0

htttql-trac-nghiem-co-dap-an

19 2 0
  • htttql-trac-nghiem-co-dap-an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2022, 19:14

trắc nghiệm nhập môn quản lý hệ thống thông tin lOMoARcPSD|11102807 Htttql Trắc nghiệm có đáp án Hệ Thống Thơng Tin Quản Lý (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÍ Câu 12: Ba cấp quản lí hệ thống doanh nghiệp phân cấp là: A Quản lí cấp cao, quản lí hoạt động nhân viên dịch vụ B Quản lí cấp cao, quản lí cấp trung, quản lí tác nghiệp ( quản lí hoạt động ) C Quản lí cấp cao, quản lí hoạt động hệ thống thơng tin D Quản lí cấp cao, quản lí cấp trung nhân viên dịch vụ E Quản lí cấp cao, nhân viên liệu nhân viên phục vụ Câu 13: Để sử dụng HTTT có hiệu yêu cầu có hiểu biết khía cạnh A Tổ chức, quản lí CNTT áp dụng cho hệ thống B Hoạt động nghiên cứu, khoa học quản lí, khoa học máy tính C Quản lí, tổ chức kỹ thuật D Tâm lí học, kinh tế học, xã hội học E Tổ chức, kinh tế học tâm lý học Câu 14: Từ góc độ kinh doanh, liệu thơ chuyển đổi cách hệ thống nhiều giai đoan khác nhau, biến thành thơng tin có giá trị, trình gọi là: A Chuỗi giá trị thông tin B Chuỗi giá trị CNTT C Xử lí thơng tin D Phản hồi E Phổ biến Câu 15: Các lĩnh vực góp phần cho cách tiếp cận hệ thống thông tin theo hướng hành vi A Tâm lí học, kinh tế học, triết học B Hoạt động nghiên cứu, khoa học quản lí, khoa học máy tính C Quản lí, tổ chức cơng nghệ thông tin D Tâm lý học, kinh tế học , xã hội học E Tổ chức, kinh tế học, tâm lí học Câu 16: Các lĩnh vực góp phần cho cách tiếp cận hệ thống thông tin theo hướng kĩ thuật A Khoa học máy tính, kỹ thuật mạng B Hoạt động nghiên cứu, khoa học quản lí , khoa học máy tính C Kỹ thuật , quản lí sử dụng , khoa học máy tính D Khoa học quản lí, khoa học máy tính kỹ thuật E Kinh tế học, xã hội học tâm lí học Câu 18: Với lựa chọn sau dẫn đến kích hoạt quy trình hồn tồn ? Thay đổi dịng thơng tin Thay bước bước song song Loại bỏ chậm trễ việc định Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp Hỗ trợ mơ hình kinh doanh mới? A Chỉ B C D 1, E 1, 2, Câu 19: Nếu nhà cung cấp bạn chậm trễ việc cung cấp hàng hóa, với loại hệ thống thông tin mà bạn sử dụng để cập nhật tiến độ sản xuất bạn? A ESS B TPS C MIS D DSS Câu 20:Hệ thống thông tin thường nguồn liệu quan trọng cho hệ thống khác A Hệ thống xử lí giao dịch B Hệ thống thơng tin quản lí C Hệ thống hỗ trợ điều hành D Hệ thống hỗ trợ định E Hệ thống quản lí kiến thức Câu 21: Với loại hệ thống nào, bạn sử dụng để dự báo lợi nhuận đầu tư bạn sử dụng nhà cung cấp với thành tích giao hàng tốt hơn? A ESS B TPS C MIS D CRM E DSS Câu 23: Sử dụng Internet để mua bán hàng hóa gọi hà A Thương mại điện tử B Kinh doanh điện tử C Một mạng nội D Một extranet E Thương mại kỹ thuật số Câu 24: Điều sau trở ngại lớn việc giúp hợp tác nhân viên công ty khác khoảng cách xa nhau? A Sự riêng tư B Quyền ( chấp nhận ) C Múi D Ngơn ngữ E Văn hóa doanh nghiệp Câu 25: Với loại sau hệ thống giúp phối hợp luồng thông tin công ty nhà cung cấp khách hàng mình? A Mạng nội ( intranet ) Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp B Mạng diện rộng ( extranet ) C DSS D TPS E MIS Câu 26: Hệ thống thu tập liệu từ q trình kinh doanh khác lưu trữ liệu kho lưu trữ liệu , tồn