - Tích tụ ruộng đất có tác động tích cực đến hiệu SXNN TP Sông Công thể việc với quy mô ruộng đất lớn làm tăng suất, sản lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận thu nhập hộ gia đình với lợi ích vật chất khác kèm theo - Tích tụ ruộng đất có tác động đến đời sống KT-XH nơng thơn nhiều khía cạnh Ngồi góp phần nâng cao sản lượng, suất trồng, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, giới hóa chun mơn hóa sản xuất vùng, tích tụ ruộng đất cịn cải thiện thu nhập, đời sống, chí làm giàu cho hộ gia đình thực tích tụ Nhưng tích tụ ruộng đất yếu tố góp phần tạo chênh lệch giàu nghèo từ việc chênh lệch ruộng đất, tích tụ ruộng đất nguyên nhân tượng nông dân không đất sản xuất, làm sinh kế truyền thống, tạo tâm lý tiêu cực phận người dân nông thôn Tuy nhiên, tích tụ v ruộng đất ủng hộ người dân cách phù hợp cho phát triển kinh tế NN thành phố - Tích tụ ruộng đất TP Sông Công chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố tích tụ ruộng đất nói chung yếu tố mang tính đặc trưng địa phương Những yếu tố khái quát thành bảy nhóm là: (i) Đặc điểm nhân học hộ gia đình; (ii) Nguồn lực sản xuất hộ gia đình; (iii) Sinh kế hộ gia đình; (iv) Các điều kiện sinh thái; (v) Chính sách; (vi) Thị trường ruộng đất nơng sản; (vii) Tập quán, lối sống cư dân; Từ kết nghiên cứu, tác giả xác định số quan điểm giải pháp cho vấn đề tích tụ ruộng đất thành phố, bao gồm: (i) Giải pháp thúc đẩy tích tụ ruộng đất; (ii) Giải pháp vấn đề xã hội Trong đó, ưu tiên thực nhóm giải pháp thúc đẩy tích tụ ruộng đất vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SỸ iii MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp ý nghĩa luận văn .3 4.1 Đóng góp lý luận 4.2 Đóng góp thực tiễn 4.3 Ý nghĩa luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số vấn đề liên quan tích tụ ruộng đất 1.1.2 Tích tụ ruộng đất phân hóa nơng thơn 1.1.3 Các lý thuyết liên quan đến tích tụ ruộng đất 1.1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến việc tích tụ ruộng đất 10 1.2.1 Tình hình tích tụ ruộng đất Việt Nam 13 1.2.2 Tình hình kinh nghiệm tích tụ ruộng đất số địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội với điểm nghiên cứu 14 1.2.4 Bài học kinh nghiệm rút việc tích tụ ruộng đất cho thành phố Sông Công 28 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .29 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Sông Công 33 vii 2.1.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn đến phát triển tích tụ ruộng đất thành phố Sông Công 37 2.2 Nội dung nghiên cứu 39 2.3 Phương pháp nghiên cứu 39 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu .41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Thực trạng tích tụ ruộng đất nơng nghiệp thành phố Sông Công 43 3.1.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp thành phố Sông Công .43 3.1.2 Thực trạng tích tụ ruộng đất thành phố Sông Công .45 3.2 Hiệu việc tích tụ ruộng đất nhóm hộ điều tra 47 3.2.1 Thơng tin chung nhóm khảo sát 47 3.2.2 Tình hình tích tụ ruộng đất nhóm điều tra .48 3.2.3 Tình hình vốn chủ thể sản xuất 52 3.2.4 Kết sản xuất kinh doanh nông nghiệp nhóm điều tra 54 3.2.5 Hiệu kinh tế nhóm điều tra 55 3.3.1 Lịch sử sở hữu ruộng đất thành phố 56 3.3.2 Thị trường ruộng đất thành phố Sông Công 56 3.3.3 Thị trường nông sản thành phố 56 3.3.4 Chính sách .57 3.3.5 Tập quán, lối sống người dân thành phố Sông Công 59 3.3.6 Hồn cảnh gia đình 59 3.4 Thuận lợi khó khăn tích tụ ruộng đất thành phố Sông Công 62 3.5 Các giải pháp chủ yếu nhằm khuyến khích tích tụ đất nơng nghiệp góp phần dịch chuyển cấu ngành nông nghiệp địa bàn thành phố Sông công .64 3.5.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển ngành nông nghiệp địa bàn thành phố Sông Công 64 3.5.2 Quan điểm đề xuất giải pháp 67 3.5.3 Đề xuất giải pháp 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 viii Kết luận 75 Kiến nghị .76 2.1 Đối với cấp trung ương 76 2.2 Đối với cấp quyền địa phương 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 76 - Tích tụ ruộng đất TP Sông Công chịu ảnh hưởng\ nhiều yếu tố tích tụ ruộng đất nói chung yếu tố mang tính đặc trưng địa phương Những yếu tố khái quát thành tám nhóm là: (i) Đặc điểm nhân học hộ gia đình; (ii) Nguồn lực sản xuất hộ gia đình; (iii) Sinh kế hộ gia đình; (iv) Các điều kiện sinh thái; (v) Chính sách; (vi) Thị trường ruộng đất nông sản; (vii) Tập quán, lối sống cư dân; Từ kết nghiên cứu, tác giả xác định số quan điểm nhóm giải pháp cho vấn đề tích tụ ruộng đất địa phương, bao gồm: (i) Nhóm giải pháp phát triển kinh tế; (ii) Giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động tích tụ ruộng đất Trong đó, tập trung ưu tiên thực Nhóm giải pháp phát triển kinh tế Kiến nghị Để đạt mục tiêu tích tụ ruộng đất góp phần chuyển dịch cấu ngành NN TP Sông Cơng luận văn có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với cấp trung ương - Điều chỉnh, bổ sung sách liên quan đến dồn điền đổi thửa, chuyển nhượng đất đai, đặc biệt sách giá tạo điều kiện, khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất - Ban hành sách nhằm đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm đẩy mạnh việc phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề mới, đồng thời khuyến khích người dân phát triển ngành nghề dịch vụ để chuyển nhượng đất sản xuất NN cho chủ thể sản xuất khác có quy mơ lớn - Cần có sách “đánh” mạnh vào đối tượng có đất khơng “trực canh”, đầu đất đánh thuế đổi với đất không canh tác thu hồi phần diện tích đất bỏ hoang 2.2 Đối với cấp quyền địa phương Thực tốt công tác cải cách hành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn nhằm thu hút lao động tạo điều kiện cho chuyển dịch lao động - Có sách tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dồn điền đổi chuyển đổi ngành nghề hộ mở rộng sản xuất sau sau dồn Mở rộng chương trình 77 vay vốn, quỹ tín dụng nhằm giúp hộ tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất - Quản lý tốt quy hoạch, sử dụng đất địa bàn, tránh tình trạng hộ sử dụng sai mục đích - Tuyên truyền thay đổi tư “giữ đất” nhân dân, để người dân khơng cịn coi đất tài sản để dành cho cháu Cùng với việc khuyến khích tích tụ ruộng đất hình thành trang trại có quy mơ, Thành phố cần quy hoạch tạo nên vùng sản xuất tập trung, ý tới việc liên kết nhóm hộ sản xuất, tránh tình trạng tự phát mạnh người làm nên chưa tạo vùng sản xuất tập trung, dòng sản phẩm đủ lớn ổn định Đặc biệt, cần tạo sản phẩm an toàn chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, hình thành thương hiệu sản phẩm địa phương Thành phố cần kết nối doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm với trang trại có quy mơ tạo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định đầu ra, giúp cho người dân yên tâm sản xuất sản phẩm có chất lượng xây dựng thương hiệu nơng sản 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương (2008), Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW khóa X ban hành Nghị số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 nông nghiệp, nông thôn, nông dân Ban Quản lý Các khu công nghiệp Thu hút đầu tư Vĩnh Phúc (2008), Báo cáo tổng hợp thu hút đầu tư phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc qua năm 19972008, Kế hoạch phát triển Khu cơng nghiệp đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Nguyễn Văn Bích Chu Tiến Quang (1996), Chính sách kinh tế vai trị phát triển kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (1988), Chỉ thị số 47/CT-TW, ngày 31/08/1988 việc giải số vấn đề cấp bách ruộng đất Bộ Chính trị (1988), Nghị số 10-NQ/TW ngày 5/4/1988 Bộ Chính trị đổi quản lý kinh tế NN (gọi tắt Khoán 10) Bộ Tư Pháp (2005), Những điều cần biết Luật Đất đai, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2002), Toàn tập, tập 25, phần II, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chi cục thống kê thành phố Sông Công (2018-2020) Kim Văn Chinh (2018), Tích tụ tập trung hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam, trường ĐH khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội 10 Chính phủ (2004), Nghị định số 64/CP, ngày 27/9/2003 Chính phủ quy định việc giao đất nơng nghiệp đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào sản xuất nông nghiệp 11 Trần Tử Cường (2006), Tăng cường vai trò quản lý đất đai nhà nước q trình thị hóa Thành phố Hà Nội, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học KTQD Hà Nội 12 Bùi Quang Dũng (2011) Một số vấn đề ruộng đất qua điều tra nông 79 dân 2009 - 2010 Tạp chí Khoa học Xã hội số 9(157) 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Hoàng Thị Thu Huyền (2015), Những yếu tố ảnh hưởng đến tích tụ ruộng đất vùng Tây Nam Bộ, NxbTạp chí khoa học xã hội, số (202) 17 Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (1998), Phát triển nơng thơn theo hướng CNH- HĐH, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Đình Kháng - Nguyễn Văn Phúc (2000), Một số vấn đề lý luận Các Mác Lênin địa tơ ruộng đất, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Đình Kháng (2016), Cơ sở lý luận thực tiễn tiếp tục hoàn thiện sách đất đai Việt Nam nay, Nxb Lao động, Hà Nội 20 Vũ Oanh (1998), Nông nghiệp, nơng thơn đường cơng nghiệp hóa, đại hóa, dân chủ hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Phòng Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Phúc (2018), Báo cáo “Kế hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội thành phố Sông Công giai đoạn 2015 đến 2020, tầm nhìn đến 2025” 22 Phịng kinh tế thành phố Sông Công (2018), Báo cáo tổng hợp kết sản xuất nơng nghiệp 23 Phịng Tài ngun - Môi trường thành phố Sông Công (2021), Báo cáo tổng hợp kết dồn điền đổi thành phố đến năm 2020 24 Phùng Hữu Phú - Nguyễn Viết Thông - Bùi Văn Hưng (2018), Vấn đề nông nghiệp - nông dân- nông thôn- kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Luật Đất đai 1993, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Đất đai sửa 80 đổi, bổ sung năm 1998 năm 2001, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai năm 2003, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Đầu tư 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Trần Trọng Sâm (2008), Vấn đề tam nông Trung Quốc, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội Trang web 31 Cục Hợp tác xã & PTNT: www.dcrd.gov.vn; 32 Bản tin tài kinh doanh – Đài truyền hình Việt Nam VTV1 ngày 25/9/2015 33 http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-hoang-hoa-tich-tu-ruong-dat-de-phat-triennong-nghiep-hang-hoa/96040.htm 34 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2017/46577/Tich tu-va-tap-trung-dat-dai-nham-nang-cao-nang-luc.aspx 35 www.kinhtenong thon.com.vn: Báo Điện tử Kinh tế Nông thôn 36 www.laocai.egov.vn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai 37 www.phutho.egov.vn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ 38 www.thainguyen.egov.vn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên PHỤ LỤC Phiếu điều tra mang số Thứ tự PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT CỦA HỘ, HTX, DOANH NGHIỆP Ở TP SÔNG CÔNG Chúng đến từ trường Đại học nông lâm Thái Nguyên thực nghiên cứu đề tài “Giải pháp kinh tế khuyến khích tích tụ ruộng đất góp phần tái cấu ngành NN địa bàn TP Sông Công tỉnh Thái Nguyên” Mong ông (bà) giúp đỡ thông qua việc bớt chút thời gian để trả lời số câu hỏi phần Thông tin ông (bà) cung cấp số liệu bảo mật để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn Họ tên điều tra viên: Tại: Tỉnh Thái Nguyên, TP Sông Công; xã: ……………; thôn: Ngày vấn: ……/………/ 2021 I THÔNG TIN HIỆN TẠI VỀ CHỦ HỘ (HTX, DN) Họ tên chủ hộ Tuổi Dân tộc Nam (Nữ) .Trình độ văn hóa Thơn .Xã .TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Thông tin thành viên hộ Biểu 01: Giới tính, tuổi, trình độ văn hóa, chun mơn thành viên gia đình TT Họ tên Nam (Nữ) Tuổi Trình độ Tình trạng Nghề nghiệp văn hóa việc làm Ghi rõ: - Trình độ văn hóa ghi rõ lớp - Có việc làm thường xuyên; - Có việc làm thời vụ; - Khơng có việc làm; - Đang học Biểu 02: Thông tin sử dụng lao động sản xuất NN gia đình chủ hộ Các thành viên gia đình quản lý Số người Tuổi Trình độ Nghề Số tháng lao văn hóa nghiệp động năm I Lao động gia đình II Lao động thuê Thuê thường xuyên Thuê thời vụ Biểu 03: Vốn sản xuất hộ Chỉ tiêu Đơn vị tính số Chia lượng Số lượng Giá trị (1.000đ) Vốn sản xuất (lưu động) 1.000đ - Tiền mặt 1.000đ - Vật tư khác 1.000đ Tổng số vốn 1.000đ Chia theo nguồn vốn 1.000đ - Vốn tự có 1.000đ - Vốn vay 1.000đ - Nguồn khác 1.000đ Biểu 04: Tình trạng đất đai hộ đến năm 2020 Nguồn gốc đất Loại đất Tổng diện tích đất NN Đất sản xuất NN * Đất trồng hàng năm - Đất lúa - Đất màu …… * Đất trồng lâu năm - Cây ăn - Cây lấy gỗ …… Đất lâm nghiệp Đất nuôi thủy sản DT Giao Thừa Đấu Khai (ha) quyền SD Mua Khoán Thuê kế thầu hoang lâu dài Mượn Đổi Biểu 05: Chi tiêu hộ Chỉ tiêu Số lượng Giá trị (1.000đ) I Chi phí sản xuất Trồng trọt - Chi phí sản xuất ăn - Chi phí sản xuất lương thực - Chi phí trồng khác Chăn ni Lâm nghiệp 4.Thuỷ sản Công nghiệp, TTCN Dịch vụ 7.Chi khác - Khác II Chi phí cho sinh hoạt gia đình 1.ăn 2.ở 3.Mặc Học tập Chữa bệnh Đi lại Chi khác Biểu 06: Tình hình trao đổi vật tư, hàng hóa hộ ĐVT: Loại hàng hóa Đơn vị tính I.Một số vật tư gia đình mua 1.Phân chuồng Kg Phân đạm Kg Phân lân Kg 4.Phân kali Kg 5.Phân NPK Kg 6.Phân hữu Kg 7.Phân vi sinh Kg Chế phẩm sinh học Kg 9.Thuốc trừ sâu Kg Số lượng Đơn giá Giá trị (1.000đ) 10 Thuốc trừ bệnh Đ 11 Thuốc trừ cỏ Đ 12 Thuốc diệt chuột Đ 13.Thuốc kích thích Đ 14 Khác Đ II Sản phẩm gia đình bán Quả Kg Thóc Kg 3.Sản phẩm chăn nuôi Kg Khác Đ Biểu 07: Tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ năm 2020 Chỉ tiêu 1.Vốn tự có 2.Vốn vay - Ngân hàng NN&PTNT - Ngân hàng sách - Ngân hàng khác - Dự án Xố đói giảm nghèo Vay ưu đãi - Vay tư nhân Số lượng Lãi suất (theo tháng) Năm vay Thời hạn Mục đích Khó (Tháng) vay vốn khăn Biểu 08: Chi phí kết sản xuất hộ lĩnh vực sản xuất NN Loại trồng Lúa Rau Ổi … Diện tích (ha) Sản lượng (kg) Giá bán (1000đ/kg) Giá trị sản xuất (1000đ) Giá thành (1000đ/kg) Tổng chi phí (1000đ) Biểu 09: Tổng chi phí sản xuất trồng Chi phí vật chất LĐ gia đình (cơng) LĐ thuê (công) Chi khác Thu hoạch Làm đất (đ) Thuỷ lợi (đ) Bảo vệ (đ) Thuốc KT(đ) Thuốc BVTV Kali(kg) Lân (kg) Đạm (kg) Chế phẩm Phân chuồng(tạ) Giống cây(cây) Loại trồng lúa rau ổi Cam Nhãn SBiểu 10: Chi phí sản xuất cho mơ hình hộ kiêm loại trồng Chỉ tiêu I.Chi phí 1.Giống Phân bón Phân chuồng Phân hữu Phân vô cơ: Đạm Lân Ka li NPK Khác 3.Thuốc BVTV Thuốc trừ sâu Thuốc trừ bệnh Thuốc kích thích Công lao động Lao động thuê Lao động gia đình 5.Tưới, chăm bón 6.Chi phí khác II Thu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền B Câu hỏi vấn hộ Khi mua/mướn ruộng bán/cho mướn ơng bà có gặp khó khăn hay thuận lợi gì? Giá cả? Thủ tục? Đứng tên quyền sử dụng (còn hiểu sở hữu)? Giới hạn ruộng đất (hạn điền)? Thời gian cho mướn? Thuận lợi khó khăn khác? Hỏi thêm tình hình mua bán, cho mướn đất xã hộ mua, bán, cho mướn khác mà chủ hộ biết Nếu chủ hộ có mua đất/mướn đất hỏi thêm người bán/cho mướn là: lý người bán/cho mướn, bán/cho mướn chuyển sang làm gì, sống họ nào? Nếu chủ hộ có bán đất/cho mướn đất hỏi thêm người mua/đi mướn đất là: lý mua/đi mướn, mua có sản xuất khơng hay cho mướn lại, kinh tế người mua/đi mướn nào? Theo ông bà yếu tố (điều kiện nào) tác động đến việc gia đình ơng bà tăng hay giảm diện tích ruộng đất sản xuất? - Thu nhập gia đình (thu nhập có đủ khả mở rộng diện tích sản xuất; thu nhập thấp mà phải bán đất vay mượn để mở rộng diện tích sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình? - Những thuận lợi hay khó khăn từ sách ruộng đất thơn… - Điều kiện sở hạ tầng nông thôn (đường, điện, thủy lợi…có tạo thuận lợi cho việc sản xuất) - Trình độ học vấn hay khả tiếp thu khoa học kỹ thuật, khả tính tốn quản lý làm ăn ơng/ba hay thành viên gia đình - Khả vay vốn để mở rộng diện tích đầu tư sản xuất? tổ chức tín dụng ngân hàng vay vốn? - Gia đình khơng biết làm nghề phi NN/ biết làm nghề nông? - Giá bán lúa gạo : sản xuất có lãi khơng? - Những ngun nhân khác? Ơng/bà có cho sản xuất diện tích đất lớn tiết kiệm chi phí hơn, suất cao khơng? Vì sao? ………………………………………………………………………… (Hỏi hộ có diện tích lớn diện tích ruộng có tăng lên) Với diện tích canh tác lớn việc tăng thêm diện tích đất canh tác ơng/bà có mong muốn/ đề xuất để sản xuất có hiệu hơn? - Ưu đãi mặt thuế, vay vốn? - Hỗ trợ giống, kỹ thuật, đầu sản phẩm? - Khác Ơng/bà muốn gia đình có khoảng ruộng đất phù hợp với khả sản xuất mong muốn thu nhập? - Nếu ơng/bà có điều kiện mua thêm đất ơng bà muốn có diện tích tích tụ bao nhiêu? - Nếu khơng có điều kiện mua thêm đất ơng/bà có muốn th đất làm khơng? - Ơng/bà có đề nghị cách làm cho diện tích sản xuất lớn mà khơng cần mua, th thêm đất? (ví dụ liên kết sản xuất mơ hình cánh đồng mẫu lớn) Nếu khơng có điều kiện tiếp tục tự canh tác ơng/bà muốn giải ruộng nào? (hoặc có chuyện làm ăn tốt ơng bà có muốn bỏ ruộng k?) - Khơng? sao? - Có bỏ khơng làm ruộng nữa? Ruộng lúc để làm gì? - Cho con? - Bán, cho mướn? Góp vốn đất? - Gia nhập hợp tác xã kiểu mới? Khác? Nếu chủ hộ có mua đất/mướn đất hỏi thêm người bán/cho mướn là: lý người bán/cho mướn, bán/cho mướn chuyển sang làm gì, sống họ nào? 10 Theo ông bà yếu tố (điều kiện nào) tác động đến việc gia đình ơng bà tăng hay giảm diện tích ruộng đất sản xuất? - Thu nhập gia đình (thu nhập có đủ khả mở rộng diện tích sản xuất; thu nhập thấp mà phải bán đất vay mượn để mở rộng diện tích sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình? - Những thuận lợi hay khó khăn từ sách ruộng đất thơn… - Điều kiện sở hạ tầng nông thôn (đường, điện, thủy lợi…có tạo thuận lợi cho việc sản xuất) - Trình độ học vấn hay khả tiếp thu khoa học kỹ thuật, khả tính tốn quản lý làm ăn ơng/ba hay thành viên gia đình - Khả vay vốn để mở rộng diện tích đầu tư sản xuất? tổ chức tín dụng ngân hàng vay vốn? - Gia đình khơng biết làm nghề phi NN/ biết làm nghề nông? - Giá bán lúa gạo: sản xuất có lãi khơng? - Những ngun nhân khác? 11 Suy nghĩ/mong muốn/đề nghị vấn đề liên quan đến tích tụ ruộng đất 11.1 Ơng/bà có cho sản xuất diện tích đất lớn tiết kiệm chi phí hơn, suất cao khơng? Vì sao? (hiểu là: Làm nhiều có rẻ hơn, đỡ tốn khơng?) 11.2 Với diện tích canh tác lớn việc tăng thêm diện tích đất canh tác ơng/bà có mong muốn/ đề xuất để sản xuất có hiệu hơn? - Ưu đãi mặt thuế, vay vốn? - Hỗ trợ giống, kỹ thuật, đầu sản phẩm? - Khác 11.3 Ông/bà muốn gia đình có khoảng ruộng đất phù hợp với khả sản xuất mong muốn thu nhập? - Nếu ơng/bà có điều kiện mua thêm đất ơng bà muốn có diện tích tích tụ bao nhiêu? - Nếu khơng có điều kiện mua thêm đất ơng/bà có muốn th đất làm khơng? - Ơng/bà có đề nghị cách làm cho diện tích sản xuất lớn mà khơng cần mua, th thêm đất? (ví dụ liên kết sản xuất mơ hình cánh đồng mẫu lớn) 11.4 Nếu khơng có điều kiện tiếp tục tự canh tác ơng/bà muốn giải ruộng nào? (hoặc có chuyện làm ăn tốt ơng bà có muốn bỏ ruộng k?) Khơng? sao? Có bỏ khơng làm ruộng nữa? Ruộng lúc để làm gì? Cho con? Bán, cho mướn? Góp vốn đất? Gia nhập hợp tác xã kiểu mới? Khác? 11.5 Những suy nghĩ/mong muốn/đề nghị khác? 12 Chia sẻ chủ đề tích tụ ruộng đất 12.1 Xin ông/bà chia sẻ suy nghĩ việc tích tụ ruộng đất? Tích tụ ruộng đất có lợi khơng? tích tụ ruộng đất có gây bất cơng người có đất khơng có đất? nên khuyến mua, bán đất, cho thuê đất hay khơng? có ủng hộ việc hơ gia đình cá nhân mạnh tích tụ ruộng đất? cho phép tích tụ đến mức nào? sách khuyến khích tích tụ? ưu đãi? sách cho hộ gia đình khơng có đất? sách đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người đất Khác? 12.2 Xin ơng\bà vui lịng cho ý kiến đóng góp việc đưa giải pháp nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất góp phần chuyển dịch cấu ngành NN Sông Công, Ngày .tháng năm 2021 XÁC NHẬN CỦA CHỦ HỘ (Ký, ghi rõ họ tên) ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TẠ QUANG THÙY GIẢI PHÁP KINH TẾ NHẰM KHUYẾN KHÍCH TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT, GÓP PHẦN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN... kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất, góp phần tái cấu ngành NN địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 Tên sở đào tạo: Trường Đại học Nông. .. Phân tích thuận lợi, rào cản nguyên nhân tích tụ ruộng đất thành phố Sông Công - Đề xuất giải pháp kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất góp phần tái cấu ngành NN địa bàn thành phố Sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp kinh tế nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố sông công, tỉnh thái nguyên ,