0

Áp dụng phần mềm etap tính toán lựa chọn cáp ngầm cao thế tối ưu về kinh tế và khả năng tải

132 2 0
  • Áp dụng phần mềm etap tính toán lựa chọn cáp ngầm cao thế tối ưu về kinh tế và khả năng tải

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:52

I H C QU C GIA TP HCM I H C BÁCH KHOA - - VÕ NGUYÊN TRUNG ÁP D NG PH N M M ETAP TÍNH TỐN L A CH N CÁP NG M CAO TH T V KINH T VÀ KH I Chuyên ngành: QU NG Mã s : 8510602 LU N TP H CHÍ MINH, tháng 01 C HỒN THÀNH T I I H C BÁCH KHOA -HCM Cán b ng d n khoa h c: TS Tr Cán b ch m nh n xét 1: TS Nguy n Nh t Nam Cán b ch m nh n xét 2: PGS TS Lu cb ov t ngày 09 tháng 01 2022 t Anh ih Thành ph n H m: Ch t ch: PGS TS Võ Ng u TS Lê Th T nh Minh Ph n bi n 1: TS Nguy n Nh t Nam Ph n bi n 2: t Anh y viên: TS Hu n Xác nh n c a Ch t ch H ngành sau lu CH T CH H NG ng Khoa qu n lý chuyên c s a ch a (n u có) NG KHOA N NT i - VÕ NGUYÊN TRUNG - MSHV: 1970171 sinh: 20/02/1996 Chuyên ngành: 8510602 I II a b c cáp d ng e III 06/09/2021 IV : 12/12/2021 V : Tp HCM, ngày TS tháng ii TS tơi gian tơi tơi Võ Nguyên Trung iii Ngày nay, nh , thông qua iv ABSTRACT Today, along with the non-stop development, underground cable is an inevitable trend to replace the overhead line in the future because of the benefits it brings such as high reliability of power supply, minimizing the impact on the environment and efficient in land use, But besides that, it must solve problems such as large investment costs, long construction time, low load carrying capacity, This thesis focuses on solving the problems of the optimal operation of the cable, specifically about ampacity and power loss by simulating calculations on ETAP software combined with computational research through theories and current standards And especially, this calculation is also extended to consider the heterogeneous environmental factors and the influence of surrounding heat sources Simultaneously, the thesis also studies on optimizing the investment cost of an underground cable project through calculating the total cost throughout the life of the project v AN Võ Nguyên Trung vi M CL C I II III ABSTRACT IV V VI IX XI 1.1 1.2 tv Ph m vi nghiên c 1.2.1 1.2.2 tài Ph m vi nghiên c u mm ic 1.3 1.4 mm ic tài u B c c lu 2.1 Lý thuy t phát nhi t c a cáp 2.1.1 2.1.2 Gi i thi u v dòng t truy n nhi t h th 2.1.3 2.1.4 nh m c c a cáp n n nhi t c a cáp M ch nhi 10 vii 2.2 12 2.2.1 nh t i tr ng thái n u ki ng 12 2.2.2 Tính tốn dịng t nh m c c c nhi khơng thu n l i 37 2.2.3 Tính tốn dịng t nh m c c n nhi t .44 54 3.1 Gi i thi u v ph n m m ETAP 54 3.2 Gi i thi u v mô-dun H th m (Underground Raceway Systems) c a ETAP 55 3.2.1 Gi i thi u c a s UGS: 56 3.2.2 Gi i thi u công c Edit c a c a s UGS 56 3.2.3 Gi i thi u công c Study 63 3.3 Xây d ng mơ hình tính tốn áp d mô ph ng 66 3.3.1 Mơ hình - Mơ hình tính tốn dịng t nh m i v i cáp lo i dòng t i .66 3.3.2 Mô hình - Mơ hình tính tốn dịng t nh m i v i cáp khác lo i ho c khác dòng t i 70 3.4 t qu 74 3.5 So sánh k t qu mô ph ng ETAP k t qu tính tốn 75 3.5.1 K t qu mơ hình 75 3.5.2 K t qu mơ hình 76 3.5.3 So sánh nh n xét 81 83 4.1 Xây d ng mơ hình tính tốn dịng t n nhi t 83 viii 4.2 Tính tốn Nh n xét 84 4.2.1 Tính tốn 84 4.2.2 Nh n xét 87 88 5.1 Gi i thi 88 5.2 Áp d ng nh n xét 89 5.2.1 Áp d ng 89 5.2.2 Nh n xét 96 99 101 103 Ph l c B ng tính dịng t i t n th t c ng h p - Mơ hình 103 Ph l c B ng tính dịng t i t n th t c Mơ hình 111 105 106 107 108 109 110 111 Ph l c B ng tính dịng t i t n th t c a Mơ hình 112 113 114 115 116 117 118 LÝ L CH TRÍCH NGANG H tên: Võ Nguyên Trung : 20/02/1996 a ch liên l c: B21, khu ph : ng Lái Thiêu, thành ph Thu n An, t QUÁ - O: T n tháng 06/2018: H c ih ct i h c Bách Khoa TP.HCM - T n nay: H c cao h c t i i h c Bách Khoa TP.HCM Q TRÌNH CƠNG TÁC: - T n nay: Làm vi c t i công ty TNHH xây d n Thái ... tr c a tính cs c tính cơng su t t n chi u dài c a m i cáp ph c th c hi c i v i cáp k, t ng t n th t là: (2.67) Nhi n tr gi a cáp k cáp p ( c xem xét) là: i v i cáp chôn tr c ti p i v i cáp chôn... ngang, không chuy n v Cáp u s i cáp khác H s t n th th t l n nh t, t c s i cáp n c tính cho s i cáp có t n n tr pha: (2.34) 23 i v i s i cáp s m pha ta có: (2.35) i v i s i cáp gi a ta có: (2.36)... u cáp (IEC 60287) [3] Nhi t tr su t (Km/W) n* Gi n cáp lo i r n 6,0 Gi yd u 5,0 Gi n cáp v i áp su t khí 5,5 bên ngồi n b ng gi y cáp có áp su t khí bên trong: a) ngâm t n b ng gi y cáp có áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng phần mềm etap tính toán lựa chọn cáp ngầm cao thế tối ưu về kinh tế và khả năng tải ,