0

LUẬN văn THẠC sĩ ẢNH HƯỞNG của đại DỊCH COVID 19 đến sự BIẾN ĐỘNG GIÁ cổ PHIẾU của các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NIÊM yết TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

115 59 0
  • LUẬN văn THẠC sĩ ẢNH HƯỞNG của đại DỊCH COVID 19 đến sự BIẾN ĐỘNG GIÁ cổ PHIẾU của các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NIÊM yết TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng ĐỒNG KHÁNH PHƯƠNG Hà Nội - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: ĐỒNG KHÁNH PHƯƠNG Người hướng dẫn: TS LÊ PHƯƠNG LAN Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng đại dịch COVID 19 đến biến động giá cổ phiếu ngân hàng thương mại niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, hướng dẫn TS Lê Phương Lan, không chép từ nguồn thơng tin Bài viết có tham khảo số nghiên cứu khoa học đáng tin cậy, thích trích dẫn đầy đủ, rõ ràng Tơi xin đảm bảo tính trung thực, khách quan số liệu, kết nghiên cứu trình bày Nếu có vấn đề luận vi phạm quy định nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022 Học viên Đồng Khánh Phương ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn khoa học tôi, Cô giáo, TS Lê Phương Lan Những lời khuyên quý báu Cô cách thức thực nghiên cứu khoa học, góp ý Cô kiến thức chuyên môn giúp hồn thành cơng trình nghiên cứu Đặc biệt, buổi sinh hoạt khoa học với Cô giúp có nhìn đa chiều sâu sắc diễn biến thực tế thị trường chứng khốn Việt Nam Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn Thầy, Cô Trường đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học, Khoa Tài - Ngân hàng khoa chuyên ngành khác dẫn dắt truyền dạy kiến thức cho suốt hai năm học vừa qua Nhờ kiến thức kỹ thu nhận được, tơi đưa đề tài nghiên cứu, sở lý luận phương pháp nghiên cứu cho luận iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Đề tài nghiên cứu 1.1.1 Vai trị nhóm cổ phiếu NHTM niêm yết 1.1.2 Bối cảnh đại dịch COVID-19 1.1.3 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .6 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Giá trị thị trường cổ phiếu 2.1.2 Các học thuyết giá cổ phiếu 2.1.3 Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu 10 2.1.4 Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng 11 2.1.5 Tác động đại dịch đến biến động giá cổ phiếu 13 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 13 2.2.1 Trên giới 13 2.2.2 Tại Việt Nam 15 2.3 Khoảng trống nghiên cứu 17 2.4 Giả thuyết 18 2.4.1 Các giả thuyết dựa nghiên cứu trước 18 2.4.2 Các giả thuyết liên quan đến tác động đại dịch COVID-19 20 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 iv 3.1 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2 Các biến phụ thuộc biến độc lập 24 3.2.1 Biến phụ thuộc 25 3.2.2 Biến độc lập 28 3.3 Mơ hình nghiên cứu 35 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp đại dịch COVID-19 ngày đến giá cổ phiếu thị trường 35 3.3.2 Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng gián tiếp đại dịch COVID-19 đến giá cổ phiếu thị trường 38 3.3.3 Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng gián tiếp đại dịch COVID-19 đến mức độ biến động giá cổ phiếu thị trường kỳ 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 4.1 Nghiên cứu sơ liệu 47 4.1.1 Mơ hình ảnh hưởng trực tiếp 47 4.1.2 Mơ hình ảnh hưởng gián tiếp 50 4.2 Nghiên cứu định lượng mô hình hồi quy 53 4.2.1 Mơ hình ảnh hưởng trực tiếp 53 4.2.2 Mơ hình ảnh hưởng gián tiếp 