0

TRỒNG CÂY VỚI DUNG DỊCH THỦY CANH TỪ PHÂN BÓN HÓA HỌC

29 1 0
  • TRỒNG CÂY VỚI DUNG DỊCH THỦY CANH TỪ PHÂN BÓN HÓA HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:17

Trường: THPT Bùi Thị Xuân Họ tên giáo viên: Tổ: Sinh học TÊN CHỦ ĐỀ : TRỒNG CÂY VỚI DUNG DỊCH THỦY CANH TỪ PHÂN BĨN HĨA HỌC Mơn học/Hoạt động giáo dục: Sinh học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: tiết I MỤC TIÊU Về lực 1.1 Năng lực chuyên biệt 1.1.1 Năng lực nhận thức sinh học - Trình bày chế hấp thụ nước khống tế bào lơng hút rễ (1) - Nêu khái niệm dinh dưỡng thực vật vai trị sinh lí số nguyên tố khoáng thực vật (2) - Nêu nguồn cung cấp nitơ cho (3) - Trình bày trình hấp thụ biến đổi nitrate ammonium thực vật (4) - Phân tích vai trị phân bón suất trồng (5) 1.1.2 Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ học - Thực thực hành thủy canh (6) 1.2 Năng lực chung - Giao tiếp hợp tác: Lựa chọn cách để hoạt động nhóm, thảo luận nhóm hoạt động học tập, mang lại hiệu cao (7) - Giao tiếp hợp tác: Chủ động, tự tin kiểm sốt cảm xúc, thái độ thuyết trình nội dung đột biến gene công nghệ gene (8) - Tự chủ tự học: Tìm kiếm, đánh giá lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ thiết kế sơ đồ tư liên quan đến đột biến gene (9) - Tự chủ tự học: Sẵn sàng đón nhận tâm thực dự án (10) 2 Về phẩm chất Trách nhiệm: Tích cực tham gia, nhận nhiệm vụ, vận động bạn khác tham gia hoạt động học tập (11) II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Hoạt động Hoạt động Mở đầu Giáo viên - Bài giảng - Phiếu học tập Học sinh Giấy, bút - Bài giảng Hoạt động 2.1 Tìm hiểu khái niệm dạng đột biến gene - Phiếu học tập Giấy, bút - Thang đo đánh giá thảo luận nhóm - Bài giảng Hoạt động 2.2 Tìm hiểu nguyên nhân, chế phát sinh, hậu vai trò đột biến gene - Rubric đánh giá sơ đồ tư Sơ đồ tư nguyên nhân, chế, hậu quả, vai trò đột - Bảng kiểm đánh giá hiệu biến gene thảo luận nhóm Hoạt động 2.3 Tìm hiểu công nghệ DNA tái tổ hợp thành tựu tạo động thực vật biến đổi gene Hoạt động Luyện tập - Rubric buổi talkshow - Bảng kiểm đánh giá hoạt Máy chiếu, inforgraphic động nhóm - Đề trắc nghiệm Kahoot! Điện thoại truy cập - Đáp án trắc nghiệm internet - Bảng kiểm đánh giá kịch Hoạt động Vận dụng buổi hội thảo - Thang đo đánh giá kĩ thuyết trình Kịch buổi hội thảo III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động mở đầu: Xác định yêu cầu tìm hiểu phát triển trồng thủy canh từ phân bón hóa học (25 phút) a Mục đích: - Xác định nhiệm vụ dự án - Trình bày hạn chế việc trồng ăn ưu điểm bật việc trồng dung dịch thủy canh b Nội dung: - Những hạn chế việc trồng ăn - Ưu điểm bật việc trồng dung dịch thủy canh c Sản phẩm: - Câu trả lời học sinh - Bảng KWL d Cách thức thực Chuyển giao nhiệm vụ GV đặt vấn đề - GV chia lớp thành nhóm, GV giao cho nhóm tờ giấy lớn, nhóm tiến hành thảo luận theo kỹ thuật “Khăn trải bàn” Yêu cầu thành viên nhóm suy nghĩ viết đáp án vào khung ổ trung tâm tờ giấy phút, sau nhóm trưởng thực tổng hợp ý kiến nhóm vào trung tâm Sau phút, nhóm thực dán phần trả lời lên bảng + Nhóm 1: Hạn chế việc trồng ăn + Nhóm 2: Ưu điểm việc trồng dung dịch thủy canh - GV dẫn dắt đưa tên chủ đề: Thực mơ hình trồng rau ăn thủy canh từ phân bón hóa học GV khảo sát trước dự án thông qua phiếu KWL GV triển khai tiến trình dự án, nhiệm vụ cần làm, cấu trúc hồ sơ học tập