0

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tiền xử lý lignocellulose trong quá trình ssf chuyển hóa thành cồn sinh học

106 2 0
  • Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tiền xử lý lignocellulose trong quá trình ssf chuyển hóa thành cồn sinh học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:57

Chuyên ngành: 8.52.03.01 TP c hoàn thành t i: Cán b i h c Bách Khoa ng d n khoa h c: PGS TS Nguy HCM ình Quân Cán b nh n xét 1: TS Lê Xuân Ti n Cán b nh n xét 2: PGS TS Ngô Thanh An Lu cb ov t Thành ph n H ih giá lu ngày m: PGS TS Lê Th Kim Ph ng Ch t ch TS Lê Xuân Tiên Ph n bi n PGS TS Ngô Thanh An Ph n bi n TS Hu nh Nguy n Anh Tu n y viên TS Ph y viên cL i Xác nh n c a Ch t ch H ngành sau lu CH T CH H iá lu ng khoa qu n lý chuyên c s a ch a (n u có) NG NG KHOA K THU T HÓA H C PGS TS Lê Th Kim Ph ng ii - - MSHV: 2070665 : 8.52.03.01 I (Investigation of improving lignocellulose pretreatment efficiency in SSF process to produce bioethanol) II - - - III : 06/09/2021 IV : 12/12/2021 V Tp HCM, ngày 12 CÁN A K THU T HÓA H C L IC u tiên, xin g i l i c gi ng Biomass t n PGS.TS nguy ng d n ng phịng thí nghi m Nhiên li u Sinh h c i h c Bách Khoa Thành ph H Chí Minh, th tr tơi có th th c hi n t t lu n cán b phòng thí nghi ng d n il ic h tr tơi th c hi n thí nghi m kho ng th i gian th c hi n nghiên c u t Ti p theo, xin c h n th y khoa K thu t Hóa h i u ki n cho h c t p trang b ki n th c, làm n n t th c hi n lu Cu i cùng, mu n g i l i c ng hành tôi, h tr v m t tinh th h c t p th i gian làm lu Tôi xin chân thành c nb ng h t ch t su t q trình TĨM T T Trong nghiên c u này, ti n x lý k t h hi u qu lo i b lignin gi nâng cao tinh th c a cellulose lignocellulose, xu t th c hi n K t qu cho th y ngâm nguyên li u vào c, r a, l c, r i ngâm vào base sau cho hi u qu ng h p khác (bao g m: ti n x lý ch v i acid; ch v i base; ho c theo th t c, acid sau) y phân c a nguyên li u cho trình th y ng th chuy g cao su b u ki n ti n x lý d ng dung d ch H2SO4 1,67% KL 5,4 gi , c ép lo i b dung d ch acid r i ti n x lý v i dung d ch NaOH 2,98% 24 gi K t qu cho th v i nguyên li tinh th (CrI) c a nguyên li u gi m xu ng 57,61% (so u 61,36%) hi u su t ti n x hình) 78,80% V u ki 6,98 gi th c nh ng dùng dung d ch H2SO4 0,58% KL lý v i dung d ch NaOH 2,671% KL 24 gi tinh m t 56,05 xu ng 52,01%; hi u su t ti n x lý 72,67% K t qu th c nghi m trình SSF c a nguyên li c cho th c n x lý m t l n Dung d ch sau SSF v i g cao su có n ethanol 1,61 vol%; v t hi u su t chuy n hóa cellulose thành bioethanol 45,6%; 54,91% Bên c nh ti n x lý k t h p, vi c n p nhi u l n enzyme cho trình SSF lignocelluose cho th y r ng chia nh men n p nhi u l n vào h n h p lên th y phân c a nguyên li u Cùng m t t ng p l n t i th ng e v i n p enzyme l n V phân 62,31% (n p l ng enzyme m 0, 12 24 gi cho hi u qu th t thúc trình so u su t th y hi u su t th y phân 75,26% (1 l n n p: 63,01%) v ABSTRACT In this study, a combination pretreatment method was proposed Accordingly, an acidic pretreatment followed by an alkaline pretreatment improved the pretreatment efficiency by removing lignin and reducing the crystallinity of cellulose in the lignocellulose materials, herein, rubber sawdust, and rice straw It was proved that this procedure was more effective than other cases (including acid-only, base-only, and pretreatment with soaking the material in an alkaline first and then in an acidic solution) As a result, the combination pretreatment increased the hydrolysis efficiency in a simultaneous hydrolysis