diện, sử dụng phận khác doanh nghiệp hệ thống gì? A Giao dịch B Doanh nghiệp C Báo cáo tự động D Thơng tin quản lí E Quản lí tri thức Câu 27: Hệ thống thơng tin cho phép quản lí đưa định tốt tổ chức lập kế hoạch tìm nguồn cung ứng, sản xuất phân phối A SCM B TPS C KMS D ERP E MIS Câu 28: Để quản lí mối quan hệ với khách hàng bạn, bạn sử dụng hệ thống thơng tin gì? A CRM B MIS C CLE D CLU E KMS A KMS Câu 29: Phần mềm doanh nghiệp xây dựng dựa hàng ngàn quy trình kinh doanh định trước phản ánh A Tổ chức công ty B Mục tiêu ngành C Thực hành tốt nhất/ thực tối ưu D Phân tích chuỗi cơng việc vượt trội E Văn hóa cơng ty Câu 30: Một mạng lưới tổ chức quy trình kinh doanh để mua sắm nguyên vật liệu, chuyển vật liệu thành sản phẩm trung gian thành phẩm, phân phối thành phẩm đến khách hàng gọi A Kênh phân phối B Chuỗi cung ứng C Chuỗi giá trị D Kênh tiếp thị E Hệ thống thông tin Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp Câu 31: Các tổ chức quy trình cơng ty phân phối cung cấp sản phẩm cho khách hàng cuối A Chuỗi cung ứng nội nhà cung cấp B Chuỗi cung ứng bên C Phần thượng lưu chuỗi cung ứng D Phần hạ lưu chuỗi cung ứng E Phần trung lưu chuỗi cung ứng Câu 32: Một hệ thống lập kế hoạch để giảm thiểu hàng tồn kho cách có thành phần đến xác thời điểm họ cần thành phẩm vận chuyển sau rời khỏi dây chuyền lắp ráp mô tả tốt chiến lược nào? A Just-in-time B Không ma sát C Roi da (bullwhip) D Dự trữ bảo hiểm E Sắp xếp hợp lí Câu 33: Sự bóp méo thông tin nhu cầu cho sản phẩm từ thực thể liên quan tới tồn chuỗi cung ứng gọi hiệu ứng gì? A Mạng B Cái roi da (bullwhip) C Gợn D Xoáy E Nhiễu xạ Câu 34:Phần mềm chuỗi cung ứng phân loại thành hệ thống chuỗi cung ứng gì? A Đẩy, kéo B Yêu cầu, liên tục C Thượng lưu, hạ lưu D Hoạch định, thực E Bảo trì, phát triển Câu 35: Một chuỗi cung ứng thúc đẩy đơn hàng thực tế mua hàng thực tế khách hàng theo mơ hình nào? A Dựa kéo B Sản xuất để dự trữ C Dựa đẩy D Bổ sung theo định hướng E Tối ưu hóa Câu 36: Một chuỗi cung ứng thúc đẩy khách hàng đặt hàng theo mơ hình nào? A Dự kéo B Sản xuất để dự trữ C Dựa đẩy D Bổ sung theo định lượng Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp E Tối ưu hóa Câu 37:Chuỗi cung ứng đồng thời thực công nghệ nào? A Hệ thống ERP B Internet C Hệ thống quản lí chuỗi cung ứng D Công nghệ chuỗi cung ứng just-in-time E Mạng diện rộng Câu 39: Hệ thống CRM giúp doanh nghiệp có mục tiêu kinh doanh nào? A Sự sống B Hoạt động xuất săc C Các sản phẩm dịch vụ D Cải thiện việc định E Thân thiện với khách hàng nhà cung cấp Câu 42: Sử dụng công cụ mạng xã hội để trò chuyện với khác hàng gọi A CRM phân tích B CRM xã hội C CRM hoạt động D PRM Câu 44: Phát biểu sau đặc điểm tổ chức có ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống thơng tin? A Quy trình kinh doanh B Mơi trường C Các mục tiêu D Chi phí đại diện E Phong cách lãnh đạo Câu 45: Yếu tố với vốn đầu vào sản xuất mà tổ chức sử dụng để tạo sản phâm dịch vụ A Cấu trúc B Văn hóa C Chính trị D Tài nguyên thiên nhiên E Lao động Câu 46: Công nghệ thay đổi triệt để bối cảnh kinh doanh môi trường A Bùng nổ B Sáng tạo C Đột phá D Lật đổ E Chia rẽ Câu 47: Các quy trình kinh doanh tập hợp các: A Thực hành khơng thức hành vi B Thực thức