0

Ứng dụng mô hình hedonic phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản trên địa bàn thành phố huế

76 5 0
  • Ứng dụng mô hình hedonic phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản trên địa bàn thành phố huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan