0

đề tài dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thực trạng và giải pháp tiếp tục thực hiện quyền dân tộc ở nước ta hiện nay

48 0 0
  • đề tài dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  thực trạng và giải pháp tiếp tục thực hiện quyền dân tộc ở nước ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 06:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÀI TẬP LỚN MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC ĐỀ TÀI: DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LỚP DT07 - NHÓM 11 - HK 203 NGÀY NỘP ……………… Giảng viên hướng dẫn: Thầy Đoàn Văn Re Sinh viên thực Lê Phú Lộc Biện Tiến Long Phạm Trần Minh Luân Phan Thị Lưu Ly Hồ Hoàng Mẫn Mã số sinh viên 1910322 1911504 1911554 1914097 1911579 Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 Điểm số MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG Chương DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, đặc trưng dân tộc 1.1.1 Khái niệm dân tộc 1.1.2 Đặc trưng dân tộc 1.2 Chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề dân tộc 1.2.1 Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc 1.2.2 Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin 11 Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm dân tộc Việt Nam …………………………………………………… 14 2.2 Bình đẳng vấn đề liên quan đến quyền bình đẳng dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội……………………………………………………… 16 2.3 Thực trạng giải pháp tiếp tục thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta 2.3.1 Thực trạng thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta thời gian qua 2.3.1.1 Những mặt đạt nguyên nhân ……………………… 17 2.3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân…………………………… 26 2.3.2 Đề xuất giải pháp thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta thời gian tới…………………………………………………………………………………… 36 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 41 PHẦN MỞ ĐẦU .…………………………………………………………… Tính cấp thiết đề tài Dân tộc vấn đề quan trọng thiết yếu quốc gia nói riêng giới nói chung Theo nghĩa rộng, dân tộc cộng đồng người sinh sống quốc gia , nước Trên giới, dân tộc khơng sống biệt lập mà ln có quan hệ với nhau, dẫn đến phong phú đa dạng văn hóa đời sống Trong thời kì độ lên chủ nghĩa, vấn đề dân tộc tồn yếu tố cũ yếu tố văn hóa, đời hóa, kinh tế trị địi hỏi cần nhiều giải pháp sách đường lối đắn để vấn đề dân tộc giải cách hợp lí Việt Nam quốc gia bao gồm 54 dân tộc, vấn đề dân tộc có ý nghĩa quan trọng to lớn trong việc thực xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc phát triển đất nước Trong năm kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, nhờ có sách giải vấn đề dân tộc Bác Hồ dựa tảng chủ nghĩa Mác Lê - nin nên đất nước ta giành lại độc lập, tự đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên hòa bình phát triển Nhận định rằng, vấn đề dân tộc vấn đề xuyên suốt cần xây dựng phát triển nên sau giành lại độc lập, vấn đề dân tộc, đặc biệt vấn đề bình đẳng nhà lãnh đạo đất nước đặc biệt quan tâm nghiên cứu lí luận, cơng tác lí luận sách bối cảnh đất nước đối diện với thời kì hậu Chiến tranh lạnh thời kì xây dựng lại đất nước sau chiến tranh Hiện nay, nước ta công độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta nhận diện rõ vấn đề dân tộc bối cảnh hội nhập quốc tế toàn cầu hóa Dựa chủ nghĩa Mác Lê - nin tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều quan điểm, văn bản, nghị đường lối đắn ban hành nghị quyết, Hiến pháp vấn đề dân tộc Hệ thống chủ trương, sách, pháp luật vấn đề dân tộc mang tính tồn diện lĩnh vực phủ kín địa bàn vùng dân tộc, miền núi, đặc biệt chủ trương, sách liên quan đến xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội phát triển Ban tư tưởng văn hóa trung ương (2002) Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà xuất trị Quốc gia 1 kinh tế vùng Để ban hành nghị sách đó, nhiều chun gia giàu kinh nghiệm dày công nghiên cứu tâm huyết nhằm mục đích giải liên quan đến vấn đề dân tộc, phát triển kinh tế mạnh vùng, ổn định xã hội bình đẳng dân tộc Bên cạnh đó, giới ngày thay đổi, khoa học kĩ thuật ngày phát triển, nước ta ngày hội nhập sâu rộng nên đòi hỏi sách lí luận phải thay đổi cho phù hợp với vùng miền Thực tế, nhiều sách, văn giải vấn đề bình đẳng dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đạt hiệu có nhiều dấu hiệu tích cực đem lại thành tựu lĩnh vực Về văn hóa, dân tộc thiểu số ngày phát triển văn minh hơn, bảo tồn phát huy phong tục tập quán tốt đẹp, bãi bỏ phong tục khơng tốt Về kinh tế, nhờ có sách hỗ trợ nên đồng bào dân tộc thiểu số bước phát triển kinh tế vùng có khởi sắc tốt góp phần khỏi hồn cảnh khó khăn Cơ sở hạ tầng ngày nâng cao, đường sá mở nhiều thuận tiện cho việc giao thương phát triển kinh tế Về giáo dục, sở vật chất phát triển, có nhiều sách hỗ trợ khuyến khích trẻ em đến trường so với nhiều năm trước trình độ dân trí nâng cao, tỷ lệ người biết đọc biết viết ngày tăng theo năm Về quốc phòng – an ninh đảm bảo, tin tưởng người dân quyền ngày nâng cao, kịp thời ngăn chặn lực chống phá lợi dụng bình đẳng dân tộc, biên giới đảm bảo Ngồi ra, cịn nhiều yếu kém, thách thức hạn chế đầu tư nhiều cơng sức cải Trong q trình xây dựng triển khai sách pháp luật cịn thiếu qui định xây dựng sách Việc thực đề án sách dân tộc vùng cịn chậm chất lượng cịn hạn chế chưa có nhiều sách phát triển cho vùng Hệ thống trị số vùng cịn yếu kém, cơng tác quản lí cịn q nhiều sơ hở, chưa nắm bắt nguyện vọng nhân dân, số cán bị suy đồi đạo đức có tư tưởng trị chưa vững vàng Hệ thống sở hạ tầng nhiều nơi chưa phát triển gây nhiều khó khăn việc phát triển kinh tế - xã hội Nhiều vùng sâu xa, đặc biệt dân tộc vùng miền núi phát triển chậm so với mặt chung nước, cịn nhiều hộ nghèo, trình độ nhận thức cịn thấp chưa áp dụng nhiều ứng dụng khoa học – kĩ thuật việc phát triển kinh tế, văn hóa số nơi bị mai một, dịch vụ y tế số vùng thấp so với nhu cầu người dân Ngoài ra, nhiều trẻ em số vùng sâu, vùng xa chưa học bỏ học nên cịn nhiều người mù chữ Qua địi hỏi cần có nhiều giải pháp nhằm giải khó khăn trước mắt cần giải pháp lâu dài để giải vấn đề bình đẳng cách triệt để có hiệu Mặt khác, có nhiều lực lượng thù địch thơng qua vấn đề dân tộc, lợi dụng đường lối sách cịn nhiều thiếu sót, cán biến chất, tha hóa để lợi dụng tuyên truyền, kích động, kêu gọi biểu tình nhằm mục đích gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại từ bên làm giảm lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước Vì vậy, giải vấn đề dân tộc, đặc biệt vấn đề bình đẳng quan trọng mang tính cấp thiết, địi hỏi cần nhiều đường lối sách phát triển thích hợp để củng cố niềm tin nhân dân củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế vấn đề này, nhóm em chọn đề tài “Dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thực trạng giải pháp thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta nay” để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Thứ nhất, dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thứ hai, thực trạng giải pháp tiếp tục thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng giải pháp tiếp tục thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, làm rõ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thứ hai, đánh giá thực trạng thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta thời gian qua Thứ ba, đề xuất giải pháp tiếp tục thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, chủ yếu phương pháp: phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử-logic, Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, đề tài gồm chương: Chương 1: Dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chương 2: Thực trạng giải pháp tiếp tục thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta PHẦN NỘI DUNG Chương DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, đặc trưng dân tộc 1.1.1 Khái niệm dân tộc a Theo nghĩa rộng: “Dân tộc (nation) cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân nước, có lãnh thổ riêng, kinh tế thống nhất, có ngơn ngữ chung có ý thức thống mình, gắn bó với quyền lợi trị, kinh tế, truyền thống văn hóa truyền thống đấu tranh chung suốt trình lịch sử lâu dài dựng nước giữ nước”1 Dân tộc, theo cách hiểu này, cộng đồng bao gồm toàn nhân dân quốc gia dân tộc Việt Nam, dân tộc Nga, dân tộc Hoa Kỳ, b Theo nghĩa hẹp: “Dân tộc (ethnie) cộng đồng tộc người hình thành lịch sử, có mối liên hệ chặt chẽ bền vững, có chung ý thức tự giác tộc người, ngôn ngữ văn hóa Dân tộc hình thái phát triển tộc, lạc”2 Mỗi dân tộc phận hay thành phần quốc gia, phân biệt chủ yếu đặc trưng văn hóa, lối sống hay ý thức tự giác tộc người Việt Nam có 54 dân tộc bao gồm Kinh, Tày, Chăm, 1.1.2 Đặc trưng dân tộc a Theo nghĩa rộng: Thứ nhất, dân tộc cộng đồng có chung vùng lãnh thổ ổn định Mỗi dân tộc có lãnh thổ riêng Lãnh thổ vùng không gian bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời lòng đất mà dân tộc hay quốc gia quyền sở hữu Lãnh thổ đánh dấu chủ quyền quốc gia, dân tộc với quốc gia, dân tộc khác, nơi để dân tộc sinh Bộ Giáo dục Đào tạo (2019) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB: Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.104 Bộ Giáo dục Đào tạo (2019) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB: Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.106 sống gắn bó với Dân tộc phải có nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ khơng có lãnh thổ khơng có Tổ quốc, quốc gia Nhân dân Việt Nam trải qua nhiều chiến đấu chống ngoại xâm để giữ lấy phần lãnh thổ dân tộc, đồng thời bảo vệ đến tồn Ngày nay, “chủ quyền quốc gia dân tộc khái niệm xác định, thường thể chế hóa thành luật pháp quốc gia luật phát quốc tế”1 Tuy nhiên, xu hướng tồn cầu hóa kéo theo nhiều di cư nhiều người từ dân tộc khác Khái niệm dân tộc hay lãnh thổ khơng cịn bị giới hạn lại đường biên giới hữu hình xác định điều ước quốc tế hay quy định pháp luật Nó mở rộng thông qua đường biên giới “mềm” nhờ vào đặc trưng mạnh mẽ văn hóa dân tộc Các thể loại phim ảnh mang văn hóa dân tộc Trung Quốc hay Nhật Bản dần phổ biến ưa thích nước ta ví dụ điển hình việc mở rộng biên giới “mềm” Thứ hai, dân tộc cộng đồng sinh hoạt kinh tế theo phương thức Cùng chung phương thức sinh hoạt kinh tế tiền đề để tạo gắn kết thành phần dân tộc với Từ đó, cộng đồng xây dựng với tính thống nhất, ổn định bền vững dựa mối quan hệ kinh tế Cộng đồng phải có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, bền vững trở thành dân tộc Việt Nam phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với phương thức thể qua đường lối, sách hỗ trợ phát triển kinh tế toàn cộng đồng người Việt chấp nhận, sử dụng chung Thứ ba, dân tộc cộng đồng giao tiếp thông qua ngôn ngữ chung Ngôn ngữ công cụ giao tiếp thành viên cộng đồng người lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội Một cá nhân dùng nhiều ngơn ngữ Một ngơn ngữ dùng nhiều dân tộc Mỗi dân tộc thường thống chọn Bộ Giáo dục Đào tạo (2019) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB: Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.105 Hồng Trang (26/03/2013) Báo động tình trạng văn hóa nước ngồi xâm nhập tràn lan Truy cập từ https://nhandan.vn/dong-chay/B%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-v %C4%83n-h%C3%B3a-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i-x%C3%A2m-nh%E1%BA%ADp-tr%C3%A0nlan-570574/ loại ngôn ngữ chung để xem ngôn ngữ thức, ví dụ nước ta có Tiếng Việt Một số quốc gia, dân tộc khác lại có nhiều ngơn ngữ thức, tác động yếu tố lịch sử, chiến tranh “Luxembourg có đến ba ngơn ngữ thức gồm tiếng Luxembourg, tiếng Pháp tiếng Đức”1 Tuy nhiên, dân tộc ln có ngơn ngữ dân tộc cho riêng họ (Tiếng Việt Việt Nam, tiếng Luxembourg Luxemburg ) thống ngữ pháp từ vựng bản, có q trình phát triển lâu dài, phản ánh đặc trưng riêng dân tộc Thứ tư, dân tộc cộng đồng sở hữu chung văn hóa tâm lý Mỗi dân tộc có văn hóa riêng xây lên nhờ vào sáng tạo tiếp nhận văn hóa thành viên Biểu thông qua lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý, văn hóa dân tộc đặc trưng phân biệt dân tộc với có gắn bó chặt chẽ với văn hóa cộng đồng người cấu thành dân tộc Văn hóa yếu tố đặc biệt quan trọng liên kết cộng đồng Người từ chối văn hóa dân tộc đồng nghĩa với tách khỏi dân tộc Văn hóa dân tộc phát triển khơng thể tránh việc giao lưu với văn hóa khác Mỗi dân tộc phải có ý thức giữ gìn sắc văn hóa dân tộc song song với việc trao dồi, tiếp thu tinh hoa văn hóa khác “Văn hóa Việt Nam tranh phong phú, nhiều màu sắc, đơi tương phản có nét chung tương đối khái quát tính cộng đồng làng xã, tính trọng âm, tính ưa hài hịa, tính kết hợp tính linh hoạt”2 “Trong giao lưu văn hóa, Việt Nam sàng lọc tiếp nhận giá trị văn hóa phù hợp với nhu cầu phát triển Việt Nam Phật giáo, Nho giáo, ”3 Thứ năm, dân tộc cộng đồng có chung nhà nước Mỗi dân tộc (nation) – theo nghĩa rộng – có nhà nước chung, gọi nhà nước dân tộc, dùng để quản lý thành viên hay cộng đồng tộc người dân Wikipedia (24/06/2021) Luxembourg Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Luxembourg Lê Văn Toan (10/04/2019) 222 Những đặc trưng văn hóa Việt Nam Truy cập từ https://luocsutocviet.com/2019/04/10/222-nhung-dac-trung-co-ban-cua-van-hoa-viet-nam/ Đinh Xuân Dũng (02/12/2019) Gìn giữ, phát huy phát triển sắc văn hóa dân tộc q trình tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Truy cập từ http://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/gin-giu-phat-huy-va-phat-trienban-sac-van-hoa-dan-toc-trong-qua-trinh-toan-cau-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te-125618 tộc Đây đặc điểm dùng để phân biệt với dân tộc (ethnie) – theo nghĩa hẹp – nhà nước với thể chế trị riêng Nhà nước dân tộc mang hình thức tổ chức, đặc điểm, tính chất đặc trưng cho chế độ trị dân tộc đại diện cho dân tộc đối nội đối ngoại với dân tộc khác “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân”1, xây dựng dân tộc Việt Nam, phản ánh ý chí người Việt, lợi ích người Việt Mỗi đặc trưng giữ vị trí xác định, gắn bó chặt chẽ, có tác động nhân lẫn nhau, kết hợp cách độc đáo thể Nhờ vậy, dân tộc có ổn định, bền vững mang sắc riêng biệt với dân tộc khác b Theo nghĩa hẹp: Thứ nhất, dân tộc cộng đồng có chung ngơn ngữ Ngơn ngữ, bao gồm ngơn ngữ nói viết ngơn ngữ nói, đặc trưng phân biệt tộc người với dân tộc trọng giữ gìn Vì lý khách quan chủ quan, số dân tộc khơng cịn sử dụng ngơn ngữ riêng mà sử dụng ngôn ngữ dân tộc khác để giao tiếp Nhưng có dân tộc có nhiều ngơn ngữ riêng có nhóm dân tộc khác “Tại Việt Nam, theo thống kê có đến 110 ngơn ngữ tổng số 54 dân tộc, số thuộc ngôn ngữ địa, số có q trình thuộc địa, du nhập văn hóa, Một số dân tộc có hai ngơn ngữ riêng Cơ Lao Xanh, Đỏ, Trắng; Mnông Đông, Nam, ”2 Thứ hai, dân tộc cộng đồng văn hóa Văn hóa, gồm văn hóa phi vật thể văn hóa vật thể, hình thành dọc theo lịch sử phát triển dân tộc, trước tộc người trở thành dân tộc Văn hóa dân tộc kết Trang thơng tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước (28/11/2013) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Truy cập từ https://vpctn.gov.vn/danh-muc-trang-chu/nuoc-chxhcn-viet-nam Yui (19/04/2021) 54 Dân tộc, ngôn ngữ?.Truy cập từ https://vietcetera.com/vn/54-dan-toc-bao-nhieungon-ngu nên tiếng cười vơ dun, vơ hình trung dẫn dắt cảm xúc nhận thức số đối tượng công chúng đến trạng thái coi thường, đầy tính phản cảm…”1 Sự phát triển thông tin mạng mức vượt tầm kiểm sốt dẫn tới nhiều thơng tin, hình ảnh sai lệch đăng lên làm ảnh hưởng đến nhận thức suy nghĩ nhiều người Đề tài bình thường, khơng bình thường chỗ, người sản xuất sử dụng “chiêu thức” mô tả người đồng bào với hành vi lời nói thể nghèo khổ, lạc hậu, ngờ nghệch, ngây thơ dễ bị lợi dụng Sự thiếu ý thức họ làm tổn thương sâu sắc đến phận đồng bào, nguy hiểm hơn, tạo nên hố ngăn cách, làm xuất lằn ranh chia rẽ, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần đại đồn kết dân tộc Và suy nghĩ lệch lạc khiến cho người dân tộc thiểu số tự ti mặc cảm trước văn hóa dần đánh sắc văn hóa họ Chẳng hạn miền núi phía Bắc có thực trạng sắc văn hóa dân tộc nhiều tộc người bị mai nghiêm trọng “Các dân tộc người nhóm ngơn ngữ Mơn - Khơ me như: Kháng, Mảng, Khơ Mú… có nguy bị “Thái hóa” Các dân tộc vùng biên giới lại có nguy bị “Hán hóa”, “Choang hóa”, … Cịn dân tộc vùng ven đô thị, ven đường giao thơng lại có nguy “Kinh hóa” Người Hà Nhì Ý Tý (Lào Cai), Mường Tè (Lai Châu) bỏ trang phục truyền thống dân tộc mặc trang phục người Hà Nhì - Trung Quốc sản xuất vải công nghiệp Tương tự vậy, người Mơng biên giới phía bắc bỏ trang phục sản xuất thủ công để mua trang phục sản xuất phương pháp công nghiệp Trung Quốc Sự mai sắc văn hóa tộc người cịn phản ánh số nghệ nhân giỏi âm nhạc truyền thống đi, lớp trẻ biết sử dụng nhạc cụ cha ông để lại, nhiều niên không thuộc bài, điệu dân ca”2.  Uông Thái Biểu (29/04/2020) Cẩn trọng khai thác yếu tố liên quan văn hóa truyền thống dân tộc Truy cập từ https://nhandan.vn/dang-va-cuoc-song/can-trong-khi-khai-thac-nhung-yeu-to-lien-quan-van-hoa-truyenthong-cac-dan-toc-473948/ Kim Anh (27/04/2014) Mai sắc văn hóa dẫn đến đứt gãy truyền thống Truy cập từ https://laodong.vn/archived/mai-mot-ban-sac-van-hoa-dan-den-dut-gay-truyen-thong-697785.ldo 32 Hậu mai sắc văn hóa dẫn đến đứt gẫy truyền thống, chí sắc văn hóa dân tộc Bản sắc văn hóa tạo nhiều giá trị tích cực giúp cho tộc người đứng vững mơi trường khó khăn, thích ứng với sống Mất sắc văn hóa tộc người đồng nghĩa với việc lợi tộc người trình phát triển Thứ tư, lực thù địch ngầm hoạt động nhằm âm mưu chống phá Đảng Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Từ vết nứt gãy mối quan hệ dân tộc, lực thù địch ngấm ngầm kích động, xúi giục phần tử chống đối, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số Các phần tử chống đối, phần tử thối hóa biến chất, tổ chức “phi phủ” đã, lực thù địch tài trợ lợi dụng để tiến hành hoạt động “diễn biến hồ bình” chống chế độ từ bên trong, xuyên tạc quan điểm, đường lối, sách dân tộc Đảng Nhà nước ta Trong khứ, chúng thực bạo động quy mô lớn bạo loạn Tây Nguyên năm 2001 2004 Vào năm 2001, 2004, Tây Nguyên thực “chảo dầu” nước Dưới kích động đối tượng chống đối lợi dụng dân tộc, bà đồng bào Tây Nguyên tụ tập đông người, kéo đến gây rối phá hủy trụ sở quan cơng quyền, khiến cho đời sống trị bị đảo lộn Đồng thời, cớ để đối tượng phản động lưu vong, lực thù địch vu cáo vi phạm nhân quyền, đàn áp người dân, đối xử bất bình đẳng với bà dân tộc Theo thông tin quan chức đưa ra, việc người dân xuống đường phá rối sản phẩm trực tiếp tổ chức phản động FULRO Đây tổ chức phản động cầm đầu Ksor Kok – đối tượng người dân tộc Gia Rai Luận điệu chúng sử dụng để kích động người dân thành lập nhà nước Đề ga độc lập, lấy Tây Nguyên cho người Thượng Mặc dù sau đó, Nhà nước ta dẹp yên bạo loạn năm Tây Nguyên ln điểm nóng việc đảm bảo an ninh quốc phịng quốc gia Dù thời hịa bình, không làm tốt việc đảm bảo thực quyền bình đẳng dân tộc, giải mâu thuẫn tộc người nào, đâu 33 mang mầm mống phản động, chống đối Đảng Nhà nước, gây rối trật tự xã hội Vì vậy, việc thực bình đẳng dân tộc quan trọng Sở dĩ tồn hạn chế, bất cập nguyên nhân sau Thứ nhất, quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sách chưa có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, chưa bám sát tình hình thực tế sở, trí có chỗ gắn với lợi ích cục ngành, nhóm Nhận thức cấp ủy, quyền số địa phương cơng tác dân tộc chưa đẩy đủ, chưa tồn diện; phối kết hợp việc tổ chức thực công tác dân tộc ngành, cấp chưa chặt chẽ Thứ hai, định kiến tộc người, phân biệt cao thấp hành vi, lối ứng xử sai lệch phận người cộng đồng Chúng ta chưa kiểm soát triệt để việc đăng tải thông tin, tuyên truyền nội dung sai lệch phương tiện truyền thông Thứ ba, công tác tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước việc việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước số địa phương chưa thường xuyên chưa thực rộng khắp, nội dung, phương pháp tuyên truyền thiếu phù hợp không sát với tình hình thực tế sở, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đồng bào không kịp thời vùng sâu vùng xa Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có chủ trương, sách kịp thời để giải vấn đề dân tộc mặt kinh tế, trị, văn hóa xã hội tạo nên thành tựu quan trọng góp phần cải thiện nâng cao chất lượng sống, xây dựng đất nước đoàn kết, dân chủ vững mạnh Tuy nhiên, q trình thực khơng thể tránh khỏi sai sót, khó khăn từ giúp nhìn nhận, đánh giá lại, phát nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan Để Đảng Nhà nước ngày hồn thiện sách đem lại lợi ích tối đa cho dân tộc 2.3.2 Đề xuất giải pháp thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta thời gian tới 34 Để thực tốt quyền bình đẳng dân tộc thời gian góp phần giúp đất nước ổn định, phát triển tồn thể máy trị nhân dân phải đồng lịng mặt lĩnh vực đời sống Thứ kinh tế: Tập trung phát triển kinh tế sớm thu hẹp khoảng cách chênh lệch mặt vùng có đồng bào dân tộc sinh sống; miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với khu đô thị, vùng đồng Xây dựng sách khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số khởi kinh doanh, khởi nghiệp, vươn lên làm giàu từ chuỗi giá trị Xây dựng mơ hình kinh tế hộ, mơ hình trang trại, hợp tác xã kiểu phù hợp với trình độ phát triển đặc thù vùng, đồng thời mở rộng mơ hình liên kết tiêu thụ sản phẩm nơng sản cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào Sắp xếp lại nông, lâm trường quốc doanh theo hướng hỗ trợ đơn vị làm ăn có hiệu quả, thu hút Cần có chế, sách phục hồi bảo vệ phát triển rừng gắn với sinh kế người dân, tạo động lực khuyến khích người dân tích cực bảo vệ, phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào tiêu thụ nơng sản, tạo sống ổn định phát triển, ấm no hạnh phúc Giải vấn đề đất đai (đất sản xuất, đất đất rừng) cho đồng bào tộc người thiểu số sở nhận thức đầy đủ vấn đề sở hữu truyền thống vùng dân tộc thiểu số Trao quyền quản lý đất cho cộng đồng địa phương tạo sở xã hội sâu xa cho việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc thiểu số thực vững mạnh, lâu dài Tăng cường việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên đất đai tài nguyên rừng từ góp phần giảm bớt xung đột, tránh nguy tiềm ẩn ngòi nổ gây rối, biểu tình, bạo loạn, mà cịn tạo hội xố đói giảm nghèo bền vững đồng bào dân tộc thiểu số Đầu tư xây dựng, phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển cộng đồng như: hệ thống thuỷ lợi; phát triển giao thông, lượng; xây 35 dựng mạng lưới chợ, cửa hàng, đại lý, trường học, bệnh xá nông thôn, khu dân cư nhằm thúc đẩy sản xuất kinh tế hàng hóa phát triển, tạo mơi trường sống thuận lợi vùng dân tộc miền núi Thứ hai xã hội Quan tâm giải vấn đề xã hội (chính sách an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo, việc làm, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thời kỳ, bước cải thiện nâng cao đời sống đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc có số dân Thực sách xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc miền núi tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân tạo động lực vật chất tinh thần để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo, trọng việc tiếp cận địa bàn để nắm bắt xác tình hình đói nghèo, có giải pháp cụ thể với loại hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo… Thực sách bảo hiểm xã hội vùng dân tộc miền núi Quan tâm phát triển dân tộc thiểu số có số dân Thứ ba y tế: Rà soát sách y tế chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số Xây dựng hệ thống sách phát triển y tế vùng dân tộc miền núi Mở rộng sách bảo hiểm y tế góp phần hỗ trợ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cách đầu tư trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực nhiều dịch vụ kỹ thuật, tạo niềm tin cho người dân; đơn giản hóa thủ tục hành nhằm bảo đảm tốt quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đồng bào dân tộc thiểu số Thứ tư xây dựng hệ thống trị đào tạo đội ngũ cán dân tộc: 36 Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán có lực, nhiệt tình, am hiểu đồng bào dân tộc thiểu số Cần thống nhận thức, tư tưởng từ Trung ương tới địa phương vấn đề bình đẳng dân tộc; vai trị, trách nhiệm cán bộ, đảng viên tồn xã hội cơng tác dân tộc, cán bộ, đảng viên lực lượng nòng cốt Từng bước đổi phương thức nâng cao hiệu hoạt động hệ thống trị vùng dân tộc sở chức năng, nhiệm vụ phận cấu thành hệ thống trị (tổ chức đảng, quyền, mặt trận đoàn thể nhân dân) Tăng cường mối quan hệ cấp ủy, quyền, mặt trận, đồn thể với nhân dân dân tộc sở Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, sách dân tộc Đảng Nhà nước Nội dung tun truyền phải mang tính tồn diện, tập trung hướng tới sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số Xóa bỏ tư tưởng kỳ thị dân tộc tư tưởng ỷ lại số đồng bào dân tộc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc; kiên đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết tồn dân tộc Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền lồng ghép công tác tuyên truyền với việc làm, hành động cụ thể, gắn với lợi ích đồng bào Thứ năm công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đặc biệt khoa học xã hội nhân văn dân tộc học, văn hóa học, tâm lý học, lịch sử, tôn giáo học, … tộc người thiểu số để có sách phù hợp với vùng, tộc người Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận quan hệ dân tộc, biến đổi quan hệ dân tộc để dự báo xu hướng phát triển quan hệ dân tộc giai đoạn, điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, bối cảnh hội nhập quốc tế nay, từ có sách kịp thời phù hợp 37 Coi trọng tổng kết thực tiễn q trình thực sách dân tộc, nhanh chóng phát mâu thuẫn nảy sinh yếu tố chủ quan gây để có giải pháp khắc phục kịp thời bước hồn chỉnh sách dân tộc Đảng Nhà nước Thứ sáu giáo dục: Xây dựng nâng cấp hệ thống trường học, đào tạo giáo viên tâm có lực vùng dân tộc thiểu số góp phần nâng cao dân trí Có sách cộng điểm ưu tiên, ưu đãi học phí cho dân tộc đảm bảo bình đẳng 38 KẾT LUẬN Vấn đề dân tộc thực quyền bình đẳng dân tộc vấn đề xuyên suốt, có vị trí chiến lược mang ý nghĩa lý luận cần nghiên cứu sâu sắc Đảm bảo thực quyền bình đẳng dân tộc Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh ln xác định cụ thể, tạo sức mạnh vật chất tinh thần toàn dân tộc, giúp tạo nên dân tộc vững mạnh xây dựng phát triển đất nước Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề dân bình đẳng dân tộc, Đảng Nhà nước ta cố gắng nhiều để xây dựng nên sách, văn bản, nghị để giải khó khăn, thử thách vùng miền, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi hay dân tộc ta dù đâu đất nước Việt Nam nhận bình đẳng xã hội, gắn bó, phát triển đất nước hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Để giải khó khăn, thử thách cách nhanh chóng cần sách phù hợp Đảng Nhà nước thời điểm khác để đất nước phát triển mạnh mẽ đường độ lên chủ nghĩa xã hội Nhà nước có sách đắn người xây dựng vùng kinh tế mới, có kế hoạch thường xuyên tổ chức điều động phân bổ lao động tới vùng dân tộc thiểu số Việc làm không phân bổ lại lao động cách hợp lí mà cịn tạo điều kiện thuận lợi để dân tộc người nâng cao trình độ mặt Tuy sách nghị nhiều rủi ro, hạn chế thể phủ nhận Đảng Nhà nước cố gắng giải khó khăn nghiên cứu nhiều đặc