0

Đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn vùng Vĩnh Lợi – Sơn Dương – Tuyên Quang, lập phương án điều tra sơ bộ nước dưới đất phục vụ cấp nước cho xã Vĩnh Lợi với lưu lượng 400m3ng. Thời gian thi công 12 tháng.

118 7 0
  • Đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn vùng Vĩnh Lợi – Sơn Dương – Tuyên Quang, lập phương án điều tra sơ bộ nước dưới đất phục vụ cấp nước cho xã Vĩnh Lợi với lưu lượng 400m3ng.  Thời gian thi công 12 tháng.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 00:26

Đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh docx Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa chất MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Phần I Phần chung và chuyên môn 4 CHƯƠNG 1 5 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 5 1 1 Vị trí địa lý 5 1 2 Điều kiện tự nhiên 6 CHƯƠNG 2 10 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT 10 2 1 Lịch sử nghiên cứu địa chất 10 2 2 Đặc điểm địa chất 10 CHƯƠNG 3 15 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 15 3 1 Lịch sử điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 15 3 2 Phức hệ chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ 18 3 3 Tần. Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỤC LỤC MỞ ĐẦU Phần I: Phần chung chuyên môn CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1 Vị trí địa lý 1.2 Điều kiện tự nhiên CHƯƠNG 10 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT 10 2.1 Lịch sử nghiên cứu địa chất 10 2.2 Đặc điểm địa chất 10 CHƯƠNG 15 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 15 3.1 Lịch sử điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất 15 3.2 Phức hệ chứa nước lỗ hổng trầm tích Đệ tứ 18 3.3 Tầng chứa nước khe nứt trầm tích lục nguyên hệ tầng Văn Lãng (t 3) 18 3.4 Tầng chứa nước khe nứt trầm tích phun trào hệ tầng Tam Đảo (t 2) 19 3.5 Phức hệ chứa nước khe nứt - karst trầm tích lục nguyên - carbonat hệ Devon (d1) 20 3.6 Phức hệ chứa nước khe nứt trầm tích biến chất hệ Ordovic – hệ Silur, thống (o-s1) 24 3.7 Tầng chứa nước khe nứt trầm tích biến chất hệ tầng Thác Bà (np 3-1) 25 3.8 Các thành tạo địa chất nghèo nước 25 CHƯƠNG 27 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TRỮ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 27 Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 4.1 Đánh giá chất lượng nước đất 27 4.2 Đánh giá trữ lượng 28 4.3 Phân cấp trữ lượng nước đất 32 MỞ ĐẦU 34 CHƯƠNG 35 CƠNG TÁC THU THẬP TÀI LIỆU 35 1.1.Cơng tác thu thập tài liệu 35 1.1.1 Mục đích, nhiệm vụ 35 1.1.2 Phương pháp tiến hành 35 1.1.3 Khối lượng công tác 35 1.1.4 Chỉnh lý tài liệu 37 CHƯƠNG 38 ĐO VẼ ĐC – ĐCTV TỔNG HỢP 38 2.1 Mục đích, nhiệm vụ 38 2.2 Khối lượng cơng tác 38 2.3 Phương pháp tiến hành 40 2.2.1 Thiết kế lộ trình khảo sát 41 2.4 Nội dung tiến hành 43 2.4.1 Quan sát vết lộ địa chất 43 2.4.2.Quan sát địa mạo 44 2.4.3 Quan sát vết lộ địa chất thuỷ văn 44 2.5 Chỉnh lý tài liệu đo vẽ địa chất – địa chất thủy văn 46 CHƯƠNG 47 CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ 47 3.1 Mục đích, nhiệm vụ 47 Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 3.2 Khối lượng công tác địa vật lý 47 3.3 Chỉnh lý tài liệu 52 CHƯƠNG 53 CÔNG TÁC KHOAN 53 4.1 Mục đích, nhiệm vụ 53 4.2 Khối lượng cơng tác 53 4.3 Phương pháp tiến hành 55 4.3.1 Thiết kế cấu trúc lỗ khoan 55 4.4 Nội dung tiến hành 57 4.4.1 Kỹ thuật chung 57 4.1.1.1 Khoan mở lỗ 57 4.4.2 Khoan xoay lấy mẫu 59 4.4.3 Khoan doa mở rộng đường kính lỗ khoan 61 4.4.4 Chế độ cơng nghệ khoan 65 4.4.5 Quan trắc trình khoan 68 4.4.6 Kỹ thuật chống ống 69 4.4.7 