0

Chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản

134 3 0
  • Chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ LỆNH QUÂN CHUYỂN QUYỀN YÊU CẦU BỒI HOÀN TRONG BẢO HIỂM TÀI SẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH- 11- 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH CHUYỂN QUYỀN YÊU CẦU BỒI HOÀN TRONG BẢO HIỂM TÀI SẢN Chuyên nghành: Luật kinh tế Mã số: 8380107 Người hướng dẫn khoa học: Pgs Ts Phan Huy Hồng Học viên: Đỗ Lệnh Quân, Lớp CHL Kinh tế Khóa 30 Thành phố Hồ Chí Minh, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, thơng tin hồn tồn trung thực Các tài liệu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc có độ xác cao phạm vi hiểu biết tác giả Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Tác giả luận văn ĐỖ LỆNH QUÂN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Trang Lý chọn đề tài………………………………………………………… Tình hình nghiên cứu đề tài……………………………………………… Mục đích đối tượng nghiên cứu đề tài…………………………… Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài………………………………… Phương pháp nghiên cứu đề tài…………………………………… Gía trị ứng dụng đề tài.……………………………………………… Chương Lý luận chung chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản……………………………………………………………… 1.1 Khái niệm sở hình thành nghĩa vụ chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản 1.1.1 Khái niệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản.………………………………………………………………………… 1.1.2 Cơ sở hình thành chế định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản………………………………………………………………… 1.1.2.1 Chế định chuyển giao quyền yêu cầu……………………………… 1.1.2.2 Chế định bồi thường thiệt hại hợp đồng …………………… 10 1.1.3 Cơ sở phát sinh nghĩa vụ chuyển yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản …………………… 12 1.2 Những đặc trưng chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản 17 1.2.1 Bản chất chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản………………………………………………………………………… 17 1.2.1.1 Chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản dịch chuyển quyền lợi pháp lý từ chủ thể sang chủ thể khác……………… 18 1.2.1.2 Chuyển quyền u cầu bồi hồn khơng làm thay đổi nội dung quan hệ bồi thường thiệt hại ……………………………………………… 19 1.2.1.3 Chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản vừa có đặc trưng chuyển quyền yêu cầu quan hệ dân sự, vừa có đặc trưng riêng quan hệ bảo hiểm tài sản.………………………………… 20 1.2.2 Nguyên tắc chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản.………………………………………………………………………… 21 1.2.2.1 Nguyên tắc bồi thường trước nhận quyền sau …………… 21 1.2.2.2 Nguyên tắc doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ tiền bồi thường từ chối trách nhiệm bồi thường ……………………………………… 23 1.2.2.3 Nguyên tắc chuyển quyền yêu cầu bồi hồn khơng áp dụng loại hình bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe người bảo hiểm phi nhân thọ.……………………………………………………………… 24 1.2.3 Giới hạn trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản.……………………………………………… 26 1.2.3.1 Giới hạn quyền nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm việc nhận chuyển quyền.………………………………… 26 1.2.3.2 Giới hạn nghĩa vụ người thứ ba doanh nghiệp bảo hiểm.……………………………………………………………………… 27 1.3 Ý nghĩa chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản.………………………………………………………………………… 29 1.4 Chủ thể quan hệ pháp luật chủ thể tham gia chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản.……………… 32 1.4.1 Chủ thể tham gia quan hệ chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản ……………………………………………… 32 1.4.1.1 Doanh nghiệp bảo hiểm …………………………………………… 33 1.4.1.2 Bên mua bảo hiểm.………………………………………………… 34 1.4.1.3 Người thứ ba gây thiệt hại.………………………………………… 35 1.4.2 Quan hệ pháp luật chủ thể tham gia chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản ………………………………… 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1………………………………………………… 37 Chương Thực trạng áp dụng pháp luật chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản kiến nghị hoàn thiện pháp luật… 2.1 Xác định lỗi trách nhiệm bồi thường thiệt hại bên thứ ba người bảo hiểm…………………………………………………… 2.1.1 Xác định lỗi bên thứ ba gây thiệt hại người bảo hiểm………………………………………………………………………… 2.1.2 Xác định mức trách nhiệm bồi thường thiệt hại bên thứ ba người bảo hiểm…………………………………………………… 2.2 Xác định thời điểm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bên………………………………………………………………………… 2.3 Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại doanh nghiệp bảo hiểm trường hợp bên bảo hiểm có lỗi việc chuyển yêu cầu bồi hoàn 2.4 Xác định người thứ ba có trách nhiệm bồi hồn bảo hiểm tài sản………………………………………………………………………… 38 38 38 43 54 56 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2………………………………………………… 70 KẾT LUẬN……………………………………………………………… 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Qua gần hai mươi sáu năm mở cửa thị trường bảo hiểm Nghị định 100/CP ngày 12/12/1993 gần 20 năm Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm thi hành Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng có bước phát triển mang tính đột phá Tổng giá trị tài sản bảo hiểm tháng đầu năm 2019 ước đạt 414,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5%; đầu tư trở lại kinh tế ước đạt 339,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7% so kỳ năm 2018.Cũng tháng đầu năm, tổng nguồn vốn chủ sở hữu thị trường bảo hiểm ước đạt 90,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 57,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% so kỳ năm 2018.Trong năm 2019, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tiếp tục trì đà tăng trưởng thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%.1 Thị trường bảo hiểm nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng Việt Nam đạt thành có đóng góp chủ thể tham gia bảo hiểm quan nhà nước có thẩm quyền (CQNNCTQ) việc xác định tính trung thực thông tin thiệt hại, tổn thất Điều cho thấy người dân có tin tưởng định vào bảo hiểm, xem biện pháp ngăn ngừa rủi ro xảy sống Song song với phát triển lĩnh vực bảo hiểm tài sản vấn đề tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản có kiện bảo hiểm xảy ngày phức tạp Cụ thể liên quan đến vấn đề chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản Là vấn đề chủ yếu pháp luật Việt Nam bảo hiểm tài sản quy định luật kinh doanh bảo hiểm mà cá luật khác liên quan luật dân sự, hàng hải… với nội dung sau doanh nghiệp bao hiểm chi trả tiền bồi thường thiệt hại thực tế mà bên mua bảo hiểm gánh chịu doanh nghiệp bao hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm phải có nghĩa vụ chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn mà bên thứ ba gây cho bên mua bảo hiểm cho doanh nghiệp bao hiểm để doanh nghiệp bao Bản tin tháng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN)”, Xuân Yến, ngày 18 tháng năm 2019 hiểm thực quyền Nhưng quy định bất cập, chưa có đồng luật điều chỉnh nên ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia quan hệ bảo hiểm tài sản, doanh nghiệp bao hiểm Do việc tìm hiểu phân tích tầm quan trọng quy định việc chuyển quyền yêu cầu bồi hồn bảo hiểm tài sản góp phần xây dựng khung pháp lý chuẩn mực nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng bên tham gia quan hệ bảo hiểm có kiện bảo hiểm xảy Đề tài nghiên cứu góp phần phong phú vào kho tài liệu tham khảo nhà làm luật q trình xây dựng hồn thiện pháp luật Đề tài làm tài liệu khoa học hữu ích cho việc giảng dạy, học tập lĩnh vực luật học chuyên ngành luật kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói chung bảo hiểm tài sản nói riêng có bước phát triển mang tính đột phá Cùng với phát triển lĩnh vực bảo hiểm tài sản, vấn đề tranh chấp bảo hiểm tài sản có kiện bảo hiểm xảy ngày phức tạp Cụ thể liên quan đến quy định pháp luật chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản xem chế định có vai trị quan trọng bảo hiểm tài sản Về vấn đề pháp lý bảo hiểm tài sản, có cơng trình, viết liên quan đến bảo hiểm tài sản góc độ khác như: Lý Minh Triết (2006), Pháp luật bảo hiểm tài sản - Thực trạng áp dụng hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, Luận văn nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam diện rộng Nguyễn Thị Thủy (2008), Xây dựng phát triển pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, Luận án nghiên cứu chế định bảo hiểm tài sản nói chung, cơng trình nghiên cứu thành cơng rõ vấn đề lý luận bảo hiểm tài sản, Luận án phân tích số tranh chấp điển hình bảo hiểm tài sản, xác định nguyên nhân dẫn đến tranh chấp từ đưa giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện mặt pháp lý thực tiễn áp dụng Về sách dược xuất có liên quan đến kinh doanh bảo hiểm tác giả Trương Mộc Lâm,_Lưu Nguyên Khánh (2001), Môt số điều cần biết kinh doanh bảo hiểm, Nxb Tư pháp mang tính giới thiệu chung bảo hiểm, chưa đưa tảng lý luận mặt pháp lý vững để từ có cách giải bất cập tranh chấp bảo hiểm Về viết khoa học, kể đến viết Tiến sỹ Nguyễn Thị Thủy (2008), Chuyển giao quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản Đây viết chuyên sâu, có so sánh chi tiết chất chuyển giao quyền yêu cầu giao dịch dân bảo hiểm tài sản đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm tài sản Tuy nhiên, bị giới hạn khn khổ viết chun đề, viết chưa phải nghiên cứu toàn diện vấn đề chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hồn bảo hiểm tài sản Nhìn chung, cơng trình nói tập trung đến khía cạnh khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản, có nghiên cứu phân tích quy định pháp luật chế định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản, nhiên chế định chưa xem xét cách tồn diện khía cạnh pháp luật Nhưng cơng trình nghiên cứu học giả trước nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho tác giả học hỏi, tiếp tục nghiên cứu vấn đề liên quan đến chế định chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn bảo hiểm tài sản, từ đưa kiến nghị, bổ sung góp phần xây dựng khung pháp lý chuẩn mực nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng bên tham gia quan hệ bảo hiểm Mục đích đối tượng nghiên cứu đề tài - Mục đích nghiên cứu đề tài Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Số 5(48), tr.16-20 Thông qua nghiên cứu lý luận chuyển quyền yêu cầu bồi hồn bảo hiểm tài sản, mục đích đề tài làm sáng tỏ chất quy định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản việc luận giải sở lý luận thực tiễn chế định này, làm rõ vấn đề bất cập lý luận thực tiễn từ tác giả đề xuất giải pháp nhằm góp phần bổ sung, hịan thiện pháp luật chế pháp lý quy định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản - Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài quan hệ chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Về phần lý luận chung, phạm vi nghiên cứu đề tài quy định pháp luật cơng trình nghiên cứu chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản Việt Nam Về thực tiễn, phạm vi nghiên cứu đề tài không dừng lại đánh giá thực trạng áp dụng việc chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn bảo hiểm tài sản mà cịn mở rộng cách trích dẫn số vụ việc cụ thể thông qua án, phân tích, nhận định tranh chấp yêu cầu bồi hoàn phát sinh doanh nghiệp bảo hiểm (sau nhận quyền) người thứ ba gây thiệt hại tài sản bảo hiểm Phương pháp nghiên cứu đề tài Khi nghiên cứu dến quy định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản , tác giả dung phương pháp phân tích so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp để khác biệt loại hình bảo hiểm tài sản với loại hình bảo hiểm khác, để chứng minh cần thiết việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật quy định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn pháp luật bảo hiểm tài sản Việt Nam Để chứng minh bất cập quy định chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản tác giả dùng phương pháp biện chứng vật, phương ... chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản 1.2.1 Bản chất chuyển quyền yêu cầu bồi hồn bảo hiểm tài sản Như trình bày sở hình thành chuyển quyền yêu cầu (người thứ ba) bồi hoàn bảo hiểm tài. .. cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản như: Khái niệm sở hình thành nghĩa vụ chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản; Những đặc trưng chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản; Ý nghĩa chuyển. .. vụ chuyển yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản …………………… 12 1.2 Những đặc trưng chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản 17 1.2.1 Bản chất chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản , Chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản