0

Tiết 21 chuyển dịch cơ cấu kinh tế

15 1 0
  • Tiết 21 chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 15:22

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập Chuyển dịch cơ cấu kinh tế II MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 1 Kiến thức Trình bày được các thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của đất nước ta Đánh giá được tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với công cuộc Đổi mới và những thành tựu đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ở nước ta Trình bày được một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập Nhận xét được được sự chuyển dị. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ I NỘI DUNG CHỦ ĐỀ - Việt Nam đường đổi hội nhập - Chuyển dịch cấu kinh tế II MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: Kiến thức: - Trình bày thành tựu to lớn công Đổi đất nước ta - Đánh giá tác động bối cảnh quốc tế khu vực công Đổi thành tựu đạt trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực nước ta - Trình bày số định hướng để đẩy mạnh cơng Đổi hội nhập - Nhận xét được chuyển dịch cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế theo lãnh thổ - Trình bày ý nghĩa chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kt Kĩ năng: - Biết liên hệ kiến thức địa lí với kiến thức lịch sử, GDCD lĩnh hội tri thức - Biết liên hệ sgk với vấn đề thực tiễn sống tìm hiểu thành tựu công Đổi hội nhập - Phân tích biểu đồ bảng số liệu tốc độ tăng số giá tiêu dùng, tốc độ tăng GDP nước thành phần kinh tế, tỉ lệ hộ nghèo nước - Vẽ phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê cấu kinh tế theo ngành, cấu kinh tế theo thành phần kinh tế - Khai thác kiến thức qua Atlat Địa lí Việt Nam Thái độ: - Biết xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế để định hướng nghề nghiệp tương lai - Xác định tinh thần, trách nhiệm người phát triển đất nước Nội dung trọng tâm: - Đổi tất yếu lịch sử Trong bối cảnh tồn cầu hóa đổi mới, mở cửa hội nhập tất yếu thời đại - Các thành tựu Công Đổi to lớn - Những định hướng đẩy mạnh đổi nhằm mục tiêu phát triển bền vững KT – XH môi trường - Sự chuyển dịch cấu kinh tế: theo ngành, theo thành phần kinh tế theo lãnh thổ Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tính tốn - Năng lực chuyên biệt: sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, đồ, liên hệ thực tế III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị GV: - Một số hình ảnh, tư liệu thành tựu công Đổi hội nhập quốc tế (nếu có) - Kênh hình SGK - Atlat địa lí Việt Nam Chuẩn bị HS: - SGK, dụng cụ học tập cần thiết khác - Atlat Địa lí Việt Nam Bảng tham chiếu mức yêu cầu cần đạt câu hỏi, tập kiểm tra, đánh giá Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao (MĐ 1) (MĐ 2) (MĐ 3) (MĐ 4) Việt Nam - Biết bối Phân tích biểu đồ Chứng minh Chứng minh đường đổi cảnh kinh để thấy kết nước ta thành hội nhập tựu công tế nước ta sau công bước hội nhập đổi chiến tranh đổi Đánh giá - Biết số - Thành tựu thuận lợi, khó định hướng cơng hội khăn hội để đẩy mạnh công nhập quốc tế nhập quốc tế đổi khu vực - Chuyển dịch Biết Phân tích xu Tính tỉ trọng Giải thích cấu kinh tế trạng xu hướng hướng chuyển dịch nhận xét xu nguyên nhân chuyển dịch cấu ý nghĩa hướng chuyển dịch chuyển kinh tế nước ta chuyển dịch cấu dịch kinh tế III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - Nội dung 1: Câu 1: Chứng minh đô thị nước ta phân bố không đều? Câu 2: Mạng lưới đô thị nước ta phân chia dựa vào nào? - Nội dung 2: Câu 1: Trình bày định hướng đổi thành tựu? Câu 2: Trình bày định hướng hội nhập thành tựu? Hoạt động học tập A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: Tình xuất phát Mục tiêu - Giúp cho HS gợi nhớ lại kiện lịch sử, trị tình hình kinh tế gắn với mốc thời gian quan trọng - Rèn luyện kĩ phân tích đối chiếu để biết sách phát triển kinh tế xã hội có khác giai đoạn Lịch sử - Tìm nội dung HS chưa biết, để từ bổ sung khắc sâu kiến thức học cho HS Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân/ lớp Phương tiện dạy học: Tranh ảnh Tiến trình hoạt động Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV vẽ trục biểu diễn thời gian theo mốc năm 1945, 1975, 1995, 2007 Yêu cầu HS tích hợp với kiến thức Lịch sử, Địa lí hiểu biết thân, yêu cầu HS nêu kiện lịch sử, trị tình hình kinh tế gắn với mốc thời gian nói 1945 1975 1986 1995 2007 Bước Thực nhiệm vụ: HS thực nhiệm vụ thời gian phút Bước HS quan sát, liệt kê, liên kết sau GV gọi số HS trả lời Bước GV đánh giá kết HS, sở dẫn dắt HS vào học B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 2: Công Đổi cải cách toàn diện kinh tế-xã hội Mục tiêu: Biết thành tựu to lớn công Đổi đất nước ta Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp đàm thoại vấn đáp Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/Cá nhân Phương tiện dạy học: SGK, biểu đồ, bảng số liệu Sản phẩm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Cá nhân (15 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK mục l.a, tích hợp với mơn - HS đọc SGK mục l.a, tích hợp với mơn Lịch sử va hiểu biết cá nhân, cho biết: Lịch sử hiểu biết cá nhân để trả lời + Những hậu nặng nề chiến tranh nước ta? - Một số HS trả lời, HS khác nhận + Bối cảnh KT - XH nước ta giới trước xét, bổ sung tiến hành đổi mới? - GV nhận xét bổ sung kiến thức - GV: Yêu cầu HS dựa vào kiến thức SGK, tích hợp mơn - HS dựa vào kiến thức SGK, tích hợp Lịch sử hiểu biết cá nhân cho biết: Trước bối cảnh môn Lịch sử hiểu biết cá nhân để trả đất nước sau giải phóng, Đại hội Đảng VI đưa lời đường lối Đổi kinh tế, xã hội nước ta phát triển theo xu nào? - HS đại diện trình bày, HS khác bổ sung ý kiến - GV chuẩn kiến thức bổ sung kiến thức NN trước sau sách khốn 10 (khốn sản phẩm theo khâu đến nhóm người LĐ) Khốn gọn theo đơn giá đến hộ xã viên (từ tháng 4/1998, hợp tác xã làm DV) - GV yêu cầu HS đọc SGK, nêu tóm tắt thành tựu to lớn cơng Đổi nước ta - GV nhận xét phần trình bày HS kết luận ý - HS đại diện trình bày, HS khác bổ HS (chú ý liên hệ thực tế vùng kinh tế sung ý kiến trọng điểm, vùng chuyên canh nơng nghiệp, phân tích biểu đồ, bảng số liệu) HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Công Đổi cải cách toàn diện kinh tế-xã hội a Bối cảnh - Trong nước: + Đất nước thống nhất, đời sống nhân dân cịn khó khăn + Xuất phát điểm kinh tế thấp, NN chủ yếu + Chịu ảnh hưởng nặng nề chiến tranh - Quốc tế: Cuối thập kể 70, đầu 80 kỉ XX, tình hình quốc tế phức tạp => Đất nước rơi vào khủng hoảng, lạm phát cao kéo dài => đòi hỏi cần phải Đổi KT - XH toàn diện b Diễn biến - Công Đổi manh nha năm 1979, lĩnh vực nơng nghiệp, sau lan sang lĩnh vực khác - Đường lối đổi mới: đưa kinh tế nước ta phát triển theo xu + Dân chủ hóa đời sống kt-xh + Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN + Tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới c Thành tựu - Đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng, kiềm chế lạm phát - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định - Cơ cấu ngành cấu lãnh thổ kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH- HĐH, phát huy tối đa nguồn lực - Đạt thành tựu to lớn xóa đói, giảm nghèo Hoạt động 3: Nước ta hội nhập quốc tế khu vực Mục tiêu: Hiểu tác động bối cảnh quốc tế khu vực công Đổi thành tựu đạt trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực nước ta Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp thảo luận, báo cáo Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/cặp Phương tiện dạy học: SGK, biểu đồ Sản phẩm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 2: cá nhân, cặp (10 phút) - GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức SGK, kiến thức Lịch - Một HS trả lời, HS khác ý lắng sử hiểu biết cá nhân: Hãy cho biết bối cảnh quốc tế nghe để nhận xét, bổ sung năm cuối kỉ 20 có tác động đến công Đổi nước ta? GV chuẩn kiến thức mở rộng - GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức SGK tổ chức cho HS - HS dựa vào kiến thức SGK để trả lời thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi sau: Hãy nêu thành tựu thách thức nước ta hội nhập quốc tế khu vực? - GV chuẩn kiến thức - Đại diện nhóm trả lời nhóm (Khó khăn cạnh tranh với nước phát triển khác bổ sung khu vực giới; Nguy khủng hoảng; Khoảng cách giàu nghèo tăng .) HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Nước ta hội nhập quốc tế khu vực a Bối cảnh - Quốc tế: + Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế xu hướng tồn cầu tác động đến quốc gia có nước ta + Trên giới chuyển từ xu đối đầu sang đối thoại, kết thúc chiến tranh lạnh - VN: + Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì từ đầu năm 1995 + Nước ta trở thành thành viên nhiều tổ chức quốc tế: ASEAN, APEC, WTO vị đất nước có nhiều thay đổi b Thành tựu, thách thức - Thành tựu: + Thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài: ODA, FDI, FPI + Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường an ninh khu vực… + Ngoại thương phát triển mạnh - Khó khăn, thách thức: + Cạnh tranh bất bình đẳng điều kiện kinh tế chưa phát triển + Gia tăng nợ nước ngoài, bị phụ thuộc chi phối kinh tế nước + Chảy máu chất xám + Gia tăng khoảng cách giàu nghèo… Hoạt động 4: Một số định hướng để đẩy mạnh công Đổi hội nhập Mục tiêu: - Biết số định hướng để đẩy mạnh công Đổi hội nhập Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp đàm thoại vấn đáp Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/Cá nhân Phương tiện dạy học: SGK Hoạt động giáo viên - GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức cá nhân hiểu biết cá nhân: Hãy nêu số định hướng để đẩy mạnh cơng Đổi ởû nước ta? - GV chuẩn kiến thức, tích hợp với mơn GDCD giáo dục cho HS biết: Qua gần 30 năm đổi mới, nhờ đường lối đắn Đảng tính tích cực, chủ động sáng tạo nhân dân, nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Trách nhiệm hệ tương lai cần phải học tập, tích lũy kiến thức để góp phần thực hiệu định hướng để đẩy mạnh công Đổi để đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển vào năm 2010 trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Hoạt động học sinh - HS dựa vào kiến thức cá nhân hiểu biết để trả lời - Một số HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Một số định hướng để đẩy mạnh cơng Đổi hội nhập - Thực chiến lược tồn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo - Hoàn thiện thực đồng thể chế kt thị trường định hướng XHCN - Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kt tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kt quốc tế để tăng tiềm lực kt quốc gia - Có giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững - Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển văn hóa mới, chống lại tệ nạn xã hội, mặt trái chế thị trường Hoạt động 5: Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Mục tiêu: - Hiểu chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành - Trình bày ý nghĩa chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kt Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp thảo luận Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/nhóm Phương tiện dạy học: SGK, biểu đồ, Atlat Địa lí Việt Nam Sản phẩm Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc phần mở đầu sgk để nắm khái niệm HS đọc phần mở đầu sgk để nắm chuyển dịch cấu kinh tế khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế - Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Hoạt động cá nhân: GV yêu cầu HS đọc sách giáo khoa - HS đọc sách giáo khoa mục 1, biểu mục 1, biểu đồ 20.1, bảng số liệu 20.1, Atlat Địa lí Việt Nam đồ 20.1, bảng số liệu 20.1, Atlat Địa trang 17 trả lời câu hỏi sau lí Việt Nam trang 17 trả lời câu + Khu vực I xu hướng chung nội có hỏi thay đổi nào? + Nhận xét chuyển dịch kinh tế khu vực II + Nhận xét chuyển dịch kinh tế khu vực III - Sau hoạt động cá nhân, GV chia lớp làm nhóm, nhóm lại chia nhóm nhỏ HS, giao nhiệm vụ cho nhóm: + Nhóm 1: Báo cáo chuyển dịch KVI + Nhóm 2: Báo cáo chuyển dịch KVII + Nhóm 3: Báo cáo chuyển dịch KVIII - GV hướng theo dõi nhóm hoạt động - Báo cáo kết thảo luận - Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập - HS nhóm thảo luận để hồn thành sản phẩm học tập theo nhóm phân cơng - Đại diện nhóm trình bày kết quả, điều hành nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Chuyển dịch cấu ngành kinh tế: - Đã có chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành chậm: Giảm KV I, tăng KV II, KV III chưa ổn định - Trong nội ngành có chuyển dịch: + KV I: Giảm tỉ trọng NN, tăng tỉ trọng ngành thủy sản Trong ngành NN (theo nghĩa hẹp), giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi DV NN + Ở KV II: Giảm tỉ trọng CN khai thác, tăng tỉ trọng CN chế biến, trọng phát triển mặt hàng cao cấp + KV III: Tăng vọt lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng phát triển thị Nhiều loại hình dịch vụ đời: Viễn thơng, du lich quốc tế, tài chính, ngân hàng… Hoạt động 6: Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế: Mục tiêu: - Hiểu chuyển dịch cấu kinh tế theo thành phần kinh tế theo lãnh thổ - Trình bày ý nghĩa chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kt Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp thảo luận Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/cặp Phương tiện dạy học: SGK, Atlat Địa lí Việt Nam, bảng số liệu Sản phẩm Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 3: Cặp - GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức SGK hiểu biết cá - HS dựa vào kiến thức SGK hiểu nhân thảo luận cặp để trả lời câu hỏi sau: biết cá nhân thảo luận cặp để trả lời + Nước ta có thành phần kinh tế, kể tên? câu hỏi + Nguyên nhân dẫn tới chuyển dịch? + Sự chuyển dịch có ý nghĩa gì? - GV hướng theo dõi nhóm hoạt động - Báo cáo kết thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết - Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập quả, điều hành nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế: - Xu hướng chuyển dịch cấu thành phần kinh tế nước ta là: giảm tỉ trọng KV kinh tế nước, tăng tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước thành phần kinh tế Nhà nước đóng vai trị chủ đạo - Ngun nhân: Do thực mở cửa hội nhập, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN - Ý nghĩa: Xu hướng chuyển dịch cho thấy nước ta phát triển kt hàng hóa vận hành theo chế thị trường có quản lí Nhà nước theo định hướng XHCN Các TP kt phát huy sức mạnh nước ta hội nhập vào kt giới Hoạt động 7: Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế: Mục tiêu: - Hiểu chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ kinh tế - Trình bày ý nghĩa chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kt Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/cá nhân Phương tiện dạy học: SGK, Atlat Địa lí Việt Nam Sản phẩm Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 4: Cả lớp - GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức SGK cho biết: - HS đọc sgk, quan sát atlat, thảo Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế nước ta nào? luận trả lời Xác định vùng kt trọng điểm nước ta atlat - GV chuẩn kiến thức kĩ HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế: - Xu hướng ngành: + Trong CN: hình thành khu CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao… + Trong NN: Vùng trọng điểm lương thực, vùng chuyên canh… - Sự phân hóa vùng: ĐNB vùng kinh tế phát triển - Hình thành ba vùng kt trọng điểm: phía Bắc, miền Trung, phía Nam… C HÌNH THÀNH KĨ NĂNG MỚI Mục tiêu Nhằm cố lại kiến thức học; rèn luyện kĩ học góp phần hình thành kĩ cho học sinh Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp đàm thoại vấn đáp Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/cá nhân Phương tiện dạy học: Phiếu câu hỏi trắc nghiệm, Alat Địa lí Việt Nam 5 Sản phẩm a) GV giao nhiệm vụ cho HS dạng câu hỏi trắc nghiệm tự luận b) GV kiểm tra kết thực HS Điều chỉnh kịp thời vướng mắc HS trình thực *Nhóm câu hỏi nhận biết Câu Sau năm 1975, nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài Nguyên nhân A chịu hậu nặng nề chiến tranh B sách bao vây cấm vận lực thù địch C tình hình giới có nhiều diễn biến phức tạp D khủng hoảng tài kinh tế khu vực Câu Việt Nam Hoa Kì bình thường hóa quan hệ từ năm nào? A 1986 B 1995 C 1998 D 2007 Câu Đâu định hướng để đẩy mạnh cơng Đổi A Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá gắn với phát triển tri thức B Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng thêm sức mạnh quốc gia C Phát triển văn hoá đậm đà sắc dân tộc D Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa Câu 4: Trình bày chuyển dịch thành phần lãnh thổ kinh tế Thành phần kinh tế – Chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần thời kì Đổi – Kinh tế Nhà nước có giảm tỉ trọng giữ vai trò chủ đạo kinh tế – Tỉ trọng kinh tế tư nhân có xu hướng tăng thể kinh tế tập lại có xu hướng giảm – Tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng nhanh Lãnh thổ kinh tế – Hình thành vùng động lực phát triển kinh vùng chuyên canh khu công nghiệp tận trung, khu chế xuất có quy mơ lớn – Hình thành vùng kinh tế trọng điểm : Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Câu 5: Cơ cấu GDP ngành kinh tế nước ta có chuyển dịch theo hướng: A tăng tỉ trọng khu vực I, giảm tỉ trọng khu vực II B tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I C tăng tỉ trọng khu vực III, giảm tỉ trọng khu vực II D giảm tỉ trọng khu vực III, tăng tỉ trọng khu vực I Câu 6: Cơ cấu thành phần kinh tế nước ta có xu hướng chuyển dịch A phát triển đồng thành phần kinh tế B tăng thành phần kinh tế nhà nước C tăng mạnh thành phần kinh tế nhà nước D tăng mạnh thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước Câu 7: Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo kinh tế nước ta? A Kinh tế nhà nước B Kinh tế nhà nước C Kinh tế tư nhân D Kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Câu 8:Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nước ta A đồng Sông Cửu Long B đồng Sông Hồng C đồng Bắc Trung Bộ D đồng Nam Trung Bộ *Nhóm câu hỏi thơng hiểu Câu Thành tựu bật mà nước ta đạt việc hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế + Thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài: ODA, FDI, FPI + Đẩy mạnh hợp tác kinh tế-khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường an ninh khu vực… + Ngoại thương phát triển mạnh Việt Nam trở thành nước xuất lớn số mặt hàng (dệt may, thiết bị điện tử, tàu biển, cà phê, điều….) Câu 2: Dựa vào biểu đồ Xét năm 2005, nhận xét sau phù hợp với biểu đồ trên? A khu vực I chiếm tỉ trọng cao B khu vực I chiếm tỉ trọng thứ hai C khu vực II chiếm tỉ trọng cao D khu vực III chiếm tỉ trọng cao Câu 3: Quan sát hình 20.1 (trang 82 SGK), phân tích chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh kế nước ta, giai đoạn 1990- 2005 Hinh 20.1 Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 1990-2005 -Tỉ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) có xu hướng giảm nhanh (từ 38,7% năm 1990 40,5% năm 1991 xuống 20,9%năm 2005) -Tỉ trọng khu vực II (công nghiệp – xây dựng) có xu hướng tăng nhanh (từ 22,7% năm 1990 lên 41,0% năm 2005) có tỉ trọng cao cấu GDP -Tỉ trọng khu vực III (dịch vụ) có biến động (tăng nhanh từ năm 1991 đến năm 1995, sau giảm nhẹ đến năm 2005), so với thời kì trước đổi có chuyển biến tích cực Câu 4: Phân tích bảng 20.2 (trang 84 SGK) để thấy chuyển dịch cấu GDP thành phần kinh tế Sự chuyển dịch có ý nghĩa – Sự chuyển dịch cấu GDP thành phần kinh tế: + Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng, khu vực kinh tế tư nhân khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước tăng tỉ trọng Tuy nhiên, khu vực kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế + Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước tăng nhanh – Xu hướng chuyển dịch cho thấy nước ta phát triển kinh tế hàng hóa vận hành theo chế thị trường có quản lí Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nước ta phát huy sức mạnh thành phần kinh tế hội nhập vào kinh tế giới *Nhóm câu hỏi vận dụng Câu 1: Chứng minh nước ta bước hội nhập với kinh tế khu vực va giới - Từ đầu năm 1995, Việt Nam Hoa Kì bình thường hóa quan hệ - Từ tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thức ASEAN - Nước ta đangtrong lộ trình thực cam kết AFTA, tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, đẩy mạnh quan hệ song phương va đa phương - Tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thương mại quốc tế WTO Câu 2: Cho bảng số liệu sau:Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản thủy sản nước ta (giá thực tế)(Đơn vị: tỉ đồng) Năm Ngành 2000 2005 Nông nghiệp 129140,5 183342,4 Lâm nghiệp 7673,9 9496,2 Thuỷ sản 26498,9 63549,2 Tổng số 163313,3 256387,8 a) Tính tỉ trọng ngành tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản nước ta qua năm b) Nhận xét chuyển dịch cấu sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản Cách làm: a) Tính tỉ trọng ngành tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản nước ta qua năm -Áp dụng công thức: Nông nghiệp (hoặc Lâm nghiệp, Thủy sản) / Tổng số x 100% = % -Ví dụ: % Nơng nghiệp năm 2000 = 129140,5 / 163313,3 x 100% = 79,1% -Hoặc % Thủy sản năm 2005 = 63549,2 / 256387,8 x 100% = 24,8% Cuối cùng, ta bảng kết đầy đủ sau: Tỉ trọng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản thủy sản nước ta (Đơn vị: %) Năm 2000 2005 Nông nghiệp 79,1 71,5 Lâm nghiệp 4,7 3,7 Thuỷ sản 16,2 24,8 Tổng số 100,0 100,0 Ngành b) Nhận xét chuyển dịch cấu sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản Nhìn chung giá trị sản xuất nơng, lâm nghiệp thủy sản nước ta từ năm 2000 đến năm 2005 có tăng lên Tuy nhiên, tốc độ tăng có khác ngành nơng, lâm nghiệp thủy sản dẫn đến chuyển dịch cấu sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản, cụ thể sau : -Nông nghiệp giảm mạnh, từ 79,1% năm 2000 71,5% năm 2005 -Lâm nghiệp giảm từ 4,7% năm 2000 3,7% năm 2005 -Thủy sản tăng nhanh, từ 16,2% năm 2000 lên 24,8% năm 2005 *Nhóm câu hỏi vận dụng cao Câu 1: Hãy tìm dẫn chứng thành tựu cơng Đổi nước ta -Tính đến năm 2006, công Đổi nước ta qua chặng đường 20 năm -Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài Lạm phát đẩy lùi kềm chế mức số -Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Tỉ lệ tăng trưởng GDP từ 0,2 % vào giai đoạn 1975 – 1980 tăng lên 6,0 % năm 1988, 9,5 % vào năm 1995 Mặc dù chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài khu vực cuối năm 1997, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 4,8 % (năm 1999) tăng lên 8,4 % vào năm 2005 Trong 10 nước ASEAN, tính trung bình giai đoạn 1987 – 2004, tốc độ tăng trưởng GDP nước ta 6,9 %, đứng sau Xingapo (7,0 %) -Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Cho tới đầu thập kỷ 90 kỷ XX, cấu GDP, nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng nhỏ Từng bước tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm, đến năm 2005 đạt 21,0 % Tỉ trọng công nghiệp xây dựng tăng nhanh nhất, đến năm 2005 đạt xấp xỉ 41 %, vượt tỉ trọng khu vực dịch vụ (38,0 %) - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét Một mặt hình thành vùng kinh tế trọng điểm, phát triên vùng chuyên canh quy mô lớn, trung tâm công nghiệp dịch vụ lớn Mặt khác, vùng sâu, vùng xa, vùng núi biên giới, hải đảo ưu tiên phát triển - Cùng với chuyển dịch cấu kinh tế, nước ta đạt thành tựu to lớn xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần đông đảo nhân dân đợc cải thiện rõ rệt Câu 2: Việc mở rộng hội nhập quốc tế khu vực tác động đến kinh tế nước ta nào? - Thuận lợi: +Thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước + Đẩy mạnh hợp tác với nước khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, a ninh khu vực +Ngoại thương phát triển tầm cao - Khó khăn: phụ thuộc vào nước ngồi, bị cạnh tranh khốc liệt nước có kinh tế phát triển khu vực va giới Câu 3: Vì TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế vào loại lớn nước ta? - Có vị trí địa lí thuận lợi, liền kề với Đồng Bằng SCL, vùng trọng điểm lương thực lớn nước - Tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế - Điều kiện kinh tế-xã hội + Dân cư nguồn lao động: dân số đơng, nguồn lao động dồi dào, lao động có chất lượng cao động chế thị trường + Có sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngành kinh tế phát triển mạnh hoàn thiện nước + Thị trường tiêu thụ rộng lớn + Thu hút vốn đầu tư nước nhiều so với vùng nước + Chính sách phát triển kinh tế nhà nước Câu 4: Giải thích nguyên nhân thay đổi cấu kinh tế nước ta - Do nước ta giai đoạn đổi mới, tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế dẫn đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế - Việc hòa nhập kinh tế giới chịu tác động xu hướng tồn cầu hóa kinh tế giới ảnh hưởng cách mạng khoa học kĩ thuật đại giới D VẬN DỤNG VÀ NÂNG CAO Mục tiêu Giúp HS vận dụng liên hệ kiến thức học nhận xét bảng số liệu để thấy xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế nước ta ý nghĩa Phương pháp kỹ/thuật dạy học: Sử dụng phương pháp đàm thoại vấn đáp Hình thức tổ chức hoạt động: Lớp/cá nhân Phương tiện dạy học: SGK, Alat Địa lí Việt Nam Sản phẩm Câu 1: Bối cảnh quốc tế năm cuối kỷ XX có ảnh hưởng đến công Đổi nước ta? -Xu tồn cầu hóa khu vực hóa kinh tế giới diễn với quy mô ngày lớn nhịp độ cao thúc đẩy nhanh trình hội nhập nước ta, cho phép nước ta tranh thủ nguồn lực bên (vốn, công nghệ thị trường) để phát triển kinh tế-xã hội Bên cạnh đó, đặt nước ta vào cạnh tranh liệt kinh tế phát triển khu vực giới -Việt Nam trở thành thành viên ASEAN từ tháng 7-1995 ASEAN trở thành liên kết khu vực gồm 10 nước nhân tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác toàn diện nước khối Điều cho phép nước ta đẩy mạnh buôn bán, mở rộng hợp tác với nước khu vực đầu tư, khai thác tài nguyên, chuyển giao KHKT, giao lưu văn hóa,… Giải vấn đề Biển Đông sông Mê Kông Tuy nhiên, nước ta chịu cạnh tranh nước khu vực số mặt hàng xuất -Việc phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ cho phép nước ta tận dụng nguồn lực bên ngoài, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Câu 2: Trước tác động cách mạng khoa học công nghệ đại nước ta có thuận lợi để tiếp cận kinh tế tri thức? - Đường lối sách Đảng phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học cơng nghệ - Tiềm trí tuệ va tri thức người Việt Nam lớn, nguồn lao động trẻ, dồi dào, động, sáng tạo - Cơ sở vật chất, kỹ thuật ngày vững mạnh - Vị trí thuận lợi cho việc mở cửa tiếp cận, giao lưu, hội nhập với kinh tế tri thức giới khu vực Câu 3: Cho bảng số liệu sau Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành nước ta Đơn vị: % Năm Công nghiệp Công nghiệp Công nghiệp sản khai thác chế biến xuất 2005 11,2 83,2 5,6 2013 4,7 87,8 7,5 Nhận xét sau không với thay đổi cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành nước ta năm 2005 2013? A Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến B Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác C Công nghiệp khai thác ln có tỉ lệ nhỏ D Cơng nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng lớn Câu 4: Cho bảng số liệu sau Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta, năm 1995 2005 Đơn vị: % Năm Khu vực I Khu vực II Khu vực III 1995 27,2 28,8 44,0 2005 21,0 41,0 38,0 Các dạng biểu đồ sau đây, biểu đồ thích hợp để thể cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 1995, 2005? A Biều đồ tròn B Biểu đồ cột C Biều đồ miền D Biểu đồ Câu 5: Dựa vào bảng số liệu sau cấu giá trị sản xuất nơng nghiệp nước ta thời kì 1990 – 2005 (Đơn vị : %) Ngành 1990 1995 2000 2005 Trồng trọt 79,3 78,1 78,2 73,5 Chăn nuôi 17,9 18,9 19,3 24,7 Dịch vụ nông nghiệp 2,8 3,0 2,5 1,8 Loại biểu đồ phù hợp để thể thay đổi cấu giá trị sản lượng ngành nơng nghiệp nước ta thời kì 1990-2005 A biều đồ cột ghép B biểu đồ tròn C biểu đồ miền D biểu đồ cột chồng Câu 6: Dựa vào bảng số liệu sau cấu giá trị sản xuất nơng nghiệp nước ta thời kì 1990 - 2005 (Đơn vị : %) Ngành 1990 1995 2000 2005 Trồng trọt 79,3 78,1 78,2 73,5 Chăn nuôi 17,9 18,9 19,3 24,7 Dịch vụ nông nghiệp 2,8 3,0 2,5 1,8 Nhận xét sau nhất: A tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi giảm, tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp tăng B tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi giảm, dịch vụ nông nghiệp nhỏ C tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, dịch vụ nông nghiệp nhỏ D tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp tăng Câu Dựa vào Alat Địa lí Việt Nam trang 17 kiến thức học giải thích tăng trưởng GDP nước ta giai đoạn 2000-2007 - Do khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên - Nguồn lao động ngày nâng cao số lượng chất lượng - Cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật phục vụ ngành kinh tế ngày hoàn thiện E HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Nắm kiến thức vừa học trả lời câu hỏi có sgk - Xem lại kiến thức Địa lí nơng nghiệp Việt Nam ... nhập vào kt giới Hoạt động 7: Chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế: Mục tiêu: - Hiểu chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ kinh tế - Trình bày ý nghĩa chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kt Phương pháp... mặt trái chế thị trường Hoạt động 5: Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Mục tiêu: - Hiểu chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành - Trình bày ý nghĩa chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kt Phương pháp kỹ/thuật... KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG Chuyển dịch cấu thành phần kinh tế: - Xu hướng chuyển dịch cấu thành phần kinh tế nước ta là: giảm tỉ trọng KV kinh tế nước, tăng tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 21 chuyển dịch cơ cấu kinh tế,