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 68 5.1 Luận giải kết nghiên cứu 68 5.1.1 Mối quan hệ thông tin dịch bệnh COVID-19 biến động giá cổ phiếu NHTM thị trường 68 5.1.2 Mối quan hệ lãi suất biến động giá cổ phiếu NHTM thị trường 70 5.1.3 Mối quan hệ CPI biến động giá cổ phiếu NHTM thị trường 70 5.1.4 Mối quan hệ tăng trưởng GDP biến động giá cổ phiếu NHTM thị trường 71 5.1.5 Mối quan hệ số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động biến động giá cổ phiếu NHTM thị trường 72 5.2 Kết luận chung 73 v 5.3 Khuyến nghị hàm ý sách 75 5.3.1 Cho nhà đầu tư 75 5.3.2 Cho ngân hàng thương mại niêm yết 78 5.3.3 Cho nhà điều hành 79 5.4 Một số hạn chế, khó khăn 81 5.5 Định hướng nghiên cứu cho tương lai 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CAPM : Capital Asset Pricing Model (Mơ hình định giá tài sản vốn) CPI : Consumer Pricing Index (Chỉ số giá tiêu dùng) GDP : Gross domestic product (Tổng sản phẩm quốc nội) NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TPHCM : Thành phố Hố Chí Minh WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách cổ phiếu ngân hàng niêm yết sử dụng 26 Bảng 2.2 Cách thu thập tính tốn liệu 32 Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu mô hình ảnh hưởng trực tiếp 47 Bảng 4.2 Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu mơ hình ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu 50 Bảng 4.3 Thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu mơ hình ảnh hưởng gián tiếp đến mức độ biến động giá cổ phiếu kỳ 51 Bảng 4.4 Kết hồi quy mơ hình đơn biến 53 Bảng 4.5 Kết hồi quy mơ hình đơn biến phương pháp ước lượng NeweyWest 55 Bảng 4.6 Kết hồi quy mơ hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 56 Bảng 4.7 Ma trận tương quan mơ hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 58 Bảng 4.8 Kiểm định VIF mơ hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 59 Bảng 4.9 Kết hồi quy mơ hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sử dụng phương pháp chuyển hóa sai phân bậc 60 Bảng 4.10 Kết hồi quy mơ hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sử dụng mơ hình sai số chuẩn mạnh 61 Bảng 4.11 Kết hồi quy mô hình đa biến ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu kỳ 63 Bảng 4.12 Ma trận tương quan mô hình ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu kỳ 64 Bảng 4.13 Kiểm định VIF cho mơ hình ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu kỳ 65 Bảng 4.14 Kết hồi quy mơ hình ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu sử dụng mơ hình sai số chuẩn mạnh 66 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.4 Tăng trưởng GDP Việt Nam (%) Biểu đồ 4.1 Đồ thị biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết thị trường chứng khoán theo ngày 48 Biểu đồ 4.2 Đồ thị diễn biến số ca mắc COVID-19 theo ngày 49 Biểu đồ 4.3 Đồ thị mức tăng trưởng GDP so với kỳ năm trước 51 Biểu đồ 4.4 Đồ thị mức độ biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết 52 Biểu đồ 4.5 Đồ thị tương quan số ca mắc ngày biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết 54 77 bắt đầu diễn biến dịch bệnh nằm tầm kiểm sốt Chính phủ Tuy vậy, nhóm cổ phiếu ngân hàng ln đánh giá ổn định, chắn, rủi ro, nhiên nhóm có tỷ suất sinh lời vượt trội so với thị trường chung Đặc biệt thời điểm diễn biến dịch bệnh phức tạp kiểm soát, kinh tế xã hội bước trở lại bình thường, mức độ biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết không lớn Điều minh họa trực quan đồ thị giá cổ phiếu ngân hàng hai năm 2020-2021 Biểu đồ 4.1 luận Do vậy, nhà đầu tư nên quan tâm nhiều đến yếu tố riêng ngân hàng để có nhìn đắn mua bán cổ phiếu thị trường Liên quan đến vấn đề quản trị danh mục, nhà đầu tư nên có kế hoạch cấu danh mục theo giai đoạn Thông thường, giá cổ phiếu ngân hàng có diễn biến theo chu kỳ Các nhà đầu tư kết hợp thêm thơng tin dịch bệnh, sách lãi suất Chính phủ để điều chỉnh danh mục cho phù hợp với thời kỳ Một vấn đề cuối cần bàn đến cần thiết việc thu nhận thông tin nhà đầu tư Các nhà đầu tư tổ chức thường có phân tích, đánh giá đắn nguồn thông tin mà họ thu thập Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân, xu hướng nghe theo thơng tin khơng thống tâm lý bầy đàn thường có ảnh hưởng nhiều đến định đầu tư Chính vậy, nhà đầu tư cần nâng cao kiến thức thị trường chứng khốn, thu thập thơng tin, báo cáo, số liệu từ trực tiếp doanh nghiệp niêm yết mà quan tâm, cơng ty chứng khốn, sở giao dịch chứng khốn, tạp chí, trang thơng tin điện tử uy tín để cập nhật thơng tin kịp thời, xác Cụ thể, cổ phiếu ngân hàng có khả tăng mạnh thời kỳ dịch bệnh COVID-19 diễn ra, nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý bầy đàn mà cần nhìn nhận, sử dụng phương pháp phân tích để định mã cổ phiếu đáng đầu tư, mã cổ phiếu cần xem xét Hoặc cổ phiếu NHTM giảm mạnh, không dấu hiệu tiêu cực ảnh hưởng dịch bệnh lên kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng, mà yếu tố chu kỳ, cung cầu thị trường, yếu tố khác 78 5.3.2 Cho ngân hàng thương mại niêm yết Đối với ngân hàng thương mại có cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả xin đưa vài khuyến nghị Thứ nhất, kết nghiên cứu từ mơ hình ảnh hưởng trực tiếp cho thấy yếu tố dịch bệnh có tác động chiều mạnh mẽ đến giá trị cổ phiếu ngân hàng thị trường, giải thích phần nhỏ thay đổi giá cổ phiếu thị trường Điều cho thấy ngân hàng đưa định liên quan đến huy động vốn, chia tách cổ phiếu hay sách cổ tức cần nắm bắt thơng tin dịch bệnh để có nhìn đa chiều, đầy đủ điều kiện khách quan diễn thị trường Việc giá cổ phiếu có tác động chiều với thơng tin số ca mắc công bố cho thấy niềm tin giới đầu tư vào phục hồi sau dịch nhóm cổ phiếu ngân hàng lợi suất kỳ vọng nhóm cổ phiếu tương lai Vì vậy, ngân hàng nên ý theo dõi thông tin diễn biến dịch bệnh, bên cạnh yếu tố có ảnh hưởng khác, để đưa định cho phù hợp Thứ hai, kết nghiên cứu tác động ngược chiều yếu tố lãi suất đến giá cổ phiếu ngân hàng thị trường Các NHTM niêm yết cần quan tâm đến lãi suất điều hành NHNN có tác động đến thị trường để đưa định sách cho phù hợp Nguồn vốn rẻ, với sách giãn nợ, kéo dài thời gian cấu nợ, mang lại lợi ích trước mắt cho NHTM, nhiên NHTM cần bảo đảm biên lợi nhuận mình, linh hoạt sách, phù hợp với yêu cầu NHNN tương lai để giữ vững khả sinh lời Thứ ba, mơ hình nghiên cứu tác động gián tiếp thông qua nhân tố kinh tế vĩ mô tăng trưởng GDP cho kết phụ thuộc không đáng kể giá cổ phiếu ngân hàng vào nhân tố Điều cho thấy nhà đầu tư tin tưởng vào kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng, vào kinh tế vĩ mô hồi phục tăng trưởng mạnh mẽ sau dịch Do đó, để gia tăng giá cổ phiếu, ngân hàng cần trọng vào yếu tố khác vi mô, chiến lược riêng 79 để đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư lâu dài Để làm điều này, trước hết NHTM cần bảo đảm hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có