0

BẢNG TỔNG HỢP ĐẠI HỘI (Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

54 1 0
  • BẢNG TỔNG HỢP ĐẠI HỘI (Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 10:04

Bảng tổng hợp đầy đủ và chi tiết tất cả các đại hội từ đại hội I đến nay. Cung cấp thông tin đầy đủ và khoa học dưới dạng bảng biểu. Cực kỳ thích hợp với sinh viên ôn thi môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. STT NỘI DUNG ĐẠI HỘI III (1960) ĐẠI HỘI IV (1976) ĐẠI HỘI V (1982) ĐẠI HỘI VI (1986) ĐẠI HỘI VII (1991) ĐẠI HỘI VIII (1996) ĐẠI HỘI IX (2001) ĐẠI HỘI X (2006) ĐẠI HỘI XI (2011) ĐẠI HỘI XII (2016) ĐẠI HỘI XIII (2021) *** Tên Đảng Đảng Lao động Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Thời gian 9/1960 14-20/12/1976, 27-31/03/1982 15-18/12/1986 24-27/6/1991 Địa điểm Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Số đại biểu 500 đại biểu/ 50 vạn đảng viên 1.008 đại biểu / 1.550.000 đảng viên 1.033 đại biểu / 1.727.000 đảng viên Tổng bí thư -Đồng chí Hồ Chí Minh bầu lại làm Chủ tịch Đảng -Đồng chí Lê Duẩn bầu lại làm Bí thư thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đồng Duẩn Lê -Ban Chấp hành TW: 47 UV thức 31 UV dự khuyết - BCHTW: 101 uỷ viên thức 32 uỷ viên dự khuyết -Bộ Chính trị gồm 11 uỷ viên thức uỷ viên dự khuyết - BCT: 14 uỷ viên thức uỷ viên dự khuyết chí 28/6 – 1/7/1996 19- 22/04/2001 18-25/4/2006 12-19/1/2011 20-28/1/2016 25/1/ – 2/2/2021 Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội 1129 đại biểu/1.9 triệu đảng viên 1.176 đại biểu/2.155.022 đảng viên 1.198 đại biểu/gần 2.130.000 đảng viên 1168 đại gần 2,5 đảng viên 1.176 đại biểu/3,1 triệu đảng viên 1377 đại biểu/3,6 triệu đảng viên 1510 đại 4,5 đảng viên 1.587 đại biểu/hơn triệu đảng viên Đồng chí Lê Duẩn Đồng chí Trường Chinh (7-12/1986) Đồng chí Nguyễn Văn Linh Đồng chí Đỗ Mười Đồng chí Đỗ Mười Đồng chí Lê Khả Phiêu Đồng chí Nơng Đức Mạnh Đồng chí Nơng Đức Mạnh Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - BCHTW: 116 uỷ viên thức 36 uỷ viên dự khuyết -BCHTW: UV -BCHTW: 146 uỷ viên -BCHTW: 170 uỷ viên -BCHTW: 150 uỷ viên -BCHTW: 160 Uỷ viên thức 21 Uỷ viên dự khuyết -BCHTW: 175 Ủy viên thức 25 Ủy viên dự khuyết -BCHTW: 180 Uỷ viên thức, 20 Uỷ viên dự khuyết -BCHTW: 180 Uỷ viên thức, 20 Uỷ viên dự khuyết 1.Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 1.Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII -BCT: 13 uỷ viên thức uỷ viên dự khuyết 146 -BCT: 13 UV -BCT: 13 uỷ viên -BCT: chí, 13 biểu/ triệu đồng -Ban Bí thư gồm đồng chí Các kiện văn 1.Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa II 1.Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa III Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương khóa IV 2.Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng 2.Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng sửa đổi Điều lệ Đảng Báo cáo Về công tác xây dựng Đảng Ban Chấp hành Trung ương khóa IV Phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu kinh tế xã hội Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu kế hoạch năm Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu kế hoạch năm lần thứ hai 1976 Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố VI Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Chiến lược ổn định phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 -BCT: 14 đồng chí, -BCT: 14 Ủy viên -Ban Bí thư gồm đồng chí -Ban Bí thư: ủy viên 1.Báo cáo trị BCH Trung ương khóa IX Báo cáo trị BCH Trung ương khóa X 2.Báo cáo công tác xây dựng Đảng Báo cáo xây dựng Đảng sửa đổi Điều lệ Đảng Báo cáo phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm (1986 - biểu/ triệu Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 19962000 2.Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2005 Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 2010 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 Báo cáo đánh giá kết quả; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20162020 lần thứ 1961 – 1965 – 1980 năm (1981 1985) năm 80 1990) Nghị nhiệm vụ đường lối Đảng giai đoạn mới; Chủ đề Mục tiêu Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 4.Chiến lược phát triển kinh tếxã hội 2001-2010 5.Báo cáo kết thực Nghị Trung ương (lần 2) khoá VIII nhiệm kỳ Đại hội IX 6.Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương khoá IX Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo đạo BCHTW Đảng khoá XI; Thông qua Điều lệ (sửa đổi) Đảng Lời kêu gọi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam Thông qua Điều lệ Đảng gồm có 11 chương 59 điều Điều lệ rút gọn 10 nhiệm vụ đảng viên thành nhiệm vụ, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương năm Báo cáo tổng kết thực Nghị Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nước nhà Hồn thành nghiệp giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc, đưa nước lên chủ nghĩa xã hội Xây dựng thành công CNXH bảo vệ vững Tổ quốc XHCN Đổi toàn diện đất nước Đại hội Trí tuệ - Đổi – Dân chủ - Kỉ cương – Đoàn kết Tiếp tục nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Đại hội Trí tuệ - Dân chủ Đổi – Đoàn kết) “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển” Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng , phát huy sức mạnh tồn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại “Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới; bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hịa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại.” Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đồn kết tồn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hịa bình, ổn định; phấn đấu đến kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu tổng quát: Xây dựng bước sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát: -Trong năm lại chặng đường ổn Mục tiêu tổng quát: vượt qua khó khăn thử thách, ổn định phát triển kinh tế xã hội, tăng -Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội Mục tiêu tổng quát (2001-2010) - Đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển - Nâng cao rõ rệt Mục tiêu tổng quát Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; đẩy mạnh toàn diện Mục tiêu tổng quát 2011 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 nước ta Mục tiêu tổng quát 2011 2020, – Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, Mục tiêu tổng quát Nâng cao lực lãnh đạo, lực cầm quyền sức hội, bước đầu hình thành cấu kinh tế nước mà phận chủ yếu cấu công nông nghiệp Mục tiêu cụ thể: -Bước đầu hình thành cấu kinh tế Đồng thời, phải bước đầu hình thành cấu kinh tế phù hợp với đường lối Đảng, quán triệt nhiệm vụ trung tâm thời kỳ q độ cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa, cho phép giải tốt mối quan hệ lớn kinh tế quốc dân, nêu rõ đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa - Cải thiện bước đời sống vật chất văn hoá nhân dân lao động (đặc biệt trọng nhân dân vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề) Đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất, phải trọng cải thiện đời sống văn hoá nhân dân, tạo sống mới, với quan hệ xã hội tốt đẹp, nguồn phấn khởi Mục tiêu cụ thể: Đáp ứng nhu cầu cấp bách thiết yếu nhất, ổn định, tiến lên cải thiện bước đời sống