0

Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

71 0 0
  • Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHÚ VINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội, năm 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHÚ VINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 8380102 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tiến sĩ: Trần Minh Đức Hà Nội, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn khoa học TS Trần Minh Đức Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo nguồn gốc, độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Đà Nẵng, ngày 15 tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Phú Vinh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao 1.2 Nội dung quản lý Nhà nước Thể thao thành tích cao 19 1.3 Phương thức quản lý Nhà nước Thể thao thành tích cao 23 1.4 Các yếu tổ ảnh hưởng đến quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao 25 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao 29 2.2 Tình hình Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng 31 2.3 Tình hình quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng 36 2.4 Kết đạt hạn chế, bất cập quản lý nhà nước Thể thao hành tích cao thành phố Đà Nẵng 41 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 48 3.1 Nhu cầu nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 48 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 51 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 52 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Số hiệu tên bảng Trang Bảng 2.1 Thống kê số lượng Vận động viên, Huấn luyện viên thành tích đạt Thể thao thành tích cao Đà Nẵng thi đấu quốc gia giai đoạn 2015 2019 34 Bảng 2.2 Thống kê số lượng Vận động viên, Huấn luyện viên thành tích đạt Thể thao thành tích cao Đà Nẵng thi đấu quốc tế giai đoạn 2015 - 2019 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý nhà nước Thể thao nói chung Thể thao thành tích cao nói riêng hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền việc tổ chức, đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho phát triển Thể dục, thể thao đất nước Nội dung Luật Thể dục, thể thao năm 2006 quy định khoản điều Để đảm bảo phát triển nghiệp Thể dục, thể thao theo định hướng, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Thể dục, thể thao, địi hỏi phải có nguồn nhân lực lớn đa dạng phong phú bao gồm nhiều lực lượng lao động khác chuyên môn nghiệp vụ trình độ đào tạo từ cán quản lý cấp cao Trung ương đến cán quản lý sở, từ cán giảng viên Đại học đến giáo viên Tiểu học, mầm non, từ Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đến Hướng dẫn viên Thể thao sở cán chuyên môn nghiệp vụ, cán khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành có liên quan lực lượng lao động kinh doanh dịch vụ khác tác nghiệp lĩnh vực Thể dục, thể thao Trong hoạt động kể hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Thể dục, thể thao hoạt động có vai trò quan trọng, muốn thể dục, thể thao phát triển đòi hỏi hoạt động quản lý nhà nước phải linh động, có tính sáng tạo, ln bám sát với thực tiễn Đặc biệt, Thể thao thành tích cao mũi nhọn phát triển mạnh mẽ ngành Thể dục, thể thao Việt Nam, góp phần quan trọng nâng cao vị ngành Thể dục, thể thao Việt Nam trường quốc tế Phát triển Thể dục, thể thao nói chung Thể thao thành tích cao nói riêng u cầu khách quan xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực chất lượng sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống mơi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đồn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế; đồng thời, trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể Việc Nhà nước ban hành sách thống quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghiệp Thể thao thể thành tích cao địi hỏi tích cấp thiết Năm 2006, Luật Thể dục, thể thao ban hành văn hướng dẫn quy định nội dung quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Luật Thể dục, thể thao năm 2006 đánh dấu bước ngoặc lớn, tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Việt Nam Trải qua thời gian thi hành Luật Thể dục, thể thao năm 2006 xuất nhiều vướng mắc, bất cập vấn đề quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao, tạo số rào cản cho phát triển Thể thao thành tích cao, quy định pháp luật khơng cịn phù hợp với thực tiễn Để khắc phục vấn đề kể Quốc hội khóa 13 ban hành Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung năm 2018 để kịp thời điều chỉnh với thực tiễn phát triển, thay đổi xã hội lĩnh vực thể dục Thể thao nói chung lĩnh vực Thể thao thành tích cao nói riêng, nhiên nhiều tồn vướng mắc trình áp dụng Luật Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống việc áp dụng Luật Thể dục, thể thao năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2018 pháp luật quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao bối cảnh Việt Nam nói chung thành phố Đà Nẵng góp phần nâng cấp hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực Vì vậy, tác giả chọn đề nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” để làm Luận văn thạc sĩ Luật học việc làm có tính cấp thiết Tình hình nghiên cứu Qua nghiên cứu tìm hiểu pháp luật hoạt động quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao, tác giả nhận thấy có số nhà nghiên cứu đề cập đến vấn đề phần lớn nội dung nghiên cứu nhỏ nội dung nghiên cứu quản lý Ngành Thể dục, thể thao nói chung Cụ thể có số giáo trình, viết, nghiên cứu liên quan quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao như: Phan Thanh Hài, Giáo trình quản lý Thể thao thành tích cao, Nhà xuất Thể dục thể thao Hà Nội, Hà Nội, 2017 Giáo trình có số nội dung mang tính hệ thống đề cập đến quy định pháp luật quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Kiên, Những tồn Thể thao thành tích cao giải pháp, Tạp Thể thao điện tử, ngày 22/6/2017 có đề cập đến tồn sách quản lý nhà nước Thể thao Trung tâm thông tin Thể dục, thể thao, Tổng cục Thể dục, thể thao, Chuyên đề “Phát triển đầu tư dành cho Thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp thể thao nghiệp dư số quốc gia giới”, Hà Nội, 2012 Trong nội dung chuyên đề có đề cập đến số sách pháp luật, kiến nghị hoàn thiện việc quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Trung tâm thơng tin Thể dục, thể thao, Tổng cục Thể dục, thể thao, Chuyên đề “Phát triển đầu tư dành cho Thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp thể thao nghiệp dư số quốc gia giới”, Hà Nội, 2017 Nội dung chuyên đề có tổng hợp, giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm mơ hình Thể thao thành tích cao số quốc gia giới Bên cạnh đó, chưa có cơng trình nghiên cứu toàn diện hệ thống quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao theo quy định Luật Thể dục, thể thao năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2018 địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn cơng trình chun khảo nghiên cứu vấn đề sở sử dụng viết, nghiên cứu công bố làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu để phát triển đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn thực nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề lý luận quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao; phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực quy định pháp luật quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Chỉ ưu điểm, mặt hạn chế Luật Thể dục, thể thao năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2018 điều chỉnh quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Đánh giá tổng quan công tác quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đó, Luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu trên, Luận văn thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu vấn đề lí luận làm sở xây dựng pháp luật quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Việt Nam; - Nghiên cứu đặc điểm, vai trò nội dung quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao; - Chỉ phương thức quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao áp dụng nay; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao; - Đánh giá thực tiễn áp dụng, thực quy định pháp luật hành quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng; - Chỉ hạn chế, vướng mắc, tồn trình áp dụng, thực quy định pháp luật hành quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng nguyên nhân hạn chế, vướng mắc, tồn đó; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật nhằm khắc phục hạn chế, vướng mắc, tồn trình áp dụng, thực quy định pháp luật hành quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng sở quy định Luật Thể dục, thể thao năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2018 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn nghiên cứu phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng, tập trung chủ yếu vào chủ thể liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Về thời gian: tác giả nghiên cứu số liệu thời gian 05 năm từ năm 2015 - 2019 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn hoàn thiện sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Nhà nước pháp luật, tư tưởng, quan điểm Đảng Nhà nước Thể thao Trong trình thực Luận văn, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu Luật học, bao gồm: Phương pháp phân tích quy phạm pháp luật để đánh giá quy định pháp luật hành quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao, làm rõ đặc trưng quy định pháp luật dựng phương án tổ chức, quản lý phù hợp với thực tiễn, phù hợp với giai đoạn - Nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với thực tế hội nhập quốc tế - Nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng phải sở tổng kết, đánh giá kinh nghiệm trước quản lý nhà nước lĩnh vực để hồn thiện cơng tác thời gian tới 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Những vướng mắc, tồn Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng trình bày Chương làm cho thành tích Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng cịn chưa tương xứng với tiềm vốn có lĩnh vực Những vướng mắc, tồn công tác quản lý nhà nước gây thiếu tính ổn định, đặc biệt mơn Thể thao thành tích cao thi đấu chương trình Olympic thi đấu giải quốc tế Số lượng Vận động viên có trình độ cao mỏng, số giai đoạn xảy tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận số mơn; Thứ hạng thành tích đạt đấu trường châu lục giới cịn khiêm tốn, khơng ổn định Nhằm phát triển Thể thao thành tích cao Đà Nẵng thời gian tiếp theo, tác kiến nghị số giải pháp cụ thể quản lý nhà nước Thể thao thành tích thành phố Đà Nẵng 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật Thứ nhất, năm 2018 Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao năm ban hành năm 2006 Nhìn chung Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 có quy định mới, cập nhật giải bất cập, tồn tác giải nêu ra, nhiên, trình thực triển khai quy định Luật 52 Thể dục, thể thao năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2018 cịn nhiều hạn chế, cần phải có hướng dẫn kịp thời từ Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cần có hướng dẫn trình xã hội hóa Thể thao thành tích cao cho phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển Thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp Thứ hai, cần sớm có hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc tăng cường giám sát việc thực sách, pháp luật lĩnh vực Thể dục thể thao nói chung Thể thao thành tích cao nói riêng, việc xây dựng quy hoạch, đảm bảo đất đai, sở vật chất cho Thể thao thành tích cao; việc phân bổ sử dụng kinh phí dành cho Thể thao thành tích cao địa phương cần phải hướng dẫn cụ thể, tránh quy định mang tính chung chung địa phương tự cân đối sở ngân sách địa phương Có hướng dẫn chi tiết địa phương có sở pháp lý phân bổ ngân sách phù hợp, có định hướng phát triển Thể thao thành tích cao Thứ ba, rà soát, sửa đổi quy định số chế độ Huấn luyện viên, Vận động viên Thể thao tập trung tập huấn thi đấu phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội có tính ổn định cao Ban hành chế, sách phù hợp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa Thể thao thành tích cao Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo đội ngũ Huấn luyện viên, Vận động viên, coi trọng phẩm chất đạo đức; có chiến lược để tìm kiếm khiếu ni dưỡng Vận động viên cách chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào tuyển chọn, luyện tập, thi đấu Huấn luyện viên, Vận động viên gắn với nâng cao thành tích thể thao Cần sớm điều chỉnh Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6/6/2011 Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTCBLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh Xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hướng dẫn thực 53 Quy định số 32/2011/QĐ-TTg quy định chế độ dinh dưỡng Vận động viên, Huấn luyện viên Phải có quy định mức tối thiểu chế độ dinh dưỡng Vận động viên, Huấn luyện viên xây dựng sở khoa học sức khỏe, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, giá thị trường Trên sở điều chỉnh này, địa phương có cụ thể quy định chế độ dinh dưỡng Vận động viên, Huấn luyện viên đảm bảo đáp ứng mức tối thiểu đặt Thứ tư, xây dựng quy định chế tăng tỷ trọng đầu tư cho Thể thao thành tích cao; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống sở vật chất trang thiết bị luyện tập đại đáp ứng yêu cầu giải thi đấu giải khu vực quốc tế Chú trọng công tác tu, bảo dưỡng thường xun cơng trình Thể thao nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện đào tạo Vận động viên Thể thao thành tích cao; có sách đất đai, thuế, đơn giản hóa thủ tục để khuyến khích thành phần kinh tế tham gia xây dựng sở vật chất, đào tạo, huấn luyện Vận động viên Thể thao thành tích cao Thứ năm, kiến nghị Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực nghị quyết, định Hội đồng nhân dân, UBND Thể thao thành tích cao nhằm bổ sung, hoàn thiện kịp thời; quan tâm đầu tư cho mơn Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng góp phần cung cấp lực lượng Vận động viên thành tích cao quốc gia 3.3.2 Giải pháp hồn thiện đội ngũ làm cơng tác quản lý Thể thao thành tích cao Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng việc hồn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý Thể thao thành tích cao giữ vai trò quan trọng Tác giả kiến nghị cần triển khai giải pháp sau: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất trị cho đội 54 ngũ cán quản lý Thể thao thành tích cao vững tư tưởng, giỏi nghiệp vụ bao gồm: cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa Thể thao, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Vận động viên Thể dục thể thao Đà Nẵng, lãnh đạo phịng, ban chun mơn, đội nguc Huấn luyện viên Trưởng môn Thể thao thuộc Trung tâm, Trưởng môn thuộc Sở… Phấn đấu nâng cao trình độ chun mơn đối tượng tối thiểu phải có đại học chuyên ngành Thể dục thể thao, phát triển đào tạo sau đại học, cán lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Vận động viên Thể dục thể thao Đà Nẵng phải có trình độ từ thạc sĩ chun ngành trở lên; biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ phục vụ cho công tác hợp tác quốc tế Thể thao thành tích cao 3.3.3 Giải pháp cải cách hệ thống quản lý nhà nước, quản lý tổ chức đào tạo Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao có chuyển biến chưa đáp ứng kịp với phát triển nhanh Thể thao thành tích cao Đà Nẵng giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập Để khắc phục vấn đề này, công tác quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ đến năm 2030 cần thực biện pháp chủ yếu sau: - Xây dựng ban hành kế hoạch hàng năm, kế hoạch năm năm tiêu chí cơng tác tuyển chọn Vận động viên khiếu ban đầu công tác đào tạo, huấn luyện Vận động viên Thể thao thành tích cao; kế hoạch thi đấu đội tuyển Thể thao Trên sở đó, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khoa học, hiệu q trình quản lý nhà nước hoạt động Thể thao thành tích cao - Trên sở văn pháp lý Nhà nước tình hình thực tế 55 Đà Nẵng, tiến hành xây dựng ban hành văn chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đội ngũ Huấn luyện viên, Vận động viên Thể thao thành tích cao, đảm bảo chế độ sách Vận động viên Thể thao thành tích cao Đà Nẵng ln ngang cao so với tỉnh, thành, ngành nước, nhằm mục đích động viên, khuyến khích Vận động viên Đà Nẵng tập luyện thi đấu giành thành tích cao - Tổ chức thực nghiêm túc chế độ đặc thù Huấn luyện viên, trọng tài, Vận động viên thành phố hoạt động thi đấu Thể thao sau cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật - Quản lý Nhà nước Liên đoàn, Hiệp hội, hội Thể thao, sở công cộng, dân lập, cá nhân tham gia vào hoạt động đào tạo Vận động viên Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố - Tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh Câu lạc Thể thao chuyên nghiệp doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao cho Câu lạc Thể thao chuyên nghiệp doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Thể thao theo quy định pháp luật - Xây dựng thực chặt chẽ quy chế hợp đồng với Huấn luyện viên, Vận động viên chuyên nghiệp thành phố hợp đồng chuyển nhượng Huấn luyện viên, Vận động viên chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng - Quản lý sử dụng có hiệu quả, mục đích nguồn đầu tư, tài trợ, đóng góp tổ chức, cá nhân nước cho Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng - Thường xuyên thực công tác giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm phát luật lĩnh vực Thể thao thành