0

CHƯƠNG 3 xã hội và văn HOÁ

60 0 0
  • CHƯƠNG 3 xã hội và văn HOÁ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 23:04

CHƯƠNG XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ I Xã hội người II Văn hoá III Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hố I XÃ HỘI CON NGƯỜI Xã hội gì? Các loại hình xã hội Những thành tố xã hội Các loại hình xã hội Các quan điểm giải thích xã hội I XÃ HỘI CON NGƯỜI Xã hội gì? 1.1 Định nghĩa Xã hội là:  Một tập hợp sinh vật có tổ chức  Có phân cơng lao động tồn qua thời gian, sống lãnh thổ, địa bàn chia sẻ mục đích chung  Cùng thực nhu cầu chủ yếu đời sống I XÃ HỘI CON NGƯỜI Xã hội gì? 1.2 Sự khác biệt Xã hội – Quốc gia – Dân số Quốc gia Mang đặc điểm xã hôi quốc gia có ranh giới lãnh thổ định giới công nhận chủ quyền dân tộc I XÃ HỘI CON NGƯỜI Xã hội gì? 1.2 Sự khác biệt Xã hội – Quốc gia – Dân số Dân số Tập hợp cá nhân lãnh thổ định DÂN SỐ VIỆT NAM (9/12/2019) 97.837.364 (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/) I XÃ HỘI CON NGƯỜI Các loại hình xã hội Các hình thái kinh tế xã hội (Historical materialism/materialist conception of history): Công xã nguyên thuỷ (Primitive communism) Chiếm hữu nô lệ (Ancient mode of production) Phong kiến (Feudal mode of production) Tư chủ nghĩa (Capitalist mode of production) Xã hội chủ nghĩa (Communist mode of production) Công xã nguyên thuỷ (Primitive communism) • Hay cịn gọi cơng xã thị tộc giai đoạn dài lịch sử phát triển lồi người • Sống chủ yếu nhờ hái lượm săn bắt thú • Cho tới khoảng 4000 năm TCN, người phát đồng nguyên chất • Xã hội nguyên thủy dẫn tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp Chiếm hữu nô lê (Ancient mode of production) • Xuất phương Đơng sớm nhất, khoảng 3000 năm trước công nguyên nước Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc nhiều quốc gia khác, châu Âu xã hội xuất muộn • Phân chia thành giai cấp: chủ nơ – q tộc, nơng dân, nơ lệ • Đấu tranh nô lệ chống chủ nô động lực góp phần giải thể chế độ để bước sang hình thái kinh tế xã hội cao II VĂN HỐ Tiếp xúc văn hố Giao lưu VH Kháng cự VH Thích nghi VH Tiếp xúc VH VH phản kháng Đồng hoá VH Phân lớp VH Giao lưu văn hoá = tiếp biến văn hoá (Acculturation)  Khi dân cư văn hóa chấp nhận hội nhập giá trị chuẩn mực, nét văn hóa vật chất văn hóa khác vào văn hóa  Q trình giao lưu văn hóa q trình hai chiều, có trao đổi qua lại Đồng hoá văn hoá (Cultural Assimilation)  Khi nhóm có văn hóa khác xã hội, sử dụng ngôn ngữ, chuẩn mực giá trị xã hội khác Giao lưu văn hóa cho phép họ đảm nhiệm vị trí bình đẳng nhóm định chế xã hội  Có loại đồng hóa: Tự nhiên cưỡng chế Phân lớp văn hố (subculture) Khi tầng lớp dân cư có văn hóa khác biệt khơng hồn tồn đồng hóa với văn hóa đa số Văn hố phản kháng (counterculture) Đơi phân lớp văn hố thách đố giá trị chuẩn mực văn hoá thống trị lập lối sống khác Thích nghi văn hoá (Accommodation) Khi xã hội nhỏ hơn, người gìn giữ văn hố cho dù sau trình tiếp xúc lâu dài với văn hoá chủ thể xem q trình thích nghi văn hố Kháng cự văn hoá (Cultural resistance) Một xã hội nhỏ chống lại nét văn hóa văn hóa lớn q trình tiếp xúc văn hóa II VĂN HỐ Tiếp xúc văn hoá Giao lưu VH Kháng cự VH Thích nghi VH Tiếp xúc VH VH phản kháng Đồng hố VH Phân lớp VH II VĂN HỐ Biến chuyển văn hố Văn hóa người ln biến chuyển để thích ứng với mơi trường tự nhiên, nâng cao đời sống xã hội Văn hóa biến chuyển trình sau đây:  Phát minh (invention): Sáng tạo nét văn hóa  Khám phá (discovery): Con người nhận ra, hiểu biết mà trước không hiểu  Sự quảng bá, truyền bá (diffusion): phát triển nét văn hóa từ xã hội sang xã hội khác LT sinh thái học văn hoá LT xung đột xã hội III Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hố LT cấu-chức LT sinh vật học xã hội LT sinh thái học văn hoá Nội dung Ưu điểm Khuyết điểm Giải thích mối quan hệ văn hóa người với mơi trường thiên nhiên Nhấn mạnh tương quan môi trường thiên nhiên văn hóa Con người ảnh hưởng lên thiên nhiên Khơng phải nét văn hóa người lý giải thiên nhiên LT sinh vật học xã hội Nội dung Giải thích văn hóa yếu tố thể, bẩm sinh, gen Thật cấu tạo gen có đặt số hạn chế cho hoạt Ưu điểm động người có ảnh hưởng đến hoạt động não Khuyết điểm Chưa có nhiều luận chứng minh gen tạo hình thái ứng xử có tính quy phạm nơi người Không cự tuyệt giả thuyết LT cấu-chức • Quan niệm văn hóa tiểu hệ thống, có vai trị quan trọng định • Văn hóa truyền qua q trình xã hội hóa Nội dung • Vai trị giá tri văn hóa • Giải thích biến chuyển văn hóa (3 qúa trình văn hóa: quảng bá, phát minh khám phá) Giải thích văn hóa tổ chức để Ưu điểm đáp ứng nhu cầu người Khuyết Nhấn mạnh đến giá trị thống trị trọng đến dị biệt văn hóa điểm LT xung đột xã hội • Quan niệm văn hóa tiểu hệ thống, có vai trị quan trọng khơng định Nội dung • Văn hóa bị chi phối hệ thống kinh tế • Bất bình đẳng hưởng thụ văn hóa • Văn hóa biến chuyển mâu thuẫn Hệ thống văn hóa khó đáp ứng cách bình đẳng Ưu điểm nhu cầu tầng lớp xã hội Khuyết Nhấn mạnh đến khác biệt mà quan tâm đến khn mẫu văn hóa góp phần hội nhập xã hội điểm CHƯƠNG XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ ... xã hội sở chun mơn hóa  Đối với Durkheim, biến chuyển xã hội phân công lao động xã hội II VĂN HOÁ Ý nghĩa văn hoá Thái độ văn hoá khác Tiếp xúc văn hoá Biến chuyển văn hố II VĂN HỐ Ý nghĩa văn. .. Xã hội người II Văn hoá III Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hố I XÃ HỘI CON NGƯỜI Xã hội gì? Các loại hình xã hội Những thành tố xã hội Các loại hình xã hội Các quan điểm giải thích xã. .. đứng cá nhân xã hội thiết lập nhóm xã hội định Vai trị (role) Cá nhân phải ứng xử ví trị xã hội định I XÃ HỘI CON NGƯỜI Những thành tố xã hội Cơ cấu xã hội (social structure) Nhóm xã hội (social
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3 xã hội và văn HOÁ,