0

Thiết kế cải tiến hệ thống phun bột của dây chuyền chiên tôm tempura

68 1 0
  • Thiết kế cải tiến hệ thống phun bột của dây chuyền chiên tôm tempura

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:09

I H C QU C GIA TP.HCM I H C BÁCH KHOA LÊ QU THI T K C I TI N H TH NG PHUN B T C A DÂY CHUY N CHIÊN TÔM TEMPURA Chuyên ngành: K thu Mã s : 8520114 nT LU TP H CHÍ MINH, tháng Tr : PGS.TS p.HCM TS Phùng Trí Cơng i - NHI M V LU MSHV: 2070300 I II III IV Tp HCM, ngày PGS.TS - ii L IC L i u tiên, tác gi xin dành l i c n th u ki n cho tác gi m ng th i th ng ng h c t p rèn luy n th c t ng d n ch d y t n tình su t trình làm lu n Trong q trình làm lu khó tránh kh i nh ng l i sai ph m v chun mơn, r t mong th y có th b qua Bên c hông th không tránh kh i m c sai ph m, r t mong th tác gi có th h c thêm kinh nghi m hoàn thi n b n Tác gi xin c p th BKRecme tr tác gi trình làm lu Cu i tác gi g i l i c tr t m t tinh th i thân t ch t xuyên su t kì lu iii TÓM T T LU Lu u, thi t k c i ti n h th ng phun b t c a dây chuy n chiên tôm Tempura d c ch t o t i Trung tâm nghiên c u Thi t B Công Ngh (BKRecme) Lu b u t ng quát v i ti n cho c m phum ng th i thi t k 3D, ch t o l p ráp cho c m Ngoài ra, mơ ph ng dịng ch y c a dịng b t thùng ch a b tính tốn d u phun b ki m tra áp su t lý thuy lý thuy t) T trình th c nghi m Bênh c i dung c n ki m tra cho h th ng phun b nh giá tr c u cho xu t k ch b n th c nghi m i ti n iv ABSTRACT To meet the development needs of the market, companies processing fried shrimp Tempura for exporting in Vietnam have posed urgent requirements which are to design and fabricate Tempura shrimp frying machinery to improve productivity as well as profit Simultaneously, improving and developing based on the shrimp frying machinery both local and global market is able to promote the seafood processing industry in Vietnam For this reason, this thesis is to improve the previous version of Tempura shrimp frying machinery fabricated by BK-RECME It includes improving the design of powder sprayer, electrical components as well as control algorithm related to the improvement v L I lu s ng d n khoa h c c a PGS n nghiên c ng Quân Các s li u, k t qu lu n c cơng b b t k cơng trình khác Tác gi lu Lê Qu i vi M CL C U 1.1 Lý ch 1.2 tv tài .2 NG QUAN 2.1 Gi i thi u v 2.2 c ch bi ng tôm chiên tempura 2.3 T ng quan v dây chuy n chiên tôm tempura 2.3.1 Dây chuy n chiên tôm Tempura c a Nh t 2.3.2 Dây chuy n chiên tôm s d ng cánh tay robot công nghi p c a M 2.3.3 2.4 Dây chuy n chiên tôm Trung Qu c T ng quan v h th ng c p b t cho tôm tempura .8 2.4.1 nh S d ng c m phun b t v u phun di chuy n t nh ti n tôm c 2.4.2 S d ng c m phun b t v ti n 2.4.3 H th ng c p b t b 2.4.4 H th 2.5 T ng quan v u phun c nh nk th tôm di chuy n t nh cao 10 i b t 10 ng tôm sau chiên 11 ng sau q trình chiên tơm [3] 11 ng quy trình chiên tơm 14 N TR NG VÀ L A CH 18 3.1 C m phun b t .18 vii 3.1.1 Phân tích hi n tr ng .18 3.1.2 L a ch 3.2 18 ng cho dòng b t 20 3.2.1 Phân tích hi n tr ng .20 3.2.2 L a ch 20 T K H THÔNG PHUN B T 22 4.1 Tính tốn thi t k , c i ti n c m phun b t 22 lý thuy t cho c m phun b t 22 4.1.2 Kh o sát dòng b t 25 4.1.3 Kh o sát thùng phun b t .31 4.1.4 K t lu n 34 4.4 Thi t k h th ng khí nén .34 4.4.1 Yêu c u h th ng 34 4.4.2 L a ch n xy lanh 35 4.4.3 L a ch n van khí nén cho xy lanh 36 4.4.4 L a ch n van ti t chi u 37 4.4.5 L a ch n van an tồn b l c khí 38 4.4.6 L a ch u áp cho thùng b t 38 4.4.7 L a ch n máy nén khí 39 4.4.8 L a ch n b l c d u oil free 39 4.5 Thi t k m n 40 4.5.1 Yêu c u h th ng m 4.5.2 B n 40 nh th i timer 40 4.5.3 L a ch n ngu n 40 viii 4.6 Thi t k gi i thu u n 41 4.6.1 M i quan h gi a th tích khn tôm th i gian ch timer 41 gi i thu t .43 C NGHI M, K T QU NG PHÁT TRI N 44 5.1 Th c nghi m 44 5.1.1 N i dung th c nghi m .44 5.1.2 c nghi m 44 5.1.3 K ch b n th c nghi m 44 5.2 K t qu 45 ng phát tri n 51 DANH M C 52 TÀI LI U THAM KH O 53 41 D a vào b ng 4.2 ta s d ng b ngu n ACBEL Thông s k thu t: + Công su t: + S output: + n áp c p: + u ra: + D i th u n: + Sai s t: + Sai s l p l i: m b o an toàn cho thi t b m m n n l i vi n ta s d ng thêm b ng t m ch (CB cóc) BS1114TV Thơng s k thu t: Dòng ng t t 4.6 Thi t k gi i thu t u n 4.6.1 M i quan h gi a th tích khn tơm th i gian ch timer V n t c xy lanh chi ng ra: (4.9) A: ti t di n nòng xy lanh ( ng khí c p xy lanh Áp su t làm vi c Công su n t i: (4.10) Hi u su ( hi u su t l y t máy nén) (4.11) Hành trình 42 Th t hành trình (th i gian xác l p): (4.12) V n t c nh so v i th i gian l y khn tơm ( d u ng b t hồn toàn ph thu c vào timer i s n xu mong mu n) nh (c th Th i Th i gian l y khn tơm th xy dung i Vì th d ch b t l i di chuy n c y khuôn i nh th i gian ch (timer) (4.13) B ng 4.3 M i liên h gi a th tích khn tơm th i gian Th tích khn tơm Sau kho ng th i gian kích timer 43 gi i thu t Ngun lý ho - ng c a c m phun b t c ho b ng, thi t l p th i gian ch c a Timer AT8N (d a vào ng v i th tích khn tơm s n xu t - H th ng phun b t ho ng lúc v i dây chuy n chiên tôm Tempura, c m bi n v nh b s phát tín hi u xung cho timer b u khiên trung tâm m xung gi m d n - Khi h t th i gian ch , timer s phát tín hi c a u n xy lanh (v trí xy lanh v trí xy lanh - Quá trình ho nt u hành trình: dịng b t ch y cu i hành trình: dịng b t b ng t) ng l p l n có tín hi u d ng ho th ng chiên tôm Tempura Sai TIMER AT8N Sai Hình 4.22 gi i thu t cho c m phun b t ng c a h 44 : TH C NGHI M, K T QU NG PHÁT TRI N 5.1 Th c nghi m Lu xu t k ch b n v n i d ng cho phát tri ng th c nghi m nh m tài sau Các n i dung th c nghi yêu c u c i ti n h th ng xu t d a m c 1.2 5.1.1 N i dung th c nghi m N i dung 1: Ki m ch ng kh ng h th nh ng c a c m phun b t N i dung 2: Ki m tra kh ng tôm thành ph m sau chiên N i dung 3: Ki m tra hi u su t ch ng m chiên tôm (28 con) Hình 5.1 C m phun b t sau c i ti n 5.1.2 c nghi m N i dung 1: L t h th ng c m phun b t t thông s d ch b t l ng quan sát t l dung c tính d chi u cao ch n l a khn tôm phù h p cao c a dung d ch b t so v i c a khuôn tôm) N i dung 2: Cân tôm sau chiên s ng: 20 N i dung 3: Cân tôm sau chiên s ng: 280 (10 m chiên) 5.1.3 K ch b n th c nghi m N i dung 1: Thi t l p giá tr timer qu cao dung d ch b t khuôn t n , xem k t u su t c a c m phun b t 45 Yêu c u c i ti n hi u su t N i dung 2: Cân tơm sau chiên, th ng kê, tính sai s kh Yêu c u c i ti n: kh ng tôm chiên ng tôm sau chiên N i dung 3: Cân tơm sau chiên, th ng k , tính hi u su t giá tr Yêu c u c i ti n: hi u su n i dung t giá tr 5.2 K t qu d ng th ng chiên tôm Tempura bán t khu v c th gi - Nghiên c u l a ch n cs M , Nh t, Trung Qu c, t lên tôm dây chuy n - Nghiên c u thi t k , c i ti n h th ng thùng phun b t c a dây chuy n chiên tôm Tempura Thùng ch a b t sau trình thi t k g m: Thùng ch a b t b t xy lanh Thanh liên k t xy lanh Thanh liên k t ch n Con ch n H p kim lo i u phun b t Hình 5.2 Mơ hình 3D c m phun b t 46 Hình 5.3 Hình 5.4 Hình 5.5 c thùng ch a b t b n v chi ti t c h p kim lo i b n v chi ti t c liên k t xy lanh b n v chi ti t 47 Hình 5.6 Hình 5.7 c b t xi lanh b n v chi ti t c liên k t ch n b n v chi ti t Hình 5.8 B n v chi ti t ch n 48 Hình 5.9 B n v chi ti u phun b t Nh n xét: H u h t chi ti t s d ng v t li u m b o theo Tiêu Chu n Vi t Nam v s n xu t máy ngành th c ph m [12] Các nguyên công ch t o phù h p v i kh ch v chi phí s n xu t gi Vi t Nam, c sau hi u ch nh khơng q nhi u Nhìn chung, chi ti t thi t k a c m phù h p v i kh ti n hành th c i khu v nghi m ch t - Mô ph u áp su t thùng b t v i thơng s Áp su t tính toán Thùng b t dày V t li u SUS304 Thông s k thu t v t li u SUS 304: o o Shear Modulus: o Yield Strength: u vào 49 Hình 5.10 K t qu mơ ph ng chuy n v thùng b t Nh n xét: - D a vào hình 5.10, bi n d ng t p trung vào ph a thùng ch a b t - V i áp su t c tính tốn t lý thuy t, k t qu mô ph ng cho th y bi n d ng thùng b t không r t nh , v i giá tr chuy n v ng t i m ng t làm vi c khác c a dây chuy n chiên b t - ch t o quan tr ng cho thùng ch a b t (chi u dày thùng ch a b t ) - Sau ch t o, c c nghi m ki m ch ng mô ph h ng m c c n ki c ti n hành chiên tôm dây chuy n c a h th ng - Mô ph ng l a ch n giá tr thông s giá Các thông s Kh ti n hành mô ph ng: ng riêng dòng b t nh t dòng b t Áp su t tính tốn t lý thuy t ti n hành th nghi 50 Hình 5.11 K t qu mơ ph ng dòng b t thùng ch a b t Hình 5.12 K t qu mơ ph ng dịng b u phun b t Nh n xét: V n t c ph n b u v i thông s Th i gian l Bên c iv it sung thêm van ti ng dòng b t gi ng h p u ch nh cân b u phun Qua q trình phân tích dịng b t, ta th y áp su t làm vi c t áp su - C m phun b th nghi m th c t c ch t o, l p ráp lên dây chuy n chiên tơm 51 Hình 5.13 Các chi ti c ch t o, l p ráp lên h th ng chiên tôm Tempura Nh n xét: Các linh ki n sau ch t ng kích n c a b n v chi ti t ch t o H th ng sau l p ráp ho t xy lanh ng v n c p áp cho thùng phun b t H th ng ti p t c th c nghi m cho dung d ch b t khách hàng cung c p - xu t nghi m (n ch b n th nghi m) 5.3 iT ng phát tri n - Ti p t c th c nghi m th ng s d ng dung d ch b t khách hàng cung c p - c