điểm vùng để phát triển đồng Đồng thời, ngồi Đảng Nhà nước thực sách phát triển nhiệm vụ người dân đất nước Việt Nam cần phải cố gắng thực 39 tốt quyền công dân, không vi phạm pháp luật, tăng cường học hỏi đóng góp cho đất nước, tuyệt đối không để đối tượng thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc đất nước nhằm âm mưu lật đổ quyền, phá hoại sách đất nước Nhiệm vụ khơng phải của cá nhân hay vùng, miền mà nhiệm tồn dân tộc Việt Nam, đòi hỏi người dân phải đồng lòng sức phấn đấu để xây dựng tương lai đất nước Việt Nam vững mạnh, phát triển 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quỳnh Anh (11/07/2018) Cơng gì? So sánh cơng bình đẳng Truy cập từ https://vietnamfinance.vn/cong-bang-la-gi-so-sanh-cong-bang-va-binhdang-20180504224209575.htm Kim Anh (27/04/2014) Mai sắc văn hóa dẫn đến đứt gãy truyền thống Truy cập từ https://laodong.vn/archived/mai-mot-ban-sac-van-hoa-dan-den-dut-gaytruyen-thong-697785.ldo Uông Thái Biểu (29/04/2020) Cẩn trọng khai thác yếu tố liên quan văn hóa truyền thống dân tộc Truy cập từ https://nhandan.vn/dang-va-cuoc-song/can-trong-khi-khai-thac-nhung-yeuto-lien-quan-van-hoa-truyen-thong-cac-dan-toc-473948/ Vũ Dương Châu (01/02/2019) Một số vấn đề sách dân tộc Việt Nam Truy cập từ http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/mot-so-van-de-trong-chinh-sach-dantoc-o-viet-nam-20974.html Học viện Chính trị khu vực III, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, PGS.TS Trương Minh Dục làm Chủ nhiệm (30/11/2020) Kiến nghị đề tài "Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc: Những vấn đề đặt định hướng sách" Truy cập từ http://hdll.vn/vi/chuong-trinh -de-tai/kien-nghi-cua-de-tai-xu-huong-biendoi-quan-he-dan-toc-nhung-van-de-dat-ra-va-dinh-huong-chinh-sach.html Đinh Xuân Dũng (02/12/2019) Gìn giữ, phát huy phát triển sắc văn hóa dân tộc q trình tồn cầu hóa hội nhập quốc tế 41 Truy cập từ: http://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/gin-giu-phat-huy-va-phattrien-ban-sac-van-hoa-dan-toc-trong-qua-trinh-toan-cau-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te125618 Tú Giang (01/11/2019) Tránh tình trạng sách dân tộc đẹp không ăn Truy cập từ https://dangcongsan.vn/thoi-su/tranh-tinh-trang-chinh-sach-dan-toc-nhuqua-dep-nhung-khong-an-duoc-541272.html Nguyễn Văn Hướng (Cục an ninh xã hội, Bộ Công an) (08/01/2016) Một số giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số Truy cập từ: https://www.bienphong.com.vn/mot-so-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xahoi-vung-dan-toc-thieu-so-post63703.html Trần Thị Bích Huệ, Hà Thị Thùy Dương (13/05/2021) Những bất cập sách dân tộc thời gian qua hướng khắc phục Truy cập từ: https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/05/13/nhung-bat-cap-trong-chinhsach-dan-toc-thoi-gian-qua-va-huong-khac-phuc/ 10 Lê Văn Lợi (27/3/2019) Kết khảo sát tác giả năm 2017 Truy cập từ https://tcnn.vn/news/detail/42655/Giai-quyet-van-de-dan-toc-o-Viet-Namtrong-giai-doan-hien-nay.html 11 Nguyễn Minh (01/04/2021) Phân biệt chủng tộc người gốc Á ngày trầm kha Truy cập từ: https://suckhoedoisong.vn/phan-biet-chung-toc-voi-nguoi-goc-a-ngaycang-tram-kha-n189268.html 12 Bích Nguyên (14/10/2018) Tồn nhiều bất cập thực sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi Truy cập từ: https://www.bienphong.com.vn/ton-tai-nhieu-bat-cap-trong-thuc-hienchinh-sach-phap-luat-ho-tro-phat-trien-giao-duc-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nuipost279284.html 42 13 Lê Văn Toan (10/04/2019) 222 Những đặc trưng văn hóa Việt Nam Truy cập từ: https://luocsutocviet.com/2019/04/10/222-nhung-dac-trung-co-ban-cua-vanhoa-viet-nam/ 14 Nguyễn Thị Thu Thanh (03/04/2021) Chính sách dân tộc Việt Nam qua 35 năm đổi Truy cập từ: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/821701/chinhsach-dan-toc-cua-viet-nam-qua-35-nam-doi-moi.aspx 15 Hồng Trang (26/03/2013) Báo động tình trạng văn hóa nước ngồi xâm nhập tràn lan Truy cập từ: https://nhandan.vn/dong-chay/B%C3%A1o %C4%91%E1%BB%99ng-t %C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-v%C4%83n-h%C3%B3a-n%C6%B0%E1%BB %9Bc-ngo%C3%A0i-x%C3%A2m-nh%E1%BA%ADp-tr%C3%A0n-lan-570574/ 16 Nguyễn Vĩnh Thắng (26/07/2017) Bình đẳng dân tộc Việt Nam - Chính sách quán Đảng Nhà nước Truy cập từ: https://tcnn.vn/news/detail/37300/Binh_dang_giua_cac_dan_toc_o_Viet_Nam_Chinh_ sach_nhat_quan_cua_Dang_va_Nha_nuocall.html 17 Nông Văn Trân (03/07/2017) Những thuận lợi, khó khăn việc xây dựng thực sách dân tộc Một số nội dung cần nghiên cứu, làm