0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx

60 8,493 244

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 13:20

Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 1 Ch đ 1: I CNG V CHUYN NG C HC 1.1 Trong mt phng Oxy, cht đim chuyn đng vi phng trình: x 5 10sin(2t)(SI)y410sin(2t)=−⎧⎨=+⎩ Qi đo ca cht đim là đng: a) thng b) tròn c) elíp d) sin 1.2 Trong các chuyn đng sau, chuyn đng nào đc coi là chuyn đng ca cht đim? a) Ô tô đi vào garage. b) Xe la t Sài gòn ti Nha Trang. c) Con sâu rm bò trên chic lá khoai lang. d) Cái võng đu đa. 1.3 Mun bit ti thi đim t, cht đim đang  v trí nào trên qi đo, ta da vào: a) phng trình qi đo ca vt. b) phng trình chuyn đng ca vt. c) đng thi a và b. d) hoc a, hoc b. 1.4 Xác đnh dng qi đo ca cht đim, bit phng trình chuyn đng: x = 4.e2t ; y = 5.e – 2t ; z = 0 (h SI) a) đng sin b) hyberbol c) elíp d) đng tròn 1.5 Mt cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: x = cost; y = cos(2t). Qi đo là: a) parabol b) hyperbol c) elip d) đng tròn 1.6 Chn phát biu đúng: a) Phng trình chuyn đng cho phép xác đnh tính cht ca chuyn đng ti mt thi đim bt k. b) Phng trình qi đo cho bit hình dng đng đi ca vt trong sut quá trình chuyn đng. c) Bit đc phng trình chuyn đng, trong mt s trng hp, ta th tìm đc phng trình qi đo và ngc li. d) a, b, c đu đúng. 1.7 V trí ca cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy đc xác đnh bi vect bán kính: (SI). Qi đo ca nó là đng: →→→+= j.tsin4i.tsin4ra) thng b) elíp c) tròn d) cong bt k 1.8 V trí ca cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy đc xác đnh bi vect bán kính: . Qi đo ca nó là đng: →→→ϕ+ω+ϕ+ω= j).tsin(3i).tsin(4r21a) tròn, nu ϕ1 = ϕ2 c) elíp, nu ϕ1 = ϕ2 + kπ/2 b) thng, nu ϕ1 = ϕ2 + kπ d) hyperbol, nu ϕ1 = ϕ2 1.9 V trí ca cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy đc xác đnh bi vect bán kính: (SI). Qi đo ca nó là đng: →→→ϕ+ω+ϕ+ω= j).tcos(5i).tsin(4ra) thng b) elíp c) tròn d) parabol 1.10 i tng nghiên cu ca Vt Hc là: a) S bin đi t cht này sang cht khác. b) S sinh trng và phát trin ca các s vt hin tng. c) Các qui lut tng quát ca các s vt hin tng t nhiên. d) a, b, c đu đúng. 1.11 Vt đi cng h thng nhng tri thc vt c bn v nhng lnh vc: a) C, Nhit, in, Quang, Vt nguyên t và ht nhân. b) ng hc, ng lc hc, Vt rn, in. c) ng hc, ng lc hc, Vt rn, in, Nhit. d) ng hc, ng lc hc, Vt rn, in, Cht lu, Nhit. 1.12 ng hc nghiên cu v: Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 2 a) Các trng thái đúng yên và điu kin cân bng ca vt. b) Chuyn đng ca vt, tính đn nguyên nhân. c) Chuyn đng ca vt, không tính đn nguyên nhân gây ra chuyn đng. d) Chuyn đng ca vt trong mi quan h vi các vt khác. 1.13 Phát biu nào sau đây là sai? a) Chuyn đng và đng yên là tính tng đi. b) Cn c vào qu đo, ta chuyn đng thng, cong, tròn. c) Cn c vào tính cht nhanh chm, ta chuyn đng đu, nhanh dn, chm dn. d) Chuyn đng tròn luôn tính tun hoàn, vì v trí ca vt đc lp li nhiu ln. 1.14 Phát biu nào sau đây là sai? a) Các đi lng vt th vô hng hoc hu hng. b) Áp sut là đi lng hu hng. c) Lc là đi lng hu hng. d) Thi gian là đi lng vô hng. 1.15 Mt cht đim phng trình chuyn đng: x1ty2t1=−⎧⎨=−⎩ (h SI), thì qu đo là đng: a) parabol. b) tròn tâm O là gc ta đ. c) thng không qua gc ta đ. d) thng qua gc ta đ. 1.16 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi vn tc (h SI). Ban đu nó  gc ta đ O. Qu đo ca nó là đng: vixj→→ →=+ a) thng . b) tròn. c) parabol. d) hyperbol. 1.17  th hình 1.1 cho bit điu gì v chuyn đng ca cht đim trong mt phng Oxy? y (m) x (m) a) V trí (ta đ) ca cht đim  các thi đim t. b) Hình dng qu đo ca cht đim. c) Vn tc ca cht đim ti các v trí trên qu đo. d) Quãng đng vt đi đc theo thi gian. 1.18 Nu bit tc đ v ca mt cht đim theo thi gian t, ta s tính đc quãng đng s mà cht đim đã đi trong thi gian ∆t = t2 – t1 theo công thc nào sau đây? a) s = v.∆t b) 21ttsvd= t∫ Hình 1.1 c) s = vtb.∆t d) a, b, c đu đúng. x (m) t (s) 1.19 Cht đim chuyn đng đ th nh hình 1.2. Ti thi đim t = 2s, cht đim đang: a) chuyn đng đu. b) chuyn đng nhanh dn. c) chuyn đng chm dn. d) đng yên. 1.20 Cht đim chuyn đng đ th nh hình 1.2. Ti thi đim t = 4s, cht đim đang: a) chuyn đng đu. b) chuyn đng nhanh dn. c) chuyn đng chm dn. d) đng yên. 1.21 Cht đim chuyn đng thng trên trc Ox, đ th nh hình 1.2. Quãng đng cht đim đã đi t lúc t = 0 đn t = 6s là: Hình 1.2 a) 3m b) 4m c) 5,6m d) 7,5m Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 3 Ch đ 2: CHUYN NG CONG 2.1 Chn phát biu đúng v chuyn đng ca cht đim: a) Vect gia tc luôn cùng phng vi vect vn tc. b) Nu gia tc pháp tuyn an ≠ 0 thì qi đo ca vt là đng cong c) Nu vt chuyn đng nhanh dn thì vect gia tc cùng hng vi vect vn tc. d) C a, b, c đu đúng 2.2 Mt ôtô d đnh chuyn đng t A đn B vi vn tc 30km/h. Nhng sau khi đi đc 1/3 đon đng, xe b cht máy. Tài x phi dng 30 phút đ sa xe, sau đó đi tip vi vn tc 40km/h và đn B đúng gi qui đnh. Tính tc đ trung bình ca ôtô trên quãng đng AB. a) 35 km/h b) 36 km/h c) 38 km/h d) 43,3km/h 2.3 Mt ôtô d đnh chuyn đng t A đn B vi vn tc 30km/h. Nhng sau khi đi đc 1/3 đon đng, xe b cht máy. Tài x phi dng 30 phút đ sa xe, sau đó đi tip vi vn tc 40km/h và đn B đúng gi qui đnh. Tính thi gian d đnh chuyn đng ban đu ca ôtô. a) 2 gi b) 3 gi c) 2,5 gi d) 3,5 gi 2.4 Mt ôtô d đnh chuyn đng t A đn B vi vn tc 30km/h. Nhng sau khi đi đc 1/3 đon đng, xe b cht máy. Tài x phi dng 30 phút đ sa xe, sau đó đi tip vi vn tc 40km/h và đn B đúng gi qui đnh. Tính quãng đng AB. a) 60 km b) 80 km c) 90 km d) 100 km 2.5 Phát biu nào sau đây ch tc đ tc thi? a) Ôtô chuyn đng t A đn B vi tc đ 40km/h. b) Vn đng viên chm đích vi tc đ 10m/s. c) Xe máy chuyn đng vi tc đ 30km/h trong thi gian 2 gi thì đn TPHCM. d) Tc đ ca ngi đi b là 5 km/h. 2.6 Chn phát biu đúng: a) Tc đ ca cht đim giá tr bng quãng đng nó đi đc trong mt đn v thi gian. b) c trng cho s nhanh chm ca chuyn đng ti tng đim trên qi đo là tc đ tc thi. c) Vect vn tc là đi lng đc trng cho phng, chiu và s nhanh chm ca chuyn đng. d) a, b, c đu đúng. 2.7 Vect gia tc ca cht đim chuyn đng trên qi đo cong thì: →aa) vuông góc vi vect vn tc . c) cùng phng vi →v→vb) hng vào b lõm ca qu đo. d) hng ra ngoài b lõm ca qu đo. 2.8 Hai ô tô cùng khi hành t A đn B. Xe I đi na đng đu vi tc đ không đi v1, na đng sau vi tc đ v2. Xe II đi na thi gian đu vi tc đ v1, na thi gian sau vi tc đ v2. Hi xe nào ti B trc? a) Xe I b) Xe II c) Xe I, nu v1 > v2 d) Xe I, nu v1 < v22.9 Mt canô xuôi dòng t bn A đn bn B vi tc đ v1 = 30km/h; ri ngc dòng t B v A vi tc đ v2 = 20km/h. Tính tc đ trung bình trên l trình đi – v ca canô. a) 25 km/h b) 26 km/h c) 24 km/h d) 0 km/h 2.10 Gia tc ca cht đim đc trng cho: a) s nhanh chm ca chuyn đng. c) tính cht ca chuyn đng. b) hình dng qi đo. d) s thay đi ca vn tc. 2.11 Gia tc tip tuyn đc trng cho: a) s thay đi v phng ca vn tc. b) s thay đi v đ ln ca vn tc. c) s nhanh, chm ca chuyn đng. d) s thay đi ca tip tuyn qu đo. Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 4 2.12 Nu trong thi gian kho sát chuyn đng, vect vn tc và gia tc ca cht đim luôn vuông góc vi nhau thì chuyn đng tính cht: v→a→ a) thng . b) tròn. c) tròn đu. d) đu. 2.13 Nu trong thi gian kho sát chuyn đng, vect vn tc và gia tc ca cht đim luôn to vi nhau mt góc nhn thì chuyn đng tính cht: v→a→ a) nhanh dn. b) chm dn. c) nhanh dn đu. d) đu. 2.14 Nu trong thi gian kho sát chuyn đng, vect vn tc và gia tc ca cht đim luôn to vi nhau mt góc nhn thì chuyn đng tính cht: v→a→ a) nhanh dn. b) chm dn. c) đu. d) tròn đu. 2.15 T mt đnh tháp ném mt vt theo phng ngang vi vn tc ban đu là vo. B qua sc cn không khí. Tìm biu thc tính gia tc pháp tuyn an ca vt trên qu đo  thi đim t (gia tc ri t do là g)? a) an = 0 b) an = g c) an = 222 2ogtgt v+ d) an = o22 2ogvgt v+ 2.16 T mt đnh tháp ném mt vt theo phng ngang vi vn tc ban đu là vo. B qua sc cn không khí. Tìm biu thc tính gia tc tip tuyn at ca vt trên qu đo  thi đim t (gia tc ri t do là g)? a) at = 0 b) at = 022 2ogt vgt v++ c) at = 222 2ogtgt v+ d) at = o22 2ogvgt v+ 2.17 Mt ôtô chuyn đng t A, qua các đim B, C ri đn D. on AB dài 50km, đng khó đi nên xe chy vi tc đ 20km/h. on BC xe chy vi tc đ 80 km/h, sau 3h30’ thì ti C. Ti C xe ngh 50 phút ri đi tip đn D vi vn tc 30km/h. Tính tc đ trung bình trên toàn b quãng đng t A đn D, bit CD = 3AB. a) 33,3km/h b) 41,7km/h c) 31,1km/h d) 43,6km/h 2.18 Cht đim chuyn đng thng vi đ ln ca vn tc bin đi theo qui lut: v = v0 – kt2 (SI), trong đó v0 và k là nhng hng s dng. Xác đnh quãng đng cht đim đã đi k t lúc t = 0 cho đn khi dng. a) s = 00vv.k b) s = 002v v3k c) s = 00vv3k d) s = 004v v3k 2.19 Cht đim chuyn đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut: v = v0 – kt2 (SI), vi v0 và k là nhng hng s dng. Tính tc đ trung bình ca cht đim trong thi gian t lúc t = 0 cho đn khi dng. a) vtb = v0 b) vtb = 0v3 c) vtb = 02v3 d) vtb = 0v2 2.20 Mt ôtô đang chuyn đng thng thì gp mt chng ngi vt. Tài x hãm xe, k t đó vn tc ca xe gim dn theo qui lut: v = 20 – 454t2 (m/s). Tính quãng đng ôtô đã đi k t lúc t = 0 đn khi dng. a) 100 m b) 150 m c) 200 m d) 50m 2.21 Mt ôtô đang chuyn đng thng thì gp mt chng ngi vt. Tài x hãm xe, k t đó vn tc ca xe gim dn theo qui lut: v = 20 – 454t2 (m/s). Tính vn tc trung bình trên đon đng xe đã đi k t lúc bt đu hãm đn khi dng. a) 13,3 m/s b) 15m/s c) 17,3 m/s d) 20m/s 2.22 Mt viên đn đc bn lên t mt đt vi vn tc đu nòng là 800m/s theo phng hp vi mt phng ngang mt góc 30o. Xác đnh tm xa mà viên đn đt đc. B qua sc cn không khí, ly g = 10 m/s2. a) 46000 m b) 55400 m c) 60000 m d) 65000 m Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 5 2.23 Mt viên đn đc bn lên t mt đt vi vn tc đu nòng là 800m/s theo phng hp vi mt phng ngang mt góc 30o. Xác đnh đ cao cc đi mà viên đn đt đc. B qua sc cn không khí, ly g = 10 m/s2. a) 2000m b) 4000 m c) 8000 m d) 16000 m 2.24 Chn phát biu đúng v chuyn đng ca viên đn sau khi ra khi nòng súng (b qua sc cn không khí): a) Tm xa ca đn s ln nht nu nòng súng nm ngang. b) Tm xa ca đn s ln nht nu nòng súng nghiêng góc 60o so vi phng ngang. c) Nu mc tiêu ( mt đt) nm trong tm bn thì 2 góc ngm đ trúng đích. d)  cao cc đi mà viên đn đt đc s ln nht khi nòng súng nghiêng mt góc 450. 2.25 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: . Tính đ ln vn tc ca cht đim lúc t = 2s. )SI(t5yt15x2⎩⎨⎧== a) 15m/s b) 20m/s c) 25m/s d) 0 m/s 2.26 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: )SI(t8yt34t3x32⎪⎩⎪⎨⎧=−=. Tính đ ln ca gia tc lúc t = 1s. a) 1m/s2 b) 2m/s2 c) 0m/s2 d) 4m/s22.27 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: )SI(t8yt34t3x32⎪⎩⎪⎨⎧=−=. Gia tc ca cht đim trit tiêu vào thi đim nào? a) t = 0,75s b) t = 0,5s c) t = 0,25s d) Không thi đim nào. 2.28 Súng đi bác đt ngang mt nc bin, bn đn vi vn tc đu nòng 100m/s. Tính tm xa cc đi ca đn. a) 100m b) 1000m c) 800m d) 2000m 2.29 Mt viên đá đc ném đng t mt đt lên cao vi vn tc v = 100m/s. Sau bao lâu k t lúc ném, nó ri xung đt? (g = 10m/s2) a) 1000s c) 100s c) 2000s d) 500s 2.30 Mt máy bay đang bay theo phng ngang, mt hành khách th ri mt vt nh. B qua sc cn không khí, hành khách đó s thy vt ri theo phng nào? a) Song song vi máy bay. b) Thng đng. c) Xiên mt góc nhn so vi hng chuyn đng ca máy bay. d) Xiên mt góc tù so vi hng chuyn đng ca máy bay. Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 6 Ch đ 3: CHUYN NG THNG 3.1 Cht đim chuyn đng thng vi phng trình: x = – 1 + 3t2 – 2t3 (h SI, vi t ≥ 0). Cht đim dng li đ đi chiu chuyn đng ti v trí ta đ: a) x = 1 m b) x = 0 m c) x = – 1 m d) x = – 0,5 m 3.2 Cht đim chuyn đng thng vi phng trình: x = 10 + 6t2 – 4t3 (h SI, vi t ≥ 0). Giai đon đu, vt chuyn đng nhanh dn theo chiu dng ca trc Ox và đt tc đ cc đi là: a) 6 m/s b) 3 m/s c) 2 m/s d) 12,5 m/s 3.3 Cht đim chuyn đng thng vi phng trình: x = – 1 + 3t2 – 2t3 (h SI, vi t ≥ 0). Cht đim đi qua gc ta đ vào thi đim nào? a) t = 0 s b) t = 1s c) t = 0,5 s d) t = 1s hoc t = 0,5s 3.4 Trong chuyn đng thng, ta có: b) Vect gia tc luôn không đi. →ac) Vect vn tc luôn không đi. →vd) Nu cùng chiu vi thì chuyn đng là nhanh dn; ngc li là chm dn. →a→ve) a, b, c đu đúng. 3.5 Trong chuyn đng thng bin đi đu, vect gia tc đc đim: a) không đi c v phng , chiu ln đ ln. c) không đi v đ ln. b) luôn cùng phng, chiu vi vect vn tc. d) a, b, c đu sai. 3.6 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , vi t ≥ 0 và các đn v đo trong h SI. Cht đim đi chiu chuyn đng ti v trí: a) x = 1m b) x = – 2m c) x = – 7m d) x = 0m 3.7 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , vi t ≥ 0 và các đn v đo trong h SI. Trong thi gian 1 giây đu tiên, chuyn đng ca cht đim tính cht nào sau đây? a. Nhanh dn theo chiu dng ca trc Ox. b. Chm dn theo chiu dng ca trc Ox. c. Nhanh dn theo chiu âm ca trc Ox. d. Chm dn theo chiu âm ca trc Ox. 3.8 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , vi t ≥ 0 và các đn v đo trong h SI. Trong thi gian 5 giây k t lúc t = 2s, chuyn đng ca cht đim tính cht nào sau đây? a. Nhanh dn theo chiu dng ca trc Ox. b. Chm dn theo chiu dng ca trc Ox. c. Nhanh dn theo chiu âm ca trc Ox. d. Chm dn theo chiu âm ca trc Ox. 3.9 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = 6t – 4,5t2 + t3 vi t 0 và các đn v đo trong h SI. Cht đim đi chiu chuyn đng ti thi đim: ≥a) t = 0s b) t = 2,25s c) t = 0s và t = 2,25s d) t = 1s và t = 2s 3.10 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = 6t – 4,5t2 + t3 vi t 0 và các đn v đo trong h SI. Cht đim đi chiu chuyn đng ti v trí: ≥ a) x = 0 m b) x = 2,5 m c) 2 m d) x = 2m và x = 2,5m Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 7 3.11 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = 10 + 6t2 – 4t3 (h SI); t 0. Gia tc ca cht đim bng không ti thi đim nào? ≥a) t = 0,5 s b) t = 1 s c) t = 2 s d) t = 1,5 s 3.12 Trong chuyn đng thng, ta có: a) Vect gia tc luôn không đi. b) Vect vn tc luôn không đi. →a→v c) Vect gia tc luôn cùng phng vi vect vn tc d) Gia tc tip tuyn bng không. →a→v3.13 Trong chuyn đng thng bin đi đu, vect gia tc đc đim: a) không đi c v phng, chiu và đ ln. b) không đi v đ ln. c) luôn cùng hng vi vect vn tc. d) a, b, c đu đúng. 3.14 Ô tô chuyn đng thng, nhanh dn đu, ln lt đi qua A, B vi vn tc vA = 1m/s ; vB = 9 m/s. Vn tc trung bình ca ôtô trên quãng đng AB là: a) 5m/s b) 4 m/s c) 6m/s d) Cha đ s liu đ tính. 3.15 Mt cht đim bt đu chuyn đng nhanh dn đu. Nu trong giây đu nó đi đc 3m thì giây tip theo nó s đi đc: a) 6 m b) 9 m c) 12 m d) 15 m 3.16 T đ cao 20m so vi mt đt, ngi ta ném đng mt vt A vi vn tc vo, đng thi th ri t do vt B. B qua sc cn không khí. Tính vo đ vt A ri xung đt chm hn 1 giây so vi vt B. Ly g = 10m/s2 a) 8,3 m/s b) 9 m/s c) 10 m/s d) 5 m/s 3.17 Th ri hòn bi st và cái lông chim  cùng mt đim và cùng mt lúc. Nu b qua sc cn không khí thì: a) Cái lông chim và hòn bi st đu ri nhanh nh nhau. b) Hòn bi st luôn ri nhanh hi lông chim. c) Cái lông chim ri nhanh hn hòn bi st, vì nó nh hn. d) Thi gian ri ca hòn bi st tùy thuc vào kích thc ca hòn bi. 3.18 Mt vt nh đc th ri t do không vn tc đu t đ cao h xung mt đt. Trong giây cui nó đi đc 15m. Tính đ cao h. Ly g = 10 m/s2. a) 15 m b) 20 m c) 25 m d) 30 m 3.19 Trong chuyn đng thng, vn tc và gia tc ca cht đim mi quan h nào sau đây? v→a→ a) v.a = 0 b) > 0 c) < 0 d) Hoc a, hoc b, hoc c. →→v.a→→v.a→→3.20 Cht đim chuyn đng dc theo chiu dng ca trc Ox vi vn tc ph thuc vào ta đ x theo qui lut: v = bx . Lúc t = 0, cht đim  gc ta đ. Xác đnh vn tc ca cht đim theo thi gian t. a) v = bt b) v = 2bt4 c) v = 2bt2 d) v = 22bt4 3.21 Cht đim chuyn đng dc theo chiu dng ca trc Ox vi vn tc ph thuc vào ta đ x theo qui lut: v = bx . Kt lun nào sau đây v tính cht chuyn đng ca cht đim là đúng? a) ó là chuyn đng đu. b) ó là chuyn đng nhanh dn đu. c) ó là chuyn đng chm dn đu. d) ó là chuyn đng gia tc bin đi theo thi gian. 3.22 Lúc 6 gi, mt ôtô khi hành t A chuyn đng thng đu v B vi vn tc 40 km/h. Lúc 7 gi, mt môtô chuyn đng thng đu t B v A vi vn tc 50km/h. Bit khong cách AB = 220km. Hai xe gp nhau lúc my gi ? a) 3 gi b) 9 gi c) 10 gi d) 9 gi 30 phút Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 8 3.23 Lúc 6 gi, mt ôtô khi hành t A chuyn đng thng đu v B vi vn tc 40 km/h. Lúc 7 gi, mt môtô chuyn đng thng đu t B v A vi vn tc 50km/h. Bit khong cách AB = 220km. Hai xe gp nhau ti v trí C cách A bao nhiêu kilômét ? a) 100 km b) 120 km c) 60 km d) 230 km 3.24 Mt xe đua bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu t O, ln lt đi qua hai đim A và B trong thi gian 2 giây. Bit AB = 20m, tc đ ca xe khi qua B là vB = 12 m/s. Tính tc đ ca xe khi qua A. a) 6 m/s b) 4 m/s c) 10 m/s d) 8 m/s 3.25 Mt xe đua bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu t O, ln lt đi qua hai đim A và B trong thi gian 2 giây. Bit AB = 20m, tc đ ca xe khi qua B là vB = 12 m/s. Tính gia tc ca xe. a) 1m/s2 b) 2m/s2 c) 2,5m/s2 d) 1,5m/s23.26 Mt xe đua bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu t O, ln lt đi qua hai đim A và B trong thi gian 2 giây. Bit AB = 20m, tc đ ca xe khi qua B là vB = 12 m/s. Tính tc đ trung bình ca xe khi trên đon OA. a) 6 m/s b) 4 m/s c) 10 m/s d) 8 m/s 3.27 Cht đim chuyn đng trên đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut cho bi đ th hình 3.1. Tính quãng đng vt đã đi k t lúc t = 1s đn lúc t = 7,5s. v (cm/s) a) 30cm b) 120cm c) 50cm d) 130cm 3.28 Cht đim chuyn đng trên đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut cho bi đ th hình 3.1. Gia tc ca cht đim trong thi gian t 2,5s đu là: a) 0,1m/s2 b) 0,2m/s2 c) 0,3m/s2 d) 0 5 F E D B C A 7,5 6,5 1 2,5 30 - 20 t (s) 0 3.29 Cht đim chuyn đng trên đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut cho bi đ th hình 3.1. Xét trong thi gian t 2,5s đu, chuyn đng ca cht đim tính cht: Hình 3.1 a) đu theo chiu dng. b) nhanh dn đu theo chiu dng. c) chm dn đu theo chiu âm, sau đó nhanh dn đu theo chiu dng. d) chm dn đu theo chiu dng, sau đó nhanh dn đu theo chiu âm. 3.30 Th mt vt t đnh tòa tháp cao 20m thì sau bao lâu nó chm đt? (B qua sc cn không khí). a) 1s b) 2s c) 1,5s d) 3s Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 9 Ch đ 4: CHUYN NG TRÒN 4.1 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Vn tc góc ca cht đim lúc t = 0,5s là: flOMa) 4 rad/s b) 2 rad/s c) 8 rad/s ; d) 3 rad/s 4.2 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Gia tc góc ca cht đim lúc t = 0,5s là: flOMa) 6 rad/s2 b) 12 rad/s2 c) 3 rad/s2 d) 0 rad/s2 4.3 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. flOM a) đu b) nhanh dn c) nhanh dn đu d) chm dn đu 4.4 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 0,5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc tip tuyn ca cht đim lúc t = 2s. flOMa) 26 m/s2 b) 36 m/s2 c) 74 m/s2 d) 9 m/s2 4.5 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc pháp tuyn ca cht đim lúc t = 1s. flOMa) 20 m/s2 b) 18 m/s2 c) 36 m/s2 d) 2m/s2 4.6 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Chuyn đng ca cht đim tính cht nào di đây? flOM a) đu b) nhanh dn c) nhanh dn đu d) chm dn 4.7 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính quãng đng cht đim đã đi trong 2 giây đu tiên. flOM a) 26m b) 5,2m c) 37m d) 130m 4.8 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc góc lúc t = 2s. flOM a) 36 rad/s2 b) 7,2 rad/s2 c) 3,6 rad/s2 d) 72 rad/s2 4.9 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc góc trung bình ca cht đim trong 2 giây đu tiên. flOM a) 36 rad/s2 b) 7,2 rad/s2 c) 3,6 rad/s2 d) 72 rad/s2 4.10 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Lúc t = 0 thì cht đim: flOM a) đang đng yên. b) đang chuyn đng nhanh dn. c) đang chuyn đng chm dn. d) đang chuyn đng vi gia tc góc bng không. 4.11 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 0,5m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính vn tc góc trung bình ca cht đim trong thi gian 4s, k t lúc t = 0. flOMa) 7 rad/s b) 14 rad/s c) 28 rad/s d) 50 rad/s Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 10 4.12 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính góc mà bán kính R đã quét đc sau thi gian 1s, k t lúc t = 0. flOMa) 2 rad b) 1 rad c) 4 rad d) 8 rad 4.13 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính đ ln ca vect gia tc ti thi đin t = 1s. flOMa) 6 m/s2 b) 24,5 m/s2 c) 3 m/s2 d) 25,2 m/s24.14 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính thi gian đ cht đim đi ht mt vòng đu tiên (ly π = 3,14). flOMa) 1,29 s b) 1,89 s c) 0,60 s d) 1,9 s 4.15 Trong chuyn đng tròn, các vect vn tc dài , vn tc góc và bán kính →v→ω→Rcó mi liên h nào? a) = →ω→Rx b) = x →v→v→ω→R c) →R= x d) a, b, c đu đúng →v→ω4.16 Trong chuyn đng tròn, các vect bán kính →R, gia tc góc và gia tc tip tuyn mi liên h: →βta→a) = x ta→ →β→R b) →R= x c) =ta→ →β→β→Rx d) a, b, c đu đúng ta→4.17 Mt cht đim chuyn đng tròn đu, sau 5 giây nó quay đc 20 vòng. Chu k quay ca cht đim là: a) T = 0,25s b) T = 0,5s c) T = 4s d) T = 2s 4.18 Trong chuyn đng tròn ca cht đim, quan h nào sau đâu là đúng? a) b) →→→ω= Rxv→→→β= Rxatc) →→→→++= k.dtzdj.dtydi.dtxda222222 d) a, b, c đu đúng. 4.19 Trong chuyn đng tròn đu, đ ln ca vect gia tc đc tính bi công thc: a) a = 222222222dtzddtyddtxd⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛ c) a = 2t2naa + c) a = Rv2 d) a, b, c đu đúng. 4.20 Cht đim quay xung quanh đim c đnh O vi góc quay ph thuc thi gian theo qui lut: θ = 0,2t2 (rad). Tính gia tc toàn phn ca cht đim lúc t = 2,5 (s), bit rng lúc đó nó vn tc dài là 0,65 (m/s). a) a = 0,7 m/s2 b) a = 0,9 m/s2 c) a = 1,2 m/s2 d) a = 0,65 m/s24.21 Mt cht đim chuyn đng tròn quanh đim c đnh O. Góc θ mà bán kính R quét đc là hàm ca vn tc góc ω theo qui lut: αω−ω=θo vi ωo và α là nhng hng s dng. Lúc t = 0, vn tc góc ω = ωo. Tìm biu thc θ(t). a) b) toe−αθ=ωto(1 e )−αωθ= −α c) θ = ωot + αt2 d) θ = ωot - αt2Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy [...]... (mg - Fsin ) ng yên trên m t ph ng ngang thì ch u tác d ng c a l c F nh hình 5.2 H s ma sát tr t và h s ma sát ngh gi a v t và m t ph ng ngang l n l t là = 0,2 và n = 0,25 Tính l c ma sát tác d ng lên v t, bi t F = 10N, = 300, g = 10m/s2 a) 8,75N b) 8,66N c) 7N d) 8N Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy d) Fms = (mg + Fsin ) m Hình 5.2 F Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C... l t t trong m t ph ng Oxy t i các i m A(2; 2); B(0; 4); C (- 3; - 3) ; D (-2 ; 4), ( n v o to là cm) Mômen quán tính c a h iv i tr c Ox là: a) 1,53.10 – 4 kg.m2 b) 0,77.10 – 4 kg.m2 c) 1,73.10 – 4 kg.m2 d) a,b,c u sai 10.22 b n h t, kh i l ng là 50g, 25g, 50g và 30g; l n l t t trong m t ph ng Oxy t i các i m A(2; 2); B(0; 4); C (- 3; - 3) ; D (-2 ; 4), ( n v o to là cm) Mômen quán tính c a h iv i tr c... tr c quay trùng v i tr c i x ng c a nó Mômen quán tính c a kh i bán c u i v i truc d ng nào sau ây: 1 2 4 2 c) mR2 d) mR2 a) mR2 b) mR2 5 3 5 5 Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch iC ng 1: C 11: PH 34 – NHI T NG TRÌNH NG L C H C V T R N M t s i dây nh , không co giãn, v t qua ròng r c d ng iã tròn ng ch t, kh i l ng m = 800g, hai u dây... 4.29 2 2 0 2 b) u, kí hi u , , 0 t Phát bi u nào sai ây là sai khi nói v chuy n Câu h i tr c nghi m V t iC Hình d Hình c c) 1 2 t 2 d) a, b, c u úng là gia t c góc, v n t c góc và góc quay c a ch t 0 t ng tròn bi n ng 1 – Biên so n: Th.S 1 2 t 2 i d) a, b, c u c a ch t i m? Qu c Huy u úng Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 12 – NHI T a) Gia t c góc không i b) Gia t c pháp tuy n không i c) V n t... ngang) d i tác d ng c a tr ng l c H s ma sát tr t gi a v t và m t nghiêng là L c ma sát tr t bi u th c nào sau ây? a) Fms = mg Câu h i tr c nghi m V t b) Fms = mgcos iC c) Fms = mgsin ng 1 – Biên so n: Th.S d) Fms = mg(sin + Qu c Huy cos ) Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 16 – NHI T 5.31 M t ch t i m kh i l ng m = 200g chuy n ng ch m d n v i v n t c bi n 0,4t2 (SI) Tính l c hãm tác d ng vào... trên ng th ng v i th v n t c nh hình 5.5 Tính l nc a h p l c tác d ng vào v t k t lúc t = 2,5s n lúc t = 5s 1 7 2,5 5.33 a) 50N b) 60N Câu h i tr c nghi m V t c) 0 N iC d) 100N ng 1 – Biên so n: Th.S –2 Hình 5.5 Qu c Huy 5 t (s) Câu h i tr c nghi m V t iC Ch 6: ng 1: C 17 – NHI T NG D NG CÁC NH LU T NEWTON 6.1 Hình 6.1 mô t chu trình chuy n ng c a thang máy, g m ba giai o n: nhanh d n u, u, ch m... hình 6.3 H s ma sát tr sàn là Gia t c c a v t c tính b i bi u th c nào sau ây? m a) a = F(cos sin ) c) a = m F cos b) a = m Câu h i tr c nghi m V t d) a = iC F cos t gi a v t và m t mg m F(cos sin ) m ng 1 – Biên so n: Th.S mg Hình 6.3 Qu c Huy F Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 18 – NHI T 6.9 V t kh i l ng m ang ng yên trên sàn ngang thì b y b i l c F nh hình 6.3 H s ma sát ngh gi a v t và m... ng dây và ròng r c Bi t dây không giãn và không tr t trên rãnh ròng r c L y g = 10 m/s2 Tính h s ma sát ngh n gi a v t m1 v i m t nghiêng h ng yên Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t a) = tg = 0,364 iC ng 1: C 3 3 b) 19 – NHI T c) 0,7 d) 0 (vì m1 = m2) 6.18 Cho c h nh hình 6.6 B qua: ma sát tr c ròng r c, kh i l ng dây và ròng r c Bi t dây không giãn... không giãn và không tr t trên ròng r c B qua ma sát tr c ròng r c, l y g = 10 m/s2 Gia t c c a các v t là: a) 4 m/s2 b) 1,2 m/s2 c) 1,3 m/s2 d) 2,2 m/s2 Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 20 – NHI T 6.27 M t s i dây nh , không co giãn, v t qua ròng r c nh , c nh, hai u dây bu c ch t hai v t nh kh i l ng m1 = 3kg và m2 = 2kg Th cho hai... không tr t trên rãnh ròng r c H s ma sát tr t gi a v t m2 và m t ngang là = 0,2 L y g = 10m/s2 L c c ng dây giá tr nào sau ây? a) 10 N Câu h i tr c nghi m V t b) 10,8 N iC c) 9,2 N ng 1 – Biên so n: Th.S d) 20 N Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch 7: CÁC iC ng 1: C NH LÍ V 21 – NHI T NG L NG, MÔMEN NG L 7.1 ng l ng c a m t ch t i m không c i m nào sau ây: a) Là m t vect , tích c a kh i l ng . αt2 d) θ = ωot - αt2 Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1: C – NHIT 11 4.22. b) 4m c) 5,6m d) 7,5m Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1: C – NHIT 3 Ch đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx, Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx,

Từ khóa liên quan