0

Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh đồng nai dưới góc độ tội phạm học

81 0 0
  • Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh đồng nai dưới góc độ tội phạm học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THẾ HÙNG ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI DƯỚI GÓC ĐỘ TỘI PHẠM HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: Pgs Ts Dương Tuyết Miên TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thế Hùng DANH MỤC BẢNG Bảng Nội dung Trang 1.1 Số vụ số người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2011 1.2 Số vụ số người phạm tội hiếp dâm trẻ em so với số vụ số người phạm tội xâm hại trẻ em khác địa bàn Đồng Nai từ năm 2007 – 2011 10 1.3 So sánh số vụ số người phạm tội hiếp dâm trẻ em với số vụ số người phạm tội xâm hại tình dục trẻ em địa bàn Đồng Nai từ năm 2007 – 2011 11 1.4 Cơ cấu độ tuổi người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn 13 tỉnh Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ năm 2007 đến năm 2011 1.5 Cơ cấu trình độ học vấn người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ năm 2007 đến năm 2011 15 1.6 Cơ cấu nghề nghiệp người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ 2007 đến 2011 17 1.7 Hoàn cảnh gia đình người phạm tội hiếp dâm trẻ em 20 địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ 2007 đến 2011 1.8 Cơ cấu theo địa bàn cư trú người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xét xử sơ thẩm từ 22 năm 2007 đến 2011 1.9 So sánh tỉ lệ người phạm tội hiếp dâm trẻ em 100.000 dân địa phương tỉnh Đồng Nai từ 2007- 2011 25 1.10 Mối quan hệ người phạm tội hiếp dâm trẻ em nạn nhân địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ 2007- 2011 28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu Nội dung Trang đồ 1.1 Số vụ, số người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2011 1.2 Cơ cấu độ tuổi người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn 14 tỉnh Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ năm 2007 đến năm 2011 1.3 Cơ cấu trình độ học vấn người phạm tội hiếp dâm trẻ em 15 địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ 2007 đến 2011 1.4 Cơ cấu nghề nghiệp người phạm tội hiếp dâm trẻ em 18 địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ 2007- 2011 1.5 Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em liên quan 21 đến hồn cảnh gia đình có vợ chưa có vợ 1.6 Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em liên quan 21 đến hồn cảnh gia đình khơng thuận lợi 1.7 Cơ cấu theo địa bàn cư trú người phạm tội hiếp dâm trẻ 23 em địa bàn Đồng Nai TAND tỉnh xử sơ thẩm từ năm 2007 đến 2011 1.8 Cơ cấu đặc điểm tâm lí, thói quen người phạm tội 27 hiếp dâm địa bàn tỉnh Đồng Nai 1.9 Cơ cấu đặc điểm nhận thức người phạm tội hiếp dâm trẻ 28 em địa bàn Đồng Nai 1.10 Cơ cấu mối quan hệ người phạm tội hiếp dâm trẻ em nạn nhân địa bàn Đồng Nai từ 2007 - 2011 29 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cơ cấu luận văn CHƯƠNG 1: ĐĂC ĐIỂM NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI PHẠM TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2007-2011 1.1 Khái niệm nhân thân người phạm tội góc độ tội phạm học ý nghĩa việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội 1.1.1 Khái niệm nhân thân người phạm tội góc độ tội phạm học 1.1.2 Ý nghĩa việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội góc độ tội phạm học 1.2 Thông số số vụ số người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2011 1.3 Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2011 12 1.3.1 Đặc điểm sinh học người phạm tội 12 1.3.2 Đặc điểm văn hoá, xã hội, nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình nơi cư trú người phạm tội 14 1.3.3 Đặc điểm tâm lí, thói quen, nhận thức người phạm tội 25 1.4 Đặc điểm liên quan đến mối quan hệ người phạm tội nạn nhân 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2007-2011 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI PHẠM TỘI, DỰ BÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA ĐỐI VỚI TỘI PHẠM NÀY 33 2.1.Nguyên nhân phát sinh tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2011 có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội 33 2.1.1.Nguyên nhân liên quan đến đặc điểm sinh học người phạm tội 33 2.1.2 Nguyên nhân liên quan đến đặc điểm văn hóa, xã hội, nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình người phạm tội 39 2.1.3 Nguyên nhân liên quan đến đặc điểm tâm lí, thói quen, nhận thức người phạm tội 41 2.2 Dự báo biện pháp phịng ngừa có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai 47 2.2.1 Dự báo tình hình trị, kinh tế, xã hội tỉnh có ảnh hưởng tới tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em 48 2.2.2 Dự báo tình hình tội phạm liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em Đồng Nai thời gian tới 52 2.2.2.1 Dự báo tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em 53 2.2.2.2 Dự báo đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em 53 2.2.3 Các biện pháp phịng ngừa có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai 56 2.2.3.1 Nhóm biện pháp phịng ngừa liên quan đến đặc điểm sinh học người phạm tội 56 2.2.3.2 Nhóm biện pháp phịng ngừa liên quan đến đặc điểm văn hóa, xã hội, nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình nơi cư trú người phạm tội 58 2.2.3.3 Nhóm biện pháp phịng ngừa liên quan đến đặc điểm tâm lí, thói quen, nhận thức người phạm tội hiếp dâm trẻ em 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tỉnh Đồng Nai nằm vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích 5.903,94 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên nước 25,5% diện tích tự nhiên vùng Đơng Nam Bộ Dân số tồn tỉnh, theo số liệu báo cáo Cục Thống kê năm 2011 2.563.292 người, xếp thứ nước (chỉ sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa Nghệ An), mật độ dân số: 434 người/km² Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tỉnh Đồng Nai năm 2011 12% Tồn tỉnh có 30 khu cơng nghiệp tập trung, 27 khu cơng nghiệp vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư 20 tỷ USD Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm Đồng Nai đạt từ 12 đến 13%; GDP bình quân đầu người năm 2011 29.600.000 đồng Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, kết hợp với sách ưu đãi đầu tư tỉnh, nên Đồng Nai giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, địa phương thu hút nhiều lao động nước Bên cạnh mặt tiến bộ, tích cực năm gần đây, tình hình trật tự, trị an địa bàn tỉnh cịn phức tạp Chính sách cơng nghiệp hố, thị hố dẫn đến biến đổi lớn đất đai, dân cư, việc làm Đồng Nai Đồng Nai địa phương có người lao động nhập cư đơng đảo với yếu tố văn hố, phong tục, tập quán sống khác biệt Bên cạnh đó, nhiều người phạm tội địa phương khác lợi dụng sách thu hút lao động địa phương đến Đồng Nai để kiếm sống trà trộn hoạt động, ẩn náu, trốn tránh pháp luật thực tội phạm Theo thống kê Công an tỉnh Đồng Nai năm gần tình hình tội phạm hình địa bàn tỉnh đứng thứ nước sau thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Trung bình năm xảy gần 2000 vụ phạm tội http://www.dongnai.gov.vn/Pages/glp-intro-ongquankinhtexahoi-glpstatic-10-glpdyn-0-glpsite-1.html loại Riêng năm 2011 xảy 1.757 vụ, làm chết 88 người, làm bị thương 223 người; tài sản thiệt hại khoảng 34 tỷ đồng Trong tội xâm hại tình dục trẻ em xảy 57 vụ, tăng 31 vụ so với năm 2010 (57/26 vụ) Đáng ý, đa số nạn nhân trẻ em 13 tuổi (chiếm gần 79%); thủ đoạn hoạt động phạm tội chủ yếu lợi dụng quen biết, dụ dỗ thực hành vi giao cấu Tội phạm hiếp dâm trẻ em gây hậu nguy hại cho thân trẻ em, gia đình người bị hại xã hội Tội phạm xâm hại đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm mà gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm, sinh lí em suốt trình trưởng thành Những người phạm tội hiếp dâm trẻ em thể suy đồi lối sống, xuống cấp giá trị đạo đức phong mĩ tục Đồng thời, tội phạm ảnh hưởng xấu đến trật tự an tồn xã hội, gây tâm lí hoang mang, lo lắng cho phận dân cư địa bàn tỉnh Đồng Nai Đối tượng phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn Đồng Nai đa dạng với điểm đặc thù định nhân thân Tìm hiểu đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai để lí giải ngun nhân phát sinh tội phạm có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội, từ đề xuất biện pháp phịng ngừa tương ứng có ý nghĩa quan trọng việc làm giảm tỉ lệ tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai Vì vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai - Dưới góc độ tội phạm học” làm luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua, có số cơng trình nghiên cứu thực có liên quan đến đề tài Cụ thể như: - Sách chuyên khảo: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình Cơng an tỉnh Đồng Nai, Báo cáo tổng kết công tác năm 2011, tr dục trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai” TS Đồng Xuân Thọ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội năm 2008; - Luận văn thạc sĩ Luật học: “Nghiên cứu đặc điểm nhân thân người chưa thành niên phạm tội phục vụ hoạt động điều tra vụ án địa bàn tỉnh Đồng Nai” tác giả Nguyễn Quốc Khánh – Trường đại học Cảnh sát nhân dân, năm 2010; - Luận văn thạc sĩ Luật học: “Đấu tranh phịng, chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em Sóc trăng” tác giả Thái Rết – Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, năm 2011 Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai với tính chất đề tài độc lập góc độ chuyên ngành tội phạm học để phục vụ cơng tác phịng ngừa tội phạm Mục đích nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Làm rõ đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai góc độ tội phạm học, tìm nguyên nhân phát sinh tội phạm, từ đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai Luận văn nghiên cứu góc độ tội phạm học đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 20072011 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử - Trong luận văn, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: + Phương pháp thống kê; + Phương pháp điều tra xã hội học; + Phương pháp mô tả bảng thống kê biểu đồ; + Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận văn gồm hai chương: Chương Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2011 Chương Nguyên nhân tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2011 có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội, dự báo biện pháp phòng ngừa tội phạm 61 vùng nông thôn, miền núi, vùng cịn nhiều khó khăn Sự chênh lệch thu nhập mức sống nông thôn, miền núi thành thị lớn Vì vậy, việc phát triển kinh tế, xã hội có tính đến yếu tố “Vùng” góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, làm giảm bớt tình trạng nghèo đói người dân vùng khó khăn nay, qua hạn chế tội phạm nói chung, tội phạm hiếp dâm trẻ em nói riêng phát sinh tác động yếu tố lạc hậu, nghèo đói, điều kiện kinh tế khó khăn người dân vùng nông thôn, miền núi Việc tăng đầu tư cho khu vực nơng thơn, miền núi khơng hồn tồn vấn đề kinh tế mà cịn nhằm giải vấn đề xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống người dân nông thôn, miền núi vốn có thu nhập thấp, đời sống khó khăn, góp phần ổn định sống người dân, hạn chế việc di dân tự do, hạn chế việc trẻ em lang thang, bỏ học thiếu quản lý, chăm sóc người lớn… 2.2.3.3 Nhóm biện pháp phịng ngừa liên quan đến đặc điểm tâm lí, thói quen, nhận thức người phạm tội hiếp dâm trẻ em Một nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em thời gian qua Đồng Nai nhận thức pháp luật chuẩn mực xã hội, giá trị đạo đức kém; nhu cầu hứng thú nghèo nàn, thấp hèn; có thói quen, sở thích khơng lành mạnh như: nghiện ma túy, rượu bia; thích xem phim sex, chơi game bạo lực, khiêu dâm số người phạm tội Vì vậy, để loại bỏ từ đầu nguyên nhân làm phát sinh tội phạm hiếp dâm trẻ em thời gian tới, cần tập trung thực biện pháp sau đây: Một là: Giáo dục phổ thơng, đặc biệt bậc tiểu học có vai trị quan trọng việc hình thành nhân cách người Vì vậy, với việc giáo dục , giảng dạy cho học sinh kiến thức văn hóa phải đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục cơng dân Điều có ảnh hưởng lớn 62 việc hình thành nhân cách định hướng lựa chọn thực hành vi người Nhân cách, đạo đức tốt yếu tố có tác dụng kìm chế liều lĩnh thực hành vi nguy hiểm, hành vi phạm tội người; có tác dụng việc phịng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm hiếp dâm trẻ em nói riêng Một người có nhân cách, đạo đức tốt, tư tưởng đắn, tình cảm sáng, cho dù điều kiện, hồn cảnh nào, khó làm cho họ lựa chọn thực hành vi phạm tội, tội phạm hiếp dâm trẻ em Ngược lại, người có hình thành nhân cách sai lệch, có tha hóa đạo đức lại nguy lớn đưa họ đến chỗ thực hành vi phạm tội, có tội phạm hiếp dâm trẻ em Vì vậy, việc quan tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục công dân học sinh từ cấp tiểu học cấp học cần thiết Vì vậy, tỉnh cần nghiên cứu, kiến nghị với Bộ giáo dục đào tạo đưa nội dung giáo dục pháp luật giáo dục giới tính vào giảng dạy cấp học phù hợp Chỉ đạo trường tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề với học sinh, sinh viên giáo dục giới tính, phương thức, thủ đoạn bọn tội phạm hiếp dâm trẻ em, để em hiểu tự phòng ngừa, đấu tranh Hai là: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng Cơng an thực có hiệu Nghị liên tịch, Chương trình, Kế hoạch phối hợp Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, quản lí, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ cộng đồng dân cư Trong trọng cơng tác tun truyền làm cho tất đồn viên, hội viên toàn thể quần chúng nhân dân tỉnh hiểu rõ tội phạm hiếp dâm trẻ em hậu nặng nề mà gây cho xã hội Phát huy vai trò phương tiện 63 thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền miệng hình thức tuyên truyền khác để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” rộng khắp, tạo thành sóng mạnh mẽ đẩy lùi ác khỏi cộng đồng Ba là: Ủy ban dân số, gia đình trẻ em phối hợp với lực lượng Công an, Hội liên hiệp phụ nữ nghiên cứu xây dựng mơ hình phù hợp, hiệu cao bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Bồi dưỡng cho gia đình phương pháp quản lý, giáo dục em gái phương thức nhằm tự bảo vệ thân khỏi xâm hại hành vi phạm tội Từng hội viên Hội phụ nữ sở phải phát huy vai trò trách nhiệm việc vận động chồng, con, người thân gia đình sống tơn trọng pháp luật, tạo yêu thương, chăm sóc thành viên gia đình, tránh xa tệ nạn xã hội Xây dựng mơi trường sống lành mạnh, không sử dụng ma túy, nghiện rượu bia chất kích thích khác; khơng sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, quan hệ vợ chồng phải kín đáo khơng để ảnh hưởng tới em, lứa tuổi thanh, thiếu niên Bốn là: Ngành Văn hóa - Thể thao Du lịch phối hợp với ngành Công an, tăng cường chấn chỉnh hoạt động lĩnh vực văn hóa dịch vụ văn hóa; hoạt động kinh doanh vũ trường, nhà hàng, khách sạn, karaoke…đảm bảo hoạt động lành mạnh, pháp luật nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội Quản lí chặt chẽ loại tranh ảnh, sách, báo, băng đĩa, video clip…có nội dung khiêu dâm, đồi trụy; mạng điện thoại di động internet Tổ chức loại hình văn hóa lành mạnh, thể dục thể thao để thu hút thanh, thiếu niên người tham gia, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm xâm hại tình dục nói chung, tội hiếp dâm trẻ em nói riêng 64 Năm là: Lực lượng Công an - Cơ quan thường trực Ban đạo phòng chống AIDS, tội phạm tệ nạn xã hội (BCĐ) tỉnh địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưa cho BCĐ tỉnh, huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn ban, nghành, đồn thể tổ chức tập huấn cơng tác phịng, chống tội phạm nói chung tội phạm hiếp dâm trẻ em nói riêng Đơn đốc, giám sát phối hợp triển khai thực quan, tổ chức địa bàn Hoạt động tuyên truyền phịng, chống tội phạm nói chung tội phạm hiếp dâm trẻ em nói riêng BCĐ phải thực thường xuyên, liên tục, tuyên truyền rộng khắp địa bàn dân cư, với người dân xã hội Tăng cường biện pháp vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm hiếp dâm trẻ em Đây nội dung có ý nghĩa quan trọng cơng tác phịng ngừa, đấu tranh tội phạm nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đạo đức, ý thức công dân, phương pháp, kỹ việc bảo vệ trẻ em, phòng, chống hành vi hiếp dâm trẻ em Tổ chức quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật cộng đồng dân cư Chú ý đối tượng có tiền án, tiền hành vi xâm hại trẻ em nói chung hiếp dâm trẻ em trẻ em nói riêng nhằm phịng ngừa, đấu tranh với tượng tái phạm Tăng cường quản lý sở kinh doanh, dịch vụ (khách sạn, karaoke, massage…) xử lý nghiêm việc tuyển lao động sai quy định pháp luật, đặc biệt lao động trẻ em gái Các hoạt động, dịch vụ chăm sóc trẻ em mồ cơi, nhận nuôi, trẻ em làm nuôi người nước ngồi Kiên khơng cho trẻ em 16 tuổi khơng có người thân vào nhà nghỉ, khách sạn Cần tập trung vào lĩnh vực, địa bàn trọng điểm huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa Đấu tranh triệt phá kịp 65 thời tụ điểm mại dâm, ý phát “đường dây” dụ dỗ trẻ em nghèo bán trinh thông qua việc cho, nhận nuôi để mua bán trẻ em Khi có đặc điểm tội phạm hiếp dâm trẻ em, trường hợp thân nhân cháu không đồng ý không giám định phải giải thích cho họ biết hậu việc khơng hợp tác Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án hiếp dâm địa bàn tỉnh, kiên xử lí nghiêm minh, triệt để hành vi hiếp dâm trẻ em Tòa án nhân dân cấp thường xuyên tổ chức xét xử lưu động vụ án điểm; đồng thời thông báo cho quan, đồn thể có liên quan biết kết xét xử vụ án xảy địa bàn phường, xã, thị trấn nhằm nâng cao tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa sở nghiên cứu đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ 2007 đến 2011, chủ yếu dựa vào việc nghiên cứu án hình sơ thẩm TAND tỉnh phiếu điều tra xã hội học phạm nhân phạm tội này, tác giả đưa số nguyên nhân phát sinh tội phạm hiếp dâm trẻ em có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội, là: Nhóm nguyên nhân liên quan đến đặc điểm sinh học người phạm tội; nhóm nguyên nhân liên quan đến đặc điểm văn hóa, xã hội, nghề nghiệp, nơi cư trú người phạm tội nhóm nguyên nhân liên quan đến đặc điểm tâm lí, thói quen, nhận thức người phạm tội Từ việc nghiên cứu nguyên nhân tội phạm, dựa vào chủ trương sách Đảng, Nhà nước kế hoạch phát triển kinh tế 66 - xã hội tỉnh Đồng Nai, tác giả đưa dự báo tình hình đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh năm tới Trên sở lí luận tội phạm học, từ kinh nghiệm làm việc thân qua việc nghiên cứu tài liệu, số liệu cụ thể đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em để đưa biệp pháp phòng ngừa phù hợp với nguyên nhân tổng kết từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai 67 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu toàn vấn đề phần mục đích nghiên cứu Luận văn, tác giả rút số kết luận sau: Qua việc nghiên cứu, phân tích tội phạm hiếp dâm trẻ em Đồng Nai cho thấy: Tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em năm qua diễn nghiêm trọng, số vụ số người phạm tội có xu hướng gia tăng năm sau cao năm trước Việc phân tích đặc điểm nhân thân người phạm tội cho thấy: Đa số người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn Đồng Nai lứa tuổi niên (từ 18 đến 30 tuổi) trẻ em; có trình độ văn hóa thấp, từ trung học sở trở xuống; phần lớn khơng có nghề nghiệp nghề nghiệp khơng ổn định; hồn cảnh gia đình mơi trường sống xung quanh khơng thuận lợi; nhận thức pháp luật chuẩn mực xã hội, giá trị đạo đức kém; nhu cầu hứng thú nghèo nàn, thấp hèn; có thói quen, sở thích không lành mạnh, động phạm tội để thỏa mãn nhu cầu tình dục cách trái pháp luật, trái đạo đức Tội phạm xảy chủ yếu nơi đối tượng cư trú, tập trung nhiều vùng nông thôn, miền núi Giữa đối tượng phạm tội người bị hại thường có mối quan hệ quen biết, chí quan hệ huyết thống, bà họ hàng với Nguyên nhân phát sinh tội phạm hiếp dâm trẻ em có liên quan đến đặc điểm nhân thân người phạm tội là: - Do sinh lí phát triển mạnh khả kiềm chế, kiểm soát hành vi lại kém, dẫn đến phạm tội; - Do trình độ văn hóa thấp khơng hiểu biết pháp luật; khơng có việc làm việc làm khơng ổn định; hồn cảnh gia đình khơng thuận lợi, thiếu 68 chăm sóc, giáo dục từ dẫn đến phạm tội; - Do thường xuyên sử dụng ma túy, rượu, bia chất kích thích khác khơng làm chủ thân dẫn đến hành vi phạm tội; - Do thói quen thích xem phim sex, chơi game bạo lực, game khiêu dâm hình thành lối sống trụy lạc, coi thường nhân phẩm người khác dẫn đến hành vi phạm tội để thõa mãn dục vọng tầm thường cá nhân; - Do tính bồng bột, tị mị, thích khám phá thân, bắt chước phim ảnh từ người khác, không nghĩ đến hậu tác hại, số đối tượng lứa tuổi chưa thành niên trẻ em; - Do lối sống buông thả, xem thường pháp luật, bất chấp luân thường đạo lí nhận thức lệch lạc pháp luật chuẩn mực xã hội dẫn đến hành vi pham tội Từ việc nghiên cứu nguyên nhân tội phạm, dựa vào chủ trương sách Đảng, Nhà nước kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, tác giả đưa dự báo tình hình đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh năm tới Trên sở lí luận tội phạm học, từ kinh nghiệm làm việc thân qua việc nghiên cứu tài liệu, số liệu cụ thể đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em để đưa biệp pháp phòng ngừa phù hợp với nguyên nhân tổng kết từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai Luận văn trình bày biện pháp cụ thể, có tầm chiến lược, có quy mơ nhỏ để tác động, ngăn ngừa tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai Các biện pháp thực cách thường xuyên, đồng liệt góp phần khơng nhỏ vào hiệu phịng ngừa tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em tỉnh Đồng Nai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn quy phạm pháp luật: Bộ luật hình năm 1999 sữa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2010; Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em, Nxb Chính trị quốc Nội; gia, Hà Nội 1999; Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 Thủ tướng Chính phủ, “Tăng cường cơng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em”, Hà Nội; Luật bảo vệ, giáo dục chăm sóc trẻ em, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000; Nghị 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 Chính phủ “Tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình mới”, Hà Nội; Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 Thủ tướng Chính phủp phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội; Các nghị quyết, báo cáo ngành, địa phương: Ban đạo phòng, chống AIDS, tội phạm TNXH tỉnh Đồng Nai, (2010) Báo cáo tổng kết 12 năm thực Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm lứa tuổi chưa thành niên”; Công an tỉnh Đồng Nai (2010), Báo cáo tổng kết năm thực Pháp lệnh điều tra hình năm 2004, Tài liệu lưu hành nội bộ; 10 Công an tỉnh Đồng Nai (2007 – 2011), Báo cáo tổng kết công tác năm, Tài liệu lưu hành nội bộ; 11 năm 2011; Cục thống kê Đồng Nai, Báo cáo thống kê dân số tỉnh Đồng Nai 12 Phòng Cảnh sát ĐTTP TTXH, Công an Đồng Nai (2010), Báo cáo tổng kết năm thực Nghị 09/CP Chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm (giai đoạn 2005 – 2010), Tài liệu lưu hành nội bộ; 13 Tỉnh ủy Đồng Nai (2010), Văn kiện đại hội Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015, Tài liệu lưu hành nội bộ; Sách, giáo trình, luận văn, luận án: 14 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2010), Tập giảng tội phạm học, Tài liệu lưu hành nội bộ; 15 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 16 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1995), Tội phạm học, Luật hình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 17 Dương Tuyết Miên (2009), Tội phạm học nhập môn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 18 Dương Tuyết Miên tập thể tác giả (2010), Giáo trình tội phạm học, Nxb Giáo dục Việt Nam; 19 Đồng Xuân Thọ (2008), Phịng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 20 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 21 http://www.gso.gov.vn ; 22 http://www.dongnai.gov.vn/Pages/glp-intro-ongquankinhtexahoi- glpstatic-10-glpdyn-0-glpsite-1.html PHỤ LỤC Độ tuổi nạn nhân tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn Đồng Nai từ năm 2007 – 2011 Năm Số nạn nhân Độ tuổi Dưới tuổi Từ đến 13 tuổi Ghi Từ 13 đến 16 tuổi 2007 23 01 10 12 2008 25 05 16 04 2009 11 02 09 2010 16 01 13 02 2011 22 01 17 04 Tổng 97 10 65 22 (Nguồn: 97 án HSST TAND tỉnh Đồng Nai từ năm 2007 đến năm 2011 tội hiếp dâm trẻ em) PHỤ LỤC PHIẾU HỎI (Phạm nhân phạm tội hiếp dâm trẻ em cải tạo trại giam Xuân Lộc trại tạm giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai) Để phục vụ nghiên cứu Luận văn thạc sĩ Luật học “Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai - Dưới góc độ tội phạm học” đề nghị phạm nhân trả lời câu hỏi theo mẫu sau: (đánh dấu X vào ô tương ứng viết ý kiến mình) Chúng tơi xin cam đoan Phiếu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học không tiết lộ thông tin cá nhân cho tác giả luận văn - Họ tên phạm nhân……………………………………………… - Nơi cư trú trước phạm tội:…………………………………… (Có thể điền khơng điền thơng tin) Xin phạm nhân cho biết nguyên nhân dẫn đến hành vi hiếp dâm trẻ em mình? 1.1 Nguyên nhân khách quan - Mơi trường gia đình: + Do thành viên gia đình có lối sống bng thả, trụy lạc: + Do gia đình thường sử dụng văn hóa phẩm đồi truỵ, bạo lực: + Do gia đình khơng hồn hảo (bố mẹ chết, ly dị có bất hịa), khơng quan tâm đến việc quản lý, giáo dục cái: + Các nguyên nhân khác thuộc gia đình: ………………………………………………….……………………… - Môi trường nơi sinh sống: + Những người xung quanh sống không lành mạnh, trụy lạc: + Có nhiều tụ điểm sử dụng ấn phẩm văn hóa đồi truỵ: + Do điều kiện dân cư thưa thớt, địa hình vắng vẻ dễ gây án: + Các nguyên nhân khác môi trường nơi sinh sống ………………………………………….……………………………… 1.2 Nguyên nhân chủ quan từ thói quen, sở thích phạm nhân - Do thường xuyên sử dụng ma túy chất kích thích khác nên bị tác động chất dẫn đến phạm tội: - Do có sở thích xem phim sex, chơi game bạo lực, khiêu dâm bị ảnh hưởng sở thích này: - Do thường xuyên uống rượu bia phạm tội trạng thái uống rượu, bia nên không làm chủ thân: - Do dục vọng bị kích thích thể nạn nhân: - Do tâm lí thích lạ nên dục vọng hiếp dâm nạn nhân: - Do tâm lí nể nang, nên bị người khác rủ rê, lôi kéo: - Những nguyên nhân khác ………………………………………………………………………… Nhận thức, tâm lí phạm nhân hành vi hiếp dâm trẻ em? - Nhận thức phạm nhân trước phạm tội + Không thấy trước hậu tác hại, khơng biết tội phạm: + Biết vi phạm pháp luật hình thực hiện: + Không quan tâm đến quy định pháp luật: + Nhận thức khác ………………………………………………………………………… - Sau phạm tội phạm nhân cảm thấy: + Thoải mái, bình thường + Ân hận, xấu hổ + Lo sợ: + Tâm lí khác ….……………………………………………… …………………… PHỤ LỤC Kết xử lý phiếu điều tra (Phạm nhân phạm tội hiếp dâm trẻ em cải tạo Trại giam Xuân Lộc Trại tạm giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai) - Tổng số phiếu phát ra: 100 - Tổng số phiếu thu về: 100 Kết xử lý: Kết Câu hỏi Câu Nội dung Số ý kiến Tỷ lệ (%) Nguyên nhân phạm tội hiếp dâm trẻ em? - Do thành viên gia đình có lối sống buông thả, trụy lạc 18 18% - Do gia đình thường sử dụng văn hóa phẩm đồi truỵ, khiêu dâm, bạo lực 43 43% 39 39% - Các nguyên nhân khác thuộc gia đình 0% - Những người xung quanh sống không lành mạnh, Do mơi trụy lạc: trường - Có nhiều tụ điểm sử dụng ấn phẩm văn hóa đồi sống truỵ , khiêu dâm, bạo lực xung - Do điều kiện dân cư thưa thớt, địa hình vắng vẻ dễ quanh gây án 23 23% 55 55% 22 22% 0% Do mơi trường gia đình - Do gia đình khơng hồn hảo (bố mẹ chết, ly dị có bất hịa), khơng quan tâm đến việc quản lý, giáo dục - Nguyên nhân khác - Do thường xuyên sử dụng ma túy chất kích thích khác nên bị tác động chất dẫn đến phạm tội 21 21% 20 20% 23 23% 14 14% - Do tâm lí thích lạ nên dục vọng hiếp dâm nạn nhân 08 08% - Do tâm lí nể nang, nên bị người khác rủ rê, lôi kéo 10 10% - Nguyên nhân khác 04 04% 20 20% 32 32% 48 48% 0% 06 06% - Ân hận, xấu hổ 41 41% - Lo sợ: 42 42% - Tâm lí khác 11 11% - Do có sở thích xem phim sex, chơi game bạo lực, Do ảnh khiêu dâm bị ảnh hưởng sở thích hưởng - Do thường xuyên uống rượu bia phạm tội thói trạng thái uống rượu, bia nên không làm chủ quen, thân sở thích - Do dục vọng bị kích thích thể nạn cá nhân nhân Câu Nhận Nhận thức, tâm lí phạm nhân hành vi hiếp dâm trẻ em? - Không thấy trước hậu tác hại, khơng biết tội phạm thức - Biết vi phạm pháp luật hình thực trước gây - Không quan tâm đến quy định pháp luật án - Nhận thức khác Tâm lí sau gây án - Thoải mái, bình thường ... cư địa bàn tỉnh Đồng Nai Đối tượng phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn Đồng Nai đa dạng với điểm đặc thù định nhân thân Tìm hiểu đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng. .. 1.3 Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2011 1.3.1 Đặc điểm sinh học người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai Sau nghiên cứu đặc điểm. .. tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai Vì vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: ? ?Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Đồng Nai - Dưới góc độ tội phạm học? ?? làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh đồng nai dưới góc độ tội phạm học , Đặc điểm nhân thân người phạm tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh đồng nai dưới góc độ tội phạm học