0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx

60 7,677 237
  • Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 13:20

Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 1 Ch đ 1: I CNG V CHUYN NG C HC 1.1 Trong mt phng Oxy, cht đim chuyn đng vi phng trình: x 5 10sin(2t)(SI)y410sin(2t)=−⎧⎨=+⎩ Qi đo ca cht đim là đng: a) thng b) tròn c) elíp d) sin 1.2 Trong các chuyn đng sau, chuyn đng nào đc coi là chuyn đng ca cht đim? a) Ô tô đi vào garage. b) Xe la t Sài gòn ti Nha Trang. c) Con sâu rm bò trên chic lá khoai lang. d) Cái võng đu đa. 1.3 Mun bit ti thi đim t, cht đim đang  v trí nào trên qi đo, ta da vào: a) phng trình qi đo ca vt. b) phng trình chuyn đng ca vt. c) đng thi a và b. d) hoc a, hoc b. 1.4 Xác đnh dng qi đo ca cht đim, bit phng trình chuyn đng: x = 4.e2t ; y = 5.e – 2t ; z = 0 (h SI) a) đng sin b) hyberbol c) elíp d) đng tròn 1.5 Mt cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: x = cost; y = cos(2t). Qi đo là: a) parabol b) hyperbol c) elip d) đng tròn 1.6 Chn phát biu đúng: a) Phng trình chuyn đng cho phép xác đnh tính cht ca chuyn đng ti mt thi đim bt k. b) Phng trình qi đo cho bit hình dng đng đi ca vt trong sut quá trình chuyn đng. c) Bit đc phng trình chuyn đng, trong mt s trng hp, ta th tìm đc phng trình qi đo và ngc li. d) a, b, c đu đúng. 1.7 V trí ca cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy đc xác đnh bi vect bán kính: (SI). Qi đo ca nó là đng: →→→+= j.tsin4i.tsin4ra) thng b) elíp c) tròn d) cong bt k 1.8 V trí ca cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy đc xác đnh bi vect bán kính: . Qi đo ca nó là đng: →→→ϕ+ω+ϕ+ω= j).tsin(3i).tsin(4r21a) tròn, nu ϕ1 = ϕ2 c) elíp, nu ϕ1 = ϕ2 + kπ/2 b) thng, nu ϕ1 = ϕ2 + kπ d) hyperbol, nu ϕ1 = ϕ2 1.9 V trí ca cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy đc xác đnh bi vect bán kính: (SI). Qi đo ca nó là đng: →→→ϕ+ω+ϕ+ω= j).tcos(5i).tsin(4ra) thng b) elíp c) tròn d) parabol 1.10 i tng nghiên cu ca Vt Hc là: a) S bin đi t cht này sang cht khác. b) S sinh trng và phát trin ca các s vt hin tng. c) Các qui lut tng quát ca các s vt hin tng t nhiên. d) a, b, c đu đúng. 1.11 Vt đi cng h thng nhng tri thc vt c bn v nhng lnh vc: a) C, Nhit, in, Quang, Vt nguyên t và ht nhân. b) ng hc, ng lc hc, Vt rn, in. c) ng hc, ng lc hc, Vt rn, in, Nhit. d) ng hc, ng lc hc, Vt rn, in, Cht lu, Nhit. 1.12 ng hc nghiên cu v: Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 2 a) Các trng thái đúng yên và điu kin cân bng ca vt. b) Chuyn đng ca vt, tính đn nguyên nhân. c) Chuyn đng ca vt, không tính đn nguyên nhân gây ra chuyn đng. d) Chuyn đng ca vt trong mi quan h vi các vt khác. 1.13 Phát biu nào sau đây là sai? a) Chuyn đng và đng yên là tính tng đi. b) Cn c vào qu đo, ta chuyn đng thng, cong, tròn. c) Cn c vào tính cht nhanh chm, ta chuyn đng đu, nhanh dn, chm dn. d) Chuyn đng tròn luôn tính tun hoàn, vì v trí ca vt đc lp li nhiu ln. 1.14 Phát biu nào sau đây là sai? a) Các đi lng vt th vô hng hoc hu hng. b) Áp sut là đi lng hu hng. c) Lc là đi lng hu hng. d) Thi gian là đi lng vô hng. 1.15 Mt cht đim phng trình chuyn đng: x1ty2t1=−⎧⎨=−⎩ (h SI), thì qu đo là đng: a) parabol. b) tròn tâm O là gc ta đ. c) thng không qua gc ta đ. d) thng qua gc ta đ. 1.16 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi vn tc (h SI). Ban đu nó  gc ta đ O. Qu đo ca nó là đng: vixj→→ →=+ a) thng . b) tròn. c) parabol. d) hyperbol. 