and fermentation (SSF) to convert lignocellulose into bioethanol The condition for pretreatment of rubberwood by this method was to soak the material in 1.67% wt H2SO4 solution for 5.4 hours, wash, then filter to collect the solid material, which was next treated in 2.98% NaOH solution for 24 hours The results showed that the crystallinity index (CrI) of the raw materials decreased to 57.61% (compared CrI of the starting material, 61.36%), and the pretreatment efficiency (amorphous cellulose enrichment) was 78.80% For rice straw, it was 0.58%.wt H2SO4 for 6.981 hours, then 2.67%.wt NaOH solution for 24 hours The crystallinity index of rice straw decreased from 56.05 to 52.01%, while the pretreatment efficiency was 72.67% The experimental results of the SSF process of these materials showed that the bioethanol obtained was higher than that of the alkaline pretreatment methods The solution after SSF with rubberwood had an ethanol concentration of 1.61% %vol; with rice straw it was 1.48% %vol, and the efficiency of converting cellulose to bioethanol was 45.6%; and 54.91% in both cases, respectively In addition, the study of multiple enzyme loading in an SSF process was also proposed and found to increase the hydrolysis rate of the feedstock For the same enzyme dosage, splitting into multiple loading times at time of 0, 12, and 24 hour increased the hydrolysis efficiency, thus increased the ethanol content in the final SSF process For rubber wood sawdust, this method gave a hydrolysis efficiency of 62.31% (1 load: 53.44%) while a hydrolysis efficiency of rice straw of 75.26% (1 load: 63, 01%) vi L I CAM Tôi xin cam k t k t qu c uc ab Biomass nghiên c tơi th c hi n t i phịng thí nghi m Nhiên li u Sinh h c i h c Bách Khoa Thành ph H c vi c trình bày lu i s h tr p lu n án cho b cc pb nhi m v tính minh b ch c a k t qu ng d n ng ho c u s th t ch u trách c báo cáo i th c hi n Lê T n Nhân T vii M CL C L IC iv TÓM T T v ABSTRACT vi L vii M C L C viii Danh m c ch vi t t t xi Danh m c b ng xii Danh m c hình xiii M U T NG QUAN 1.1 Bioethanol 1.1.1 1.1.2 1.1.3 ti Nhu c u v i pháp cho v ng ng ng tái t o xu th Bioethanol m t gi ng c a th gi i ng b n v ng 1.2 Các th h s n su t bioethanol 1.3 Tình hình nghiên c u v s n xu t bioethanol m t s h n ch 1.4 Lignocellulose 10 1.4.1 Cellulose 10 1.4.2 Hemicellulose 12 1.4.3 Lignin 14 1.5 Quá trình ti n x lý lignocellulose 15 1.5.1 Ti n x lý b ng acid 16 1.5.2 Ti n x lý b ng base 17 1.5.3 Nghiên c u trình ti n x lý b ch th c nghi m .19 viii 1.6 Quá trình th n x lý 20 1.6.1 Th y phân .20 1.6.2 Lên men 21 1.6.3 ng c a lignin lên ph n ng th p nhi u l n enzyem 22 1.7 tv m c tiêu nghiên c u 23 T LI U .24 2.1 V t li u 24 2.1.1 cao su .24 2.1.2 25 2.1.3 Hóa ch t 26 2.2 .27 2.2.1 áp phân tích thành ph n hóa h c 27 2.2.2 tinh th .28 2.2.3 2.3 nh n glucose ethanol 28 B trí thí nghi m 30 2.3.1 Nghiên c u trình ti n x lý 30 2.3.2 Thí nghi p n p enzyme nhi u l n .35 K T QU VÀ TH O LU N .37 3.1 Thành ph n c 37 3.2 Thí nghi m ti n x lý v i tác ch t khác 39 3.3 B m base 43 ng cho quy ho ch th c nghi m ti n x lý k t h p acid 3.3.1 Ti n x lý k t h p acid base v i g cao su 43 3.3.2 Ti n x lý k t h p acid base v 47 ix 3.3.3 u ki n thích h t hi u qu cao cho q trình ti n x lý k t h 52 3.3.4 Th y phân lên men SSF lignocellulose v TXL khác 54 3.4 Thí nghi m SSF n p nhi u l n enzyme 55 3.4.1 Quá trình SSF n p nhi u l iv cao su 56 3.4.2 Quá trình SSF n p nhi u l iv .61 3.4.1 Quá trình SSF n p nhi u l i v i gi y so sánh k t qu v i nguyên li u 64 3.4.2 Hi u su t th y phân chuy n hóa lignocellulose thành bioethanol .67 K T LU N VÀ KI N NGH .69 4.1 K t lu n .69 4.2 Ki n Ngh .70 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH KHOA H C 71 TÀI LI U THAM KH O 80 PH L C .86 PH N LÝ L CH TRÍCH NGANG 98 x [42] R W W Glasser, -assisted biomass fractionation II Fractionation behavior of various biomass resources, Biomass and Bioenergy, vol 14, no 3, pp 219-235, 1998 [43] S Ho, S Huang, et al., -rich microalgae biomass as feedstock, Bioresource technology, vol 135, pp 191198, 2013 [44] L Matsakas, et al organosolv steam explosion -first biomass fractionation using a hybrid pretreatment technology improves the saccharification and fermentability of spruce biomass," Bioresource technology, vol 273, pp 521-528, 2019 [45] T T More, M M Ghangrekar with ultrasonication preBioresource Technology, vol 101, pp 562 567, 2009 [46] Y Zheng, et al., Progress in energy and combustion science, vol 42, pp 35-53, 2014 [47] L Huisheng, et al., ith water-ethanol as co-solvent, Chinese Journal of Chemical Engineering, vol 21, no 5, pp 551-557, 2013 [48] Z Lu, X Li, J Jian, S Yao -torrefied wood particle: Effects of pretreatment temperature and residence time, Fuel, 250, 160-167, 2019 [49] S Mussatto (Ed), Biomass fractionation technologies for a lignocellulosic feedstock based biorefinery, MA, USA: Elverier, 2016 [50] P Kalhor, K Ghandi, "Deep Eutectic Solvents for Pretreatment, Extraction, and Catalysis of Biomass and Food Waste," Molecules, vol 24, no 22, p 4012 [online] https://doi.org/10.3390/molecules24224012 [51] R P Chandra, R Bura, W E Mabee, A Berlin, X Pan, and J N Saddler, c hydrolysis of Biofuels, vol 108, pp 67 93, Apr 2007 84 [52] guy n, Công ngh enzyme, Tp H Chi Minh: i h c Qu c gia Thành Ph H Chí Minh, 2004 [53] c Ph m, Giáo trình cơng ngh lên men, Hà N i: Nhà xu t b n giáo d c Vi t Nam, 2010 [54] between simultaneous saccharification and fermentation and separate hydrolysis and fermentation using steam- Process Biochem, vol 42, no 5, pp 834 -839, 2007 [55] Enzyme and Microbial Technology., vol 4, no 2, pp 99 103, Mar 1982 [56] J N Nakagame, S., Chandra, R P., Sustainable production of fuels, chemicals, and fibers from forest biomass, vol 1067, pp 145 167, 2011 [57] V P Puri, "Effect of crystallinity and degree of polymerization of cellulose on enzymatic saccharification," Biotechnology and Bioengineering, vol 26, no.10, pp 1219-1222, 1984 [58] T Q Lan, et al., "Effect of lignin isolated from p-toluenesulfonic acid pretreatment liquid of sugarcane bagasse on enzymatic hydrolysis of cellulose and cellulase adsorption." Industrial Crops and Products, vol 155, no 112768, 2020, [Online] https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112768 [59] D Ciolacu, J Kovac, V Kokol, " -binding domain from Clostridium cellulovorans on the supramolecular structure of cellulose fbers," Carbohydrate research, vol 345, no 5, pp 621-630, 2010 85 PH L C Ph L c 1.1 Giá tr y u t Name acid B:Tg TXL acid base (H1) (CrI) Goal ng ph n h i ti n x lý g cao su Lower Limit Upper Limit Lower Weight Upper Weight is in range 0.5 3.5 1 is in range 1 is in range 1 none 46.2105 77.1893 1 maximize 42.1606 78.7905 1 minimize 57.6453 65.5405 1 Ph L c 1.2 Phân tích ANOVA cho H1 c Source Model Sum of Squares df Mean Square cao su F-value p-value 652.37 130.47 11.32 99.72 99.72 8.65 0.0148 Cbase 115.28 115.28 10.00 0.0101 B² 432.01 432.01 37.47 0.0001 B-Tg TXL acid C² Importance 0.0007 significant 92.57 92.57 8.03 0.0177 A²C 113.16 113.16 9.82 0.0106 Residual 115.29 10 11.53 Lack of Fit 114.95 12.77 Pure Error 0.3404 0.3404 Cor Total 767.66 15 Std Dev 3.40 Mean C.V % 37.52 0.1261 not significant R² 0.8498 60.80 Adjusted R² 0.7747 5.58 Predicted R² 0.6099 Adeq Precision 13.7083 = +64.87 -3.16 B +7.59 C -12.14 B² +5.62 C² -8.41 A²C Ph L c 1.3 Phân tích ANOVA cho H2 c cao su 86 Source Model Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 1062.67 10 106.27 26.91 25.37 25.37 6.43 0.0522 B-Tg TXL acid 139.47 139.47 35.32 0.0019 Cbase 175.16 175.16 44.35 0.0012 AB 14.33 14.33 3.63 0.1152 AC 33.14 33.14 8.39 0.0339 A² 21.59 21.59 5.47 0.0665 B² 567.58 567.58 143.72 < 0.0001 C² 47.57 47.57 12.05 0.0178 A²B 41.15 41.15 10.42 0.0233 A²C 167.28 167.28 42.36 0.0013 Residual 19.75 3.95 Lack of Fit 19.21 4.80 Pure Error 0.5355 0.5355 Cor Total 1082.41 15 Aacid Std Dev Mean C.V % 1.99 8.97 0.0010 significant 0.2448 not significant R² 0.9818 59.93 Adjusted R² 0.9453 3.32 Predicted R² Adeq Precision 0.6504 22.2305 = +55.47287 -28.97130 +19.19055 Tg TXL acid -28.52425 -2.70789 +19.53445 +5.85280 -1.63031 Tg TXL acid² +4.24785 +0.751321 -4.54439 87 Ph L c 1.4 Phân tích ANOVA cho CrI c Source Sum of Squares Mean Square df cao su F-value p-value Model 69.28 11 6.30 14.64 0.0098 significant Aacid 16.79 16.79 39.01 0.0033 8.03 8.03 18.65 0.0125 Cbase 11.45 11.45 26.62 0.0067 AB 5.88 5.88 13.67 0.0209 AC 1.42 1.42 3.30 0.0433 BC 6.37 6.37 14.80 0.0183 A² 0.2100 0.2100 0.4881 0.0433 B² 9.37 9.37 21.78 0.0095 A²B 3.17 3.17 7.38 0.0532 AB² 19.18 19.18 44.58 0.0026 B²C 9.65 9.65 22.42 0.0091 Residual 1.72 0.4303 Lack of Fit 1.69 0.5641 19.47 0.1647 Pure Error 0.0290 0.0290 Cor Total 71.00 15 B-Tg TXL acid Std Dev Mean C.V % 0.6560 not significant R² 0.9758 61.90 Adjusted R² 0.9091 1.06 Predicted R² 0.5323 Adeq Precision 12.5172 = +62.00671 -11.08071 -1.18217 Tg TXL acid +9.77473 +3.72190 -0.280995 -3.57123 +1.37108 +0.165930 Tg TXL acid² -0.208692 -0.256475 +0.272817 88 Ph L c 1.5 T Number acid nx Tg TXL acid base (H1) cao su (H2) (CrI) Desirabilit y 1.645 5.382 2.997 77.691 78.800 57.614 1.000 1.624 5.244 2.997 77.528 78.821 57.633 1.000 1.676 5.447 3.000 77.855 78.870 57.640 1.000 1.625 5.275 2.997 77.560 78.812 57.621 1.000 1.663 5.428 2.998 77.780 78.824 57.627 1.000 1.683 5.508 3.000 77.889 78.817 57.641 1.000 1.660 5.454 2.998 77.786 78.792 57.617 1.000 1.630 5.342 2.998 77.644 78.806 57.602 1.000 1.611 5.202 2.999 77.477 78.819 57.630 1.000 10 1.619 5.343 3.000 77.639 78.795 57.582 1.000 11 1.659 5.394 2.996 77.708 78.804 57.634 1.000 12 1.636 5.262 2.997 77.578 78.848 57.642 1.000 13 1.648 5.336 2.996 77.641 78.816 57.635 1.000 14 1.645 5.430 3.000 77.769 78.806 57.597 1.000 15 1.619 5.315 2.999 77.599 78.794 57.593 1.000 16 1.623 5.218 2.999 77.522 78.846 57.640 1.000 17 1.636 5.313 2.998 77.641 78.842 57.621 1.000 18 1.657 5.368 2.997 77.704 78.835 57.637 1.000 19 1.598 5.141 3.000 77.383 78.800 57.644 1.000 20 1.608 5.244 2.999 77.508 78.796 57.607 1.000 21 1.641 5.285 2.998 77.624 78.863 57.639 1.000 22 1.690 5.565 3.000 77.926 78.769 57.645 1.000 23 1.692 5.642 3.000 77.930 78.657 57.645 0.998 24 1.768 5.280 3.000 77.940 79.198 57.827 0.988 25 1.844 5.723 3.000 78.178 78.790 57.893 0.984 26 1.556 5.291 2.929 76.164 77.496 57.645 0.982 27 1.839 6.090 3.000 77.879 77.865 57.996 0.965 28 0.958 5.830 3.000 74.164 74.744 56.591 0.943 29 0.554 5.466 3.000 70.438 71.401 56.209 0.893 30 0.500 5.557 2.133 65.063 69.163 57.645 0.859 Selected 89 Ph L c 2.1 Giá tr y u t Name Goal acid B:Tg TXL acid base (CrI) ng ph n h i ti n x Upper Weight Lower Weight Lower Limit Upper Limit Importance is in range 0.5 3.5 1 is in range 1 is in range 1 none 51.6706 70.7684 1 maximize 51.7356 72.2194 1 minimize 52.561 58.1498 1 Ph L c 2.2 Phân tích ANOVA cho H1 c Source Model Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 450.07 75.01 6.35 0.0074 significant Aacid 39.60 39.60 3.35 0.1002 B-Tg TXL acid 43.86 43.86 3.72 0.0860 Cbase 54.50 54.50 4.62 0.0602 BC 47.33 47.33 4.01 0.0762 B² 238.52 238.52 20.21 0.0015 13.19 13.19 1.12 0.3180 Residual 106.23 11.80 Lack of Fit 103.09 12.89 4.11 0.3651 not significant Pure Error 3.14 3.14 Cor Total 556.30 15 A²B Std Dev Mean C.V % 3.44 R² 0.8090 60.46 Adjusted R² 0.6817 5.68 Predicted R² 0.5314 Adeq Precision 6.7130 H1 = +65.44 -1.99 A +4.68 B +2.33 C +2.43 BC -7.98 B² -2.87 A²B 90 Ph L c 2.3 Phân tích ANOVA cho CrI c Source Sum of Squares Mean Square df F-value p-value Model 51.51 5.72 6.54 Aacid 20.88 20.88 23.87 0.0028 B-Tg TXL acid 10.31 10.31 11.79 0.0139 4.07 4.07 4.66 0.0743 AB 0.1219 0.1219 0.1394 0.0417 AC 1.79 1.79 2.05 0.0525 A² 7.21 7.21 8.25 0.0284 B² 5.25 5.25 6.00 0.0498 C² 3.85 3.85 4.40 0.0807 A²B 9.82 9.82 11.22 0.0154 Residual 5.25 0.8745 Lack of Fit 5.02 1.00 4.44 0.1451 Pure Error 0.2264 0.2264 Cor Total 56.76 15 Cbase Std Dev Mean C.V % 0.9352 0.0165 significant not significant R² 0.9676 54.88 Adjusted R² 0.7689 1.70 Predicted R² 0.3852 Adeq Precision 9.1705 = +64.49917 -4.43690 -2.64666 Tg TXL acid -4.84180 +1.49523 -0.315355 +1.46655 +0.156733 Tg TXL acid² +1.20856 -0.366948 Ph L c 2.4 Phân tích ANOVA cho CrI c 91 Source Sum of Squares Mean Square df F-value p-value Model 573.53 71.69 5.82 0.0157 significant Aacid 107.82 107.82 8.76 0.0211 B-Tg TXL acid 41.86 41.86 3.40 0.1077 Cbase 82.48 82.48 6.70 0.0360 AB 0.6196 0.6196 0.0503 0.0889 AC 6.66 6.66 0.5412 0.0859 BC 38.25 38.25 3.11 0.1213 B² 189.23 189.23 15.37 0.0057 C² 7.36 7.36 0.5978 0.4647 Residual 86.16 12.31 Lack of Fit 82.16 13.69 3.43 0.1914 3.99 Pure Error 3.99 Cor Total 659.69 15 Std Dev Mean C.V % 3.51 not significant R² 0.9694 61.34 Adjusted R² 0.7201 5.72 Predicted R² 0.6148 Adeq Precision 7.0543 = +28.99946 -0.601340 +10.05698 Tg TXL acid +6.05008 -0.061846 -0.608313 +0.728899 -0.892426 Tg TXL acid² -1.58371 92 Ph L c 2.5 T Number acid nx Tg TXL acid base H1 Desirabilit y H2 0.580 6.982 2.691 69.327 72.672 52.005 1.000 0.587 6.465 2.648 69.212 72.577 51.860 1.000 0.629 6.391 2.673 69.209 72.483 52.021 1.000 0.507 5.942 2.624 68.811 72.285 51.573 1.000 0.568 5.834 2.971 69.340 72.355 52.362 1.000 0.640 6.105 2.721 69.064 72.297 52.092 1.000 0.725 6.551 2.761 69.459 72.452 52.491 1.000 0.695 6.213 2.714 69.100 72.246 52.252 1.000 0.671 6.806 2.818 69.726 72.725 52.489 1.000 10 0.536 7.490 2.967 69.808 72.931 52.494 1.000 11 0.531 7.135 2.620 68.997 72.530 51.751 1.000 12 0.538 5.873 2.701 68.849 72.230 51.781 1.000 13 0.582 7.148 2.887 69.863 72.970 52.399 1.000 14 0.679 6.647 2.742 69.474 72.566 52.341 1.000 15 0.515 6.092 2.519 68.713 72.231 51.456 1.000 16 0.541 6.578 2.557 69.021 72.527 51.599 1.000 17 0.614 6.693 2.870 69.891 72.958 52.358 1.000 18 0.569 5.885 2.847 69.149 72.344 52.110 1.000 19 0.680 6.341 2.774 69.392 72.482 52.327 1.000 20 0.539 6.246 2.608 69.028 72.492 51.636 1.000 Selected 93 Ph L c Giá tr thí nghi m ti n x Cao su pretreatment untreated Alkaline Sufuric acid Combine combine Acid Base Acid-base Base-acid I200 Inon 1527 1055 1175 1250 1321 OD1 OD2 L1 0,1888 1,0588 0,2141 1,1031 1,0449 0,0856 0,0000 CrI 590 437 404 490 428 L2 3,776 0,000 1,713 12,539 0,000 CrI (area) H% 61,36 52,3 58,58 50,1 42,90% 65,62 55,6 13,46% 60,80 50,14 62,61% 67,60 53,77 24,21% I200 0,000 14,823 15,443 1,370 0,000 3,776 14,823 17,156 13,908 0,000 Inon 721 845 740 868 462 CrI 275 380 341 381 203 H1 61,859 55,030 53,919 56,106 56,061 14,773 57,994 67,121 54,415 0,000 cao su Acid Stt tg 3,5 0,5 0,5 3,5 2 0,5 3,5 0,5 3,5 3,5 0,5 10 11 12 13 14 15 16 Acid A Stt 10 11 12 13 14 15 16 Base 3 3 6 6 6 9 9 tg B 3,5 0,5 0,5 3,5 2 0,5 3,5 0,5 3,5 3,5 0,5 OD Lignin OD1 OD2 L1 L2 1,0132 0,7197 2,026 1,0625 0,7629 2,125 1,102 0,7951 2,204 1,1403 0,7878 2,281 1,0351 0,7114 2,070 0,6825 1,0513 1,365 0,7282 0,822 1,456 0,8748 0,8123 1,750 0,8736 0,9038 1,747 0,8944 0,822 1,789 0,8275 0,8753 1,655 1,1002 0,7766 2,200 1,0083 0,6845 2,017 1,0881 0,661 2,176 1,0388 0,5506 2,078 1,0281 0,6504 2,056 11,515 12,206 12,722 12,605 11,382 16,821 13,152 12,997 14,461 13,152 14,005 12,426 10,952 10,576 8,810 10,406 13,542 14,331 14,926 14,885 13,453 18,186 14,608 14,746 16,208 14,941 15,660 14,626 12,969 12,752 10,887 12,463 OD Lignin OD2 L1 L2 0,957 0,7233 1,914 0,9563 0,7059 1,913 0,8455 0,8069 1,691 0,8495 0,8147 1,699 0,9371 0,7806 1,874 0,9006 1,0057 1,801 0,992 0,8042 1,984 0,9682 1,0095 1,936 0,8931 0,9250 1,786 0,8632 0,9826 1,726 1,0606 0,8359 2,121 0,8381 0,7876 1,676 1,0216 0,7506 2,043 1,0646 0,8130 2,129 1,0595 0,8601 2,119 0,8356 0,9670 1,671 11,573 11,294 12,910 13,035 12,490 16,091 12,867 16,152 14,800 15,722 13,374 12,602 12,010 13,008 13,762 15,472 13,487 13,207 14,601 14,734 14,364 17,892 14,851 18,088 16,586 17,448 15,496 14,278 14,053 15,137 15,881 17,143 Base C 3 3 6 6 6 9 9 OD1 3 2 2 1 3 I200 Inon CrI H1 H2 1-CrI 1205,0 481,3 60,059 57,477 58,862 0,399 1127,3 421,4 62,618 60,829 59,511 0,374 1134,8 452,5 60,125 63,351 64,486 0,399 1095,3 398,7 63,603 63,181 60,911 0,364 1118,6 422,0 62,279 57,099 56,054 0,377 1412,4 586,9 58,443 77,189 78,790 0,416 1188,6 437,1 63,229 62,005 60,074 0,368 1196,4 468,5 60,845 62,591 63,083 0,392 1039,1 440,1 57,645 68,795 71,531 0,424 1202,7 473,8 60,604 63,416 64,118 0,394 1209,1 442,1 63,439 66,468 64,561 0,366 1146,4 395,0 65,540 62,080 57,479 0,345 1188,3 441,9 62,811 55,045 53,291 0,372 1054,3 410,8 61,034 54,126 54,510 0,390 1318,8 473,9 64,066 46,211 42,161 0,359 1351,8 486,7 63,997 52,897 49,448 0,360 I200 Inon 766 868 710 836 681 841 744 839 820 847 834 764 693 858 956 742 CrI 356 382 326 390 285 382 323 388 389 386 393 360 292 378 401 346 H1 53,514 55,991 54,177 53,392 58,150 54,578 56,586 53,754 52,561 54,427 52,878 52,880 57,864 55,944 58,054 53,369 H2 52,765 51,671 57,126 57,646 56,196 70,002 58,103 70,768 64,891 68,263 60,624 55,860 54,980 59,222 62,131 67,070 55,343 51,736 58,879 60,061 53,999 70,974 57,586 72,219 67,473 69,393 63,275 58,830 53,041 59,320 60,321 68,963 1-CrI 0,465 0,440 0,458 0,466 0,419 0,454 0,434 0,462 0,474 0,456 0,471 0,471 0,421 0,441 0,419 0,466 94 Acid Ethanol e 0 0.06 0.02 0.15 0.026 0.21 0.025 20 0.28 0.06 24 0.38 0.016 30 0.46 0.07 48 0.57 0.023 68 0.667 0.014 72 0.78 0.04 80 0.79405 0.03 Acid - base Ethanol e 0 0.13 0.04 0.34 0.037 0.45 0.062 0.72 0.07 0.92 0.06 1.15 0.04 1.33 0.05 1.53 0.05 1.57 0.07 0.04 Acid - base Ethanol e 0 0,12 0,18 0,45 20 0,67 24 0,87 30 1,1 48 1,21 68 1,34 72 1,36 80 base Ethanol base Ethanol 0,06 0,2 0,06 0,08 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,05 0.2 0.024 0.025 0.03 0.01 0.03 0.02 0.025 0.04 1,27 0.025 acid Ethanol e 0,04 0,08 0,19 0,28 0,54 0,76 0,87 0,96 1,11 1,13 acid Ethanol e 0.06 0.2 0.27 0.467 0.6 0.8 0.93 1.2 1.25 Ph L c 0,023 0,05 0,055 0,08 0,03 0,04 0,08 0,04 0,06 0,04 raw Ethanol e 0.06 0.15 0.21 0.28 0.38 0.46 0.57 0.667 0.78 0.79405 0.02 0.026 0.025 0.06 0.016 0.07 0.023 0.014 0.04 0.03 0.06 0.13 0.134 0.267 0.267 0.267 0.333 0.333 0.333 0.35 raw Ethanol e 0,04 0,05 0,12 0,18 0,34 0,47 0,56 0,63 0,67 0,67 0,03 0,06 0,08 0,04 0,07 0,04 0,03 0,06 0,05 0,07 e 0,04 0,09 0,11 0,18 0,19 0,21 0,23 0,27 0,29 0,3 0.07119 0.1 0.01017 0.02691 0.04 0.03 0.04 0.04764 0.03 0.05 e 0,03 0,05 0,03 0,06 0,02 0,05 0,08 0,05 0,06 0,03 ng c a n m men 11.5 t bào (log CFU/ml) S cerevisiae M cao su 11.0 10.5 10.0 9.5 10 20 30 Th 40 50 60 70 gian (gi ) Ph L c Giá tr thí nghi m trình SSF n p nhi u l n enzyme 95 Cao su cao su glucos Ethanol ethan e ol gian 12 16 20 24 30 36 42 48 60 72 80 0,000 4,491 4,293 4,997 2,453 3,373 7,054 9,147 5,285 10,662 8,281 11,059 12,268 11,456 0,000 0,577 0,626 0,806 0,710 0,818 0,626 0,722 0,662 0,433 0,794 0,601 0,529 0,481 0,000 0,200 0,220 0,230 0,320 0,340 0,530 0,610 0,620 0,720 0,860 0,870 1,020 1,020 0,000 0,020 0,022 0,026 0,100 0,100 0,045 0,042 0,048 0,028 0,048 0,056 0,040 0,050 Glucose phân 0,000 8,091 8,253 9,137 8,213 9,493 16,594 20,127 16,445 23,622 23,761 26,719 30,628 29,816 0,000 1,006 1,097 1,363 2,853 2,961 1,590 1,622 1,690 1,033 1,822 1,801 1,386 1,553 0,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 72,000 80,000 Glucose Ethanol gian 0,000 3,463 3,093 4,762 3,373 9,381 6,754 8,814 4,600 9,698 11,131 8,912 12,539 11,664 0,000 0,650 0,716 0,505 0,854 0,529 0,818 0,601 0,758 0,818 0,517 0,517 0,589 0,505 0,000 0,210 0,210 0,240 0,320 0,330 0,520 0,640 0,610 0,801 1,020 1,040 1,120 1,120 0,000 0,006 0,013 0,058 0,035 0,116 0,016 0,070 0,275 0,064 0,112 0,073 0,045 0,034 phân 0,000 7,243 6,873 9,082 9,133 15,321 16,114 20,334 24,116 29,491 27,632 32,699 31,824 0,000 0,785 0,986 1,739 1,608 3,004 1,152 2,110 6,640 2,191 2,922 2,077 1,549 1,225 Cao su gian 0,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 72,000 80,000 0,000 7,396 3,319 2,615 2,687 5,682 6,399 3,741 9,959 8,043 4,156 9,706 11,420 11,283 0,000 2,459 0,734 0,626 0,517 0,613 0,770 0,662 0,541 1,670 0,710 0,782 0,613 0,505 0,000 0,200 0,230 0,310 0,460 0,540 0,620 0,530 0,710 0,920 0,850 1,210 1,300 1,340 glucos e Glucose Ethanol 0,000 0,030 0,028 0,043 0,083 0,027 0,081 0,058 0,163 0,166 0,119 0,073 0,052 0,147 phân 0,000 10,996 7,459 8,195 10,967 15,402 17,559 13,281 22,739 24,603 19,456 31,486 34,820 35,403 0,000 3,102 1,325 1,556 2,292 1,192 2,497 1,911 4,041 5,218 3,260 2,338 1,728 3,664 12 16 20 24 30 36 42 48 60 72 80 0,000 7,894 5,666 7,407 6,641 11,566 12,360 11,503 13,009 14,209 14,922 15,265 15,003 15,033 0,000 0,577 0,626 0,806 0,710 0,818 0,626 0,722 0,662 0,433 0,794 0,601 0,529 0,481 Ethano ethano Glucose l l phân 0,000 0,050 0,250 0,250 0,250 0,450 0,850 0,850 0,850 0,850 1,050 1,050 1,150 1,250 0,000 0,032 0,033 0,052 0,064 0,061 0,080 0,102 0,104 0,061 0,062 0,072 0,086 0,087 0,000 8,794 10,166 11,907 11,141 19,666 27,660 26,803 28,309 29,509 33,822 34,165 35,703 37,533 0,000 1,263 1,333 1,920 2,081 2,125 2,342 2,907 2,890 1,740 2,122 2,144 2,372 2,345 96 glucos e 12 16 20 24 30 36 42 48 60 72 80 0,000 4,294 5,927 5,070 8,245 9,472 10,979 12,476 10,952 12,864 11,998 13,252 13,126 13,456 lan Ethanol e 0,000 0,260 0,280 12 0,360 16 0,397 20 0,635 24 0,645 30 0,614 36 0,873 42 0,963 48 1,111 60 1,270 72 1,349 80 1,345 Ethano ethano Glucose l l phân 0,000 0,619 0,559 0,680 0,601 0,704 0,824 0,505 0,710 0,607 0,547 0,626 0,523 0,481 0,000 0,450 0,650 0,650 0,710 0,850 0,850 0,850 0,880 1,250 1,250 1,250 1,450 1,450 0,000 0,035 0,116 0,016 0,070 0,095 0,045 0,042 0,048 0,028 0,070 0,082 0,105 0,071 0,000 1,374 3,034 1,014 2,110 2,729 1,788 1,405 1,738 1,207 2,055 2,391 2,778 2,002 lan Ethanol e 0,000 0,000 0,716 0,230 0,505 0,260 0,854 0,340 0,529 0,410 0,818 0,640 0,601 0,480 0,758 0,840 0,818 0,970 0,541 1,050 1,670 1,180 0,710 1,310 0,782 1,380 0,613 1,380 Glucose e 0,000 0,000 4,629 0,058 4,047 0,035 3,561 0,116 4,829 0,016 5,472 0,070 6,461 0,095 3,633 0,095 7,447 0,042 7,435 0,048 3,633 0,028 7,922 0,058 8,958 0,035 0,116 10,271 1lan 0,000 12,394 17,627 16,770 21,025 24,772 26,279 27,776 26,792 35,364 34,498 35,752 39,226 39,556 glucos Ethanol ethanol e phân 12 16 20 24 30 36 42 48 60 72 80 0,000 0,026 0,100 0,100 0,045 0,042 0,048 0,028 0,058 0,035 0,116 0,016 0,070 0,048 2lan 0,000 8,902 8,649 9,477 11,350 15,907 17,060 21,795 23,256 28,791 31,132 32,379 0,000 5,269 6,955 5,133 7,017 11,124 10,370 12,247 11,187 13,043 13,165 11,080 15,343 16,077 Glucose e 0,000 4,472 3,935 5,070 5,745 6,306 3,909 8,013 8,000 8,159 9,227 8,525 8,329 10,035 0,000 1,026 0,603 0,620 0,179 1,175 1,225 0,268 0,391 0,536 0,573 0,626 0,976 1,037 0,000 0,806 0,710 0,818 0,626 0,722 0,662 0,433 0,794 0,601 0,529 0,758 0,818 0,541 e 0,000 1,662 1,084 2,752 0,786 1,975 2,155 2,319 1,508 1,330 2,130 1,656 1,360 2,512 0,000 0,340 0,590 0,620 0,710 0,790 0,870 0,950 1,120 1,270 1,310 1,180 1,520 1,540 0,000 0,035 0,116 0,016 0,070 0,095 0,045 0,042 0,048 0,028 0,070 0,082 0,105 0,071 Ethanol e 0,000 0,240 0,260 0,330 0,560 0,320 0,740 0,900 0,980 1,160 0,980 1,370 1,400 1,420 0,000 11,389 17,575 16,293 19,797 25,344 26,030 29,347 31,347 35,903 36,745 32,320 42,703 43,797 0,000 0,072 0,063 0,147 0,148 0,157 0,071 0,052 0,083 0,027 0,093 0,063 0,147 0,032 0,000 1,780 3,078 0,954 1,687 3,200 2,189 1,168 1,420 1,136 2,081 2,391 3,230 2,558 Glucose e 0,000 5,116 5,782 5,244 3,521 6,887 6,181 9,791 6,427 8,252 12,121 8,252 7,879 10,567 0,000 0,854 0,529 0,818 0,601 0,758 0,818 0,517 0,818 0,626 0,722 0,662 0,433 0,794 3lan e 12 16 20 24 30 36 42 48 60 72 80 Glucose 0,000 8,252 8,208 10,658 12,484 16,824 21,818 23,941 25,416 28,620 30,054 31,009 32,715 e 0,000 0,667 1,903 1,973 1,300 1,010 1,529 1,360 1,927 1,739 2,878 1,626 2,557 2,209 0,000 9,060 10,055 10,668 12,725 18,343 27,317 28,227 30,768 30,887 33,904 0,000 2,029 1,560 3,237 3,027 3,335 1,982 1,372 2,179 1,069 2,250 1,692 2,852 1,320 97 PH N LÝ L CH TRÍCH NGANG H Tên: Lê T n Nhân T Ngày, tháng, ng a ch liên l c: Thôn 9, Xã L c Ngãi, Huy n B o Lâm, T ng O 2016 i h c quy, Khoa K thu t Hóa h i h c Bách Khoa Tp HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC 98 ... mang l i hi u qu th y phân lignocellulose trình th ng th i (SSF) V i vi c hi u xu t cho c trình: trình ti n x lý trình SSF, s nâng cao hi u su t chuy n hóa bioethanol t lignocellulose T NG QUAN... nhiên li u sinh h c biomass C6H12O6 Hóa ch t Hóa Nam Agar Hóa ch t Hóa Nam Peptone Hóa ch t Hóa Nam DNS Hóa ch t Hóa Nam Xylose Hóa ch t Hóa Nam cc t H2 O t hai l n PTN nhiên li u sinh h c biomass... men SSF lignocellulose v TXL khác 54 3.4 Thí nghi m SSF n p nhi u l n enzyme 55 3.4.1 Quá trình SSF n p nhi u l iv cao su 56 3.4.2 Quá trình SSF n p nhi u l iv .61 3.4.1 Quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tiền xử lý lignocellulose trong quá trình ssf chuyển hóa thành cồn sinh học ,