tiêu chí đánh giá Thực nhiệm vụ HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi trên, tiến hành nhận nhiệm vụ Báo cáo, thảo luận HS tổ chức đại diện báo cáo kết thảo luận Kết luận, nhận định GV đánh giá câu trả lời HS, nhắc lại nhiệm vụ Hình thành kiến thức Hoạt động 2.1 Nghiên cứu kiến thức nền; đề xuất phương án thử nghiệm trồng với dung dịch thuỷ canh từ phân bón hố học cách xác định thông số dung dịch (20 phút) a Mục đích: (1), (2), (3), (4), (5) b Nội dung - Cơ chế hấp thụ nước khoáng tế bào lông hút rễ - Khái niệm dinh dưỡng thực vật vai trị sinh lí số nguyên tố khoáng thực vật - Các nguồn cung cấp nitơ cho - Quá trình hấp thụ biến đổi nitrate ammonium thực vật - Vai trị phân bón suất trồng c Sản phẩm Nội dung hồ sơ học tập (ta tổng kết đánh giá hồ sơ học tập hoạt động cuối) d Cách thức thực Chuyển giao nhiệm vụ - GV dùng phương pháp dạy học theo nhóm, kĩ thuật “hồn tất nhiệm vụ”, giao nhiệm vụ hoàn thành nội dung kiến thức hồ sơ học tập nhà thông qua việc tự nghiên cứu kiến thực thông qua tài liệu học tập, mạng internet - GV gửi tài liệu tham khảo qua gmail cho nhóm trưởng, hỗ trợ HS: https://docs.google.com/document/d/1Z8r8WrcI7aGuWkB9FnBlyigrEiFk4Ag3/edit? usp=sharing&ouid=109539834764000928301&rtpof=true&sd=true Thực nhiệm vụ HS tiến hành nghiên cứu nội dung phân cơng nhà, sau hồn thành nội dung hồ sơ học tập Báo cáo, thảo luận HS tiến hành báo cáo nội dung hoạt động Kết luận, nhận định GV nhận xét báo cáo, nội dung kiến thức hoạt động 3 Luyện tập Hoạt động 3: Trình bày bảo vệ phương án thử nghiệm trồng với dung dịch thuỷ canh phương án xác định thông số dung dịch thuỷ canh (20 phút) a Mục đích: (1), (2), (3), (4), (5) b Nội dung - Khái niệm đột biến gene - Các dạng đột biến gene - Nguyên nhân chế phát sinh đột biến gene - Khái niệm, nguyên lí DNA tái tổ hợp - Thành tựu động vật thực vật biến đổi gene c Sản phẩm: Kết trò chơi d Cách thức thực hiện: Chuyển giao nhiệm vụ - GV ơn tập nội dung chủ đề việc tổ chức cho HS làm 15 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức tảng Kahoot! - Luật chơi: HS dùng điện thoại truy cập link Kahoot để tham gia kiểm tra Đề kiểm tra có 15 câu trắc nghiệm với đáp án A, B, C, D HS trả lời cách chọn đáp án điện thoại Thực nhiệm vụ HS chia nhóm, vào link Kahoot GV tạo sẵn sàng Báo cáo, thảo luận HS thực trả lời câu hỏi Kahoot GV đặt Kết luận, nhận định GV nhận xét hoạt động nhóm, tổng kết điểm nhóm Hoạt động 4: Vận dụng (25 phút) a Mục đích: (6), (8), (9) b Nội dung: Sản xuất sử dụng sản phẩm biến đổi gene đạo đức sinh học c Sản phẩm: - Kịch buổi tranh luận (bảng kiểm trang 25) - Bài trình bày phản biện HS d Cách thức thực hiện: Chuyển giao nhiệm vụ (tiết học trước) - GV chia lớp thành nhóm, dùng kĩ thuật dạy học nhóm chuyên gia, tổ chức buổi hội thảo vấn đề “Vào ngày 25/11/2018, nhà khoa học Hạ Kiến Khuê công bố tạo hai bé gái biến đổi gene giới nhờ kỹ thuật CRISPR, nhằm vơ hiệu hóa gene gọi CCR5 bào thai vốn virus HIV dùng để xâm nhập tế bào người để giảm nguy lây nhiễm HIV em bé.” Trong có nhóm làm MC tổ chức chương trình, nhóm bảo vệ quan điểm, nhóm chống đối quan điểm  Luật buổi phản biện – tranh luận diễn sau: - Vòng 1: MC gọi đại diện bạn nhóm để trình bày ý kiến nhóm vấn đề (mỗi nhóm có phút để trình bày) Thư ký ghi lại để làm tài liệu phản biện - Vòng 2: MC gọi đại diện bạn khác nhóm để phản biện nhóm đối phương (mỗi nhóm có phút để trình bày) Thư ký ghi lại để làm tài liệu phản biện - Vòng 3: MC gọi đại diện bạn khác nhóm để tranh luận (vừa đặt câu hỏi cho đối phương vừa trả lời) với nhóm đối phương (mỗi nhóm có phút để trình bày) Thư ký ghi lại để làm tài liệu phản biện Thực nhiệm vụ HS phân cơng nhóm, chia việc để thực buổi hội thảo vào tiết sau Báo cáo, thảo luận HS tổ chức tham gia buổi hội thảo quan sát GV Kết luận, nhận định GV HS nhận xét, đánh giá quan điểm bên, kết luận lại ý IV HỒ SƠ BÀI DẠY A NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI I NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Trong thể thực vật chứa nhiều nguyên tố bảng hệ thống tuần hồn Tuy nhiên, có 17 ngun tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sinh trưởng lồi Ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu là: - Ngun tố mà thiếu khơng hồn thành chu trình sống - Khơng thể thay nguyên tố khác - Phải trực tiếp tham gia vào q trình chuyển hóa vật chất thể Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường phân thành nguyên tố đại lượng nguyên tố vi lượng, dựa vào hàm lượng chúng mô thực vật - Nguyên tố đại lượng (chiếm > 100mg/1kg chất khô cây) gồm C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg - Nguyên tố vi lượng (chiếm < 100mg/1kg chất khô cây) chủ yếu Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni II VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Các nguyên tố dinh dưỡng khống thiết yếu đóng vai trị quan trọng đời sống thực vật: - Tham gia vào thành phần cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào quan - Nguyên tố khống tham gia vào q trình điều chỉnh q trình trao đổi chất, hoạt động sinh lí cây:    + Thay đổi đặc tính lý hóa chất keo nguyên sinh    + Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất    + Điều chỉnh trình sinh trưởng - Tăng tính chống chịu cho trồng điều kiện bất lợi môi trường III NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG CHO CÂY 3.1 Đất nguồn cung cấp chủ yếu nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho - Các muối khoáng đất tồn dạng khơng tan hịa tan (dạng ion) Tuy nhiên, rễ hấp thụ muối khoáng dạng hịa tan - Sự chuyển hóa muối khống từ dạng khơng tan thành dạng hịa tan chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố môi trường hàm lượng nước, độ thoáng (lượng oxy), độ pH, nhiệt độ, vi sinh vật đất Nhưng nhân tố lại chịu ảnh hưởng cấu trúc đất 3.2 Phân bón cho trồng - Phân bón nguồn quan trọng cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng - Liều lượng phân bón cao q mức cần thiết khơng độc hại mà cịn gây nhiễm nơng phẩm mơi trường IV VAI TRỊ SINH LÝ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ - Nitơ nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thực vật Nitơ rễ hấp thụ dạng NH4+ và NO3-  - Nitơ có vai trò quan trọng với thực vật Nitơ giúp sinh trưởng phát triển - Vai trò cấu trúc    + Nitơ tham gia cấu tạo nên phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP    + Thiếu nitơ làm giảm q trình tổng hợp prơtêin, từ sinh trưởng quan bị giảm, xuất màu vàng nhạt - Vai trò điều tiết Nitơ thành phần cấu tạo prôtêin – enzim, cơenzim ATP Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết trình trao đổi chất thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp lượng điều tiết trạng thái ngậm nước phân tử prôtêin tế bào chất 10 V Q TRÌNH ĐỒNG HĨA NITƠ Ở THỰC VẬT - Rễ hấp thu nitơ dạng NH 4+ (dạng khử) NO3- (dạng oxy hóa) từ đất, nitơ hợp chất hữu cấu thành thể thực vật tồn dạng khử Do cần có trình đồng hóa nitơ, để sử dụng nitơ lấy từ đất - Sự đồng hóa nitơ mơ thực vật gồm q trình: khử nitrat đồng hóa amơni 5.1 Q trình khử nitrat - Đó q trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ sau: NO 3-  (nitrat) → NO2-  (nitrit) → NH4+ (amôni) - Mo Fe hoạt hóa enzim tham gia vào trình khử - Quá trình khử nitrat thành amôni thực mô rễ mô 5.2 Q trình đồng hóa NH4+ trong mơ thực vật 5.2.1 Amin hóa trực tiếp axit xêtơ Axit xêtơ + NH4+ → Axit amin (Axit α – xêtôglutaric + NH4+ → Axit glutamic) 5.2.2 Chuyển vị amin Axit amin + Axit xêtô → Axit amin + Axit xêtô (Axit glutamic + Axit pyruvic → Alanin + Axit α – xêtơglutaric) 5.2.3 Hình thành amit - Axit amin đicacbơxilic + NH4+ → Glutamin - Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng: + Đó cách giải độc NH4+ tốt (chất tích lũy lại gây độc cho tế bào) + Amit nguồn dự trữ NH4+ cho trình tổng hợp axit amin thể thực vật cần thiết VI NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY Nitơ nguyên tố phổ biến tự nhiên, chủ yếu tồn khơng khí đất 15 5.2.1 Đối tượng: Hạt giống loại nào? Một số đặc điểm giống trồng 5.2.2 Qui trình trồng cây: Sơ đồ hóa qui trình trồng dung dịch thủy canh 5.2.3 Các loại dung cụ pha chế/ bình chứa 5.2.4 Các thông số liên quan Mẫu … Mẫu thử Thông tin Mẫu thử Mẫu thử Tỉ lệ/thành phần Độ PH Chỉ số PPM Hệ số căng Kết quan sát thời gian Hình ảnh quy trình thực Các nhận định rút …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Một số cảm nhận nhóm sau làm xong dự án …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… C KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ Năng lực/ phẩm chất cần đánh giá Nhận thức sinh học Yêu cầu cần đạt cần đánh giá (1), (2) Hình thức Phương pháp Cơng cụ Thời điểm đánh đánh giá đánh giá đánh giá giá Đánh giá Phương pháp thường hỏi – đáp Phương pháp Câu hỏi (tr12) Bài tập (tr13) Buổi lớp Buổi 16 lớp (3) đánh giá qua sản xuyên phẩm học tập (4), (5) Rubric sơ đồ Buổi tư (tr17) lớp Rubric buổi Buổi talkshow (tr19) lớp Đề kiểm tra Buổi (tr21) lớp Phương pháp Đánh giá kiểm tra viết dạng trắc định kì nghiệm khách quan Vận dụng kiến thức kĩ Phương pháp (6) đánh giá qua sản học phẩm học tập Bảng kiểm kịch buổi Buổi hội thảo lớp (tr25) Thang đo thảo (7) luận nhóm Giao tiếp hợp tác (8) Đánh giá Phương pháp (tr16) quan sát Thang đo kĩ thuyết thường tự học (9) Buổi trình (tr25) xuyên Tự chủ, Buổi 1,2 Rubric sơ đồ tư Phương pháp duy, buổi đánh giá qua sản talkshow, bảng phẩm học tập kiểm buổi hội Buổi 1, 2, thảo Phẩm chất trách nhiệm (10) Phương pháp quan sát Bảng kiểm hoạt động nhóm (tr18) Buổi 17 C CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ Hoạt động Công cụ đánh giá 1: Câu hỏi  Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi Câu hỏi Hãy trình bày hạn chế việc trồng ăn Trả lời: Câu hỏi trình bày ưu điểm việc trồng dung dịch thủy canh Trả lời ĐÁP ÁN Câu hỏi Hãy trình bày hạn chế việc trồng ăn Trả lời: - Cần tốn cơng chuẩn bị đất cày bừa, vun xới, bón phân (2 điểm) - Khơng thể kiểm sốt cách tối đa yếu tố dinh dưỡng cho trồng, phân bón bám trực tiếp vào rễ mà không bị cản trở vấn đề liên quan đến thành phần đất (2 điểm) - Cần tốn công diệt trừ sâu hại, cỏ dại (2 điểm) - Hạn chế không gian trồng (2 điểm) - Hạn chế thời vụ, thời điểm sản xuất, (2 điểm) Câu hỏi trình bày ưu điểm việc trồng dung dịch thủy canh Trả lời 18 - Không cần chuẩn bị đất để trồng rau, tốn công sức để cày bừa, vun xới cách làm truyền thống (2 điểm) - Kiểm soát cách tối đa yếu tố dinh dưỡng cho trồng, phân bón bám trực tiếp vào rễ mà không bị cản trở vấn đề liên quan đến thành phần đất (2 điểm) - Cỏ dại số loại sâu bệnh kiểm sốt dễ dàng, khơng phải sử dụng đến hóa chất độc hại diệt trừ sâu (2 điểm) - Trồng rau thủy canh có khả thích ứng linh hoạt với điều kiện trồng khác nhau: Trồng ngồi sân, nhà, ban cơng, sân thượng kể nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt (2 điểm) - Thủy canh mang đến suất trồng cao, trồng nhiều mùa vụ khác nhau, liên tục năm, kể trái vụ với chi phí sản xuất hợp lý (2 điểm) Công cụ đánh giá 2: Thang đo đánh giá lực tự chủ tự học, điều chỉnh hành vi, thái độ học sinh Hướng dẫn sử dụng: GV đánh giá lực tự chủ tự học HS thông qua thang đo sau: Mức Chưa hào hứng chưa có thái độ tích cực với chủ đề đặt Mức Mức Mức Có ý vấn đề chưa thật quan tâm Có quan tâm đến vấn đề đặt Rất hứng thú với chủ đề đặt Nhóm Nhóm Hoạt động Công cụ đánh giá 1: Hồ sơ học tập nội dung đánh giá lực tự chủ tự học NỘI DUNG 1: NỘI DUNG KIẾN THỨC NỀN 5.1.1 Vật lý Câu 1: Thế tượng căng mặt tượng mao dẫn? 19 - Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng tượng xảy bề mặt chất lỏng, xuất lực căng bề mặt chất lỏng có xu hướng giữ cho diện tích bề mặt chất lỏng nhỏ - Hiện tượng mao dẫn tượng mức chất lỏng bên ống mao dẫn có đường kính nhỏ dâng lên, hạ thấp so với bề mặt chất lỏng Câu 2: Hãy nêu cách đo hệ số căng mặt ngồi phương pháp vịng dùng lực kế nhậy 5.2.1 Hóa học, cơng nghệ Câu 1: Kể tên, thành phần hóa học vai trị loại phân bón hóa học thường dung (phân đạm, phân lân, phân kali, NPK, phân vi lượng)? Phân đạm - Nguyên tố dinh dưỡng: Nitơ - Dạng ion đồng hoá: ion NO3- NH4+ - Tác dụng: Tăng cường trình sinh trưởng trồng - Tỉ lệ protêin thực vật tăng Cây phát triển mạnh, tăng sản lượng, củ có nhiều dinh dưỡng Phân đạm có tác dụng lớn trồng thực vật nói chung, đặc biệt lấy rau Phân lân - Nguyên tố dinh dưỡng: photpho - Dạng ion: ion photphat (PO43-) - Tác dụng: thời kì sinh trưởng, thúc đẩy q trình sinh hóa, trao đổi chất lượng thực vật Được bón phân lân giúp cành xum xuê, hạt chắc, củ to Phân kali - Nguyên tố dinh dưỡng: kali dạng K+ - Tác dụng: thúc đẩy trình tạo đường, bột, chất xơ, chất dầu; tăng cường sức chống rét, chống sâu bệnh chịu hạn NPK 20 Phân hỗn hợp: Chứa nitơ, photpho, kali gọi chung phân NPK Có tác dụng tổng hợp loại phân đạm, lân, kali Phân vi lượng - Phân vi lượng cung cấp cho nguyên tố bo, kẽm mangan, đồng, molipden dạng hợp chất.  - Cây trồng cần lượng nhỏ loại phân bón để tăng khả kích thích q trình sinh trưởng trao đổi chất, tăng hiệu lực quang hợp Câu 2: Nêu phương pháp điều chế loại phân bón? Điều chế phân đạm Amoni: Cho amoniac tác dụng với axit tương ứng Điều chế phân đạm Nitrat: Muối cacbonat kim loại (MCO3) tác dụng với HNO3 Điều chế phân đạm ure: Ion trồng đồng hoá: NH4+ Điều chế phân Supephotphat đơn: Cho quặng photphorit quặng apatit tác dụng với axit sunfuri Điều chế phân Supephotphat kép: Nung hỗn hợp bột quặng