0

NHIEM VU KHAO SAT THIET KE NOI DUNG 2021

8 13 0
  • NHIEM VU KHAO SAT THIET KE  NOI DUNG 2021

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:46

Dự án aaaa Hạng mục Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Page 1 of 8 MỤC LỤC I CƠ SỞ PHÁP LÝ 2 II NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 3 III PHẠM VI KHẢO SÁT XÂY DỰNG 3 III 1 Khái quát đặc điểm khu vực khảo sát 3 III 2 Đặc điểm địa hình khu vực khảo sát 3 IV TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG 4 V MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 5 V 1 Mục đích 5 V 2 Yêu cầu 5 VI KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ 5 VI 1 Nội dung công tác khảo sát xây dựng 5 VI 1 1 Công tác đo vẽ bản đồ 6 VI 1 2 Công t. Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công MỤC LỤC I CƠ SỞ PHÁP LÝ II NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG III PHẠM VI KHẢO SÁT XÂY DỰNG: III.1 Khái quát đặc điểm khu vực khảo sát III.2 Đặc điểm địa hình khu vực khảo sát: IV TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG V MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU V.1 Mục đích V.2 Yêu cầu: VI KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ DỰ TỐN CHI PHÍ: VI.1 Nội dung công tác khảo sát xây dựng: VI.1.1 Công tác đo vẽ đồ: VI.1.2 Công tác đo vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang VI.1.3 Khảo sát trạng hạ tầng kỹ thuật VI.2 Bảng tổng hợp khối lượng công tác khảo sát: VII TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM: VII.1 Tiến độ hoàn thành VII.2 Bàn giao sản phẩm: Page of I Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công CƠ SỞ PHÁP LÝ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  Nghị định số 63/2014/NĐ - CP ngày 26/6/2014 Chính phủ việc Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu;  Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 01/2017/TT BXD ngày 26/02/2017 Bộ Xây Dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Văn hợp số 02/VBHN-BXD ngày 20/7/2018 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Thơng tư 26/2016/TT-BXD ngày 16/10/2016 quy định chi tiết số nội dung quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 17/2016/TT-BXD;  Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 Bộ xây dựng việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoạt động xây dựng Việt Nam; Page of Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công II NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG  Khảo sát xây dựng hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập tổng hợp tài liệu số liệu điều kiện tự nhiên vùng, địa điểm xây dựng nhằm cung cấp số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu cần thiết đầu tư cơng trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định vị trí cụ thể, quy mơ cơng trình, đề xuất giải pháp thiết kế, xác định tổng mức đầu tư đánh giá hiệu đầu tư tài chính, kinh tế xã hội dự án  Khảo sát địa hình nhằm mục đích cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết địa hình địa vật khu vực dự kiến xây dựng cơng trình, làm sở để chọn vị trí hợp lý thiết kế hạng mục cơng trình  Khảo sát trạng cơng trình ngầm nhằm xác định loại cơng trình ngầm vị trí chúng khu vực khảo sát làm sở cho công tác thiết kế, thi công xây dựng cơng trình III PHẠM VI KHẢO SÁT XÂY DỰNG: III.1 Khái quát đặc điểm khu vực khảo sát (1) Vị trí khảo sát: Thuộc địa phận P Đơng Hịa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương; (2) Diện tích khảo sát: Khu vực khảo sát xây dựng Dự án: Khu đất (1,29ha) có cao độ trung bình so với mực nước biển khoảng 25 ÷ 35 m Đia vật chủ yếu tạm cỏ cao (3) Ranh giới tự nhiên / xã hội:  Phía Đơng tiếp giáp đường TC02  Phía Tây tiếp giáp khu đất trống chưa xây dựng  Phía Nam tiếp giáp đường  Phía Bắc tiếp giáp khu đất trống chưa xây dựng III.2 Đặc điểm địa hình khu vực khảo sát: (1) Cấp địa hình khu vực khảo sát: cấp III (2) Các tư liệu có  Mốc khống chế tọa độ cao độ chủ đầu tư cung cấp  Bản vẽ vị trí khu đo cơng trình: khu đất( 1,29ha) Chủ đầu tư cung cấp Page of Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công IV TIÊU CHUẨN, QUY PHẠM KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG  Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Địa ban hành quy định “Ký hiệu đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000”;  Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 12/7/2000 sử dụng hệ quy chiếu hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam; Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 Tổng cục địa (Nay Bộ tài ngun mơi trường) việc hướng dẫn áp dụng hệ qui chiếu hệ toạ độ Quốc gia VN-2000;  Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 hoạt động đo đạc đồ;  Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 Bộ Xây dựng "Quy định việc kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng tác khảo sát lập đồ địa hình phục vụ quy hoạch thiết kế xây dựng";  Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 Bộ tài nguyên Môi trường quy định kiểm tra, thẩm định nghiệm thu chất lượng cơng trình, sản phẩm đo đạc đồ;  Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 Bộ tài nguyên Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập đồ địa hình sở liệu địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000; 1:2000; 1:5000;  Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 Bộ Xây dựng việc Hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 40/2017/BTNMT ngày 23/10/2017 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định kỹ thuật chuẩn liệu quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, mơi trường khơng khí nước;  Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng lưới độ cao”;  Quy phạm đo vẽ đồ địa hình tỷ lệ từ 1:500 đến 1:5000 (Phần trời) ban hành kèm theo Quyết định số 248/KT Cục trưởng Cục đo đạc đồ Nhà nước ngày 9/8/1990 số 96 TCN 43- 90;  Quy phạm thành lập đồ địa hình tỷ lệ từ 1:500 đến 1:25000 (phần nhà) ban hành kèm theo Quyết định số 247/KT Cục trưởng Cục đo đạc Bản đồ Nhà nước ngày 9/8/1990 số 96 TCN 42- 90;  Quy trình khảo sát đường ô tô số 22 TCN 263-2000 Page of Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công  TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa xây dựng cơng trình - u cầu chung;  TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa cơng trình;  Quy chuẩn Quốc gia xây dựng lưới độ cao QCVN 11: 2008/BTNMT;  Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hành liên quan đến cơng tác quản lý chất lượng khảo sát cơng trình xây dựng khác V MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU V.1 Mục đích Đo đạc khảo sát địa hình nhằm xác định xác toạ độ, cao độ mốc ranh giới khu vực xây dựng dự án quan chức phê duyệt Đo vẽ xác yếu tố địa hình, địa vật, cơng trình xây dựng trạng… bên khu đất, từ có số liệu cung cấp cho công tác thiết kế chi tiết Dự án V.2 Yêu cầu:  Đo vẽ bình đồ khu vực cơng trình, tỉ lệ 1/500;  Đo mặt cắt dọc, tỉ lệ 1/500  Đo mặt cắt ngang, tỉ lệ 1:200;  Khảo sát trạng hạ tầng kỹ thuật phạm vi dự án  Lập hồ sơ báo cáo kết khảo sát địa hình VI KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ DỰ TỐN CHI PHÍ: VI.1 Nội dung công tác khảo sát xây dựng: Thành phần, nội dung cơng tác khảo sát địa hình:  Khảo sát sơ mặt dự án theo ranh giới Nhà đầu tư/Chủ đầu tư cung cấp  Thu thập loại tư liệu, tài liệu đồ, văn quy phạm pháp luật có liên quan tới dự án  Tìm điểm mốc tọa độ, cao độ Nhà Nước có khu vực khu vực lân cận khu đo Trung tâm thông tin liệu đo đạc đồ Cục ĐĐ&BĐ VN thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường cung cấp;  Xây dựng lưới khống chế mặt độ cao theo VN2000 theo nhiệm vụ khảo sát phương án kỹ thuật khảo sát duyệt; Page of Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công  Công tác ngoại nghiệp: Đo đạc lập đồ địa hình tỷ lệ 1/500 theo Nhiệm vụ/Phương án kỹ thuật khảo sát CĐT/cơ quan có thẩm quyền phê duyệt  Công tác nội nghiệp: Biên tập đồ địa hình tỷ lệ 1,90 (bao gồm: đường đồng mức độ cao tất điểm đặc trưng, yếu tố địa hình; nhà cửa cơng trình xây dựng, đường giao thông, hệ thống thủy lợi, đường ống, đường dây cao thế, điện thoại, hồ, ao, kênh, mương, sơng, ngịi; cơng trình ngầm, địa giới hành chính, vị trí giao cắt đường giao thơng cơng trình hạ tầng kỹ thuật đấu nối);  Lập báo cáo kết khảo sát xây dựng trình Chủ đầu tư nghiệm thu, phê duyệt theo quy định hành, tuân thủ quy định thành phần, nội dung tiến độ hợp đồng ký VI.1.1 Công tác đo vẽ đồ:  Phạm vi lập bình đồ: Căn theo mặt bàn giao, tiến hành đo mở rộng thêm bên ranh giới từ 10-15m tùy thuộc vào trạng khu vực  Lập bình đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0.5m thể đầy đủ địa hình, địa vật, cơng trình ngầm Đưa tất tọa độ, cao độ mốc khống chế sở đo vẽ vào bình đồ  Yêu cầu kỹ thuật: bình đồ địa hình phải biểu thị yếu tố sau: Biểu diễn đầy đủ trạng bề mặt tự nhiên, cơng trình xây dựng cơng cộng (các cơng trình giao thơng, dân cư…) theo tỉ lệ bình đồ; Biểu diễn diễn biến bề mặt địa hình, địa vật; Biểu diễn mối tương quan yếu tố biểu diễn bình đồ qua hệ sở tốn học xác theo tỉ lệ bình đồ VI.1.2 Cơng tác đo vẽ mặt cắt dọc, cắt ngang  Định tim tuyến, đo mặt cắt dọc Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến tỉ lệ 1:500; 1:50 Định vị cọc đỉnh thực địa; Rải cọc chi tiết, khoảng cách tối đa cọc chi tiết 20m/1cọc, đồng thời cắm cọc cọc vị trí địa hình thay đổi;  Đo mặt cắt ngang cạn: Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến tỉ lệ 1:200 Phạm vi đo vẽ mặt cắt ngang: từ tim tuyến bên 15m Page of Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Trên mặt cắt ngang phải thể rõ địa hình, địa vật cơng trình đặc biệt (nếu có) Đối với đường hữu phải thể tim đường, hai mép nhựa, hai mép lề đất, chân ta luy, bệ phản áp … VI.1.3 Khảo sát trạng hạ tầng kỹ thuật Để phục vụ công tác thiết kế đấu nối vào mạng hệ thống thoát nước mưa tiến hành khảo sát cơng trình nước mưa nước sinh hoạt trạng, số liệu khảo sát thể rõ yếu tố sau :  Vị trí  Cao độ mặt hố, cao độ đáy cống  Hướng thoát nước xã vào hệ thống  Đánh giá tình trạng cơng trình VI.2 Bảng tổng hợp khối lượng công tác khảo sát: Cấp TT Danh mục Đơn vị Khối lượng dự kiến địa hình Đo vẽ chi tiết đồ địa hình cạn, đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m.(đã tính đo chờm thêm từ ranh dự án rộng thêm 10m) Ha 1,90 III Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến cạn 100m 4,20 III Đo vẽ mặt cắt ngang cạn 100m 6,6 III Khảo sát trạng HTKT Cơng III VII TIẾN ĐỘ HỒN THÀNH VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM: VII.1 Tiến độ hoàn thành Thời hạn thực công tác khảo sát bàn giao hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày có định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát Hợp đồng kinh tế hai bên VII.2 Bàn giao sản phẩm: (1) Số lượng hồ sơ giao nộp: Số lượng hồ sơ bàn giao cho bên A hoàn thiện theo qui định bên ký kết hợp đồng Số lượng hồ sơ bàn giao gồm:  05 in chấp thuận Chủ đầu tư Page of Dự án : aaaa Hạng mục : Nhiệm Vụ Khảo Sát – Bước Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công  01 đĩa CD ghi đầy đủ liệu thực (bao gồm file cad, Word, excel, file phần mềm chuyên dụng ) (2) Nội dung báo cáo kết khảo sát: Nội dung hồ sơ báo cáo kết khảo sát cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm không giới hạn nội dung đây:  Căn thực khảo sát xây dựng  Quy trình phương pháp khảo sát xây dựng  Khái quát vị trí điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mơ, tính chất cơng trình  Khối lượng khảo sát xây dựng thực  Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau thí nghiệm, phân tích  Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có)  Kết luận kiến nghị  Các vẽ, tài liệu phụ lục kèm theo Page of ... excel, file phần mềm chuyên dụng ) (2) Nội dung báo cáo kết khảo sát: Nội dung hồ sơ báo cáo kết khảo sát cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm không giới hạn nội dung đây:  Căn thực khảo sát xây dựng... kết khảo sát địa hình VI KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ DỰ TỐN CHI PHÍ: VI.1 Nội dung cơng tác khảo sát xây dựng: Thành phần, nội dung công tác khảo sát địa hình:  Khảo sát sơ mặt dự án theo ranh giới... dựng trình Chủ đầu tư nghiệm thu, phê duyệt theo quy định hành, tuân thủ quy định thành phần, nội dung tiến độ hợp đồng ký VI.1.1 Công tác đo vẽ đồ:  Phạm vi lập bình đồ: Căn theo mặt bàn giao,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHIEM VU KHAO SAT THIET KE NOI DUNG 2021,

Từ khóa liên quan