vật chất văn hoá nhân dân, trước hết giải vững vấn đề lương thực, thực phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu mặc, học hành, chữa bệnh, ở, lại, chăm sóc trẻ em nhu cầu tiêu dùng thiết yếu khác - Tiếp tục xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng xuất khẩu, đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật cho ngành kinh tế khác, chuẩn bị cho phát triển mạnh mẽ công nghiệp nặng chặng đường - Hồn thành định mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa chặng đường cường ổn định trị, đẩy lùi tiêu cực bất công xã hội, đưa đất nước ta khỏi tình trạng khủng hoảng Mục tiêu cụ thể: -Sản xuất đủ tiêu dùng có tích lũy - Bước đầu tạo cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất - Xây dựng hoàn thiện bước QHSX phù hợp với tính chất trình độ LLSX -Tạo chuyển biến tốt mặt xã hội - Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng an ninh Mục tiêu cụ thể kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, giữ vững phát triển sản xuất, bắt đầu có tích luỹ từ kinh tế quốc dân; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số, ổn định bước cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi hoạt động Nhà nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành cách mạng bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá xây dựng nước ta thành nước cơng nghiệp có sở - kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh -Mục tiêu cụ thể Tập trung sức cho mục tiêu phát triển, đến năm 2000, GDP bình qn đầu người tăng gấp đơi năm 1990 Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân năm đạt khoảng 9-10% Phát triển tồn diện nơng, lâm, ngư nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản đổi cấu kinh tế nông thơn theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình qn năm 4,5-5% Phát triển ngành cơng nghiệp, trọng trước hết công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu; xây dựng.có chọn lọc số sỏ công nghiệp nặng dầu khí, than, xi măng, khí, điện tử, thép, phân bón, hố chất, số đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nhân dân - Tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại công đổi mới; xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững ổn định trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao bền vững hơn, gắn với phát triển người Đến năm 2010, tổng sản phẩm nước (GDP) gấp 2,1 lần so với năm 2000 Trong năm 2006 - 2010, mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5 8%/năm, phấn đấu đạt 8%/năm hbản trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại; trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ giữ vững; vị Việt Nam trường quốc tế tiếp tục nâng lên; tạo tiền đề vững để phát triển cao giai đoạn sau Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2011 – 2015, Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu tổng quát năm tới là: “Tiếp tục nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng; đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới; xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh Phát huy sức mạnh tồn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa Đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới; – Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nâng cao đời sống vật chất tinh thần Nhân dân Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Giữ gìn hịa bình, ổn định, chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; – Nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới chiến đấu Đảng; xây dựng Đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh tồn diện; củng cố, tăng cường niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí sức mạnh đại đồn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh tồn diện, đồng cơng đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa; xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững mơi trường hịa bình, ổn định; phấn đấu đến kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu cụ thể: - Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hồn tồn miền nam, thống đất nước: Là nước phát triển, có cơng nghiệp theo hướng đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp - Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước phát triển, có cơng nghiệp đại, thu nhập trung bình cao niềm vui người lao động sở cơng nghiệp quốc phịng Tốc độ tăng giá trị sản xuất cơng nghiệp bình qn năm 14-15% công cải tạo xã hội chủ nghĩa tỉnh miền Nam, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nước - Đáp ứng nhu cầu công phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng giữ vững an ninh, trật tự triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững ổn định trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” Đến năm 2000, tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 34-35% GDP; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm khoảng 4546% Tăng nhanh khả tiềm lực tài đất nước, lành mạnh hố tài quốc gia Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại - Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao Giải tốt số vấn đề xã hội Bảo vệ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định trị an tồn xã hội, bảo đảm quốc phịng, an ninh vững mạnh, sẵn sàng đối phó với tình Tích cực chuẩn bị tạo tiền đề vững cho bước phát triển cao sau năm 2000, chủ yếu phát triển nguồn nhân lực, nâng cao lực khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng số công trình cơng nghiệp then chốt, hình thành đồng chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Quan điểm - Với thắng lợi hoàn toàn - Thời kỳ độ lên CNXH Quan điểm cải tạo xã hội · Về vai trò lãnh đạo Đảng: Đại hội nêu quan điểm công Phát triển nhanh, hiệu bền Đảng viên làm kinh tế tư nhân không Một là, điều Đánh giá kết năm thực Quan điểm đạo: kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn nước độc lập, thống làm nhiệm vụ chiến lược tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên chủ nghĩa xã hội nước ta khó khăn, phức tạp, lâu dài, phải trải qua nhiều chặng đường, nước ta chặng đường nội dung kinh tế, trị, văn hoá, xã hội chặng đường Đại hội xác định giai đoạn trước mắt từ 1981-1985 kéo dài đến năm 1990 có tầm quan trọng đặc biệt - Đại hội V rõ: “Kinh nghiệm năm 1976 1980 cho thấy phải cụ thể hoá đường lối Đảng - đường lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa nước ta, vạch chiến lược kinh tế, xã hội cho chặng đường q trình cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa” chủ nghĩa dựa nguyên tắc: + Nhất thiết phải theo quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất để xác định bước hình thức thích hợp + Phải xuất phát từ thực tế nước ta vận dụng quan điểm Lênin coi kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ + Trong công cải tạo xã hội chủ nghĩa phải xây dựng quan hệ sản xuất mặt xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chế độ quản lý chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa Gắn liền vai trò lãnh đạo Đảng với việc xây dựng thực thắng lợi Cương lĩnh, Chiến lược công đổi Đồng thời gắn vai trị Đảng với hệ thống trị · Về chất giai cấp Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc · Về tảng tư tưởng Đảng : Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động · Về mục đích Đảng: Xác định Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo đường xã hội chủ nghĩa cuối thực lý tưởng cộng sản chủ nghĩa Đại hội VII coi việc tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn nâng cao lực lãnh đạo Đảng yêu cầu quan trọng hàng đầu công xây dựng Đảng, công việc thường xuyên bảo đảm cho Đảng ta ngang tầm nhiệm vụ cách mạng nghiệp hóa, đại hóa sau: -Giữ vững độc lập tự chủ đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại Dựa vào nguồn lực nước đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên Xây dựng kinh tế mở, hội nhập với khu vực giới, hướng mạnh xuất khẩu, đồng thời thay nhập sản phẩm nước sản xuất có hiệu -Cơng nghiệp hóa, đại hóa nghiệp tồn dân, thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước chủ đạo -Lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Động viên toàn dân cần kiệm xây dựng đất nước, khơng ngừng tăng tích lũy cho đầu tư phát triển Tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, thực tiến cơng xã hội, bảo vệ môi trường Khoa học cơng nghệ động lực cơng nghiệp hóa, đại hóa Kết hợp cơng nghệ truyền thống với cơng nghệ đại; tranh thủ nhanh vào đại khâu định Lấy hiệu kinh tế - vững Phát triển kinh tế-xã hội gắn chặt với bảo vệ cải thiện mơi trường, giữ gìn đa dạng sinh học Tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường Coi phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đồng tảng cho nước công nghiệp yêu cầu cấp thiết Đẩy mạnh cơng đổi mới, tạo động lực giải phóng phát huy nguồn lực Gắn chặt việc xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh giới hạn quy mô - Việc Đại hội Nghị cho phép Đảng viên Đảng làm kinh tế tư nhân, kể kinh tế tư tư nhân bước tiến quan trọng nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam sau 20 năm đổi mới, thể bước đột phá thay đổi tư Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội khẳng định: Hai mươi năm qua, với nỗ lực phấn đấu tồn Đảng, tồn dân, tồn qn, cơng đổi nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có thay đổi tồn diện Kinh tế tăng trưởng nhanh; nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường Chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng an ninh giữ vững Vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước tiếp tục lên với triển vọng tốt đẹp Nhận thức chủ kiện tình nào, phải kiên trì thực đường lối mục tiêu đổi mới, kiên định vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đổi toàn diện, đồng với bước thích hợp Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn với trọng xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, giữ vững truyền thống sắc văn hoá dân tộc Mở rộng, phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ý thức trách nhiệm công dân, quan, đơn vị, doanh nghiệp cộng đồng Hai là, phải thật coi trọng chất lượng, hiệu tăng trưởng phát triển bền vững Nâng cao chất lượng hiệu kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, giữ vững Nghị Đại hội XI: – Những thành quan trọng thể mặt sau đây: - Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mơ tiềm lực nâng lên - Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát - Tăng trưởng kinh tế trì mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao năm trước Đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế thực ba đột phá chiến lược tập trung thực hiện, bước đầu đạt kết tích cực - Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố; xây dựng nông thôn đẩy mạnh - Giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, văn hố, xã hội, y tế có bước phát triển An sinh xã hội quan tâm nhiều bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện - Bảo vệ tài nguyên, môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu có chuyển biến tích cực - Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh - Quan điểm 1: nêu vấn đề có tính ngun tắc cơng đổi mới: Kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi Đảng; kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa So với đại hội trước, Đại hội XIII bổ sung “kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng” Đây quan điểm có tính nguyên tắc, bất di, bất dịch - Quan điểm 2: nêu chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững: Bảo đảm cao lợi ích quốc gia - dân tộc sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, có lợi Tiếp tục phát triển nhanh bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ triển khai đồng nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội trung tâm; xây dựng Đảng then chốt; phát triển văn hóa tảng tinh thần; bảo đảm xã hội làm tiêu chuẩn để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư công nghệ Đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa lực sản xuất có Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa nhỏ, công nghệ tiên tiến, tạo nhiều việc làm, thu hồi vốn nhanh; đồng thời xây dựng số cơng trình quy mơ lớn thật cần thiết có hiệu Tạo mũi nhọn bước phát triển Tập trung thích đáng nguồn lực cho lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đồng thời quan tâm đáp ứng nhu cầu thiết yếu vùng nước; có sách hỗ trợ vùng khó khăn, tạo điều kiện cho vùng phát triển Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội ngày sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận công đổi mới, xã hội xã hội chủ nghĩa đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hình thành nét ổn định kinh tế vĩ mô Tăng cường huy động nguồn lực nước, sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế Phát triển lực lượng sản xuất phải đồng thời xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp; củng cố tăng cường yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế Ba là, phải coi trọng việc kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với thực tiến công xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tình hình kinh tế khó khăn, suy giảm; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hố, củng cố quốc phịng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại, thực tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững hịa bình, ổn định để phát triển đất nước - Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, có hiệu Vị thế, uy tín quốc tế nước ta tiếp tục nâng cao - Dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy - Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị trọng đạt kết quan trọng - Quan điểm thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, hiệu lực hiệu nâng lên – Những hạn chế, khuyết điểm qua năm thực Nghị Đại hội XI: - Đổi chưa đồng toàn diện - Một số tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều tiêu, tiêu chí mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại không đạt - Kinh tế vĩ mơ quốc phịng, an ninh trọng yếu, thường xuyên - Quan điểm 3: nêu động lực phát triển: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp hệ thống trị văn hóa, người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chế thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực cho phát triển nhanh bền vững đất nước - Quan điểm 4: nêu nguồn lực phát triển: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nguồn lực nội sinh, nguồn lực bảo vệ Tổ quốc Bốn là, đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức Thật phát huy dân chủ đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, tơn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng trị, tư tưởng, sáng đạo đức, lối sống, có sức chiến đấu cao, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, tính tích cực, chủ động, sáng tạo Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Năm là, công tác lãnh đạo đạo phải nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn đất nước; trọng công tác dự báo, kịp thời ổn định chưa vững chắc; nợ cơng tăng nhanh, nợ xấu giảm dần cịn mức cao; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn - Tăng trưởng kinh tế thấp năm trước, không đạt mục tiêu đề ra; suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp - Thể chế kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm hoàn thiện, chưa có chế đột phá để thúc đẩy phát triển; cấu nguồn nhân lực cân đối, chất lượng nguồn nhân lực thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng tiếp tục yếu tố cản trở phát triển - Thực cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng chậm Nhiều hạn chế, yếu lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, văn hố, xã hội, y tế chậm khắc phục - Quản lý sử dụng tài ngun, mơi trường cịn bất cập - Đời sống phận nhân dân, vùng sâu, vùng xa cịn nhiều khó khăn - Tình trạng suy thoái tư tưởng người quan trọng - Quan điểm 5: nêu nhân tố có ý nghĩa định thành công nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng, nâng cao lực lãnh đạo, lực cầm quyền sức chiến đấu Đảng; xây dựng Đảng hệ thống trị sạch, vững mạnh tồn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân nhân tố có ý nghĩa định thành cơng nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đề giải pháp phù hợp với tình hình mới; tăng cường cơng tác tun truyền, tạo đồng thuận cao, phát huy sức mạnh hệ thống trị, tồn xã hội trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi - Tội phạm tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng - Dân chủ xã hội chủ nghĩa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm - Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị xã hội chuyên biến chậm - Công tác dự báo, hoạch định lãnh đạo tổ chức thực sách Đảng, Nhà nước, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội nhiều bất cập Nhìn lại kết thực 30 năm đổi mới, Đại hội đánh giá đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đường xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Một là, đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Hai là, kinh tế tăng trưởng khá, kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển; trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường; văn hóa xã hội có bước phát triển, mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi Ba là, dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố" tăng cường Bốn là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền hệ thống trị đẩy mạnh Sức mạnh mặt đất nước nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa Năm là, quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu; vị uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Những thành tựu tạo tiền đề, tảng quan trọng, khẳng định đường lối đổi Đảng đắn, sáng tạo; khẳng định đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử nhiệm” Thứ năm, định hướng đối ngoại, bên cạnh định hướng bao trùm nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu, Đại hội XI nêu định hướng về: giải vấn đề tồn biên giới lãnh thổ; ưu tiên đối tác định hướng quan hệ ASEAN; đối ngoại Đảng; ngoại giao nhân dân và; định hướng tổ chức thực Về đối ngoại quốc phòng, an ninh, Đại hội rõ: “Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực quốc phòng, an ninh”, “Tham gia chế hợp tác trị, an ninh, song phương đa phương lợi ích quốc gia sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc” Với định hướng này, đối ngoại quốc phịng, an ninh tiếp tục phát triển có vai trò ngày quan trọng việc thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phù hợp với bối cảnh nước ta ngày hội nhập sâu rộng vào khu vực giới Thứ sáu, triển khai hoạt động đối ngoại, Đại hội XI nêu: “Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại” Khi hội nhập quốc tế mở tất lĩnh vực việc triển khai đối ngoại tất yếu phải toàn diện để hoạt động không chồng chéo, không triệt tiêu lẫn việc triển khai phải thực đồng Tính tồn diện đối ngoại Việt Nam quy định lãnh đạo toàn diện Đảng hoạt động hệ thống trị, đặc biệt hoạt động đối ngoại; tính tồn diện mục tiêu sách đối ngoại và; đa dạng mối quan hệ đối ngoại q trình hội nhập 17 Quốc phịng an - Kết hợp đắn kinh tế với Đề cao cảnh giác, tăng cường Xây dựng chủ nghĩa xã hội Quốc phòng, an ninh củng cố Quốc phòng an ninh Đại hội lần thứ X nhấn mạnh yêu cầu TĂNG CƯỜNG - Nghị xác định nhiệm vụ - Nhiệm vụ “Tăng cường ninh quốc phòng Xây dựng đất nước phải đôi với bảo vệ đất nước Đi đôi với việc xây dựng đất nước mặt, phải sức xây dựng quốc phịng tồn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng cơng nghiệp quốc phịng, bảo đảm cho đất nước sẵn sàng đánh bại tiến công bọn xâm lược Phải kết hợp chặt chẽ nghĩa vụ lao động với nghĩa vụ quân để vừa đẩy mạnh xây dựng kinh tế, vừa bảo đảm củng cố quốc phòng cách vững - Ln ln coi trọng nhiệm vụ củng cố quốc phịng, giữ gìn an ninh trị trật tự xã hội, bảo đảm cho đất nước luôn sẵn sàng đủ sức đập tan hành động xâm lược hoạt động phản cách mạng Xây dựng quốc phịng tồn dân vững mạnh Nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phịng nhiệm vụ tồn dân, tồn qn, hệ thống chun vơ sản lãnh đạo Đảng Lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh có lực lượng thường trực mạnh lực lượng hậu bị rộng rãi huấn luyện tốt; có quân khả QPAN đất nước, đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt địch, bảo đảm chủ động tình để bảo vệ Tổ Quốc bảo vệ Tổ quốc hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam Trong đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bảo vệ Tổ quốc thành cách mạng Làm thất bại âm mưu hành động lực đế quốc, phản động phá hoại nghiệp cách mạng nhân dân ta tăng cường Các lực lượng vũ trang nhân dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia Sức mạnh tổng hợp quốc phịng tồn dân an ninh nhân dân, địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo phát huy Tổ chức quân đội công an điều chỉnh theo yêu cầu Việc kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế cơng tác đối ngoại có tiến phối hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng an ninh Sự phối hợp cần thể không nhận thức, quan điểm tầm vĩ mô, không thông qua việc bảo đảm môi trường quốc phòng, an ninh ổn định để phát triển mà cần thể hoạt động cụ thể, địa bàn cụ thể, dự án cụ thể - Một công cụ hữu hiệu để bảo đảm quốc phịng an ninh tích cực, chủ động tiến hành hoạt động "ngoại giao quốc phòng an ninh" song song với "ngoại giao trị" "ngoại giao kinh tế" nhằm tạo dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác hịa bình ổn định - Trong văn kiện Đại hội X "tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau; không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực; giải bất đồng tranh chấp thơng qua thương lượng hịa bình; tơn trọng lẫn nhau, bình đẳng có lợi" - Đại hội X nhấn mạnh, chúng ta2 ln cố gắng "góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hịa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội" hình thức thích hợp - Xây dựng Quân đội nhân dân QUỐC PHÒNG, AN NINH BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tiếp tục khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hịa bình, ổn định trị, bảo đảm an ninh quốc gia trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch nghiệp cách mạng nhân dân ta 2.Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: - Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, hệ thống trị, thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiệm kỳ 2016 – 2020 là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường hịa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.” - Quan điểm Đảng làm rõ sâu sắc chủ trương, biện pháp, phương châm đạo mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - Nghệ thuật quân Việt Nam xác định Đại hội XII Đảng sáng tạo Điều thể chỗ, Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng giữ nước mang tính truyền thống dân tộc, cách mạng Việt Nam qua thời kỳ, phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước tình hình mới: kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lợi ích tối cao quốc gia – dân tộc quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đề cập bổ sung, phát triển từ nhận thức, tư đến đánh giá, dự báo tình hình, xác định mục tiêu, phương hướng chủ trương, giải pháp thực - Văn kiện đại hội xác định: + Đặt nhân tố người, an ninh người làm trung tâm hoạt động + Nhất quán quan điểm giữ nước từ nước chưa nguy + Xây dựng Quân đội nhân dân, Cơng an nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại, số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên đại + Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; xây dựng phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” quốc phịng tồn dân an ninh nhân dân; xây dựng củng cố vững trận quốc phịng tồn dân trận an ninh nhân dân đội nhân dân quy, đại gồm quân chủng, binh chủng cần thiết; có đội chủ lực, đội địa phương, có lực lượng dân quân du kích dân quân tự vệ hùng hậu Chừng chủ nghĩa đế quốc giới cịn phải ý đầy đủ đại hố lực lượng quốc phịng khả phịng thủ đất nước Trong giai đoạn mới, lực lượng vũ trang có hai nhiệm vụ: ln ln sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tích cực làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế Trên tinh thần đó, phải thực chế độ nghĩa vụ quân chế độ quân đội làm nghĩa vụ xây dựng kinh tế; phải sức phát triển công nghiệp quốc phịng Cơng an nhân dân cách mạng, quy, tinh nhuệ, bước đại Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để lực lượng vũ trang lượng trị sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước nhân dân, nhân dân tin cậy, yêu mến - Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần lực lượng vũ trang Đáp ứng tốt nhu cầu vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cơng nghệ cao để tăng cường khả sẵn sàng chiến đấu quân đội, khả chủ động ứng phó lực lượng cơng an tình quốc phịng, an ninh Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực quốc phòng, an ninh -Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh tiềm lực trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng trận lòng dân vững thực chiến lược bảo vệ Tổ quốc Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo -Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm cho lực lượng vũ trang bước trang bị đại, trước hết cho lực lượng hải qn, phịng khơng, khơng qn, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát động Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng chiến tranh vũ khí công nghệ cao lực lượng thù địch -Bảo đảm lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng Quân đội nhân dân Công an nhân dân; nâng cao hiệu quản lý nhà nước quốc phòng, an ninh 18 Các nghị hội -Từ ngày 21-6 đến ngày 4-71977, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IV) họp, khẳng định thành công kinh nghiệm tốt nơng nghiệp hợp tác hố, đồng thời rõ khuyết điểm nghiêm trọng đạo nông nghiệp Hội nghị đề Nghị quyết“Tập trung lực lượng nước, thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp” - Tháng 12-1977, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IV) kiểm điểm tình hình kinh tế hai năm 1976-1977 đề nhiệm vụ kinh tế cấp bách kế hoạch - Hội nghị trung ương lần thứ ( 30/03/1982): Ban Chấp hành Trung ương họp bầu Lê Duẩn bầu làm Tổng Bí thư Bầu Bộ Chính trị Ban Bí thư - Hội nghị trung ương lần thứ (07/1982): Hội nghị định chương trình cơng tác tồn khố quy chế làm việc Ban Chấp hành Trung ương - Hội nghị trung ương lần thứ 5(12/1983): Hội nghị thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 định chủ trương biện pháp chấn chỉnh Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa VI(12-1986) bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng liên tiếp họp hội nghị Trung ương lần thứ hai (41987), lần thứ ba (8-1987), lần thứ tư(12-1987) hội nghị Bộ trị (4-1988) để giải vấn đề vừa cấp bách phát triển kinh tế đất nước Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (3-1989) định dùng khái niệm ''Hệ thống trị” thay cho tên gọi ''Hệ thống chun vơ sản'' -bước tiến quan trọng nhận thức Đảng tư trị ·Từ ngày 25/11 đến ngày 4/12/1991, Hội nghị lần thứ hai BCHTW bàn vấn đề kinh tế, xác định quan điểm, chủ trương thực Nghị Đại hội VII việc sửa đổi Hiến pháp 1980 Từ ngày 18 đến ngày 29/06/1992, Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba thảo luận ba vấn đề quan trọng: tình hình giới sách đối ngoại; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia; đổi chỉnh đốn Đảng ·Từ ngày đến ngày 14/1/1993, Hội nghị lần thứ tư BCHTW thảo luận đưa nghị số vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần nhân dân, Từ ngày 16 đến ngày 24-12-1996, Hội nghị BCHTW họp thông qua hai Nghị quan trọng Một là, Nghị Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000 Hai là, Nghị Về định hướng chiến lược phát triển khoa học cơng nghệ thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000 Từ ngày đến 18-61997, Hội nghị lần thứ ba BCHTW thông qua hai Nghị quan trọng: Nghị Phát huy quyền làm chủ nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước cộng hoà xã (19-22/4/2001) Hội nghị lần thứ : BCH TW bầu Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm đồng chí Đồng chí Nơng Đức Mạnh bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-10/6/2001)Hội nghị lần thứ hai họp với mục đích đưa nhanh nội dung Nghị Đại hội IX vào sống Hội nghị góp ý kiến dự án Thủy điện Sơn La Nhất trí với đề nghị đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh giữ chức Chủ tịch Quốc hội (1322/8/2001)Hội nghị lần thứ ba BCHTW thông qua quy chế làm việc Ủy ban - Hội nghị Trung ương (2-2007), Đảng ban hành Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 + Sắp xếp quan Đảng, Nhà nước Trung ương gọn + Ra Nghị số chủ trương, sách lớn phát triển kinh tế sau Việt Nam trở thành thành viên WTO - Hội nghị Trung ương (7-2007) chủ trương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng phòng chống tham nhũng, lãng phí + Đổi phương thức lãnh đạo Đảng với hoạt