1.17  th hình 1.1 cho bit điu gì v chuyn đng ca cht đim trong mt phng Oxy? y (m) x (m) a) V trí (ta đ) ca cht đim  các thi đim t. b) Hình dng qu đo ca cht đim. c) Vn tc ca cht đim ti các v trí trên qu đo. d) Quãng đng vt đi đc theo thi gian. 1.18 Nu bit tc đ v ca mt cht đim theo thi gian t, ta s tính đc quãng đng s mà cht đim đã đi trong thi gian ∆t = t2 – t1 theo công thc nào sau đây? a) s = v.∆t b) 21ttsvd= t∫ Hình 1.1 c) s = vtb.∆t d) a, b, c đu đúng. x (m) t (s) 1.19 Cht đim chuyn đng đ th nh hình 1.2. Ti thi đim t = 2s, cht đim đang: a) chuyn đng đu. b) chuyn đng nhanh dn. c) chuyn đng chm dn. d) đng yên. 1.20 Cht đim chuyn đng đ th nh hình 1.2. Ti thi đim t = 4s, cht đim đang: a) chuyn đng đu. b) chuyn đng nhanh dn. c) chuyn đng chm dn. d) đng yên. 1.21 Cht đim chuyn đng thng trên trc Ox, đ th nh hình 1.2. Quãng đng cht đim đã đi t lúc t = 0 đn t = 6s là: Hình 1.2 a) 3m b) 4m c) 5,6m d) 7,5m Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 3 Ch đ 2: CHUYN NG CONG 2.1 Chn phát biu đúng v chuyn đng ca cht đim: a) Vect gia tc luôn cùng phng vi vect vn tc. b) Nu gia tc pháp tuyn an ≠ 0 thì qi đo ca vt là đng cong c) Nu vt chuyn đng nhanh dn thì vect gia tc cùng hng vi vect vn tc. d) C a, b, c đu đúng 2.2 Mt ôtô d đnh chuyn đng t A đn B vi vn tc 30km/h. Nhng sau khi đi đc 1/3 đon đng, xe b cht máy. Tài x phi dng 30 phút đ sa xe, sau đó đi tip vi vn tc 40km/h và đn B đúng gi qui đnh. Tính tc đ trung bình ca ôtô trên quãng đng AB. a) 35 km/h b) 36 km/h c) 38 km/h d) 43,3km/h 2.3 Mt ôtô d đnh chuyn đng t A đn B vi vn tc 30km/h. Nhng sau khi đi đc 1/3 đon đng, xe b cht máy. Tài x phi dng 30 phút đ sa xe, sau đó đi tip vi vn tc 40km/h và đn B đúng gi qui đnh. Tính thi gian d đnh chuyn đng ban đu ca ôtô. a) 2 gi b) 3 gi c) 2,5 gi d) 3,5 gi 2.4 Mt ôtô d đnh chuyn đng t A đn B vi vn tc 30km/h. Nhng sau khi đi đc 1/3 đon đng, xe b cht máy. Tài x phi dng 30 phút đ sa xe, sau đó đi tip vi vn tc 40km/h và đn B đúng gi qui đnh. Tính quãng đng AB. a) 60 km b) 80 km c) 90 km d) 100 km 2.5 Phát biu nào sau đây ch tc đ tc thi? a) Ôtô chuyn đng t A đn B vi tc đ 40km/h. b) Vn đng viên chm đích vi tc đ 10m/s. c) Xe máy chuyn đng vi tc đ 30km/h trong thi gian 2 gi thì đn TPHCM. d) Tc đ ca ngi đi b là 5 km/h. 2.6 Chn phát biu đúng: a) Tc đ ca cht đim giá tr bng quãng đng nó đi đc trong mt đn v thi gian. b) c trng cho s nhanh chm ca chuyn đng ti tng đim trên qi đo là tc đ tc thi. c) Vect vn tc là đi lng đc trng cho phng, chiu và s nhanh chm ca chuyn đng. d) a, b, c đu đúng. 2.7 Vect gia tc ca cht đim chuyn đng trên qi đo cong thì: →aa) vuông góc vi vect vn tc . c) cùng phng vi →v→vb) hng vào b lõm ca qu đo. d) hng ra ngoài b lõm ca qu đo. 2.8 Hai ô tô cùng khi hành t A đn B. Xe I đi na đng đu vi tc đ không đi v1, na đng sau vi tc đ v2. Xe II đi na thi gian đu vi tc đ v1, na thi gian sau vi tc đ v2. Hi xe nào ti B trc? a) Xe I b) Xe II c) Xe I, nu v1 > v2 d) Xe I, nu v1 < v22.9 Mt canô xuôi dòng t bn A đn bn B vi tc đ v1 = 30km/h; ri ngc dòng t B v A vi tc đ v2 = 20km/h. Tính tc đ trung bình trên l trình đi – v ca canô. a) 25 km/h b) 26 km/h c) 24 km/h d) 0 km/h 2.10 Gia tc ca cht đim đc trng cho: a) s nhanh chm ca chuyn đng. c) tính cht ca chuyn đng. b) hình dng qi đo. d) s thay đi ca vn tc. 2.11 Gia tc tip tuyn đc trng cho: a) s thay đi v phng ca vn tc. b) s thay đi v đ ln ca vn tc. c) s nhanh, chm ca chuyn đng. d) s thay đi ca tip tuyn qu đo. Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 4 2.12 Nu trong thi gian kho sát chuyn đng, vect vn tc và gia tc ca cht đim luôn vuông góc vi nhau thì chuyn đng tính cht: v→a→ a) thng . b) tròn. c) tròn đu. d) đu. 2.13 Nu trong thi gian kho sát chuyn đng, vect vn tc và gia tc ca cht đim luôn to vi nhau mt góc nhn thì chuyn đng tính cht: v→a→ a) nhanh dn. b) chm dn. c) nhanh dn đu. d) đu. 2.14 Nu trong thi gian kho sát chuyn đng, vect vn tc và gia tc ca cht đim luôn to vi nhau mt góc nhn thì chuyn đng tính cht: v→a→ a) nhanh dn. b) chm dn. c) đu. d) tròn đu. 2.15 T mt đnh tháp ném mt vt theo phng ngang vi vn tc ban đu là vo. B qua sc cn không khí. Tìm biu thc tính gia tc pháp tuyn an ca vt trên qu đo  thi đim t (gia tc ri t do là g)? a) an = 0 b) an = g c) an = 222 2ogtgt v+ d) an = o22 2ogvgt v+ 2.16 T mt đnh tháp ném mt vt theo phng ngang vi vn tc ban đu là vo. B qua sc cn không khí. Tìm biu thc tính gia tc tip tuyn at ca vt trên qu đo  thi đim t (gia tc ri t do là g)? a) at = 0 b) at = 022 2ogt vgt v++ c) at = 222 2ogtgt v+ d) at = o22 2ogvgt v+ 2.17 Mt ôtô chuyn đng t A, qua các đim B, C ri đn D. on AB dài 50km, đng khó đi nên xe chy vi tc đ 20km/h. on BC xe chy vi tc đ 80 km/h, sau 3h30’ thì ti C. Ti C xe ngh 50 phút ri đi tip đn D vi vn tc 30km/h. Tính tc đ trung bình trên toàn b quãng đng t A đn D, bit CD = 3AB. a) 33,3km/h b) 41,7km/h c) 31,1km/h d) 43,6km/h 2.18 Cht đim chuyn đng thng vi đ ln ca vn tc bin đi theo qui lut: v = v0 – kt2 (SI), trong đó v0 và k là nhng hng s dng. Xác đnh quãng đng cht đim đã đi k t lúc t = 0 cho đn khi dng. a) s = 00vv.k b) s = 002v v3k c) s = 00vv3k d) s = 004v v3k 2.19 Cht đim chuyn đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut: v = v0 – kt2 (SI), vi v0 và k là nhng hng s dng. Tính tc đ trung bình ca cht đim trong thi gian t lúc t = 0 cho đn khi dng. a) vtb = v0 b) vtb = 0v3 c) vtb = 02v3 d) vtb = 0v2 2.20 Mt ôtô đang chuyn đng thng thì gp mt chng ngi vt. Tài x hãm xe, k t đó vn tc ca xe gim dn theo qui lut: v = 20 – 454t2 (m/s). Tính quãng đng ôtô đã đi k t lúc t = 0 đn khi dng. a) 100 m b) 150 m c) 200 m d) 50m 2.21 Mt ôtô đang chuyn đng thng thì gp mt chng ngi vt. Tài x hãm xe, k t đó vn tc ca xe gim dn theo qui lut: v = 20 – 454t2 (m/s). Tính vn tc trung bình trên đon đng xe đã đi k t lúc bt đu hãm đn khi dng. a) 13,3 m/s b) 15m/s c) 17,3 m/s d) 20m/s 2.22 Mt viên đn đc bn lên t mt đt vi vn tc đu nòng là 800m/s theo phng hp vi mt phng ngang mt góc 30o. Xác đnh tm xa mà viên đn đt đc. B qua sc cn không khí, ly g = 10 m/s2. a) 46000 m b) 55400 m c) 60000 m d) 65000 m Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 5 2.23 Mt viên đn đc bn lên t mt đt vi vn tc đu nòng là 800m/s theo phng hp vi mt phng ngang mt góc 30o. Xác đnh đ cao cc đi mà viên đn đt đc. B qua sc cn không khí, ly g = 10 m/s2. a) 2000m b) 4000 m c) 8000 m d) 16000 m 2.24 Chn phát biu đúng v chuyn đng ca viên đn sau khi ra khi nòng súng (b qua sc cn không khí): a) Tm xa ca đn s ln nht nu nòng súng nm ngang. b) Tm xa ca đn s ln nht nu nòng súng nghiêng góc 60o so vi phng ngang. c) Nu mc tiêu ( mt đt) nm trong tm bn thì 2 góc ngm đ trúng đích. d)  cao cc đi mà viên đn đt đc s ln nht khi nòng súng nghiêng mt góc 450. 2.25 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: . Tính đ ln vn tc ca cht đim lúc t = 2s. )SI(t5yt15x2⎩⎨⎧== a) 15m/s b) 20m/s c) 25m/s d) 0 m/s 2.26 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: )SI(t8yt34t3x32⎪⎩⎪⎨⎧=−=. Tính đ ln ca gia tc lúc t = 1s. a) 1m/s2 b) 2m/s2 c) 0m/s2 d) 4m/s22.27 Cht đim chuyn đng trong mt phng Oxy vi phng trình: )SI(t8yt34t3x32⎪⎩⎪⎨⎧=−=. Gia tc ca cht đim trit tiêu vào thi đim nào? a) t = 0,75s b) t = 0,5s c) t = 0,25s d) Không thi đim nào. 2.28 Súng đi bác đt ngang mt nc bin, bn đn vi vn tc đu nòng 100m/s. Tính tm xa cc đi ca đn. a) 100m b) 1000m c) 800m d) 2000m 2.29 Mt viên đá đc ném đng t mt đt lên cao vi vn tc v = 100m/s. Sau bao lâu k t lúc ném, nó ri xung đt? (g = 10m/s2) a) 1000s c) 100s c) 2000s d) 500s 2.30 Mt máy bay đang bay theo phng ngang, mt hành khách th ri mt vt nh. B qua sc cn không khí, hành khách đó s thy vt ri theo phng nào? a) Song song vi máy bay. b) Thng đng. c) Xiên mt góc nhn so vi hng chuyn đng ca máy bay. d) Xiên mt góc tù so vi hng chuyn đng ca máy bay. Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 6 Ch đ 3: CHUYN NG THNG 3.1 Cht đim chuyn đng thng vi phng trình: x = – 1 + 3t2 – 2t3 (h SI, vi t ≥ 0). Cht đim dng li đ đi chiu chuyn đng ti v trí ta đ: a) x = 1 m b) x = 0 m c) x = – 1 m d) x = – 0,5 m 3.2 Cht đim chuyn đng thng vi phng trình: x = 10 + 6t2 – 4t3 (h SI, vi t ≥ 0). Giai đon đu, vt chuyn đng nhanh dn theo chiu dng ca trc Ox và đt tc đ cc đi là: a) 6 m/s b) 3 m/s c) 2 m/s d) 12,5 m/s 3.3 Cht đim chuyn đng thng vi phng trình: x = – 1 + 3t2 – 2t3 (h SI, vi t ≥ 0). Cht đim đi qua gc ta đ vào thi đim nào? a) t = 0 s b) t = 1s c) t = 0,5 s d) t = 1s hoc t = 0,5s 3.4 Trong chuyn đng thng, ta có: b) Vect gia tc luôn không đi. →ac) Vect vn tc luôn không đi. →vd) Nu cùng chiu vi thì chuyn đng là nhanh dn; ngc li là chm dn. →a→ve) a, b, c đu đúng. 3.5 Trong chuyn đng thng bin đi đu, vect gia tc đc đim: a) không đi c v phng , chiu ln đ ln. c) không đi v đ ln. b) luôn cùng phng, chiu vi vect vn tc. d) a, b, c đu sai. 3.6 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , vi t ≥ 0 và các đn v đo trong h SI. Cht đim đi chiu chuyn đng ti v trí: a) x = 1m b) x = – 2m c) x = – 7m d) x = 0m 3.7 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , vi t ≥ 0 và các đn v đo trong h SI. Trong thi gian 1 giây đu tiên, chuyn đng ca cht đim tính cht nào sau đây? a. Nhanh dn theo chiu dng ca trc Ox. b. Chm dn theo chiu dng ca trc Ox. c. Nhanh dn theo chiu âm ca trc Ox. d. Chm dn theo chiu âm ca trc Ox. 3.8 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , vi t ≥ 0 và các đn v đo trong h SI. Trong thi gian 5 giây k t lúc t = 2s, chuyn đng ca cht đim tính cht nào sau đây? a. Nhanh dn theo chiu dng ca trc Ox. b. Chm dn theo chiu dng ca trc Ox. c. Nhanh dn theo chiu âm ca trc Ox. d. Chm dn theo chiu âm ca trc Ox. 3.9 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = 6t – 4,5t2 + t3 vi t 0 và các đn v đo trong h SI. Cht đim đi chiu chuyn đng ti thi đim: ≥a) t = 0s b) t = 2,25s c) t = 0s và t = 2,25s d) t = 1s và t = 2s 