0

Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tự vệ thương mại tại WTO và bài học kinh nghiệm cho việt nam

97 11 0
  • Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tự vệ thương mại tại WTO và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THÚY HỒNG THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI TẠI WTO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số: 60.38.01.07 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Việt Dũng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Trần Việt Dũng Mọi ý kiến, quan điểm, số liệu, nội dung tham khảo trích dẫn đầy đủ, trung thực xác luận văn Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả luận văn Trần Thúy Hồng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHT Ban hội thẩm CQPT Cơ quan phúc thẩm DS DSB EC Giải tranh chấp (Số hiệu vụ tranh chấp) Cơ quan Giải Tranh chấp WTO Cộng đồng Châu Âu GATT Hiệp định chung Thuế quan Thương mại HĐTV Hiệp định biện pháp tự vệ WTO Tổ chức Thương mại Thế giới MỤC LỤC PHẦN M ĐẦU CHƢƠNG PHÁP LUẬT WTO VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI TẠI WTO 1.1 Khái quát nguyên tắc, điều kiện thủ tục điều tra áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định Hiệp định biện pháp tự vệ 111 uy t t v t 1 Đ ều 113 uy t v : t ều tr t v 11 1.2 Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ thƣơng mại theo thực tiễn giải Cơ quan giải tranh chấp WTO 14 121 P xuất ộ uyết x tr v s tă ậ ẩu, tư ố ặ t ố s vớ s 15 1.2.2 P uyết x t t tr ặ yr t t tr 22 1.2.3 P uyết x ố u 32 1.3 Thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ theo thực tiễn giải Cơ quan giải tranh chấp WTO 39 1.3.1 t u ế 1.3.2 t u ế ĩ v t ô 39 t v ố vớ uố xuất ẩu 42 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TỰ VỆ CỦA VIỆT NAM – ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC PHÁN QUYẾT CỦA WTO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 49 2.1 Hệ thống pháp luật Việt Nam quy định biện pháp tự vệ 49 2.1.1 ố r 2.1.2 K u v t ý ất ết v uy t uật t v t 49 : 51 2.2 Những vấn đề pháp lý chế tự vệ - phân tích từ thực tiễn vụ điều tra 53 2.2.1 ề 2.2.2 Về t ều t t v 54 ều tr v t v 65 2.3 Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn áp dụng pháp luật tự vệ đề xuất hoàn thiện chế tự vệ Việt Nam 70 2.3.1 Đ ều uyết tr ỉ ữ uy uật t ướ ù ợ vớ t tễ ấ 71 2.3.2 ă v trò ố tượ u ế t t ều tr , t v 76 2.3.3 Đ ều ỉ s t t 77 KẾT LUẬN 80 PHẦN M ĐẦU Lý chọn đề tài Pháp luật Tổ chức thương mại giới (WTO) cho phép quốc gia thành viên quyền áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại khơng phương hại đến mục đích chung thúc đẩy tăng cường hệ thống thương mại quốc tế Các biện pháp phòng vệ thương mại cho phép bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ thương mại Trong đó, chống bán phá giá chống trợ cấp biện pháp chống lại hành vi thương mại không lành mạnh từ doanh nghiệp phủ nước ngồi, cịn tự vệ thương mại biện pháp quốc gia áp dụng hạn chế khắc phục hậu tiêu cực gia tăng hàng nhập thị trường nội địa q trình tự hố thương mại (khơng liên quan tới hành vi thương mại quốc tế khơng lành mạnh) Cụ thể, quốc gia nhập áp dụng biện pháp thương mại hạn chế hàng nhập có gia tăng hàng nhập (tương đối tuyệt đối so với sản xuất nội địa) gây đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp nội địa sản xuất sản phẩm tương tự biện pháp cạnh tranh trực tiếp Trong khuôn khổ WTO, biện pháp tự vệ xem dạng điều khoản giải thoát (escape clause) cho quốc gia bối cảnh phức tạp đa chiều thương mại quốc tế - thông qua việc tạm ngưng thực nghĩa vụ mở cửa thị trường quốc gia tạo điều kiện cho ngành sản xuất nước có thời gian củng cố tái cấu trúc cấu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, quốc gia không lạm dụng biện pháp để bảo hộ mậu dịch Biện pháp tự vệ ghi nhận hệ thống văn pháp luật WTO Điều XIX GATT 1994 Hiệp định biện pháp tự vệ (HĐTV) Tuy nhiên quy phạm mang tính khung khái quát Việc diễn giải áp dụng chúng phần lớn dựa vào thực tiễn giải tranh chấp Cơ quan giải tranh chấp WTO Các khuyến nghị quan giải tranh chấp WTO vụ tranh chấp xem nguồn án lệ quan trọng cho quốc gia thành viên tham khảo viện dẫn khởi xướng điều tra bị điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Vì vậy, nghiên cứu tiếp thu phán việc cần thiết để áp dụng biện pháp tự vệ thực tế Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới vào năm 2007, trước ban hành pháp luật biện pháp tự vệ nh m bảo vệ sản xuất nội địa trường hợp có gia tăng nhập từ nước ngồi vào Hệ thống pháp luật tự vệ thương mại Việt Nam tính đến thời điểm có Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hoá nước vào Việt Nam đời năm 2002 03 Nghị định hướng dẫn Quy định văn nêu áp dụng lần vào năm 2009 sau năm ban hành Trong trình đàm phán gia nhập WTO, phía Việt Nam khơng đưa bảo lưu Hiệp định WTO nên quy định tự vệ Việt Nam gần tiếp thu toàn điều khoản Hiệp định tự vệ Tuy nhiên, đề cập, điều khoản mang tính chung khơng cụ thể, nhận thấy quy định Việt Nam mang tính khái quát Hơn nữa, mặt thực tiễn, tính đến tháng 12/2013 14 vụ điều tra tự vệ có liên quan đến Việt Nam có vụ Việt Nam chủ động khởi xướng điều tra Tuy Việt Nam chưa tham gia với tư cách nguyên đơn bị đơn tranh chấp giải theo chế WTO liên quan đến tự vệ thương mại khả phát sinh trường hợp tương lai lớn Do đó, cần tìm hiểu báo cáo giải tranh chấp Cơ quan giải tranh chấp WTO số vụ kiện tiêu biểu đưa cách giải thích hợp lý, so sánh với quy định hành nghiên cứu xem Việt Nam xem xét học tập từ thực tiễn để mặt hồn thiện pháp luật biện pháp tự vệ, mặt chuẩn bị tinh thần kiến thức tham gia vụ kiện tự vệ sau (nếu có) Nh m đóng góp ý kiến vấn đề sở phân tích tài liệu khoa học giải tranh chấp thực tế, tác giả chọn thực đề tài Thực tiễn giải tranh chấp tự vệ thương mại WTO học kinh nghiệm cho Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Các đề tài, khóa luận có liên quan: Các biện pháp tự vệ thương mại quốc tế - Thực tiễn sử dụng số nước giới Việt Nam , Luận văn cử nhân, 2003, tác giả: Vũ Thị Thu Thảo, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận biện pháp tự vệ WTO (lịch sử phát triển, dạng biện pháp, nguyên tắc, thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định Hiệp định biện pháp tự vệ) đồng thời phân tích pháp luật áp dụng biện pháp tự vệ số nước (Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản) thời điểm năm 2003 Luận văn nghiên cứu thực trạng tự vệ thương mại Việt Nam thời điểm đưa số khuyến nghị quan quản lý nhà nước doanh nghiệp Tại thời điểm luận văn hoàn thành, Việt Nam chưa gia nhập WTO tình hình kinh tế - xã hội năm 2003 chưa có nhiều biến động Mặt khác, luận văn nghiên cứu sở lý luận Hiệp định WTO văn quy định tự vệ quốc gia khơng nghiên cứu phân tích dựa tình giải tranh chấp thực tế Và chuyên ngành tác giả kinh tế ngoại thương nên tác giả khơng sâu phân tích văn pháp luật (Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam năm 2002 Nghị định 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hố nước ngồi vào Việt Nam) Pháp luật tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, 2006, tác giả: Trịnh Văn Minh, trường Đại học Luật Tp HCM Luận văn phân tích vấn đề tự vệ thương mại quốc tế, nghiên cứu quy định Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam năm 2002, từ đưa số đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật chế thực pháp luật tự vệ Việt Nam Luận văn nghiên cứu vấn đề sở lý luận khơng có phân tích thực tiễn giải tranh chấp WTO Việt Nam Ngoài ra, kiến nghị luận văn nghiêng vấn đề hoàn thiện chế chức năng, nhiệm vụ quan hữu quan trình điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Pháp luật tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sỹ, 2013, tác giả: Nguyễn Ánh Ngọc, Trường ĐH Luật Hà Nội Luận văn trình bày số vấn đề lý luận biện pháp tự vệ, lược sử pháp luật tự vệ, pháp luật tự vệ WTO số quốc gia giới Đồng thời phân tích thực trạng pháp luật tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi Việt Nam , từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật tự vệ Việt Nam Luận văn nghiêng phần lý luận pháp luật tự vệ WTO không đề cập đến thực tiễn áp dụng thông qua vụ kiện Pháp luật tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ, 2013, tác giả: Nguyễn Quý Trọng, Học viện Khoa học xã hội Luận án nghiên cứu lịch sử điều khoản tự vệ tổng thể quy định tự vệ WTO Nội dung nghiên cứu tập trung phần lý luận biện pháp tự vệ WTO, pháp luật tự vệ Việt Nam, có đề cập phần đến vụ điều tra kính nhập Tuy nhiên, luận văn khác, luận án khơng sâu phân tích vụ kiện cụ thể thực tiễn giải tranh chấp WTO, không chưa đựngt hông tin vụ điều tra tự vệ Việt Nam: vụ việc dầu thực vật tinh luyện nhập Mục đích nghiên cứu đề tài (Các kết cần đạt đƣợc) - Làm r vấn đề lý luận Hiệp định tự vệ điều kiện thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ khuôn khổ WTO; - Làm r nội dung vụ tranh chấp, lập luận bên phán Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm WTO điều kiện thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ hai vụ kiện cụ thể; - Làm r vấn đề pháp lý Việt Nam tự vệ thông qua hai vụ điều tra tự vệ Việt Nam khởi xướng; - Đề xuất học kinh nghiệm cho Việt Nam để hoàn thiện quy định pháp luật áp dụng có hiệu biện pháp tự vệ 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu báo cáo giải tranh chấp BHT CQPT WTO biện pháp tự vệ thương mại 02 vụ kiện cụ thể khuôn khổ Điều XIX G TT 1994 Hiệp định tự vệ Những vấn đề pháp lý trọng phân tích bao gồm điều kiện thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ theo nhìn nhận Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm (được diễn giải từ Điều XIX G TT 1994 Hiệp định tự vệ) Đồng thời, tác giả dựa vào báo cáo điều tra Cục quản lý cạnh tranh mặt hàng kính nhập dầu thực vật tinh luyện nhập để phân tích, đối chiếu từ đưa kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật vấn đề khác Việt Nam để hạn chế thiệt hại sử dụng biện pháp tự vệ thương mại Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh c ng với phương pháp suy luận, thống kê nh m làm r điều kiện thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ theo cách hiểu Cơ quan giải tranh chấp WTO từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Nội dung đề tài, vấn đề cần giải Đề tài nghiên cứu có 02 chương làm r vấn đề pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam biện pháp tự vệ sau: t v t 1: P uật t v t v t tễ uyết tr ấ t Phần tác giả nghiên cứu, bình luận báo cáo giải tranh chấp quan giải tranh chấp WTO vụ kiện cụ thể WTO th tục điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ Thông qua báo cáo giải tranh chấp, chương đưa cách giải thích Cơ quan giải tranh chấp điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ quy trình hợp pháp chấp thuận quan uyết 2: tễ uật t v t – ố ếu vớ v Chương nghiên cứu điều kiện quy trình áp dụng biện pháp tự vệ thương mại Việt Nam thông qua vụ điều tra Cục Quản lý cạnh tranh Từ kết nghiên cứu chương phân tích vụ điều tra, so sánh cách giải thích Cơ quan giải tranh chấp WTO với nội hàm quy định tương ứng Việt Nam, chương đề xuất hướng hồn thiện pháp luật để tương thích với pháp luật quốc tế hoàn thiện vấn đề khác giúp Việt Nam có cách thức áp dụng hữu hiệu biện pháp tự vệ thương mại việc bảo vệ ngành sản xuất nước CHƢƠNG PHÁP LUẬT WTO VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI TẠI WTO 1.1 Khái quát nguyên tắc, điều kiện thủ tục điều tra áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định Hiệp định biện pháp tự vệ Trong thời đại giới phẳng , việc hội nhập kinh tế quốc gia điều kiện tất yếu giúp đất nước không bị tụt hậu kinh tế, trị, pháp luật, xã hội, văn hóa Hội nhập kinh tế quốc tế giúp lĩnh vực xuất phát triển tận dụng thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu, tiêu d ng hàng hóa dịch vụ nước ngồi người tiêu dùng nước Tuy nhiên, hội nhập quốc tế đồng thời mở cánh cửa thị trường nội địa cho hàng hóa dịch vụ nước ngồi, từ kinh tế quốc gia có mối quan hệ liên thông với kinh tế khu vực tồn cầu, chịu tác động tích cực lẫn tiêu cực trước biến động giới Để vừa hội nhập phát triển vừa bảo vệ sản xuất nội địa, Tổ chức thương mại giới (WTO) dành cho quốc gia thành viên số biện pháp thương mại đặc th để hạn chế giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực biến động thị trường quốc tế hàng hóa nhập gây Các biện pháp phòng vệ thương mại công cụ quan trọng để đáp ứng điều Cơng cụ phịng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ - áp dụng hàng hóa nước nhập vào quốc gia thành viên WTO Thực tiễn thương mại quốc tế cho thấy biện pháp tự vệ thương mại ( tự vệ ) công cụ hiệu để bảo hộ sản xuất nước Trong thương mại quốc tế, tự vệ hiểu công cụ hỗ trợ nhà sản xuất nước có tượng gia tăng nhập hàng hóa cách bất thường gây đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp nội địa sản xuất sản phẩm tương tự sản phẩm cạnh tranh trực tiếp Trong khuôn khổ hệ thống WTO, biện pháp tự vệ quy định Điều XIX G TT 1994 diễn giải cụ thể HĐTV 1.1.1 Các nguyên t n t v t uy nh c a WTO Nh m đảm bảo quốc gia không lạm dụng biện pháp tự vệ để biến thành cơng cụ bảo hộ mậu dịch trá hình, qua bóp méo kết đàm phán tự hóa thương mại hệ thống thương mại đa phương, WTO quy định nguyên tắc áp dụng biện pháp tự vệ mang tính ràng buộc tất quốc gia thành viên, sau: + Nguyên tắc không phân biệt đối xử: HĐTV yêu cầu quốc gia thành viên áp dụng biện pháp tự vệ cho mặt hàng nhập khơng phân biệt nguồn xuất xứ hàng hóa Nghĩa biện pháp HĐTV, điều 2.2 78 - Loại trừ dần tượng nhập lậu, tăng cường công tác công nghệ quản lý xuất nhập khẩu; - Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hồn chình hàng nhập để loại trừ tình trạng nhập tràn lan gây thiệt hại cho ngành nghề sản xuất cơng nghiệp, thủ cơng có liên quan nước Nh m hạn chế khả mặt hàng xuất Việt Nam bị quốc gia khác điều tra tự vệ để giảm thiểu thiệt hại giảm xuất bị áp dụng biện pháp tự vệ, Nhà nước thực số biện pháp sau: - Theo d i cảnh báo cho ngành công nghiệp nước nhận thấy kim ngạch xuất mặt hàng định vào quốc gia tăng cao thời gian ngắn để điều tiết xuất khẩu, loại trừ khả bị điều tra tự vệ; - Đại diện hỗ trợ cho ngành cơng nghiệp nước q trình tham vấn, tích cực đàm phán thiện chí với quốc gia nhập để đạt nhượng thương mại thời gian ngắn nhất; - Trong trường hợp không đồng ý kết luận điều tra quốc gia nhập khẩu, chủ động khiếu kiện đến Cơ quan giải tranh chấp WTO, phải chuẩn bị hồ sơ khởi kiện đầy đủ nội dung pháp lý kiện thực tiễn ph hợp với quy chuẩn WTO Ngoài ra, Hiệp định tự vệ trình giải tranh chấp WTO tồn khoảng trống định Các kẽ hở bên nhận biết hạn chế quốc gia xuất áp dụng khơng có pháp lý r ràng, thực tế vi phạm r ràng thương mại công b ng Tuy nhiên, quan quản lý cân nhắc trường hợp thật cần thiết để bảo vệ tối đa ngành công nghiệp nước - Theo Điều 8.3 Hiệp định tự vệ, quốc gia xuất bị ảnh hưởng biện pháp tự vệ làm hành động hợp pháp để đáp trả biện pháp tự vệ ba năm đầu áp dụng (nếu quốc gia nhập khẳng định có gia tăng nhập tuyệt đối làm thủ tục) Và trường hợp qua tham vấn, bên chưa thực nhượng thương mại ba năm đó, ba năm từ áp dụng biện pháp tự vệ giai đoạn an toàn để ngành sản xuất nước khắc phục thiệt hại mà khơng bị cản trở - Nếu quốc gia xuất cáo buộc thành viên nhập vi phạm, họ kiện WTO thời gian thu thập b ng chứng, xây dựng hồ sơ khởi kiện, gửi hồ sơ khởi kiện đến Cơ quan giải tranh chấp WTO quốc gia xuất cần thêm khoảng thời gian tối thiểu 15 tháng kể từ thành lập Ban hội thẩm đến phán cuối c ng Cơ quan phúc thẩm DSB thơng qua Trước có phán cuối c ng 79 thông qua trước kết thúc giai đoạn 15 tháng này, thành viên nhập thực hành động khắc phục biện pháp tự vệ mà áp dụng Đương nhiên tận dụng điều khơng bị cấm để mang lại lợi ích cho ngành cơng nghiệp nước, khơng khuyến khích áp dụng rộng rãi Để bảo vệ tốt doanh nghiệp nội địa, tốt Nhà nước nên cố gắng hồn thiện vai trị dự báo hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng 80 KẾT LUẬN Hiệp định tự vệ xem ngoại lệ thương mại tự khuôn khổ WTO, ngoại lệ không dễ sử dụng D quy định G TT 1994 diễn giải b ng Hiệp định tự vệ, quy định vấn đề mang tính chất hạn chế việc sử dụng nhiều khuyến khích, với mục đích tránh việc quốc gia thành viên lạm dụng để bóp méo thương mại cơng b ng Nội dung Hiệp định tự vệ mang tính chung nên t y quan điểm quốc gia có cách hiểu khác Vì vậy, để áp dụng thống thành viên cần đến giải thích r ràng thơng qua phán giải tranh chấp WTO tiêu chí điều kiện thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ Tuy nhiên, yêu cầu phán tự vệ WTO lại thiết lập hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cao nhiều so với Hiệp định Phán từ vụ kiện giải WTO xem án lệ tiêu biểu cho quốc gia thành viên tham khảo, điều chỉnh pháp luật hành vi tương thích với nhìn nhận chung, từ áp dụng có hiệu biện pháp tự vệ thương mại quốc tế Phán sơ thẩm phúc thẩm hai vụ kiện chentina - giày nhập Hoa Kỳ - thịt cừu nhập qua phân tích đối chiếu với Hiệp định tự vệ điều kiện áp dụng thủ tục triển khai, cung cấp luận giải chi tiết hữu ích cho quốc gia thành viên WTO tham khảo, thực chỉnh sửa pháp luật nội địa Tổng hợp từ phán phác thảo nên tiêu chí cụ thể cách thức chứng minh điều kiện Hiệp định tự vệ Nhưng yêu cầu bản, xuyên suốt chứng minh điều kiện quan điều tra nước nhập phải: (i) trình bày chứng thực tế, (ii) cung cấp giải thích đầy đủ hợp lý cho kết luận Song song đó, phán đề cập đến số vấn đề thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ mà quốc gia thành viên cần thiết phải tuân thủ để có biện pháp tự vệ hợp pháp Những phân tích hai phán Cơ quan giải tranh chấp thông qua đưa diễn giải r ràng quy định điều kiện áp dụng HĐTV Đồng thời, việc đối chiếu nội dung phán với quy định thực tiễn điều tra hai vụ việc tự vệ dẫn số điểm không ph hợp pháp luật tự vệ Việt Nam điều kiện thủ tục áp dụng so với cách nhìn nhận WTO D nội luật hóa với dung lượng tối đa nội dung Hiệp định tự vệ nhiều quy định Hiệp định bị bỏ sót, có quy định lại chi tiết Hiệp định khơng u cầu Vì tuân thủ tuyệt đối cộng với quy định không thật cần thiết làm cho chế tự vệ Việt Nam không vận dụng hiệu quả, không phát huy tác dụng bảo hộ hữu hiệu sản xuất nước Khi so sánh với phán chênh lệch cịn biểu r ràng hơn, ví dụ quy định tự vệ Việt Nam bỏ qua yêu cầu chứng minh yếu tố diễn tiến không lường trước nguyên nhân gia tăng nhập khẩu, không ph hợp yếu tố xác định thiệt hại nghiêm trọng đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng, khơng đề cập tiêu chí tách bạch thiệt hại nguyên nhân khác với nguyên 81 nhân gia tăng nhập khẩu, không nhắc đến tiêu chí điều kiện cạnh tranh chứng minh mối quan hệ nhân Thủ tục tự vệ theo quy định Việt Nam đòi hỏi nhiều bước nhiều loại hồ sơ, tính phức tạp loại hồ sơ đơn yêu cầu bước cản không cần thiết điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Quá trình điều tra Cục Quản lý cạnh tranh hai vụ việc kính dầu thực vật nhập khơng hồn tồn theo quy định pháp luật mà có tiếp nhận học hỏi từ phán Cơ quan giải tranh chấp WTO, có cụ thể ph hợp với quy định pháp luật quốc tế Tuy nhiên, số điểm chủ yếu lại chưa thể r ràng báo cáo điều tra, điểm tr ng khớp với nội dung thiếu quy định pháp luật Việt Nam Với điều chưa r ràng báo cáo điều tra, kết luận Bộ Cơng thương áp dụng biện pháp tự vệ thức mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập có khả bị bên liên quan cáo buộc vi phạm khiếu kiện đến WTO Từ phán công nhận WTO, nhà lập pháp Việt Nam tiếp thu số học kinh nghiệm nh m thay đổi củng cố hệ thống pháp luật, cần thiết phải triển khai số biện pháp để bảo đảm Việt Nam thực thi hợp pháp hiệu biện pháp tự vệ trường hợp khẩn cấp Những nội dung pháp luật tự vệ Việt Nam theo hướng tuân thủ tuyệt đối Hiệp định tự vệ có phần bất lợi cho doanh nghiệp nước Xu hướng khơng cịn ph hợp giai đoạn nay, cần chuyển đổi pháp luật, sách… theo hướng bảo vệ tốt cho ngành sản xuất nội địa nhập hàng hóa Những học kinh nghiệm chủ yếu đề cập luận văn bao gồm: - Điều chỉnh hệ thống pháp luật tự vệ ph hợp với nhìn nhận chung Cơ quan giải tranh chấp WTO nước thành viên; - Nâng cao vai trò, vị trí đối tượng liên quan vụ việc điều tra tự vệ; - Có sách thương mại xuất nhập ph hợp, tận dụng khoảng trống phép thủ tục tự vệ để bảo vệ tối đa ngành sản xuất nước Tuy nhiên, xuất phát từ thực trạng tâm lý hạn chế sử dụng biện pháp tự vệ e ngại phải trả giá sau này, nên sửa đổi quy định pháp luật trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ cho đối tượng liên quan nh m mục đích chuẩn bị tốt trường hợp cần thiết Thương mại quốc tế ngày trở nên tự nên khó khăn mà doanh nghiệp nói riêng kinh tế quốc gia nói chung gặp phải ngày nhiều phức tạp Để tránh bị tổn hại nguyên nhân bên gây nên, quan trọng Nhà nước doanh nghiệp phải củng cố lực phương diện nh m chống lại tác động tiêu cực từ việc mở cửa thị trường nước để hội nhập quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994; Hiệp định biện pháp tự vệ; Hiệp định Thương mại hàng hóa SE N ( TIG ); Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 25/5/2002 Ủy ban thường vụ Quốc hội tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam; Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 08/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tự vệ nhập hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam SÁCH, TẠP CHÍ, BÁO CÁO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Vũ Thị Hải t ầ tr nh (2010), Đề nghị áp dụng biện pháp tự vệ kính , Hộ ị v t ố vớ ậ ẩu: t ữ ?, Hà Nội; Ban Công tác việc Việt Nam gia nhập WTO (2006), Báo cáo Ban Công tác việc Việt Nam gia nhập WTO; Cục Quản lý cạnh tranh (2009), Báo cáo cuối c ng vụ việc điều tra mặt hàng kính nhập khẩu, Hà Nội; Cục Quản lý cạnh tranh (2013), Báo cáo cuối c ng vụ việc điều tra sản phẩm dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu, Hà Nội; 10 Tổng cục Hải quan Việt Nam (2012), Niên giám thống kê hải quan hàng hóa xuất nhập Việt Nam (tóm tắt) – NXB Tài chính, Hà Nội; 11 Trần Hữu Huỳnh (2010), Biện pháp phịng vệ thương mại: cơng cụ tự bảo vệ hữu hiệu cho doanh nghiệp nội địa , Hộ t ò v t ố vớ ậ ẩu: ầ tr ữ gì?, Hà Nội; Tài liệu tham khảo tiếng Anh 12 Appellate Body Report, Argentina – safeguard measures on imports of footwear , WT/DS121/AB/R, adopted 12 January 2000; 13 Appellate Body Report, United States – Safeguard measures on imports of fresh, chilled or frozen lamb meat from New Zealand and Australia , WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopted 16 May 2001; 14 Raj Bhala and David Gantz (2002), WTO case review 2001 , Arizona Journal of International and Comparative Law 19, (2), 15 Elías Baracat and Julio J Nogués (2005), WTO Safeguards and Trade Liberalization Lessons from the Argentine Footwear Case , World Bank Policy Research Working Paper 3614, 16 Henrik Horn and Petros C Mavroidis (2003), United States – Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and ustralia: What Should be Required of a Safeguard Investigation? , American Law Institute, 17 Joost Pawelyn (2004), The puzzle of WTO safeguards and regional trade agreements , Journal of International Economic Law 7(1), 18 Panel report, Argentina – safeguard measures on imports of footwear , WT/DS121/R, adopted 12 January 2000; 19 Panel report, United States – Safeguard measures on imports of fresh, chilled or frozen lamb meat from New Zealand and Australia , WT/DS177/R, WT/DS178/R, adopted 16 May 2001; 20 Yong Shik Lee (2002), Safeguard measures: why are they not applied consistently with the rules? , Journal of World trade 36(4), CÁC TRANG WEB 21 www.chongbanphagia.vn 22 www.wto.org 23 www.vietbao.vn 24 www.ssrn.com 25 www.hocvientuphap.edu.vn 26 www.petrotimes.vn 27 www.tranhtung.com.vn 28 www.ecna.gov.vn PHỤ LỤC t v ượ v tr ố vớ y ậ ấ ẩu từ EC” ( t v số 121 “Achentina – /DS121) - Các bên tham gia vụ kiện: EC (nguyên đơn), Indonexia, Paraguay, Hoa Kỳ (bên thứ ba) chentina (bị đơn), Braxin, - Điều luật chủ yếu viện dẫn tranh chấp: Điều 2, 4, 5, 12 Hiệp định Biện Pháp Tự Vệ điều XIX G TT 1994 - Các vấn đề chủ yếu đặt tranh chấp: xác định gia tăng nhập khẩu, thiệt hại nghiêm trọng, mối liên hệ nhân hai yếu tố trên, nguyên tắc không phân biệt đối xử nước thành viên liên minh thuế quan khu vực nước n m liên minh thuế quan, thủ tục thông báo tất thông tin liên quan - Ngày nộp đơn yêu cầu thành lập BHT: 23/7/1998 - Ngày ban hành báo cáo BHT: 25/6/1999 - Ngày ban hành báo cáo CQPT: 12/01/2000  Bối cảnh vụ kiện: Nền công nghiệp sản xuất giày chentina đời khoảng vài thập niên trước nước bắt tay vào chiến lược thay nhập phục vụ q trình cơng nghiệp hố D giống phần lớn ngành công nghiệp khác, từ năm cuối thập niên 1940, sản xuất giày chentina bắt đầu bảo hộ mức độ cao Nhưng xuất nhập ngành công nghiệp sau n m mức thấp khơng có trội so với ngành khác nước Nền công nghiệp sản xuất giày dép chentina phân biệt r ràng thành loại khác – giày thể thao giày loại khác Ngành sản xuất giày thể thao chiếm phần rộng công nghiệp với phần lớn công ty lại xây dựng sau vài thập niên, tập trung sản xuất cung cấp loại giày thể thao thương hiệu tiếng năm 1980 Đến 1988, c ng với tiến trình tồn cầu hóa, việc giảm dần rào cản thương mại nhập mặt hàng giày dép bắt đầu thực Điều ảnh hưởng đến thị trường nước chentina suốt năm thập niên 1980 nhập không tồn Đồng thời với việc mở cửa thị trường từ 1989 – 1990, chentina gia nhập Hiệp định thương mại tự khu vực Mercosur với nhiều ưu đãi thuế quan cho thành viên góp phần đẩy nhập rơi vào tình trạng kiểm sốt Từ năm 1991 nhập giày dép bắt đầu tăng mạnh: 8.9 triệu đôi năm 1991, 16.6 triệu đôi năm 1992 21.8 triệu đôi năm 1993 – chiếm phần ba so với lượng sản xuất nước Các nhà xuất vào chentina chủ yếu từ nước châu Á Brazil145  Những tình tiết chính: Theo Quyết định số 1696/93, chentina áp dụng mức thuế tối thiểu lên sản phẩm giày dép nhập từ nước từ ngày 31/12/1993 Quyết định có giá trị thi hành tháng gia hạn nhiều lần Lần gia hạn cuối c ng vào ngày 07/01/1997 theo Quyết định số 23/97 Căn việc áp dụng mức thuế tối thiểu lượng nhập giày vào chentina tăng mạnh giai đoạn 1991 đến 1993 (lượng nhập năm 1991 12% tăng mạnh thành 22% năm 1992 tiếp tục lên đến 33% vào 1993)146 Ngày 04/10/1996, Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn với chentina biện pháp áp dụng mặt hàng giày dép, may mặc, phụ kiện khác Hoa Kỳ cáo buộc r ng với việc áp thuế tối thiểu lên mặt hàng này, chentina vi phạm điều II, VII X G TT 1994 Vào ngày 23/4/1997 ECcũng yêu cầu tham vấn c ng vấn đề với chentina Ngày 14/02/1997, chentina huỷ bỏ biện pháp áp dụng thuế tối thiểu lên mặt hàng giày dép nhập theo Quyết định số 225/97 C ng ngày, Uỷ ban quốc gia Thương mại Quốc tế chentina khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tạm thời (dưới dạng thuế tối thiểu) lên mặt hàng Sau trình điều tra tham vấn với bên liên quan, ngày 12/9/1997 chentina định áp dụng biện pháp tự vệ thức dạng thuế tối thiểu lên mặt hàng giày dép nhập khẩu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/9/1997 Biện pháp có giá trị áp dụng năm, tính từ ngày 25/02/1997 – ngày bắt đầu áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời Theo quy định pháp luật chentina, lượng nhập gia tăng 30% năm áp dụng biện pháp tự vệ thức so với năm trước đó, Bộ Thương mại chentina có quyền kéo dài lịch trình tự hố thương mại gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ thêm nửa năm Ngày 28/4/1998, Achentina định kéo dài biện pháp tự vệ lý Đến 16/11/1998, chentina tiếp tục bổ sung biện pháp tự vệ thức đưa biện pháp hạn ngạch nhập ngắn hạn, theo hạn ngạch phân phối ba tháng khơng có trường hợp nhà nhập vượt 25% tổng lượng nhập theo lượng hạn ngạch phân bổ 145 Elias Baracat Julio J Nogues (2005), WTO Safeguards and Trade Liberalization, Lessons from the Argentine Footwear Case, World Bank Policy Research Working Paper 3614, tr 146 Báo cáo BHT, đoạn 8.151  Các cáo buộc phán vụ kiện: Ngày 03/4/1998, ECgửi yêu cầu tham vấn tới chentina theo quy định Điều XXII.1 GATT 1994 ECcáo buộc kết điều tra quan điều tra tự vệ chentina (CNCE) không chứng minh có gia tăng nhập lẫn thiệt hại mối liên hệ nhân chúng ECcòn nhấn mạnh r ng biện pháp tự vệ tạm thời thức áp dụng khơng bắt nguồn từ diễn tiến khơng lường trước Vì biện pháp tự vệ mà chentina áp dụng vi phạm quy định WTO Cụ thể, ECkhiếu nại chentina vi phạm quy định sau: - Vi phạm điều XIX G TT 1994 – đặc biệt liên quan đến diễn tiến không lường trước được; - Vi phạm quy định HĐTV Điều – nghĩa vụ xác định điều kiện cần thiết để áp dụng biện pháp