ti p h th ng làm vi u ki n nhà máy 52 DANH M T c Trung Chanh Vo, Tran Thanh Cong Vu, Tuan Quan Vuong, Quang Minh Phan, Tan Dat Nguyen, Quang Long Le, Quoc Duong Le, Dinh Chien Quoc Le and Tuong Quan Vo, Controllers design for the semi-automation shrimps tempura frying production line, Viet Nam Mechanical Engineering Journal, vol 12, 2021 53 TÀI LI U THAM KH O [1] H tering Device by PF MAX COMPANY Internet: https://www.youtube.com/watch?v=tXVghbje-bg, Mar 1, 2013 [2] K Kulp et al, Batter and Breading in Food Processing United State of America: American Association of Cereal Chemists International, 1999 [3] TankyFood -lam-tempura-tom-chien-bot- bam-deu-tom-ngot-thom-dam-vi.html, Jan 11,2019 [4] chi Robot Frying Tempura Shrimp https://www.youtube.com/watch?v=etOeRFlkN0k, May 5, 2010 [5] O F Solutions https://www.youtube.com/watch?v=XrKq56wthZU, Dec 22, 2014 [5] B T Q o Sát M t S Y u T Ph n Ch t nghi p k ng S n iH cC t Nam, 2007 [6] https://www.youtube.com/watch?v=GMQSR6blC7k, June 14, 2013 [7] u t v - pham/392/may-lot-vo-tom.html, May 25, 2018 [8] C n l t v tôm, thi t b ch bi n tôm xu t kh u, ch bi Apr 26, 2019 [9] SMC https://www.smcworld.com/products/en/, Dec 20, 2021 [10] N.T B y, t H Chí Minh: i H c Qu c Gia Thành Ph H Chí Minh, 2010 [11] R Balzarotti et al - and Co-ZrO2 Low Surface Area Powders onto Ceramic Open-Cell Foams: Influence of Slurry Formulation Catalyst, 2015, pp 2271-2286 54 [12] http://www.dytec.com/pdfs/Dytec_Catalog_01.html, Dec 20, 2021 [13] n Vi t Nam TCVN 7367:2003 (ISO 15161:2001) v d ng TCVN ISO 9001:2000) công nghi p th c ph ng d n áp u Internet: https://hethongphapluat.com/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-7367-2003iso-15161-2001-ve-huong-dan-ap-dung-tcvn-iso-9001-2000-trong-congnghiep-thuc-pham-va-do-uong-do-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-banhanh.html#van-ban-cong-bo-ban-hanh, Dec 05, 2021 55 LÝ L CH TRÍCH NGANG H tên: Lê Qu c L i, M c, Qu ng Ngãi a ch liên l c: 77 Khu ph n Bình Tân, Thành Ph H Chí Minh O Sau ih c H 2/2021 01/2022 o: Chính quy i h c Bách Khoa Chuyên ngành: K thu -Tp HCM, Vi t Nam nt ih c H 09/2015 o: Chính quy ng cao Vi t Pháp (PFIEV) i h c Bách Khoa -TP HCM, Vi t Nam nt QUÁ TRÌNH CƠNG TÁC 9/2020 n Cơng ty TNHH JUKI (VI T NAM) Công vi 11/2020 m nhi m: K nghiên c u phát tri n ... c : Tôm nguyên li u s d b t chiên tôm Tempura ph ch l ng d n 14 2.5 ng quy trình chiên tơm Ti n hành chiên tôm Tempura b công chiên b ng dây chuy n chiên tôm Tempura c tài lu kho S ng tôm chiên. .. c ch bi ng tôm chiên tempura 2.3 T ng quan v dây chuy n chiên tôm tempura 2.3.1 Dây chuy n chiên tôm Tempura c a Nh t 2.3.2 Dây chuy n chiên tôm s d ng cánh tay... chiên tôm tempura Dây chuy n chiên tôm hi c s n xu t u nh c t i m t s nhi ph bi n c a c th c ph n hình có th u s n xu t máy chiên tôm Tempura Nh t, Trung Qu 2.3.1 Dây chuy n chiên tôm Tempura
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cải tiến hệ thống phun bột của dây chuyền chiên tôm tempura ,