3.10 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = 6t – 4,5t2 + t3 vi t 0 và các đn v đo trong h SI. Cht đim đi chiu chuyn đng ti v trí: ≥ a) x = 0 m b) x = 2,5 m c) 2 m d) x = 2m và x = 2,5m Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 7 3.11 Cht đim chuyn đng dc theo trc Ox vi phng trình: x = 10 + 6t2 – 4t3 (h SI); t 0. Gia tc ca cht đim bng không ti thi đim nào? ≥a) t = 0,5 s b) t = 1 s c) t = 2 s d) t = 1,5 s 3.12 Trong chuyn đng thng, ta có: a) Vect gia tc luôn không đi. b) Vect vn tc luôn không đi. →a→v c) Vect gia tc luôn cùng phng vi vect vn tc d) Gia tc tip tuyn bng không. →a→v3.13 Trong chuyn đng thng bin đi đu, vect gia tc đc đim: a) không đi c v phng, chiu và đ ln. b) không đi v đ ln. c) luôn cùng hng vi vect vn tc. d) a, b, c đu đúng. 3.14 Ô tô chuyn đng thng, nhanh dn đu, ln lt đi qua A, B vi vn tc vA = 1m/s ; vB = 9 m/s. Vn tc trung bình ca ôtô trên quãng đng AB là: a) 5m/s b) 4 m/s c) 6m/s d) Cha đ s liu đ tính. 3.15 Mt cht đim bt đu chuyn đng nhanh dn đu. Nu trong giây đu nó đi đc 3m thì giây tip theo nó s đi đc: a) 6 m b) 9 m c) 12 m d) 15 m 3.16 T đ cao 20m so vi mt đt, ngi ta ném đng mt vt A vi vn tc vo, đng thi th ri t do vt B. B qua sc cn không khí. Tính vo đ vt A ri xung đt chm hn 1 giây so vi vt B. Ly g = 10m/s2 a) 8,3 m/s b) 9 m/s c) 10 m/s d) 5 m/s 3.17 Th ri hòn bi st và cái lông chim  cùng mt đim và cùng mt lúc. Nu b qua sc cn không khí thì: a) Cái lông chim và hòn bi st đu ri nhanh nh nhau. b) Hòn bi st luôn ri nhanh hi lông chim. c) Cái lông chim ri nhanh hn hòn bi st, vì nó nh hn. d) Thi gian ri ca hòn bi st tùy thuc vào kích thc ca hòn bi. 3.18 Mt vt nh đc th ri t do không vn tc đu t đ cao h xung mt đt. Trong giây cui nó đi đc 15m. Tính đ cao h. Ly g = 10 m/s2. a) 15 m b) 20 m c) 25 m d) 30 m 3.19 Trong chuyn đng thng, vn tc và gia tc ca cht đim mi quan h nào sau đây? v→a→ a) v.a = 0 b) > 0 c) < 0 d) Hoc a, hoc b, hoc c. →→v.a→→v.a→→3.20 Cht đim chuyn đng dc theo chiu dng ca trc Ox vi vn tc ph thuc vào ta đ x theo qui lut: v = bx . Lúc t = 0, cht đim  gc ta đ. Xác đnh vn tc ca cht đim theo thi gian t. a) v = bt b) v = 2bt4 c) v = 2bt2 d) v = 22bt4 3.21 Cht đim chuyn đng dc theo chiu dng ca trc Ox vi vn tc ph thuc vào ta đ x theo qui lut: v = bx . Kt lun nào sau đây v tính cht chuyn đng ca cht đim là đúng? a) ó là chuyn đng đu. b) ó là chuyn đng nhanh dn đu. c) ó là chuyn đng chm dn đu. d) ó là chuyn đng gia tc bin đi theo thi gian. 3.22 Lúc 6 gi, mt ôtô khi hành t A chuyn đng thng đu v B vi vn tc 40 km/h. Lúc 7 gi, mt môtô chuyn đng thng đu t B v A vi vn tc 50km/h. Bit khong cách AB = 220km. Hai xe gp nhau lúc my gi ? a) 3 gi b) 9 gi c) 10 gi d) 9 gi 30 phút Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 8 3.23 Lúc 6 gi, mt ôtô khi hành t A chuyn đng thng đu v B vi vn tc 40 km/h. Lúc 7 gi, mt môtô chuyn đng thng đu t B v A vi vn tc 50km/h. Bit khong cách AB = 220km. Hai xe gp nhau ti v trí C cách A bao nhiêu kilômét ? a) 100 km b) 120 km c) 60 km d) 230 km 3.24 Mt xe đua bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu t O, ln lt đi qua hai đim A và B trong thi gian 2 giây. Bit AB = 20m, tc đ ca xe khi qua B là vB = 12 m/s. Tính tc đ ca xe khi qua A. a) 6 m/s b) 4 m/s c) 10 m/s d) 8 m/s 3.25 Mt xe đua bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu t O, ln lt đi qua hai đim A và B trong thi gian 2 giây. Bit AB = 20m, tc đ ca xe khi qua B là vB = 12 m/s. Tính gia tc ca xe. a) 1m/s2 b) 2m/s2 c) 2,5m/s2 d) 1,5m/s23.26 Mt xe đua bt đu chuyn đng thng nhanh dn đu t O, ln lt đi qua hai đim A và B trong thi gian 2 giây. Bit AB = 20m, tc đ ca xe khi qua B là vB = 12 m/s. Tính tc đ trung bình ca xe khi trên đon OA. a) 6 m/s b) 4 m/s c) 10 m/s d) 8 m/s 3.27 Cht đim chuyn đng trên đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut cho bi đ th hình 3.1. Tính quãng đng vt đã đi k t lúc t = 1s đn lúc t = 7,5s. v (cm/s) a) 30cm b) 120cm c) 50cm d) 130cm 3.28 Cht đim chuyn đng trên đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut cho bi đ th hình 3.1. Gia tc ca cht đim trong thi gian t 2,5s đu là: a) 0,1m/s2 b) 0,2m/s2 c) 0,3m/s2 d) 0 5 F E D B C A 7,5 6,5 1 2,5 30 - 20 t (s) 0 3.29 Cht đim chuyn đng trên đng thng vi vn tc bin đi theo qui lut cho bi đ th hình 3.1. Xét trong thi gian t 2,5s đu, chuyn đng ca cht đim tính cht: Hình 3.1 a) đu theo chiu dng. b) nhanh dn đu theo chiu dng. c) chm dn đu theo chiu âm, sau đó nhanh dn đu theo chiu dng. d) chm dn đu theo chiu dng, sau đó nhanh dn đu theo chiu âm. 3.30 Th mt vt t đnh tòa tháp cao 20m thì sau bao lâu nó chm đt? (B qua sc cn không khí). a) 1s b) 2s c) 1,5s d) 3s Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 9 Ch đ 4: CHUYN NG TRÒN 4.1 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Vn tc góc ca cht đim lúc t = 0,5s là: flOMa) 4 rad/s b) 2 rad/s c) 8 rad/s ; d) 3 rad/s 4.2 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Gia tc góc ca cht đim lúc t = 0,5s là: flOMa) 6 rad/s2 b) 12 rad/s2 c) 3 rad/s2 d) 0 rad/s2 4.3 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. flOM a) đu b) nhanh dn c) nhanh dn đu d) chm dn đu 4.4 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 0,5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc tip tuyn ca cht đim lúc t = 2s. flOMa) 26 m/s2 b) 36 m/s2 c) 74 m/s2 d) 9 m/s2 4.5 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc pháp tuyn ca cht đim lúc t = 1s. flOMa) 20 m/s2 b) 18 m/s2 c) 36 m/s2 d) 2m/s2 4.6 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Chuyn đng ca cht đim tính cht nào di đây? flOM a) đu b) nhanh dn c) nhanh dn đu d) chm dn 4.7 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính quãng đng cht đim đã đi trong 2 giây đu tiên. flOM a) 26m b) 5,2m c) 37m d) 130m 4.8 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc góc lúc t = 2s. flOM a) 36 rad/s2 b) 7,2 rad/s2 c) 3,6 rad/s2 d) 72 rad/s2 4.9 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính gia tc góc trung bình ca cht đim trong 2 giây đu tiên. flOM a) 36 rad/s2 b) 7,2 rad/s2 c) 3,6 rad/s2 d) 72 rad/s2 4.10 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 5m vi phng trình: s = 3t3 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Lúc t = 0 thì cht đim: flOM a) đang đng yên. b) đang chuyn đng nhanh dn. c) đang chuyn đng chm dn. d) đang chuyn đng vi gia tc góc bng không. 4.11 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 0,5m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính vn tc góc trung bình ca cht đim trong thi gian 4s, k t lúc t = 0. flOMa) 7 rad/s b) 14 rad/s c) 28 rad/s d) 50 rad/s Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt i Cng 1: C – NHIT 10 4.12 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính góc mà bán kính R đã quét đc sau thi gian 1s, k t lúc t = 0. flOMa) 2 rad b) 1 rad c) 4 rad d) 8 rad 4.13 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính đ ln ca vect gia tc ti thi đin t = 1s. flOMa) 6 m/s2 b) 24,5 m/s2 c) 3 m/s2 d) 25,2 m/s24.14 Cht đim M chuyn đng trên đng tròn bán kính R = 2m vi phng trình: s = 3t2 + t (h SI). Trong đó s là đ dài cung , O là đim mc trên đng tròn. Tính thi gian đ cht đim đi ht mt vòng đu tiên (ly π = 3,14). flOMa) 1,29 s b) 1,89 s c) 0,60 s d) 1,9 s 4.15 Trong chuyn đng tròn, các vect vn tc dài , vn tc góc và bán kính →v→ω→Rcó mi liên h nào? a) = →ω→Rx b) = x →v→v→ω→R c) →R= x d) a, b, c đu đúng →v→ω4.16 Trong chuyn đng tròn, các vect bán kính →R, gia tc góc và gia tc tip tuyn mi liên h: →βta→a) = x ta→ →β→R b) →R= x c) =ta→ →β→β→Rx d) a, b, c đu đúng ta→4.17 Mt cht đim chuyn đng tròn đu, sau 5 giây nó quay đc 20 vòng. Chu k quay ca cht đim là: a) T = 0,25s b) T = 0,5s c) T = 4s d) T = 2s 4.18 Trong chuyn đng tròn ca cht đim, quan h nào sau đâu là đúng? a) b) →→→ω= Rxv→→→β= Rxatc) →→→→++= k.dtzdj.dtydi.dtxda222222 d) a, b, c đu đúng. 4.19 Trong chuyn đng tròn đu, đ ln ca vect gia tc đc tính bi công thc: a) a = 222222222dtzddtyddtxd⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛ c) a = 2t2naa + c) a = Rv2 d) a, b, c đu đúng. 4.20 Cht đim quay xung quanh đim c đnh O vi góc quay ph thuc thi gian theo qui lut: θ = 0,2t2 (rad). Tính gia tc toàn phn ca cht đim lúc t = 2,5 (s), bit rng lúc đó nó vn tc dài là 0,65 (m/s). a) a = 0,7 m/s2 b) a = 0,9 m/s2 c) a = 1,2 m/s2 d) a = 0,65 m/s24.21 Mt cht đim chuyn đng tròn quanh đim c đnh O. Góc θ mà bán kính R quét đc là hàm ca vn tc góc ω theo qui lut: αω−ω=θo vi ωo và α là nhng hng s dng. Lúc t = 0, vn tc góc ω = ωo. Tìm biu thc θ(t). a) b) toe−αθ=ωto(1 e )−αωθ= −α c) θ = ωot + αt2 d) θ = ωot - αt2Câu hi trc nghim Vt i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy [...]... (mg - Fsin ) ng yên trên m t ph ng ngang thì ch u tác d ng c a l c F nh hình 5.2 H s ma sát tr t và h s ma sát ngh gi a v t và m t ph ng ngang l n l t là = 0,2 và n = 0,25 Tính l c ma sát tác d ng lên v t, bi t F = 10N, = 300, g = 10m/s2 a) 8,75N b) 8,66N c) 7N d) 8N Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy d) Fms = (mg + Fsin ) m Hình 5.2 F Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C... l t t trong m t ph ng Oxy t i các i m A(2; 2); B(0; 4); C (- 3; - 3) ; D (-2 ; 4), ( n v o to là cm) Mômen quán tính c a h iv i tr c Ox là: a) 1,53.10 – 4 kg.m2 b) 0,77.10 – 4 kg.m2 c) 1,73.10 – 4 kg.m2 d) a,b,c u sai 10.22 b n h t, kh i l ng là 50g, 25g, 50g và 30g; l n l t t trong m t ph ng Oxy t i các i m A(2; 2); B(0; 4); C (- 3; - 3) ; D (-2 ; 4), ( n v o to là cm) Mômen quán tính c a h iv i tr c... tr c quay trùng v i tr c i x ng c a nó Mômen quán tính c a kh i bán c u i v i truc d ng nào sau ây: 1 2 4 2 c) mR2 d) mR2 a) mR2 b) mR2 5 3 5 5 Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch iC ng 1: C 11: PH 34 – NHI T NG TRÌNH NG L C H C V T R N M t s i dây nh , không co giãn, v t qua ròng r c d ng iã tròn ng ch t, kh i l ng m = 800g, hai u dây... 4.29 2 2 0 2 b) u, kí hi u , , 0 t Phát bi u nào sai ây là sai khi nói v chuy n Câu h i tr c nghi m V t iC Hình d Hình c c) 1 2 t 2 d) a, b, c u úng là gia t c góc, v n t c góc và góc quay c a ch t 0 t ng tròn bi n ng 1 – Biên so n: Th.S 1 2 t 2 i d) a, b, c u c a ch t i m? Qu c Huy u úng Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 12 – NHI T a) Gia t c góc không i b) Gia t c pháp tuy n không i c) V n t... ngang) d i tác d ng c a tr ng l c H s ma sát tr t gi a v t và m t nghiêng là L c ma sát tr t bi u th c nào sau ây? a) Fms = mg Câu h i tr c nghi m V t b) Fms = mgcos iC c) Fms = mgsin ng 1 – Biên so n: Th.S d) Fms = mg(sin + Qu c Huy cos ) Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 16 – NHI T 5.31 M t ch t i m kh i l ng m = 200g chuy n ng ch m d n v i v n t c bi n 0,4t2 (SI) Tính l c hãm tác d ng vào... trên ng th ng v i th v n t c nh hình 5.5 Tính l nc a h p l c tác d ng vào v t k t lúc t = 2,5s n lúc t = 5s 1 7 2,5 5.33 a) 50N b) 60N Câu h i tr c nghi m V t c) 0 N iC d) 100N ng 1 – Biên so n: Th.S –2 Hình 5.5 Qu c Huy 5 t (s) Câu h i tr c nghi m V t iC Ch 6: ng 1: C 17 – NHI T NG D NG CÁC NH LU T NEWTON 6.1 Hình 6.1 mô t chu trình chuy n ng c a thang máy, g m ba giai o n: nhanh d n u, u, ch m... hình 6.3 H s ma sát tr sàn là Gia t c c a v t c tính b i bi u th c nào sau ây? m a) a = F(cos sin ) c) a = m F cos b) a = m Câu h i tr c nghi m V t d) a = iC F cos t gi a v t và m t mg m F(cos sin ) m ng 1 – Biên so n: Th.S mg Hình 6.3 Qu c Huy F Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 18 – NHI T 6.9 V t kh i l ng m ang ng yên trên sàn ngang thì b y b i l c F nh hình 6.3 H s ma sát ngh gi a v t và m... ng dây và ròng r c Bi t dây không giãn và không tr t trên rãnh ròng r c L y g = 10 m/s2 Tính h s ma sát ngh n gi a v t m1 v i m t nghiêng h ng yên Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t a) = tg = 0,364 iC ng 1: C 3 3 b) 19 – NHI T c) 0,7 d) 0 (vì m1 = m2) 6.18 Cho c h nh hình 6.6 B qua: ma sát tr c ròng r c, kh i l ng dây và ròng r c Bi t dây không giãn... không giãn và không tr t trên ròng r c B qua ma sát tr c ròng r c, l y g = 10 m/s2 Gia t c c a các v t là: a) 4 m/s2 b) 1,2 m/s2 c) 1,3 m/s2 d) 2,2 m/s2 Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1 – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C 20 – NHI T 6.27 M t s i dây nh , không co giãn, v t qua ròng r c nh , c nh, hai u dây bu c ch t hai v t nh kh i l ng m1 = 3kg và m2 = 2kg Th cho hai... không tr t trên rãnh ròng r c H s ma sát tr t gi a v t m2 và m t ngang là = 0,2 L y g = 10m/s2 L c c ng dây giá tr nào sau ây? a) 10 N Câu h i tr c nghi m V t b) 10,8 N iC c) 9,2 N ng 1 – Biên so n: Th.S d) 20 N Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch 7: CÁC iC ng 1: C NH LÍ V 21 – NHI T NG L NG, MÔMEN NG L 7.1 ng l ng c a m t ch t i m không c i m nào sau ây: a) Là m t vect , tích c a kh i l ng . αt2 d) θ = ωot - αt2 Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1: C – NHIT 11 4.22. b) 4m c) 5,6m d) 7,5m Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1 – Biên son: Th.S  Quc Huy Câu hi trc nghim Vt Lý i Cng 1: C – NHIT 3 Ch đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx, Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx, Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ - NHIỆT pptx

Từ khóa liên quan