chiến lược gia tăng lợi nhuận sau thuế, sách vốn quản trị rủi ro phù hợp để thu hút nhà đầu tư Đặc biệt thời gian diễn đại dịch, việc phải cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn theo sách Nhà nước khiến ngân hàng gặp nhiều khó khăn Rủi ro tín dụng từ doanh nghiệp xảy NHTM khơng quản lý tốt chất lượng tín dụng Do vậy, NHTM cần đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, nhà đầu tư thường trọng tìm hội đầu tư với ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, đảm bảo ngân sách dự phịng có chiến lược quản lý rủi ro tốt lợi suất kỳ vọng vào giá cổ phiếu ngân hàng khả quan kinh tế trở nên tốt 5.3.3 Cho nhà điều hành Đối với Chính phủ nhà điều hành, kết nghiên cứu luận mang vài hàm ý sách tham khảo Thứ nhất, thời kỳ đại dịch gây hậu nặng nề cho kinh tế qua sụt giảm GDP, tiếp tục diễn thời gian tới, việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô vô quan trọng Kết nghiên cứu cho thấy, biến kinh tế vĩ mơ dù khơng có ảnh hưởng nhiều, có tác động đến giá cổ phiếu ngân hàng thị trường Đồng thời, điều có nghĩa thay đổi giá cổ phiếu thị trường nhiều khả không theo sở lý luận thơng thường, cần nhìn nhận điều chỉnh cho đắn Việc tăng trưởng GDP vô quan trọng để giá trị thị trường cổ phiếu tăng trưởng bền vững Cú sốc giảm sâu nhóm cổ phiếu ngân hàng vào thời điểm tháng 3/2020, đạt đỉnh vào thời điểm tháng 6/2021 minh chứng rõ nét cho luận điểm Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, kinh tế khó khăn, nhà đầu tư, với tâm lý lạc quan, kỳ vọng vào giá trị cổ phiếu ngân hàng, tạo sóng biến động mạnh mẽ Khi kinh tế thực hồi phục phát triển, giá trị thị trường cổ phiếu ngân hàng xem xét phản ánh giá trị thực Vì vậy, giải pháp hỗ trợ kinh tế vĩ mô đại dịch, không để xảy 80 khủng hoảng, suy thối vơ cấp thiết với nhà điều hành đất nước để xây dựng thị trường tài vững vàng, chuyên nghiệp Thứ hai, nhà điều hành cần tiếp tục đẩy nhanh rà soát khó khăn vướng mắc doanh nghiệp NHTM sau đại dịch để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đắn Theo kết nghiên cứu, sách điều tiết lãi suất NHNN cho thấy vai trò quan trọng tăng trưởng giá cổ phiếu ngân hàng thị trường Như nói trên, nhân tố lãi suất đưa vào mơ hình để phần phản ánh ý nghĩa biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp NHTM từ Chính phủ giá cổ phiếu ngân hàng thị trường chứng khốn Nhờ có sách kịp thời từ Chính phủ, cụ thể NHNN, nhóm cổ phiếu ngân hàng niêm yết tiếp tục giữ vững vị ổn định mình, giới đầu tư tin tưởng kỳ vọng phát triển sau Tuy vậy, NHNN cần có biện pháp mạnh để thắt chặt quy định an toàn vốn, chất lượng tài sản với NHTM niêm yết, giảm thiểu rủi ro tín dụng xảy đối NHTM này, gây thiệt hại đến thị trường chung Thứ ba, nhà điều hành cần nâng tiêu chuẩn niêm yết sàn giao dịch chứng khoán để đảm bảo chất lượng NHTM niêm yết, tránh ảnh hưởng đến uy tín chung nhóm cổ phiếu ngân hàng Nhóm cổ phiếu thường xem nhóm có vốn hóa lớn, rủi ro, biến động, lại có vai trị dẫn dắt thị trường Tuy vậy, thời điểm đại dịch, nhiều NHTM lợi dụng lãi suất rẻ, hay sách việc giãn, hỗn nợ cho doanh nghiệp để che giấu số liệu thực nợ xấu, rủi ro tín dụng, hay kết kinh doanh không hiệu khác Sự thiếu trung thực số NHTM vậy, với hưng phấn nhà đầu tư, gây nên hậu khó lường thị trường chứng khốn chung Vì vậy, việc thắt chặt ràng buộc quy định vốn điều lệ số lợi nhuận, chất lượng tài sản khác đảm bảo tăng trưởng cổ phiếu ngân hàng bền vững, có lợi suất tốt tương lai ngân hàng niêm yết có quy mơ lớn có xu hướng ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ ngày tăng Cuối cùng, Chính phủ, Bộ Y tế quan khác cần bảo đảm thông tin đại dịch ảnh hưởng đại dịch cần truyền thơng kịp thời, xác đến người dân nhà đầu tư, tránh tình trạng để nhà đầu tư phải 81 cập nhật thơng tin từ nguồn khơng thống, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung thị trường chứng khoán Mặt khác, nhà điều hành thị trường chứng khoán cần nâng cao khả kết nối, truyền nhận thông tin sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch lưu ký chứng khốn, trang thơng tin điện tử… với NHTM niêm yết thị trường để nhà đầu tư nhận thơng tin nhanh chóng để phân tích, định giá đưa định đầu tư 5.4 Một số hạn chế, khó khăn Mặc dù cố gắng việc tìm hiểu nghiên cứu trước, xây dựng đề tài, chọn lựa phương pháp nghiên cứu thiết kế mơ hình nghiên cứu, thu thập liệu đầy đủ khách quan, luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Về đề tài nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu, tác giả tìm hiểu nghiên cứu chưa đầy đủ để đặt mục tiêu quan trọng, phù hợp với yêu cầu cấp thiết bên liên quan thị trường cổ phiếu ngân hàng Về phạm vi đối tượng nghiên cứu, tác giả gặp nhiều khó khăn việc thu thập liệu cịn hạn chế, nên phạm vi nghiên cứu tương đối nhỏ Với mơ hình hồi quy sử dụng liệu theo quý, số lượng quan sát không nhiều đủ biến thiên giá trị quan sát, nên dẫn đến nhiều tượng khơng mong muốn mơ hình nghiên cứu Về phương pháp nghiên cứu mơ hình nghiên cứu, chưa đủ chín chắn kỹ phân tích đánh giá, tác giả có khả phạm phải sai lầm việc xây dựng mơ hình Mơ hình khơng phải mơ hình hồi quy tuyến tính, cịn nhiều nhân tố độc lập khác liên quan đến ảnh hưởng đại dịch COVID-19 mà tác giả chưa tìm được, chưa có điều kiện thu thập liệu Một số nhân tố độc lập đo lường thước đo khác hiệu Phương pháp hồi quy ước lượng OLS chưa phải phương pháp tối ưu, kiểm định mơ hình chưa đầy đủ Về kết nghiên cứu, điều kiện không cho phép, tác giả chưa thể xây dựng mơ hình có ý nghĩa giải thích đáng kể đến biến động giá thị trường chứng 82 khoán, chưa thể đánh giá giải pháp thực để giá trị cổ phiếu ngân hàng thị trường tăng trưởng bền vững, góp phần vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 5.5 Định hướng nghiên cứu cho tương lai Sau nhìn nhận lại tồn nghiên cứu đưa hạn chế khó khăn kể trên, tác giả đề xuất số hướng phát triển nghiên cứu Đây nghiên cứu tương đối đơn giản mang tính tổng thể cho hai năm diễn đại dịch COVID-19, nên hướng nghiên cứu theo cách tiếp cận khác cụ thể cho giai đoạn dịch Với hạn chế mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu xây dựng mơ hình hồi quy khác, sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên sâu, phức tạp để tìm nhân tố thực có ảnh hưởng quan trọng đến biến động giá cổ phiếu ngân hàng thị trường Bên cạnh đó, nghiên cứu biến động giá thị trường chứng khốn nhân tố ảnh hưởng tiếp tục mở rộng nghiên cứu cho năm 2022 đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp Ngoài ra, nghiên cứu sau đánh giá chọn đối tượng nghiên cứu phản ứng niềm tin nhà đầu tư giai đoạn đại dịch, ví dụ liệu dấu hiệu tích cực nhóm cổ phiếu ngân hàng thời buổi dịch bệnh hồnh hành tồn giới, coi khủng hoảng tồn cầu, có thực phản ánh lạc quan nhà đầu tư, hay giải thích nhân tố khác Cuối cùng, với thông tin chiến dịch bao phủ vắc xin toàn quốc gói hỗ trợ Chính phủ, việc nghiên cứu tác động yếu tố giải pháp đến thị trường chứng khốn nói chung cổ phiếu NHTM nói riêng định hướng nên xem xét nghiên cứu Trong kiện lớn đe dọa sức khỏe kinh tế, việc nghiên cứu mức độ hiệu giải pháp từ Chính phủ mối quan tâm nhà nghiên cứu Bởi vậy, định hướng nghiên cứu mang tính cấp thiết tương lai để đánh giá phản ứng thị trường giải pháp hỗ trợ Chính phủ bối cảnh dịch bệnh, khủng hoảng 83 I DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Acharya, Viral V.; Engle III, Robert F Steffen, Sascha, Why Did Bank Stocks Crash During COVID-19?, NBER Working Paper, số 28559/2021, National Bureau of Economic Research, địa chỉ: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28559/w28559.pdf , truy cập ngày 19/02/2022 (Acharya cộng 2021) Alam, Mahmudul Uddin, Salah, Relationship between interest rate and stockprice: Empirical evidence from developed and developing countries, International Journal of Businessand Management, tập 4, số 3/2009, tr 43-51 (Alam Uddin 2009) Albaity, Mohamed; Mallek, Ray Saadaoui Mustafa, Hasan, Bank Stock Return Reactions to the COVID-19 Pandemic: The Role of Investor Sentiment in MENA Countries, Risks 10 số 43/2022, địa chỉ: https:// doi.org/10.3390/risks10020043, truy cập ngày 24/04/2022 (Albaity cộng 2022) AL-Shubiri, Faris Nasif, Analysis the Determinants of Market Stock Price Movements: An Empirical Study of Jordanian Commercial Bank, International Journal of Business and Management, tập 5, số 10/2010 (AL-Shubiri 2010) Chang, Hsu-Ling; Hafeez, Muhammad; Saliba, Chafic Xie, Haijuan, COVID-19 post-implications for sustainable banking sector performance: evidence from emerging Asian economies, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, năm 2021, địa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2021.2018619, chỉ: truy cập ngày 19/02/2022 (Chang cộng 2021) Dang, Man; Mazur, Mieszko Vega, Miguel, COVID-19 and the march 2020 stock market crash Evidence from S&P1500, Finance Research Letters, tập 38/2021 (Dang cộng 2021) Demir, Ender Danisman, Gamze Ozturk, Banking sector reactions to COVID-19: The role of bank-specific factors and government policy responses, Research in International Business and Finance, tập 58/2021, địa chỉ: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101508, truy cập ngày 24/04/2022 (Demir Danisman 2021) 84 Demirguc-Kunt, Asli; Pedraza, Alvaro Ruiz-Ortega, Claudia, Banking Sector Performance During the COVID-19 Crisis, Policy Research Working Paper, số 9363/2020, World Bank, địa chỉ: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34369/BankingSector-Performance-During-the-COVID-19-Crisis.pdf? sequence=5&isAllowed=y, truy cập ngày 14/02/2022 (Demirguc-Kunt cộng 2020) Ellyatt, Holly Smith, Elliot, European stocks close 7% lower and enter bear market territory as oil prices crash, CNBC, năm 2020, địa chỉ: https://www.cnbc.com/2020/03/09/european-markets-plunge-as-coronavirusspreads-further-and-oil-slumps.html, truy cập ngày 14/02/2022 (Ellyatt Smith 2020) 10 Engelhardt, Nils; Krause, Miguel; Neukirchen, Daniel Posch, Peter N., Trust and stock market volatility during the COVID-19 crisis, Finance Research Letters, tập 38/2021 (Engelhardt cộng 2021) 11 Fama, Eugene F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of Finance, Blackwell Publishing for the American Finance Association, tập 25, số 2/1970, tr 383-417, địa chỉ: http://www.jstor.org/stable/2325486 (Fama 1970) 12 Jamaludin, Nurasyikin; Ismail, Shahnaz Manaf, Syamimi A., Macroeconomic Variables and Stock Market Returns: Panel Analysis from Selected ASEAN Countries, International Journal of Economics and Financial Issues, tập 7, số 1/ 2017, tr 37–45 (Jamaludin cộng 2017) 13 Kose, M Ayhan; Sugawara, Naotaka Terrones, Marco E., Global Recessions Policy Research Working Paper, số 9172/2020, World Bank, địa chỉ: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33415, truy cập ngày 14/02/2022 (Kose cộng 2020) 14 Lai Cao Mai Phuong, How COVID-19 impacts Vietnam’s banking stocks: An event study method Banks and Bank Systems, tập 16, số 1/2021, tr 92-102 (Phuong 2021) 15 Nisa, Mehr-un Nishat, Mohammad (2011), The Determinants of Stock Prices in Pakistan, Asian Economic and Financial Review, tập 1, số 4/2011, tr 276-291 (Nisa Nishat 2011) 85 16 Shleifer, Andrei, Do demand curves for stocks slope down?, The Journal of Finance, tập 41, số 3, năm 1986, tr 579-590 (Shleifer 1986) 17 Thaler, Richard H., Advances in Behavioral Finance, Volume II, Princeton University Press, Princeton năm 2005 (Thaler 2005, tr 96, 97, 98, 133-134) 18 Thaler, Richard H Sunstein, Cass R., Nudge, Yale University Press, New Haven năm 2008 (Thaler Sunstein 2008) 19 Thaler, Richard H., Misbehaving: The making of behavioral economics, W W Norton & Co., New York năm 2015 (Thaler 2015) 20 Thaler, Richard H., Are markets efficient?, Chicago Booth Review năm 2016, địa chỉ: https://www.chicagobooth.edu/review/are-markets-efficient , truy cập ngày 14/02/2022 (Thaler 2016) II Tài liệu tiếng Việt Bộ Y tế, Bộ Y tế công bố 10 kiện y tế phòng chống dịch Việt Nam năm 2020, Bộ Y tế, năm 2020, địa chỉ: https://moh.gov.vn/tin-noibat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te-cong-bo-10-su-kien-y-teva-phong-chong-dich-viet-nam-nam-2020, truy cập ngày 14/02/2022 (Bộ Y tế 2020) Cấn Văn Lực cộng sự, Thị trường chứng khốn Việt Nam có tăng nóng?, Cafef, năm 2021, địa chỉ: https://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan-viet-namco-tang-nong-20210710135715017.chn, truy cập ngày 19/02/2022 (Lực cộng 2021) Khánh Hà, Tài khoản F0 mở kỷ lục tháng 6, thị trường đạt đỉnh, Vneconomy 2021, địa chỉ: https://vneconomy.vn/tai-khoan-f0-mo-moi-ky-lucthang-6-thi-truong-dat-dinh.htm, truy cập ngày 19/02/2022 (Khánh Hà 2021) tế Lê Hùng, Kỷ lục gần 100.000 doanh nghiệp đóng cửa 10 tháng, Kinh Sài Gòn Online, năm 2021, địa chỉ: https://thesaigontimes.vn/ky-luc-gan100-000-doanh-nghiep-dong-cua-trong-10-thang/, truy cập ngày 14/02/2022 (Hùng 2021) Lê Huy, TOP 10 ngân hàng có vốn hóa lớn thị trường nay, Vetnambiz, năm 2022, địa chỉ: https://vietnambiz.vn/top-10-ngan-hang-co- von-hoa-lon-nhat-tren-thi-truong-hien-nay-20220131160425048.htm, truy cập ngày 14/02/2022 (Huy 2022) 86 Luật chứng khoán Luật số: 54/2019/QH14, năm 2019, địa chỉ: https://luatvietnam.vn/chung-khoan/luat-chung-khoan-2019-179050-d1.html , truy cập ngày 14/02/2022 (Luật chứng khoán 2019) Ngân Hà, GDP quý 4/2021 đảo chiều, dự báo tăng trưởng năm kéo lên 3%, Vneconomy, năm 2021, địa chỉ: https://vneconomy.vn/gdp-quy4-2021-dao-chieu-du-bao-tang-truong-ca-nam-duoc-keo-len-3.htm, truy cập ngày 19/02/2022 (Ngân Hà 2021) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiếu khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng, số 418/QĐ-NHNN, Hà Nội năm 2020 (NHNN 2020a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiếu khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng, số 918/QĐ-NHNN, Hà Nội năm 2020 (NHNN 2020b) 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiếu khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng, số 1728/QĐ-NHNN, Hà Nội năm 2020 (NHNN 2020c) 11 Nguyễn Hồng Nam, Ứng phó vượt qua Đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi phát triển, Kỷ yếu Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2020 triển vọng năm 2021, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2021, tr 123-149 (Nam 2021) 12 Nguyễn Minh Kiều Lê Thị Thùy Nhiên, Các yếu tố tác động đến giá trị thị trường cổ phiếu ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 7/2020, địa chỉ: https://tapchinganhang.gov.vn/cac-yeu-to-tac-dong-den-giatri-thi-truong-co-phieu-ngan-hang-thuong-mai-o-viet-nam.htm, truy cập ngày 14/02/2022 (Kiều Nhiên 2020) 87 13 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Covid-19 giá cổ phiếu ngân hàng thương mại: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Kinh doanh Châu Á, số 5/2021, tr 41-58 (Linh 2021) 14 Phương Đông, HoSE giữ nguyên cổ phiếu rổ VN30, Vnexpress, 2022, địa chỉ: https://vnexpress.net/HoSE-giu-nguyen-co-phieu-trong-ro-vn304417504.html, truy cập ngày 14/02/2022 (Phương Đông 2022) 15 Tổng cục thống kê, HTCTTKQG – Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước, Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê 2016, địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-dac-ta/2019/12/htcttkqg-toc-do-tang-tong-sanpham-trong-nuoc/, truy cập ngày 14/02/2022 (Tổng cục Thống kê) 16 Trịnh Xuân Hoàng, Tác động đại dịch COVID-19 đến hoạt động ngân hàng niêm yết sàn chứng khốn, Tạp chí Tài số 2, tháng 8/2021, địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/tac-dong-cua-dai-dichcovid19-den-hoat-dong-cua-cac-ngan-hang-niem-yet-tren-san-chung-khoan338321.html, truy cập ngày 19/02/2022 (Hoàng 2021) 17 Ủy ban chứng khốn Nhà nước, Vốn hóa thị trường tháng 12 năm 2021, Cổng thông tin điện tử - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 2021, địa chỉ: http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vithongtinthitruong/thong kettck;jsessionid=p1TyvHqCYDg94P12txJh56kB65Z6TWJhwLncDfJ1vCQ10 Mdl7hPw!1883292768!1098368472?_afrLoop=6342119283000&_afrWindow Mode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop %3D6342119283000%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state %3Dkbc6ujogd_4, truy cập ngày 14/02/2022 (Ủy ban chứng khoán Nhà nước 2021) ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID- 19 ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG... cạnh đại dịch biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết sau ngày, quý, mức độ biến động giá kỳ 23 Đầu tiên, để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng đại dịch COVID- 19 đến biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết thị. .. tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu NHTM niêm yết, với nghiên cứu tác động đại dịch đến thị trường chứng khoán nói riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng nói chung Trong tình hình đại dịch COVID- 19
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ ẢNH HƯỞNG của đại DỊCH COVID 19 đến sự BIẾN ĐỘNG GIÁ cổ PHIẾU của các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NIÊM yết TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ,

Từ khóa liên quan