thực hành tài liệu Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp C Quy tắc kinh doanh D Các quyền đặc quyền E Công việc Câu 48: Khi công ty mua thị trường khơng thể làm , chi phí phát sinh gọi A Chi phí chuyển đổi B Chi phí mạng C Mua sắm D Chi phí đại diện E Chi phí giao dịch Câu 49: Các chi phí phát sinh cơng ty cho việc giám sốt động viên nhà quản lí để nhà quản lí cống hiến lực cho công ty gọi A Chi phí giao dịch B Chi phí bảo quản C Chi phí khác biệt D Chi phí đại diện E Chi phí biến đổi Câu 50: Theo lý thuyết đại diện, cơng ty nhìn nhận (n) A Thực thể thống nhất, lợi nhuận tối đa B Tổ chức lực lượng đặc nhiệm phải đáp ứng với thay đổi mơi trường nhanh chóng C Nỗ lực kinh doanh D “ mối quan hệ hợp đồng” bên có liên quan E Cấu trúc doanh nghiệp Câu 51: Theo nghiên cứu rào cản đến thay đổi tổ chức, bốn thành phần phải thay đổi tổ chức để thực thành công hệ thống thông tin là: A Môi trường, tổ chức, cấu nhiệm vụ B Cơng nghệ, người , văn hóa cấu C Tổ chức , văn hóa, quản lí mơi trường D Các nhiệm vụ/công việc , công nghệ, người cấu E Chi phí, nhiệm vụ, cấu quản lí Câu 52: Với mơ hình sử dụng để mô tả tương tác lực lượng bên ngồi có ảnh hưởng đến chiến lược khả cạnh tranh tổ chức? A Mơ hình mạng lưới kinh tế B Mơ hình lực lượng canh tranh C Mơ hình lợi cạnh tranh D Mơ hình kiểm sốt nhu cầu E Mơ hình chi phí quan Câu 53: Tất điều sau lực lượng cạnh tranh ngoại trừ A Nhà cung cấp B Gia nhập thị trường (gia nhập ngành đối thủ tiềm năng) Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp C Mơi trường bên ngồi D Khách hàng E Sản phẩm thay Câu 54: Các chi phí phát sinh khách hàng công ty cho tiêu tốn thời gian nguồn lực thay đổi từ nhà cung cấp hệ thống sang nhà cung cấp cạnh tranh hệ thống cạnh tranh khác gọi là: A Chi phí trì B Chi phí bảo quản C Chi phí khác biệt D Chi phí chuyển đổi E Chi phí biến đổi Câu 55: Bốn chiến lực chung để đối phó với lực lượng cạnh tranh có khả thi cách sử dụng CNTT A Dẫn đầu chi phí thấp , sản phẩm dịch vụ thay thế, khách hàng nhà cung cấp B Dẫn đầu chi phí thấp, khác biệt hóa sản phẩm, tập trung vào phân khúc thị trường , khách hàng nhà cung cấp thân thiện C Gia nhập thị trường mới, sản phẩm dịch vụ thay thế, khách hàng nhà cung cấp D Dẫn đầu chi phí thấp, gia nhập thị trường mới, khác biệt hóa sản phẩm tập trung vào phân khúc thị trường E Khách hàng, nhà cung cấp, gia nhập thị trường , sản phẩm thay Câu 56: Một chiến lược cạnh tranh với cách sử dụng IT để sản xuất sản phẩm dịch vụ với giá thấp so với đối thủ cạnh tranh là: A Sự khác biệt hóa sản phẩm B Dẫn đầu chi phí thấp C Tập trung vào phân khúc thị trường D Cá nhân hóa với số đơng E Khách hàng nhà cung cấp thân thiết Câu 57: Một chiến lược cạnh tranh để tạo lòng trung thành thương hiệu cách phát triển sản phẩm dịch vụ độc đáo mà dễ dàng chép đối thủ cạnh tranh là: A Sự khác biệt hóa sản phẩm B Dẫn đầu chi phí thấp C Hiệu cho khách hàng D Cá nhân hóa với cổ đơng E Chi phí chuyển đổi Câu 58: Các công ty sử dụng chiến lược để cung cấp sản phẩm dịch vụ chuyên biệt cho việc thu hẹp thị trường mục tiêu đối thủ cạnh tranh A Khác biệt hóa sản phẩm B Phân khúc thị trường Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp C Cá thể hóa theo số đơng D