0

Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên vay trong quan hệ hợp đồng tín dụng (luận văn thạc sỹ luật học)

82 0 0
  • Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên vay trong quan hệ hợp đồng tín dụng (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thƣơng mại TP HCM – 2011 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Khóa: 32 MSSV: 3220090 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: TS NGUYỄN VĂN VÂN TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2011 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn quý Thầy trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi để tơi có khả hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi biết ơn sâu sắc thầy Nguyễn Văn Vân trực tiếp hƣớng dẫn, định hƣớng cho việc chọn đề tài suốt trình thực khóa luận Tơi xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô khoa luật Thƣơng mại trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, gia đình, bạn bè quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho học tập thời gian qua Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Kiều LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn viết hợp pháp đƣợc cơng bố Tác giả xin hồn hồn chịu trách nhiệm nội dung khóa luận Tác giả Nguyễn Thị Thúy Kiều DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ Luật Dân HĐTD : Hợp đồng tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TCTD : Tổ chức tín dụng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Bố cục khóa luận CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (HĐTD) 1.1.1 Khái niệm HĐTD 1.1.2 Đặc điểm HĐTD 1.2 THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NHTM 1.2.1 Khái qt thơng tin tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Vai trị thơng tin tín dụng 1.2.2 Những chủ thể cung cấp thông tin quan hệ HĐTD 15 1.2.2.1 Bên cho vay 15 1.2.2.2 Bên vay 16 1.2.2.3 Bên thứ ba 17 1.2.3 Những rủi ro liên quan đến thơng tin tín dụng hoạt động cho vay NHTM 19 1.3 1.2.3.1 Từ phía bên vay 19 1.2.3.2 Từ phía NHTM 19 CƠ SỞ PHÁT SINH NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HĐTD 21 1.3.1 Theo pháp luật doanh nghiệp, pháp luật kế toán 21 1.3.2 Theo pháp luật ngân hàng 23 1.3.3 Theo quy định cho vay ngân hàng 24 1.3.4 Nghĩa vụ cung cấp thông tin phát sinh từ HĐTD 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HĐTD 28 2.1 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HĐTD 28 2.1.1 Chủ thể cung cấp thông tin 28 2.1.2 Nội dung thông tin cần cung cấp 29 2.1.2.1 Nhóm thông tin cung cấp trƣớc thời điểm ký HĐTD 29 2.1.2.2 Nhóm thơng tin cung cấp sau ký HĐTD 35 2.1.3 Yêu cầu thông tin cần cung cấp 37 2.1.4 Hình thức cung cấp thông tin 40 2.1.5 Chế tài vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin 41 2.2 2.1.5.1 Chế tài dân 41 2.1.5.2 Chế tài hình 42 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HĐTD 43 2.2.1 Thực tiễn tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin 43 2.2.2 Một số biện pháp hoàn thiện chế đảm bảo thực nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay HĐTD 48 2.2.2.1 Biện pháp pháp lý 48 2.2.2.2 Một số biện pháp khác 52 KẾT LUẬN 54 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lý thuyết thông tin bất cân xứng lần xuất vào năm 1970 khẳng định đƣợc vị trí kinh tế học đại Thông tin bất cân xứng tác động nhiều đến kinh tế, đặc biệt lĩnh vực tín dụng ngân hàng mà cụ thể hoạt động cho vay ngân hàng Trong hoạt động cho vay, ngân hàng ln ngƣời có thơng tin dự án, mục đích sử dụng khoản tín dụng đƣợc cấp bên vay Do đó, để đảm bảo an tồn hoạt động mình, tổ chức tín dụng phải hạn chế đƣợc tình trạng thơng tin bất cân xứng vay ngƣời, đối tƣợng Điều tạo sở cho tổ chức tín dụng giám sát hoạt động sử dụng vốn, đảm bảo khách hàng vay có hành vi đắn nhằm thu hồi gốc lãi khoản tín dụng cấp Nhƣng trƣớc xử lý thơng tin tổ chức tín dụng phải có thơng tin từ bên vay, mà thông tin chủ yếu bên vay cung cấp sở yêu cầu tổ chức tín dụng Chính mà nghĩa vụ cung cấp thơng tin bên vay bƣớc đầu bƣớc quan trọng q trình thực hợp đồng tín dụng, để tổ chức tín dụng có định cho vay hay không cho vay Đây biện pháp giảm rủi ro tín dụng, góp phần minh bạch hóa thơng tin, thúc đẩy kinh tế phát triển Vì vậy, nghĩa vụ cung cấp thơng tin bên vay hợp đồng tín dụng đƣợc thực nghiêm túc đầy đủ, bên vay đƣợc tạo điều kiện tốt để thực nghĩa vụ mang lại lợi ích to lớn khơng cho hai bên quan hệ hợp đồng tín dụng mà cho xã hội Đặc biệt giai đoạn lạm phát tăng cao nhƣ nay, việc khả toán bên vay dễ xảy trƣờng hợp thơng thƣờng khác Vì mà việc thực “Nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng” cần phải đƣợc siết chặt hay để bên tự thỏa thuận, thực trạng áp dụng nghĩa vụ nhƣ vấn đề đáng quan tâm Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng, nói chƣa có cơng trình nghiên cứu cách tổng thể đề tài Một số tài liệu có đề cập đến số vấn đề liên quan mật thiết đến đề tài nhƣ: “Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng Việt Nam”, chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright tác giả Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Trọng Hoài; Tuy nhiên, tác giả đề cập đến thực trạng thơng tin tín dụng hoạt động ngân hàng dƣới góc độ nghiệp vụ ngân hàng khơng phải dƣới góc độ pháp lý Thực tế đề yêu cầu phải có nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng điều kiện cạnh tranh hội nhập nhƣ Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài đƣợc thực dựa sở tảng phƣơng pháp biện chứng chủ nghĩa Mác Lênin Đề tài sử dụng phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, … để làm rõ quy định hành tình hình thực tế, ý nghĩa quy định tình hình tuân thủ nghĩa vụ ngân hàng thƣơng mại Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu khóa luận quy định pháp luật nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay việc giao kết thực hợp đồng tín dụng Đề tài giới hạn phạm vi hợp đồng tín dụng bên vay bên cho vay ngân hàng thƣơng mại, không nghiên cứu hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác Khóa luận nghiên cứu nghĩa vụ cung cấp thơng tin bên vay khía cạnh pháp lý, cụ thể nghiên cứu dựa quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề trên, dựa sở quy định pháp luật Bộ luật Dân sự, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN, Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung số điều Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHN Các văn pháp luật có hiệu lực đến tháng năm 2011 Mục đích nghiên cứu Khóa luận dự kiến hƣớng đến mục tiêu sau: + Tìm hiểu vai trị thơng tin hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại; + Có nhìn đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thơng tin bên vay dƣới góc độ pháp lý; + Đƣa số giải pháp nhằm tăng cƣờng tính hiệu hoạt động cung cấp thơng tin bên vay Bố cục khóa luận Khóa luận gồm hai chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng Tiền vay đƣợc giải ngân nhiều lần thời hạn tối đa …… Ngày, kể từ ngày ký HĐTD Qua thời hạn trên, bên vay khơng nhận hết số tiền vay khơng đƣợc tiếp tục nhận phần tiền lại, trừ bên có thỏa thuận khác Một lần nhận tiền vay, bên vay ký khế ƣớc nhận nợ, kèm theo chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay phù hợp với điều Tổng số tiền thực vay tổng số tiền đƣợc ghi tất khế ƣớc nhận nợ không vƣợt số tiền vay nêu điều : 1.4 Trƣờng hợp bên vay có nhiều ngƣời, một, số tất ngƣời nhận tiền vay 1.5 Trƣờng hợp vay ngoại tệ, bên vay phải cung cấp tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay theo quy định quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nƣớc, quy chế cho vay Ngân hàng Nhà nƣớc, ACB ĐIỀU : THỜI HẠN VAY – LÃI SUẤT – PHÍ 2.1 Thời hạn vay : 36 tháng, kể từ ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu, : - Thời gian ân hạn : ……………………………tháng, kể từ ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu - Thời gian trả nợ gốc : …………………….tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn - Tời gian trả nợ lãi : ………………………… Tháng, kể từ ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu/ kết thúc thời gian ân hạn 2.2 Lãi suất : - Trong hạn : Lãi suất vay (tháng) : 1,25% / tháng (Một phảy hai mƣơi lăm phần trăm tháng) Lãi suất vay (ngày) : 0,05%/ ngày (Không phảy không năm phần trăm ngày) Lãi suất vay đƣợc cố định thời hạn 12 tháng/ lần theo công thức sau : Lãi suất vay = lãi suất tiền tửi tiết kiệm 13 tháng SCB (bậc 2) + 0,5%/ tháng trƣờng hợp có thay đổi lãi suất vay, ACB thông báo cho bên vay - Quá hạn : 150% lãi suất hạn 2.3 Phí cam kết cho vay : …………………………………………………………………………………… …………………………… 2.4 Phí gia hạn khoản vay : …………………………………………………………………………………… …………………… 2.5 Phí hủy bỏ khoản vay : …………………………………………………………………………………… ………………………… ĐIỀU : TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI 3.1 Trả nợ gốc, lựa chọn hai cách sau : 3.1.1 Nợ gốc đƣợc hoàn trả theo kỳ hạn trả nợ đƣợc liệt kê cụ thể sau : Ngày Số Nợ Gốc Phải Trả Cộng Trong trƣờng hợp thay đổi trƣờng hợp khác Bên vay ACB ký kết lịch trả nợ riêng 3.1.2 Nợ gốc đƣợc hoàn trả theo kỳ hạn trả nợ hàng tháng hàng quý, ACB có quyền định lựa chọn loại kỳ hạn trả nợ thông báo cho bên vay, ACB không thông báo, bên vay phải trả nợ hàng quý Sau tháng / quý tƣơng ứng với kỳ hạn hàng tháng/ hàng quý Kể từ ngày nhận tiền vay lần đầu/ kết thúc thời gian ân hạn, bên vay phải thực nghĩa vụ trả nợ gốc - Nếu theo tháng, bên vay phải trả nợ gốc hàng tháng cho ACB Ngày trả nợ gốc tƣơng ứng với ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu : * Số nợ gốc trả hàng tháng : 2.780.000VNĐ (Bằng chữ : Hai triệu bảy trăm tám mƣơi ngàn đồng chẵn) * Số nợ gốc trả tháng cuối : 2.700.000VNĐ (Bằng chữ : Hai triệu bảy trăm ngàn đồng) - Nếu theo quý, bên vay phải trả nợ gốc hàng quý cho ACB Việc trả nợ gốc đƣợc thực vào tháng quý, vào ngày tƣơng ứng với ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu * Số nợ gốc hàng quý : 8.335.000VNĐ (Bằng chữ : Tám triệu ba trăm ba mƣơi lăm ngàn đồng) * Số nợ gốc trả quý cuối : 8.315.000VNĐ (Bằng chữ : Tám triệu ba trăm mƣời lăm ngàn đồng) Trong trƣờng hợp thay đổi trƣờng hợp khác Bên vay ACB ký kết lịch trả nợ riêng 3.2 Trả nợ gốc trƣớc hạn : Trƣờng hợp muốn trả nợ trƣớc hạn, bên vay phải lập đề nghị văn phải đƣợc ACB chấp thuận Nếu ACB không chấp thuận mà bên vay đề nghị trả nợ trƣớc hạn bên vay phải nộp số tiền phạt trả nợ trƣớc hạn nhƣ sau : Số tiền trả nợ trƣớc hạn x Tỷ lệ phạt(% năm) x Số ngày trả trƣớc hạn Số tiền phạt = 360 Tỷ lệ phạt : 2%/ năm 3.3 Trả lãi vay 3.3.1 Đối với kỳ hạn trả nợ gốc > tháng : Sau ……………………… tháng, kể từ ngaày nhận tiền vay lần đầu, tiền lãi đƣợc trả ……… tháng/ lần Ngày trả lãi vay tƣơng ứng với ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu 3.3.2 Đối với kỳ hạn trả nợ gốc hàng tháng : Sau 01 (một) tháng, kể từ ngày nhận tiền vay lần đầu, tiền lãi đƣợc trả hàng tháng Ngày trả lãi vay tƣơng ứng với ngày bên vay nhận tiền vay lần đầu 3.3.3 Số tiền vay phải trả đƣợc tính theo cơng thức nhƣ sau : Sƣ nợ tính lãi suất vay (tháng) x Số ngày vay thực tế Số tiền lãi phải trả = (1) 30 Trƣờng hợp bên vay cá nhân : Nếu số ngày vay thực tế nhỏ 30 ngày áp dụng lãi suất (ngày) số tiền lãi phải trả theo công thức sau : Số tiền lãi phải trả = lãi suất vay (ngày) x dƣ nợ tính lãi x số ngày vay thực tế Nếu lãi suất vay ngày nhân với số vay thực tế lớn lãi suất vay tháng áp dụng lãi suất vay tháng quy định điểm 2.2 Điều để tính số tiền lãi phải trả (theo số ngày vay thực tế) theo công thức (1) Trong trƣờng hợp thay đổi trƣờng hợp khác, bên vay ACB ký kết lịch trả nợ riêng 3.4 Bên vay vay loại tiền trả nợ (gốc lãi) loại tiền Các bên thỏa thuận trả nợ loại tiền khác với loại tiền vay, tỷ giá quy đổi từ loại tiền trả nợ loại tiền vay trƣờng hợp thực nhƣ sau : - Khoản vay tiền đồng Việt Nam, trả nợ ngoại tệ / vàng quy đổi theo giá mua ngoại tệ/ vàng ACB công bố thời điểm trả nợ - Khoản vay vàng/ ngoại tệ, trả nợ tiền đồng Việt Nam quy đổi theo giá bán vàng/ ngoại tệ ACB công bố thời điểm trả nợ Khoản vay ngoại tệ, trả nợ ngoại tệ khác quy đổi theo thỏa thuận 3.5 Trƣờng hợp muốn điều chỉnh kỳ hạn/ thay đổi số tiền phải trả kỳ hạn, gia hạn nợ gốc lãi, bên vay phải gửi đề nghị điều chỉnh kỳ hạn/ thay đổi số tiền phải trả kỳ hạn, gia hạn nợ gốc lãi kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) cho ACB để ACB xem xét trƣớc ngày đến hạn 3.6 Trƣờng hợp ngày nhận tiền vay lần đầu ngày mà tháng/ tháng q khơng có ngày tƣơng ứng ngày trả nợ gốc/lãi vay ngày cuối tháng/tháng quý Trƣờng hợp ngày phải trả nợ (gốc lãi) rơi vào ngày chủ nhật ngày nghỉ lễ ngày mà ACB không làm việc, ngày làm việc ngày đến hạn trả nợ lãi đƣợc tính ngày thực trả 3.7 ACB có quyền khơng tiếp tục giải ngân, chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trƣớc hạn tất khoản nợ vay chƣa toán bên vay cac trƣờng hợp sau - Bên vay / bên bảo lãnh (nếu có) vi phạm quy chế cho vay ngân hàng Nhà nƣớc, ACB - Bên vay và/ bên bảo lãnh có liên quan đến vụ kiện mà theo nhận định ACB có ảnh hƣởng đến phần lớn tài sản bên vay và/ bên bảo lãnh ; - Bên vay và/ bên bảo lãnh vi phạm HĐTD, Hợp đồng bảo đảm (thế chấp,cầm cố, bảo lãnh) cam kết với ACB ; - Bên vay và/ bên bảo lãnh cung ấp thông tin sai thật ; - Bên vay và/ bên bảo lãnh (nếu có) chết mà khơng có ngƣời thừa kế đƣợc ACB chấp thuận ; - Bên vay có khoản vay chuyển sang nợ hạn có nguy khơng có khả trả nợ ; - Thay đổi tỉ giá ngoại tệ/giá mua bán vàng dẫn đến việc số tiền vay vƣợt giá trị tài sản bảo đảm/giá trị nghĩa vụ đƣợc bảo đảm (trong trƣờng hợp loại tiền vay khác với loại tiền đƣợc dùng để xác định giá trị tài sản bảo đảm/giá trị nghĩa vụ đƣợc bảo đảm) ; - Tài sản bảo đảm bị giảm giá trị đo ACB xác định ; - Những thay đổi khác tài sản bảo đảm ; - Bên vay và/ bên bảo lãnh bị lực hành vi bị hạn chế lực hành vi bị khởi tố/truy tố/xét xử hình ; - Các nguy khác ảnh hƣởng đến khả trả nợ bên vay ; Đối với Bên vay và/ bên bảo lãnh tổ chức cịn có trƣờng hợp sau ; - Bên vay và/ bên bảo lãnh bị giải thể ngừng hoạt động, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức, cổ phần hóa thay đổi chủ sở hữu, … - Ngƣời đại diện theo pháp luật, ngƣời điều hành Bên vay và/ bên bảo lãnh bị khởi tố/truy tố/xét xử hình ; Sau 30 ngày kể từ ngày ACB thông báo thu hồi nợ trƣớc hạn mà bên vay khơng tốn đủ nợ vay (bao gồm : vốn gốc, lãi hạn, phí, khoản phải trả khác), ACB chuyển tồn số dƣ nợ bên vay sang nợ hạn áp dụng biện pháp xử lý theo quy định pháp luật để thu hồi nợ vay, chi phí có liên quan 3.8 Việc thu nợ đƣợc thực theo thứ tự : phí/khoản phải trả khác (nếu có), lãi hạn, lãi hạn, nợ gốc Riêng trƣờng hợp xử lý tài sản bảo đảm, việc thu nợ đƣợc thực theo thứ tự phí/khoản phải trả khác ĐIỀU : CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN VÀ TÍNH LÃI QUÁ HẠN 4.1 Khi đến ngày trả nợ gốc theo kỳ hạn hàng tháng/hàng quý/kết thúc thời hạn cho vay đƣợc quy định điều 3, bên vay không trả hết số nợ gốc phải trả hạn không đƣợc ACB cấu lại thời hạn trả nợ gốc tồn số dƣ nợ gốc thực tế lại khoản vay bị chuyển sang nợ hạn áp dụng lãi suất nhƣ sau : - Đối với phần dƣ nợ gốc kỳ hạn mà bên vay khơng trả hạn áp dụng mức lãi suất hạn - Đối với phần dƣ nợ gốc kỳ hạn chƣa đến hạn trả nợ nhƣng chuyển nợ hạn áp dụng mức lãi suất vay hạn 4.2 Khi đến ngày trả lãi đƣợc quy định điều 3, bên vay không trả lãi hạn không đƣợc ACB cấu lại thời hạn trả nợ lãi tồn số dƣ nợ gốc khoản vay bị chuyển sang nợ hạn với lãi suất vay hạn quy định hợp đồng Bên vay phải chịu phạt chậm trả lãi vay tính số tiền lãi vay chậm trả số ngày chậm trả với lãi suất phạt theo công thức sau : Số tiền lãi chậm trả x lãi suất phạt (150% lãi suất vay hạn ) x số ngày chậm trả Số tiền phạt = 30 Số ngày chậm trả đƣợc tính từ đến hạn trả lãi vay ngày khoản vay đƣợc tính lãi suất nợ hạn đến ngày bên vay trả hết tiền lãi vay vi phạm Trong trƣờng hợp ACB thu hồi trƣớc hạn khoản nợ vay chƣa toán bên vay, sau 30 ngày kể từ ngày ACB có thơng báo thu hồi nợ trƣớc hạn mà bên vay khơng tốn đủ nợ vay, tồn số dƣ nợ gốc bị chuyển sang nợ hạn chịu mức lãi suất 150% lãi suất vay hạn 4.3 Sau chuyển nợ hạn, ACB có quyền thực biện pháp theo hợp đồng theo luật định để thu hồi nợ (bao gồm : nợ gốc, lãi hạn, lãi hạn, phí khoản phải trả khác) ĐIỀU : BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 5.1 Tài sản bảo đảm : Loại tài sản : Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Địa tài sản : - Quyền sử dụng đất : Thửa đất số : 195 ; tờ đồ số : 01 (sơ đồ nền) Địa Thửa đất : 1128 đƣờng Khan Vạn Cân – KP1 – Phƣờng Linh Chiểu – Thủ Đức – TP HCM - Tài sản gắn liền với đất : 1128 đƣờng Khan Vạn Cân – KP1 – Phƣờng Linh Chiểu – Q Thủ Đức – TP HCM Giấy tờ chứng minh : Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà Quyền sử dụng đất số 1295/2004 UBND Q Thủ Đức cấp ngày 07/04/2004 Tờ khai trƣớc bạ ngày 18/10/2004 Tổng trị giá tài sản : 810.000.000VNĐ Bằng chữ : Tám trăm mƣời triệu đồng chẵn Chi tiết tài sản, quyền hạn nghĩa vụ bên thực theo hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) bên Trƣờng hợp bên vay thực biện pháp bảo đảm khác trƣớc sau thời điểm ký HĐTD biện pháp bảo đảm biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ hợp đồng 5.2 Ngoài tài sản bảo đảm trên, bên vay cam kết dùng tồn tài sản hợp pháp làm tài sản bảo đảm cho nợ vay ACB, tài sản bảo đảm nêu điều không đủ để tốn vốn, lãi chi phí khác cho ACB 5.3 Trƣờng hợp loại tiền vay khác với loại tiền đƣợc dùng để xác định giá trị tài sản bảo đảm/ giá trị nghĩa vụ bảo đảm, thay đổi tỷ giá ngoại tệ/giá mua bán vàng dẫn đến việc số tiền vay vƣợt giá trị tài sản bảo đảm giá trị nghĩa vụ đƣợc bảo đảm ACB có quyền : - Khơng giải ngân tiếp cịn thời hạn giải ngân trƣờng hợp giải ngân nhiều lần : - Yêu cầu bên vay bổ sung tài sản bảo đảm trƣớc giải ngân tiếp, : - Thu hồi nợ trƣớc hạn đảm bảo tỷ lệ theo thỏa thuận trƣớc bên (nếu có) Việc áp dụng tỷ giá ngoại tệ/ giá mua bán vàng quy đổi để xác định tỷ lệ số tiền vay giá trị tài sản đảm bảo cho ACB định Trƣờng hợp Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) dùng để bảo đảm cho khoản vay nêu điều Hợp đồng đƣợc ký lại, công chứng lại, đăng ký lại, sửa đổi bổ sung bên khơng cần phải ký lại phụ lục HĐTD Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) tiếp tục bảo đảm cho nghĩa vụ bên vay theo hợp đồng Trong trƣờng hợp nghĩa vụ trả nợ bên vay đƣợc bảo đảm nhiều biện pháp bảo đảm ACB có quyền lựa chọn biện pháp số biện pháp bảo đảm để xử lý trƣớc tiên nhằm thu hồi nợ Việc thay đổi biện pháp bảo đảm không làm ảnh hƣởng đến biện pháp bảo đảm khác Việc giải trừ/ thay đổi biện pháp bảo đảm, tài sản bảo đảm bên bảo đảm không làm ảnh hƣởng đến quyền nghĩa vụ bên bảo đảm lại Trong trƣờng hợp ACB cho vay khơng có bảo đảm tài sản Bên vay cam kết - Thực biện pháp bảo đảm tài sản theo yêu cầu ACB vi phạm cam kết bên vay với ACB - Trả nợ trƣớc hạn cho ACB trƣờng hợp không thực đƣợc biện pháp bảo đảm tài sản theo yêu cầu ACB - Trong trƣờng hợp ACB thu hồi nợ trƣớc hạn, ACB có quyền xử lý tài sản thuộc sở hữu hợp pháp bên vay để thu hồi nợ Điểu : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ACB 6.1 ACB có quyền - Yêu cầu bên vay cung cấp tài liệu liên quan đến việc vay vốn, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tình hình vay ngành du lịch, tồn kho, phải thu, phải trả, tăng / giảm tài sản cố định : Báo cáo tình hình vay nợ nguồn thu nhập để trả nợ ; tài liệu khác (nếu có) liên quan đến tình hình tài chính, nguồn trả nợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Từ chối đề nghị nhận tiền vay không hợp lệ và/ ACB nhận thấy không hợp lý ; - Kiểm tra trƣớc, sau cho vay nhằm bảo đảm an toàn vốn cho vay ; - Tự động trích tài khoản tiền gửi bên vay ACB, nhờ thu không cần chấp nhận (nếu bên vay có tài khoản tổ chức tín dụng khác) trƣờng hợp đƣợc hạn trả nợ mà bên vay không trả đƣợc nợ trả khơng đủ nợ vay (mà khơng có thỏa thuận, chấp nhận khác ACB) 6.2 6.3 - Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trƣớc hạn nhƣ nêu hợp đồng : - Xử lý tài sản bảo đảm theo phƣơng thức thỏa thuận theo (các) Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) để thu hồi nợ - Chuyển nhƣợng ủy thác quyền theo HĐTD theo Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) cho bên thứ ba mà khơng cần có chấp thuận bên vay / bên bảo lãnh - Khởi kiện bên vay / bên bảo lãnh theo quy định pháp luật bên vay và/ bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ cam kết - Trƣờng hợp bên vay và/ bên bảo lãnh có nhiều ngƣời ACB có quyền u cầu một, số toàn ngƣời thực nghĩa vụ cam kết với ACB hợp đồng này, phụ lục hợp đồng, cam kết bảo lãnh, khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng tài liệu kèm theo (nếu có) ACB có nghĩa vụ - Thực thỏa thuận hợp đồng này, hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh), phụ lục hợp đồng, cam kết bảo lãnh, khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng tài liệu kèm theo (nếu có) - Lƣu trữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định pháp luật Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hợp đồng ĐIỀU : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN VAY 7.1 7.2 Bên vay có quyền : - Từ chối yêu cầu ACB không với thỏa thuận HĐTD, hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh), phụ lục hợp đồng, cam kết bảo lãnh, khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng tài liệu kèm theo (nếu có) - Khởi kiện ACB trƣờng hợp ACB vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật Bên vay có nghĩa vụ - Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình vay nợ, tồn kho, phải thu, phải trả, tăng /giảm tài sản cố định ; báo cáo tình hình vay nợ nguồn thu nhập để trả nợ ; tài liệu khác (nếu có) liên quan đến tình hình tài chính, nguồn trả nợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 7.3 - Chịu trách nhiệm tính xác thông tin, tài liệu cung cấp - Sử dụng tiền vay mục đích - Chấp hành yêu cầu ACB ACB kiểm tra tình hình sử dụng tiền vay thơng tin khác bên vay - Thông báo kịp thời cho ACB có thay đổi bên vay và/ bên bảo lãnh nguồn thu nhập để trả nợ, tranh chấp có khả ảnh hƣởng tới việc trả nợ, tình trạng tải sản bảo đảm, địa cƣ trú/ nơi làm việc, thông tin tài khoản bên vay tổ chức tín dụng khác ACB - Đối với bên vay / bên bảo lãnh tổ chức phải cung cấp thơng tin có thay đổi vốn, tài sản : tên tổ chức ; đóng tài khoản tiền gửi ACB ; thay đổi tình trạng hoạt động tình trạng pháp lý ; giải thể, lâm vào tình trạng phá sản, ngừng hoạt động, chia tác, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hóa …; ngƣời đại diện theo pháp luật, Kế tốn - Trƣờng hợp bên vay / bên bảo lãnh có nhiều ngƣời tồn ngƣời có trách nhiệm liên đới việc thực nghĩa vụ cam kết với ACB HĐTD này, phụ lục hợp đồng, cam kết bảo lãnh, khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng tài liệu kèm theo (nếu có) - Thực thỏa thuận cam kết HĐTD, Hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh phụ lục hợp đồng, cam kết bảo lãnh) ; cam kết chuyển giao dịch, tăng cƣờng giao dịch qua ACB ; khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng cam kết, tài liệu khác kèm theo (nếu có) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hợp đồng ĐIỀU : THƠNG BÁO 8.1 Tất thơng báo, tài liệu giao dịch trình thực hợp đồng đƣợc ACB gửi cho bên vay, bên bảo lãnh theo địa nêu hợp đồng (trừ trƣờng hợp có văn thơng báo có thay đổi địa đƣợc gửi đến ACB) 8.2 Việc gửi thông báo đƣợc thực thơng qua : Điện tín, điện báo, fax, thƣ điện tử, bƣu điện gửi trực tiếp tới nhân viên / ngƣời thân gia đình bên vay, bên bảo lãnh 8.3 Mọi thông báo, tài liệu giao dịch đƣợc coi nhƣ nhận sau đƣợc gửi điện tín, điện báo, fax, bƣu điện hoàn thành việc gửi thƣ 8.4 Trƣờng hợp bên vay, bên bảo lãnh cá nhân việc thơng báo, nhắc nợ cịn đƣợc thực nhắn tin, gọi điện thoại vào máy di động, máy cố định ĐIỀU : CÁC THỎA THUẬN KHÁC 9.1 Trƣờng hợp bên vay / bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ trả nợ ngồi biện pháp xử lý để thu hồi nợ theo quy định theo hợp đồng ACB có quyền thơng báo cơng khai việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ bên vay / bên bảo lãnh 9.2 Trƣờng hợp ACB cấp tín dụng hình thức khác cho bên vay ACB có quyền khấu trừ số tiền cấp tín dụng hình thức khác vào mức tiền vay hợp đồng Các hợp đồng cấp tín dụng hình thức khác phận không tách rời hợp đồng ràng buộc trách nhiệm bên, kể trƣờng hợp ACB không khấu trừ số tiền cấp tín dụng hình thức khác vào mức tiền vay 9.3 Trƣờng hợp bên bảo lãnh có ký hợp đồng phụ lục hợp đồng, khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, tài liệu kèm theo (nếu có), điều chỉnh lãi suất, gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ, thỏa thuận, đề nghị thay đổi biện pháp bảo đảm, tài sản bảo đảm ACB bên vay thỏa thuận, khơng cần có đồng ý bên bảo lãnh 9.4 Các phụ lục hợp đồng, cam kết bảo lãnh, khế ƣớc nhận nợ, văn thỏa thuận việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, tài liệu kèm theo (nếu có), thỏa thuận đề nghị thay đổi biện pháp bảo đảm, tài sản bảo đảm phận không tách rời hợp đồng ràng buộc trách nhiệm bên 9.5 Những điều khoản không quy định hợp đồng đƣợc áp dụng theo quy định pháp luật, quy chế cho vay ACB 9.6 Trong trƣờng hợp, ACB có quyền lựa chọn khởi kiện tòa án sau : - Tịa án nơi có trụ sở chính/ nơi cƣ trú/ nơi làm việc nơi có trụ sở chính/ nơi cƣ trú / nơi làm việc cuối bên vay/ bên bảo lãnh - Tòa án nơi có tài sản bên vay/ bên bảo lãnh nơi có tài sản trƣờng hợp bên vay / bên bảo lãnh có tài sản nhiều nơi - Tịa án nơi có chi nhánh cúa bên vay/ bên bảo lãnh - Tòa án nơi thực hợp đồng ; - Tòa án nơi ACB có trụ sở chính/ Chi nhánh Trong q trình giải tranh chấp Tịa án, lý mà bên vay / bên bảo lãnh vắng mặt bên vay và/ bên bảo lãnh chấp nhận việc tòa án xét xử vụ án vắng mặt, kể trƣờng hợp không lấy đƣợc lời khai bên vay / bên bảo lãnh 9.7 9.8 Ngôn ngữ : - Ngôn ngữ sử dụng Hợp đồng văn bản, tài liệu liên quan tiếng Việt - Trong trƣờng hợp có bên nƣớc ngồi tham gia, bên thỏa thuận sử dụng tiếng nƣớc ngồi thơng dụng kèm theo tiếng Việt Trong trƣờng hợp có mâu thuẫn nội dung tiếng Việt tiếng nƣớc ngồi tiếng Việt có giá trị sử dụng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký hết hiệu lực bên vay và/ bên bảo lãnh hoàn thành tất nghĩa vụ với ACB Khi hợp đồng hết hiệu lực hợp đồng đƣợc lý Hợp đồng đƣợc lập thành 04 (bốn) có giá trị pháp lý nhƣ ; Bên vay giữ 01 (một) ACB giữ 02 (hai) Phòng công chứng giữ 01(một) Các bên đọc, nghiên cứu kỹ, hiểu rõ chấp nhận quyền, nghĩa vụ có liên quan đến hợp đồng BÊN VAY NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH THỦ ĐỨC Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Miền Đơng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Số: 1904-LAV-2010000 /HĐTD - Căn Bộ Luật Dân năm 2005 - Căn Luật Tổ chức tín dụng; - Căn Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/NHNN Thống đốc NHNN; - Căn hồ sơ vay vốn khách hàng kết qủa thẩm định Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Miền Đông Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2010 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Miền Đông, gồm: BÊN CHO VAY (BÊN A): - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông -Địa chỉ: Số 107 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh -Điện thoại: 5561794-5561796 Fax: 5561788 -Ngƣời đại diện Ông: Lê Viết Hùng Chức vụ: Giám đốc BÊN VAY (BÊN B): Ông Lê Văn Huệ - CMND số: 273025002 Cấp ngày: 28/03/1994 Nơi cấp: CA.Bà Rịa Vũng Tàu - Địa chỉ: 54/9 Nguyễn Tri Phƣơng, phƣờng 7, Tp Vũng Tàu - Số điện thoại: 0913 890 560 Hai bên thống việc bên A cho bên B vay tiền theo nội dung thỏa thuận đây: ĐIỀU 1: Phƣơng thức cho vay, số tiền cho vay, mục đích sử dụng tiền vay: 1.1 Phƣơng thức cho vay: Cho vay lần 1.2 Mức dƣ nợ cao nhất: 500.000.000 đồng 1.3 Số tiền vay số: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn) (Số tiền cho vay cụ thể tính cho lần rút vốn theo phụ lục theo dõi cho vay - thu nợ giấy nhận nợ kèm theo hợp đồng này) 1.4 Mục đích sử dụng tiền vay: Vay tiền để xây nhà ĐIỀU 2: Lãi suất cho vay: Mẫu số: 04B/CV(HĐTL) Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Miền Đông 2.1 Lãi suất tiền vay 14%/năm thời điểm ký hợp đồng tín dụng Trƣờng hợp bên B rút tiền vay nhiều lần lãi suất tiền vay đƣợc áp dụng theo khung lãi suất bên A thời điểm rút tiền đƣợc ghi cụ thể giấy nhận nợ 2.2 Lãi tiền vay Bên B phải trả cho Bên A tính từ ngày vay đến ngày trả nợ 2.3 Phƣơng pháp trả lãi tiền vay: Trả hàng quý 2.4 Lãi suất nợ hạn: Khi đến kỳ hạn trả nợ kết thúc thời hạn cho vay, Bên B khả trả nợ hạn gốc, lãi không đƣợc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ không đƣợc gia hạn nợ gốc, lãi Bên A chuyển toàn số dư nợ thực tế sang nợ hạn Bên B phải chịu lãi suất nợ hạn 150% cho vay hạn số tiền chậm trả ĐIỀU 3: Thời hạn cho vay, phƣơng thức kỳ hạn trả nợ: 3.1 Thời hạn cho vay: 12 tháng 3.2 Ngày nhận tiền vay lần đầu là: …………./04/2010 3.3 Ngày trả nợ cuối cùng: …………/04/2012 3.4 Kế hoạch phát tiền vay kỳ hạn trả nợ (thực theo phụ lục kèm theo) 3.5 Trƣờng hợp Bên B trả nợ đồng tiền khác với đồng tiền cho vay phải đƣợc Bên A chấp thuận 3.6 Trƣờng hợp Bên B rút tiền vay nhiều lần lần nhận tiền vay Bên B lập giấy nhận nợ gửi Bên A ĐIỀU 4: Hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay có tài sản bảo đảm: Tiếp tục dùng tài sản đảm bảo đất số 409, tờ đồ số 46, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q Bình Thạnh, TPHCM theo Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất số 1904-LAV-200900244 /HĐTC ngày 10 tháng 09 năm 2009 ĐIỀU 5: Quyền nghĩa vụ Bên A: 5.1 Bên A có quyền: a) Kiểm tra, giám sát qúa trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ Bên B; b) Chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trƣớc hạn phát Bên B cung cấp thông tin sai thật, vi phạm hợp đồng tín dụng; c) Có quyền định đoạt tài sản hình thành từ vốn vay tài sản làm bảo đảm tiền vay trƣờng hợp sau: - Bên B khơng có khả thực nghĩa vụ trả nợ; - Khơng có chủ thể kế thừa nghĩa vụ bên B; - Xảy kiện pháp lý giải phóng Bên B khỏi nghĩa vụ cam kết hợp đồng d) Gia hạn nợ gốc, lãi; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi theo quy định Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam 5.2 Bên A có nghĩa vụ: a) Thực thỏa thuận hợp đồng tín dụng; b) Lƣu giữ hồ sơ tín dụng phù hợp với quy định pháp luật Mẫu số: 04B/CV(HĐTL) Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Miền Đông ĐIỀU 6: Quyền nghĩa vụ Bên B: 6.1 Bên B có quyền: a) Từ chối yêu cầu Bên A không với thỏa thuận hợp đồng này; b) Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật 6.2 Bên B có nghĩa vụ: a) Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp thơng tin, tài liệu cung cấp; b) Sử dụng tiền vay mục đích thực nội dung khác thỏa thuận hợp đồng này; c) Trả nợ gốc lãi tiền vay theo thỏa thuận hợp đồng này; d) Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật không thực thỏa thuận việc trả nợ vay ĐIỀU 7: Một số cam kết khác: 7.1 Tiền lãi trả hàng quý trích từ tài khoản tiền gửi toán số 1904-201040309 7.2 Tiền gốc trả lần đến hạn 7.3 Lãi suất tiền vay đƣợc áp dụng theo lãi suất thả đƣợc Ngân hàng tự điều chỉnh theo thông báo lãi suất cho vay thời điểm điều chỉnh Các kỳ điều chỉnh đƣợc cố định vào ngày : 02/01, 01/4, 01/7, 01/10 hàng năm Kỳ điều chỉnh lần thứ đƣợc thực vào ngày 01/07/2010 7.4 Bên A có quyền tự động trích tài khoản tiền gửi khơng kỳ hạn bên B mở bên A để thu tiền lãi hàng qúy 7.5 Nếu đến đáo hạn mà bên B khơng trả đƣợc nợ (gốc, lãi) bên A toàn quyền tiến hành xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ ĐIỀU 8: Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhƣợng hợp đồng: Khi hai bên muốn có thay đổi nội dung điều khoản hợp đồng gửi đề xuất tới bên văn Nếu bên chấp thuận, hai bên ký bổ sung thay đổi thỏa thuận văn liền với hợp đồng Trƣờng hợp chuyển nhƣợng hợp đồng tín dụng phải đƣợc hai bên thỏa thuận theo quy định mua, bán nợ Ngân hàng Nhà Nƣớc Các điều khoản khác hợp đồng không thay đổi ĐIỀU 9: Cam kết chung: Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng Nếu có tranh chấp hai bên giải thƣơng lƣợng dựa nguyên tắc bình đẳng có lợi Trƣờng hợp khơng thể giải thƣơng lƣợng, hai bên đƣa tranh chấp giải tịa kinh tế nơi có trụ sở Bên A Hợp đồng đƣợc lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý nhƣ nhau, bên giữ 01 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đƣợc lý Bên B hoàn trả xong gốc lãi Mẫu số: 04B/CV(HĐTL) Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thơn Miền Đơng ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số: 04B/CV(HĐTL) ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký tên, đóng dấu) ... vấn đề lý luận chung nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay quan hệ hợp đồng tín dụng CHƢƠNG 1: NHỮNG... ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BÊN VAY TRONG QUAN HỆ HĐTD 2.2.1 Thực tiễn tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin + Thực tiễn tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin trƣớc ký hợp. .. sinh nghĩa vụ cung cấp thông tin bên vay HĐTD Thậy vậy, nhận định phù hợp hiểu nghĩa vụ cung cấp thông tin theo nghĩa hẹp tức nghĩa vụ bên vay phải cung cấp thông tin cho bên cho vay (các NHTM)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên vay trong quan hệ hợp đồng tín dụng (luận văn thạc sỹ luật học) , Nghĩa vụ cung cấp thông tin của bên vay trong quan hệ hợp đồng tín dụng (luận văn thạc sỹ luật học)