0

Nguyên tắc khi xét xử thẩm phán hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính

78 2 0
  • Nguyên tắc khi xét xử thẩm phán hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** -BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT NGUYỄN THẢO LINH NGUYÊN TẮC “KHI XÉT XỬ, THẨM PHÁN, HỘI THẨM ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TN THEO PHÁP LUẬT” TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Khoa: Luật Hành Niên khóa: 2012 - 2016 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Dƣơng Hoán Ngƣời thực hiện: Nguyễn Thảo Linh MSSV: 1253801010175 Lớp: CLC 37D TP Hồ Chí Minh - 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình làm khóa luận, tác giả nhận giúp đỡ tận tình Thầy, Cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tịa án nhân dân Thành phố Nha Trang, gia đình bạn bè Với kính trọng biết ơn, trước hết tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Thầy, Cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh truyền thụ kiến thức cho tác giả suốt năm học vừa qua, vốn kiến thức không tảng cho q trình thực khóa luận mà hành trang vững để tác giả bước vào đời Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn Thầy Dương Hoán, Giảng viên khoa Luật Hành chính, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp cho tác giả Dù Thầy bận rộn với công việc ln dành thời gian, quan tâm hướng dẫn tận tình suốt trình tác giả thực đề tài Tiếp theo, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Thư viện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt để tác giả nghiên cứu đề tài khóa luận Xin cảm ơn Thẩm phán làm việc Tòa án TP Nha Trang cho tác giả ý kiến, kiến thức thực tế thực tiễn hoạt động xét xử vụ án hành địa bàn TP Nha Trang nói riêng nước nói chung làm sở để tác giả hồn thành khóa luận Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình động viên, hỗ trợ mặt để tác giả hồn thành khóa luận hồn thành tốt cơng việc học tập Cảm ơn bạn bè bên cạnh cho tác giả ý kiến để tác giả hồn thành tốt khóa luận Mặc dù cố gắng nỗ lực hạn chế trình độ nhận thức, kinh nghiệm thực tiễn tác giả nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, tác giả kính mong nhận ý kiến góp ý từ Q Thầy, Cơ để khóa luận hồn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC “KHI XÉT XỬ, THẨM PHÁN, HỘI THẨM ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT” TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 1.2 Ý nghĩa nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 1.3 Lịch sử hình thành phát triển nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” pháp luật tố tụng hành Việt Nam 12 1.4 Nội dung nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành quy định pháp luật nhằm bảo đảm thực nguyên tắc tố tụng hành 14 1.4.1 Nội dung nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 14 1.4.1.1 Thẩm phán Hội thẩm độc lập xét xử 14 1.4.1.2 Thẩm phán Hội thẩm tuân theo pháp luật xét xử 21 1.4.2 Các quy định pháp luật nhằm bảo đảm thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 23 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA NGUYÊN TẮC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC “KHI XÉT XỬ, THẨM PHÁN, HỘI THẨM ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT” TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 31 2.1 Thực trạng nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 31 2.1.1 Bất cập pháp luật việc bảo đảm thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 31 2.1.2 Thực tiễn thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 41 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến bất cập thực tiễn thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 52 2.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành 58 2.2.1 Các giải pháp pháp luật 58 2.2.2 Các giải pháp thực tiễn 66 KẾT LUẬN 69 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong máy nhà nước Việt Nam, Tòa án quan thực quyền tư pháp - ba nhánh quyền cấu quyền lực nhà nước Tịa án thơng qua hoạt động xét xử trì trật tự pháp lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, góp phần ổn định mang lại công cho xã hội Để thực tốt nhiệm vụ đòi hỏi Tòa án phải độc lập Tuy nhiên, Tòa án thiết chế khơng thể tự thực quyền tư pháp (xét xử) mà phải thông qua người cụ thể thay mặt Tòa án thực quyền tư pháp, Thẩm phán Hội thẩm tất yếu đòi hỏi để bảo đảm độc lập Tịa án Thẩm phán, Hội thẩm phải độc lập tuân theo pháp luật xét xử Điều pháp luật quy định nguyên tắc xuyên suốt trình thực chức xét xử Tòa án Nguyên tắc Hiến pháp quy định cụ thể hóa Luật Tổ chức Tịa án nhân dân văn pháp luật tố tụng chuyên ngành như: Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân Trong phạm vi đề tài này, tác giả nghiên cứu nguyên tắc tố tụng hành Tố tụng hành ngành luật cịn non trẻ, đời từ năm 1996, trễ so với ngành luật Tố tụng dân Tố tụng hình Tuy nhiên, hoạt động cho thấy Việt Nam Nhà nước dân, dân dân Nhân dân có quyền phản đối định hành chính, hành vi hành quan nhà nước người có thẩm quyền quan nhà nước mà họ cho không hợp pháp, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp họ Chính vậy, việc Thẩm phán, Hội thẩm độc lập xét xử vụ án hành có ý nghĩa quan trọng việc giải xung đột mối quan hệ quyền nhân dân, phát huy tính dân chủ hoạt động tố tụng hành cách triệt để, xây dựng niềm tin nhân dân lãnh đạo Đảng Nhà nước Tuy nhiên với đặc trưng tố tụng hành bên bị kiện quan nhà nước nguyên tắc thực tế khó thực hiện, khơng đảm bảo Bên cạnh đó, ngày 01/7/2016 ngày Luật Tố tụng hành 2015 có hiệu lực, có quy định tác động đến hiệu thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành Vì vậy, tác giả chọn đề tài nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành làm khóa luận tốt nghiệp để thơng qua đề tài này, tác giả muốn làm rõ thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguyên tắc khó thực thực tế tố tụng hành từ đưa kiến nghị đề khắc phục thực trạng Tình hình nghiên cứu đề tài Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” nói chung có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học như: Luận văn cử nhân: “Nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án nhân dân - thực trạng kiến nghị” (2012) tác giả Phan Trần Nhi, luận văn cử nhân: “Nguyên tắc độc lập hoạt động xét xử Tòa án nhân dân - thực trạng kiến nghị” (2013) tác giả Nguyễn Thị Dung; báo: “Nguyên tắc xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật - thực tiễn kiến nghị” tác giả Nguyễn Quang Hiền (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23/2012), “Thực tiễn số kiến nghị nhằm bảo đảm thực nguyên tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” Thạc sỹ Trần Duy Bình (Tạp chí Tịa án nhân dân số 11/2012), “Tìm hiểu ngun tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tác giả Hồng Thị Sơn (Tạp chí Luật học số 5/1996), “Những điều kiện đảm bảo cho Thẩm phán xét xử độc lập tuân theo pháp luật” tác giả Nguyễn Sơn Hà (Tạp chí Tịa án nhân dân số 11/2013) Tuy nhiên cơng trình dừng lại việc nghiên cứu nguyên tắc theo hướng chung hoạt động xét xử Tịa án mà khơng sâu vào lĩnh vực xét xử cụ thể Trong tố tụng hành chính, liên quan đến nguyên tắc có số cơng trình nghiên cứu không nhiều như: Luận văn cử nhân: “Nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán tố tụng hành chính” (2015) tác giả Trần Nguyễn Thủy Tiên; Bài viết “Tịa hành xét xử độc lập nhìn từ vụ việc cụ thể” tác giả Đặng Hà Phương (Tạp chí Nghề Luật số 24/2007); Bài viết “Những quy định đảm bảo độc lập Tòa án luật Tố tụng hành 2015” tác giả Phạm Thị Phương Thảo (Kỷ yếu hội thảo điểm Luật Tố tụng hành 2015), Nhìn chung viết khái quát sơ lược nguyên tắc nhiều khía cạnh mức độ khác mang tính lý luận chung chưa sâu vào lĩnh vực tố tụng hành đặc biệt chưa đề cập đến điểm liên quan đến tính độc lập Thẩm phán Hội thẩm nhân dân quy định Luật Tố tụng hành 2015 Mục đích nghiên cứu Tác giả chọn đề tài nhằm phân tích sâu nội dung chủ yếu nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành như: Lý luận chung nguyên tắc, thực trạng quy định pháp luật tác động đến nguyên tắc, thực tiễn áp dụng nguyên tắc thực tế từ đưa kiến nghị bảo đảm cho nguyên tắc thực có hiệu Phạm vi nghiên cứu Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” nguyên tắc chung cho tất hoạt động xét xử Tòa án, ghi nhận Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân văn pháp luật tố tụng Trong phạm vi khóa luận, tác giả chỉ nghiên cứu nguyên tắc lĩnh vực tố tụng hành Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử Triết học Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước pháp luật phương pháp nghiên cứu khoa học khác: so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê Ý nghĩa khoa học đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành Việt Nam Từ góp phần thể vai trị ngun tắc việc đảm bảo tính độc lập Tòa án xét xử vụ án hành Việc nghiên cứu đề tài cách nghiêm túc tích cực góp phần làm sáng tỏ nội dung nguyên tắc đưa đề xuất hoàn thiện chế đảm bảo cho việc thực ngun tắc Thơng qua góp phần tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu áp dụng nguyên tắc thực tế Tóm tắt nội dung đề tài Đề tài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung trình bày hai chương chính: Chương 1: Lý luận chung nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành Chương 2: Thực trạng nguyên tắc số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC “KHI XÉT XỬ, THẨM PHÁN, HỘI THẨM ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT” TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành Bộ máy nhà nước nước Cộng hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc quyền lực thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp1 Trong đó, Hiến pháp 2013 lần khẳng định Tòa án nhân dân quan xét xử nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp2 Từ đó, ta thấy Tịa án có vị trí quan trọng máy nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cơ quan tư pháp quan trọng yếu quyền”3 Để Tòa án phát huy hết vai trò quan thực quyền tư pháp - ba nhánh quyền lực cấu quyền lực nhà nước Tịa án phải độc lập Sự cần thiết Tòa án độc lập hay tư pháp độc lập nhiều tác giả nghiên cứu4, có nghiên cứu ông Theodor Meron5 - học giả hàng đầu lĩnh vực luật nhân đạo Theo Theodor Meron, tư pháp độc lập nội dung Nhà nước pháp quyền Thẩm phán độc lập từ Khoản Điều Hiến pháp 2013 Khoản Điều 102 Hiến pháp 2013 Vụ Pháp chế, “Tư pháp quan trọng yếu quyền”, http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Tinchuyende.aspx?Machuyende=&IDNews=4193, xem ngày 18/07/2016 Luận văn cử nhân: “Nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án nhân dân - thực trạng kiến nghị” (2012) tác giả Phan Trần Nhi, luận văn cử nhân: “Nguyên tắc độc lập hoạt động xét xử Tòa án nhân dân - thực trạng kiến nghị” (2013) tác giả Nguyễn Thị Dung; báo: “Nguyên tắc xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật - thực tiễn kiến nghị” tác giả Nguyễn Quang Hiền (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23/2012), “Thực tiễn số kiến nghị nhằm bảo đảm thực nguyên tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” Thạc sỹ Trần Duy Bình (Tạp chí Tịa án nhân dân số 11/2012), “Tìm hiểu nguyên tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tác giả Hồng Thị Sơn (Tạp chí Luật học số 5/1996), “Những điều kiện đảm bảo cho Thẩm phán xét xử độc lập tuân theo pháp luật” tác giả Nguyễn Sơn Hà (Tạp chí Tịa án nhân dân số 11/2013),… Theodor Meron coi học giả hàng đầu lĩnh vực luật nhân đạo Ơng Chánh án Tịa hình Quốc tế cho trường hợp Nam Tư cũ Thẩm phán tòa phúc thẩm cho phiên tòa Nam Tư Rwanda Theodor Meron có đóng góp lớn cho phát triển luật hình quốc tế Ơng tác giả sách: “The Making of international Criminal Justice: The View from the Bench: Selected Speeches” (Thủ tục Tịa Tư pháp hình quốc tế từ góc nhìn Thẩm phán: phát biểu lựa chọn), tập hợp viết, phát biểu cung cấp nhận thức sâu sắc luật tư pháp hình quốc tế luật tố tụng tư pháp hình quốc tế áp lực trị hay áp lực khác, họ giải tranh chấp cách cơng bằng, theo hướng dẫn pháp luật6 Tính độc lập Tòa án, cần xem xét hai khía cạnh7 Thứ tính độc lập thiết chế quyền lực nhà nước, nơi cá nhân (Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân…) làm việc để thực nhiệm vụ xét xử Thứ hai tính độc lập cá nhân (Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân) thực chức năng, vai trò xét xử Toà án vụ án cụ thể Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” sở pháp lý để bảo đảm cho độc lập cá nhân Thẩm phán, Hội thẩm thực chức xét xử Bên cạnh cần thiết nguyên tắc hoạt động xét xử nói chung Tịa án hoạt động tố tụng hành nói riêng, ngun tắc thật cần thiết Ở Viêt Nam, tố tụng hành lĩnh vực tố tụng so với tố tụng dân hay tố tụng hình sự, đời vào năm 1996, kể từ Tòa án nhân dân giao thẩm quyền giải khiếu kiện hành thơng qua pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/1996 Tuy nhiên, lại hoạt động thể Việt Nam Nhà nước dân chủ, dân, dân dân Thơng qua hoạt động này, nhân dân có quyền phản đối định hành chính, hành vi hành quan nhà nước người có thẩm quyền quan nhà nước mà họ cho không hợp pháp, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp họ Trong tố tụng hành chính, Thẩm phán Hội thẩm đóng vai trị người giải xung đột mối quan hệ quan nhà nước nhân dân hết, Thẩm phán Hội thẩm phải thực khách quan, công xét xử vụ án hành Vì có bảo đảm niềm tin nhân dân hoạt động quản lý nhà nước quan nhà nước nói chung hoạt động xét xử Tịa án nói riêng Theo từ điển tiếng Việt, “nguyên tắc” theo nghĩa chung “điều định ra, thiết phải tuân theo loại việc làm”8 Trong tổ chức thực hoạt động Nhà nước, “nguyên tắc” xác định tư tưởng chủ đạo có vai trị định hướng chung cho hành vi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động Do đó, nguyên tắc tổ chức thực hoạt động Meron, T., & Oxford University, P (2011), Judicial Independence and Judicial Impartiality, The Making of international Criminal Justice: The View from the Bench: Selected Speeches Oxford: Oxford University Press, p 256-257 Tơ Văn Hịa, Tính độc lập tòa án: Nghiên cứu pháp lý khía cạnh lý luận, thực tiễn Đức, Mỹ, Pháp, Việt Nam kiến nghị Việt Nam, Luận án tiến sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Lund, Thụy Điển, 2006, trang 66 Hoàng Phê (Chủ biên) (1996), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học , trang 672 Tịa hành thành Tịa hành khu vực Tịa hành khu vực xét xử sơ thẩm vụ án hành thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện quy định Luật tố tụng hành Các quận, huyện nằm phạm vi xét xử Tịa hành khu vực phải thuộc tỉnh để đảm bảo cho việc xác định thẩm quyền xét xử án hành phúc thẩm Tịa án cấp tỉnh Việc tổ chức tịa hành khu vực vào số lượng án hành quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; số lượng dân cư quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; vị trí địa lý quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh lực Thẩm phán có Việc định thành lập Tịa hành khu vực Tòa án nhân dân tối cao định Tác giả nhận thấy, việc tổ chức Tịa hành khu vực giúp cho việc xét xử án hành chun mơn hóa, việc cịn giúp Thẩm phán, Hội thẩm không bị phụ thuộc vào quan hành địa phương, cụ thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, góp phần bảo đảm cho nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành thực có hiệu Việc thành lập Tịa hành khu vực gây tốn phiền phức cho người khởi kiện đương khác khắc phục chế biệt phái Thẩm phán hay xã hội hóa hoạt động thụ lý đơn kiện qua tổ chức trợ giúp pháp lý Đoàn Luật sư, Sở Tư pháp87 Bên cạnh việc tổ chức Tịa hành khu vực cần phải đôi với việc bổ nhiệm Thẩm phán chuyên trách thực tạo nên đồng cơng tác xét xử vụ án hành Nên đặt tiêu chuẩn độ tuổi Thẩm phán Tịa hành Bởi án hành loại án khó, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực đòi hỏi thẩm phán phải có nhiều kinh nghiệm xét xử kinh nghiệm sống, phải có kiến thức xã hội sâu rộng Phó Chánh án Tịa án nhân dân tối cao Nguyễn Sơn cho tiêu chuẩn độ tuổi để bổ nhiệm Thẩm phán tốn, độ tuổi định, phù hợp, người đảm bảo kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp, rèn lĩnh để ngồi xử án đàng hồng, đĩnh đạc 88 Ngồi ra, án hành loại án đặc biệt có người bị kiện quan Nhà nước mà Thẩm phán q trẻ tâm lý nhiều khó vững vàng xét xử chủ thể Án hành loại án đặc biệt, khác với án dân hay hình có người bị kiện quan nhà nước để xét xử chủ thể Thẩm phán ngồi có lực 87 Trần Kim Liễu (2011), “Một số ý kiến đổi tổ chức Tịa hành hệ thống Tòa án nhân dân nay”, Tố chức Nhà nước, (1), trang 29 88 P Thao, “Một vỗ vai, lời nói nhỏ… làm “lệch” quan tịa!”, http://dantri.com.vn/xa-hoi/motcai-vo-vai-mot-loi-noi-nho-cung-lam-lech-quan-toa-1394694019.htm, xem ngày 08/07/2016 60 chun mơn giỏi, kiến thức xã hội sâu rộng, dày dặn kinh nghiệm xét xử cịn phải có uy tín nghề vững vàng đứng trước chủ thể Hai kiến nghị yêu cầu tỉ lệ án hủy, sửa để xem xét tái bổ nhiệm Hiện có nhiều kiến nghị Tịa án nên bỏ yêu cầu tỉ lệ án hủy, sửa để xem xét tái bổ nhiệm tạo áp lực cho Thẩm phán xét xử, khiến Thẩm phán không độc lập xét xử tác giả lại cho yêu cầu tỉ lệ giới hạn Thẩm phán, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, thận trọng Thẩm phán Đồng thời tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng Thẩm phán Nếu Thẩm phán xét xử theo pháp luật khơng lo sợ tiêu chí Bên cạnh đó, nhiệm kỳ Thẩm phán có xu hướng kéo dài lần tái bổ nhiệm cần phải đánh giá thật kỹ lưỡng chất lượng Thẩm phán Tuy nhiên, tỉ lệ tồn số bất cập phân tích phần thực trạng, số kiến nghị để giải bất cập trên: Hiện nay, tỉ lệ chất lượng xét xử áp dụng chung cho tất Tòa án, Thẩm phán mà không phân định rõ trách nhiệm cấp Tòa án Thẩm phán cấp Tịa án khơng phù hợp Càng Tịa án cấp trách nhiệm phải cao Tòa án cấp dưới; Thẩm phán Tòa án cấp giải quyết, xét xử phúc thẩm giám đốc thẩm án, định Thẩm phán Tòa án cấp phải đảm bảo pháp luật án, định Tịa án cấp có hiệu lực pháp luật khn mẫu cho Thẩm phán Tòa án cấp học tập Từ đó, nên phân định trách nhiệm Thẩm phán Tòa án cấp: Nếu Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử sai phải chịu trách nhiệm cao Thẩm phán cấp tỉnh Nếu Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử sai phải chịu trách nhiệm cao Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện Nếu Thẩm phán làm công tác giám đốc thẩm chịu trách nhiệm cao Thẩm phán xét xử sơ thẩm, phúc thẩm Việc phân định trách nhiệm tạo công Thẩm phán Tịa án cấp, bên cạnh phù hợp với chế độ lương đãi ngộ Thẩm phán Tòa án cấp Việc đánh giá tính nghiêm trọng án, định bị sửa, hủy lỗi chủ quan Thẩm phán theo mức độ khác Thơng thường vụ án bị hủy có tính nghiêm trọng vụ án bị sửa, nhiên có vụ án bị sửa toàn lại nghiêm trọng vụ án bị hủy lý khơng nghiêm trọng Mặt khác hậu việc bị sửa, hủy khác Do đó, để đánh giá mức độ nghiêm trọng vụ án bị sửa, hủy cần kết hợp xác định lỗi Thẩm phán, hậu vụ án bị sửa, hủy loại vụ án bị sửa, hủy 61 Ngồi ra, khơng nên áp dụng cách tính tỉ lệ phần trăm án hủy, sửa để đánh giá lực Thẩm phán từ xem xét việc tái bổ nhiệm Thẩm phán bất cập phân tích phần thực trạng Để giải bất cập này, nên tính theo số vụ án bị sửa, hủy tổng số vụ án mà Thẩm phán Tịa án giải Tính đánh giá xác lực Thẩm phán Ba bảo đảm chế tham vấn cho Thẩm phán Trong q trình giải vụ án hành chính, có khơng trường hợp Thẩm phán gặp khó khăn, khơng biết giải Lúc đó, Thẩm phán cần tham vấn ý kiến chuyên môn chủ thể khác Thơng thường, gặp tình vậy, Thẩm phán thường hỏi ý kiến Chánh án Tòa án nơi Thẩm phán làm việc Chánh án khơng giải hỏi Chánh án Tịa án cấp Mặc dù Luật không quy định gặp trường hợp Thẩm phán phải nghe theo ý kiến Chánh án, thực tế câu trả lời Chánh án thường trở thành ý kiến đạo, khơng cịn ý kiến tham khảo chất lúc đầu Ở Hàn Quốc, gặp vấn đề cần tham khảo ý kiến, Thẩm phán tìm trợ giúp từ tổ chức tư vấn cho Thẩm phán với tên gọi thức “Nhóm Hỗ trợ quản lý tri thức”, Tòa án tối cao Hàn Quốc thành lập hình thành mạng điện tử nội ngành Tòa án Hàn Quốc Đây tổ chức tình nguyện, phi lợi nhuận, thành viên bao gồm lãnh đạo Tòa án, Thẩm phán cơng chức khác ngành Tịa án phải Thư ký (công chức cấp 4), phó Trưởng phịng (cơng chức cấp 5) Người quản lý cao Nhóm Hỗ trợ quản lý tri thức Giám đốc Cơ quan hành Tịa án tối cao Hàn Quốc Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm điều hành Giám đốc thư viện Tòa án Tòa án tối cao Hàn Quốc Do vậy, thực chất Nhóm Hỗ trợ quản lý tri thức phần Thư viện Tịa án Nhóm phân chia thành 21 lĩnh vực chuyên môn Tổ Hỗ trợ quản lý tri thức (mỗi Tổ có từ - 10 người) Do vậy, Nhóm giải đáp tình tất loại vụ án Khi Thẩm phán (hoặc cơng chức Tịa án) đặt câu hỏi, câu hỏi chuyển đến Tổ hỗ trợ theo lĩnh vực thành viên nhóm đăng ký trả lời câu hỏi Tồn thành viên Nhóm Hỗ trợ quản lý tri thức xem tất câu hỏi câu trả lời; người hỏi người trả lời tiến hành trao đổi hình thức viết lời bình89 89 Hải Đăng, “Bài vấn chế trao đổi nghiệp vụ Thẩm phán Hàn Quốc”, http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?p_page_id=27676768&pers_id=276761 64&folder_id=&item_id=57307194&p_details=1, xem ngày 07/6/2016 62 Tác giả nhận thấy chế trao đổi nghiệp vụ dành cho Thẩm phán Hàn Quốc hay áp dụng Việt Nam Ngành Tịa án Việt Nam tổ chức trang mạng nội dành cho Thẩm phán cơng chức Tịa án trao đổi nghiệp vụ với Khi gặp vấn đề khó khăn hoạt động xét xử mình, Thẩm phán thông qua trang mạng nội để tham vấn ý kiến từ đồng nghiệp Với hình thức này, tham vấn giữ chất ý nghĩa nó, đồng thời khơng ảnh hưởng đến độc lập Thẩm phán Tuy nhiên, mạng nội cần phải đảm bảo an ninh cao để tránh trường hợp thơng tin mật bị lọt ngồi hay có phần tử xấu thâm nhập vào nhằm mục đích cản trở, làm sai lệnh ý kiến tư vấn cán Tòa án Bốn sửa đổi bất cập chế kiến nghị xem xét, xử lý văn quy phạm pháp luật có liên quan vụ án hành Như nêu phần thực trạng pháp luật, chế kiến nghị xem xét, xử lý văn quy phạm pháp luật có liên quan vụ án hành quy định Luật Tố tụng hành 2015 tiến bên cạnh tồn bất cập Việc sửa đổi bất cập, hoàn thiện chế tảng bảo đảm cho yếu tố “chỉ tuân theo pháp luật” nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành Tác giả xin có số ý kiến đóng góp quy định Luật Tố tụng hành 2015 chế này: Về vấn đề chủ thể có thẩm quyền kiến nghị chế nên sửa đổi theo hướng phát thấy văn pháp luật có liên quan q trình giải vụ án hành có dấu hiệu trái pháp luật Tịa án có quyền kiến nghị trực tiếp với chủ thể có thẩm quyền xem xét ln khơng cần phải tùy vào cấp Tòa án tương xứng với văn pháp luật quan nhà nước cấp Bởi vì, xét xử Thẩm phán khơng áp dụng văn pháp luật quan đồng cấp mà cịn có cấp Hiến pháp, việc phát sai sót văn xảy quy định việc kiến nghị phải tương xứng cấp Tòa án cấp quan nhà nước ban hành văn thời gian, kéo dài q trình giải vụ án cịn phải báo cáo lên cho Tòa án cấp để Tịa án kiến nghị Ngồi ra, chủ thể có thẩm quyền kiến nghị nên sửa đổi chủ thể phát dấu hiệu trái pháp luật văn pháp luật, Thẩm phán giải vụ án Chánh án không thiết lúc phải Chánh án Quy định tạo độc lập Thẩm phán Chánh án trình xét xử, đồng thời giúp cho vụ án giải nhanh hơn, khơng bị thời gian Luật Tố tụng hành 2015 nên bổ sung thêm trường hợp sau kiến 63 nghị mà quan ban hành văn trái pháp luật có văn trả lời họ không cho văn họ không sai, không trái pháp luật nên không sửa đổi hay hủy bỏ lúc Tịa án có quyền áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao để giải Ngoài trường hợp “trái với Hiến pháp, văn pháp luật quan nhà nước cấp trên” quy định Luật Tố tụng hành 2015, nên bổ sung thêm trường hợp khác phù hợp với trường hợp xử lý văn pháp luật có nội dung xung đột với quy định Điều 156 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 Cụ thể trường hợp sau: Trường hợp văn quy phạm pháp luật quan ban hành có quy định khác vấn đề mà liên quan đến vụ án hành Trường hợp văn quy phạm pháp luật có liên quan đến vụ án hành trái với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Thêm vào đó, cần quy định tùy vào loại văn bị kiến nghị sửa đổi, bổ sung mà thời hạn để quan ban hành văn sửa đổi, bổ sung văn ban hành khác nhau, không nên cào mặt thời hạn 30 ngày Luật Tố tụng hành 2015 Sự cào mặt thời hạn khơng hợp lý tính chất loại hình văn quy phạm pháp luật khác nhau, nội dung điều chỉnh, chủ thể ban hành không giống Năm quy định rõ ràng hành vi bị cho can thiệp vào hoạt động xét xử Thẩm phán, Hội thẩm Luật Tố tụng hành 2015 không quy định cụ thể hành vi bị cho can thiệp vào hoạt động xét xử Thẩm phán, Hội Thẩm quy định Điều 320 cần có văn hướng dẫn cụ thể Điều luật Văn hướng dẫn cần rõ hành vi bị cho can thiệp vào hoạt động xét xử Thẩm phán, Hội thẩm phải quy định cụ thể hình thức xử lý hành vi can thiệp để làm pháp luật cho việc xử lý hành vi, đồng thời cảnh báo, răn đe cho chuẩn bị có hành vi can thiệp vào cơng việc xét xử Thẩm phán, Hội thẩm Sáu bảo đảm điều kiện chế độ tiền lương Thẩm phán Trong đời sống xã hội nay, kinh tế ngày phát triển, với nhu cầu vật chất người ngày tăng lên Thẩm phán, họ người họ có nhu cầu vật chất để đảm bảo cho sống họ gia đình họ Tuy nhiên, gánh vác vai trách nhiệm nặng nề Thẩm phán lại chưa trả cơng xứng đáng Do đó, 64 khó tránh khỏi việc xuất tình trạng tiêu cực q trình họ làm việc Chính vậy, cần có chế đổi tiền lương chế độ đãi ngộ công chức ngành Tịa án nói chung Thẩm phán nói riêng Điều thể quan tâm Nhà nước đời sống đội ngũ Thẩm phán, khuyến khích họ cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Từ đặc thù nghề nghiệp Thẩm phán, quy định lương bổng Thẩm phán cần thay đổi theo hướng vừa nâng cao hệ số lương khởi điểm, vừa giảm thiểu hợp lý số bậc ngạch lương, vừa rút ngắn thời gian nâng lương Nhà nước cần có quan tâm thích hợp Thẩm phán Tịa án nhân dân cấp huyện Đây đội ngũ Thẩm phán đông đảo nhất, thực việc xét xử lần đầu hầu hết loại án Về mặt lý luận thực tiễn cho thấy, việc xét xử lần đầu “thấu tình đạt lý”, khơng kháng cáo, kháng nghị Tịa án nhân dân cấp tỉnh khơng phải xét xử lại Do đó, cần đổi nhận thức rằng, không thiết Thẩm phán cấp huyện hưởng ngạch lương A1, tức ngạch lương sơ cấp; cần áp dụng thi nâng ngạch cho họ mà không bị ràng buộc nơi họ làm việc Tòa án cấp huyện Tuy nhiên giải pháp khơng phải giải pháp chủ yếu, quan trọng yếu tố tiền lương thấp yếu tố trọng yếu định đến độc lập Thẩm phán tố tụng hành Bên cạnh việc nâng cao thu nhập, nên phối hợp với giải pháp thực tiễn làm rõ tư tưởng cho người có ý định chọn nghề Thẩm phán chuẩn bị bổ nhiệm làm Thẩm phán sứ mạng nghề nghiệp thu nhập nghề Cần làm rõ nghề Thẩm phán nghề nghiệp đòi hỏi tính trách nhiệm cao, có nhiều áp lực nghề nghiệp cao quý Thẩm phán người mang lại công lý, công cho xã hội thông qua án, định chọn nghề nghiệp nên đặt lý tưởng lên hết, không nên đặt lợi ích vật chất để đo lường cho sức lao động mà Thẩm phán bỏ ngồi thu nhập khiêm tốn mà Thẩm phán trả tiền lương, loại phụ cấp họ cịn có uy tín nghề nghiệp làm Thẩm phán người kính trọng Điều thực thơng qua hình thức “cơng khai” tất nguồn thu nhập Thẩm phán cấp cho người chọn nghề Thẩm phán cho toàn xã hội; tổ chức tuyên thệ long trọng bắt buộc nhậm chức; thường xuyên bắt buộc bồi dưỡng khóa trách nhiệm đạo đức nghề Thẩm phán; tổ chức vinh danh người Thẩm phán có nhiều thành tích xét xử Bảy pháp luật tố tụng hành nên bổ sung quy định phân công giải vụ án thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án Hội Thẩm 65 Luật Tố tụng hành 2015 nên bổ sung quy định trình tự, thủ tục phân công Hội thẩm tham gia giải vụ án hành chính, bổ sung quy định thời hạn thời lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án Hội thẩm để Hội thẩm có trách nhiệm việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, nâng cao hiệu giải vụ án Hội thẩm đồng thời đảm bảo Hội thẩm độc lập suy nghĩ so với Thẩm phán giải vụ án 2.2.2 Các giải pháp thực tiễn Một nâng cao kỹ chuyên môn, lĩnh xét xử vụ án hành cho Thẩm phán, Hội thẩm Để Thẩm phán độc lập, khơng “e ngại” xét xử vụ án hành giải pháp phải tiếp tục nâng cao lĩnh, kiến thức pháp luật kỹ xét xử vụ án hành cho Thẩm phán Tòa án cấp Đây giải pháp cần thiết Thẩm phán xét xử án hành mà cịn cần thiết Thẩm phán nói chung Thẩm phán xét xử án hành phải thực am hiểu pháp luật, có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước hiểu biết xã hội Cần chứng minh cho Thẩm phán thấy độc lập xét xử khơng mang lại lợi ích cho ngành Tịa án, cho công dân, cho xã hội mà hết mang lại lợi ích cho Thẩm phán Thẩm phán độc lập tuân theo pháp luật xét xử án đắn, xác, điều mang lại niềm tin nhân dân Tịa án mà trước hết uy tín người Thẩm phán nâng cao Để làm việc này, Tòa án cần tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử vụ án hành định kỳ cho Thẩm phán, đặc biệt Thẩm phán Tòa án cấp huyện Mời Thẩm phán kỳ cựu, giàu kinh nghiệm xét xử án hành chính, làm việc Tịa hành Tịa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao để trao đổi nghiệp vụ xét xử, kỹ cần thiết xét xử vụ án hành khích lệ tinh thần Thẩm phán, để Thẩm phán vững vàng xét xử vụ án hành Bên cạnh đó, Thẩm phán phải có ý thức tự trau dồi thêm kiến thức pháp luật hiểu biết quản lý hành hiểu biết xã hội để phục vụ cho công việc xét xử có hiệu Đối với Hội thẩm, để nâng cao kỹ cho họ, nên tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nên có chế để đánh giá kết buổi tập huấn, bồi dưỡng chế kỷ luật Hội thẩm không tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ mà khơng có lí đáng 66 Ngoài ra, yêu cầu cấp thiết đặt bên cạnh nâng cao lĩnh, kiến thức pháp luật kỹ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán phải thay đổi suy nghĩ quan hành nhà nước địa phương để họ phải thay đổi tư coi cấp Tòa án Chúng ta phải khẳng định cách nghiêm túc xét xử, “quan” “dân”, Hai tuyển chọn, lựa chọn Hội thẩm có chun mơn cao để xét xử vụ án hành Án hành loại án khó liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước quan nhà nước, mà hoạt động lại bao trùm lên hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội Điều khiến cho việc xét xử án hành phức tạp, địi hỏi người xét xử phải có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm xét xử kiến thức hoạt động quản lý nhà nước Do đó, bên cạnh đội ngũ Thẩm phán chun trách có chun mơn cao Hội thẩm xét xử án hành cần có kiến thức định pháp luật lẫn hoạt động quản lý nhà nước Vì vậy, việc xét xử án hành nên nên tuyển chọn người có cấp, chứng chun mơn pháp lý Bên cạnh đó, nên thực chế độ Hội thẩm chuyên trách việc xử án hành Thẩm phán nên phân cơng Hội thẩm giải vụ án hành người làm việc có kiến thức chun mơn lĩnh vực có liên quan đến khiếu kiện giải Trong khiếu kiện lĩnh vực thuế, thành phần Hội thẩm bác sĩ hay giáo viên liệu họ làm tốt nhiệm vụ xét xử họ Hội thẩm công chức thuế? Ba cần có cơng tác đánh giá, khen thưởng khuyến khích Thẩm phán xét xử vụ án hành trọng điểm Để khích lệ tinh thần Thẩm phán xét xử vụ án hành chính, Tịa án cấp nên có cơng tác khen thưởng khuyến khích Thẩm phán xét xử vụ án hành trọng điểm Làm thể ghi nhận Tòa án nỗ lực, phấn đấu Thẩm phán xét xử vụ án đó, tạo động lực để Thẩm phán, nỗ lực công tác xét xử vụ án hành Bên cạnh đó, việc khen thưởng Thẩm phán xét xử vụ án hành trọng điểm cịn động lực để khích lệ tinh thần Thẩm phán khác để từ họ phát huy hết khả năng, cống hiến cho cơng tác xét xử vụ án hành Trên số kiến nghị nhằm khắc phục bất cập ảnh hưởng đến việc thực nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành chính, để từ có phương hướng tối ưu cho việc triển khai nguyên tắc thực tế Chỉ Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật xét xử tố tụng hành án, 67 định giải vụ án hành Tòa án khách quan, đắn, đem lại niềm tin người dân Tòa án, đồng thời khẳng định vị Tòa án máy nhà nước Việt Nam quan thực quyền tư pháp, ba quyền quyền lực nhà nước 68 KẾT LUẬN Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo độc lập Thẩm phán, Hội thẩm xét xử hành nói riêng Tịa án nói chung, góp phần củng cố vị trí Tịa án quan thực quyền tư pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thẩm phán, Hội thẩm nói riêng Tịa án nói chung có độc lập xét xử khách quan, án nghiêm minh, đảm bảo tính tối cao Hiến pháp pháp luật, có khả kiểm soát giới hạn quan nhà nước khác Tuy nhiên, thực tế pháp lý thực tiễn áp dụng nguyên tắc tồn bất cập, vướng mắc gây ảnh hưởng đến hiệu thực nguyên tắc Do đó, để đảm bảo cho nguyên tắc thực tốt tố tụng hành cần phải có chế bảo đảm định, bảo đảm quy định pháp luật bảo đảm giải pháp thực tiễn Cụ thể mặt pháp luật, cần xúc tiến tổ chức tịa hành khu vực cấp huyện; xem xét lại tỉ lệ án hủy, sửa xem xét tái bổ nhiệm Thẩm phán; thiết lập chế thẩm vấn cho Thẩm phán; hoàn thiện chế kiến nghị xem xét, xử lý văn quy phạm pháp luật có liên quan vụ án hành chính; quy định rõ ràng hành vi bị cho can thiệp vào hoạt động xét xử Thẩm phán, Hội thẩm; bảo đảm điều kiện chế độ tiền lương Thẩm phán bổ sung quy định phân công giải vụ án thời hạn nghiên cứu hồ sơ vụ án Hội Thẩm Về thực tiễn, cần nâng cao kỹ chuyên môn, lĩnh xét xử vụ án hành cho Thẩm phán, Hội thẩm; cần ưu tiên tuyển chọn, lựa chọn Hội thẩm có chun mơn cao để xét xử vụ án hành cần đẩy mạnh công tác đánh giá, khen thưởng khuyến khích Thẩm phán xét xử vụ án hành trọng điểm Tác giả mong rằng, kiến nghị góp phần bảo đảm cho nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” tố tụng hành thực có hiệu thực tế Qua đó, góp phần vào việc hồn thiện Luật Tố tụng hành nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ tố tụng hành nói riêng hoạt động xét xử Tịa án nói chung, tạo niềm tin cho nhân dân hoạt động xét xử hành Tịa án 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện, Nghị Đảng Cộng Sản Việt Nam Chỉ thị số 34-TC/TW ngày 18/3/1994 Ban Bí thư “Sự lãnh đạo I Đảng việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Thẩm phán Tòa án quân cấp” Nghị Bộ trị số 49-NQ/TW “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” II Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1959 10 11 12 13 14 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 1960 Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 1981 Bộ luật Tố tụng hình năm 1988 Luật Tổ chức tịa án nhân dân năm 2002 Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Luật Tố tụng hành năm 2010 Luật Tổ chức tịa án nhân dân năm 2014 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 Luật Tố tụng hành năm 2015 Sắc lệnh 13 ngày 24/01/1946 Pháp lệnh số 27-LCT/HĐNN8 thủ tục giải vụ án dân ngày 07/12/1989 20 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành ngày 21/5/1996 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 21 Nghị số 730/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 Ủy ban Thường vụ 15 16 17 18 19 Quốc hội việc phê chuẩn bảng lương chuyên mơn nghiệp vụ ngành Tịa án 22 Thơng tư 01/2016/TT-CA quy định tổ chức Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương III Sách, luận văn, tạp chí, báo cáo, kỷ yếu 23 Trương Hịa Bình (2014), “Độc lập tư pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho Tòa án thực đắn quyền tư pháp”, Tòa án nhân dân, (16), trang 1-6 24 Nguyễn Thị Dung (2013), Nguyên tắc độc lập hoạt động xét xử Tòa án, Luận văn cử nhân, Đại học Luật TP HCM 25 Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật tố tụng hành Việt Nam, Nxb Tư pháp 26 Đại học Luật TP HCM (2012), Giáo trình tố tụng hành Việt Nam, Nxb Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam 27 Nguyễn Minh Đức (2013), Tăng cường tính độc lập Tịa án đấu tranh phịng chống tham nhũng Việt Nam, Luận văn cử nhân, Đại học Luật TP HCM 28 Nguyễn Quang Hiền (2012), “Nguyên tắc “Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” - thực tiễn kiến nghị hoàn thiện”, Nhà nước pháp luật, (23), trang 7-12 29 Thị Thanh Hiếu (2009), Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật tố tụng hình chế bảo đảm thực hiện, Luận văn cử nhân, Đại học Luật TP HCM 30 Tơ Văn Hịa (2006), Tính độc lập tòa án: Nghiên cứu pháp lý khía cạnh lý luận, thực tiễn Đức, Mỹ, Pháp, Việt Nam kiến nghị Việt Nam, Luận án tiến sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Lund, Thụy Điển 31 Dương Hoán (2016), “Vấn đề áp dụng pháp luật Tòa án trường hợp văn quy phạm pháp luật có quy định khác vấn đề q trình giải vụ án hành chính”, Kỷ yếu hội thảo điểm Luật tố tụng hành 2015, Đại học Luật TP HCM, trang 184-188 32 Nguyễn Thị Hồng (2014), “Bảo đảm độc lập tư pháp Nhà nước pháp quyền - kinh nghiệm quốc tế kiến nghị sửa đổi Luật tổ chức Tòa án nhân dân”, Nghiên cứu lập pháp, (16), trang 53-64 33 Trần Kim Liễu (2011), “Một số ý kiến đổi tổ chức Tịa hành hệ thống Tịa án nhân dân nay”, Tố chức Nhà nước, (1), trang 28-31 34 Lê Văn Minh (2015), “Nguyên tắc tranh tụng Luật tố tụng hành Thực tiễn kiến nghị”, Tịa án nhân dân, (3), trang 1-5 35 Hồng Phê (Chủ biên) (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội 36 Hoàng Phê (Chủ biên) (1996), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng Trung tâm từ điển học 37 Dương Hồng Thị Phi Phi (2016), “Những quy định Luật tố tụng hành năm 2015 xem xét, xử lý văn quy phạm pháp luật có liên quan vụ án hành chính”, Kỷ yếu hội thảo điểm Luật tố tụng hành 2015, Đại học Luật TP.HCM, trang 153 - 157 38 Đặng Hà Phương (2007), “Tòa hành xét xử độc lập nhìn từ vụ việc cụ thể”, Nghề luật, (24), trang 54-56 39 Hoàng Hồng Phương (2011), Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa luật 40 Lê Văn Quyến (2015), “Nâng cao vai trò hoạt động xét xử Hội thẩm nhân dân điều kiện cải cách tư pháp nước ta nay”, Nghề Luật, (6), trang - 8, 20 41 Hoàng Thị Sơn (1996), “Tìm hiểu nguyên tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật”, Luật học, (5), trang 17-21 42 Lê Việt Sơn (2016), “Những điểm phiên tòa sơ thẩm vụ án hành theo Luật tố tụng hành năm 2015”, Kỷ yếu hội thảo điểm Luật tố tụng hành năm 2015, Đại học Luật TP HCM, trang 135143 43 Trần Nguyễn Thủy Tiên (2015), Nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm phán tố tụng hành chính, Luận văn cử nhân, Đại học Luật TP HCM 44 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo số 78/BC-TA Tổng kết thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002, pháp lệnh tổ chức Tòa án quân năm 2002, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết năm thi hành Luật tố tụng hành chính, Hà Nội 46 Tịa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 Tòa án nhân dân, Hà Nội 47 Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2014), Báo cáo tổng kết năm 2014 Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa 48 Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa (2015), Báo cáo tổng kết năm 2015 Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa 49 Tòa án nhân dân TP Nha Trang (2014), Báo cáo năm 2014 Tòa án nhân dân TP Nha Trang, Nha Trang 50 Tòa án nhân dân TP Nha Trang (2015), Báo cáo năm 2015 Tòa án nhân dân TP Nha Trang, Nha Trang 51 Phạm Thị Phương Thảo (2016), “Những quy định đảm bảo độc lập Tòa án luật tố tụng hành 2015”, Kỷ yếu hội thảo điểm Luật tố tụng hành 2015, Đại học Luật TP HCM, trang 31-35 52 Ủy ban Tư pháp (2015), Báo cáo Thẩm tra dự án Luật tố tụng hành (sửa đổi), Hà Nội IV Tài liệu nƣớc 53 Meron, T., & Oxford University, P (2011), Judicial Independence and Judicial Impartiality, The Making of international Criminal Justice: The View from the Bench: Selected Speeches Oxford: Oxford University Press V Website tài liệu điện tử 53 Nguyễn Cường, “Tỷ lệ án bị hủy, sửa lỗi chủ quan Thẩm phán giảm 1,3%”, http://www.vietnamplus.vn/ 54 Hải Đăng, “Bài vấn chế trao đổi nghiệp vụ Thẩm phán Hàn Quốc”, http://hvta.toaan.gov.vn/ 55 Hương Giang, “Maseco thắng kiện Thanh tra Bộ tài chính”, http://thanhnien.vn/ 56 Nguyễn Hồng Hà, “Độc lập xét xử chuyện từ 20 năm trước”, http://netluat.plo.vn/ 57 Võ Hải, “Chuyển án hành lên tỉnh chặt chân người dân”, http://vnexpress.net/ 58 Trần Văn Kiểm, “Bảo đảm nguyên tắc xét xử Thẩm phán, Hội thẩm độc 59 60 61 62 lập tuân theo pháp luật”, https://luathinhsu.wordpress.com/ Công Khanh, “Quyết định 13 Chánh án TAND Hà Nội: lạ lung vi sao?”, http://www.tienphong.vn/ Nguyễn Quang Lộc, “Bàn việc áp dụng tỉ lệ án hủy, sửa công tác thi đua khen thưởng ngành Tịa án nhân dân”, http://www.toaan.gov.vn/ Nhóm PV Đà Lạt, “Khuất tất vụ cưỡng chế Thành phố Đà Lạt”, http://baophapluat.vn/ Anh Phương, “Tạm dừng tái bổ nhiệm Thẩm phán có tỷ lệ án bị hủy, sửa 1,16%”, http://www.sggp.org.vn/ 63 Đinh Văn Quế, “Để Thẩm phán không „sợ‟ quyền”, http://plo.vn/ 64 Tiểu dự án Văn phịng Ban đạo cải cách Tư phán Trung ương điều phối, giám sát, http://m.nguoiduatin.vn/ 65 P Thao, “Một vỗ vai, lời nói nhỏ… làm “lệch” quan tịa!”, http://dantri.com.vn/ 66 Vi Trần, “Luật tố tụng hành nguyên tắc độc lập xét xử”, http://plo.vn/ 67 Vụ Pháp chế, “Tư pháp quan trọng yếu quyền”, http://www.moit.gov.vn/ ... HIỆN NGUYÊN TẮC ? ?KHI XÉT XỬ, THẨM PHÁN, HỘI THẨM ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT” TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 2.1 Thực trạng nguyên tắc ? ?Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật? ??... niệm nguyên tắc ? ?Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật? ?? tố tụng hành 1.2 Ý nghĩa nguyên tắc ? ?Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật? ?? tố tụng hành. .. nguyên tắc ? ?Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật? ?? tố tụng hành CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC ? ?KHI XÉT XỬ, THẨM PHÁN, HỘI THẨM ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT” TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc khi xét xử thẩm phán hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính , Nguyên tắc khi xét xử thẩm phán hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính

Từ khóa liên quan