0

Hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng của lực lượng cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh đắk nông

92 0 0
  • Hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng của lực lượng cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh đắk nông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MẠNH LONG HOẠT ĐỘNG PHỊNG NGỪA TỘI PHẠM HỦY HOẠI RỪNG CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MẠNH LONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM HỦY HOẠI RỪNG CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Hình Sự Tố Tụng Hình Sự Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN DUY THUÂN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân thực Những số liệu, tài liệu luận văn xác Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác TÁC GIẢ NGUYỄN MẠNH LONG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANTT BCA BLHS BLTTHS CAND CAX CBCS CSMT Cảnh sát ĐTTP Cảnh sát QLHC CSND ĐTCB HHR TTQLKT CV TTXH TAND UBND VKSND An ninh trật tự Bộ Công an Bộ luật hình Bộ luật tố tụng hình Cơng an nhân dân Công an xã Cán chiến sĩ Cảnh sát môi trường Cảnh sát điều tra tội phạm Cảnh sát quản lý hành Cảnh sát nhân dân Điều tra Hủy hoại rừng Trật tự quản lý kinh tế chức vụ Trật tự xã hội Toà án nhân dân Ủy ban nhân dân Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1: Thống kê tình hình tội phạm kinh tế - mơi trường địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.2: Thống kê tình hình tội phạm kinh tế - môi trường tội phạm lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008 -2012 Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Thống kê tình hình vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng hành vi phá rừng trái phép địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Thống kê tình hình tội phạm lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Thống kê tổng số vụ hủy hoại rừng tỷ lệ điều tra khám phá vụ án lực lượng Cảnh sát ĐT TP TTQLKT CV Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Tình hình tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông từ 2008-2012 Đặc điểm nhân thân đối tượng phạm tội hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Thống kê thời gian xẩy vụ hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.9: Thống kê loại phương tiện sử dụng vụ án hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.10: Thống kê thủ đoạn gây án vụ án hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông g từ năm 2008-2012 Bảng 2.11: Thống kê tổ chức lực lượng CSMT công an tỉnh Đắk Nông đến 31 tháng 12 năm 2010 Bảng 2.8: Bảng 2.12: Thống kê tổ chức lực lượng CSMT công an tỉnh Đắk Nông đến 31 tháng 12 năm 2012 Bảng 2.13: Thống kê tổ chức đội phịng, chống tội phạm mơi trường lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, đa dạng sinh học, nơng nghiệp-nơng thơn, làng nghề thuộc phịng PC49 Cơng an tỉnh Đắk Nông đến 31 tháng 12 năm 2012 MỤC LỤC Trang Mở đầu Chƣơng NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỘI PHẠM HỦY HOẠI RỪNG VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM HỦY HOẠI RỪNG 1.1 Đặc điểm, tình hình liên quan đến phịng ngừa tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông 1.2 Dấu hiệu pháp lý tội phạm hủy hoại rừng 1.3 Nhận thức chung hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lực lượng Cảnh sát nhân dân 10 Chƣơng TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM HỦY HOẠI CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NƠNG 2.1 Tình hình tội phạm ngun nhân, điều kiện tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông 2.2 Đặc điểm tội phạm học tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nơng 2.3 Thực trạng hoạt động phịng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lực lượng cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Đắk Nông Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC PHỊNG NGỪA TỘI PHẠM HỦY HOẠI RỪNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 Dự báo tình hình tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nơng 3.2 Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông Kết luận 23 23 33 40 54 54 57 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rừng mệnh danh “lá phổi” trái đất, có vai trị quan trọng việc trì sống, đảm bảo cân sinh thái đa dạng sinh học Rừng cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá động, thực vật đáp ứng nhu cầu sống người phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, bảo vệ, phát triển, khai thác hợp lý tài nguyên rừng nhiệm vụ quan trọng đất nước Tuy nhiên năm qua tình trạng rừng bị tàn phá, bị hủy hoại khai thác cách bừa bãi diễn cách phổ biến, phức tạp, diện tích rừng ngày bị thu hẹp Đắk Nơng tỉnh thành lập ngày 01/01/2004 theo Nghị số 22/2003/NQ-QH11 Khóa XI kỳ họp thứ 4, ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cơng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm tỉnh Tây Nguyên thiên nhiên ưu đãi tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt tài nguyên rừng Với diện tích tự nhiên 6.514,38 Km2, diện tích rừng chiếm 3.825,19 Km2 (Chiếm 60% diện tích tồn tỉnh) Đây địa bàn quan trọng môi trường sinh thái khơng cho khu vực Tây Ngun mà cịn tỉnh miền Đông Nam Bộ - Thành phố Hồ Chí Minh vùng hạ lưu sơng Mê Kơng Trong năm gần đây, tình hình tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày có diễn biến phức tạp, loại tội phạm khơng tăng số vụ mà tăng nhanh đối tượng phạm tội Theo số liệu thống kê Cơng an tỉnh Đắk Nơng vịng năm từ 2008 đến 2012, tỉnh Đắk Nông xảy 121 vụ HHR, làm thiệt hại 1398,97 rừng Trong bối cảnh đó, thực chương trình trồng theo Quyết định 661/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ nhận thức địa phương có chuyển biến tích cực, việc triển khai cơng tác trồng rừng có kết Tuy nhiên cơng tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng Đắk Nông cịn nhiều thiếu sót tồn cần phải khắc phục Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm HHR quan Nhà nước, tổ chức xã hội lực lượng Công an nhân dân tỉnh Đắk Nông chưa đạt hiệu mong muốn, phối hợp quan chức chưa thật đồng bộ, lãnh đạo số ban ngành chưa quan tâm đến cơng tác phịng ngừa tội phạm HHR mà cho trách nhiệm quan Cơng an Kiểm lâm tỉnh Do đó, tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tiếp tục xảy ra, chí có biểu ngày phức tạp Nạn phá rừng để làm nương rẫy, HHR mức nghiêm trọng có xu hướng gia tăng Hành vi HHR không gây thiệt hại mặt kinh tế, mơi sinh mà cịn kéo theo vấn đề phức tạp khác như: tranh chấp đất đai, di dân tự do, chống người thi hành công vụ diễn ngày gay gắt, liệt Hành vi chống đối có tổ chức (có nơi bầu người lãnh đạo, tổ chức canh gác, đặt bẫy chông, đập phá phương tiện, tài sản…), dùng thủ đoạn trắng trợn côn đồ, như: đập phá phương tiện quan cán Công an, Kiểm lâm, đe doạ xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản người thi hành cơng vụ thân nhân, gia đình họ Khi bị phát hành vi vi phạm, chúng dùng nhiều phương tiện công, kể việc đâm xe vào lực lượng thi hành cơng vụ Vì vậy, để góp phần vào cơng tác phịng ngừa tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đắk Nơng có hiệu quả, tơi chọn vấn đề: “Hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lực lượng Cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Đắk Nông” làm đề tài luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu Phịng chống tội phạm xâm phạm lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng vấn đề từ trước tới chưa nhiều tác giả nhà khoa học nước quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên thời gian qua có số đề tài đề cập đến lĩnh vực quản lý, khai thác bảo vệ rừng như: - Trần Văn thịnh (2005), Tội phạm vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông – Thực trạng, nguyên nhân giải pháp phòng ngừa, Đề tài khoa học cấp sở, Đại học CSND, thành phố Hồ Chí Minh - Ngơ Văn Mạnh (2008), Nâng cao hiệu đấu tranh chống tội phạm vi phạm quy định quản lý rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông, luận văn thạc sỹ luật học, Đại học CSND, thành phố Hồ Chí Minh - Cù Xuân Dũng (2009), Điều tra tội phạm HHR lực lượng Cảnh sát ĐTTP TTQLKT CV Công an tỉnh Đắk Nông, luận văn thạc sỹ luật học, Đại học CSND, thành phố Hồ Chí Minh Các đề tài, cơng trình nghiên cứu có đề cập đến nội dung điều tra phòng ngừa tội phạm lĩnh vực quản lý, khai thác bảo vệ rừng Tuy nhiên qua khảo sát tơi thấy chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu hoạt động phịng ngừa tội phạm hủy hoại rừng nói chung địa bàn tỉnh Đắk Nơng nói riêng 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm rõ thực trạng công tác phòng ngừa tội phạm HHR lực lượng CSND địa bàn tỉnh Đắk Nông, luận văn đưa giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đắk Nông Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục tiêu trên, luận văn đặt giải nhiệm vụ chủ yếu sau: - Hệ thống, làm rõ nhận thức lý luận tội phạm HHR hoạt động phòng ngừa tội phạm - Thu thập, đánh giá thơng tin số liệu tình trạng tội phạm HHR xảy địa bàn tỉnh Đắk Nông - Làm rõ hệ thống đặc điểm tội phạm, nguyên nhân điều kiện tội phạm HHR xảy địa bàn tỉnh Đắk Nông - Làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm HHR lực lượng CSND Công an tỉnh Đắk Nông, từ rút ưu, khuyết điểm nguyên nhân chúng - Đưa dự báo tình hình tội phạm HHR xảy địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian tới - Đưa giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đắk Nông Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn là: Hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lực lượng CSND địa bàn tỉnh Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung, luận văn nghiên cứu phòng ngừa tội phạm HHR lực lượng CSND góc độ tội phạm học + Về khơng gian, khảo sát thực trạng phòng ngừa tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đắk Nơng cơng tác phịng ngừa tội phạm HHR chủ thể, lực lượng CSND Cơng an tỉnh Đắk Nơng nịng cốt + Về thời gian, khảo sát thực trạng phòng ngừa tội phạm HHR lực lượng CSND địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm 2008 đến Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối sách Đảng Nhà nước đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung tội phạm HHR nói riêng Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, điều tra điển hình, phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng luận văn Luận văn hệ thống, làm rõ vấn đề lý luận tội HHR Luận văn phân tích, làm rõ thực trạng tình hình tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đăk Nông, nguyên nhân, điều kiện tội phạm Luận văn đưa giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đăk Nơng Luận văn dùng làm tài liệu phục vụ việc nghiên cứu phịng ngừa tội phạm, ngồi kết nghiên cứu luận văn góp phần làm cơng tác phòng ngừa tội phạm HHR địa bàn tỉnh Đăk Nông, giúp lãnh đạo cán thực tiễn Công an tỉnh Đắk Nơng có định hướng, dẫn tham khảo tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn cấu trúc thành chương: Chương Nhận thức chung tội phạm hủy hoại rừng hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng Chương Tình hình tội phạm thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lưc lượng cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Đắk Nông Chương Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lưc lượng cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Đắk Nông 27 Võ Khánh Vinh (1999), Giáo trình tội phạm học, NXB Giáo dục, Hà Nội 28 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phịng ngừa tội phạm, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội III Các website 29 www.tintaynguyen.com 30 www.daknong.gov.vn PHỤ LỤC Bảng 2.1 THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM KINH TẾ - MÔI TRƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM 2008-2012 NĂM 2008 2009 2010 2011 2012 SỐ VỤ 56 58 52 63 59 ĐỐI TƢỢNG 109 129 106 93 161 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46, PC44 PV11 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.2 THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ - MÔI TRƢỜNG VÀ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NƠNG TỪ NĂM 2008-2012 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TỘI PHẠM KINH TẾ MÔI TRƢỜNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM VỤ ĐỐI TƢỢNG VỤ ĐỐI TƢỢNG 2008 56 109 33 40 2009 58 129 42 105 2010 52 106 45 102 2011 63 93 41 85 2012 59 161 48 103 TỔNG 288 598 209 435 Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46, PC44 PV11 Công an tỉnh Đắk Nơng từ năm 2008-2012 Bảng 2.3 THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ HÀNH VI PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NƠNG TỪ NĂM 2008-2012 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ HÀNH VI PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG SỐ VỤ NĂM DIỆN TÍCH RỪNG THIỆT HẠI (HA) SỐ VỤ DIỆN TÍCH RỪNG THIỆT HẠI (HA) 2008 1369 438,83 589 183,22 2009 872 404,21 287 165,91 2010 761 268,75 284 104,44 2011 973 401,20 282 135,90 2012 869 468,72 285 143,43 TỔNG 4844 1981,71 1727 732,90 Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46, PC44, PC49, PV11 Công an tỉnh Đắk Nông lực lượng Kiểm Lâm tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.4 THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NƠNG TỪ NĂM 2008-2012 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM SỐ VỤ PHẠM TỘI 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng TỘI DANH VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG 12 15 16 17 14 74 VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG 0 0 0 18 23 25 23 32 121 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ QUÝ HIẾM 03 04 04 01 02 14 VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN 0 0 0 33 42 45 41 48 209 HỦY HOẠI RỪNG NHIÊN TỔNG Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46, PC44 PV11 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.5 THỐNG KÊ TỔNG SỐ VỤ HỦY HOẠI RỪNG VÀ TỶ LỆ ĐIỀU TRA KHÁM PHÁ CÁC VỤ ÁN NÀY CỦA LỰC LƢỢNG CSĐT TP VỀ TTQLKT &CV CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM 2008-2012 SỐ VỤ ÁN TỔNG SỐ VỤ NĂM HỦY HOẠI RỪNG PHẠM TỘI VỀ KINH TẾ-MƠI TRƢỜNG SỐ VỤ ÁN DIỆN TÍCH RỪNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁM PHÁ CÁC VỤ ÁN HỦY HOẠI RỪNG TỶ LỆ SỐ BỊ THIỆT HẠI (ha) (%) VỤ ÁN TỶ LỆ SỐ ĐỐI (%) TƢỢNG 2008 56 18 374 32,14% 06 33,33% 24 2009 58 23 258,12 39,65% 13 56,52% 34 2010 52 25 281,88 48,07% 19 76% 43 2011 63 23 198,10 36,50% 12 52,17% 38 2012 59 32 286,87 54,23% 22 68,75% 64 TỔNG 288 121 1398,97 42,01% 72 59,50% 203 Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46, PC44 PV11 Công an tỉnh ĐẮK NƠNG từ năm 2008-2012 Bảng 2.6 TÌNH HÌNH TỘI PHẠM HỦY HOẠI RỪNG TRÊN CÁC ĐỊA BÀN TRONG TỈNH ĐẮK NƠNG TỪ 2008-2012 SỐ VỤ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 2008 2009 2010 2011 2012 TỔNG ĐAK MIL 02 0 01 04 ĐAK SONG 04 06 09 07 08 34 TUY ĐỨC 03 04 04 03 05 19 ĐAK GLONG 05 04 05 02 03 19 ĐAKRLẤP 01 02 01 01 02 KRÔNG NÔ 02 04 03 06 15 CƢ JUT 01 03 04 04 02 14 THỊ XÃ GIA NGHĨA 0 02 02 05 09 TỔNG 18 23 25 23 32 121 ĐỊA BÀN Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46, PC44 PV11 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.7 ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG PHẠM TỘI HỦY HOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM 2008-2012 SỐ ĐỐI TƢỢNG SỐ ĐỐI TƢỢNG TỶ LỆ Nam giới 188 92,61% Nữ giới 15 7,39% Từ 14 đến 18 15 7,38% Từ 18 đến 30 69 33,99% Từ 31 đến 45 89 43,84% Trên 45 30 14,79% Mù chữ 87 42,85% Tiểu học 70 34,48% Trung học sở 29 14,28% Trung học phổ thông 14 6,89% Trung cấp trở lên 03 1,5% Làm nông 174 85,71% Nghề nghiệp không ổn định 29 14,29% Có hộ thường trú 52 25,61% Tạm trú 44 21,67% Di dân tự 107 52,62% Có tiền án, tiền 48 23,64% Phạm tội lần đầu 155 76,36% ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN Giới tính Độ tuổi Trình độ học vấn Nghề nghiệp Nơi cư trú Thành phần Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46 PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.8 THỐNG KÊ THỜI GIAN XẢY RA CÁC VỤ HỦY HOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM 2008-2012 SỐ VỤ SỐ VỤ TỶ LỆ Từ đến 12 34 28,09% Từ 12 đến 18 61 50,41% Từ 18 đến trước 24 19 15,70% Từ đến trước 5,8% Tổng số 121 100% THỜI GIAN Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46 PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.9 THỐNG KÊ VỀ CÁC LOẠI PHƢƠNG TIỆN SỬ DỤNG TRONG CÁC VỤ ÁN HỦY HOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM 2008 - 2012 SỐ VỤ SỐ VỤ TỶ LỆ Dao, rựa, búa, rìu 71 58,67% Máy cưa tay + Dao, rựa, búa, rìu 50 41,33% 121 100% PHƢƠNG TIỆN Tổng số Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46 PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.10 THỐNG KÊ VỀ THỦ ĐOẠN GÂY ÁN TRONG CÁC VỤ ÁN HỦY HOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM 2008 - 2012 THỦ ĐOẠN Dùng dao, búa, rìu chặt đường kính 10cm, sau dùng cưa cưa có đường kính từ 10cm trở lên Dùng dao, búa, cưa đồng loạt chặt phá, cưa rừng diện rộng thời gian từ 1-2 tuần Gọt, đẽo rừng làm khơ, chết dần diện tích nhỏ sau mở rộng dần diện tích hủy hoại Dùng máy cưa tay cưa rừng quí thuộc danh mục qui định Chính Phủ nhiều tiểu khu khác Tổng số SỐ VỤ TỶ LỆ 21 17,35% 64 52,89% 23 19,00% 13 10,76% 121 100% Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC46 PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.11 THỐNG KÊ TỔ CHỨC LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT MÔI TRƢỜNG CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2010 SỐ LƢỢNG TỶ LỆ (%) Đảng viên 13 76,47% Đoàn viên 04 23,52% Quần chúng 0% Đại học 13 76,47% Tốt nghiệp cấp 17 100% Chưa tốt nghiệp cấp 0% Đại học 13 76,47% Trung học 04 23,52% Sơ học 0% Cao cấp 03 17,64% Trung cấp 10 58,82% Sơ cấp 04 23,52% NỘI DUNG Thành phần Trình độ văn hóa Trình độ nghiệp vụ Trình độ trị Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác năm PC49, PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2010 Bảng 2.12 THỐNG KÊ TỔ CHỨC LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT MÔI TRƢỜNG CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2012 SỐ LƢỢNG TỶ LỆ (%) Đảng viên 18 60 % Đoàn viên 12 40 % Quần chúng 0% Đại học 19 63,33% Tốt nghiệp cấp 30 100% Chưa tốt nghiệp cấp 0% Đại học 19 63,33% Trung học 10 33,33% Sơ học 01 3,34% Cao cấp 05 16,66% Trung cấp 14 46,66% Sơ cấp 11 36,68% NỘI DUNG Thành phần Trình độ văn hóa Trình độ nghiệp vụ Trình độ trị Nguồn: Báo cáo tổng kết cơng tác năm PC49, PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 Bảng 2.13 THỐNG KÊ TỔ CHỨC ĐỘI PHỊNG CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MƠI TRƢỜNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUN, KHỐNG SẢN, ĐA DẠNG SINH HỌC, NƠNG NGHIỆP – NƠNG THƠN, LÀNG NGHỀ THUỘC PHỊNG PC49 CƠNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM 2012 SỐ LƢỢNG TỶ LỆ (%) Đảng viên 05 55,55% Đoàn viên 04 44,45% Quần chúng 0% Đại học 06 66,66% Tốt nghiệp cấp 09 100% Chưa tốt nghiệp cấp 0% Đại học 06 66,66% Trung học 02 22,22% Sơ học 01 11.12% Cao cấp 0% Trung cấp 07 77,77% Sơ cấp 02 22.23% NỘI DUNG Thành phần Trình độ văn hóa Trình độ nghiệp vụ Trình độ trị Nguồn: Báo cáo tổng kết cơng tác năm PC49, PC44 Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2008-2012 ... chung tội phạm hủy hoại rừng hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng Chương Tình hình tội phạm thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lưc lượng cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Đắk. .. địa bàn tỉnh Đắk Nông 2.2 Đặc điểm tội phạm học tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nơng 2.3 Thực trạng hoạt động phịng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lực lượng cảnh sát nhân dân địa bàn tỉnh Đắk. .. đến phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng địa bàn tỉnh Đắk Nông 1.2 Dấu hiệu pháp lý tội phạm hủy hoại rừng 1.3 Nhận thức chung hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng lực lượng Cảnh sát nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng của lực lượng cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh đắk nông , Hoạt động phòng ngừa tội phạm hủy hoại rừng của lực lượng cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh đắk nông