0

Happy trails 1 grammar

86 6 0
  • Happy trails 1 grammar

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 16:29

www.frenglish.ru www.frenglish.ru A/An, Personal Pronouns - A Ay No, an elephant! AIAn We put a before a word to talk about one person, animal or thing If the word begins with a, e, i, or U, then we use an A Circle @/ an panda a / an song an elephant dog a / an octopus car a / an girl insect a / an quilt a / an egg Spea\
- Xem thêm -

Xem thêm: Happy trails 1 grammar ,