động Hệ thống trị + Ban hành Nghị công tác tư tưởng, lý luận, báo trí trước yêu cầu - Hội nghị Trung ương (1-2008), Trong nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng, BCHTW tiến hành họp 14 kỳ hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn từ ngày 12 đến 19/1/2011 Thủ đô Hà Nội với tham dự 1.377 đại biểu, thay mặt cho 3,6 triệu đảng viên nước Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI họp để bầu Bộ Chính trị gồm 14 Ủy viên, Ban Bí *Trong khn khổ chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Hội nghị lần thứ BCH TW họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Đồng chí Trần Quốc Vượng tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương * Từ ngày 10 đến ngày 12/3/2016, Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai BCH TW họp định nội dung quan trọng: Chương trình - Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng - Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: : Căn vào Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII Đảng xem xét ý kiến đề xuất ban, bộ, ngành, địa phương đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị dự thảo Chương trình làm việc tồn khóa Ban Chấp hành Nhà nước năm 1978, phấn đấu khắc phục tình trạng trì trệ sản xuất quản lý kinh tế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ kinh tế, làm đà cho việc thực kế hoạch năm lại kế hoạch năm 19761980 -Tháng 12-1978, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khố IV) phân tích tình hình kinh tế xã hội xác định ba nhiệm vụ lớn là: ổn định đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục xây dựng sở vật chất, kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa coi nhiệm vụ cấp bác mặt trận lưu thông phân phối - Hội nghị trung ương lần thứ (07/1984): Hội nghị định phải phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, tính chủ động, sáng tạo khả sở; tổ chức lại sản xuất, bước xây dựng chế quản lý mới, phân công, phân cấp quản lý đắn; giải số vấn đề cấp bách phân phối lưu thông, đặc biệt lĩnh vực thị trường, giá, lương, tiền nhằm phục vụ tốt sở, đồng thời giải mối quan hệ phân phối kinh tế quốc dân - Hội nghị trung ương lần thứ (06/1985): Hội nghị bàn vấn đề giá, lương, tiền - Hội nghị trung ương đặc biệt( 07/ 1986): Hội nghị họp phiên đặc biệt Trường Chinh bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng thay Lê Duẩn từ trần ngày 107-1986 - Hội nghị trung ương lần thứ 11 (11/1986) : Hội nghị kiểm điểm, hồn thiện cơng việc chuẩn bị Đại hội VI chuẩn bị hành trang cho nhân dân ta, đặc biệt hệ trẻ vững bước vào kỷ XXI · Từ ngày đến ngày 10/6/1993, Hội nghị lần thứ năm BCHTW bàn sâu sách đối ngoại với nông dân, nông nghiệp nông thôn để đưa nông nghiệp nông thôn tiến nhanh vững Hội nghị thông qua Nghị Tiếp tục đổi phát triển kinh tế xã hội nông thôn · Từ ngày 20 đến ngày 23/1/1994, Hội nghị toàn quốc nhiệm kỳ Đảng họp Hà Nội Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm thực Nghị Đại hội VII tổng kết bước thực tiễn đổi từ Đại hội VI nhắm làm sáng tỏ thêm số vấn đề trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta, xác định chủ trương giải pháp lớn để thực thắng lợi Nghị Đại hội VII, đưa nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên · Từ ngày đến ngày 14/11/1995 Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín họp để thảo luận thông qua dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị Đại hội VIII Đảng, bảo gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo phương hội chủ nghĩa Việt Nam sạch, vững mạnh Nghị Về chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hố đất nước Từ ngày 22 đến ngày 29-12-1997, Hội nghị lần thứ tư tâp trung bàn nhiệm vụ kinh tế số vấn đề xã hội liên quan, để tiếp tục cụ thể hoá đường lối, chủ trương Đại hội VIII Từ ngày 13 đến ngày 17-10-1998, Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW họp tập trung thảo luận Báo cáo Bộ trị Ban Cán Đảng Chính phủ tình hình kinh tế xã hội năm 1998, thu chi ngân sách năm 1999 vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn Từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1999, Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Nghị số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng Hội nghị khẳng định thành tựu mà Đảng ta đạt suốt bảy thập kỷ qua, thẳng thắn thừa nhận vấn đề tồn Đảng Từ ngày đến ngày 16-8-1999, Hội nghị lần thứ bảy tập trung thảo luận Nghị số vấn đề tổ chức, máy hệ thống Kiểm tra Trung ương, Chương trình làm việc tồn khóa Ban Chấp hành Trung ương Theo đó, xem xét, kiểm điểm việc thực Nghị ban hành, kiểm điểm việc thực Nghị Đại hội IX vào nhiệm kỳ, bổ sung chủ trương, giải pháp cần thiết nhằm đưa Nghị Đảng vào sống (5-13/11/2001)Hội nghị lần thứ tư thảo luận cho ý kiến phương hướng đạo việc sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp năm 1992; phương hướng bầu cử Quốc hội khóa IX; kiểm điểm việc thực kế hoạch kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2001; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2002, cụ thể hóa thêm phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2001-2005; phương hướng, biện pháp tiếp tục thực vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Trung ương (lần 2) khóa VIII, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí (18/2-2/3/2002), Hội nghị lần thứ đưa nhiều chủ trương giải pháp để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN + Đưa nhiều chủ trương tăng cường lãnh đạo Đảng với công tác đấu tranh phịng chống tham nhũng, lãng phí + Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở Đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên - Hội nghị Trung ương (2008) đánh giá tình hình lần đưa sách mạnh mẽ giải ba vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Hội nghị Trung ương 6, khóa X (82007) ban hành nghị xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Hội nghị Trung ương 7, khóa X (72008) ban hành nghị chuyên đề tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa + Ban hành nghị xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế thư gồm ủy viên; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí Từ ngày 04 đến ngày 10/7/2011, Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng họp Hội nghị lần thứ hai Hội nghị thảo luận định về: Quy chế làm việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư; Chương trình làm việc Ban Chấp hành Trung ương; Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; giới thiệu nhân lãnh đạo cấp cao quan Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII số vấn đề quan trọng khác Hội nghị lần thứ ba BCHTW diễn từ ngày 06 đến ngày 10/10/2011, Thủ đô Hà Nội Hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ làm việc tồn khóa Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài ngân sách nhà nước trung hạn Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020; giới thiệu nhân lãnh đạo quan nhà nước để Quốc hội khoá XIII bầu phê chuẩn; số vấn đề quan trọng khác * Từ ngày 04 đến ngày 07/7/2016, Hội nghị lần thứ ba BCHTW bàn định nội dung quan trọng: Quy chế làm việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư khố XII; Quy chế làm việc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; tổ chức máy giới thiệu nhân chức danh lãnh đạo quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến Báo cáo công việc quan trọng Bộ Chính trị giải từ sau Hội nghị Trung ương đến Hội nghị Trung ương số vấn đề quan trọng khác * Từ ngày 09 đến Trung ương Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị xin trình Trung ương định việc giới thiệu nhân ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội chức danh lãnh đạo cao Nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước Bộ Chính trị thức giới thiệu nhân chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu, phê chuẩn theo thẩm quyền định triệu tập Đại hội VI họp công khai vào tháng 12-1986 hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội năm 1996 – 2000, Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Điều lệ Đảng sửa đổi trị tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước Từ ngày đến ngày 11-11-1999, Hội nghị lần thứ tám thảo luận, đánh giá tình hình thực kế hoạch năm 1999, xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực kế hoạch năm 2000 Tháng 4-2000, Hội nghị lần thứ chín tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo trị; dự thảo Báo cáo chiến lược kinh tế - xã hội thời kỳ 2001-2010, phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 20012005 dự thảo Báo cáo số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Tháng 6- 2000, Hội nghị lần thứ mười tiếp tục thảo luận sâu bốn vấn đề lớn dự thảo văn kiện Đại hội IX Đảng Hội nghị lần thứ mười (lần 1) họp tháng 1-2001, Hội nghị lần thứ mười (lần 2) họp tháng 3-2001 Hội nghị lần thứ mười hai họp tháng 4-2001 Hội nghị thảo luận tiếp thu ý kiến đóng góp tổ chức đảng, đồng chí lão thành cách mạng, quan khoa học tầng lớp nhân dân, hồn chỉnh văn kiện trình Đại hội IX chuẩn bị nhân trình Đại hội xem xét, đề cử, ứng cử năm BCHTW bàn Nghị tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể Hội nghị thông qua Nghị tiếp tục đổi chế sách, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân Với tinh thần khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, khơng ngừng nâng cao hiệu sức cạnh tranh thị trường Hội nghị thông qua Nghị đẩy nhanh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010 (4-15/7/2002), Hội nghị lần thứ sáu họp Hà Nội, tập trung thảo luận, báo cáo kiểm điểm việc thực Nghị Trung ương giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ từ đến năm 2005 đến năm 2010 Hội nghị phân tích mặt làm mặt hạn chế công tác giáo dục - đào tạo qua năm thực Nghị Trung ương (khóa VIII) (7-9/11/2002), Hội nghị lần thứ bảy (phần 1) Hội nghị nghe vào thảo luận báo cáo Đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 kế hoạch năm 2011-2015; xem xét, định việc ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; Quy định điều đảng viên không làm số vấn đề quan trọng khác Từ ngày 26 đến ngày 31/12/2011, Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng họp Hội nghị lần thứ tư Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, BCHTW thẳng thắn thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao thống cần thiết phải ban hành Nghị Trung ương "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận định ban hành Nghị "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa ngày 14/10/2016, Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư định ban hành 03 Nghị quyết: - Nghị tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ; - Nghị số chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động sức cạnh tranh kinh tế; - Nghị thực hiệu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định trị - xã hội bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự hệ * Từ ngày 05 đến ngày 10/5/2017, Hội nghị lần thứ năm BCHTW định ban hành 03 Nghị quyết: - Nghị phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; - Nghị hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; - Nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá IX kinh tế - xã hội năm 2003 Hội nghị đồng ý với chủ trương xây dựng cụm khí điện - đạm Cà Mau đồng ý giao Ban cán đảng Chính phủ đạo quan có liên quan chuẩn bị trình Quốc hội số vấn đề cụ thể dự án Thủy điện Sơn La (13-21/1/2003), Hội nghị lần thứ bảy (phần 2) họp Hà Nội tập trung đánh giá tình hình khối đại đồn kết tồn dân tộc từ sau Đại hội VI Đảng, đồng thời khẳng định thành tựu quan trọng đạt việc tập hợp khối đoàn kết toàn dân Hội nghị rõ: trước yêu cầu thời kỳ đổi mới, mối quan hệ Đảng, Nhà nước nhân dân chưa thật bền chặt đứng trước thách thức Từ thực tế đó, Hội nghị Nghị phát huy sức mạnh đại đoàn kết tồn dân tộc dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (2-12/7/2003), Hội nghị lần thứ tám Nghị chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình Hội nghị diễn bối cảnh quốc tế khu vực diễn biến phức tạp Những vấn đề nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020" để lãnh đạo, đạo phát triển kết cấu hạ tầng từ đến năm 2020 Từ ngày 07 đến 15/5/2012, Hội nghị lần thứ năm BCH TW họp Thủ đô Hà Nội Hội nghị thông qua nội dung bốn Kết luận Nghị BCHTW Đảng định ban hành Kết luận tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận tổng kết thực Nghị Trung ương (khóa IX) tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Kết luận việc tiếp tục thực Nghị Trung ương (khoá X) "Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước * Từ ngày 04/10 đến ngày 11/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu nghị ban hành 04 Nghị quyết: - Nghị số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu - Nghị tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Nghị tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân tình hình - Nghị cơng tác dân số tình hình * Từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy BCHTW nghị ban hành 03 nghị quyết: - Nghị tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ - Nghị cải cách sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đặt chương trình Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vừa mang tính thời trước mắt vừa có tầm chiến lược lâu dài, đặc biệt chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình (5-12/1/2004), Hội nghị lần thứ chín họp Hà Nội Đây Hội nghị có ý nghĩa quan trọng việc thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Hội nghị nghe báo cáo Bộ Chính trị kiểm điểm nửa nhiệm Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Báo cáo nửa nhiệm Nghị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ IX cơng tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Nghị số chủ trương, sách, giải pháp lớn nhằm thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (5-10/7/2004), Hội nghị lần thứ mười thảo luận Báo cáo Tờ trình Bộ Chính trị kiểm điểm năm thực Nghị Trung ương khóa VIII Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc (17-25/1/2005), lãng phí".BCHTW định ban hành Nghị "Một số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020" Kết luận số vấn đề tiền lương định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 Từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2012, Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng họp Hội nghị lần thứ sáu Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận Kết luận tiếp tục xếp, đổi mới, nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước; Nghị tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; Nghị "Phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố điều kiện kinh tế vũ trang người lao động doanh nghiệp - Nghị cải cách sách bảo hiểm xã hội * Từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tám nghị: 1) Thông qua nội dung Nghị Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 2) Thơng qua Kết luận tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 4) Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, định việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên; xem xét, định thành lập tiểu ban chuẩn bị Đại hội Hội nghị lần thứ mười tổ chức Hà Nội Hội nghị nghe thảo luận nội dung Báo cáo tổng kết số số vấn đề lý luận thực tiễn 20 năm đổi đề cương chi tiết Báo cáo trị; Báo cáo bổ sung số nội dung Cương lĩnh trị năm 1991; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006-2010; Báo cáo xây dựng Đảng Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (4-13/7/2005)Hội nghị lần thứ mười hai thảo luận thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội X Đảng: Báo cáo trị; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006-2010; Báo cáo công tác xây dựng Đảng Báo cáo số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đồng thời, Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân Ban Chấp hành Trung ương khóa X (11-18/1/2006), Hội nghị lần thứ mười ba tiến hành, xem xét công tác chuẩn bị nhân Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Hội nghị định cơng bố tồn văn Dự thảo Báo cáo trị để lấy ý thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" Từ ngày 02/5 đến ngày 11/5/2013, Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy Sau xem xét, thảo luận, BCHTW trí thơng qua Kết luận "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở"; Nghị "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường"; Kết luận "Một số vấn đề cải cách sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ưu đãi người có cơng, định hướng cải cách đến năm 2020" Hội nghị Trung ương lần thứ tám diễn từ ngày 30/9 đến ngày 9/10/2013, Thủ đô Hà Nội Tại Hội nghị này, BCHTW Đảng thảo luận Kết luận tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - lần thứ XIII Đảng 5) Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son * Từ ngày 25 đến 26/12/2018, Hội nghị lần thứ chín nghị: 1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khố XII theo quy định 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến việc giới thiệu nhân quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống cao với Tờ trình Bộ Chính trị việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang * Từ ngày 7/10 đến ngày 12/10/2019, Hội nghị lần thứ mười thảo luận, cho ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 *Từ ngày 14/12/2020 đến kiến nhân dân vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xã hội năm 2014; tình hình thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm thực ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng nhiệm vụ, giải pháp tới; Nghị đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2014, Thủ đô Hà Nội, BCHTW họp Hội nghị lần thứ chín Về tổng kết 15 năm thực Nghị Trung ương khoá VIII văn hoá ban hành Nghị "Về xây dựng phát triển văn hoá, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước": BCHTW thảo luận thông qua Quy chế bầu cử Đảng giao ngày 18/12/2020, Hội nghị lần thứ 14 thảo luận thông qua nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Đảng; thảo luận thông qua: Báo cáo tổng kết thực Quy chế làm việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư khố XII; tiếp tục thực công tác nhân Đại hội XIII; thảo luận cho ý kiến thời gian, nội dung, Chương trình Đại hội XIII BCH TW xem xét định kỷ luật hình thức khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Đức Chung * Hội nghị lần thứ 15 họp từ ngày 16 đến 17/01/2021 thảo luận biểu thông qua danh sách nhân đề cử bổ sung số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, bổ sung số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khố XIII số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Uỷ viên Trung ương thức Bộ Chính trị, kết biểu quyết, ý kiến thảo luận BCHTW, Báo cáo giải trình, tiếp thu Bộ Chính trị, đạo hoàn chỉnh, ban hành Quy chế đạo tổ chức thực BCHTW giao Bộ Chính trị, ý kiến thảo luận Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo giải trình, tiếp thu Bộ Chính trị, đạo Tiểu ban Văn kiện Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội XII nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng dự thảo Báo cáo trị dự thảo Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 trình Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khoá XI Từ ngày 04 đến ngày 07/5/2015, Thủ đô Hà Nội, BCHTW họp Hội nghị lần thứ mười BCHTW Đảng tán thành Báo cáo Bộ Chính trị phương hướng cơng tác nhân BCH TW khóa XII; giao Bộ Chính trị, ý kiến thảo luận BCHTW, kết biểu Hội nghị Báo cáo tiếp thu, giải trình Bộ Chính trị, hồn chỉnh để ban hành phương hướng cơng tác nhân BCH TW khóa XII; đạo Tiểu ban Nhân quan có liên quan chuẩn bị dự kiến nhân giới thiệu tham gia BCH TW khóa XII để trình Hội nghị Trung ương 12 thảo luận, cho ý kiến BCHTW Đảng giao Bộ Chính trị đạo Ban cán đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến BCH TW Đảng Hội nghị để hồn chỉnh Dự án trình Quốc hội xem xét, định kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII Từ ngày đến ngày 11/10/2015, Hội nghị lần thứ mười hai diễn Thủ đô Hà Nội BCHTW thảo luận kết luận tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 Từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, Thủ đô Hà Nội, BCHTW Đảng họp Hội nghị lần thứ mười ba BCHTW thảo luận tán thành, trí cao với Báo cáo Bộ Chính trị việc tiếp thu ý kiến đóng góp đại hội đảng cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Đảng; thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Đảng; giao Bộ Chính trị, ý kiến thảo luận BCHTW Đảng, báo cáo tiếp thu giải trình Bộ Chính trị ý kiến góp ý trực tiếp vào văn đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng để hồn chỉnh lần cuối văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng BCH TW Đảng định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng từ ngày 20/1/2016 đến ngày 28/1/2016 Thủ Hà Nội, phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1/2016, khai mạc thức vào ngày 21/1/2016 ... báo trí trước yêu cầu - Hội nghị Trung ương (1-2008), Trong nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng, BCHTW tiến hành họp 14 kỳ hội nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn từ ngày... trọng nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam sau 20 năm đổi mới, thể bước đột phá thay đổi tư Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội khẳng định: Hai mươi năm qua, với nỗ lực phấn đấu toàn Đảng, tồn dân, tồn... dân tộc chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi Đảng; kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa So với đại hội trước, Đại hội XIII bổ sung “kiên
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG TỔNG HỢP ĐẠI HỘI (Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam),