0

Cơ sở hình thành quy định pháp luật về những trường hợp không chịu thuế thu nhập đặc biệt

60 2 0
  • Cơ sở hình thành quy định pháp luật về những trường hợp không chịu thuế thu nhập đặc biệt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI NGUYỄN ĐỨC HUY CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHỮNG TRƢỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- THÁNG 7/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI NGUYỄN ĐỨC HUY CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHỮNG TRƢỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐỨC HUY Khóa: 38 MSSV: 1353801011081 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS NGUYỄN HƢƠNG LY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học của ThS Nguyễn Hƣơng Ly, Trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Nguyễn Đức Huy DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT Thuế TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng Thuế XK-NK Thuế xuất nhập NSNN Ngân sách nhà nƣớc MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, ĐỐI TƢỢNG CHỊU THUẾ VÀ ĐỐI TƢỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 1.1 Xây dựng ban hành thuế tiêu thụ đặc biệt Việt Nam phù hợp với yêu cầu lý luận thực tiễn 1.1.1 Xây dựng ban hành thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với mặt lý luận 1.1.2 Xây dựng ban hành thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp mặt thực tiễn 1.2 Đối tƣợng chịu thuế đối tƣợng không chịu thuế có vị trí, vai trị quan trọng thuế tiêu thụ đặc biệt 13 1.2.1 Vị trí, vai trò đối tƣợng chịu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt 13 1.2.2 Vị trí, vai trị đối tƣợng khơng chịu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt 14 Kết luận chƣơng 17 Chƣơng 2: CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHỮNG TRƢỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 18 2.1 Cơ sở trị - pháp lý hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 18 2.1.1 Cơ sở trị 18 2.1.2 Cơ sở pháp lý 19 2.2 Cơ sở lý luận hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 25 2.2.1 Những tiêu chí để xác định hàng hóa, dịch vụ đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 25 2.2.2 Những tiêu chí để xác định hàng hóa, dịch vụ đối tƣợng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 29 2.3 Cơ sở thực tiễn hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 43 2.3.1 Trình độ quản lý nhà nƣớc 44 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia 45 Kết luận chƣơng 48 KẾT LUẬN 49 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày 01 tháng 10 năm 1990, thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) bắt đầu đƣợc áp dụng Việt Nam Luật thuế TTĐB đƣợc Quốc hội thơng qua ngày 30 tháng năm 1990 có hiệu lực Cho đến nay, sắc thuế có nhiều đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế, xã hội đất nƣớc Những đóng góp thuế TTĐB đƣợc thể thơng qua ba vai trị Thứ nhất, công cụ để nhà nƣớc điều tiết thu nhập định hƣớng tiêu dùng Thứ hai, đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc (NSNN) Thứ ba, công cụ hỗ trợ nhà nƣớc tiến hành sách quản lý sở sản xuất, kinh doanh, nhập Và bối cảnh nay, trình hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến yêu cầu gỡ bỏ hàng rào thuế quan, với phát triển kinh tế thị trƣờng làm xuất thêm nhiều hàng hóa, dịch vụ cần phải tăng cƣờng điều tiết, vai trò vừa nêu thuế TTĐB ngày trở nên quan trọng Có thể nói, hai nội dung phản ánh rõ chất đặc trƣng thuế TTĐB quy định “đối tƣợng chịu thuế” “thuế suất” thuế TTĐB Tuy nhiên, lý luận thực tiễn cho thấy, đánh thuế TTĐB lên tất hàng hóa, dịch vụ có danh mục chịu thuế mang đến nhiều tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội nhƣ ngân sách quốc gia Vì thế, chế định khơng thể thiếu thuế TTĐB xuất hiện, góp phần hạn chế tình trạng trên, quy định “những trƣờng hợp khơng chịu thuế TTĐB” – quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB Các quy định loại trừ phạm vi tác động sắc thuế số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế hồn cảnh định, qua đảm bảo thuế TTĐB phát huy tối đa ƣu điểm theo mục đích nhà làm luật Mặc dù có vai trị quan trọng sắc thuế TTĐB nhƣng nay, mối quan tâm xã hội nhƣ nhà nghiên cứu quy định “đối tƣợng không chịu thuế TTĐB” chƣa tƣơng xứng Nghiên cứu đối tƣợng không chịu thuế TTĐB nhƣ nghiên cứu chế định pháp luật khác, bao gồm nhiều nội dung, khía cạnh khác Trong đó, việc làm rõ “những sở hình thành quy định pháp luật” vấn đề quan trọng, lý luận thực tiễn ban hành, thực pháp luật Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn vấn đề: “Cơ sở hình thành quy định pháp luật trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Là sắc thuế “nhạy cảm” có phạm vi hẹp mang tính chất định hƣớng tiêu dùng cao, thuế TTĐB thu hút đƣợc nhiều quan tâm nhà nghiên cứu mà dƣ luận xã hội Hiện nay, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề Liên quan đến thuế TTĐB, kể đến khóa luận tốt nghiệp sinh viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh nhƣ: “Pháp luật thuế TTĐB trước xu hướng hội nhập WTO” Phùng Thị Ngọc Nhƣ (2006); “Thuế TTĐB, công cụ pháp lý hữu hiệu việc hạn chế tiêu thụ thuốc Việt Nam” Nguyễn Thị Thanh Hằng (2008); “Quy định kê khai, nộp toán thuế TTĐB” Nguyễn Thị Ngọc Anh (2015) Đối với luận văn thạc sỹ có “Pháp luật đối tượng chịu thuế TTĐB” Cao Thị Thùy Nhƣ (2012) Ngoài ra, cịn nhiều báo, tạp chí viết nội dung khác thuế TTĐB Tuy nhiên, thấy viết, nghiên cứu nêu thƣờng tập trung vào số khía cạnh cụ thể nhƣ vai trò định hƣớng tiêu dùng; vấn đề quản lý thuế thuế TTĐB; hai nội dung đƣợc quan tâm “đối tƣợng chịu thuế” “thuế suất” thuế TTĐB Chƣa có cơng trình chun sâu nghiên cứu “những trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB” Đặc biệt, vấn đề phân tích sở hình thành quy định pháp luật đối tƣợng khơng chịu thuế nhà nghiên cứu lại ý đến Mục đích nghiên cứu Thơng qua khóa luận, tác giả muốn làm rõ số nội dung sau: Các nội dung lý luận liên quan đến trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB bao gồm: lý luận thuế TTĐB, lý luận đối tƣợng chịu thuế đối tƣợng không chịu thuế TTĐB Phân tích số sở hình thành quy định pháp luật trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB Những sở bao gồm: Cơ sở trị – pháp lý, sở lý luận sở thực tiễn Bài viết giúp ngƣời đọc hiểu rõ nguyên nhân, sở hình thành quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB cung cấp cho nhà làm luật nhìn tồn diện, khách quan chế định pháp lý Từ đó, tác giả mong muốn hỗ trợ trình nghiên cứu, áp dụng pháp luật nhƣ xây dựng, hồn thiện thuế TTĐB nói riêng lĩnh vực pháp luật thuế nói chung Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài sở trị - pháp lý, sở lý luận sở thực tiễn mà nhà làm luật dựa vào để ban hành quy định pháp luật “những trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB” Trong phạm vi đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu: - Một số lý luận liên quan đến trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB Những nội dung bao gồm: nguyên tắc, lý thuyết thuế; khái niệm, đặc trƣng, vai trò thuế TTĐB, đối tƣợng chịu thuế đối tƣợng không chịu thuế TTĐB - Các quy định pháp luật bao gồm:  Hiến pháp 2013; số điều ƣớc quốc tế (ĐƢQT) mà Việt Nam thành viên liên quan đến đối tƣợng không chịu thuế TTĐB  Các luật thuế TTĐB đƣợc ban hành có hiệu lực bao gồm Luật thuế TTĐB 1990, luật thuế TTĐB 1998, luật thuế TTĐB 2008 Luật sửa đổi bổ sung chúng Một số Luật, pháp lệnh khác có liên quan đến quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB  Văn hƣớng dẫn thi hành Luật nói bao gồm Nghị định Chính phủ, Quyết định Thủ tƣớng, Thơng tƣ  Một số quy định pháp luật nƣớc ngồi trƣờng hợp chịu thuế, khơng chịu thuế TTĐB hệ thống pháp luật Phƣơng pháp nghiên cứu Cơ sở phƣơng pháp luận khóa luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Để thực khóa luận, tác giả sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Trong chƣơng 1, tác giả sử dụng phƣơng pháp quy nạp – diễn giải để chứng minh việc xây dựng, ban hành thuế TTĐB phù hợp với yêu cầu lý luận thực tiễn; phƣơng pháp phân tích – tổng hợp để làm rõ vai trò, tầm quan trọng quy định “đối tƣợng chịu thuế” “đối tƣợng không chịu thuế” thuế TTĐB - Trong chƣơng 2, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích để phân chia sở hình thành quy định “đối tƣợng khơng chịu thuế TTĐB” thành sở trị - pháp lý, sở lý luận sở thực tiễn Cùng với đó, phƣơng pháp so sánh pháp luật, phƣơng pháp quy nạp – diễn giải công cụ quan trọng để chứng minh “quy định pháp luật trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB” đƣợc xây dựng dựa sở vừa nêu Cuối cùng, tác giả sử dụng phƣơng pháp tổng hợp để kết luận lại tất nội dung đƣợc chứng minh - Bên cạnh đó, phƣơng pháp bán chuyên gia đƣợc sử dụng hai chƣơng Ý kiến số học giả sở để tác giả phân tích, nhận định, lý giải nhiều nội dung Khóa luận Bố cục khóa luận Ngồi phần Mở đầu, phần Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Khóa luận đƣợc chia thành chƣơng: Chƣơng 1: Khái quát thuế Tiêu thụ đặc biệt, đối tƣợng chịu thuế đối tƣợng không chịu thuế TTĐB Chƣơng 2: Cơ sở hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thuế TTĐB thƣơng, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe chở đƣợc từ 24 ngƣời trở lên; xe ô tô chạy khu vui chơi, giải trí, thể thao53 Căn đƣợc số quốc gia khác áp dụng tính hợp lý Chẳng hạn, thuế TTĐB Anh (thuế phƣơng tiện) quy định miễn thuế số chủng loại xe nhƣ: xe điện, xe không chuyên chở ngƣời, xe cảnh sát, xe cứu thƣơng, xe cứu hộ, xe cho ngƣời khuyết tật, xe thử nghiệm, xe sử dụng nông nghiệp, xe vƣơng miện54 Đối với hàng hóa khác, pháp luật thuế TTĐB Việt Nam quy định trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB điều hịa nhiệt độ có công suất 90.000 BTU trở xuống đƣợc lắp phƣơng tiện vận tải, sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân mà đƣợc sử dụng chủ yếu để thực hoạt động kinh doanh thƣơng mại55 Khác với Việt Nam, nguyên tắc đƣợc hệ thống pháp nƣớc áp dụng nhiều đối tƣợng khác Chẳng hạn, điện nhiên liệu đối tƣợng chịu thuế thuế TTĐB Liên minh châu Âu Tuy nhiên, quốc gia thành viên phải tiến hành miễn thuế bắt buộc trƣờng hợp: Các sản phẩm lƣợng đƣợc sử dụng để sản xuất điện; sản phẩm lƣợng đƣợc sử dụng ngành hàng không, hàng hải trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân Nhƣ đây, sản phẩm lƣợng thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB, chúng đƣợc hƣởng quy chế khác dựa vào mục đích sử dụng56 Cũng tƣơng tự, Thổ Nhĩ Kỳ miễn thuế TTĐB sản phẩm lƣợng sử dụng cho hoạt động sản xuất thăm dị dầu khí; dầu diesel làm nhiên liệu cho phƣơng tiện rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để xuất khẩu57 Ngay rƣợu đƣợc miễn thuế theo nguyên tắc thuế TTĐB Anh quy định miễn thuế rƣợu đƣợc sử dụng sản xuất, nghiên cứu khoa học mục đích y tế58 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế TTĐB (Tài liệu trình kèm Tờ trình Quốc hội số 416/TTr-CP ngày 17/10/2014), Hà Nội, tr.6 53 Khoản Điều Nghị định 108/NĐ-CP 54 “Vehicle excise duty”, https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Excise_Duty, ngày truy cập 26/5/2017 55 Khoản Điều Nghị định 108/NĐ-CP 56 “Excise duties”, tlđd (44), ngày truy cập 27/5/2017 57 “The republic of Turkey ministry of finance”, tlđd (45), ngày truy cập 27/5/2017 58 “UK Trade Tariff: excise duties, reliefs, drawbacks and allowances”, https://www.gov.uk/government/publications/uk- trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-allowances/uk-trade-tariff-excise-duties-reliefs-drawbacks-and-allowances, ngày truy cập 27/5/2017 40 Tựu chung lại, hàng hóa mang đặc điểm đối tƣợng chịu thuế TTĐB nhƣng chúng đƣợc sử dụng với mục đích khác với thơng thƣờng nhà làm luật cho khơng cần phải hạn chế, thƣờng đƣợc quy định đối tƣợng chịu thuế TTĐB (hay đƣợc miễn thuế theo hệ thống pháp luật khác) Tính chất dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB làm thỏa mãn nhu cầu tinh thần cá nhân ngƣời sử dụng Vì thế, khơng tƣơng tự nhƣ hàng hóa, dịch vụ thay đổi mục đích sử dụng chúng chuyển sang loại hình khác Do đó, dịch vụ khơng phù hợp để đƣợc quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB theo tiêu chí 2.2.2.4 Đối tượng chịu thuế TTĐB mang tính cá nhân, số lượng khơng đáng kể, khơng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, môi trường Tất nhiên, thấy dịch vụ khơng phù hợp với tiêu chí Pháp luật Việt Nam quy định đối tƣợng không chịu thuế theo tiêu chí vừa nêu hàng hóa nhập Các trƣờng hợp không chịu thuế theo khoản Điều Luật thuế TTĐB bao gồm: quà biếu, quà tặng cho cá nhân theo định mức hàng mang theo ngƣời theo tiêu chuẩn hành lý miễn thuế Thuế TTĐB đƣợc áp dụng trƣờng hợp khơng thực đƣợc vai trị sắc thuế nhƣ phân tích (i) điều tiết thu nhập định hƣớng tiêu dùng; (ii) tạo nguồn thu cho ngân sách; (iii) thực quản lý sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế lý sau đây: Thứ nhất, hàng hóa đƣợc áp dụng quy chế khơng đánh thuế TTĐB thƣờng phải phải “định mức” “tiêu chuẩn hành lý miễn thuế”, nghĩa vƣợt định mức, tiêu chuẩn hàng hóa phải chịu thuế phần vƣợt định mức nhƣ thơng thƣờng59 Chính giới hạn đảm bảo loại trừ đặc tính đối tƣợng chịu thuế nhƣ: loại trừ tính gây hại cho sức khỏe, cho mơi trƣờng số lƣợng nhỏ; loại trừ tính xa xỉ giới hạn giá trị định mức ngăn ngừa hàng hóa đắt tiền nhƣ mơ tơ, ô tô, tàu bay, du thuyền không bị đánh thuế TTĐB60; đủ phục vụ nhu cầu cá nhân, khơng mang tính thƣơng mại nên 59 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu đƣợc miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế 60 Riêng ngƣời Việt Nam định cƣ nƣớc trí thức, chun gia, cơng nhân lành nghề nƣớc làm việc thời gian từ năm trở lên theo lời mời quan Nhà nƣớc Việt Nam điểm d khoản Điều 41 khơng có khả gây nguy xã hội Nhƣ đặc điểm khiến chúng không cần thiết phải “định hƣớng tiêu dùng” Để đề phòng trƣờng hợp đối tƣợng lợi dụng định mức, tiêu chuẩn miễn thuế để trục lợi pháp luật quy định khách nhập cảnh thƣờng xuyên không đƣợc hƣởng định mức hành lý miễn thuế theo lần nhập cảnh mà 90 ngày đƣợc hƣởng định mức hành lý miễn thuế lần61 Thứ hai, việc đánh thuế đối tƣợng không thực đƣợc mục đích đảm bảo nguồn thu ngân sách sắc thuế Cũng xuất phát từ số lƣợng giá trị nhỏ, tiền thuế thu đƣợc không đáng kể Vì đánh thuế, chi phí hành thu nhiều cao tiền thuế thu đƣợc, không đảm bảo nguyên tắc hiệu thu thuế Thứ ba, tạo thuận lợi cho ngƣời nhập khẩu, thúc đẩy du lịch giảm bớt áp lực cho quan hải quan Nhƣ nói, hàng hóa trƣờng hợp có giá trị khơng lớn áp thuế TTĐB làm phát sinh nghĩa vụ liên quan nhƣ kê khai, nộp thuế, toán thuế gây nhiều phiền phức ngƣời nhập Bên cạnh đó, lý quan trọng để khơng đánh thuế đối tƣợng nhằm mục đích phát triển du lịch Đây thơng lệ chung quốc tế, góp phần tạo điều kiện cho ngƣời nhập cảnh đƣợc thuận lợi thủ tục hải quan mà phận không nhỏ du khách nƣớc ngồi Thực tiễn du lịch, du khách mang theo số hàng hóa nhỏ phục vụ nhu cầu cá nhân Do đó, tiến hành thu thuế đồng nghĩa với việc phải kiểm tra hành lí, yêu cầu kê khai, tính thuế, nộp thuế gây nhiều thời gian, cơng sức họ, ảnh hƣởng tới hình ảnh quốc gia mắt bạn bè quốc tế nguồn thuế thu đƣợc lại không đáng kể Một lý quan trọng việc giảm bớt áp lực cho quan hải quan Trong lúc thủ tục, cách thức quản lý hải quan chƣa đƣợc thiện đáng kể; lực, phẩm chất, tƣ cách đạo đức cán hải quan nhiều vấn đề đáng bàn việc quy định đối tƣợng khơng chịu thuế cho loại hàng hóa nhập vừa nói góp phần giảm bớt áp lực công việc cho quan này, tạo điều kiện cho họ tập trung vào công việc quan Quyết định số 31/2015, họ đƣợc miễn thuế TTĐB xe ô tô nhập vào Việt Nam thời gian làm việc (khoản Điều 6) Đây coi trƣờng hợp khơng chịu thuế theo tiêu chí “đối tƣợng sử dụng chủ thể đƣợc ƣu tiên” nhƣ phân tích 61 Khoản Điều Quyết định 31/QĐ-TTg 42 trọng Bởi lẽ, áp thuế đồng nghĩa với việc phát sinh nghĩa vụ quan quản lý thuế nhƣ tổ chức thực thu thuế; tra, kiểm tra, giám sát thuế; tiến hành hồn thuế, tốn thuế nghĩa vụ khác Một số quốc gia miễn thuế theo nguyên tắc Chẳng hạn Hà Lan miễn thuế TTĐB du khách mang theo hàng hóa thuộc đối tƣợng chịu thuế mua ngồi EU với điều kiện giá trị thấp €430 (430 rô)62 Hiện nay, Việt Nam áp dụng nguyên tắc khơng đánh thuế TTĐB hàng hóa có số lƣợng nhỏ, mang tính cá nhân hàng nhập Tuy nhiên, nguyên tắc đƣợc Liên minh Châu Âu áp dụng sở sản xuất Ví dụ nhƣ rƣợu, ngồi trƣờng hợp miễn thuế TTĐB nhƣ phân tích, sản phẩm tự làm khơng phục vụ mục đích thƣơng mại, nhƣ trƣờng hợp cá nhân tự nấu, tự lên men để sử dụng gia đình hồn tồn đƣợc miễn thuế TTĐB63 2.3 Cơ sở thực tiễn hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB dựa sở trị - pháp lý, sở lý luận nhƣ phân tích mà cịn cần phải phù hợp điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tối đa vai trò thực đƣợc mục tiêu đề sắc thuế Hai nguyên tắc phải đảm bảo việc quy định đối tƣợng không chịu thuế nhƣ vấn đề khác thuế TTĐB tính hợp lý tính khả thi64 Đảm bảo tính hợp lý giúp quy định đối tƣợng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp với điều kiện khách quan xã hội, góp phần giúp sắc thuế tồn đƣợc lâu dài mà không cần phải liên tục sửa đổi, bổ sung bất cập nội Đảm bảo tính khả thi tức quy định đƣa có khả đƣợc thực hiện, phù hợp với lực quản lý xã hội nhà nƣớc Và để thực đƣợc hai nguyên tắc này, nhà nƣớc phải cân nhắc nhiều sở thực tiễn ban hành quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB Trong phạm vi khóa luận, tác giả phân tích hai nội dung sở thực tiễn mà tác giả đánh giá quan trọng nhất: Một là, trình độ quản lý nhà nƣớc hai điều kiện kinh tế, xã hội quốc gia 62 “Excise duty”, https://www.government.nl/topics/excise-duty/contents/excisable-products, ngày truy cập 02/6/2017 63 “Excise duties”, tlđd (44), ngày truy cập 02/6/2017 64 Khoản Điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 43 2.3.1 Trình độ quản lý nhà nước Cơ sở nhấn mạnh đến tính khả thi cần phải đảm bảo Một quy định dù hay, dù tiến đến nhƣng khơng có khả thi hành thực tế quy định sớm hay muộn phải gỡ bỏ Và đánh giá tính khả thi quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB hay quy phạm pháp luật khác phải dựa nhiều yếu tố, sở hạ tầng lẫn kiến trúc thƣợng tầng xã hội Tuy nhiên, quan trọng nhất, đặc biệt vấn đề pháp luật tài quốc gia trình độ quản lý nhà nƣớc Trình độ quản lý nhà nƣớc hiểu khả nhà nƣớc tiến hành trình chấp hành điều hành nhà nƣớc65 sở hiến pháp pháp luật, nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nƣớc đạt hiệu cao lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phịng Đối với đối tƣợng khơng chịu thuế TTĐB, yếu tố quản lý nhà nƣớc có ảnh hƣởng lớn đến việc ban hành quy định lĩnh vực quản lý thuế Trình độ quản lý thuế nhà nƣớc lực tổ chức, điều hành chủ thể đời sống xã hội thực pháp luật quản lý thuế; thu đúng, thu đủ số tiền thuế mà tổ chức, cá nhân phải nộp vào NSNN; đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngƣời nộp thuế đảm bảo tính cơng nghĩa vụ thuế chủ thể Kết tổng kết thi hành pháp luật yêu cầu quản lý nhà nƣớc hai số để xây dựng văn quy phạm pháp luật, từ trình đề nghị xây dựng giai đoạn sau nhƣ thẩm định, thẩm tra, soạn thảo 66 Vì thế, quy định trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB phải dựa Đối tƣợng khơng chịu thuế coi ƣu đãi Nhà nƣớc, nhƣng có tổ chức, cá nhân lợi dụng ƣu đãi làm thiệt hại đến quyền lợi Nhà nƣớc, điều kiện quan hành khơng thể quản lý đƣợc ƣu đãi đƣợc ban hành bị thu hẹp phạm vi để tránh tình trạng Bên cạnh đó, Luật thuế TTĐB Quốc hội thơng qua, nhiên, q trình đề xuất, xây dựng dự thảo lại hầu hết Chính phủ - quan hành pháp thực Tất nhiên Chính phủ 65 Quản lý nhà nƣớc đƣợc phân tích quản lý nhà nƣớc theo nghĩa hẹp – tức quản lý hành chính, có chất trình chấp hành, điều hành nhà nƣớc Xem Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình luật hành Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, tr.23 66 Chẳng hạn quy định khoản Điều 32, khoản Điều 33, khoản Điều 37, khoản Điều 39, khoản Điều 47, khoản Điều 84 quy định khác Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 44 vào lực quản lý để đƣa vào dự thảo đối tƣợng chịu thuế hay không chịu thuế Hơn nữa, quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thuế TTĐB khơng có nội dung trƣờng hợp nằm phạm vi điều chỉnh sắc thuế (trong Luật thuế TTĐB, Nghị định 108/2015/NĐ-CP) mà liên quan đến thủ tục áp dụng, việc chứng minh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng không chịu thuế TTĐB quy định Thông tƣ 195/2015/TT-BTC Những thủ tục đƣợc thiết lập dựa nhiều cứ, yếu tố khơng thể thiếu khả quản lý thuế Bộ Tài Quy định áp thuế TTĐB “hàng hóa sử dụng khu phi thuế quan có dân cƣ sinh sống” “xe ô tô dƣới 24 chỗ sử dụng khu phi thuế quan” ví dụ điển hình67 Tại khu phi thuế quan có dân cƣ sinh sống (khu kinh tế - thƣơng mại đặc biệt Lao Bảo khu kinh tế cửa quốc tế Cầu Treo), nhiều đối tƣợng lợi dụng việc hàng hóa khơng bị đánh thuế để nhập hàng chịu thuế TTĐB từ buôn vào nội địa nhằm trốn thuế Cịn xe 24 chỗ, chúng đƣợc sử dụng phạm vi khu phi thuế quan chí có nhiều trƣờng hợp đƣợc bán vào nội địa mà quan thuế kiểm sốt Do đó, dù trái với sách chung nhƣng quy định đƣợc ban hành để đảm bảo ổn định nguồn thu cho NSNN nhƣ tạo công thuế 2.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia Cơ sở đƣợc đảm bảo tuân thủ nguyên tắc hợp lý việc ban hành quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB Sự phù hợp với điều kiện khách quan yếu tố cần phải tính đến ban hành quy định đối tƣợng không chịu thuế nhƣ quy phạm pháp luật khác Pháp luật xa rời thực tế sớm muộn bị thay “chết yểu” Chính thế, Luật Ban hành văn pháp luật phải quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục chặt chẽ ban hành quy phạm pháp luật mà quan nhà nƣớc phải thực Trong đó, “kết đánh giá thực trạng xã hội liên quan” “yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hai số trình ban hành quy phạm pháp luật, 67 Khoản Điều Nghị định 108/2015/NĐ-CP 45 nhƣ bƣớc việc xây dựng văn nhƣ lập thẩm tra, thẩm định, soạn thảo…68 Do đó, việc xác định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB cần tuân thủ yêu cầu nhƣ: vào tình hình xã hội để định có đƣa hàng hóa, dịch vụ vào diện đối tƣợng không chịu thuế hay không; lấy thực tiễn xã hội làm nơi kiểm tra tính đắn, hợp lý quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB việc chỉnh sửa, bổ sung phải phù hợp với yêu cầu xã hội Theo quan điểm tác giả, điều kiện kinh tế - xã hội quốc gia liên quan đến quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB đƣợc xem xét khía cạnh sau: Thứ nhất, ảnh hƣởng việc quy định trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB tới NSNN Các quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB có tác động bất lợi đến ngân sách, chúng loại trừ phạm vi áp thuế lên số hàng hóa, dịch vụ nằm danh sách đối tƣợng chịu thuế Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu sắc thuế nói chung thuế TTĐB nói riêng đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia Vì vậy, tác động phải nằm phạm vi phù hợp đƣợc định điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam ý chí nhà làm luật Đối tƣợng không chịu thuế TTĐB quà biếu, quà tặng hàng nhập cảnh định mức ví dụ điển hình trƣờng hợp Quy định định mức miễn thuế hàng hóa dựa nhiều thiếu việc đánh giá tác động đến NSNN Lý ngân sách giải thích trƣờng hợp Việt Nam khơng quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB dịch vụ ca-si-nô Dịch vụ thời điểm ban hành Luật thuế TTĐB 2008 cho phép ngƣời chơi ngƣời nƣớc ngồi (chỉ có thí điểm cho phép ngƣời Việt chơi gần theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP) đặt địa điểm định quy định điều kiện kinh doanh chặt chẽ Nhƣ vậy, lý thuyết, việc kinh doanh ca-si-nô không tác động tiêu cực tới tình hình xã hội nƣớc ta đối tƣợng sử dụng ngƣời nƣớc Tuy nhiên, nhằm tạo nguồn thu NSNN nƣớc ta quy định thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB Thứ hai, ảnh hƣởng quy định trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB tới phát triển kinh tế Căn đảm bảo nguyên tắc “dung hòa lợi ích kinh tế nhà nƣớc cơng dân pháp luật thuế” Quy định không đánh thuế TTĐB lên số 68 Chẳng hạn quy định khoản Điều 32, khoản Điều 33, khoản Điều 37, khoản Điều 39, khoản Điều 47, khoản Điều 84 quy định khác Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 46 hàng hóa thuộc đối tƣợng chịu thuế nhằm phát triển kinh tế dựa sở Nhà nƣớc ban hành quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB phải tính tốn lợi ích mà NSNN phải nhỏ lợi ích mà kinh tế thu đƣợc Và thông qua phát triển kinh tế, nguồn tài quay trở lại NSNN với hiệu cao thông qua loại thuế phí khác Tất nhiên, vấn đề đƣợc định dựa vào điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam Quy định không áp thuế TTĐB tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách ví dụ Nhằm mục đích phát triển ngành vận tải hàng không, hàng hải, du lịch nên nhà nƣớc hỗ trợ doanh nghiệp thông qua quy định trên, lĩnh vực cần đƣợc khuyến khích Tuy nhiên, Mỹ lại đánh thuế TTĐB dịch vụ vận chuyển hàng khơng ngun nhân gây nhiễm mơi trƣờng Sự khác biệt giải thích nhiều yếu tố, có khác biệt điều kiện kinh tế - xã hội hai quốc gia tác động đến quan điểm nhà lập pháp Thứ ba, ảnh hƣởng quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB đến trật tự xã hội Lý khiến dịch vụ không đƣợc quy định đối tƣợng khơng chịu thuế TTĐB nƣớc ta Phân tích sở mặt lý luận cho thấy, quy định dịch vụ đối tƣợng không chịu thuế TTĐB mang lại nhiều tác động tiêu cực tới ổn định xã hội Vì thế, để phù hợp với tình hình nay, nhà nƣớc ta áp thuế tồn nhóm dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế lãnh thổ Việt Nam Tóm lại, bên cạnh đáp ứng sở pháp lý - trị; sở lý luận thực tiễn phân tích trên, quy định đối tƣợng thuộc trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phải phù hợp với thực tiễn 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG Quy định đối tƣợng chịu thuế TTĐB đƣợc ban hành dựa nhiều sở, trị - pháp lý, lý luận nhƣ thực tiễn Đối với sở trị - pháp lý: quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB không đƣợc trái với chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng nhằm mục đích thực Nghị Đảng tài quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành quy định phải vào sở pháp lý hệ thống pháp luật quốc gia ĐƢQT mà Việt Nam thành viên Đối với hệ thống pháp luật quốc gia, quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB phải phù hợp theo chiều dọc chiều ngang Để phù hợp theo chiều dọc, quy định không đƣợc trái với Hiến pháp văn có hiệu lực pháp lý cao Để phù hợp theo chiều ngang, quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB phải thống với văn có hiệu lực pháp lý tƣơng đƣơng lĩnh vực khác, thuế hải quan Đối với ĐƢQT, quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB phải đảm bảo thực ĐƢQT mà Việt Nam gia nhập, ký kết Về sở lý luận: có tiêu chí để quy định đối tƣợng chịu thuế TTĐB Đồng thời với đó, có tiêu chí làm để quy định đối tƣợng không chịu thuế Dịch vụ khơng thỏa mãn tiêu chí Việc quy định không áp thuế TTĐB lên số hàng hóa thỏa mãn tiêu chí đối tƣợng không chịu thuế giúp thuế TTĐB phát huy tốt vai trị Về sở thực tiễn: có sở quan trọng từ thực tiễn ảnh hƣởng đến quy định đối tƣợng không chịu thuế trình độ quản lý nhà nƣớc điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam Đối với sở thực tiễn trình độ quản lý nhà nƣớc, lực tổ chức, điều hành lĩnh vực quản lý thuế yếu tố tác động mạnh mẽ tới quy định đối tƣợng khơng chịu thuế TTĐB Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam sở quan trọng hình thành quy định đối tƣợng khơng chịu thuế Cơ sở đƣợc phân tích khía cạnh bao gồm: ảnh hƣởng quy định đối tƣợng không chịu thuế TTĐB tới NSNN; tới phát triển kinh tế tới trật tự xã hội 48 KẾT LUẬN Đƣợc xây dựng dựa nguyên tắc thu thuế lý thuyết thuế tối ƣu, với phù hợp với thực tiễn, thuế TTĐB có phạm vi điều chỉnh hẹp đƣợc xây dựng, ban hành từ năm 1990 đến nhƣng có nhiều đóng góp quan trọng phát triển kinh tế, xã hội nhƣ đảm bảo nguồn thu cho NSNN Có thể nói, thuế TTĐB sắc thuế thu hút đƣợc nhiều quan tâm xã hội đối tƣợng chịu thuế hàng hóa, dịch vụ cần phải hạn chế tiêu dùng theo quan điểm nhà làm luật Bên cạnh đó, sắc thuế cịn phối hợp với sắc thuế khác pháp luật hải quan đóng vai trị then chốt thực sách tài – tiền tệ quốc gia Vì vậy, nghiên cứu thuế TTĐB nội dung quan trọng cơng tác nghiên cứu pháp luật tài Thực vai trò thuế TTĐB cần kết hợp nhiều chế định nhƣ đối tƣợng chịu thuế, thuế suất, ngƣời nộp thuế, tính thuế thiếu đƣợc quy định “những trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB” Các quy định đối tƣợng không chịu thuế mang đặc trƣng riêng, có đóng góp quan trọng việc đảm bảo thuế TTĐB thực mục tiêu điều tiết Ngồi ra, đối tƣợng khơng chịu thuế cịn thể chất thuế TTĐB nhƣ phản ánh điều kiện trị, kinh tế, xã hội quốc gia Vì thế, việc xây dựng quy định khơng phải đơn giản Trong luật thuế TTĐB 2008 nay, đối tƣợng không chịu thuế đƣợc quy định Điều Luật (đƣợc hƣớng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP Thông tƣ 195/2015/TT-BTC) Tuy nhiên, nhà làm luật phải vào nhiều sở, trị - pháp lý lý luận thực tiễn xây dựng, ban hành quy định Có ý kiến cho rằng: “Nói kiến thức luật phải chia ba cấp độ: biết luật – hiểu luật – vận dụng luật”69, hiểu luật coi trung tâm hai cấp độ lại Hiểu luật việc nắm đƣợc lý do, mục đích ban hành; nguyên lý quy phạm; khuynh hƣớng luật ƣu tiên, bảo vệ đối tƣợng Từ đó, chủ thể vận dụng pháp luật theo nguyên tắc nắm đƣợc pháp luật dù có biến thiên Nghiên cứu “cơ sở hình thành quy định pháp luật trƣờng hợp không chịu thuế TTĐB” khóa luận tác giả dựa tinh thần Thơng qua lập luận, phân tích, so sánh, tác giả mong muốn mang đến cho ngƣời đọc 69 Nguyễn Ngọc Bích (2010), Tài ba Luật sư, Nhà xuất trẻ, tr.11 49 nhìn tƣơng đối tồn diện mục đích sở ban hành; khuynh hƣớng phát triển pháp luật đối tƣợng khơng chịu thuế TTĐB Qua đó, khóa luận khơng tạo điều kiện cho độc giả thuận lợi việc tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng thuế TTĐB nói chung, quy định đối tƣợng khơng chịu thuế nói riêng mà cịn đóng góp số thơng tin hữu ích cho nhà làm luật trình xây dựng, ban hành hoàn thiện pháp luật 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Hiến chƣơng Liên Hiệp quốc ngày 26/6/1945 Công ƣớc Vienna Quan hệ ngoại giao 1961 ngày 18/4/1961 Công ƣớc Vienna Quan hệ lãnh 1963 ngày 24/4/1963 Hiệp định chung thuế quan thƣơng mại 1994 (GATT 1994) Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1990 Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 7, ngày 30/6/1990 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB (Luật số 21- L/CTN) ngày 05/7/1993 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB (Luật số 43- L/CTN) ngày 28/10/1995 Luật thuế TTĐB (Luật số 05/1998/QH10) ngày 20/5/1998 10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB (Luật số 08/2003/QH11) 17/6/2003 11 Luật thuế XK-NK (Luật số 45/2005/QH11) ngày 29/11/2005 12 Luật thuế GTGT (Luật số 13/2008/QH12) ngày 03/6/2008 13 Luật thuế TTĐB (Luật số 27/2008/QH12) ngày 28/11/2008 14 Luật thuế BVMT (Luật số 57/2010/QH12) ngày 15/11/2010 15 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT (Luật số 31/2013/ QH13) ngày 19/6/2013 16 Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số 57/2014/ 17 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB (Luật số 70/2014/QH13) ngày 26/11/2014 QH13) ngày 20/11/2014 18 Luật Tổ chức Chính phủ (Luật số 76/2015/ QH13) ngày 19/6/2015 19 Luật Ban hành Văn quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH13) ngày 22/6/2015) 20 Luật Ngân sách Nhà nƣớc (Luật số 83/2015/QH13) ngày 25/6/2015 21 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB, Luật thuế GTGT Luật Quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13) ngày 06/4/2016 22 Pháp lệnh quyền ƣu đãi miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh Cơ quan đại diện Tổ chức quốc tế Việt Nam (không số) ngày 23/8/1993 23 Nghị định 108/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 28/10/2015 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế TTĐB Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB 24 Nghị định 163/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/3/2016 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nƣớc 25 Nghị định 03/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/01/2017 kinh doanh ca-si-nô 26 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 17/02/2009 ban hành quy chế kinh doanh cửa hàng miễn thuế 27 Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 30/7/2009 việc ban hành quy chế hoạt động khu phi thuế quan khu kinh tế, khu kinh tế cửa 28 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 24/8/2015 định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu đƣợc miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế 29 Thông tƣ 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế TTĐB Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TTĐB B TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 Bộ Tài (2014), Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực Luật thuế TTĐB (Tài liệu trình kèm Tờ trình Quốc hội số 416/TTr-CP ngày 17/10/2014), Hà Nội 31 Bộ Tài (2014), Bản thuyết minh chi tiết dự án Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế TTĐB” (Tài liệu trình kèm Tờ trình Quốc hội số 416/TTrCP ngày 17/10/2014), Hà Nội 32 Cao Thị Thùy Nhƣ (2012), Pháp luật đối tượng chịu thuế TTĐB, Luận văn thạc sỹ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 33 Đinh Thị Nga (2012), “Lý thuyết thuế tối ƣu thực tiễn hệ thống thuế Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 407 tháng 4/2012, tr.33-43 34 Lê Xuân Trƣờng (2015), “Luật thuế TTĐB: Những nội dung cần đổi mới”, Tạp chí Tài chính, số kỳ 1, tr.33-36 35 Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng (2005), Luật Thương mại Quốc tế, Nhà xuất Đại học Quốc gia 36 Nguyễn Ngọc Bích (2010), Tài ba Luật sư, Nhà xuất trẻ 37 Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình luật hành Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia 38 Nguyễn Thị Ngọc Anh (2015), Quy định kê khai, nộp toán thuế TTĐB, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 39 Nguyễn Thị Thanh Hằng (2008), Thuế TTĐB, công cụ pháp lý hữu hiệu việc hạn chế tiêu thụ thuốc Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 40 Nguyễn Văn Phụng (2016), “Thuế TTĐB nội dung cần phải thay đổi nhận thức”, Tạp chí Tài Chính số 636, tr.12-15 41 Phạm Thị Giang Thu (2008), “Một số ý kiến trao đổi dự thảo Luật thuế TTĐB (sửa đổi)”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5, tr.3-6 42 Phùng Thị Ngọc Nhƣ (2006); Pháp luật thuế TTĐB trước xu hướng hội nhập WTO, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 43 Trƣờng Đại học Luật Hà nội (2016), Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Nhà xuất Công an Nhân dân 44 Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình cơng pháp quốc tế quyền 1, Nhà xuất Hồng Đức 45 Trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Luật Thuế, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Tài liệu từ Internet 46 http://luanvan.co 47 http://news.zing.vn 48 http://www.mof.gov.vn 49 http://www.nclp.org.vn 50 http://www.trungtamwto.vn 51 http://ec.europa.eu 52 http://europa.eu 53 https://en.wikipedia.org 54 http://worldcustomsjournal.org 55 http://www.gib.gov.tr/sites 56 https://www.gov.uk 57 https://www.government.nl 58 http://www.worldservicesgroup.com ... 2: CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHỮNG TRƢỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THU? ?? TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 18 2.1 Cơ sở trị - pháp lý hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thu? ?? tiêu thụ đặc biệt. .. hợp không chịu thu? ?? TTĐB bao gồm: lý luận thu? ?? TTĐB, lý luận đối tƣợng chịu thu? ?? đối tƣợng khơng chịu thu? ?? TTĐB Phân tích số sở hình thành quy định pháp luật trƣờng hợp không chịu thu? ?? TTĐB Những. .. hình thành quy định pháp luật đối tƣợng không chịu thu? ??? ?? chƣơng 2, chƣơng trọng tâm khóa luận 17 Chƣơng CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI TƢỢNG KHÔNG CHỊU THU? ?? TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 2.1 Cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở hình thành quy định pháp luật về những trường hợp không chịu thuế thu nhập đặc biệt ,

Hình ảnh liên quan

CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHỮNG TRƢỜNG HỢP KHÔNG CHỊU   - Cơ sở hình thành quy định pháp luật về những trường hợp không chịu thuế thu nhập đặc biệt
CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHỮNG TRƢỜNG HỢP KHÔNG CHỊU Xem tại trang 1 của tài liệu.