0

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 2021

15 4 0
  • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020  2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:27

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 2021 được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa học bao gồm 3 đề thi có đáp án kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập, ôn lại những phần còn chưa nắm chắc để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây. TRƯỜNG THPT……… ĐỀ SỐ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MƠN HỐ HỌC LỚP 11 Năm học 2020– 2021 Thời gian làm bài: 45 phút ND Biết Hiểu Ankan ý (1,0 điểm) (0,5 điểm) Anken ý (0,5 điểm) (0,5 điểm) Vận dụng thấp Cộng cao 1,5 ý (0,5 điểm) ý (0,5 điểm) 4,0 câu (2,0 điểm) Ankadien ý (0,5 điểm) Ankin 31 ý (1,5 điểm) Benzen ý (0,5 điểm) Cộng 6,0 điểm 0,5 (1,0 điểm) ý (0,5 điểm) ý (0,5 điểm) 3,5 0,5 2,0 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 10,0 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT ………… MƠN HỐ HỌC LỚP 11 Năm học 2020– 2021 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 4,0 điểm Hoàn thành sơ đồ biến đổi sau (mỗi mũi tên phản ứng, ghi rõ điều kiện) CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl C 4H C4H6 C6H6 → C6H5Br Câu 2,0 điểm Nhận biết khí sau phương pháp hóa học: C2H2, C2H4 C2H6 Câu 2,0 điểm Nêu tính chất hóa học etilen viết phương trình hóa học minh họa Câu 2,0 điểm Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen axetilen tác dụng hết với dung dịch Br2 cần tối đa 64 gam brom a Viết PTHH xảy b Tính % số mol khí Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Mg = 24, Cl = 35,5, Br = 80 Lưu ý: Học sinh không sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hố học! ……… ………….…… Hết …………………………… TRƯỜNG THPT………… HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MƠN HỐ HỌC LỚP 11 Năm học 2020 – 2021 Thời gian làm bài: 45 phút Câu ND Điểm 1 CH4 → C2H2 +3H2 0,5 điểm C2H2 + H2 → C2H4 0,5 C2H4 + H2 → C2H6 0,5 C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl 0,5 2C2H2 → C4H4 0,5 C4H4 + H2 → C4H6 0,5 3C2H2 → C6H6 0,5 C6H6 + Br2 → C6H5Br 0,5 Nếu HS viết mà thiếu đk ½ số điểm! 2 điểm Lấy khí để làm mẫu thử Dùng dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết C2H2 có kết tủa vàng 0,5 C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2 + NH4NO3 0,5 Dùng dung dịch Br2 nhận biết C2H4 0,5 C2H4 + Br2 → C2H4Br2 0,5 Còn lại C2H6 Nếu HS làm cách khác viết đầy đủ phản ứng cho điểm tối đa điểm Tính chất hóa học etilen: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, 0,5 phản ứng oxi hóa C2H4 + H2 → C2H6 0,5 CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n 0,5 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 0,5 2KOH Nêu tính chất hóa học 0,5 điểm Mỗi tính chất viết PTHH minh họa 0,5 điểm điểm a PTHH C2H4 + Br2 → C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 0,5 b Đặt số mol khí x y 0,5 Ta có: x + y = 6,72/22,4 = 0,3 Và: x + 2y = 64/160 = 0,4 0,5 Giải ra: x = 0,2, y = 0,1 %số mol C2H4 = 66,67%, % số mol C2H2 = 33,33% 0,5 Hết SỞ GD & ĐT………… ĐỀ SỐ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT ………… MÔN: HÓA HỌC 11 Năm học: 2020 – 2021 Ngày thi: 16/03/2021 Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một hidrocacbon X đốt cháy cho số mol CO2 = số mol H2O Vậy X là: A Ankin B Ankan C Ankađien D Anken Câu 2: Để phân biệt C2H2, C2H4, C2H6 ta dùng thuốc thử? A Dung dịch Br2, dd KMnO4 B Dung dịch Br2, quỳ tím C Dung dịch AgNO3/NH3, dd Br2 D Dung dịch AgNO3/NH3, quỳ tím Câu 3: Biết 22,4 gam anken X tác dụng vừa đủ với 8,96 lít H2 (Ni, toC) (đktc) Hiđrat hóa X chi thu ancol X có tên là: A hex-2-en B etilen C but-2-en D propen Câu 4: Các ankan không tham gia A Phản ứng tách B Phản ứng cộng C Phản ứng D Phản ứng cháy Câu 5: Chất sau không làm màu dung dịch Br2 A But-1-in B Butađien C Butan D But-1-en Câu 6: Hỗn hợp A gồm chất X, Y, Z hiđrocacbon mạch hở có CTĐGN (theo thứ tự tăng dần số nguyên tử cacbon), C chiếm 92,31% khối lượng Khi đốt cháy 0,01 mol chất Z thu không 2,75 gam CO2 Cho 3,12 gam hỗn hợp A (có số mol chất nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu tối đa m gam kết tủa Giá trị m là: A 13,82 B 11,68 C 15,96 D 7,98 Câu 7: Một hỗn hợp gồm etilen axetilen tích 6,72 lít (đktc) Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy hoàn toàn, lượng brom phản ứng 64 gam Phần % thể tích etilen hỗn hợp ban đầu là: A 65,66% B 66% C 66,67% D 68,30% Câu 8: Chất sau không điều chế trực tiếp axetilen: A Al4C3 B CaC2 C CH4 D Ag2C2 Câu 9: Crackinh 5,8 gam butan điều kiện thích hợp thu hỗn hợp X gồm hiđrocacbon Đốt cháy hoàn hoàn lượng X thu V(lít) CO2 (đktc) Giá trị V là: A 2,24 B 6,72 C 4,48 D 8,96 Câu 10: Ankin X có phần trăm khối lượng C 90,00% Cơng thức phân tử X là: A C2H2 B C3H4 C C5H10 D C4H6 Câu 11: Hỗn hợp X có ti khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu là: A 37,20 g B 37,92 g C 40,80 g D 33,60 g Câu 12: Chất CH3-CH(CH3)-C=CH2 có tên gọi quốc tế là: A –metylbut-1-en B 3-metylbut-3-en C 3-metylbut-1-en D 2-metylbut-3-en Câu 13: Cho 0,52 gam axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam kết tủa màu vàng Giá trị m là: A 10,4 gam B 24 gam C 0,48 gam D 4,8 gam Câu 14: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có ti khối so với hiđrơ 8) Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn dung dịch nước vơi dư khối lượng kết tủa thu A 20 gam B 40 gam C 30 gam D 50 gam Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có ti khối so với H2 7,5 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp khí Y có ti khối so với He 4,6875 Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là: A 50% B 40% C 20% D 25% Câu 16: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo ti lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo 55,039% Công thức phân tử X A C3H4 B C3H6 C C2H4 D C4H8 Câu 17: Số đồng phân ankin C4H6 là: A B C D Câu 18: Dẫn propin vào dung dịch AgNO3 dư NH3 thì: A xuất kết tủa màu trắng B xuất kết tủa màu vàng C dung dịch màu D xuất kết tủa vàng có khí Câu 19: Phản ứng thủy phân canxi cacbua dùng để điều chế chất khí (X) phịng thí nghiệm Vậy X là: A Etan B Etilen C Metan D Axetilen Câu 20: Trùng hợp etilen thu P.E có phân tử khối trung bình 56000 đvC Số mắt xích trung bình PE là: A 20000 B 15000 C 1500 D 2000 Câu 21: Chất sau chất lỏng điều kiện thường: A C2H4 B C3H8 C CH4 D C5H12 Câu 22: Dãy sau chi gồm chất thuộc dãy đồng đẳng metan A CH4, C2H6, C4H10, C5H12 B C2H6, C3H8, C5H10, C6H12 C CH4, C2H2, C3H4, C4H10 D C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 Câu 23: Propen không tác dụng với chất sau đây: A dd AgNO3/NH3 B H2O (H+, toC) C H2 (Ni, toC) D dung dịch Br2 Câu 24: Để làm etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp qua dung dịch sau ? A dd brom dư B dd KMnO4 dư C dd AgNO3 /NH3 dư D Các cách Câu 25: Cho hidrocacbon sau: (1) CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3; (2) CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; (3) CH3CH2C(CH3)=CH-CH2CH3 Hidrocacbon có đồng phân hình học: A 1, B 1, C 2, D 1, 2, Câu 26: Chi dùng dung dịch AgNO3/NH3 phân biệt hai chất sau đây: A Axetilen propin B Propin but-2-in C Etan etilen D Propan propen Câu 27: Ba hiđrocacbon X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X Đốt cháy 0,3 mol chất X, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu số gam kết tủa là: A 60 B 40 C 20 D 30 Câu 28: Cho isobutan tác dụng với Cl2 (chiếu sáng, ti lệ mol 1:1) thu tối đa sản phẩm monoclo: A B C D Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm C2H6, C2H4 C2H2 Lấy 11,4 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích C2H2 có X là: A 50% B 40% C 25% D 20% Câu 30: Etilen tên gọi thông thường chất nào? A CH≡CH B CH3-C≡CH C CH3-CH3 D CH2=CH2 Câu 31: Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí X gồm ankin đồng đẳng liên tiếp thu 0,24 mol CO2 0,14 mol H2O Công thức phân tử ankin là: A CH4 C2H6 B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H4 D C3H4 C4H6 Câu 32: Chất sau hợp chất hữu cơ: A CH3COOH B (NH4)2CO3 C C4H8 D CH4 Câu 33: Đốt cháy hỗn hợp gồm anken thu 4,4 g CO2 Nếu dẫn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vơi khối lượng bình tăng thêm là: A 6,2 gam B 4,8 gam C 5,2 gam D 4,4 gam Câu 34: Công thức chung ankin là: A CnH2n + (n≥2) B CnH2n-2 (n≥3) C CnH2n (n≥2) D CnH2n-2 (n≥2) Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankan X thu 0,3 mol khí CO2 Cơng thức phân tử X là: A C3H8 B C3H4 C C2H6 D C3H6 Câu 36: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp Y (khơng chứa H2) Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,1 mol Br2 Công thức phân tử X là: A C2H2 B C3H4 C C4H6 D C5H8 Câu 37: Cho 8,4 gam anken X phản ứng vừa đủ với dung dịch brom thu 24,4 gam sản phẩm cộng CTPT X là: A C3H6 B C6H12 C C5H10 D C4H8 Câu 38: Cao su buna điều chế phản ứng trùng hợp từ monome sau đây: A CH2=CH-CH=CH2 B CH2=CH-CH2-CH3 C CH3-CH2-CH2-CH3 D CH3CH=CHCH3 Câu 39: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ minh họa phản ứng sau đây? CaO,t  Na2CO3 + CH4 A CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn)  o t  NaHSO4 + HCl B NaCl(rắn) + H2SO4(đặc)  o H2SO4 đac, t  C2H4 + H2O C C2H5OH  o t  NaCl + NH3 + H2O D NH4Cl + NaOH  o Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 C6H6 thu 7,92g CO2 2,7g H2O Giá trị m là: A 2,46g B 2,67g C 2,31g D 2,82g Cho biết NTK C = 12; O = 16; H = 1; N = 14, Cl = 35,5; Br = 80, I = 127; Na = 23; K = 39; Ag = 108; Ca = 40; Ba = 137 Đap an đê thi giưa học ki môn Hoa học lơp 11 D 11 B 21 D 31 C C 12 C 22 A 32 B C 13 D 23 A 33 A B 14 B 24 C 34 D C 15 B 25 B 35 A A 16 C 26 B 36 D C 17 D 27 A 37 B A 18 B 28 A 38 A D 19 D 29 C 39 C 10 B 20 D 30 D 40 A ĐỀ SỐ TRƯỜNG THPT……… ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II (2020 – 2021) TỔ HĨA – SINH Mơn thi: HĨA HỌC LỚP 11 Thời gian :45 phút; không kể phát đề Câu (2 điểm) Viết phương trình hóa học :( Dưới dạng cơng thức cấu tạo có ghi rõ điều kiện) 1- Propan (C3H8) tác dụng với clo ( ti lệ mol : ) có chiếu sang 2- Sục khí xiclopropan ( C3H6) vào dung dịch brom 3- Metyl propen ( CH3–C=CH ) tác dụng với nước có xúc tác axit ‫׀‬ CH3 4- Isopren ( CH2=C–CH=CH2 ) tác dụng với brom ( CCl4) với ti lệ mol ‫׀‬ : tạo CH3 sản phẩm theo kiểu cộng 1,4 Câu ( 2điểm) Dẫn hỗn hợp khí gồm propan , C3H6 ( propen) , C3H4 ( propin ) vào lượng dư dung dịch bạc nitrat dung dịch NH3 Khí cịn lại dẫn vào dung dịch brom Hiện tượng xảy thí nghiệm trên, giải thích viết phương trình hóa học minh họa Câu (3điểm) Từ metan chất vô cần thiết khác viết phương trình hóa học điều chế nhựa P.V.C cao su Buna Câu ( 3điểm) Một hỗn hợp X gồm etilen ( C2H4) axetilen (C2H2)  Đốt cháy 1/3 hỗn hợp (X) thu 7,2 gam nước  Hỗn hợp (X) lại cộng vừa đủ với 15,68 lít Clo (đktc) 1) Tính khối lượng hỗn hợp (X) ban đầu 2) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp (X) Cho : C = 12 ; O = 16 ; H = ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Câu ( điểm) Viết phương trình hóa học : 1- Propan tác dụng với clo : as CH3-CH2-CH3 + Cl2 25oC điểm CH3CH2CH2Cl + HCl 0,5 CH3–CH –CH3 + HCl ‫׀‬ CH3 2- Sục khí xiclopropan vào dung dịch brom: C3H6 + Br2 → Br-CH2-CH2-CH2-Br điểm 3- Metyl propen tác dụng với nước có xúc tác axit: (CH3)2CH-CH2OH H+ CH3–C=CH2 + H2O OH ‫׀‬ ‫׀‬ điểm CH3 4- isopren tác dụng với brom: CH2 =C–CH=CH2 + Br2 → ‫׀‬ điểm 0,5 0,5 (CH3)2C-CH3 CH2– C = CH–CH2 ‫׀‬ ‫׀‬ ‫׀‬ 0,5 CH3 Br CH3 Br Nếu học sinh chi viết sản phẩm , cho trọn số điểm Câu ( điểm) : Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch AgNO3 dung dịch NH3 thấy có kết tủa vàng nhạt phản ứng ion Ag+ vào nguyên tử cacbon mang liên kết ba đầu mạch: 0,5 điểm HC ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC ≡ C – CH3 ↓ + NH4NO3 0,5 điểm Khí cịn lại dẫn vào dung dịch brom, brom màu có phản ứng cộng propilen với brom: CH3–CH = CH2 + Br2 → CH3 –CHBr – CH2Br điểm Câu (3 điểm) Điều chế nhưa P.V.C cao su buna từ metan điểm điểm điểm điểm điểm điểm o 2CH4 1500 C CH ≡ CH + 3H2 0,5 CH ≡ C – CH = CH2 0,5 to , xt 2CH ≡ CH HgCl2 CH ≡ CH + HCl nCH2= CHCl 150-200O C to , xt CH2 = CHCl 0,5 PVC 0,5 t , Pd/PbCO3 o CH ≡ C – CH = CH2 + H2 t , xt, p CH2 = C – CH = CH2 0,5 o nCH2 = C – CH = CH2 Cao su Buna Câu (3 điểm) C2H4 + O2 → CO2 + H2O 0,25 điểm 0,5 0,25 điểm x mol x mol 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O y mol y mol phương trình : 2x + y = 7,2 : 18 = 0,4 (1) 0,25 điểm C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2 0,25 điểm 2x 2x C2H2 + 2Cl2 → C2H2Cl4 0,25 điểm 2y 4y Phương trình : 2x + 4y = 15,68 : 22,4 = 0,7 (2) 0,25 điểm Giải : x = 0,15 y = 0,1 điểm 1) Khối lượng hỗn hợp ban đầu : m hh = 28 3.0,15 + 26.3.0,1 = 20,4 gam điểm 2) Thành phần phần trăm : %C2H4 = 61,76% %C2H2 = 38,24% điểm Hết 0,5 0,5 0,5 ĐỀ SỐ ... O2 → CO2 + H2O 0 ,25 điểm 0,5 0 ,25 điểm x mol x mol 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O y mol y mol phương trình : 2x + y = 7 ,2 : 18 = 0,4 (1) 0 ,25 điểm C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2 0 ,25 điểm 2x 2x C2H2 + 2Cl2... 20 20 – 20 21 Thời gian làm bài: 45 phút Câu ND Điểm 1 CH4 → C2H2 +3H2 0,5 điểm C2H2 + H2 → C2H4 0,5 C2H4 + H2 → C2H6 0,5 C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl 0,5 2C2H2 → C4H4 0,5 C4H4 + H2 → C4H6 0,5 3C2H2 →... mol C2H4 = 66,67%, % số mol C2H2 = 33,33% 0,5 Hết SỞ GD & ĐT………… ĐỀ SỐ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT ………… MƠN: HĨA HỌC 11 Năm học: 20 20 – 20 21 Ngày thi: 16/03 /20 21 Thời gian làm bài: 50 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 2021, Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 2021