apatit, đá xà vân (thành phần gồm magie silicat) than cốc lò đứng với nhiệt độ 10000C Câu 3: Tra cứu Internet thông số loại phân bón hóa học? Dư thừa đạm đất gây nên tác hại mơi trường sức khoẻ người Do bón q dư thừa bón đạm khơng cách làm cho Nitơ phospho theo nước xả xuống thủy vực nguyên nhân gây ô nhiễm cho nguồn nước Các chất gây ô nhiễm hữu bị khử dần hoạt động vi sinh vật, trình gây giảm oxy hạ lưu Đạm dư thừa bị chuyển thành Nitrat (NO3-) Nitrit (NO2-) dạng gây độc trực tiếp cho động vật thuỷ sinh, gián tiếp cho động vật cạn sử dụng nguồn nước.  21 Câu 4: Trình bày ngun nhân gây nhiễm và tác hại dư lượng phân bón ảnh hưởng đến mơi trường đất, nước, khơng khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe người hướng giải quyết? Câu 5: Cách sử dụng phân bón trồng trọt cách hợp lý an tồn? Bón loại phân, lúc, cách, đối tượng, cân đối 5.1.3 Sinh học Câu 1: Nêu nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cây? - Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg - Nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo Câu 2: Nêu vai trị ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu cây? Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu tham gia cấu tạo nên các chất sống điều tiết các hoạt động sống của Câu 3: Chỉ nguồn cung cấp yếu tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Đất phân bón nguồn cung cấp chủ yếu Câu 4: Nêu vai trị sinh lí nitơ?  - Tham gia cấu tạo nên phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP… - Tham gia điều tiết trình trao đổi chất trạng thái ngậm nước của tế bào → ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào Câu 5: Nêu q trình đồng hóa nitơ thực vật? Q trình đồng hóa Nitơ thực vật - Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) NO3- (dạng oxi hóa) từ đất nhưng nitơ trong hợp chất hữu cấu trúc nên mơ, tế bào tồn tại ở dạng khử → Vì vậy, sự đồng hóa nitơ trong mơ thực vật gồm 2 q trình: khử nitrat và đồng hóa amơn Câu 6: Chỉ nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây? - Nguồn cung cấp chủ yếu nitơ cho cây là đất.  - Nitơ trong đất tồn dạng: nitơ vơ (nitơ khống) và nitơ hữu (trong xác sinh vật) 22 - Cây không hấp thụ trực tiếp nitơ trong xác sinh vật mà phải nhờ vi sinh vật đất khống hóa thành nitơ hấp thụ Câu 7: Kể vai trị phân bón với suất trồng mơi trường? Bón phân hợp lí giúp tăng suất trồng, phương pháp bón phân, phân bón mơi trường Cơng cụ đánh giá 2: Thang đo đánh giá lực giao tiếp hợp tác (thảo luận nhóm)  Hướng dẫn chấm: dựa tiêu chí theo thang đo điểm thành viên nhóm + điểm: Tốt + điểm: Tốt + điểm: Khá + điểm: Trung bình + điểm: Chưa tốt - Tự chấm thân: điểm - Bạn……………………………………: .điểm - Bạn……………………………………: .điểm - Bạn……………………………………: .điểm Hoạt động 2.2 Công cụ đánh giá 1: Rubric đánh giá sơ đồ tư lực tự chủ tự học  Hướng dẫn chấm: Sử dụng đánh giá đồng đẳng GV với HS nhóm HS với việc thiết kế sơ đồ tư Mức độ biểu Tiêu chí Mức Mức Mức 23 (1 điểm) (1,5 điểm) (2 điểm) Trình bày chưa Trình bày đầy Trình bày đầy đủ Tính đầy đủ đầy đủ nội dung đủ nội dung mà GV nội dung mà GV (2) mà GV yêu cầu yêu cầu nội dung yêu cầu nội NỘI DUNG nội dung đạt từ 50 - 70% dung đạt từ 70 - đạt < 50% 100% (6) (2 điểm) Tính xác (4) (3 điểm) (4 điểm) Có 10 - 30% Có ≤ 10% nội Các nội dung chưa dung chưa nội dung hồn tồn chính xác, khoa xác, khoa học xác, khoa học học.  (1 điểm) Bố cục (2) (1,5 điểm) (2 điểm) Bố cục thiết kế Bố cục thiết kế có Bố cục thiết kế gây rối mắt, sơ tính thẩm mĩ, cân có tính thẩm mĩ, sài đối HÌNH chưa cân đối logic logic THỨC (1 điểm) (4) (1,5 điểm) (2 điểm) Màu sắc, Phối màu chưa Phối màu hài hịa Phối màu hình ảnh hài có (2) hịa, thiếu chưa có nhiều hịa, hài nhiều hình ảnh minh hình ảnh minh họa.  hình ảnh bắt mắt họa.  người xem.  Mẫu sơ đồ tư HS 24 Công cụ đánh giá 2: Bảng kiểm đánh giá hiê ̣u quả làm viê ̣c nhóm  Hướng dẫn chấm: - Sử dụng đánh giá đồng đẳng GV với HS nhóm HS với Sau các nhóm hoàn thành hoạt đô ̣ng GV phát bảng tự kiểm cho các nhóm tự đánh giá GV đánh giá mức đô ̣ đạt được của các nhóm dựa số lượng tiêu chí đạt được: + Thực hiê ̣n tốt (đạt 6-7 tiêu chí) + Thực hiê ̣n tốt còn hạn chế (đạt 4-5 tiêu chí) + Thực hiê ̣n chưa tốt, cần cải thiê ̣n (đạt 2-3 tiêu chí) + Không đạt (đạt 0-1 tiêu chí) Nô ̣i dung Tiêu chí Nhâ ̣n nhiê ̣m vụ Mọi thành viên sẵn sàng nhâ ̣n nhiê ̣m vụ Tham gia xây dựng ý kiến Mọi thành viên đều bày tỏ ý kiến Mọi thành viên biết lắng nghe, tôn trọng và bàn luâ ̣n các ý kiến của Tôn trọng quyết định chung Mọi thành viên thống nhất được mô ̣t quyết định chung làm viê ̣c Trách nhiê ̣m Mọi thành viên có ý thức trách nhiê ̣m Có Không 25 quá trình làm viê ̣c công viêc̣ được phân chia Kết quả làm viê ̣c Có kết quả thảo luâ ̣n và sản phẩm thể hiê ̣n sự thống nhất giữa các thành viên Trách nhiê ̣m với kết quả làm viê ̣c chung Hoạt động 2.3 Mọi thành viên có ý thức chịu trách nhiê ̣m về kết quả Công cụ đánh giá 1: Rubric buổi talkshow đánh giá kĩ giao tiếp hợp tác (kĩ thuyết trình)  Hướng dẫn chấm: Sử dụng đánh giá đồng đẳng GV với HS nhóm HS với việc thiết kế sơ đồ tư Mức độ biểu Tiêu chí Mức Mức Mức (1 điểm) (2 điểm) (3 điểm) Trình bày chưa Trình bày Trình bày đầy đủ Bài báo cáo đầy đủ nội dung đầy đủ nội dung nội dung mà GV (3) mà GV yêu cầu mà GV yêu cầu yêu cầu nội nội dung đạt < nội dung đạt dung đạt từ 70 - NỘI 50% DUNG (4) từ 50 - 70% (0,5 điểm) 100% (0,75 điểm) (1 điểm) Inforgraphic Có > 10% nội Có ≤ 10% nội Các nội dung dung chưa dung chưa được hoàn thiện (1) hoàn thiện sau hồn thiện sau sau góp ý.  góp ý.  HÌNH Inforgraphic THỨC (2) góp ý.  (0,5 điểm) (0,75 điểm) Infographic chưa Infographic (1) (1 điểm) Infographic hoàn thiện hoàn thiện hoàn thiện hình thức sau phần hình hồn tồn hình góp ý thức sau góp thức sau góp ý ý 26 (0,5 điểm) (0,75 điểm) (1 điểm) Bố trí sân khấu Bố trí sân khấu Bố trí sân khấu Tổ chức chưa hợp lí; hình chưa hợp lí; hình hợp lí; hình thức hội thảo (1) thức trình diễn thức trình diễn trình diễn báo báo cáo chưa thu báo cáo thu cáo thu hút hút hút (0,5 điểm) Phong thái (1) (0,75 điểm) (1 điểm) Phong thái thiếu Phong thái tự tin, Phong thái tự tin tự tin, vấp mạnh dạn báo cáo mạch nhìn tài liệu nhiều báo cáo chưa lạc.  mạch lạc.  KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH – (0,5 điểm) Giọng nói (1) (0,75 điểm) Giọng nói rõ ràng, Giọng nói rõ ràng Giọng ngữ điệu thu hút (1 điểm) (4) trả lời câu hỏi (2) nói rõ ngữ điệu ràng, ngữ điệu chưa thu hút TƯ VẤN Khả (1 điểm) (1,5 điểm) thu hút (2 điểm) Trả lời chưa Trả lời tương đối Trả lời xác, xác, chưa đầy đủ xác đầy đủ tất câu câu hỏi giáo chưa đầy đủ câu hỏi giáo viên viên khác Mẫu inforgraphic HS nhóm hỏi giáo viên nhóm khác nhóm khác 27 Công cụ đánh giá 2: Bảng kiểm đánh giá lực giao tiếp hợp tác (hoạt động nhóm) phẩm chất trách nhiệm  Hướng dẫn chấm: dựa tiêu chí đây, đánh tích  vào nội dung thành viên có thực + – : Tốt + – : Khá + – : Trung bình + – : Chưa tốt Nội dung Thàn h viên Chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ Biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến người nhóm Tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm Vận động nhóm thực yêu cầu Chịu trách nhiệm sản phẩm chung yêu cầu Bạn A Bạn B Bạn C Hoạt động Công cụ đánh giá 1: Hồ sơ học tập nội dung đánh giá lực tự chủ tự học NỘI DUNG 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN ST T Tiêu chí Xác định đối tượng thực nghiên cứu Nêu quy trình thử nghiệm: Cách chọn loại Có Khơng 28 phân bón hố học thị trường; cách chọn trồng thử nghiệm; cách đánh giá sinh trưởng rau ăn dung dịch thủy canh Xác định quy trình pha chế dung dịch thủy canh Dựa kiến thức phân bón hố học kiến thức liên quan để giải thích quy trình Nêu rõ cách xác định thơng số dung dịch thuỷ canh pha chế từ phân hoá học: Tỉ lệ nguyên tố hoá học, độ pH, số PPM dung dịch Nêu loại dung cụ dùng để pha chế Trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn, thực đóng góp ý kiến cho nhóm khác Bản thiết kế kĩ thuật mơ hình thủy canh Hoạt động Công cụ đánh giá 1: Bảng kiểm đánh giá kịch buổi hội thảo lực tự học  Hướng dẫn chấm: Sử dụng đánh giá đồng đẳng GV với HS nhóm HS với việc thiết kế sơ đồ tư + Thực hiê ̣n tốt (đạt 6-7 tiêu chí) + Thực hiê ̣n tốt còn hạn chế (đạt 4-5 tiêu chí) + Thực hiê ̣n chưa tốt, cần cải thiê ̣n (đạt 2-3 tiêu chí) + Không đạt (đạt 0-1 tiêu chí) Các tiêu chí Có đầy đủ thơng tin liên quan (họ tên, thành viên, thời gian, địa điểm) đầu kịch Kịch đảm bảo định dạng theo yêu cầu Kịch trình bày dễ hiểu, có tính khả thi Kịch khơng mắc lỗi tả hay tin học Sự phân bố thời gian kịch chi tiết, hợp lí Kịch trình bày đầy đủ hoạt động diễn buổi tư vấn trực tiếp Kịch có xếp hoạt động diễn cách logic Kịch trình bày rõ ràng nhiệm vụ thành viên thực hoạt động Ghi đầy đủ yếu tố khác (background, nhạc nền, …) Có Khơng 29 10 Dự kiến cố xảy có phương án giải cụ thể Công cụ đánh giá 2: Thang đo đánh giá lực giao tiếp hợp tác (thuyết trình)  Hướng dẫn chấm: GV sử dụng đánh giá kĩ thuyết trình cá nhân đại diện sau: Mức 1: Chưa tốt Mức độ Mức 2: Trung Bình Mức 3: Khá Kĩ thuyết trình Phong thái thiếu tự tin, không diễn đạt sơ đồ tư Phong thái lúng túng, diễn đạt vấp nhiều chỗ Phong thái đơi lúc cịn lúng túng, diễn đạt đơi cịn vấp Phong thái tự tin, diễn đạt mạch lạc Mức 4: Tốt ... hấp thụ ion khoáng từ đất Bón phân qua rễ gồm bón lót trước trồng bón thúc sau trồng - Bón phân qua lá: Phương pháp bón phân qua hấp thụ ion khống qua khí khổng Dung dịch phân bón qua phải có nồng... bảng + Nhóm 1: Hạn chế việc trồng ăn + Nhóm 2: Ưu điểm việc trồng dung dịch thủy canh - GV dẫn dắt đưa tên chủ đề: Thực mô hình trồng rau ăn thủy canh từ phân bón hóa học GV khảo sát trước dự án... trồng ăn ưu điểm bật việc trồng dung dịch thủy canh b Nội dung: - Những hạn chế việc trồng ăn - Ưu điểm bật việc trồng dung dịch thủy canh c Sản phẩm: - Câu trả lời học sinh - Bảng KWL d Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỒNG CÂY VỚI DUNG DỊCH THỦY CANH TỪ PHÂN BÓN HÓA HỌC, TRỒNG CÂY VỚI DUNG DỊCH THỦY CANH TỪ PHÂN BÓN HÓA HỌC

Mục lục

Xem thêm