rõ để phục vụ xây dựng sách dân tộc thời gian tới Truy cập từ http://fumacrom.com/oiSA 18 Lừ Văn Tuyên (31/12/2016) Quyền dân tộc tự quyền dân tộc thiểu số theo pháp luật quốc tế Việt Nam Truy cập từ: https://noichinh.vn/ho-so-tu-lieu/201612/quyen-dan-toc-tu-quyet-vaquyen-cua-cac-dan-toc-thieu-so-theo-phap-luat-quoc-te-va-viet-nam-301719/ 43 19 Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam (23/02/2021) Mấy suy nghĩ vấn đề dân tộc thực sách dân tộc chiến lược đại đoàn kết toàn dân Truy cập từ http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/may-suy-nghi-ve-van-de-dan-tocva-thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-trong-chien-luoc-dai-doan-ket-toan-dan-36443.html 20 Lê Hải Sơn (15/10/2020) Tiếp tục nâng cao hiệu huy động sử dụng nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Truy cập từ https: //www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem/-/2018/819814/tiep-tuc-nangcao-hieu-qua-huy-%C4%91ong-va-su-dung-nguon-luc-nham-phat-trien-kinh-te -xahoi-vung-%C4%91ong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.aspx 21 C.Mác – Ph Ăngghen, Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 1995 22 Yui (19/04/2021) 54 Dân tộc, ngôn ngữ? Truy cập từ https://vietcetera.com/vn/54-dan-toc-bao-nhieu-ngon-ngu 23 Bộ Giáo dục Đào tạo (2019) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB: Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Ban tư tưởng văn hóa trung ương (2002) Giáo trình Vấn đề dân tộc sách dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà xuất trị Quốc gia 25 Cổng Thơng tin điện tử Chính phủ Hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam Truy cập từ: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTon gHop/dantoc 26 Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước (28/11/2013) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Truy cập từ: https://vpctn.gov.vn/danh-muc-trang-chu/nuoc-chxhcn-viet-nam 27 Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Văn phịng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016 44 28 Tổng cục thống kê (15/10/2020) Số liệu điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số Truy cập từ: http://www.cema.gov.vn 29 Theo Quân đội nhân dân (31/12/2017) Bình đẳng dân tộc - Biểu cụ thể quyền người Việt Nam Truy cập từ http://www.tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/binh-danggiua-cac-dan-toc-bieu-hien-cu-the-cua-quyen-con-nguoi-o-viet-nam-108315 30 Gadget-info.com Sự khác biệt cơng bình đẳng Truy cập từ https://vi.gadget-info.com/difference-between-equity 31 Văn phòng Quốc hội Hiến pháp 2013 Truy cập từ: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10052990 32 Wikipedia (24/06/2021) Luxembourg Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Luxembourg 33 Wikipedia (22/05/2021) Văn hóa Việt Nam Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Vi%E1%BB%87t_Nam 34 Wikipedia (10/05/2021) Lịch sử Hoa Kỳ Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/L %E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Hoa_K%E1%BB%B3 35 Wikipedia (02/05/2021) Hiệp hội kinh tế Quốc tế Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_Kinh_t%E1%BA %BF_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#Ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB %99ng 36 Wikipedia (03/06/2021) Đông Timor Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Timor 37 Wikipedia (29/05/2021) Danh sách dân tộc Việt Nam theo số dân Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_d%C3%A2n_t %E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam_theo_s%E1%BB%91_d%C3%A2n 45 38 Wikipedia (22/05/2021) Văn hóa Việt Nam Truy cập từ https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Vi%E1%BB%87t_Nam 46 ... đề dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thứ hai, đánh giá thực trạng thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta thời gian qua Thứ ba, đề xuất giải pháp tiếp tục thực quyền bình đẳng dân tộc nước ta. .. bình đẳng dân tộc nước ta nay? ?? để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Thứ nhất, dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thứ hai, thực trạng giải pháp tiếp tục thực quyền. .. tin nhân dân củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế vấn đề này, nhóm em chọn đề tài ? ?Dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thực trạng giải pháp thực quyền bình
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thực trạng và giải pháp tiếp tục thực hiện quyền dân tộc ở nước ta hiện nay ,