Hiệu quy trình E Dẫn đầu chi phí thấp Câu 59: Khả cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp cá nhân sử dụng nguồn lực sản xuất tương tự sản xuất số lượng lớn ( đại trà ) gọi là: A Phản ứng cá thể hóa B Cá thể hóa theo kích thước C Cá thể hóa theo độ lớn D Cá thể hóa theo khoảng cách E Cá thể hóa theo số đơng Câu 60: Internet làm tăng khả thương lượng khách hàng cách: A Tạo hội cho việc xây dựng sở khách hàng trung thành B Làm cho sản phẩm có sẵn C Làm cho thơng tin có sẵn cho tất người D Giảm chi phí giao dịch E Tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ Câu 61: Internet làm tăng khả mặc cho nhà cung cấp cách A Loại bỏ nhà phân phối trung gian khác đứng ọ người dùng B Làm cho sản phẩm có sẵn C Làm cho thơng tin có sẵn cho tất người D Giảm chi phí giao dịch E Tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ Câu 62: Internet làm tăng mối đe đọa từ người cách A Giảm chi phí giao dịch B Làm cho sản phẩm có sẵn C Làm cho thơng tin có sẵn cho tất người D Giảm rào cản gia nhập E Tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ Câu 63: Điều sau xu hướng xông nghệ chủ đạo nâng cao vấn đề đạo đức A Năng lực quản lí thiết bị B Chi phí lưu trữ liệu giảm nhanh chóng C Sự tiến mạng internet D Những tiến phân tích liệu E Sự gia tăng thiết bị di động Câu 64: Cơng nghệ sử dụng máy tính để tổng hợp số liệu từ nguồn khác để tạo hồ sơ điện tử thông tin chi tiết cá nhân A Profiling B Phishing C Spamming D Targeting Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp E Spyware CHƯƠNG 1/ Tất điều sau tính độc đáo công nghệ thương mại điện tử, ngoại trừ: A Cá nhân hóa/ Tùy biến B Sự tương tác C Sự phổ quát D Sự phong phú E Phạm vi tồn cầu 2/ Sự tích hợp video, âm tin nhắn tiếp thị vào thông điệp tiếp thị trải nghiệm người tiêu dung mơ tả tính công nghệ thương mại điện tử? A Sự rộng khắp B Cá nhân hóa/ Tùy biến C Sự phong phú D Sự tương tác E Công nghệ xã hội 3/ Việc giảm chi phí lưu trữ, xử lí trao đổi thông tin, với việc nâng cao chất lượng liệu kết tính độc đáo thương mại điện tử A Mật độ thông tin B Sự phong phú C Tùy biến D Sự tương tác E Tiêu chuẩn giới 4/ Các nỗ lực cần thiết để tìm kiếm sản phẩm phù hợp gọi A Phân biệt giá B Chi phí tìm kiếm C Chi phí thực đơn D Chi phí mua sắm E Chi phí địa điểm 5/ Thơng tin tồn giao dịch bên giao dịch có nhiều thơng tin quan trọng so với bên A Minh bạch B Bất đối xứng C Phức tạp D Phân biệt đối xử E Vượt trội 6/ Với loại định giá cho phép thay đổi giá sản phẩm theo tình hình cung cấp người bán A Thực đơn B Linh hoạt C Năng động D Bất đối xứng Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp E Tùy chỉnh 7/ Việc cắt giảm giai đoạn trình kinh doanh kênh phân phối gọi là: A Xóa bỏ trung gian ( phi trung gian ) B BRP (Business Process Re-engineering ) (tái cấu trúc doanh nghiệp) C Phân khúc thị trường D Hiệu ứng mạng E Tính minh bạch thị trường 8/ Lợi ích cho người tiêu dung xóa bỏ trung gian gì? A Dịch vụ nhanh B Chi phí thấp C Chất lượng cao D Nhiều lựa chọn E Khơng xóa bỏ trung gian chủ yếu có lợi cho nhà sản xuất 9/ Điều sau không xu hướng TMĐT? A Dịch vụ dựa vị trí B Mạng xã hội C Apps D Thương mại di động E Ảo hóa 11/ Amazon.com ví dụ A Thương mại điện tử C2C B Thương mại điện tử B2B C Thương mại điện tử B2C D Thương mại di động E Thương mại P2P 13/ Loại hình TMĐT đề cập đến doanh nghiệp bán hàng hóa dịch vụ điện tử cho cá nhân A Thương mại điện tử B2C B Thương mại điện tử xã hội C Thương mại điện tử C2C D Phi trung gian E Thương mại di động 14/ Mơ hình TMĐT đề cập đến việc cung cấp cơng cụ tìm kiếm mạnh cộng với tích hợp gói nội dung dịch vụ A Nhà tạo thị trường B Nhà bán lẻ trực tuyến C Cổng thông tin D Môi giới giao dich E Nhà xây dung cộng đồng 15/ Mơ hình TMĐT đề cấp đến việc người trung gian xử lí giao dịch trực tuyến cho khách hàng môi giới chứng khoán, đại lý du lịch, dịch 10 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp vụ tìm kiếm việc làm, dịch vụ tài chính,… Giúp cho khách hàng tiến hành giao dịch nhanh chi phí rẻ A Nhà tạo thị trường B Nhà bán lẻ trực tuyến C Cổng thông tin D Môi giới giao dịch E Nhà xây dựng cộng đồng 16/ Nhà tạo lập thị trường A Người dùng tiết kiệm tiền thời gian cách xử lí giao dịch bán hàng trực tuyến B Cung cấp môi trường kỹ thuật số, nơi người mua người bán thiết lập giá cho sản phẩm C Tạo doanh thu cách cung cấp nội dung số Web D Bán sản phẩm vật lý trực tiếp cho 17/ Trong mơ hình doanh thu nào? , công ty cung cấp số dịch vụ miễn phí thu phí cho việc đăng kí dịch vụ cao cấp A Free/freemium B Đăng kí C Phí giao dịch D Liên kết E Bán hàng 18/ Trong mơ hình doanh thu nào? Hoa hồng cho giới thiệu doanh nghiệp A Free/freemium B Đăng kí C Phí giao dịch D Liên kết E Bán hàng 19/ Trong mơ hình doanh thu nào? Hoa hồng trả giá trị giao dịch A Free/freemium B Đăng kí C Phí giao dịch D Liên kết E Bán hàng 20/ Điều sau tính độc đáo thương mại di động khả biết vị trí vật lý người dung thời điểm cụ thể A Cá nhân hóa/ Tùy biến B Sự tương tác C Sự định vị D Sự phong phú E Phạm vi toàn cầu 21/ Trong kế hoạch cho diện thương mại điện tử mạnh mẽ, bạn muốn xem xét tảng blog loại cho diện bạn A Phương tiện truyền thông xã hội 11 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp B E-mail C Cộng đồng D Trang web E Phương tiện truyền thông ngoại tuyến F Trang web 22/ Điều sau bốn loại diện để xem xét xây dựng diện thương mại điện tử? A Các phương tiện truyền thông ngoại tuyến B Các trang Web C Phương tiện truyền thông xã hội D Công ty E E-mail CHƯƠNG 8: Khi khơng có hiểu rõ không đồng ý thủ tục định, cho là: a Khơng có tài liệu b Khơng có cấu trúc c Có tài liệu d Bán cấu trúc e Ad-hoc Nếu bạn dựa quy trình định để định kinh doanh, bạn loại định gì? a Ad-hoc b Thủ tục c Khơng có cấu trúc d Bán cấu trúc e Có cấu trúc Loại định mà tiêu chuẩn định, liệu thu thập thủ tục xử lý không rõ ràng a Khơng có tài liệu b Khơng có cấu trúc c Khơng có d Bán cấu trúc e Có cấu trúc Quyết định liên quan đến việc thiết lập vận hành mạng nội công ty phân loại loại định gì? a Bán cấu trúc b Thủ tục c Ad-hoc d Có cấu trúc e Khơng có cấu trúc 12 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp Giai đoạn trình định phát hay nhận vấn đề, nhu cầu, hội a Lựa chọn b Thiết kế c Thực d Phân tích e Nhận thức Giai đoạn sau bốn giai đoạn quy trình định Simon? a Thực b Nhận thức c Phân tích d Lựa chọn e Thiết kế Hệ thống định với tốc độ cao phát triển nhanh chóng với định phân loại là: a Bán cấu trúc b Tài c Ad-hoc d Được định sẵn e Có cấu trúc 11 Trong phân tích hệ thống, với loại sau sử dụng để xác định liệu giải pháp đạt được, từ quan điểm tài chính, kỹ thuật tổ chức a nghiên cứu khả thi b Sơ đồ luồng liệu c Thiết kế logic d Thiết kế tài liệu hệ thống e Đề xuất yêu cầu 11 Hệ thống tạo điều kiện đưa giải pháp cho vấn đề không cấu trúc người định làm việc nhóm a DSS B ESS C CDSS D GIS E GDSS 12 Kinh doanh thông minh thiết kế để xác định ảnh hưởng lớn thay đổi môi trường kinh doanh a báo cáo theo tham số b phân tích mơi trường c phân tích dự báo 13 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp d phân tích liệu lớn e mơ hình thống kê 14 Cơng cụ để biểu diễn q trình riêng lẻ hệ thống luồng liệu chúng là: a từ điển liệu b sơ đồ tặc tả quy trình c tài liệu hướng dẫn sử dụng d sơ đồ luồng liệu e biểu đồ cấu trúc 16 Mơ hình hướng đối tượng dựa khái niệm a đối tượng mối quan hệ b lớp đối tượng c lớp thừa kế d đối tượng thừa kế e lớp mối quan hệ 17 Phát triển hướng đối tượng có khả làm giảm thời gian chi phí viết phần mềm a lập trình hướng đối tượng địi phải phải đào tạo b tạo mẫu lặp lặp lại không yêu cầu c đối tượng tái sử dụng d đối tượng giao diện người dùng sử dụng cho tồn ứng dụng e không cần thiết phải sử dụng … chuẩn để thiết kế hệ thống Chương 9: Bốn loại thay đổi cấu tổ chức kích hoạt CNTT, theo thứ tự rủi ro đến nhiều là: a Hợp lý hóa, tự động hóa, tái cấu trúc, thiết kế lại b Hợp lý hóa, tự động hóa, tái cấu trúc chuyển đổi mơ hình c Tự động hóa, hợp lý hóa, thiết kế lại chuyển đổi mơ hình d Tự động hóa, thiết kế lại, tái cấu chuyển đổi mô hình e Chuyển đổi mơ hình, tái cấu trúc, hợp lý hóa tự động hóa Quy trình kinh doanh phân tích, đơn giản hóa tái thiết kế lại trình sau a Thiết kế lại quy trình kinh doanh b Hợp lý hóa thủ tục c Tự động hóa d Chuyển đổi mơ hình e Phân tích tái thiết kế hệ thống Với giai đoạn mà việc mô tả chi tiết chức mà hệ thống thông tin phải thực a nghiên cứu khả thi b phân tích yêu cầu 14 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp c thiết kế hệ thống d xây dựng kế hoạch kiểm thử e kế hoạch quản lý Trong phương pháp chuyển đổi trực tiếp, hệ thống a Được thử nghiệm công ty bên b Thay hệ thống cũ thời điểm chuyển đổi c Và hệ thống cũ tồn với d Là phân giai đoạn e Và hệ thống cũ chạy song song 10 Trong giai đoạn phát triển hệ thống đặc tả tạo a Hệ thống phân tích b Thiết kế hệ thống c Thử nghiệm d Chuyển đổi e Thực 18 Trong vòng đời phát triển hệ thống truyền thống, người dùng cuối a thành viên quan trọng liên tục ban (đội) từ giai đoạn phân tích ban đầu bảo trì b quan trọng giai đoạn kiểm thử c khơng có tham gia d giới hạn để cung cấp … thơng tin rà sốt cơng việc nhân viên kỹ thuật e kiểm soát phát triển hệ thống … 21 Phát biểu sau năm biến số dẫn đến thành cơng dự án a rủi ro b nhà cung cấp c thời gian d chất lượng e chi phí 22 Một lộ trình cho thấy hướng phát triển hệ thống, sở lý luận, hệ thống tại, phát triển để xem xét, chiến lược quản lý, kế hoạch thực ngân sách gọi a Kế hoạch dự án b phân tích danh mục đầu tư c kế hoạch hệ thống thơng tin d phân tích doanh nghiệp e tài liệu, lập kế hoạch chiến lược Sáu mục tiêu kinh doanh quan trọng công nghệ thông tin sản phẩm, dịch vụ mơ hình kinh doanh mới, Thân thiện với khách hàng nhà cung cấp; sống DN; lợi cạnh tranh; tối ưu hóa hoạt động kinh 15 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp doanh; a cải thiện tính linh hoạt b cải thiện việc định c cải thiện hoạt động kinh doanh d cải thiện hiệu e cải thiện giá trị kinh doanh Ba hoạt động hệ thống thông tin cung cấp cách tạo thông tin sử dụng cho hoạt động điều hành là: a Truy vấn thơng tin, nghiên cứu phân tích b Đầu vào, đầu phản hồi c Dữ liệu, thông tin phân tích d Phân tích liệu, xử lý, phản hồi e Đầu vào, xử lý đầu Điều sau thay đổi diễn công nghệ hệ thống thông tin? a Phát triển doanh nghiệp sử dụng “dữ liệu lớn” b Tăng trưởng điện toán đám mây c Tăng trưởng tảng PC d Nổi lên tảng điện thoại di động e Gia tăng việc sử dụng mạng xã hội doanh nghiệp Phát biểu sau yếu tố mơi trường tương tác với tổ chức hệ thống thông tin tổ chức a Đối thủ cạnh tranh b quan quản lý c khách hàng d nhà cung cấp e lực lượng bán hàng 70 Quá trình thể tập hợp tài nguyên máy tính (chẳng hạn lực điện toán lưu trữ liệu) mà truy cập khơng bị hạn chế cấu hình vật lý vị trí địa lý gọi A Điện toán đám mây B điện tốn tự vị C ảo hóa D xử lý đa lõi E điện toán phổ quát 71/ Tất điều sau dịch vụ điện toán đám mây, ngoại trừ A Cơ sở hạ tầng dịch vụ B Nền tảng dịch vụ C Phần mềm dịch vụ 16 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp D Điện tốn theo u cầu E Ảo hóa dịch vụ 72/ Các loại phần mềm tạo cập nhật cộng đồng toàn giới lập trình viên mang tính có sẵn miễn phí gọi A Các gói phần mềm B Ứng dụng hỗn hợp C Gia công phần mềm D Phần mềm mã nguồn mở E Phần mềm mã nguồn đóng 73/ Thực ký kết hợp đồng phát triển phần mềm đặt hàng cho công ty bên ngồi thường gọi A Gia cơng phần mêm B Mở rộng C Dịch vụ theo định hướng kiến trúc D Ứng dụng tích hợp E Điện tốn tiện ích 74/ Mơ hình E-R ;à A Nhóm thực thể có quan hệ với B Nhóm thể C Nhóm thuộc tính D Nhóm kí tự E Nhóm hình ảnh 75/ Đặc trưng mơ hình E-R sau chuẩn hóa A Chứa liên kết một:nhiều ; nhiều : nhiều; một: B Chứa liên kết một:nhiều ; nhiều : nhiều C Chứa liên kết nhiều: nhiều; : D Chứa liên kết một: nhiều; :một E Chứa liên kết nhiều:nhiều 76/ Khi thuộc tính tương tự tập tin liệu có liên quan có kiểu liệu khác , điều gọi A Dư thừa liệu B Trùng lặp liệu C Phụ thuộc liệu D Sự khác biệt liệu E Không đồng liệu 77/ Điều sau vấn đề môi trường tập tin truyền thống A Dữ liệu thừa B Nhất quán liệu C Chương trình bị ràng buộc liệu D Bảo mật E Thiếu sẵn có chia sẻ liệu 78/ Với lựa chọn sau mục tiêu chuẩn hóa liệu: 17 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com) lOMoARcPSD|11102807 Phan Yếến tổng hợp Nhất quán liệu Tránh liệu dư thừa Bảo mật liệu A Chỉ B C D E 1,2 79/ An tồn liệu có thể hiểu A Dễ dạng cho việc bảo trì liệu B Ngăn chặn truy cập trái phép , sai quy định từ từ vào C Tính qn tồn vẹn liệu D Dễ dàng cho việc truy cập liệu E Ngăn chặn việc chia sẻ liệu 80/ Điều sau công cụ kỹ thuật để an tồn thơng tin A Phần mềm quản lí danh tính B Hệ thống tích hợp doanh nghiệp C Bức tường lửa D Hệ thống phát triển xâm nhập E Phần mềm chống virus phần mềm chống gián điệp 18 Downloaded by Nguy?n Terry (phumy12327@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: htttql-trac-nghiem-co-dap-an,