An toàn lao động khoan 69 4.4.8 Gia cố miệng lỗ khoan 69 4.5 Chỉnh lý tài liệu 69 CHƯƠNG 71 CƠNG TÁC HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 71 5.1 Mục đích, nhiệm vụ 71 5.1.1 Cơng tác bơm thổi rửa 71 5.1.2 Công tác bơm hút nước thí nghiệm 71 5.2 Khối lượng cơng tác Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 71 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 5.2.1 Hút thổi rửa lỗ khoan 71 5.2.2 Hút khai trương 71 5.2.3 Hút nước thí nghiệm đơn 72 5.3 Phương pháp tiến hành 72 5.3.1 Hút thổi rửa lỗ khoan 72 5.3.2 Hút nước thí nghiệm 73 5.4 Chỉnh lý tài liệu bơm 80 CHƯƠNG 81 CÔNG TÁC QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI LÂU DÀI NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ NƯỚC MẶT 81 6.1 Mục đích, nhiệm vụ 81 6.2 Khối lượng công tác 81 6.2 Quan trắc nước mặt 81 6.3 Quan trắc nước đất: 82 6.4 Phương pháp tiến hành 83 6.5 Chỉnh lý tài liệu 83 CHƯƠNG 84 CƠNG TÁC TRẮC ĐỊA 84 7.1 Mục đích, nhiệm vụ 84 7.2 Khối lượng công tác 84 7.3 Phương pháp tiến hành 84 7.3.1 Chuyển cơng trình thăm dò từ vẽ thực địa 85 7.3.2 Đưa vị trí cơng trình lên vẽ 85 7.3.3 Xác định tọa độ cơng trình thăm dị 86 7.3.4 Xác định độ cao cơng trình thăm dị 87 Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 7.4 Chỉnh lý tài liệu 87 CHƯƠNG 88 CÔNG TÁC LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH MẪU 88 8.1 Mục đích, nhiệm vụ 88 8.1.1 Đối với mẫu đất đá 88 8.1.2 Đối với mẫu nước 88 8.2 Khối lượng công tác 88 8.2.1 Mẫu đất đá 88 8.2.2 Mẫu nước 89 8.3 Phương pháp tiến hành 90 8.3.1 Mẫu đất đá 90 8.3.2 Mẫu nước 91 8.3.3 Các tiêu phân tích 91 8.4 Chỉnh lý tài liệu phân tích mẫu 93 CHƯƠNG 94 CÔNG TÁC CHỈNH LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO 94 9.1 Mục đích - nhiệm vụ 94 9.2 Khối lượng công tác 94 9.2.1 Cơng tác chỉnh lý ngồi thực địa 94 9.2.2 Cơng tác chỉnh lý tài liệu phòng 94 CHƯƠNG 10 97 TÍNH TỐN KINH PHÍ VÀ DỰ TRÙ NHÂN LỰC 97 10.1 Dự trù nhân lực cho dạng công tác 97 10.1.1 Nhân lực cho công tác thu thập tài liệu Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 97 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 10.1.2 Nhân lực cho công tác khảo sát ĐCTV, điều tra trạng khai thác sử dụng nước đất khu vực Vĩnh Lợi 97 10.1.3 Nhân lực cho công tác địa vật lý 98 10.1.4 Nhân lực cho công tác khoan kết cấu lỗ khoan 98 10.1.5 Nhân lực cho cơng tác hút nước thí nghiệm 98 10.1.6 Nhân lực cho công tác lấy mẫu 99 10.1.7 Nhân lực cho công tác quan trắc động thái 99 10.1.8 Nhân lực cho công tác trắc địa 99 10.1.9 Nhân lực cho cơng tác lý tài liệu viết báo cáo 99 10.2 Dự trù thời gian thi công phương án 100 10.2.1 Thời gian thu thập tài liệu – khảo sát thực địa 100 10.2.2 công tác đo vẽ ĐC ĐCTV tổng hợp 100 10.2.3 Thời gian cho công tác đo Địa vật lý 100 10.2.4 Thời gian cho công tác khoan 100 10.2.5 Thời gian cho cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu 100 10.2.6 Thời gian cho công tác bơm thổi rửa hút nước thí nghiệm 100 10.2.7 Thời gian quan trắc động thái nước đất 101 10.2.8 Thời gian cho công tác trắc địa 101 10.2.9 Thời gian cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo 101 10.3 Dự trù thiết bị vật tư cho công tác thi công 102 10.3.1 Công tác khoan, kết cấu giếng hút nước thí nghiệm 102 10.3.2 Dự trù vật tư cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo 103 10.4 Dự trù kinh phí 103 KẾT LUẬN Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 107 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Trường Đại học Mỏ - Địa chất Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Tài ngun nước có vai trị vơ quan trọng người sinh vật trái đất Nước cần cho sống phát triển, vừa môi trường sống vừa yếu tố phát triển ngành kinh tế xã hội Tài nguyên nước vô quý giá vô tận Những năm gần đây, phát triển kinh tế xã hội trình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước nhu cầu dùng nước cho sản xuất sinh hoạt nói chung khu cơng nghiệp nói riêng ngày lớn mà nguồn nước có dấu hiệu bị nhiễm có tình trạng suy kiệt Những khu vực nơng thơn, miền núi, hay đảo hải đảo thiều nguồn nước nghiêm trọng Do vậy, điều tra địa chất thủy văn phục vụ cấp nước thành phố nông thôn, quy hoạch bãi thải, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước đất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quan tâm thực Sau thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Mỏ - Địa chất, trang bị kiến thức khoa học Địa chất chuyên ngành Địa chất thuỷ văn Thực chương trình đào tạo nhà trường, Bộ môn địa chất thuỷ văn giao cho đồ án tốt nghiệp với đề tài: "Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn vùng Vĩnh Lợi – Sơn Dương – Tuyên Quang, lập phương án điều tra sơ nước đất phục vụ cấp nước cho xã Vĩnh Lợi với lưu lượng 400m3/ng Thời gian thi công 12 tháng." Qua thời gian làm việc nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn tận tình TS Dương Thị Thanh Thủy thầy cô Bộ môn Địa chất Thuỷ văn, đồ án hồn thành thời hạn Nội dung đồ án gồm: Mở đầu Phần I : Phần chung chuyên môn Chương 1: Đặc điểm địa lí tự nhiên-kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu Chương 2: Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu Chương 3: Đặc điểm địa chất thuỷ văn vùng nghiên cứu Chương 4: Đánh giá chất lượng trữ lượng nước đất khu vực nghiên cứu Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phần II : Phần Thiết kế dự trù kinh phí Chương 1: Cơng tác thu thập tài liệu lộ trình khảo sát thực địa Chương 2: Đo vẽ ĐC – ĐCTV tổng hợp Chương 3: Công tác địa vật lý Chương : Công tác khoan Chương : Cơng tác hút nước thí nghiệm địa chất thủy văn Chương : Công tác quan trắc động thái lâu dài nước đất nước mặt Chương : Công tác trắc địa Chương : Cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu Chương : Công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Chương 10 : Tính tốn dự trù kinh phí, nhân lực tổ chức thi công Kết luận Tài liệu tham khảo Các vẽ kèm theo bao gồm: Bản đồ địa chất Bản đồ địa chất thuỷ văn Sơ đồ bố trí cơng trình thăm dò Thiết đồ khoan bơm tổng hợp Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trong q trình làm đồ án, tơi ln nhận giúp đỡ tận tình thầy Bộ mơn Địa chất thủy văn Tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành đến thầy cô bạn giúp đỡ Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Dương Thị Thanh Thủy hết lịng giúp đỡ Tơi hồn thành đồ án Mặc dù cố gắng trình độ chun mơn cịn hạn chế, kinh nghiệm nghề nghiệp cịn yếu nên đồ án khơng tránh khỏi sai sót, tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, giáo đồng nghiệp dành cho Tôi xin chân thành cảm ơn: Sinh viên thực Cao Sỹ Hưng Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất CHƯƠNG 10 TÍNH TỐN KINH PHÍ VÀ DỰ TRÙ NHÂN LỰC Chúng dự trù nhân lực, thời gian vật tư sau: 10.1 Dự trù nhân lực cho dạng công tác Các dạng công tác khác bố trí nhân lực khác nhau, bố trí nhân lực hợp lý Để thi cơng phương án đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thời gian mang lại hiệu công tác cao, đồng thời tiết kiệm chi phí Do để đem lại tiện ích kể chúng tơi dự kiến bố trí sau: 10.1.1 Nhân lực cho cơng tác thu thập tài liệu Công tác thu thập tài liệu cơng tác quan trọng có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn thiết kế sau Nhằm đảm bảo thu thập tài liệu đủ, xác, tin cậy, cần có người có trình độ chuyên môn sâu lĩnh vực Địa chất, Địa chất thủy văn Tổ dự kiến sau: Bảng 10.1 Bảng dự trù nhân lực cho công tác thu thập tài liệu Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư địa chất thủy văn 01 Kỹ sư địa chất 01 Tổng người 10.1.2 Nhân lực cho công tác khảo sát ĐCTV, điều tra trạng khai thác sử dụng nước đất khu vực Vĩnh Lợi Căn vào diện tích điều tra, khảo sát tại khu vực xã Vĩnh Lợi, dự trù nhân lực cho công tác khảo sát ĐCTV, điều tra trạng khai thác sử dụng sau: Bảng 10.2 Bảng dự trù nhân lực cho đo vẽ ĐC – ĐCVT tổng hợp Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Tổng Kỹ sư địa chất 1 người Kỹ sư địa chất thủy văn 1 người Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 97 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 10.1.3 Nhân lực cho công tác địa vật lý Công tác thực trước công tác khoan nhằm xác định sự phân bố của tầng đất đá theo chiều sâu và mức độ nứt nẻ – Karst của hệ tầng D1 khu vực nghiên cứu Căn vào số lượng tuyến đo, chiều dài tuyến đo, mức độ chi tiết yêu cầu, dự kiến biên chế tổ đo địa vật lý, đo sâu điện và minh giải kết đo Đây công tác địi hỏi độ xác cao, để cơng việc diễn thuận lợi tiến độ tổ dự kiến sau: Bảng 10.3 Bảng dự trù nhân lực cho công tác địa vật lý Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Tổ trưởng phân tích – KS Địa vật lý 01 Tổng người Công nhân địa vật lý 3/7 10.1.4 Nhân lực cho công tác khoan kết cấu lỗ khoan Đây công tác vất vả đồng thời cần số lượng nhân lực nhiều Tổ dự kiến sau: Bảng 10.4 Bảng dự trù nhân lực cho công tác khoan kết cấu Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư ĐCTV 01 Tổ trưởng tổ khoan 6/7 01 Tổng người Kíp trưởng tổ khoan 5/7 01 Cơng nhân khoan 3/7 04 10.1.5 Nhân lực cho công tác hút nước thí nghiệm Với dạng cơng thác thí nghiệm hút nước khác cần lượng nhân lực khác Trong công tác tổ dự kiến bố trí nhân lực qua bảng 10.5 sau: Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 98 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 10.5 Bảng dự trù nhân lực cho công tác hút nước thí nghiệm Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư ĐCTV 01 Tổ trưởng tổ bơm 6/7 01 Công nhân bơm 4/7 04 Tổng người 10.1.6 Nhân lực cho công tác lấy mẫu Công tác lấy mẫu tiến hành đồng thời với công tác khoan, cơng tác hút nước thí nghiệm 10.1.7 Nhân lực cho công tác quan trắc động thái Bảng 10.6 Bảng dự trù nhân lực cho công quan trắc Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư ĐCTV 01 Công nhân 3/7 01 Tổng người 10.1.8 Nhân lực cho công tác trắc địa Bảng 10.7 Dự trù nhân lực cho công tác trắc địa Thành phần Bậc thợ Biên chế Kỹ sư trắc địa 01 Công nhân trắc địa 02 Tổng người 10.1.9 Nhân lực cho cơng tác lý tài liệu viết báo cáo Đây cơng tác quan trọng địi hỏi phải có kinh nghiệm xử lý tài liệu, đưa đánh giá xác điều kiện Địa chất - Địa chất thủy văn khu vực dự kiến đặt bãi giếng, chất lượng trữ lượng khu vực bố trí cơng trình đưa kiến nghị cho quan khai thác tiến hành thăm dò Chúng dự kiến tổ chức sau: Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 99 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 10.8 Bảng dự trù nhân lực cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư Địa chất thủy văn 02 Kỹ sư Địa chất 01 Kỹ sư Địa vật lý 01 Kỹ sư Trắc địa 01 Kỹ sư họa đồ 01 Tổng người 10.2 Dự trù thời gian thi công phương án 10.2.1 Thời gian thu thập tài liệu – khảo sát thực địa Công tác thu thập tài liệu với số lượng tài liệu cần thu thập trên, dự kiến thu thập với thời gian 0,5 tháng 10.2.2 công tác đo vẽ ĐC ĐCTV tổng hợp Để đảm bảo hoàn thành 90% nhiệm vụ giao giai đoạn thăm dị này, tơi dự trù cho cơng tác tháng 10.2.3 Thời gian cho công tác đo Địa vật lý Tổ đo Địa vật lý gồm người với 60 điểm đo diện tích nghiên cứu dự tính thời gian đo tháng 10.2.4 Thời gian cho công tác khoan Thời gian khoan lỗ khoan thăm dò thả ống chống tiến hành 03 tháng 15 ngày Do tính chất đất đá cứng, nên cơng tác khoan gặp nhiều khó khăn, dự kiến khoan 3m/ngày Vậy 27 ngày/LK Ngoài để dự phòng cố mặt bằng, mưa bão, cố máy móc nên tơi dự kiến tiến hành tháng 15 ngày 10.2.5 Thời gian cho công tác lấy mẫu phân tích mẫu Cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu phụ thuộc vào thời gian khoan, bơm hút thí nghiệm cơng tác quan trắc Thời gian cho công tác dự kiến 11 tháng 10.2.6 Thời gian cho công tác bơm thổi rửa hút nước thí nghiệm Đối với cơng tác bơm hút nước với tổng số ca 72 ca bơm khoảng thời gian Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 100 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2,5 tháng (3ca/ngày) để dự phịng cho cố xảy nên dự kiến tổng thời gian cho công tác tháng 10.2.7 Thời gian quan trắc động thái nước đất Được tiến hành suốt thời gian từ thi công phương án đến kết thúc dự kiến 12 tháng để quan sát biến đổi nước đất 10.2.8 Thời gian cho công tác trắc địa Thời gian thi công tháng, 0,5 tháng trước tiến hành công tác khoan 0,5 tháng sau thi công phương án 10.2.9 Thời gian cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Căn vào mục đích nhiệm vụ giai đoạn điều tra khối lượng tài liệu thu thập q trình thi cơng dạng cơng tác, để hồn thành cơng tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo tổng kết giai đoạn thi công phương án, dự kiến thời gian chỉnh lý viết báo cáo 1,5 tháng Lịch trình thi cơng phương án bố trí bảng sau: Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 101 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 10.9 Lịch thi công phương án Tháng Dạng công tác Tháng 10 11 thứ Thu thập tài liệu Công tác đo vẽ ĐC - ĐCTV Trắc địa Địa vật lý Khoan Bơm hút thí nghiệm Lấy mẫu Quan trắc Chỉnh lý, viết báo cáo 10.3 Dự trù thiết bị vật tư cho công tác thi công 10.3.1 Công tác khoan, kết cấu giếng hút nước thí nghiệm Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 102 Lớp ĐCTVAK59 12 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 10.10: Dự trù thiết bị khoan kết cấu STT Loại vật tư Máy khoan URB – ZAM – 500 Đơn vị tính Cái Dự trù Lưỡi khoan: - MT5 ф110 Cái 10 Cái m 70 m3 m3 kg 100 - Chng chóp T ф152 Ống chống ф127 Sét chèn Cuội sỏi chèn Xi măng Bảng 10.11: Dự trù nhiên liệu khoan STT Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Xăng Lít 400 Dầu Diezen Lít 4000 Dầu bơi trơn Lít 350 Mỡ Kg 15 Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 103 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 10.12: Dự trù thiết bị vật tư cho công tác bơm hút quan trắc bơm STT Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Máy nén khí AIRMAN PDS -185S Cái Tháp chân Bộ Tời 1,5 Bộ Dây điện loại Mét 1.000 Dầu Diezen Lít 30000 Nhớt mỡ Kg Thước đo mực nước Cái 10.3.2 Dự trù vật tư cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Bảng 10.13: Dự trù vật tư cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo STT Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Bút chì Cái 20 Bút màu Hộp 10 Bút bi Cái 20 Giấy A4 Tập 5 Giấy khổ lớn Tờ 10 10.4 Dự trù kinh phí 10.4.1 Cơ sở lập dự tốn kinh phí Cơ sở lập dự toán chủ yếu phương án đơn giá cơng trình địa chất Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 104 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2010 Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 10/11/2010 (quyết định số 2176/QĐ – BTNMT); Căn Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 03 năm 2009 Liên Bộ Tài – Bộ Tài ngun Mơi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí nghiệp kinh tế nhiệm vụ thuộc lĩnh vực địa chất khống sản; Căn Thơng tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cơng trình địa chất; Căn Quyết định số 2746/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài đơn giá sản phẩm chuẩn điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch nguồn vốn Trung ương năm 2010 10.4.2 Dự toán kinh phí chi tiết Bảng 10.14 Dự tốn kinh phí chi tiết TT Nội dung công việc Đơn Khối vị lượng Đơn giá Thành tiền (Đ) (Đ) Thu thập tài liệu   Tài liệu địa chất Bộ 500.000 300.000 Tài liệu địa chất thủy văn Bộ 300.000 300.000 Tài liệu khí tượng Năm 300.000 600.000 Tài liệu kinh tế xã hội, địa lý, BC 200.000 200.000 Bản đồ địa chất tờ 200.000 200.000 Bản đồ địa chất thủy văn tờ 500.000 500.000 Tài liệu quan trắc nước đất năm 400.000 1.200.000 địa hình, địa mạo Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 105 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Cộng mục 3.300.000 Công tác đo vẽ ĐC – ĐCTV Công tác khảo sát địa chất - địa chất, km 23 1.500.000 34.000.000 thủy văn Cộng mục 34.000.000 Đo Địa vật lý Đo sâu điện đối xứng địa hình cấp1 Điểm 60 561.093 100.996.740 Cộng mục 100.996.740 Công tác khoan Lắp đặt, tháo dỡ - lần 7.155.319 14.310.638 m 160 456.365 73.018.400 m 60 350.102 18.505.100 m 60 1.324.100 66.205.000 - Chèn sét m3 175.733 351.466 - Xi măng Tấn 0,5 918.182 459.091 Khoan lấy mẫu Ф110mm đất đá cấp I-III Khoan doa Ф152mm, đất đá cấp I-III 3.1 Kết cấu lỗ khoan khai thác (ống thép) Ống chống Ф127mm 3.2 Vật liệu chèn Cộng mục 171.849.695 Công tác hút nước - Bơm thổi rửa ca 3.348.352 20.090.112 - Hút khai trương ca 2.238.190 6.714.570 -Hút nước thí nghiệm đơn lần hạ ca 54 1.455.367 78.589.818 ca 18 1.621.941 28.677.646 thấp - Đo phục hồi Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 106 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Cộng mục 132.072.146 Công tác lấy mẫu phân tích mẫu -Mẫu đất đá   mẫu 125.750 6.539.000 mẫu 39 383.490 12.655.170 - Mẫu phân tích vi sinh mẫu 39 305.009 10.065.297 - Mẫu phân tích vi lượng mẫu 39 830.000 27.390.000 - Mẫu phân tích tồn diện Cộng mục 56.649.467 Cơng tác quan trắc Quan trắc nước đất lần 360 29.470 13.850.900 Cộng mục 10.609.200 Công tác trắc địa -Xác định điểm đo địa vật lý (máy điểm 60 133.643 8.018.400 -Xác định tọa độ lỗ khoan điểm 133.643 267.286 -Máy GPS 6.500.000 6.500.000 GPS) Cộng mục Tổng mục 1-8 14.785.686 527.262.934 Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo (5%) 63.356.900 Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% 126.713.801 Cộng mục 190.070.701 Gía trị khảo sát sau thuế ( 1-8) 717.333.635 Tổng dự tốn (1-8) 717.333.635 Làm trịn 717.500.000 Bảy trăm mười bảy triệu năm trăm Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 107 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Sinh viên : Cao Sỹ Hưng Trường Đại học Mỏ - Địa chất 108 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN Sau thời gian gần tháng thu thập tài liệu làm đồ án, nỗ lực thân hướng dẫn TS Dương Thị Thanh Thủy giúp đỡ nhiệt tình thầy, Bộ mơn ĐCTV, tơi hồn thành đồ án tốt nghiệp Trên sở nghiên cứu tài liệu làm đồ án điều tra đánh giá chi tiết nước đất phục vụ cung cấp nước cho xã Vĩnh Lợi có lưu lượng 400 m3/ngày thời gian thi công 12 tháng, rút kết quả: - Trong vùng Vĩnh Lợi- Sơn Dương Tuyên Quang TCN khe nứt – karst trầm tích cacbonat, hệ tầng Phia Phương (D1pp) TCN có triển vọng khai thác phục vụ mục đích cấp nước - Chất lượng nước tầng D1pp đánh giá theo QCVN 09:2008/BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi trường cho kết tương đối tốt đạt tiêu Trữ lượng khai hác tiềm tầng chứa nước (D1pp) là…m3/ngày hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cung cấp nước cho xã Vĩnh Lợi có lưu lượng 400 m3/ngày Với lưu lượng cần cấp 400 m3/ngày dự kiến thiế kế lỗ khoan thăm dò, với lưu lượng lỗ khoan Q = 200m3/ngày Để đảm bảo với lưu lượng tiến hành dạng công tác: bơm thổi rửa, hút khai trương, hút nước thí nghiệm đơn - Theo quy định mức giá hành tổng dự trù cho giai đoạn là: 717.500.000 … đồng Sau thời gian làm việc với nổ lực thân tơi hồn thành đồ án tiến độ giao Trong q trình làm đồ án tơi nhận hướng dẫn tận tình TS Dương Thị Thanh Thủy dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ thầy, cô môn bạn đồng nghiệp Tuy nhiên, trình độ thân cịn hạn chế, kinh nghiệm chưa có nên nội dung đồ án tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận bảo góp ý thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp để đồ án hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu TS Dương Thị Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 109 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thanh Thủy, thầy cô giáo môn bạn đồng nghiệp giúp tơi hồn thành đồ án Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên thực hiện: Cao Sỹ Hưng Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 110 Lớp ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất TÀI LIỆU THAM KHẢO – Đoàn Văn Cánh, Bùi Học, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Kim Ngọc Các phương pháp điều tra Địa chất Thủy văn Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội 2002 – Đặng Hữu Ơn Động lực học nước đất, Hà Nội 2003 – Đặng Hữu Ơn Đánh giá trữ lượng nước đất, Hà Nội 2003 – Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc Giáo trình Địa chất thủy văn đại cương Nhà xuất Giao thông vận tải, năm 2001 – Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước đất khu vực trung du miền núi Bắc Bộ”năm 2017 – Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Địa chất thủy văn – Quyết định số 2176/QĐ-BTNMT ngày 08/11/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành đơn giá địa chất theo mức tiền lương 1.150.000 đồng/tháng 8- Quyết định số 2062/QĐ/BTNMT ngày 20/12/2013 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc ban hành đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013 – Trang web: google.com.vn 10 – Trang wed: diachatthuyvan.net/forum Sinh viên : Cao Sỹ Hưng 111 Lớp ĐCTVAK59 ... trường, Bộ môn địa chất thuỷ văn giao cho đồ án tốt nghiệp với đề tài: "Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn vùng Vĩnh Lợi – Sơn Dương – Tuyên Quang, lập phương án điều tra sơ nước đất phục vụ cấp nước. .. ĐCTVAK59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Để điều tra đánh giá chi tiết nước đất phục vụ cung cấp nước cho xã Vĩnh Lợi có lưu lượng 400 m3/ngày thời gian thi công 12 tháng ,... nước đất phương pháp lộ trình địa chất thuỷ văn cho kết tốt ● Đánh giá cấp phức tạp điều kiện địa chất thuỷ văn vùng nghiên cứu Cấp phức tạp điều kiện địa chất thuỷ văn vùng nghiên cứu đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn vùng Vĩnh Lợi – Sơn Dương – Tuyên Quang, lập phương án điều tra sơ bộ nước dưới đất phục vụ cấp nước cho xã Vĩnh Lợi với lưu lượng 400m3ng. Thời gian thi công 12 tháng.,