tích cao Để hồn thiện hệ thống quản lý tổ chức đào tạo Vận động viên cần 56 phải triển khai giải pháp sau: - Kiểm tra, đánh giá hiệu đạt Bộ mơn, sở xếp lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển, tình hình thực tế điều kiện kinh phí đầu tư thành phố - Tổ chức tuyển chọn Vận động viên có khiếu lớp khiếu nghiệp dư, bán chuyên nghiệp cấp quận, huyện, câu lạc Chuyển dần tuyến bán chuyên nghiệp quận huyện, câu lạc số trường phổ thơng Các Vận động viên có khiếu giai đoạn huấn luyện chuyên môn ban đầu chuyên môn hóa sâu đào tạo tập trung chủ yếu Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Vận động viên TDTT Đà Nẵng - Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức học văn hóa tập trung cho Vận động viên Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Vận động viên TDTT Đà Nẵng - Tiếp tục kiện toàn máy quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao đơn vị phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc biệt Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Vận động viên TDTT Đà Nẵng Nâng cao lực quản lý nhà nước Thể thao cấp Sở, đặc biệt lực triển khai thực sách, kế hoạch Thể thao thành tích cao Đẩy mạnh cải cách hành phân cấp quản lý Thể thao thành tích cao Tăng cường cơng tác tuyên truyền lĩnh vực Thể thao thành tích cao theo hướng tuyên truyền mức, không thái quá, khơng chạy theo thành tích Xử lý nghiêm minh trường hợp tiêu cực quản lý Thể thao thành tích cao 3.3.4 Giải pháp hồn thiện chế sách - Áp dụng chế phù hợp, sách ưu đãi để khuyến khích Vận động viên, Huấn luyện viên, cán quản lý công tác Thể thao thành tích cao, Huấn luyện viên Trưởng mơn Thể thao thành tích cao thành phố, chế độ lương, tiền thưởng, danh hiệu, chế độ ưu đãi học tập, chữa trị 57 chấn thương bệnh tật trình tập luyện, thi đấu - Cơ quan quản lý Nhà nước Thể thao thành tích cao phải xây dựng sách ưu đãi đào tạo nghề bố trí việc làm cho Vận động viên đạt thành tích cao sau kết thúc trình thi đấu, cống hiến - Đảm bảo thực quy định pháp luật lao động Vận động viên chuyên nghiệp thành phố ký hợp đồng lao động thời gian tham gia tập luyện thi đấu cho đội tuyển Thể thao thành tích cao Đà Nẵng, đối tượng phải bảo vệ quyền lợi, việc thực nghĩa vụ Vận động viên chuyên nghiệp theo quy định pháp luật lao động phù hợp với quy định thành phố Đà Nẵng Được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện tập luyện thi đấu, hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, hưởng tiền công theo quy định - Đối với Huấn luyện viên, Vận động viên thuộc diện thu hút cơng tác thành phố, tùy theo trình độ chuyên môn lực ký hợp đồng ngắn hạn dài hạn bố trí địa điểm ăn, ở, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng an tâm công tác cống hiến hết tài thân cho Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng - Sở Văn hóa Thể thao phải chủ trì phối hợp với Sở, Ban, Ngành khác xây dựng tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành chế sách khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư trực tiếp gián tiếp vào hoạt động đào tạo Vận động viên Thể thao thành tích cao với hình thức: Tập luyện đào tạo Vận động viên Câu lạc tư nhân số môn Thể thao có điều kiện triển khai rộng rãi nay: Quần vợt, Bóng bàn, Cầu lơng 58 3.3.5 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền Các cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội thành phố Đà Nẵng cần quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng thành phố Đà Nẵng Thể thao thành tích cao, sở có chủ trương phù hợp để lãnh đạo, đạo công tác phát triển Thể thao thành tích cao địa phương, sở Quan tâm đạo công tác tuyên truyền mức, giáo dục, tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức cấp, ngành toàn xã hội vai trị Thể thao thành tích cao nghiệp phát triển Thể dục, thể thao thành phố Các cấp ủy Đảng, quyền cần đặc biệt chăm lo xây dựng tổ chức bố trí cán có phẩm chất lực để lãnh đạo, quản lý lĩnh vực Thể thao thành tích cao, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao Thành phố Đà Nẵng 3.3.6 Xây dựng chiến lược, chế sách phù hợp theo giai đoạn Để xây dựng chiến lược, chế sách nhằm thúc đẩy phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng, cần thực đồng chiến lược, tạo hành lang pháp lý cho chế sau: - Xây dựng chế sách đặc thù thành phố Thể thao thành tích cao việc áp dụng định mức cấp trang thiết bị tập luyện thường xuyên, trang bị tập luyện thi đấu chuyên dùng định mức theo quy định Tổng cục Thể dục thể thao để đáp ứng phù hợp thực tế đào tạo địa phương - Áp dụng sách trợ cấp chế độ trách nhiệm thường xuyên Huấn luyện viên, Vận động viên triệu tập, tập huấn đội tuyển tuyển trẻ quốc gia sau không giữ nguyên chế độ tiền ăn địa phương 59 áp dụng nghị định 152/CP-CP - Xây dựng liên tịch Ngành Thể thao Ngành Giáo dục đào tạo thành phố để tạo phối hợp hiệu phát triển Thể thao học đường Thể thao thành tích cao - Áp dụng chế tạm hoãn thực nghĩa vụ quân Vận động viên huấn luyện đào tạo Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Vận động viên TDTT Đà Nẵng - Căn trạng hệ thống sở vật chất chất lượng huấn luyện viên, thực kế hoạch phối hợp đào tạo với Trung tâm Văn hóa Thể thao quận, huyện, Câu lạc tư nhân địa bàn Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao thành phố - Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển tài Thể thao thành phố theo quy định pháp luật nhằm thu hút đóng góp cá nhân, tổ chức nước góp phần vào q trình đào tạo Vận động viên tài thành phố Tiểu kết luận chương Trên sở vấn đề lý luận quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao trình bày chương 1, thực trạng hoạt động quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng trình bày chương 2, tác giả đưa số giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Một số định hướng, giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động công tác quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng Qua nội dung trình bày chương, tác giả thực đánh giá, tổng kết đến phần kết luận 60 KẾT LUẬN Việc sửa đổi, bổ sung nội dung quán lý nhà nước Thể thao thành tích cao Luật Thể dục, thể thao năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2018 góp phần hồn thiện sở pháp lý, sở thực chức quán lý nhà nước Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng Thơng qua góp phần cho quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý Thể thao thành tích cao thực đồng giải pháp thúc đẩy Thể thao thành tích cao phát triển, trở thành trọng tâm Thể thao Luận văn nghiên cứu phân tích khái niệm Thể thao thành tích cao, quản lý nhà nước Thể thao, quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu, thống kê, phân tích thực quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2019, giai đoạn cuối việc thực Chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Qua đó, đánh giá kết đạt khó khăn, vướng mắc, bất cập quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đó, đề xuất kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật đưa giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng, góp phần cho việc áp dụng pháp luật Thể dục, thể thao mang lại hiệu thực tiễn Vấn đề quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao vấn đề rộng, chứa đựng nhiều quy phạm Vì vậy, phạm vi nghiên cứu Luận văn tác giả nghiên cứu vấn đề nội hàm quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao, đồng thời tổng kết với thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua đưa kiến nghị, giải pháp hồn thiện mở rộng phạm vi 61 tham khảo áp dụng cho địa phương khác nói chung việc quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao Do thời gian nghiên cứu có hạn, tài liệu, số liệu nghiên cứu cịn hạn chế nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong muốn nhận đóng góp, nhận xét q thầy, cơ, bạn học viên để Luận văn hoàn thiện 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2012), Nghị số 08 - NQ/TW ngày 01/12/2012 tăng cường lãnh đạo Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 Bộ Chính trị (2018), Nghị số 43 - NQ/TW ngày 24/01/2018 xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Bộ tài (2018), Thơng tư số 61/2018/TT - BTC ngày 26/7/2018 quy định nội dung mức chi để thực chế độ dinh dưỡng HLV, VĐV Thể thao thành tích cao Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2009), Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế “Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển văn hóa, thể thao du lịch”, Bắc Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2011), 244 tình giải đáp vấn đề cốt yếu công tác quản lý – đào tạo – phát triển ngành thể dục thể thao, NXB Lao động Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2011), Thông tư số 02/2011TTBVHTTDL ngày 10/01/2011 quy định điều kiện hoạt động sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Các Mác - Ph Ăng ghen (1995), toàn tập (tập 23), Hà Nội Dương Nghiệp Chí (2004), Đo lường thể thao, NXB TDTT, Hà Nội Chính phủ (2010), Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật Thể dục, thể thao 10 Chính phủ (2010), Quyết định số 2198/QĐ - TTg ngày 03/02/2010 việc phê duyệt chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; 11 Chính phủ (2014), Quyết định số 2054/QĐ - TTg ngày 13/11/2014 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 12 Chính phủ (2018), Nghị định số 152/2018/NĐ - CP ngày 07/11/2018 quy định số chế độ HLV, VĐV thể thao thời gian tập trung tập huấn, thi đấu 13 Chính phủ (2019), Nghị định số 36/2019NĐ - CP ngày 29/4/ quy định chi tiết số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thể dục, thể thao; 14 Vũ Cao Đàm (1995), Phương pháp luận NCKH, NXB GD, Hà Nội 15 Lê Tấn Đạt (2011), Nghiên cứu phát triển thể dục thể thao giải trí tỉnh miền Trung Tây Nguyên để xây dựng môn học chuyên ngành thể dục thể thao giải trí trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện khoa học TDTT, Hà Nội 16 Phan Thanh Hài (2017), Giáo trình quản lý Thể thao thành tích cao, Nhà xuất thể dục thể thao Hà Nội, Hà Nội 17 Học viện Báo chí Tun truyền, Giáo trình quản lý hành nhà nước, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 18 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (2018), Nghị số 213/2018/NQ - HĐND ngày 19/12/2018 Quy định mức chi việc sử dụng kinh phí thực chế độ dinh dưỡng Huấn luyện viên, Vận động viên Thể thao thành tích cao địa bàn thành phố Đà Nẵng 19 Nguyễn Hồng Kiên (2017), Những tồn Thể thao thành tích cao giải pháp, Tạp thể thao điện tử, ngày cập nhật 22/6/2017 20 Võ Khánh Ly (2016), “Lựa chọn môn thể thao giải trí nhằm phát triển du lịch biển địa bàn Thành phố Đà Nẵng”, Đề tài nghiên cứu khoa học 21 Đặng Quốc Nam (2006), Nghiên cứu giải pháp xã hội hóa nhằm khai thác tiềm để phát triển TDTT quần chúng thành phố Đà Nẵng, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Viện khoa học TDTT, Hà Nội 22 Nghị số 05/2005/NQ-CP Chính phủ ngày 18/4/2005 đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao 23 Quốc hội (2006), Luật Thể dục, thể thao 24 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính phủ 25 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương 26 Quốc hội (2018), Luật Thể dục, thể thao sửa đổi, bổ sung 27 Quốc hội (2019), Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương 28 Nguyễn Thị Thủy (2016), Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào TDTT biển quần chúng miền Bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 29 Tổng cục TDTT, Thông tin tổng hợp – Bản tin nội phục vụ Quản lý Nhà nước ngành TDTT- chuyên đề Thể thao thành tích cao 30 Trung tâm thông tin thể dục, thể thao, Tổng cục thể dục thể thao (2012), Chuyên đề “Phát triển đầu tư dành cho Thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp thể thao nghiệp dư số quốc gia giới”, Hà Nội 31 Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên, Sở Văn hoá Thể thao Đà Nẵng, Chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 32 UBND thành phố Đà Nẵng (2011), Quyết định số 6644/QĐ - UBND ngày 04/ 8/2011 việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 33 UBND thành phố Đà Nẵng (2014), Quyết định 2079/QĐ - UBND ngày 10/5/2014 điều chỉnh Chiến lược phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 34 UBND thành phố Đà Nẵng (2015), Kế hoạch số 9597/KH - UBND ngày 04/12/2015 Kế hoạch phát triển ngành Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 35 UBND thành phố Đà Nẵng (2018), Quyết định số 2298/QĐ - UBND ngày 07/6/2018 việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phát triển thể thao giải trí địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2018 - 2020 36 Văn phòng quốc hội (2018), Văn hợp Luật Thể dục, thể thao ... nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 48 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng. .. giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO 1.1 Khái... cập quản lý nhà nước Thể thao hành tích cao thành phố Đà Nẵng 2.4.1 Kết đạt hoạt động quản lý nhà nước Thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng Qua nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhà nước về Thể thao thành tích cao từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng