0

THẢO LUẬN môn KINH tế vĩ mô 1 đề tài phân tích những thành công và hạn chế của chính sách tài khóa ở việt nam

65 0 0
  • THẢO LUẬN môn KINH tế vĩ mô 1 đề tài phân tích những thành công và hạn chế của chính sách tài khóa ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QTNL BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ ĐỀ TÀI THẢO LUẬN MÔN: KINH TẾ VĨ MƠ Đề tài: Phân tích thành cơng hạn chế sách tài khóa Việt Nam Giáo viên hướng dẫn:Ths Nguyễn Thị Lệ Mã lớp học phần: 2125MAECO11 Nhóm thực hiện: Nhóm Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC I.LỜ I MỞ ĐẦ U II/CƠ SỞ LÝ THUYẾ T 1.Cá c i niệ!"m bả&n : Mụ"c tiê!u và,cơ!ng cụ"củ&a chí nh sá ch tà,i khoá : Cơ chế1tá c độ!"ng 3.1.Tá c độ!"ng củ&a CSTK đế1n tổ5ng chi tiê!u và,sả&n lượ"ng câ!n bằ8ng 3.2 Chí nh sá ch tà,i khó a và,thố i lui đầ:u tư 14 3.3 Chí nh sá ch tà,i khó a vớ i vấ1n đề:thâ!m hụ"t ngâ!n sá ch 14 3.4 Chí nh sá ch tà,i khó a vớ i vấ1n đề:thuậ!"n và,nghị"ch chu kì, 15 4.Nguyê!n tắ>c tà,i khoá và,ng: 16 III THỰ"C TRẠ"NG CỦ A CHÍ NH SÁ CH TÀ I KHÓ A 17 1, Chí nh sá ch tà,i khó a ở&Việ!"t Nam và,sau khủ&ng hoả&ng 17 NhữHng thà,nh cô!ng và,hạ"n chế1củ&a CSTK ở&VN 23 2.1 Thu ngâ!n sá ch nhà,nướ c 23 2.2 Chi NSNN củ&a Việ!"t Nam: 25 2.3 Thâ!m hụ"t và,nợ"cô!ng 28 3.Tá c độ!"ng củ&a đạ"i dị"ch COVID-19 và,o CSTK ở&Việ!"t Nam (2020) 34 4.Cá c biệ!"n phá p 36 4.1 Về:thu ngâ!n sá ch nhà,nướ c 36 4.2 Vềchi ngân sách 37 4.3 Về:nợ"cô!ng 38 4.4 Lự"a chọ"n CSTK phù,hợ"p 40 IV: VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨPA CỦ A CSTK 41 V KẾ T LUẬQ"N 42 VI BÀ I TẬQ"P 43 I.LỜI MỞ ĐẦU Chính sách tài khóa cơng cụ quan trọng để nhà nước can thiệp, điều chỉnh kinh tế vĩ mô.Những năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới, xu mở cửa, hội nhập quốc tế đưa Việt Nam đến với nhiều hội phát triển lớn mạnh; đồng thời đặt nhiều khó khăn, thách thức Đối với quốc gia hạn chế nguồn lực Việt Nam địi hỏi sách kinh tế vĩ mơ nói chung sách tài khóa nói riêng phải có bước thay đổi linh hoạt để phù hợp với yêu cầu quản lý thời kỳ Năm 2017, Chính phủ tiếp tục thực CSTK chặt chẽ, triệt để tiết kiệm Tăng cường công tác quản lý giá, đẩy mạnh tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng; đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; thúc đẩy đổi khu vực nghiệp công lập; thúc đẩy phát triển đồng loại hình thị trường tài chính; đại hóa nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước ngành Tài Do vậy, giai đoạn tới, Việt Nam cần trọng tới vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng cao, theo trì mức tăng trưởng khoảng 67% CSTK thực theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực hợp lý cho đầu tư phát triển để hoàn thiện hệ thống hạ tầng toàn quốc nhằm phát triển đồng giảm chênh lệch lớn mức sống tầng lớp dân cư Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm nguồn vốn NSNN sử dụng có hiệu Mặt khác, phát triển kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động yếu tố nội tình hình kinh tế quốc tế, bên cạnh thuận lợi cịn khó khăn thách thức khơng nhỏ Vì sách kinh tế vĩ mơ, có CSTK cần phải nghiên cứu vận dụng cách khoa học để điều chỉnh kịp thời kinh tế có biến động, đảm bảo ổn định tăng trưởng bền vững Từ vấn đề trên, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn CSTK với tác động tới kinh tế cần thiết khách quan, qua làm rõ luận khoa học thực tiễn việc hồn thiện CSTK, đảm bảo góp phần giải vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam Chính vậy, nhóm chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ Phân tích thành cơng hạn chế CSTK Việt Nam” nhằm góp phần định vào nghiên cứu, nhận thức vận dụng cách khoa học CSTK thực tiện Viêt Nam II/CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.Các khái niệm : 1.1 – Khái niệm kinh tế vĩ mô: Kinh tế vĩ mô ngành kinh tế học nghiên cứu hoạt động kinh tế với tư cách tổng thể Các phân tích kinh tế vĩ mơ thường tập trung nghiên cứu vào chế hoạt động kinh tế xác định yếu tố chiến lược quy định thu nhập sản lượng quốc dân, mức sử dụng lao động, giá biến động chúng 1.2 – Khái niệm sách tài khố: Chính sách tài khố hiểu biện pháp can thiệp phủ đến hệ thống thuế khố chi tiêu phủ nhằm đạt mục tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định giá lạm phát Nói cách khác, sách tài khố nỗi lực phủ thuế 1.3 – Đặc điểm sách tài khố: Chính sách tài khố có đặc điểm khó tính tốn cách xác liều lượng sách Ví dụ kích cầu độ lớn gói sách khó xác định xác, có tính chủ quan người định sách có khác quan điểm, cách đánh giá kiện kinh tế, từ đưa sách tài khố khác Ngồi ra, Chính sách tài khố cịn có đặc điểm độ trễ lớn mặt thời gian tác động yếu tố bên thời gian thu thập, xử lí thơng tin định sách yếu tố bên ngồi bao gồm q trình phổ biến, thực phát huy tác dụng sách Bên cạnh sách tài khố có hạn chế thực tế tính khơng hiệu quả, vấn đề tháo (thoái) lui đầu tư, vấn đề ngân sách, Mục tiêu cơng cụ sách tài khố: Chính sách tài khóa có mục tiêu : -Thứ nhất: Thúc đẩy tăng trưởng sản lượng quốc gia -Thứ hai : Giảm tỷ lệ thất nghiệp Ngoài hai mục tiêu này,việc tác động vào thành phần tổng chi tiêu tác động tới trạng thái cân thị trường hàng hóa tác động lên giá thị trường.Do việc thực CSTK góp phần thực mục tiêu điều tiết giá thị trường Trong dài hạn CSTK có tác dụng điều chỉnh cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn thông qua tác động đến cấu đầu tư kinh tế dài hạn 2.1 – Cơng cụ sách tài khố: Để thực sách tài khố, Chính phủ sử dụng hai cơng cụ chi tiêu Chính phủ thuế -Chi tiêu Chính phủ (G) : thay đổi chi tiêu Chính phủ ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi tiêu tồn xã hội, G phận tổng chi tiêu * Thu ngân sách nhà nước: a Khái niệm thu NSNN Thu NSNN việc Nhà nước dùng quyền lực để tập trung phần nguồn tài quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thỏa mãn nhu cầu chi tiêu Nhà nước b Đặc điểm thu NSNN - Việc tạo lập sử dụng quỹ NSNN thực gắn liền với quyền lực nhà nước (Nhà nước định mức thu, nội dung thu cấu thu chi ngân sách Nhà nước) việc thực thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước -Thu NSNN gắn chặt với thực trạng kinh tế vận động phạm trù giá trị khác như: giá cả, thu nhập, lãi suất -Thu NSNN chủ yếu nhằm vào phần giá trị sản phẩm tạo từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh động viên vào Quỹ ngân sách thông qua phân phối lần đầu phân phối lại, phân phối lại chủ yếu c.Phân loại thu ngân sách Nhà nước - - Thu ngân sách Nhà nước chia thành thu nước thu từ nước ngồi +Trong nguồn thu từ nước chiếm tỉ trọng lớn đóng vai trị quan trọng tổng thu ngân sách Nhà nước +Thu từ nước ngồi đóng vai trị quan trọng nhiên chiếm tỉ trọng không lớn định *Chi ngân sách nhà nước a Khái niệm chi NSNN -Chi ngân sách nhà nước việc Nhà nước phân phối sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo điều kiện vật chất để trì hoạt động thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế xã hội theo nguyên tắc định b Đặc điểm chi NSNN -Chi NSNN đảm bảo hoạt động máy nhà nước, hình thành khuôn khổ luật pháp, cung cấp địch vụ hành pháp lý -Chi NSNN sản xuất hàng hố dịch vụ cá nhân Chi NSNN cung cấp hàng hoá dịch vụ công cộng đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc, giáo dục quốc phòng, bảo vệ trật tự xã hội -Chi NSNN đóng vai trị tích cực phân phối lại thu nhập thơng qua chương trình hỗ trợ cơng cộng bảo hiểm xã hội c Phân loại chi ngân sách nhà nước - -Căn vào tính chất khoản chi Chi thường xun: khoản chi có tính đặn, liên tục gắn với nhiệm vụ thường xuyên Nhà nước quản lý kinh tế - xã hội + +Chi đầu tư phát triển : khoản chi nhằm tạo sở vật chất kĩ thuật, có tác dụng làm cho kinh tế tăng trưởng phát triển Chi trả nợ, viện trợ: bao gồm khoản chi để Nhà nước thực nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước, vay nước đến hạn khoản chi làm nghĩa vụ quốc tế + + - Chi dự trữ Nhà nước Căn vào chức nhiệm vụ +Chi tích luỹ: khoản chi làm tăng sở vật chất tiềm lực cho kinh tế, tăng trưởng kinh tế +Chi tiêu dùng: khoản chi không tạo sản phẩm vật chất để tiêu dùng tương lai -Thuế (T): Là hình thức chủ yếu thu ngan sách nhà nước Thuế nguồn thu bắt buộc để đáp ứng chi tiêu nhà nước Khi Chính phủ tăng thuế giảm thuế, chẳng hạn thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp tác động đến thu nhập người dân doanh nghiệp dẫn đến thay đổi chi tiêu cho tiêu dung cho đầu tư Kết tổng cầu, sản lượng, việc làm giá thay đổi +Thuế trực thu biết tới với tên gọi khác Direct Tax Đó loại thuế tính lợi ích, khoản thu nhập có trong giai đoạn có định thu trực tiếp Đối tượng nộp thuế thường cá nhân, doanh nghiệp tổ chức kinh tế định +Thuế gián thu tiếng Anh gọi Indirect tax Là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập tài sản người nộp thuế mà đánh cách gián tiếp thơng qua giá hàng hóa dịch vụ 3.Cơ chế tác động *Cơ chế tác động CSTK CSTK (Chính phủ sử dụng THUẾ CHI TIÊU CÔNG) a động Tác Khi kinh tế suy thoái, thất nghiệp cao -Mục tiêu: Thúc đẩy tăng trưởng ( tăng sản lượng ), giảm thất nghiệp -Công cụ: Dùng CSTK mở rộng ( tăng G, giảm T) -CSTK mở rộng: Tăng tổng chi tiêu  sản lượng cân tăng  thất nghiệp giảm, giá chung lại tăng lên  tăng trưởng kèm theo lạm phát Tác động sách tài khố mở rộng b Khi kinh tế tăng trưởng nóng, lạm phát cao - Mục tiêu: Kiềm chế tăng trưởng nóng, giảm lạm phát -Công cụ: Sử dụng CSTK thu hẹp ( giảm G, tăng T ) -CSTK thu hẹp: Giảm tổng chi tiêu → sản lượng cân giảm → thất nghiệp tăng → giảm tăng trưởng nhanh → giảm lạm phát Tác động sách tài khóa thu hẹp 3.1.Tác động CSTK đến tổng chi tiêu sản lượng cân 3.1.1 Tổng chi tiêu sản lượng cân a Tổng chi tiêu kinh tế giản đơn Nền kinh tế khép kín – Nền kinh tế giản đơn bao gồm hai tác nhân kinh tế hộ gia đình hãng sản xuất kinh doanh • C : Chi tiêu hộ gia đình I : Chi tiêu cho đầu tư doanh nghiệp * Các mơ hình tổng chi tiêu Chi tiêu cho tiêu dùng: toàn chi tiêu dân cư hàng hóa dịch vụ cuối - Yếu tố tác động đến tiêu dùng - + + + + + Thu nhập quốc dân Của cải hay tài sản Tập quán, tâm lý, thị hiếu tiêu dùng … Các sách kinh tế vĩ mô (thuế, lãi suất) : C=C+ MPC.YD Chi tiêu cho đầu tư (I) -Các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư +Lãi suất: r↑=>I↓ +Môi trường kinh doanh r↓ =>I↑ + Mức cầu sản phẩm đầu tư tạo +Dự đoán doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh tình trạng kinh tế +Hiệu kinh doanh ngành Chính sách thuế Hàm số đầu tư: I = I – d*r CTTQ:AE=C+I b Tổng chi tiêu kinh tế đóng -CTTQ: AE=C+I+G -Trong đó: G chi tiêu dự kiến phủ cho hàng hóa dịch vụ - Khi có thêm chi tiêu phủ cho hàng hóa dịch vụ chưa có thuế AE2 =(C+ I + G) +MPC.Y Khi có thuế: C=C +MPC*YD =C + MPC*(Y-T) =>S= YD – C = -C +MPC*Y Thuế tự định : T=T =>C = C + MPC*(Y- T) =>AE3 =(C+ I+ G - MPC*T) +MPC*Y Thuế tỷ lệ : T=t*Y =>C= C+ MPC*(1-t)*Y =>AE4 =(C +I +G) +MPC*(1-t)*Y Thuế hỗn hợp : T=T+t*Y c.Tổng chi tiêu kinh tế mở Tổng cầu kinh tế mở tổng chi tiêu dự kiến hộ gia đình, doanh nghiệp, phủ người nước ngồi để mua hàng hóa dịch vụ kinh tế tương ứng với mức thu nhập quốc dân cho trước AE=C+I+G+NX Xuất khẩu: Thể nhu cầu người nước ngồi hàng hóa dịch vụ quốc gia - Xuất phụ thuộc vào: Thu nhập thực nước ngồi; Giá tương quan hàng hóa dịch vụ quốc gia với nước ngoài; tỷ giá hối đoái Giả định : I=I G= G X= X - -Nhập (IM) :Thể nhu cầu hộ gia đình, doanh nghiệp phủ nước hàng hóa dịch vụ nước ngồi sản xuất S YD1 YD YD S m’(5>2,78) -Nhận xét: Bài Cho số liệu kinh tế đóng sau: (Đơn vị tính tỷ USD) C=100+0,8YD; I=480; G=600; T=20+0,15Y a Tính sản lượng cân kinh tế chi tiêu cho tiêu dùng dân cư Ta có : AE= (C+I+G-MPC×T) +MPC×Y =[100+480+600-0,8×(20+0,15Y)] +0,8Y =1164+0,68Y -SLCB : AE=Y 1164+0,68Y=YY0=3638 (Tỷ USD) -C=100+0,8YD =100+0,8×(Y-20-0,15Y) =100+0,8×(3638-20-0,15×3638)=2558 b Tại mức sản lượng cân kinh tế cán cân ngân sách phủ nào? Cán cân ngân sách : B=T-G =20+0,15Y-600=20+0,15×3638-600 =-34,3 CCNS thâm hụt c Số nhân kinh tế bao nhiêu? Hãy so sánh với số nhân kinh tế giản đơn (giảsử kinh tế giản đơn có C = 120 + 0,8Y) giải thích kết Số nhân kinh tế: m’=1/1-MPC×(1-t)=1/10,68=3,125 Hàm tổng chi tiêu kinh tế giản đơn: AE=C+I=120+0,8Y+480=600+0,8Y m =1/1-MPC=1/(1-0,8)=5 So sánh : m>m’ (5>3,125) Giải thích : d.Từ liệu đề bài, giả sử hàm thuế T = 40 + 0,1Y, tính sản lượng cân kinh tế xác định tình trạng ngân sách phủ? AE=(C + I + G- MPC×T)+MPC×Y =[100+480+6000,8×(40+0,1Y)]+0,8Y=1148+0,72Y SLCB ; AE=Y 1148+0,72Y=Y Y0’=4100 (Tỷ USD) -NSCP :B=T-G=40+0,1Y-600=40+0,1×4100-600=-150NSCP thâm hụt Bài Trong kinh tế mở có số sau: (Đơn vị tính tỷ USD) C = 70 + 0,8YD ; I = 180 X=150; T=0,2Y; IM=0,2Y Mức sản lượng tiềm Y* = 1100 a Tính mức sản lượng cân đảm bảo ngân sách cân Hãy bình luận trạng thái cân bằngcủa ngân sách AE=(C+I+G+X-IM)+[MPC×(1-t) -MPM]×Y =(70+180+G+150-0,2Y)+[0,8×(1-0,2Y)]×Y Vì SLCB đảm bảo ngân sách cân AE=Y B=T-G=0 T=G =>AE=(70+180+0,2Y+150-0,2Y)+[0,8×(1-0,2Y)]×Y =400+0,64Y -SLCB :AE=Y 400+0,64Y=Y Y0=1111 b.Giả sử chi tiêu phủ G = 190, cho biết mức sản lượng cân ngân sách củachính phủ Hãy bình luận sách tài khóa trường hợp c Trong trường hợp trên, xác định cán cân thương mại kinh tế d.Giả sử chi tiêu phủ G = 220, cho biết mức sản lượng cân ngân sách củachính phủ Hãy bình luận sách tài khóa trường hợp Bài Cho số liệu kinh tế mở sau: (tính theo tỷ USD) C = 60 + 0,75YD; I = 280 ; IM = 0,1Y ; X=120; G=300; T = 0,2Y a Viết phương trình vẽ đồ thị đường tổng chi tiêu kinh tế PT : AE=(C+I +G+X-IM)+[MPC×(1-t)-MPM]×Y =(60+280+300+120-0,1Y)+[0,75×(1-0,2Y)]×Y =760+0,5Y AE AE 760 Y Đồ thị hàm tổng chi tiêu kinh tế mở b Tính sản lượng cân kinh tế xác định cán cân ngân sách phủ? SLCB : AE=Y 760+0,5Y=Y Y0=1520 (Tỷ USD) CCNS :B=T-G= 0,2Y-300=0,2×1520-300=4>0 =>CCNS thặng dư c Giả sử hàm thuế thay đổi T = 60 + 0,1Y, tính sản lượng cân kinh tế xác định cán cân ngân sách phủ? Ta có : AE=(C+I+G+X-IM)+[MPC×(1-t)-MPM]×Y =(60+280+300+120-0,1Y)+[0,75×(1-60-0,1Y)]×Y =715+0,575Y SLCB : AE=Y 715+0,575Y=YY0’=1682 (Tỷ USD) CCNS : B=T-G= 60+0,1×1682-300=-71,8CCNS thâm hụt d.Trong trường hợp trên, cán cân thương mại kinh tế bao nhiêu? -Với Y0=1520 CCTM :NX=X-IM=120-0,1Y=120-0,1×1520=-32 CCTM thâm hụt -Với y0=1682 CCTM:X-IM= 120-0,1Y=120-0,1×1682=48CCTM thâm hụt Bài Giả sử có số liệu kinh tế mở sau: (Đơn vị tính tỷ USD) MPC = 0,8 ; t = 0,1 ; MPM = 0,12 a Tính số nhân chi tiêu kinh tế m =1/[1-MPC×(1-t)+MPM] =1/[1-0,8 ×(1-0,1)+0,12]=2,5 b Nếu đầu tư tăng thêm 90 sản lượng cân xuất ròng thay đổi nào? Giả sử xuất tăng thêm 90, tiêu khác không đổi sản lượng cân xuất khẩurịng thay đổi nào, so sánh với kết tính câu d Hãy tính mức tiêu dùng, cán cân ngân sách phủ,và sản lượng cân kinh tế,nếu biết :C=400; I=850; G=940; NX=20 Bài Cho số liệu kinh tế mở sau: (tính theo tỷ USD) c C = 80 + 0,75YD; I = 350 ; X=110; a Viết phương trình vẽ đồ thị đường tổng chi tiêu kinh tế b Tính sản lượng cân kinh tế xác định cán cân thương mại? c Từ kiện đề bài, giả sử hàm nhập IM = 25 + 0,1Y, tính sản lượng cân củanền kinh tế cán cân thương mại kinh tế thay đổi nào? d Trong trường hợp trên, xác định cán cân ngân sách? Bài Giả sử kinh tế có số liệu sau: (Đơn vị tính tỷ USD) Hàm tiêu dùng C = 300 + 0,6YD; Đầu tư I = 240; Chi tiêu phủ G = 290, xuất X = 120; Hàm thuế T = 0,15Y Hàm nhập IM = 80 + 0,1Y a Viết phương trình, vẽ đồ thị hàm tổng chi tiêu tính sản lượng cân thị trường? b Tính mức chi tiêu cho tiêu dùng cán cân thương mại sản lượng cân bằng? c Nếu sản lượng tiềm Y* = 2500 Để sản lượng cân bằng với sản lượng tiềm thìchính phủ cần tăng chi tiêu thêm bao nhiêu? d Tính cán cân ngân sách Chính Phủ trường hợp trên? Chương4 Câu hỏi sai giải thích Khi hệ thống ngân hàng thương mại tăng tỷ lệ dự trữ thực tế, số nhân tiền giảm, mức cung tiềngiảm 33 b Khi thu nhập quốc dân tăng làm đường cầu tiền dịch chuyển sang phải lãi suất cân bằngtrên thị trường tiền tệ tăng 34 Khi thu nhập quốc dân giảm, đường cầu tiền dịch chuyển sang trái lãi suất cân thịtrường tiền tệ giảm 35 Mức cung tiền danh nghĩa phụ thuộc vào lượng tiền sở tỷ lệ dự trữ bắt buộc 36 Việc thực sách tiền tệ mở rộng (giả định biến số vĩ mơ khác khơng đổi) dẫn tới tượng tháo lui đầu tư 37 Khi Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất chiết khấu, mức cung tiền kinh tế tăng 38 Khi ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, số nhân tiền kinh tế tăng 39 Khi kinh tế tăng trưởng nóng, phủ sử dụng sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chếlạm phát 40 Khi ngân hàng trung ương bán trái phiếu thị trường mở, mức cung tiền kinh tếtăng 41 Khi kinh tế suy thối, phủ sử dụng sách tiền tệ thắt chặt để giảm thất nghiệp 42 a Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng, đường cung tiền dịch chuyển sang trái lãi suất tăng 43 Khi ngân hàng trung ương mua trái phiếu thị trường mở, lãi suất giảm 44 Khi Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất chiết khấu, mức cầu tiền kinh tế tăng 45 Khi ngân hàng trung ương mua trái phiếu thị trường mở, đường cung tiền dịch chuyển sangphải lãi suất giảm Bài tập 32 Bài Giả sử kinh tế có số liệu sau: Lượng tiền giao dịch M1 = 150.000 tỷ đồng ;Tỷ lệ tiền mặt lưu thông so với tiền gửi 0,5; Các ngân hàng thương mại thực yêu cầu dự trữ bắt buộc ngân hàng trung ương đề ra; Số nhân tiền mở rộng a Tính lượng tiền sở ban đầu b Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bao nhiêu? c Tính lượng tiền mặt lưu thông lượng tiền gửi tạo hệ thống ngân hàngthương mại d Giả sử tỷ lệ tiền mặt lưu thông so với lượng tiền gửi 0,6 Hãy tính lượng tiền mặttrong lưu thông lượng tiền gửi tạo hệ thống ngân hàng thương mại Bài Giả sử có số liệu sau: - Lượng tiền giao dịch M1 = 120.000 tỷ đồng - Tỷ lệ tiền mặt lưu thông so với tiền gửi 0,5 Các ngân hàng thương mại thực yêu cầu dự trữ bắt buộc ngân hàng trung ương đề - Số nhân tiền mở rộng a Tính lượng tiền sở ban đầu b Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bao nhiêu? c Tính lượng tiền mặt lưu thông lượng tiền gửi tạo hệ thống ngân hàngthương mại d Giả sử tỷ lệ tiền mặt lưu thông so với tiền gửi 0,2 Hãy tính lượng tiền mặt tronglưu thông lượng tiền gửi tạo hệ thống ngân hàng thương mại - Bài Cho số liệu thị trường tiền tệ sau: Hệ số ưa thích tiền mặt: s = 0,4; Tỷ lệ dự trữ: = 0,1; Chỉ số giá P = Hàm cầu tiền là: LP = 2Y – 5r a Để có mức cung tiền 2800 (nghìn tỷ đồng) lượng tiền sở phải bao nhiêu? b Tính lượng tiền mặt (M0) tiền gửi (D)? c Tính lãi suất cân thị trường tiền tệ, biết sản lượng Y = 1420 (nghìn tỷ đồng)? d Nếu sản lượng tăng lên Y = 1700 nghìn tỷ đồng tiền sở tăng thêm 200 (nghìn tỷ đồng) lãisuất cân thị trường thay đổi nào? Minh họa đồ thị? Bài Cho số liệu thị trường tiền tệ sau: Hệ số ưa thích tiền mặt: s = 0,5; Tỷ lệ dự trữ: = 0,1; Chỉ số giá P = Hàm cầu tiền là: LP = 4Y – 10r a Để có mức cung tiền 3000 (nghìn tỷ đồng) lượng tiền sở phải bao nhiêu? b Tính lượng tiền mặt (M0) tiền gửi (D)? c Tính lãi suất cân thị trường tiền tệ, biết sản lượng Y = 760 (nghìn tỷ đồng)? d Nếu sản lượng tăng thêm 50 (nghìn tỷ đồng) tiền sở tăng thêm 50 (nghìn tỷ đồng) lãi suấtcân thị trường thay đổi nào? Minh họa đồ thị? Bài Cho số liệu thị trường tiền tệ sau: Hệ số ưa thích tiền mặt: s = 0,15; Tỷ lệ trữ: = 0,1; Tiền sở: H = 1000 (nghìn tỷ đồng) Chỉ số giá P = Hàm cầu tiền là: LP = 3Y – 10r a Hãy tính mức cung tiền danh nghĩa kinh tế? b Tính lượng tiền mặt (M0) tiền gửi (D)? c Tính lãi suất cân thị trường tiền tệ, biết sản lượng Y = 1550 (nghìn tỷ đồng)? d Nếu đồng thời sản lượng tăng thêm 20 (nghìn tỷ đồng), ngân hàng trung ương phát hành thêmtiền sở 10 (nghìn tỷ đồng) lãi suất cân thay đổi nào? Minh họa đồ thị? Chương5 Câu hỏi sai giải thích 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Khi chi tiêu phủ tăng, đường IS chuyển sang phải, sản lượng lãi suất cân tăng Khi phủ sử dụng sách tài khóa chặt, sản lượng lãi suất cân giảm a Khi phủ sử dụng sách tài khóa mở rộng, sản lượng cân giảm lãi suất cânbằng tăng Nếu cầu tiền nhạy cảm với thu nhập đường LM thoải Khi đầu tư nhạy cảm với lãi suất đường IS dốc Khi Ngân hàng Trung ương tăng cung tiền, đường LM dịch chuyển sang phải sản lượng cân tăng Khi phủ sử dụng sách tiền tệ thắt chặt, sản lượng cân giảm lãi suất cân bằngtăng Khi cán cân thương mại thâm hụt, đường IS dịch chuyển sang phải lãi suất cân tăng Khi phủ sử dụng sách tiền tệ mở rộng, sản lượng lãi suất cân tăng 55 Khi lãi suất thay đổi gây tượng trượt dọc đường IS (giả định yếu tố kháckhông đổi) Bài tập Bài Giả sử kinh tế đóng có số liệu sau: (Lãi suất thực tế r tính %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm tiêu dùng C = 200 + 0,75Y D; hàm đầu tư I = 200 – 25r; chi tiêu Chính phủ cho hàng hoá dịch vụ G = 100, thuế T = 100, hàm cầu tiền LP = Y – 100r; cung tiền MS = 500, P =1 a Viết phương trình đường IS, đường LM b Xác định lãi suất thu nhập (sản lượng) cân minh họa đồ thị c Nếu chi tiêu Chính phủ tăng thêm 100, lãi suất thu nhập cân bao nhiêu? d Với giả thiết câu (c), ngân hàng trung ương tăng cung tiền thêm 400 lãi suất thu nhậpcân thay đổi nào? Minh họa thay đổi đồ thị ý (c) (d) Bài Giả sử kinh tế đóng có số liệu sau: (Lãi suất thực tế r tính %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm tiêu dùng C = 200 + 0,75Y D; hàm đầu tư I = 200 – 25r; chi tiêu Chính phủ cho hàng hoá dịch vụ G = 150, thuế T = 100, hàm cầu tiền LP = Y – 100r; cung tiền MS = 600, P =1 a Viết phương trình biểu diễn đường IS b Viết phương trình đường LM c Xác định lãi suất thu nhập (sản lượng) cân vẽ đồ thị minh họa d Nếu chi tiêu Chính phủ giảm G = 100, lãi suất thu nhập cân bao nhiêu? Bài Giả sử kinh tế mở có số liệu sau: (Lãi suất thực tế r tính %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm tiêu dùng C = 100 + 0,8YD ; hàm đầu tư I = 200 – 24r; chi tiêu Chính phủ cho hàng hố dịch vụ G = 440, thuế T = 50 + 0,1Y, xuất X = 500, nhập IM = 0,2Y; hàm cầu tiền LP = 500 +0,5Y – 25r; cung tiền MS = 1250, P =1 a Viết phương trình đường IS b Viết phương trình đường LM c Xác định lãi suất thu nhập (sản lượng) cân vẽ đồ thị minh họa d Cho nhận xét cán cân ngân sách cán cân thương mại kinh tế Bài Giả sử kinh tế có số liệu sau: (Lãi suất thực tế r tính %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm tiêu dùng C = 100 + 0,8Y D; hàm đầu tư I = 200 – 20r; chi tiêu Chính phủ cho hàng hố dịch vụ G = 50, thuế T = 0,2Y, xuất rịng NX = 100 – 0,14Y a.Viết phương trình vẽ đồ thị biểu diễn đường IS b Nếu chi tiêu phủ tăng G = 100 đường IS có cịn vị trí cũ khơng? Minh họa đồthị c Nếu phủ khơng thay đổi chi tiêu mà tăng thuế hàm thuế trở thành T = 20 + 0,25Y, đườngIS thay đổi nào? Minh họa đồ thị d Giả sử hàm đầu tư xác định lại I = 200 – 50r với chi tiêu phủ thuế khơng đổi.Hãy viết phương trình đường IS minh họa đồ thị Bài Giả sử thị trường tiền tệ cho thông số sau: (Lãi suất thực tế r tính %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm cầu tiền LP = 100 +3Y – 50r; cung tiền MS = 400, P =1 a Viết phương trình biểu diễn đường LM b Nếu ngân hàng trung ương muốn trì mức lãi suất 4,5% cần mức thu nhập (sản lượng) làbao nhiêu? c Nếu ngân hàng trung ương tăng cung tiền MS = 550 đường LM thay đổi nào? Minhhọa đồ thị d Nếu ngân hàng trung ương không thay đổi cung tiền mà hàm cầu tiền xác định lại LP = 100 +3Y – 100r, cho nhận xét độ dốc đường LM minh họa đồ thị C hương6 Câu hỏi sai giải thích 56 57 Lạm phát chi phí đẩy xảy giá yếu tố đầu vào tăng nhanh Lý thuyết tiền cơng linh hoạt giải thích kinh tế có thất nghiệp tự nguyện thất nghiệp tựnhiên 58 59 60 61 62 63 64 65 Lý thuyết tiền cơng cứng nhắc giải thích kinh tế có thất nghiệp tự nguyện Trong dài hạn, tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ lạm phát ln có mối quan hệ ngược chiều với Khi giá yếu tố đầu vào tăng nhanh nguyên nhân gây lạm phát cầu kéo Lý thuyết tiền công cứng nhắc giải thích kinh tế có thất nghiệp tự nguyện thất nghiệp tựnhiên Theo mơ hình Phillips, tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ lạm phát ln có mối quan hệ chiều vớinhau Lý thuyết tiền công linh hoạt giải thích kinh tế có thất nghiệp tự nguyện Khi Chính phủ tăng chi tiêu xảy lạm phát cầu kéo Thất nghiệp tự nguyện thất nghiệp tự nhiên thị trường lao động trạng thái cân Chương7 Câu hỏi sai giải thích 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Nội tệ giảm giá làm hoạt động xuất quốc gia giảm (giả định yếu tố khác khơngđổi) Khi dịng vốn đầu tư nước ngồi vào quốc gia tăng giá trị nội tệ giảm Nội tệ giảm giá làm hoạt động xuất quốc gia tăng (giả định yếu tố khác không đổi) Khi đầu tư nước vào quốc gia giảm giá trị nội tệ tăng Khi xuất nước giảm giá trị nội tệ giảm Nội tệ tăng giá làm nhập quốc gia tăng (giả định yếu tố khác không đổi) Khi xuất nước tăng giá trị nội tệ tăng Nội tệ giảm giá làm nhập quốc gia tăng (giả định yếu tố khác không đổi) Khi nhập nước giảm giá trị nội tệ tăng Lạm phát tương đối nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa Khi nhập nước tăng giá trị nội tệ giảm 77 78 79 Cán cân thương mại nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa Khi quốc gia có tỷ lệ lạm phát tương đối giá trị nội tệ tăng Nội tệ tăng giá làm xuất quốc gia tăng (giả định yếu tố khác khơng đổi) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM THẢO LUẬN Nhóm Lớp 2125MAEC0111 Thời gian: 20 ngày 13 tháng năm 2021 Địa điểm: Phịng họp nhóm app Zalo Thành phần: Tồn thành viên nhóm học phần mơn Kinh tế vĩ mơ Có mặt: 11 thành viên nhóm Vắng mặt: Trong đó: Vắng có phép: Vắng khơng phép: Nội dung họp: - Triển khai nội dung đề tài thảo luận - Tìm tài liệu tham khảo cho đề tài - Lên khung thảo luận - Phân công nhiệm vụ cho thành viên sau: + I :62 +II(1,2,4):61 +II(3.1,3.2):70 +II(3.3,3.4):63 +III(1,3):64 +III(2.1):65 +III(2.2,2.3):66 +III(4):67 +IV:107 +word:62 + powerpoint:69 + Thư kí: 61 Kết luận - Các thành viên đưa ý kiến phân công, xác nhận thông tin - Hợp tác hoàn thiện khung - Đưa hạn nộp công việc cá nhân Thống thời gian buổi họp - Cuộc họp kết thúc vào lúc 21 15 phút ngày Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2021 ... ? ?10 0 =14 500? ?10 0 /13 0 =11 153,8 GDPR2 012 =GDPN/DGDP? ?10 0 =17 000? ?10 0 /14 5 =11 724 b Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2 011 2 012 g2 011 =(GDPR2 011 -GDPR2 010 )? ?10 0%/GDPR2 010 = (11 153,8 -10 000)? ?10 0% /10 000 =11 ,538%... g2 012 =(GDPR2 012 -GDPR2 011 )? ?10 0%/GDPR2 011 = (11 724 -11 153,8)? ?10 0% /11 153,8=5 ,11 % c Tính tỷ lệ lạm phát theo số điều chỉnh GDP cho năm 2 011 2 012 Năm 2 012 , quốc gia X có864.500 người từ 15 tuổi trở... Viêt Nam II/CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Các khái niệm : 1. 1 – Khái niệm kinh tế vĩ mô: Kinh tế vĩ mô ngành kinh tế học nghiên cứu hoạt động kinh tế với tư cách tổng thể Các phân tích kinh tế vĩ mô thường
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN môn KINH tế vĩ mô 1 đề tài phân tích những thành công và hạn chế của chính sách tài khóa ở việt nam , THẢO LUẬN môn KINH tế vĩ mô 1 đề tài phân tích những thành công và hạn chế của chính sách tài khóa ở việt nam