tự vệ nghĩa vụ không phân biệt đối xử nguồn xuất (1); điều – cụ thể nghĩa vụ phải chứng minh tất yếu tố liên quan để xác định thiệt hại, phải chứng minh tồn mối liên hệ nhân (2); điều – đặc biệt yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ để ngăn chặn khắc phục thiệt hại nghiêm trọng (3); điều – nghĩa vụ chứng minh có tồn trường hợp khẩn cấp để áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời (4); điều 12 – nghĩa vụ thông báo (5)147 Hoa Kỳ Indonexia với tư cách bên thứ ba vụ kiện, đồng ý với cáo buộc ECr ng chentina vi phạm điều XIX G TT 1994 diễn tiến không lường trước , cáo buộc khác nguyên đơn điều 2, HĐTV Tại Báo cáo BHT vụ kiện, BHT kết luận r ng: điều tra chentina có gia tăng nhập theo nghĩa Điều 2.1 4.2a HĐTV; việc điều tra không đánh giá tất yếu tố liên quan đến đối tượng định lượng ngành công nghiệp nội địa theo quy định Điều 4.2a HĐTV; ngồi khơng chứng minh tồn mối liên hệ nhân Điều 4.2b; bất công không loại trừ yếu tố khác gia tăng nhập khỏi kết luận điều tra (Điều 4.2b); r ng báo cáo điều tra cơng bố khơng có phân tích toàn diện vụ việc nhân tố liên quan theo quy định Điều 4.2c Vì vậy, BHT cho r ng với cung cấp, vụ điều tra áp dụng 147 Elias Baracat Julio J Nogues (2005), WTO Safeguards and Trade Liberalization, Lessons from the Argentine Footwear Case, World Bank Policy Research Working Paper 3614, tr.16 biện pháp tự vệ chentina không đủ sở pháp lý để nước áp dụng biện pháp tự vệ thức biện pháp tự vệ khác148 Phán cuối c ng CQPT giữ nguyên nhận định BHT Đồng thời kết luận r ng vụ kiện này, chentina vi phạm nguyên tắc song song 149 thống kê thiệt hại ngành công nghiệp nội địa hàng nhập từ nước Hiệp định thương mại tự MERCOSUR vào tổng thiệt hại chung, áp dụng biện pháp tự vệ lại áp dụng với nước không n m liên minh CQPT khuyến nghị chentina dỡ bỏ việc áp dụng biện pháp tự vệ vi phạm quy tắc WTO 148 Báo cáo BHT v tr ấ t v số 121 “Achentina – C ậ ẩu từ EC” ( /DS121/R), đoạn 8.279, 8.280 t v ố vớ y PHỤ LỤC ậ ượ v tr ẩu từ Ú v ấ wZ t v số “H Kỳ ố vớ t t ừu tư /ướ ”, WT/DS177, WT/DS178: - Các bên tham gia vụ kiện: New Zealand đơn), EC(bên thứ ba) ustralia (nguyên đơn), Hoa Kỳ (bị - Điều luật chủ yếu viện dẫn tranh chấp: Điều 2, HĐTV, Điều XIX GATT 1994 - Các vấn đề chủ yếu đặt tranh chấp: nghĩa vụ chứng minh yếu tố diễn tiến không lường trước , vấn đề xác định phạm vi ngành công nghiệp nội địa, yếu tố đánh giá mối đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nước, tính đại diện số liệu sử dụng trình điều tra, vấn đề không phân biệt đối xử thi hành biện pháp tự vệ - Ngày nộp đơn yêu cầu thành lập BHT: 14/10/1999 - Ngày ban hành báo cáo BHT: 21/12/2000 - Ngày ban hành báo cáo CQPT: 01/5/2001  Bối cảnh vụ kiện: Vào 07/7/1999, sau trình điều tra, Ủy ban thương mại Hoa Kỳ công bố Quyết định Tổng thống việc áp dụng biện pháp tự vệ thức mặt hàng thịt cừu tươi sống, ướp lạnh nhập từ nguồn (ngoại trừ sản phẩm đến từ Canada, Mexico, Israel, quốc gia có lợi ích liên quan theo Đạo luật phục hồi kinh tế v ng Caribe quốc gia phát triển theo Điều HĐTV) Biện pháp thực năm hình thức hạn ngạch thuế quan, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/7/1999 Biện pháp chủ yếu tác động đến New Zealand c – hai quốc gia có thị phần xuất lớn thịt cừu vào Hoa Kỳ Lần lượt vào ngày 16/7 23/7/1999, New Zealand c đưa yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ biện pháp tự vệ New Zealand cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm Điều khoản 2, 4, 5, 11 12 Hiệp định biện pháp tự vệ Điều khoản I XIX G TT 1994 c c ng quan điểm, cho r ng Hoa Kỳ vi phạm Điều 2, 3, 4, 5, 8, 11 12 Hiệp định biện pháp tự vệ Điều I, II XIX G TT 1994  Các cáo buộc phán vụ kiện Các nguyên đơn cáo buộc báo cáo điều tra Ủy ban thương mại Hoa Kỳ - quan chịu trách nhiệm điều tra vụ việc tự vệ liên quan đến thịt cừu nhập – không chứa đựng đầy đủ thông tin không đưa b ng chứng cụ thể chứng minh biện pháp áp dụng hợp pháp theo WTO Cụ thể, nguyên đơn bên thứ ba liên quan khiếu nại Hoa Kỳ vi phạm quy định sau: - Điều XIX G TT 1994 – đặc biệt liên quan đến chứng minh tồn diễn tiến không lường trước được; - Điều 2.2 HĐTV có phân biệt quốc gia xuất khẩu; - Điều 3.1 Hiệp định tự vệ khơng cơng bố cơng khai báo cáo giải trình biện pháp tự vệ áp dụng; - Điều HĐTV, chủ yếu nội dung: vi phạm Điều 4.1b khơng chứng minh đe dọa thiệt hại diễn tương lai gần, phải dựa chứng thực tế; Điều 4.1c xác định phạm vi ngành công nghiệp nội địa rộng, bao gồm người chăn nuôi cừu không thu thập liệu liên quan tới nhà sản xuất chiếm tỷ trọng lớn ngành công nghiệp nội địa; Điều 4.2a không đánh giá tất yếu tố liệt kê để xác định đe dọa thiệt hại; Điều 4.2b HĐTV phán Hoa Kỳ đáp ứng yêu cầu mối quan hệ nhân gia tăng hàng nhập đe dọa thiệt hại; - Do điểm không ph hợp với Điều 4, nên Hoa Kỳ đồng thời vi phạm Điều HĐTV; - Điều 5.1 HĐTV - nguyên tắc áp dụng biện pháp tự vệ phạm vi cần thiết để ngăn chặn khắc phục thiệt hại tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh; - Điều 8.1 12.3 HĐTV khơng thực nghĩa vụ cố gắng trì mức độ nhượng nghĩa vụ khác; - Điều 11.1a HĐTV biện pháp tự vệ áp dụng hành động khẩn cấp không ph hợp với quy định đặt Điều XIX G TT 1994 quy định khác HĐTV; - Điều II G TT 1994 biện pháp mà Hoa Kỳ áp dụng không ph hợp với ràng buộc thuế quan Hoa Kỳ thịt cừu Khi công bố báo cáo vụ kiện, BHT kết luận r ng Hoa Kỳ vi phạm Điều XIX G TT 1994 không chứng minh tồn yếu tố diễn tiến không lường trước ; vi phạm Điều 4.1c HĐTV xác định phạm vi ngành công nghiệp nội địa bị thiệt hại không ph hợp; vi phạm Điều 4.2a khơng phân tích chi tiết tất yếu tố giúp xác định thiệt hại nghiêm trọng ngành sản xuất nước, khơng thu thập liệu nhà sản xuất lớn nước; vi phạm Điều 4.2b không đưa b ng chứng mối liên hệ nhân khơng có tách bạch thiệt hại nguồn khác gia tăng nhập gây Với điểm thực không ph hợp theo Điều 4, BHT đồng thời phán Hoa Kỳ vi phạm Điều 2.1 HĐTV Đồng ý với báo cáo cuối c ng BHT, CQPT khẳng định Hoa Kỳ vi phạm Điều XIX G TT 1994, Điều 2.1 Điều HĐTV Từ yêu cầu Hoa Kỳ phải nhanh chóng khắc phục biện pháp tự vệ thức áp dụng theo quy định WTO PHỤ LỤC (1) ậ ượ v v ẩu v t ều tr ( ã số 09-KN-TVE-01): t v ố vớ ặt ổ Đơn vị u cầu điều tra: Cơng ty kính Viglacera (VIFG) cơng ty kính Việt Nam (VFG) - đại diện cho 90.11% tổng sản lượng nội địa mặt hàng kính thị trường Việt Nam (đáp ứng yêu cầu nguyên đơn nộp đơn khởi xướng điều tra theo Điều 10 Pháp lệnh tự vệ) Đối tượng điều tra: kính thành phẩm nhập khẩu, d ng xây dựng, gia công đồ d ng b ng kính sản phẩm ứng dụng đặc th khác Thời gian điều tra: thời điểm bắt đầu giai đoạn điều tra từ năm 2006 kết thúc vào năm 2009 (3 năm liên tiếp trước có yêu cầu điều tra năm tại, theo quy định Nghị định 150) Cơ quan điều tra - Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Cơng thương - có thời hạn khơng tháng để tiến hành thủ tục điều tra liên quan Nội dung điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh xác định thực tế liệu có gia tăng nhập mặt hàng kính vào thị trường nội địa hay không, ngành sản xuất c ng mặt hàng nước có bị thiệt hại hay bị đe dọa thiệt hại nghiêm trọng hay không có tồn thực tế mối liên hệ nhân gia tăng nhập với thiệt hại ngành công nghiệp nội địa Kết điều tra: theo báo cáo cuối c ng công khai, vụ điều tra kết thúc mà khơng có biện pháp tự vệ áp dụng Kết luận quan điều tra cho r ng không tồn mối liên hệ nhân gia tăng nhập với thiệt hại, mà nguyên nhân thiệt hại đến từ yếu tố khác Do khơng đủ điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định HĐTV pháp luật Việt Nam (2) vật t uy ượ v v ều tr ậ ẩu v t t v ố vớ s ( ã số 12-KN-TVE-01): ẩ ầu t Đơn vị yêu cầu điều tra: Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) - nguyên đơn, nhà sản xuất nước ủng hộ đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ nguyên đơn, gồm Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường n, công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, cơng ty TNHH dầu thực vật Cái Lân, công ty dầu ăn Holden Hope - Nhà Bè Các cơng ty chiếm 100% tổng sản lượng hàng hóa tương tự nước, đáp ứng điều kiện nguyên đơn theo Pháp lệnh tự vệ Đối tượng điều tra: sản phẩm dầu nành tinh luyện dầu cọ tinh luyện, d ng để chế biến thức ăn d ng công nghiệp chế biến loại thực phẩm khác Thời gian điều tra: từ năm 2009 đến hết năm 2012 Kết điều tra: sau trình điều tra điều kiện cần thiết áp dụng biện pháp tự vệ sản phẩm dầu tinh luyện nhập khẩu, Cục Quản lý cạnh tranh chứng minh thực tế gia tăng nhập mặt hàng gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước Biện pháp tự vệ tạm thời áp dụng từ tháng 5/2013 biện pháp tự vệ thức dạng thuế nhập bổ sung ban hành vào tháng 8/2013 Thời hạn áp dụng biện pháp tính từ tháng 5/2013 đến 5/2017 ... kiện tự vệ sau (nếu có) Nh m đóng góp ý kiến vấn đề sở phân tích tài liệu khoa học giải tranh chấp thực tế, tác giả chọn thực đề tài Thực tiễn giải tranh chấp tự vệ thương mại WTO học kinh nghiệm. .. CHƢƠNG PHÁP LUẬT WTO VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI TẠI WTO 1.1 Khái quát nguyên tắc, điều kiện thủ tục điều tra áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định... biện pháp tự vệ thương mại việc bảo vệ ngành sản xuất nước 5 CHƢƠNG PHÁP LUẬT WTO VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ TỰ VỆ THƢƠNG MẠI TẠI WTO 1.1 Khái quát nguyên tắc, điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tự vệ thương mại tại WTO và bài học kinh nghiệm cho việt nam ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm